MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 906/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 906         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

54. - Hotărâre privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2010

 

55. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.525. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de coproductie în domeniul cinematografiei între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Cannes la 18 mai 2009

 

Acord de coproductie în domeniul cinematografiei între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze

 

1.583. - Hotărâre privind modificarea lungimii unui drum judetean, situat în judetul Brăila

 

1.584. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

1.594. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.597. - Hotărâre privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.420. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

 

6.108. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării , interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Grigore Moisil" din Viseu de Sus


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE

privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2010

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 224 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2010, finantat de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 286.024 mii lei, din care 283.350 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe" si 2.674 mii lei la capitolul 68.01 „Asigurări si asistentă socială".

(2) La capitolul 51.01, suma de 283.350 mii lei a fost repartizată astfel:

a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputatilor, în sumă de 281.407 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 240.743 mii lei;

- cheltuieli de capital, în sumă de 40.664 mii lei;

b) cheltuieli curente pentru functionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.943 mii lei.

(3) Din cheltuielile totale pentru activitatea proprie a Camerei Deputatilor, reprezentând 281.407 mii lei, suma de 38.923 mii lei reprezintă venituri proprii ale deputatilor (indemnizatie brută si diurnă de deplasare), 88.730 mii lei reprezintă cheltuieli pentru exercitarea mandatului de deputat (sumă forfetară, contributii asupra indemnizatiei si cheltuieli administrative), 153.754 mii lei sunt cheltuieli pentru personalul din serviciile Camerei Deputatilor si pentru întretinerea si functionarea sediului Camerei Deputatilor.

(4) La capitolul 68.01, suma de 2.674 mii lei a fost stabilită pentru asigurarea finantării cheltuielilor prevăzute la art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicată.

(5) Detalierea bugetului pe anul 2010 este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Structura cheltuielilor curente, în sumă de 240.743 mii lei, necesare în vederea functionării Camerei Deputatilor, serviciilor Camerei Deputatilor si întretinerii si administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:

a) cheltuieli de personal, în sumă de 172.691 mii lei, din care 89.249 mii lei cheltuieli pentru deputati (indemnizatie, contributii asupra indemnizatiei, diurnă de deplasare si sumă forfetară);

b) cheltuieli pentru bunuri si servicii, în sumă de 67.850 mii lei, din care 38.202 mii lei sunt cheltuieli aferente activitătii deputatilor;

c) cheltuieli pentru transferuri (transferuri interne si transferuri curente în străinătate), în sumă de 202 mii lei.

(2) La titlul „Cheltuieli curente" sunt prevăzute si sumele necesare pentru fondul presedintelui Camerei Deputatilor si pentru întretinerea si functionarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive si a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.

(3) Cheltuielile de întretinere si reparatii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputati în circumscriptiile electorale, sunt cuprinse la titlul „Bunuri si servicii".

Art. 3. - (1) Cheltuielile de capital sunt în sumă de 40.664 mii lei, din care 13.870 mii lei pentru obiectivele de investitii, 10.064 mii lei pentru alte cheltuieli de investitii si 16.730 mii lei pentru reparatii capitale aferente activelor fixe.

(2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2010 este prezentată în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitătile finantate integral din venituri proprii desfăsurate pe lângă Camera Deputatilor în anul 2010 cuprinde, la resurse, suma de 15.200 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 12.200 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Camera Deputatilor vor fi retinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente activitătilor finantate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilitătile de la sfârsitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Biroul permanent al Camerei Deputatilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută si pentru alte destinatii, în conditiile legii.

(3) Organizarea activitătilor finantate din venituri proprii, tarifele si cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputatilor.

(4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, în functie de necesităti si de veniturile realizate.

(5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activitătilor finantate din venituri proprii pot fi depăsite numai în cazul obtinerii unor venituri suplimentare.

(6) Detalierea bugetului activitătilor finantate integral din venituri proprii ale Camerei Deputatilor în anul 2010 este prezentată în anexa nr. 3.

Art. 5. - Biroul permanent al Camerei Deputatilor va lua măsuri pentru încadrarea în alocatiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 decembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 54.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

BUGETUL PE ANUL 2010 - Detalierea pe alineate de cheltuieli

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea indicatorului

Cod

Program 2010

din care pentru :

Camera Deputatilor

Institutul Român pentru Drepturile Omului

CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01)

50.01

286.024

284.081

1.943

AUTORITĂTI PUBLICE S! ACTIUNI EXTERNE

51.01

283.350

281.407

1.943

CHELTUIELI CURENTE

01

242.686

240.743

1.943

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

174.258

172.691

1.567

Cheltuieli salariate în bani

10.01

147.887

146.658

1.229

Salarii de bază

10.01.01

61.958

61.367

591

Salarii de merit

10.01.02

950

935

15

Indemnizatie de conducere

10.01.03

1.550

1.485

65

Spor de vechime

10.01.04

7.549

7.381

168

Sporuri pentru conditii de muncă

10.01.05

3.728

3.728

 

Alte sporuri

10.01.06

11.841

11.601

240

Ore suplimentare

10.01.07

200

200

 

Fond de premii

10.01.08

3.258

3.179

79

Prima de vacantă

10.01.09

2.996

2.940

56

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

850

850

 

Indemnizatii de delegare

10.01.13

53.007

52.992

15

Contributii

10.03

26.371

26.033

338

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

19.946

19.690

256

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

479

473

6

Contributii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

4.987

4.923

64

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

 

 

si boli profesionale

10.03.04

144

142

2

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

815

805

10

TITLUI II - BUNURI SI SERVICII

20

68.226

67.850

376

Bunuri si servicii

20.01

24.225

23.975

250

Furnituri de birou

20.01.01

191

187

4

Materiale pentru curătenie

20.01.02

291

289

2

încălzit, iluminat si fortă motrică

20.01.03

9.083

9.073

10

Apă. canal si salubritate

20.01.04

1.923

1.921

2

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

1.820

1.800

20

Piese de schimb

20.01.06

1.506

1.494

12

Transport

20.01.07

750

750

 

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

1.140

1.105

35

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

2.651

2.501

150

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

4.870

4.855

15

Reparatii curente

20.02

8.316

8.315

1

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

613

603

10

Alte obiecte de inventar

20.05.30

613

603

10

Deplasări, detasări, transferări

20.06

30.973

30.881

92

Deplasări interne, detasări, transferări

20.06.01

27.911

27.881

30

Deplasări în străinătate

20.06.02

3.062

3.000

62

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

50

32

18

Pregătire profesională

20.13

245

245

 

Protectia muncii

20.14

197

197

 

Alte cheltuieli

20.30

3.607

3.602

5

Protocol si reprezentare

20.30 02

2.387

2.382

5

Prime de asigurare non-viată

20.30.03

900

900

 

Fondul Presedintelui

20.30.07

200

200

 

Alte chetuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

120

120

 

TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI

55

202

202

 

Transferuri in teme

S5.01

200

200

 

Alte transferuri curente interne

55.01.18

200

200

 

Transferuri curente in străinătate (către organizatii internationale)

55.02

2

2

 

Contributii si cotizatii la organisme internationale

55.02.01

2

2

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

40.664

40.664

 

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

40.664

40.664

 

Active fixe

71.01

23.934

23.934

 

Constructii

71.01.01

13.870

13.870

 

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

4.697

4.697

 

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

2.994

2.994

 

Alte active fixe

71.01.30

2.373

2.373

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

16.730

16.730

 

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALĂ

68.01

2.674

2.674

 

CHELTUIELI CURENTE

01

2.674

2.674

 

TITLUL VIII - ASISTENTA SOCIALA

57

2.674

2.674

 

Ajutoare sociale

57.02

2.674

2.674

 

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

2.674

2.674

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

pe anul 2010

 

 

- mii lei -

Nr. Crt.

Nominalizarea pe obiective de investitii, alte cheltuieli de investitii si reparatii capitale

(numărul si data aprobării documentatiei de investitii)

Program*)

 

TOTAL (l+II), din care:

40.664

I.

Active fixe (A+B+C)

23.934

 

Obiective de investitii (A+B), din care:

13.870

A.

Lucrări în continuare (1+2), din care:

13.870

 

1. Obiectivul "Palatul Parlamentului"

- numărul si data aprobării documentatiei: Hotărârea Guvernului nr.718/1991

2. Obiectivul "Definitivarea si amenajarea parcajului subteran de pe platforma

6.970

 

Palatului Parlamentului"

- numărul si data aprobării documentatiei: Hotărârea Guvernului nr,672/1994

6.900

B.

Lucrări noi:

0

C.

Alte cheltuieli de investitii (1+2+3), din care:

10.064

 

1. Masini, echipamente si mijloace de transport

4.697

 

2. Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

2.994

 

3. Alte active fixe

2.373

II.

Reparatii capitale aferente activelor fixe

16.730


*) În functie de derularea procesului investit io nai. Biroul Permanent al Camerei Deputatilor poate să aprobe modificări în structura cheltuielilor de capital, cu încadrarea în valoarea totală aprobată.


ANEXA Nr. 3

CAMERA DEPUTATILOR

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al activitătilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2010

 

 

 

- mii lei -

Indicatori

Cod

Prevederi

2010

1. Disponibil la finele anului precedent

 

7.700

2. Venituri în anul bugetar *)

 

7.500

3. TOTAL RESURSE {1+2)

 

15.200

4. Cheltuieli în anul bugetar

 

12.200

5. Excedent la finele anului bugetar

 

3.000

- Detalierea cheltuielilor -

 

 

VENITURI PROPRII-TOTAL CHELTUIELI (51.10+68.10)

50.10

12.200

AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

51.10

12.100

CHELTUIELI CURENTE

01

11.995

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.716

Cheltuieli salariate în bani

10.01

3.707

Salarii de bază

10.01.01

1.606

Salarii de merit

10.0102

70

Indemnizatie de conducere

10.01.03

85

Spor de vechime

10.01.04

440

Spor pentru conditii vătămătoare

10.01.05

176

Alte sporuri

10.01.06

564

Fond de premii

10.01.08

215

Prima de vacantă

10.01.09

146

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

360

Indemnizatii de delegare

10.01.13

45

Contributii

10.03

1.009

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

762

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

19

Contributii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

190

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

10.03.04

7

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

31

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII

20

7.279

Bunuri si servicii

20.01

4.775

Furnituri de birou

20.01.01

49

Materiale pentru curătenie

20.01.02

97

încălzit, iluminat si fortă motricâ

20.01.03

1.480

Apă, canal si salubritate

20.01.04

41

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

26

Piese de schimb

20.01.06

12

Transport

20.01.07

29

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

63

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

2.750

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

228

Reparatii curente

20.02

1.166

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

99

Uniforme si echipament

20.05.01

17

Alte obiecte de inventar

20.05.30

82

Deplasări, detasări, transferări

20.06

76

Deplasări interne, detasări, transferări

20.06.01

16

Deplasări în străinătate

20.06.02

60

Pregătire profesională

20.13

20

Protectia muncii

20.14

21

Alte cheltuieli

20.30

1.130

Protocol si reprezentare

20.30.02

100

Alte chetuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.030

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

105

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

105

Active fixe

71.01

105

Masini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

105

ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

68.01

100

CHELTUIELI CURENTE

01

100

TITLUL VIII - ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

100

Ajutoare sociale

57.02

100

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

100

 

*) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii si alimentatie publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii si altele (dobânzi, penalităti etc.)

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) si (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Pardău Dumitru, apartinând Grupului parlamentar PD-L, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru buget, finante si bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat Dan Nica, apartinând Grupului parlamentar PSD+PC, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

- domnul deputat Borbely Lâszlo, apartinând Grupului parlamentar UDMR, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, în calitate de membru;

- domnul deputat Korodi Attila, apartinând Grupului parlamentar UDMR, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru;

- domnul deputat Marin Bobes, deputat independent, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;

- domnul deputat Gabriel Tita-Nicolescu, deputat independent, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii;

- domnul deputat Gheorghe Zoicas, deputat independent, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 decembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 55.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de coproductie în domeniul cinematografiei între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Cannes la 18 mai 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de coproductie în domeniul cinematografiei între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Cannes la 18 mai 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 decembrie 2009.

Nr. 1.525.

 

ACORD DE COPRODUCTIE

în domeniul cinematografiei între Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Franceze, denumite în continuare părti,

având în vedere adoptarea de către UNESCO a Conventiei asupra protectiei si promovării diversitătii expresiilor culturale, luând în considerare vointa comună de reînnoire si întărire a relatiilor cinematografice dintre România si Franta, dorinta de valorificare a patrimoniului cinematografic comun, necesitatea de a actualiza relatiile de cooperare în domeniul cinematografiei, tinând cont de propriile reglementări în materie si de realitatea pietelor, au convenit asupra următoarelor dispozitii:

 

CAPITOLUL I

Coproductia

 

ARTICOLUL 1

 

În cadrul prezentului acord:

a) termenul operă cinematografică desemnează operele cinematografice de orice durată si pe orice suport, indiferent de gen (fictiune, animatie, documentar), conforme cu dispozitiile legislative si de reglementare ale fiecărei părti si a căror primă difuzare se realizează în sălile de cinema;

b) termenul autoritate competentă desemnează:

- pentru partea română: Centrul National al Cinematografiei din România;

- pentru partea franceză: Centrul National al Cinematografiei din Republica Franceză.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Operele cinematografice realizate în coproductie si care beneficiază de prezentul acord sunt considerate opere cinematografice nationale conform legislatiei în vigoare pe teritoriul statului fiecărei părti.

2. Operele cinematografice realizate în coproductie în conformitate cu prezentul acord beneficiază pe teritoriul statului fiecărei părti, în mod legitim, de avantajele ce rezultă din dispozitiile în vigoare referitoare la industria cinematografică.

Autoritatea competentă a fiecărei părti comunică autoritătii competente a celeilalte părti lista actelor normative si a altor prevederi legale referitoare la aceste avantaje.

În măsura în care textele referitoare la aceste avantaje sunt modificate în vreun fel de una dintre părti, autoritatea competentă a părtii implicate se angajează să comunice continutul acestor modificări autoritătii competente a celeilalte părti.

3. Drepturile sunt dobândite numai de producătorul părtii care acordă aceste avantaje.

4. Pentru a beneficia de prezentul acord, operele cinematografice realizate în coproductie trebuie să fi primit aprobarea autoritătilor competente ale celor două părti, cel mai târziu la 4 luni după prezentarea în cinematografele din România sau din Franta.

Cererile de admitere trebuie să respecte procedurile prevăzute în acest scop de fiecare parte si să se conformeze conditiilor minime fixate în anexa la prezentul acord.


Autoritătile competente ale celor două părti îsi vor comunica toate informatiile referitoare la acordarea, respingerea, modificarea sau retragerea cererilor de admitere în baza prezentului acord.

Înainte de a respinge o cerere, autoritătile competente ale celor două părti trebuie să se consulte.

Dacă autoritătile competente ale celor două părti au admis opera cinematografică pentru coproductie, admiterea nu poate fi ulterior anulată fără acordul dintre aceleasi autorităti.

Aprobarea unui proiect de coproductie de către autoritătile competente ale celor două părti nu obligă niciuna dintre ele în privinta acordării vizei de exploatare.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Pentru a beneficia de prezentul acord, operele cinematografice trebuie realizate de producători cu o bună organizare tehnică si financiară si cu o experientă profesională recunoscută de autoritatea competentă a părtii de care apartin.

2. Pentru a fi eligibili în baza prezentului acord, producătorii trebuie să îndeplinească conditiile impuse de reglementările din România sau Franta, după cum apartin unei părti sau alteia.

3. Personalul artistic si tehnic trebuie să aibă fie cetătenie română, fie cetătenie franceză sau să aibă cetătenia unui stat membru al Uniunii Europene sau unui stat parte a Acordului Spatiului Economic European.

Pentru a beneficia de dispozitiile alineatului precedent, străinii, altii decât cetătenii statelor sus-mentionate, care fac dovada calitătii de rezident de mai mult de 5 ani în România sau Franta, pentru aplicarea prezentului paragraf, sunt asimilati cetătenilor români sau francezi.

Autoritătile competente ale celor două părti pot admite, cu titlu exceptional si pe baza unui acord, participarea în calitate de personal artistic si tehnic si a unor persoane care nu îndeplinesc conditiile de cetătenie sau de rezidentă mentionate în alineatele precedente.

4. Filmările trebuie efectuate în studiouri stabilite pe teritoriul uneia sau alteia dintre cele două Părti.

Filmările realizate în decor natural pe un teritoriu care nu este nici al Frantei, nici al României pot fi autorizate în urma unui acord între autoritătile competente ale celor două părti, dacă scenariul sau actiunea operei cinematografice o cere.

 

ARTICOLUL 4

 

Într-o operă cinematografică de coproductie, proportia aporturilor financiare ale coproducătorului sau coproducătorilor fiecărei părti poate varia de la 20% (douăzeci la sută) la 80% (optzeci la sută) din costul definitiv al operei cinematografice.

Prin derogare si cu acordul autoritătilor celor două părti, pragul de 20% poate fi diminuat la 10%, tinându-se cont de personalul artistic si tehnic al coproducătorului sau al coproducătorilor fiecărei părti.

Participarea tehnică si artistică a coproducătorului sau a coproducătorilor fiecărei părti trebuie să fie în aceeasi proportie cu respectivele lor aporturi financiare, în afara cazului unei derogări exceptionale admise de autoritătile competente ale celor două părti.

 

ARTICOLUL 5

 

            Fiecare coproducător este codetinător al elementelor corporale si incorporale ale operei cinematografice.

            Materialul este depus într-un laborator ales de comun acord, pe numele asociate ale coproducătorilor.

 

ARTICOLUL 6

 

            Vor fi acordate toate facilitătile pentru mobilitatea si sejurul personalului artistic sau tehnic ce colaborează la aceste filme, precum si pentru importul sau exportul în fiecare stat a materialului necesar realizării si exploatării filmelor de coproductie (peliculă, material tehnic, costume, elemente de decor, materiale de publicitate).

 

ARTICOLUL 7

 

Autoritătile competente ale celor două părti vor examina la fiecare 2 ani dacă se asigură echilibrul contributiilor respective si, în caz contrar, vor lua măsurile necesare.

Trebuie realizat un echilibru general atât în ceea ce priveste contributiile artistice si tehnice, cât si în ceea ce priveste contributiile financiare; echilibrul este apreciat de comisia mixtă prevăzută la art. 15.

Pentru realizarea acestui bilant, fiecare autoritate - în cadrul procedurii de admitere a unei opere cinematografice în baza prezentului acord - stabileste o evidentă a tuturor ajutoarelor si finantărilor.

Analiza echilibrului general se face în special prin:

- decontul sprijinului financiar pentru productie si distributie confirmate pe coproductiile anului de referintă, fiind convenit că aprecierea acestui decont se realizează în raport cu suma globală a bugetelor numitelor coproductii;

- luarea în considerare, pe lângă numărul de filme coproduse de cele două părti, si a filmelor preachizitionate de distribuitorii si difuzorii celor două părti în beneficiul producătorilor acestor filme în cursul anului de referintă si a sumei acestor preachizitionări;

- decontul investitiilor franceze, pe de o parte, si al investitiilor românesti, pe de altă parte, în filmele de coproductie franco-română.

            În ipoteza aparitiei vreunui dezechilibru, comisia mixtă examinează mijloacele de restabilire a echilibrului si ia toate măsurile pe care le consideră necesare în acest scop.

 

ARTICOLUL 8

 

Genericele, benzile de anunturi si materialul publicitar trebuie să mentioneze coproductia între România si Franta.

Coproductia trebuie de asemenea mentionată în cazul prezentării la festivaluri.

 

ARTICOLUL 9

 

            Repartizarea încasărilor este stabilită liber de către coproducători proportional cu aporturile financiare respective.

 

ARTICOLUL 10

 

Autoritătile competente ale celor două părti acceptă ca operele cinematografice care beneficiază de prezentul acord să poată fi coproduse cu unul sau mai multi coproducători apartinând statelor cu care una sau alta dintre părti are acorduri de coproductie cinematografică.

Conditiile de admitere ale unor asemenea opere cinematografice trebuie să facă obiectul unei examinări de la caz la caz si să respecte echilibrele fixate la art. 3 si 4.

 

CAPITOLUL II

Formarea profesională si cooperarea cinematografică

 

ARTICOLUL 11

 

            Autoritătile competente ale celor două state acordă o atentie deosebită formării profesionale în meseriile legate de


cinematografie. Ele cooperează si se consultă pentru a studia împreună măsurile necesare facilitării formării profesionale initiale si continue a profesionistilor. Autoritătile încurajează încheierea de acorduri sau conventii între scolile sau organismele de formare profesională initială si continuă permitând, în special, mobilitatea studentilor.

 

ARTICOLUL 12

 

            Autoritătile competente ale celor două părti examinează mijloacele în măsură să favorizeze distributia si promovarea reciprocă a cinematografiei fiecărei părti.

            Autoritătile competente recunosc necesitatea de a promova diversitatea culturală prin facilitarea recunoasterii reciproce a cinematografiilor lor, în special prin intermediul programelor de educare prin imagine sau de participare la festivaluri de film.

            Prezentarea la festivaluri a operelor cinematografice coproduse trebuie asigurată de partea căreia îi apartine producătorul majoritar, în cazul în care nu există dispozitii diferite luate de cele două autorităti competente.

 

ARTICOLUL 13

 

            Autoritătile competente ale celor două părti examinează modalitătile de încurajare a schimburilor de experientă dintre profesionisti (artisti, tehnicieni).

 

ARTICOLUL 14

 

            Autoritătile competente ale celor două părti se străduiesc să dezvolte cooperarea dintre cinematecile si organismele de conservare a arhivelor cinematografice ale celor două părti.

 

CAPITOLUL III

Comisia mixtă

 

ARTICOLUL 15

 

1. Pentru a urmări si a facilita aplicarea prezentului acord si, la nevoie, pentru a propune modificări, se instituie o comisie mixtă compusă din reprezentanti ai autoritătilor competente si din profesionisti apartinând celor două părti.

2. Pe durata prezentului acord, comisia mixtă se reuneste o dată la 2 ani, alternativ, în România si Franta.

Comisia mixtă poate fi de asemenea convocată la cererea uneia dintre autoritătile competente, în special în caz de modificare fie a legislatiei, fie a reglementărilor aplicabile industriei cinematografice sau în cazul în care functionarea acordului întâmpină dificultăti grave, mai ales în caz de dezechilibru al schimburilor.

În această ultimă ipoteză, în cazul în care Comisia mixtă nu se reuneste în cel mai scurt timp pentru a examina mijloacele de restabilire a echilibrului, autoritătile competente nu vor admite în vederea coproductiei filmele ce îndeplinesc conditiile prezentului acord decât în conditii stricte de reciprocitate, respectiv film pentru film.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 16

 

            La data intrării în vigoare a prezentului acord îsi încetează valabilitatea Acordul de coproductie si de schimburi cinematografice între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Franceze, semnat la Paris la 22 aprilie 1966.

 

ARTICOLUL 17

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări pe căi diplomatice prin care părtile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Prezentul acord va fi aplicat provizoriu la data semnării lui.

Acordul este încheiat pentru o perioadă de un an si poate fi prelungit prin tacită reconductiune pentru noi perioade de câte un an.

Oricare dintre părti poate denunta prezentul acord, în orice moment, printr-o notificare scrisă transmisă pe cale diplomatică, în acest caz, încetarea valabilitătii prezentului acord va avea loc la 3 luni după data primirii notificării. Denuntarea acordului nu afectează drepturile si obligatiile părtilor implicate în proiectele angajate conform prezentului acord, cu exceptia cazului în care există o decizie contrară a părtilor.

Drept care subsemnatii, deplin împuterniciti în acest scop, am semnat prezentul acord.

Semnat la Cannes la 18 mai 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

domnul Theodor Paleologu,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national

Pentru Guvernul Republicii Franceze

doamna Christine Albanel,

ministrul culturii si comunicatiei

 

ANEXĂ

 

Proceduri de aplicare

 

Pentru a beneficia de acest acord, înaintea începerii filmărilor, producătorii fiecărei părti trebuie să depună la autoritatea competentă, odată cu cererea de admitere, un dosar cuprinzând următoarele:

- un document referitor la cumpărarea drepturilor de autor pentru exploatarea operei cinematografice;

- un sinopsis cuprinzând informatii precise despre subiectul operei cinematografice;

- lista elementelor tehnice si artistice;

- planul de lucru completat cu numărul de săptămâni de filmări (studiouri si exterioare) si cu locurile de filmare;

- un deviz si un plan detaliat de finantare;

- contractul de coproductie.

Autoritatea competentă a părtii cu participare minoritară nu îsi dă aprobarea decât după ce a primit avizul autoritătii competente a părtii cu participare majoritară.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea lungimii unui drum judetean, situat în judetul Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea lungimii drumului judetean DJ 212C, situat în judetul Brăila, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.583.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului judetean, situat în judetul Brăila, care îsi modifică lungimea

 

Indicativul drumului

Traseul drumului

Pozitia kilometrică (origine - destinatie)

Lungime (km)

Lungimea reală

DJ212C

Stăncuta - Dunăre Bac

0 + 000 - 8 + 375

7,265

8,375

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea Dublică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobârlău" la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 si 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu 15 noi pozitii, pozitiile 35-49, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.584.

 

ANEXĂ

 

Completări la anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobârlău"

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,

după caz, al

dării în folosintă

Valoare

de inventar

(lei)

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

35.

1.3.7.1

Drum comunal

Drum zona sediului Primăriei, face legătura DC 15 pe lângă pârâul Dobârlău până la accesul pe proprietatea privată Nitoias Alexandru, lungime 0,5 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

36.

1.3.7.1

Drum comunal

Drum care face legătura dintre DJ 103B pe lângă pârâul Dobârlău până la Pârâul Hotarului, lungime 2 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

37.

1.3.7.1

Drum comunal

Drum care face legătura cu drumul Finisorii si Pârâul Hotarului, lungime 0,5 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

38.

1.3.7.1

Drum comunal

Drum care face legătura cu DJ 103B paralel cu DC15, traversează pârâul Dobârlău si face legătura cu drumul Finisorii în zona Bodoc, lungime 1 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

39.

1.3.7.1

Drum comunal

Drum care face legătura cu DC 15 si DJ 103B pe lângă păsune, lungime 1 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

40.

1.3.7.1

Drum comunal

Zona Pârâul Răchitii, lungime 3 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

41.

1.3.7.1

Drum comunal

Pârâul Ghiurcuti -Valea Dobârlăului - lungime 1 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

42.

1.3.7.1

Drum comunal

Valea Dobârlăului, lungime 0,5 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

43.

1.3.7.1

Drum comunal

Pârâul Fesului -zona centru către pădure, lungime 1 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

44.

1.3.7.1

Drum comunal

Mărcus-Pârâul Rosu, lungime 1,2 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

45.

1.3.7.1

Drum comunal

Zona pârâul Cusurus, lungime 1 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

46.

1.3.7.1

Drum comunal

Zona Mărcus - Ciutarie, lungime 1,6 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

47.

1.3.7.1

Drum comunal

Drumul Vlad spatele casei, lungime 0,250 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

48.

1.3.7.1

Drum comunal

Drum Pârâul Ursului, lungime 1 km

1936

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006

49.

 

Teren

C.F nr. 23.043, nr. top 23.043, suprafata 2.040 mp

2008

0

Domeniul public al comunei Dobârlău, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dobârlău nr. 9/2006


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin .(1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în localitătile Vrata si Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, si în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea constructiilor prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.594.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti, ce trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul M.F.P

Localitatea Vrata, comuna Vrata, judetul Mehedinti,

cartea funciară nr. 81/N, nr. cadastral 135

Ministerul Administratiei si Internelor-Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti

Pavilion nr. 49-68-02

Suprafata construită = 56,10 m2 Valoarea contabilă = 12.742,80 lei

Pavilion nr. 49-68-03 Suprafata construită = 41,30 m2 Valoarea contabilă = 9.329,55 lei

Pavilion nr. 49-68-04 Suprafata construită = 12,25 m2 Valoarea contabilă = 2.730,60 lei

Pavilion nr. 49-68-05 Suprafata construită = 29,40 m2 Valoarea contabilă = 6.598,95 lei

Pavilion nr. 49-68-06 Suprafata construită = 54,00 m2 Valoarea contabilă = 12.287,70 lei

106.197 - partial -


Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul M.F.P

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Serpentina-Rosiori nr. 3-5, judetul Mehedinti, cartea funciară nr. 249/N, nr. cadastral 7675

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti

Pavilion nr. 49-38-15 Suprafata construită = 190,85 m2 Valoarea contabilă = 27.906,50 lei

Pavilion nr. 49-38-47 Suprafata construită = 23,45 m2 Valoarea contabilă = 2.400,00 lei

34443 - partial -

Localitatea Negresti-Oas, comuna Negresti-Oas, judetul Satu Mare, cartea funciară nr. 100096, nr. cadastral 7392

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Satu Mare

Pavilion nr. 49-331-02

Suprafata construită = 80 m2 Valoarea contabilă = 22.466,66 lei

Pavilion nr. 49-331-03 Suprafata construită = 128 m2 Valoarea contabilă = 5.915,62 lei

Pavilion nr. 49-331-04 Suprafata construită = 31 m2 Valoarea contabilă = 918,75 lei

Pavilion nr. 49-331-05 Suprafata construită -4m2 Valoarea contabilă = 87,92 lei

Pavilion nr. 49-331-06 Suprafata construită = 33 m2 Valoarea contabilă = 9.411,21 lei

105.123 - partial -

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (15) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul de realizare a cadastrului general pentru anul 2009, cu obiectivul aerofotografiere si realizare ortofotoplan scara 1:1.000 pentru intravilanele oraselor Ploiesti, Târgoviste, Constanta, Brasov si scara 1:500 pentru Bucuresti si zonele limitrofe acestuia.

Art. 2. - Finantarea activitătilor prevăzute în Planul de realizare a cadastrului general pentru anul 2009 pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 1 se asigură din creditele bugetare aprobate în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2009.

Art. 3. - Finantarea cheltuielilor aferente activitătilor prevăzute în Planul de realizare a cadastrului general pentru anul 2009 se efectuează în limita creditelor bugetare deschise si repartizate Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară de către Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 4. - Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară este răspunzătoare de utilizarea fondurilor repartizate strict pentru destinatia aprobată, potrivit prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.597.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

 

În baza prevederilor art. 128 alin. (10), art. 130"" alin. (2) lit. a), art. 143 alin. (1) lit. j), k), I) si m) si alin. (3), art. 1473 alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, ale art. X paragraful 1 din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), I) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.067/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 28 noiembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (9) si (10) vor avea următorul cuprins:

„(9) Se consideră îndeplinite conditiile de reciprocitate si în cazul în care în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice si oficii consulare ale României nu sunt legiferate taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regulă generală, recunoasterea acestei reciprocităti de fapt va fi conditionată de încheierea unor acorduri bilaterale.

(10) Institutiile/persoanele eligibile prevăzute la alin. (1)-(7) sunt denumite în continuare persoane scutite. În scopul aplicării prezentelor norme, persoanele scutite se consideră stabilite într-un stat dacă activează sau, după caz, sunt acreditate ori au sediul în statul respectiv, denumit tară gazdă. Contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, care actionează pentru sau în numele fortelor Statelor Unite ale Americii, se consideră stabiliti în România în scopul aplicării prezentelor norme dacă activează în România, chiar dacă acestia nu au sediul activitătii economice sau un sediu fix pe teritoriul României. Criteriile prevăzute la art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt aplicabile pentru determinarea locului în care este stabilită o persoană scutită conform prezentelor norme."

2. La articolul 2, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2) si (5) va fi solicitat de la autoritătile fiscale teritoriale care ie deservesc. Certificatul de scutire si, după caz, formularul de comandă anexat la acesta se completează în 3 exemplare sau, după caz, în 4 exemplare de către contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite urmează să efectueze cumpărări. Un exemplar al certificatului si, după caz, al formularului de comandă se retine de furnizor/prestator, un exemplar se retine de fortele Statelor Unite ale Americii în cazul contractantilor acestora, un exemplar rămâne la emitent si un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care le deserveste. Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) este prevăzut în anexa nr. 1, iar pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prevăzut în anexa nr. 2. În situatia în care contractantii fortelor Statelor Unite ale Americii, care actionează pentru sau în numele fortelor Statelor Unite ale Americii, realizează către fortele Statelor Unite ale Americii exclusiv livrări de bunuri si/sau prestări de servicii scutite conform prezentelor norme, nu au obligatia să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal."

3. În anexa nr. 4 la norme, la Notele explicative, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă poate dispensa institutia eligibilă de obligatia de a solicita stampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Institutia eligibilă mentionează această dispensă la rubrica 7 din certificat. Permisiunea de a se dispensa de obligatia de a solicita stampila se acordă printr-un document intern, emis de autoritatea fiscală competentă, care contine următoarele informatii: titlul deciziei privind acordarea dispensei, autoritatea fiscală competentă emitentă, denumirea solicitantului, numărul de ordine si data deciziei, dispozitivul, respectiv aprobarea pentru acordarea dispensei de obligatia de a solicita autentificarea certificatului de scutire si termenul de valabilitate a deciziei."

Art. II. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Aplicarea măsurilor de simplificare este optională pentru operatorii economici care desfăsoară operatiuni cu bunuri vândute în regim de consignatie, stocuri la dispozitia clientului sau bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformitătii. Instructiunile cuprinse în anexă stabilesc si tratamentul fiscal aplicabil în situatia în care statele membre implicate nu aplică măsuri de simplificare sau nu acceptă aplicarea măsurilor de simplificare."

2. În anexă, la articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) statul membru de origine nu consideră mutarea acestor bunuri ca transfer sau aplică ori acceptă un regim de simplificare similar celui aplicat în România;".


3. În anexă, la articolul 4 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) statul membru de sosire nu consideră sosirea bunurilor ca o achizitie intracomunitară asimilată sau aplică ori acceptă un regim de simplificare similar celui aplicat în România;".

4. În anexă, la articolul 7 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) statul membru de sosire nu consideră că operatiunea este o achizitie intracomunitară asimilată sau aplică ori acceptă un sistem de simplificare similar celui aplicat în România;".

Art. III. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Normele de întocmire si utilizare a facturii sunt cele prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, si se aplică numai de către persoanele stabilite în România, în conformitate cu prevederile art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal. Pentru facturile transmise pe cale electronică se aplică prevederile art. 155 din Codul fiscal."

2. Articolul 7 se abrogă.

3. La anexa nr. 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Se întocmeste în două sau mai multe exemplare pentru livrări de bunuri si/sau prestări de servicii.

În situatia în care factura nu se întocmeste în momentul livrării, bunurile livrate sunt însotite pe timpul transportului de avizul de însotire a mărfii."

Art. IV. - Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiasi articol, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au obtinut certificat de amânare de la plată."

2. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Certificatul de amânare de la plată se eliberează pe perioada indicată de solicitant, care nu poate depăsi data de 31 decembrie 2012."

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2010.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 3.420.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Grigore Moisil" din Viseu de Sus

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 11 din 26 octombrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-octombrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Grigore Moisil", cu sediul în localitatea Viseu de Sus, str. Petru Maior nr. 17, judetul Maramures, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesională „asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Grigore Moisil" din Viseu de Sus, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Grigore Moisil" din Viseu de Sus dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Grigore Moisil" din Viseu de Sus revine fondatorilor.


Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Grigore Moisil" din Viseu de Sus.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Grigore Moisil" din Viseu de Sus are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Grigore Moisil" din Viseu de Sus este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia „VOCATIA" din Baia Mare, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Grigore Moisil" din Viseu de Sus, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 decembrie 2009.

Nr. 6.108.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.