MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 900/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 900         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 decembrie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            4. - Declaratia Parlamentului României cu privire la depunerea jurământului de către Presedintele României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.563. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

 

1.591. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului.

 

1.592. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul publicai statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si din concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CFR" - S.A. în administrarea Consiliului Local Zlatna

 

1.593. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monetăria Statului" din subordinea Băncii Nationale a României

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

778. - Decizie privind eliberarea doamnei Maria Muga din functia publică de inspector general de stat al Inspectiei Sociale

 

779. - Decizie privind numirea unui membru în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

780. - Decizie pentru numirea domnului Ionel Florin în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.718. - Ordin al ministrului mediului, interimar, pentru aprobarea formatului autorizatiei si al acordului de import privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piată

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            12. - Normă pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti

 

            Rectificări la:

             - Hotărârea Guvernului nr. 599/2009

             - Hotărârea Guvernului nr. 1.531/2009

             - Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2009


 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

DECLARATIA

Parlamentului României cu privire la depunerea jurământului de către Presedintele României

 

Camera Deputatilor si Senatul, întrunite în sedintă comună, la data de 21 decembrie 2009, în vederea depunerii jurământului de către candidatul la Presedintia României, a cărui alegere a fost validată de către Curtea Constitutională, prin Hotărârea nr. 43 din 16 decembrie 2009,

tinând seama de actul de validare, întocmit în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, al cărui continut a fost prezentat în fata Parlamentului de către domnul loan Vida, presedintele Curtii Constitutionale,

constatând că domnul Traian Băsescu a depus jurământul prevăzut de art. 82 alin. (2) din Constitutie,

iau act de începerea exercitării, de către domnul Traian Băsescu, a mandatului de Presedinte al României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de directii generale, directii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, si compus din 424 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului si cele ale Directiei de implementare a proiectelor finantate din împrumuturi externe (DIPFIE)."

2. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241/ cu următorul cuprins:

„Art. 241. - (1) În cadrul Directiei cetătenie functionează un număr de 5 birouri teritoriale, câte unul în următoarele orase: lasi, Suceava, Galati, Cluj-Napoca si Timisoara.

(2) La birourile teritoriale se vor înregistra cererile de redobândire sau acordare a cetăteniei române, formulate în temeiul dispozitiilor art. 101 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru birourile teritoriale prevăzute la alin. (1) este alocat un număr de 15 posturi. Repartizarea posturilor si structura organizatorică se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti."

3. La anexa nr. 1, numărul maxim de posturi este de 424.

4. La anexa nr. 3, punctul III se modifică si va avea următorul cuprins:

III. Unităti finantate integral de la bugetul de stat

Oficiul National ai Registrului Comertului

- 42 de oficii ale registrului comertului de pe lângă tribunale".

Art. II. - Pentru anul 2010, posturile aferente birourilor teritoriale din cadrul Directiei cetătenie nu sunt finantate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.563.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 175 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, situate în municipiul Bucuresti, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sectorul 6, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.591.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile*) aflate în proprietatea publică a statului, care se dau în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

 

Nr. crt.

Tipul bunului imobil

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

- lei -

Modul dobândirii

1.

Teren

Teren

Suprafată = 6.244,49 m2

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sectorul 6, Bucuresti

2008

45.940.026

Procesul-verbal nr. 51.548/31.12.2008

2.

Clădire

Clădire

Suprafata desfăsurată = 3.722,46 m2

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sectorul 6, Bucuresti

2008

7.800.181

Procesul-verbal nr. 51.548/31.12.2008

3.

Teren

Teren

Suprafată = 639,91 m2

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sectorul 6, Bucuresti

2008

4.707.748

Procesul-verbal nr. 51.548/31.12.2008


*) Bunurile imobile au trecut în proprietatea publică a statului în baza Procesului-verbal nr. 51.548/31.12.2008, întocmit de Ministerul Finantelor Publice- Agentia Natională de Administrare Fiscală-Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si din concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CFR" - S.A. În administrarea Consiliului Local Zlatna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si din concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CFR" - S.A., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Consiliului Local Zlatna, în scopul amenajării unui parc public.

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Compania Natională de Căi Ferate „CFR" - S.A. se va modifica în mod corespunzător, conform legislatiei în vigoare.

Art. 4. - Părtile interesate îsi vor actualiza corespunzător inventarul domeniului public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.592.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si din concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CFR" - S.A. În administrarea Consiliului Local Zlatna

 

Nr. M.F.

Denumirea bunului imobil

Ordonatorul/Administratorul de la care se face trecerea bunului aflat în domeniul public al statului

(CIF si denumire)

Ordonatorul/Administratorul la care trece bunul aflat în domeniul public al statului

Datele de identificare ale bunului care face obiectul transferului

Suprafata terenului (m2)

147815 (partial)

Teren aferent Regionalei CF Cluj - sectii neinteroperabile

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

CIF: 13633330 -Compania Natională de Căi Ferate „CFR" - S.A.

CIF: 11054529

Consiliul Local al Orasului Zlatna

11.760


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monetăria Statului" din subordinea Băncii Nationale a României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monetăria Statului" din subordinea Băncii Nationale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monetăria Statului" reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Băncii Nationale a României, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în cursul executiei bugetare se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Monetăria Statului" va putea efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.593.

 

ANEXA*)

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Regia Autonomă „Monetăria Statului"

Str. Fabrica de chibrituri nr. 30, sectorul 5, Bucuresti

Cod unic de înregistrare RO 427304

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. Rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (rd2+10+15)

1

58.875

 

1

Venituri din exploatare-total din care:

2

57.615

 

 

a) productia vânduta

3

57.138

 

 

b)venituri din vânzarea mărfurilor

4

43

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0

 

 

subventii , cf. prevederilor legale in vigoare

6

0

 

 

transferuri. cf. prevederilor legate in vigoare

7

0

 

 

d) productia imobilizata

8

0

 

 

e) venituri din exploatare

9

434

 

2

Venituri financiare - total din care :

10

1.260

 

 

a) venituri din interese de participare

1 1

0

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c) venituri din dobinzi

13

1.250

 

 

d) alte venituri financiare

14

10

 

3

Venituri extraordinare

15

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+47+50)

16

57.664

 

1

Cheltuieli de exploatare - total din care

17

56.374

 

 

a) cheltuieli materiale

18

42.479

 

 

b) alte cheltuieli externe ( cu energie si apa )

19

713

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

29

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

9.539

 

 

- salarii

22

6.753

 

 

- contracte de mandat

23

141

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala , din care :

24

1.827

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

1.433

 

 

cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

35

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sananatate

27

359

 

 

alte cheltuieli cu personalul, din care :

28

818

 

 

cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care :

29

135

 

 

tichete de cresa potrivit legii nr .193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

0


 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

31

70

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

35

 

 

- tichete de masa

33

578

 

 

- tichete de vacanta

34

0

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

2.557

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare din care :

36

1.057

 

 

cheltuieli privind prestatiile externe, din care :

37

1.004

 

 

- cheltuieli de protocol din care :

38

5

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

39

0

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate , din care :

40

40

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

0

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing , studiul pictii , promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

42

0

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

8

 

 

- alte cheltuieli din care :

44

0

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

0

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

0

 

2

Cheltuieli financiare -total din care

47

1.290

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

510

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

780

 

3

Cheltuieli extraordinare

50

0

III.

1

REZULTATUL BRUT ( profit / pierdere)

51

1.211

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

194

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT , din care:

53

1.017

 

1

Rezerve legale

54

0

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

0

 

3

Alte rezerve reprezcntind facilitati fiscale prevăzute de lege

56

0

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital , platii dobinzilor

comisioanelor si altor costuri aferente acestor Împrumuturi externe

57

0

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

0

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54,55,56,57 si 58

59

1.017

 

 

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu] de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

60

101

 

8

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societătilor /companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

509

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si eonstitue sursa proprie de finantare

62

407

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

63

2.557

 

1

Surse proprii

64

2.557

 

2

Alocatii de la buget

65

0

 

3

Credite bancare

66

0

 

 

- interne

67

0

 

 

- externe

68

0

 

4

Alte surse

69

0

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , clin care :

70

2.557

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

71

2.557

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

0

 

 

interne

73

0

 

 

externe

74

0

VIII.

REZERVE, din care

75

0

 

1

Rezerve legale

76

0

 

2

Rezerve statutare

77

0

 

3

Alte reserve

78

0

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1

Venituri totale

80

58.875

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

57.664

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

284

 

4

Nr. mediu de salariati total

83

294

 

5

Fond de salarii, din care:

84

6.753

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

85

6.743

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

10

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

87

1.911,39

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)( rd. 80/83- in preturi curente )

88

0,00

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana )( rd. 80/83-în preturi comparabile )

89

0,00

 

10

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

90

1.253.10 (kg)

 

11

Cheltuieli totale la lOOOlci venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000] =(rd.l6/rd.l)\1000

9]

979,43

 

12

Plati restante

92

0

 

 

- preturi curente

93

0

 

 

- preturi comparabile

94

0

 

13

Creante restante

95

0

 

 

-preturi curente

96

0

 

 

-preturi comparabile

97

0

 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Măria Muga din functia publică de inspector general de stat al Inspectiei Sociale

 

Având în vedere prevederile art. 3 lit. a), art. 5 alin. (4), art. 6 alin. (1) si ale pozitiei 52 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si a Hotărârii Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, doamna Măria Muga se eliberează din functia publică de inspector general de stat al Inspectiei Sociale, organ de specialitate al administratiei publice centrale desfiintat ca urmare a comasării prin absorbtie si a preluării activitătii de către Inspectia Muncii.

Art. 2. - În termenul de preaviz de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Inspectia Muncii va face aplicarea dispozitiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 778.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea unui membru în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

Având în vedere propunerea formulată de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România prin Adresa înregistrată sub nr. 1.370 din 9 decembrie 2009,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 74 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, precum si al art. 5 alin. (1) si (2) si al art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Nicusor Timofte, reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, se numeste în calitatea de membru în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

Art. 2. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 742/2009 privind stabilirea componentei organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 26 octombrie 2009, se completează cu un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. Mircea Nicusor Timofte - reprezentantul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 779.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Ionel Florin în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici nr. 94 din 2 decembrie 2009, prin care se propune numirea în functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici a candidatilor admisi în urma concursului sustinut în data de 30 noiembrie 2009,

în baza prevederilor art. 69 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiulart. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 lit. d), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionel Florin se numeste în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 780.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea formatului autorizatiei si al acordului de import privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piată

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 106.495/SM din 8 decembrie 2009 al Directiei protectia naturii,

în conformitate cu art. 72 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formatul autorizatiei privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piată, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă formatul acordului de import privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piată, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Autorizatia privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piată, se emite, în limbile română si engleză, de către Agentia Natională pentru Protectia Mediului, în calitate de autoritate competentă.

(2.) Autorizatia prevăzuta la alin. (1) se publica pe pagina de internet a autoritătii competente.

Art. 4. - (1) Acordul de import privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piată, se emite de către Agentia Natională pentru Protectia Mediului, în calitate de autoritate competentă.

(2) Acordul de import prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a autoritătii competente.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.718.

 

ANEXA Nr. 1

 

Formatul autorizatiei privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piată

 

Antetul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

AUTORIZATIE

nr. xxx din zz/II/aaaa

pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul

            …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

în baza Notificării.................................................................................................................................................................

transmise de............................................................................................................................înregistrată la Agentia Natională pentru Protectia Mediului cu nr. xxx din zz/II/aaaa si primind numărul european de înregistrare ../RO/../.., precum si a următoarelor avize:

 

Numărul si data avizului Comisiei pentru securitate biologică

 

 

Numărul si data avizelor autoritătilor cu responsabilităti în domeniu

 

 

în urma îndeplinirii procedurii de informare si consultare a publicului si a statelor membre,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009,


în baza Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu modificările ulterioare,

Agentia Natională pentru Protectia Mediului, în calitate de autoritate competentă, emite următoarea:

 

AUTORIZATIE

 

Date de identificare a notificatorului

Numele beneficiarului

 

Numărul de înregistrare în registrul comertului

 

 

 

Sediul/Adresa

 

Codul unic de identificare

 

 

 

Persoana de contact

 

Orasul/Tara/Telefon/Fax/E-mail

Numele si prenumele

 

Functia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea organismului modificat genetic

Specia

Evenimentul de transformare

Linia

Hibrid

Soi

Codul unic de identificare a produsului

 

 

 

 

 

 

 

 

Date privind metodele de detectie si identificare

 

 

Conditiile în care are loc introducerea deliberată în mediu a organismului modificat genetic

 

 

Obligatii*)

 

 

Locatiile aprobate (cu indicarea exactă a suprafetelor pentru testare)

 

 

Cerintele privind monitorizarea, raportarea rezultatelor si etichetarea

 

 

Durata de valabilitate

De la

...........................................

până la

.............................................


*) Obligatiile privind desfăsurarea activitătilor cu organisme modificate genetic le cuprind pe cele prevăzute la art. 18 alin. (8) lit. j) si k) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009.

 

            Prezentul document a fost întocmit în două exemplare originale, unul pentru beneficiar si unul pentru autoritatea competentă.

 

ANEXA Nr. 2

 

Formatul acordului de import pentru introducerea deliberată în mediu

a organismelor modificate genetic, în alte scopuri decât introducerea pe piată

 

Antetul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

ACORD DE IMPORT

nr. xxx din zz/II/aaaa

 

În baza Autorizatiei de introducere deliberată în mediu nr. xxx din zz/II/aaaa, emisă de .................................................................., si a Notificării................................................................................................................, transmisă de..........................................................., înregistrată la Agentia Natională pentru Protectia Mediului cu nr. xxx/zz/II/aaaa,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009,


în baza Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu modificările ulterioare,

Agentia Natională pentru Protectia Mediului, în calitate de autoritate competentă, emite următorul:

 

ACORD DE IMPORT

 

Date de identificare a importatorului

Numele importatorului

 

Numărul de înregistrare în registrul comertului

 

 

 

Sediul/Adresa

 

Codul unic de identificare

 

 

 

Persoana de contact

 

Orasul/Tara/Telefon/Fax/E-mail

Numele si prenumele

 

Functia

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de identificare a exportatorului

Numele exportatorului

 

Numărul de înregistrare în registrul comertului

 

 

 

Sediul/Adresa

 

Codul unic de identificare

 

 

 

Persoana de contact

 

Orasul/Tara/Telefon/Fax/E-mail

Numele si prenumele

 

Functia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectul si scopul importului

 

 

Descrierea organismului modificat genetic

Specia

Evenimentul de transformare

Linia

Hibrid

Soi

Codul unic de identificare a produsului

 

 

 

 

 

 

 

Date privind importul

Cantitatea importată

 

Durata de valabilitate

 

 

De la............................ până la........................

Tara de origine

 

Punctul vamal de trecere a frontierei

 

 

 

Documentul însotitor al importului

 

 

 

Responsabilităti*)

 


*) Responsabilitătile se anexează prezentului acord de import si fac parte integrantă din acesta.

 

            Prezentul document a fost întocmit în două exemplare originale, unul pentru beneficiar si unul pentru Agentia Natională pentru Protectia Mediului.


 

Date privind notificări ulterioare ale importului în baza prezentului acord*)

............................................................................................................................................................


*) Se anexează prezentului acord de import pentru fiecare import ulterior, în conformitate cu modelul prezentat în anexa care face parte integrantă din acordul de import.

 

ANEXA

la acordul de import

 

Date privind notificări ulterioare ale importului în baza prezentului acord

 

Nr. crt.

Cantitatea importată

Tara de origine

Punctul vamal de trecere a frontierei

Data importului

Data notificării Stampila Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti

 

În baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - În cuprinsul Normei Băncii Nationale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 si 1.031 bis din 27 decembrie 2006, începând cu data de 1 ianuarie 2010, suma de 12.500 euro sau echivalent la data plătii/încasării se înlocuieste cu suma de 50.000 euro sau echivalent la data plătii/încasării.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 12.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 599/2009 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 519/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 5 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. I pct. 1, la alin. (3) al art. 1, în loc de: „...municipiul Constanta, Str. Ecluzei Agigea nr. 1, judetul Constanta." seva citi: „...comuna Agigea, Str. Ecluzei nr. 1, judetul Constanta."

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.531/2009 privind finantarea în anul 2009, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pe anul 2009, a unor cheltuieli de capital pentru unităti de învătământ preuniversitar de stat si alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru finantarea unor cheltuieli de capital pentru autoritătile administratiei publice locale la unităti de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 si 868 bis din 14 decembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la nr. crt. 416, în coloana 5 „Suma propusă pe 2009 (mii lei)", în loc de: „700"se va citi: „250";

- În anexa nr. 1, la nr. crt. 417, în coloana 5 „Suma propusă pe 2009 (mii lei)", în loc de: „250"se va citi: „700".

În Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 18 decembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. 1, în loc de: „...cu suma de 592 mii lei, pentru judetul Neamt, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului..." se va citi: „... cu suma de 592 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului...".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.