MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 897/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 897         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.557. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Budeasa, Corbeni si Vedea, judetul Arges

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            13. - Ordin privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Budeasa, Corbeni si Vedea, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Budeasa, Corbeni si Vedea, judetul Arges, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.3.

(3) Anexele nr. 1.1-1.3 si 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.557.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Budeasa, judetul Arges

 

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Budeasa, judetul Arges

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Budeasa se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul albastru.

În vârful scutului, pe un brâu undat, de argint, pluteste o barcă, de asemenea din argint, având în partea superioară o pasăre răpitoare, de culoare neagră, flancată de două ramuri de stejar, fiecare cu câte 3 ghinde de aur, care se întretaie în partea de jos.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Brâul undat semnifică lacurile de acumulare Budeasa si Bascov, iar barca reprezintă potentialul turistic si practicarea sporturilor nautice pe aceste lacuri.

Ramurile de stejar si pasărea răpitoare reprezintă bogătia silvică si cinegetică a zonei, iar ghindele semnifică numărul satelor care compun localitatea.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Corbeni, judetul Arges

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Corbeni, judetul Arges

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Corbeni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul albastru, tăiat de o fascie undată, de argint, din care iese un peste de argint, înotând spre dreapta.

În cartierul superior se află o pasăre răpitoare de argint.

În cartierul inferior, în vârful scutului, se află o ramură de brad si o ramură de plop, ambele de culoare verde, care se întretaie în partea de jos.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Fascia undată semnifică râul Arges, care străbate localitatea.

Ramurile de brad si plop, pasărea răpitoare si pestele reprezintă bogătia silvică, cinegetică si piscicolă a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1.3*)

 

STEMA

comunei Vedea, judetul Arges

 

ANEXA Nr. 2.3

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Vedea, judetul Arges

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Vedea se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o prună flancată de două spice de grâu de aur.

În partea superioară, în stânga, în câmp rosu, se află o sondă de petrol de argint.

În vârful scutului, în dreapta, în câmp rosu, se află un cap de bovină de argint redat din profil.

În vârful scutului, în stânga, în câmp albastru, se află două ramuri de stejar de aur, care se întretaie în partea de jos.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Sonda semnifică activitatea de extragere a titeiului în zonă.

Spicele de grâu, pruna si capul de bovină reprezintă ocupatiile de bază ale locuitorilor: agricultura, pomicultura si zootehnia.

Ramurile de stejar reprezintă bogătia silvică a zonei.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.3 este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind raportarea situatiilor referitoare la indicatorul de lichiditate si riscul mare de lichiditate

 

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), art. 77 alin. (1), art. 150, 209, 289, 320, 324 si art. 333 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 30 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 24/2009 privind lichiditatea institutiilor de credit,

Banca Natională a României emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare a situatiilor care se transmit Băncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 24/2009 privind lichiditatea institutiilor de credit, de către institutiile de credit, persoane juridice române, si sucursalele din România ale institutiilor de credit străine.

(2) De asemenea, prezentul ordin stabileste frecventa si modalitătile de transmitere a formularelor mentionate la alin. (1) către Banca Natională a României de către institutiile de credit si sucursalele din România ale institutiilor de credit străine.

(3) Casa centrală a cooperativelor de credit este responsabilă de întocmirea si transmiterea formularelor de raportare prevăzute la alin. (1) si la nivelul retelei cooperatiste de credit.

Art. 2. - (1) Modelele formularelor de raportare privind indicatorul de lichiditate sunt prezentate în anexele nr. 1a)-1d) si, respectiv, în anexa nr. 2.

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) vor fi completate avându-se în vedere următoarele:

a) vor cuprinde toate sucursalele si alte sedii secundare ale institutiei de credit, deschise pe teritoriul României sau în străinătate;

b) se vor completa după cum urmează:

- pentru toate operatiunile, indiferent de moneda în care sunt denominate acestea, în scopul determinării indicatorului de lichiditate în echivalent lei. În acest sens, operatiunile în monedă străină vor fi evaluate în echivalent în lei la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Natională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmeste raportarea;

- pentru toate operatiunile în euro, în scopul determinării indicatorului de lichiditate în euro. În acest sens, se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Regulamentul nr. 24/2009 privind lichiditatea institutiilor de credit;

- pentru toate operatiunile în lei, în scopul determinării indicatorului de lichiditate în lei.

Art. 3. - (1) Modelele formularelor de raportare privind riscul mare de lichiditate sunt prezentate în anexele nr. 3a) si 3b).

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) vor fi completate avându-se în vedere următoarele:

a) vor cuprinde toate sucursalele si alte sedii secundare ale institutiei de credit, deschise pe teritoriul României sau în străinătate;

b) se vor completa pentru toate operatiunile, indiferent de moneda în care sunt denominate acestea, în echivalent lei. În acest sens, operatiunile în monedă străină vor fi evaluate în echivalent în lei la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Natională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmeste raportarea.

Art. 4. - (1) Institutiile de credit vor transmite lunar Băncii Nationale a României - Directia supraveghere formularele prevăzute la art. 2 alin. (1), completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiasi articol, si formularele prevăzute la art. 3, completate potrivit prevederilor alin. (2) al aceluiasi articol, atât pe suport hârtie, cât si prin intermediul Sistemului informatic de raportare SIRBNR.

(2) Raportarea se va transmite în termen de 17 zile de la sfârsitul lunii pentru care aceasta se întocmeste.

(3) În cazul în care ultima zi a termenului până la care se poate transmite raportarea este o zi nelucrătoare, raportarea se va transmite până cel târziu în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.

Art. 5. - Formularele de raportare prevăzute la art. 2 si 3 se întocmesc pe baza datelor din evidenta contabilă si din evidentele extracontabile si se semnează de către persoanele autorizate.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 6. - (1) Institutiile de credit vor finaliza demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile prezentului ordin în ceea ce priveste completarea formularelor de raportare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

(2) Institutiile de credit transmit Băncii Nationale a României, prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), primele raportări în format electronic, prin fisiere EXCEL, inclusiv cea aferentă lunii iunie 2010.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 226, 227 si 229 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1a)-1d), 2, 3a) si 3b) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 13.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

Repartizarea activelor pe scadente

Denumirea institutiei de credit..............

Data raportării [//]

 

 

- lei echivalent/euro/lei -

ACTIVE

Cod poz.

DURATA RĂMASĂ DE SCURS

 

 

D<= 1 lună

1 lună <D<= 3 luni

3 luni <D<= 6 luni

6 luni <D<= 12 luni

12 luni < D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

A1

 

 

 

 

 

 

Casa si alte valori

A2

 

 

 

 

 

 

Cont curent la Banca Natională a României

A3

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere la Banca Natională a României

A4

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen la Banca Natională a României

A5

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A6

 

 

 

 

 

 

Conturi de corespondent la institutii de credit

A7

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A8

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere la institutii de credit

A9

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen la institutii de credit

A10

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A11

 

 

 

 

 

 

Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit

A12

 

 

 

 

 

 

Credite la termen acordate institutiilor de credit

A13

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A14

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A15

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune la termen

A16

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A17

 

 

 

 

 

 

Valori de recuperat

A18

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A19

 

 

 

 

 

 

Creante comerciale

A20

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A21

 

 

 

 

 

 

Creante restante

A22

 

 

 

 

 

 

Dobânzi restante

A23

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A24

 

 

 

 

 

 

OPERATIUNI CU CLIENTELA

A25

 

 

 

 

 

 

Creante comerciale

A26

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A27

 

 

 

 

 

 

Credite de trezorerie

A28

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A29

 

 

 

 

 

 

Credite de consum si vânzări în rate

A30

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A31

 

 

 

 

 

 

Credite pentru finantarea operatiunilor de comert exterior

A32

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A33

 

 

 

 

 

 

Credite pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente

A34

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A35

 

 

 

 

 

 

Credite pentru investitii imobiliare

A36

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A37

 

 

 

 

 

 

Alte credite acordate clientelei

A38

 

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A39

 

 

 

 

 

 

Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare

A40

 

 

 

 

 

 

Credite la termen acordate institutiilor financiare

A41

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A42

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A43

 

 

 

 

 

 

Valori primite în pensiune la termen

A44

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A45

 

 

 

 

 

 

Conturi curente debitoare

A46

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A47

 

 

 

 

 

 

Valori de recuperat

A48

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A49

 

 

 

 

 

 

Creante restante

A50

 

 

 

 

 

 

Dobânzi restante

A51

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A52

 

 

 

 

 

 

OPERATIUNI CU TITLURI SI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

A53

 

 

 

 

 

 

Titluri primite în pensiune livrată

A54

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A55

 

 

 

 

 

 

Titluri de tranzactie

A56

 

 

 

 

 

 

Titluri de plasament

A57

 

 

 

 

 

 

Titluri de investitii

A58

 

 

 

 

 

 

Titluri date cu împrumut:

 

 

 

 

 

 

 

- titluri de tranzactie

A59

 

 

 

 

 

 

- titluri de plasament

A60

 

 

 

 

 

 

- titluri de investitii

A61

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A62

 

 

 

 

 

 

Titluri de tranzactie luate cu împrumut

A63

 

 

 

 

 

 

Instrumente financiare derivate, altele decât operatiunile ferme la termen, contractele swap de trezorerie si contractele swap financiar de devize

A64

 

 

 

 

 

 

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

A65

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A66

 

 

 

 

 

 

Valori primite la încasare

A67

 

 

 

 

 

 

Creante restante

A68

 

 

 

 

 

 

Dobânzi restante

A69

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A70

 

 

 

 

 

 

VALORI IMOBILIZATE

A71

 

 

 

 

 

 

Credite subordonate la termen

A72

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A73

 

 

 

 

 

 

Creante din operatiuni de leasing financiar

A74

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A75

 

 

 

 

 

 

Creante restante

A76

 

 

 

 

 

 

Dobânzi restante

A77

 

 

 

 

 

 

Creante atasate

A78

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

A79

 

 

 

 

 

 

 

            Partea utilizată aferentă angajamentelor de finantare trase va fi înregistrată pe scadente în functie de durata rămasă de scurs, plecându-se de la coloana corespunzătoare duratei de amortizare a acesteia.

 

Întocmit

..................................

(numele, prenumele si telefonul)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

 

Continutul pozitiilor din situatia „Repartizarea activelor pe scadente"

 

OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

A1

Total (rd.A2 la rd.A24)

Casa si alte valori

A2

101 + 102+ 109

Cont curent la Banca Natională a României

A3

1111-ex. 1911

Depozite la vedere la Banca Natională a României

A4

1112 -ex. 1911

Depozite la termen la Banca Natională a României

A5

1113 -ex. 1911

Creante atasate

A6

ex. 1171 - ex. 1912

Conturi de corespondent la institutii de credit

A7

121-ex. 1911

Creante atasate

A8

1271 - ex. 1912

Depozite la vedere la institutii de credit

A9

1311-ex. 1911

Depozite la termen la institutii de credit

A10

1312 -ex. 1911

Creante atasate

A11

ex. 1317 -ex. 1912

Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit

A12

1411-ex. 1911

Credite la termen acordate institutiilor de credit

A13

1412 -ex. 1911

Creante atasate

A14

1417 -ex. 1912

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A15

ex. 1511 - ex. 1911

Valori primite în pensiune la termen

A16

ex. 1512 -ex. 1911

Creante atasate

A17

ex. 1517 -ex. 1912

Valori de recuperat

A18

1611-ex. 1911

Creante atasate

A19

1617 -ex. 1912

Creante comerciale

A20

ex. 2011 - ex. 2911

Creante atasate

A21

ex. 2017 -ex. 2912

Creante restante

A22

ex. 1811 (sume provenind din conturile 1112; 1113; 1311; 1312; 1411; 1412; 1511; 1512; 1611) -ex. 1911 + ex. 2811(sume provenind din contul 2011) - ex. 2911

Dobânzi restante

A23

ex. 1812 (sume provenind din conturile 1171; 1317; 1417; 1517; 1617) - ex. 1912 + ex. 2812 (sume provenind din contul 2017) - ex. 2912

Creante atasate

A24

ex. 1817 -ex. 1912 + ex. 2817 - ex. 2912

OPERATIUNI CU CLIENTELA

A25

Total (rd.A26 la rd.A52)

Creante comerciale

A26

ex. 2011 - ex. 2911

Creante atasate

A27

ex. 2017 -ex. 2912

Credite de trezorerie

A28

2021 - ex. 2911

Creante atasate

A29

2027 -ex. 2912

Credite de consum si vânzări în rate

A30

2031 +2032 -ex. 2911

Creante atasate

A31

2037 -ex. 2912

Credite pentru finantarea operatiunilor de comert exterior

A32

2041 +2042 -ex. 2911

Creante atasate

A33

2047 -ex. 2912

Credite pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente

A34

2051 +2052 -ex. 2911

Creante atasate

A35

2057 - ex. 2912

Credite pentru investitii imobiliare

A36

2061 - ex. 2911

Creante atasate

A37

2067 -ex. 2912

Alte credite acordate clientelei

A38

2091 - ex. 2911

Creante atasate

A39

2097 -ex. 2912

Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare

A40

2311-ex. 2911

 

Credite la termen acordate institutiilor financiare

A41

2312 -ex. 2911

Creante atasate

A42

2317 -ex. 2912

Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

A43

ex. 2411 - ex. 2911

Valori primite în pensiune la termen

A44

ex. 2412 -ex. 2911

Creante atasate

A45

ex. 2417 -ex. 2912

Conturi curente debitoare

A46

2511-ex. 2911

Creante atasate

A47

25171 -ex. 2912

Valori de recuperat

A48

2611-ex. 2911

Creante atasate

A49

2617 -ex. 2912

Creante restante

A50

ex. 2811 (sume provenind din conturile 2011; 2021; 2031; 2032; 2041; 2042; 2051; 2052; 2061; 2091; 2311, 2312, 2411; 2412; 2511; 2611) - ex. 2911

Dobânzi restante

A51

ex. 2812 (sume provenind din conturile 2017; 2027; 2037; 2047; 2057, 2067; 2097; 2317; 2417, 25171; 2617) - ex. 2912

Creante atasate

A52

ex. 2817 -ex. 2912

OPERATIUNI CU TITLURI SI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

A53

Total (rd.A54lard.A70)

Titluri primite în pensiune livrată

A54

ex. 30111 - ex. 399

Creante atasate

A55

ex. 30117 -ex. 399

Titluri de tranzactie

A56

ex. 3021

Titluri de plasament

A57

ex. 3031 - ex. 3911

Titluri de investitii

A58

ex. 3041 - ex. 3912

Titluri date cu împrumut:

 

 

- titluri de tranzactie

A59

ex. 30251 + ex. 30252 + ex. 30253 - ex. 399

- titluri de plasament

A60

ex. 3035 - ex. 399

- titluri de investitii

A61

ex. 3045 - ex. 399

Creante atasate

A62

ex. 30257 + ex. 3037 + ex. 3047 - ex. 399

Titluri de tranzactie luate cu împrumut

A63

ex. 3026 - ex. 399

Instrumente financiare derivate, altele decât operatiunile ferme la termen, contractele swap de trezorerie si contractele swap financiar de devize

A64

solduri debitoare (ex. 3112 + 3113 + 3114 + 3119 + 319) + 312

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

A65

333 (solduri debitoare) + 3362 - ex. 399

Creante atasate

A66

3371 - ex. 399

Valori primite la încasare

A67

371

Creante restante

A68

ex. 3811(sume provenind din conturile 30111; 3021;3031; 3041; 30251; 30252; 30253; 3026; 3035; 3045; 333; 3362; 371) -ex. 399 -ex 3911 - ex3912

Dobânzi restante

A69

ex. 3812 (sume provenind din conturile 30117; 30257; 3037; 3047, 3371) -ex. 399

Creante atasate

A70

ex. 3817 -ex. 399

VALORI IMOBILIZATE

A71

Total (rd.A72 la rd.A78)

Credite subordonate la termen

A72

401 - ex. 499

Creante atasate

A73

ex. 407 - ex. 499

Creante din operatiuni de leasing financiar

A74

4711 +4712 -ex. 493

Creante atasate

A75

4717 -ex. 493

Creante restante

A76

ex. 4811 (sume provenind din conturile 401; 4711; 4712) - ex. 493 - ex. 499

Dobânzi restante

A77

ex. 4812 (sume provenind din conturile 407; 4717) - ex. 493 - ex. 499

Creante atasate

A78

ex. 4817 - ex. 493 - ex. 499

TOTAL:

A79

rd. A1 + rd. A25 + rd. A53 + rd. A71

 

ANEXA Nr. 1b)

 

Repartizarea datoriilor pe scadente

Denumirea institutiei de credit..............

Data raportării [//]

 

 

- lei echivalent/euro/lei -

DATORII

Cod poz.

DURATA RĂMASĂ DE SCURS

 

 

D<= 1 lună

1 lună <D<= 3 luni

3 luni <D<= 6 luni

6 luni <D<= 12 luni

12 luni < D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

D1

 

 

 

 

 

 

împrumuturi de refinantare de la Banca Natională a României

D2

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D3

 

 

 

 

 

 

Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)

D4

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D5

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere ale institutiilor de credit

D6

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen ale institutiilor de credit

D7

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D8

 

 

 

 

 

 

împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la institutii de credit

D9

 

 

 

 

 

 

împrumuturi la termen primite de la institutii de credit

D10

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D11

 

 

 

 

 

 

Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

D12

 

 

 

 

 

 

Valori date în pensiune la termen

D13

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D14

 

 

 

 

 

 

Alte sume datorate

D15

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D16

 

 

 

 

 

 

OPERATIUNI CU CLIENTELA

D17

 

 

 

 

 

 

împrumuturi de pe o zi pe alta de la institutiile financiare

D18

 

 

 

 

 

 

împrumuturi la termen de la institutiile financiare

D19

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D20

 

 

 

 

 

 

Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

D21

 

 

 

 

 

 

Valori date în pensiune la termen

D22

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D23

 

 

 

 

 

 

Conturi curente creditoare

D24

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D25

 

 

 

 

 

 

Conturi de factoring

D26

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D27

 

 

 

 

 

 

Depozite la vedere

D28

 

 

 

 

 

 

Depozite la termen

D29

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D30

 

 

 

 

 

 

 

Certificate de depozit, carnete si librete de economii

D31

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D32

 

 

 

 

 

 

Alte sume datorate

D33

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D34

 

 

 

 

 

 

OPERATIUNI CU TITLURI SI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

D35

 

 

 

 

 

 

Titluri date în pensiune livrată

D36

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D37

 

 

 

 

 

 

Datorii privind titlurile de tranzactie

D38

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D39

 

 

 

 

 

 

Instrumente financiare derivate, altele decât operatiunile ferme la termen, contractele swap de trezorerie si contractele swap financiar de devize

D40

 

 

 

 

 

 

Datorii constituite prin titluri

 

 

 

 

 

 

 

- Titluri de piată interbancară

D41

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D42

 

 

 

 

 

 

- Titluri de creante negociabile

D43

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D44

 

 

 

 

 

 

- Obligatiuni

D45

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D46

 

 

 

 

 

 

- Alte datorii constituite prin titluri

D47

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D48

 

 

 

 

 

 

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

D49

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D50

 

 

 

 

 

 

Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament

D51

 

 

 

 

 

 

CREDITORI

D52

 

 

 

 

 

 

Alti creditori diversi

D53

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D54

 

 

 

 

 

 

VALORI IMOBILIZATE

D55

 

 

 

 

 

 

Datorii din operatiuni de leasing financiar

D56

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D57

 

 

 

 

 

 

DATORII SUBORDONATE

D58

 

 

 

 

 

 

Datorii subordonate la termen

D59

 

 

 

 

 

 

Datorii atasate

D60

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

D61

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

..................................

(numele, prenumele si telefonul)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)


Continutul pozitiilor din situatia „Repartizarea datoriilor pe scadente"

 

OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE

D1

Total (rd. D2 la rd. D16)

împrumuturi de refinantare de la Banca Natională a României

D2

112

Datorii atasate

D3

1172

Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro)

D4

122

Datorii atasate

D5

1272

Depozite la vedere ale institutiilor de credit

D6

1321

Depozite la termen ale institutiilor de credit

D7

1322

Datorii atasate

D8

ex. 1327

împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la institutii de credit

D9

1421

împrumuturi la termen primite de la institutii de credit

D10

1422

Datorii atasate

D11

1427

Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

D12

ex. 1521

Valori date în pensiune la termen

D13

ex. 1522

Datorii atasate

D14

ex. 1527

Alte sume datorate

D15

1621

Datorii atasate

D16

1627

OPERATIUNI CU CLIENTELA

D17

Total (rd. D18 lard. D34)

împrumuturi de pe o zi pe alta de la institutiile financiare

D18

2321

împrumuturi la termen de la institutiile financiare

D19

2322

Datorii atasate

D20

2327

Valori date în pensiune de pe o zi pe alta

D21

ex. 2431

Valori date în pensiune la termen

D22

ex. 2432

Datorii atasate

D23

ex. 2437

Conturi curente creditoare

D24

2511

Datorii atasate

D25

25172

Conturi de factoring

D26

2521

Datorii atasate

D27

2527

Depozite la vedere

D28

2531

Depozite la termen

D29

2532

Datorii atasate

D30

ex. 2537

 

Certificate de depozit, carnete si librete de economii

D31

2541 + 2542

Datorii atasate

D32

2547

Alte sume datorate

D33

2621

Datorii atasate

D34

2627

OPERATIUNI CU TITLURI SI INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

D35

Total (rd. D36 la rd. D51)

Titluri date în pensiune livrată

D36

ex. 30121

Datorii atasate

D37

ex. 30127

Datorii privind titlurile de tranzactie

D38

30271 + 30272

Datorii atasate

D39

30277

Instrumente financiare derivate, altele decât operatiunile ferme la termen, contractele swap de trezorerie si contractele swap financiar de devize

D40

solduri creditoare (ex. 3112 + 3113 + 3114 + 3119 + 319) + 313

Datorii constituite prin titluri

 

 

- Titluri de piată interbancară

D41

3211

Datorii atasate

D42

3217

- Titluri de creante negociabile

D43

3221

Datorii atasate

D44

3227

- Obligatiuni

D45

3251

Datorii atasate

D46

3257

- Alte datorii constituite prin titluri

D47

3261

Datorii atasate

D48

3267

Conturi de decontare privind operatiunile cu titluri

D49

331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361

Datorii atasate

D50

3372

Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament

D51

3036

CREDITORI

D52

Total (rd. D53 la rd. D54)

Alti creditori diversi

D53

3566

Datorii atasate

D54

ex. 3567

VALORI IMOBILIZATE

D55

rd. D56 + rd. D57

Datorii din operatiuni de leasing financiar

D56

4721 + 4722

Datorii atasate

D57

4727

DATORII SUBORDONATE

D58

rd. D59 + rd. D60

Datorii subordonate la termen

D59

531

Datorii atasate

D60

ex. 537

TOTAL:

D61

rd. D1+ rd. D17 + rd. D35 + rd. D52 + D55 + D58

 

ANEXA Nr. 1c)

 

Repartizarea pe scadente

a angajamentelor primite, evidentiate în afara bilantului, si a sumelor de primit aferente unor operatiuni cu instrumente financiare derivate, precum si a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de finantare si de garantie date în elemente bilantiere

 

Denumirea institutiei de credit................

Data raportării: [ / / ]

 

 

- lei echivalent/euro/lei -

Angajamente în afara bilantului primite

Cod poz.

DURATA RĂMASĂ DE SCURS

 

 

D< = 1 lună

1 lună <D< = 3 luni

3 luni <D< = 6 luni

6 luni <D<= 12 luni

12 luni < D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

ANGAJAMENTE DE FINANTARE

E1

 

 

 

 

 

 

Angajamente primite de la institutii de credit

E2

 

 

 

 

 

 

Angajamente primite de la clientelă

E3

 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENTE DE GARANTIE

E4

 

 

 

 

 

 

Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la institutii de credit

E5

 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

E6

 

 

 

 

 

 

Titluri de primit

E7

 

 

 

 

 

 

SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERATIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE

E8

 

 

 

 

 

 

SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERATIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE DEVIZE

E9

 

 

 

 

 

 

ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE FINANTARE DATE ÎN ELEMENTE BILANTIERE

E10

 

 

 

 

 

 

ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE GARANTIE DATE ÎN ELEMENTE BILANTIERE

E11

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

E12

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

..................................

(numele, prenumele si telefonul)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

 

Continutul pozitiilor din situatia „Repartizarea pe scadente a angajamentelor primite, evidentiate în afara bilantului, si a sumelor de primit aferente unor operatiuni cu instrumente financiare derivate, precum si a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de finantare si de garantie date în elemente bilantiere"

 

ANGAJAMENTE DE FINANTARE

E1

rd. E2 + rd. E3

Angajamente primite de la institutii de credit

E2

902

Angajamente primite de la clientelă

E3

904

ANGAJAMENTE DE GARANTIE

E4

rd. E5

Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la institutii de credit

E5

912

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

E6

rd. E7

Titluri de primit

E7

921

SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERATIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE

E8

9311 +9312

SUME DE PRIMITAFERENTE OPERATIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE DEVIZE

E9

95111 + 95113 + 95115 + 95121 + 95123 + 95125 + 95211 + 95213 + 95215 + 95221 + 95223 + 95225

ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE FINANTARE DATE ÎN ELEMENTE BILANTIERE

E10

Sume înregistrate potrivit art. 27 alin. (3) din Regulamentul privind lichiditatea institutiilor de credit

ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE GARANTIE DATE ÎN ELEMENTE BILANTIERE

E11

Sume înregistrate potrivit art. 27 alin. (3) din Regulamentul privind lichiditatea institutiilor de credit

TOTAL:

E12

rd. E1 + rd. E4 + rd. E6 + E8 + E9 + E10 + E11

 

ANEXA Nr. 1d)

 

Repartizarea pe scadente a angajamentelor date, evidentiate în afara bilantului, si a sumelor de plătit aferente unor operatiuni cu instrumente financiare derivate, precum si a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de finantare primite în elemente bilantiere

 

Denumirea institutiei de credit..............

Data raportării: [//]

 

 

- lei echivalent/euro/lei -

Angajamente în afara bilantului primite

Cod poz.

DURATA RĂMASĂ DE SCURS

 

 

D< = 1 lună

1 lună <D< = 3 luni

3 luni <D< = 6 luni

6 luni <D< = 12 luni

12 luni < D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

ANGAJAMENTE DE FINANTARE

E1

 

 

 

 

 

 

Angajamente în favoarea institutiilor de credit

E2

 

 

 

 

 

 

Angajamente în favoarea clientelei

E3

 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENTE DE GARANTIE

E4

 

 

 

 

 

 

Cautiuni, avaluri si alte garantii date institutiilor de credit

E5

 

 

 

 

 

 

Garantii date pentru clientelă

E6

 

 

 

 

 

 

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

E7

 

 

 

 

 

 

Titluri de livrat

E8

 

 

 

 

 

 

SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERATIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE

E9

 

 

 

 

 

 

SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERATIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE DEVIZE

E10

 

 

 

 

 

 

DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE FINANTARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANTIERE

E11

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

E12

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

..................................

(numele, prenumele si telefonul)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

 

Continutul pozitiilor din situatia „Repartizarea pe scadente a angajamentelor date, evidentiate în afara bilantului, si a sumelor de plătit aferente unor operatiuni cu instrumente financiare derivate, precum si a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de finantare primite în elemente bilantiere"

 

ANGAJAMENTE DE FINANTARE

E1

rd. E2 + rd. E3

Angajamente în favoarea institutiilor de credit

E2

901

Angajamente în favoarea clientelei

E3

903

ANGAJAMENTE DE GARANTIE

E4

rd. E5 + rd. E6

Cautiuni, avaluri si alte garantii date institutiilor de credit

E5

911

Garantii date pentru clientelă

E6

913

ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE

E7

rd. E8

Titluri de livrat

E8

ex. 922

SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERATIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE

E9

9313 + 9314

SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERATIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE DEVIZE

E10

95112 + 95114 + 95116 + 95122 + 95124 + 95126 + 95212 + 95214 + 95216 + 95222 + 95224 + 95226

DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE FINANTARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANTIERE

E11

Sume înregistrate potrivit art. 19 alin. 2 din Regulamentul privind lichiditatea institutiilor de credit

TOTAL:

E12

rd. E1 + rd. E4 + rd. E7 + E9 + E10 + E11

ANEXA Nr. 2

 

Calcularea indicatorului de lichiditate

Denumirea institutiei de credit..............

Data raportării: [//]

 

 

- lei echivalent/euro/lei -

Indicatori

Cod poz.

BENZI DE SCADENTĂ

 

 

 

 

D< = 1 lună

1 lună

<D< =

3 luni

3 luni

<D< =

6 luni

6 luni <D< = 12 luni

12 luni < D

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

Total active [formularul anexa nr. 1a), rd. Total, col. 2-7]

1

 

 

 

 

 

 

Total angajamente în afara bilantului primite si sume de primit aferente unor operatiuni cu instrumente financiare derivate [formular anexa nr. 1c), rd. Total, col. 2-7]

2

 

 

 

 

 

 

Lichiditatea efectivă rd. 3 col. 3-6 = rd. 1 col. 3-6 + rd. 2 col. 3-6 + rd. 7 col. (n*- 1), rd. 3 col. 2, 7 = rd. 1 col. 2, 7 + rd. 2 col. 2, 7

3

 

 

 

 

 

 

Total datorii [formularul anexa nr. 1b), rd. Total, col. 2-7]

4

 

 

 

 

 

 

Total angajamente în afara bilantului date si sume de plătit aferente unor operatiuni cu instrumente financiare derivate [formular anexa nr. ^d), rd. Total, col. 2-7]

5

 

 

 

 

 

 

Lichiditate necesară rd. 6 = rd. 4 + rd. 5

6

 

 

 

 

 

 

Excedent de lichiditate (de reportat pe coloana următoare) rd. 7 = rd. 3 - rd. 6, dacă rd. 7 > 0

7

 

 

 

 

X

X

Indicator de lichiditate rd. 8 = rd 3/rd. 61)

8

 

 

 

 

 

 

Total datorii [formularul anexa nr. 1b), rd. Total, col. 2-7], fără ajustarea prevăzută la art. 21 alin. (2) si art. 22

9

 

 

 

 

 

 

 

n* poate lua valori de la 3 la 6.

 

Întocmit

..................................

(numele, prenumele si telefonul)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

 

1) În cazul în care rd. 3 col. x2) < 0 si rd. 6 col. x > = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 0.

În cazul în care rd. 3 col. x = 0 si rd. 6 col. x = 0, la rd. 8 col. x se va trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd. 3 col. x > 0 si rd. 6 col. x < = 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd. 3 col. x = 0 si rd. 6 col. x < 0, la rd. 8 col. x se trece ca rezultat valoarea 1.

În cazul în care rd. 3 col. x < 0 si rd. 6 col. x < 0, rd. 8 col. x = rd. 6 col. x/rd. 3 col. x.

2) Col. x reprezintă oricare dintre coloanele de la 2 la 6.


 

ANEXA Nr. 3a)

 

Situatia riscului mare de lichiditate

Denumirea institutiei de credit

Data raportării: [ / / ]

 

Tabel A

 

 

 

Datorii - împrumuturi + angajamente de finantare date de institutia de credit

- 10% din datorii -

împrumuturi + angajamente de finantare date de institutia de credit

- 15% din datorii -

împrumuturi + angajamente de finantare date de institutia de credit

1

2

3

 

 

 

 

            Tabel B

 

 

 

- lei echivalent -

Nr. crt.

O persoană sau un grup de clienti aflati în legătură

Risc mare de lichiditate

% din datorii - împrumuturi + angajamente de finantare date de institut ia de credit col. 4 = col. 3x 100/ (datorii - împrumuturi + angajamente de finantare date de institutia de credit)

Cod

Denumire

din datorii - împrumuturi

din angajamente de finantare date de institutia de credit

Total col. 3 = col. 1 + col. 2

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Datoriile, mai putin împrumuturile si angajamentele de finantare date de institutia de credit, vor respecta structura prevăzută în anexaa nr. 1b) si anexa nr. 1d).

 

Întocmit

..................................

(numele, prenumele si telefonul)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

 

ANEXA Nr. 3b)

 

Structura grupurilor de clienti aflati în legătură, fată de care institutia de credit înregistrează risc mare de lichiditate

Denumirea institutiei de credit..........

Data raportării: [//]

 

Grup de clienti aflati în legătură

Persoane fizice si/sau juridice din componenta grupului

 

Cod

Denumire

Nr. crt.

Cod

Denumire

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

..................................

(numele, prenumele si telefonul)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătură autorizată

..................................

(numele, prenumele si functia)

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.