MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 913/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 913         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 decembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.598. - Hotărâre privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmesti - Movileni"

 

1.599. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.600. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Bucuresti la 17 februarie 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

1.601. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Sală polivalentă 4.000 locuri" - structură preluata, bd. Stirbei Vodă, municipiul Craiova, judetul Dolj, din cadrul Programului „Săli de sport", realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." -S.A.

 

1.602. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de înot olimpic - Bd. Gării nr. 21, municipiul Brasov, judetul Brasov" - structură preluată, din cadrul Programului „Bazine de înot", realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A..

 

1.603. - Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Clubul Copiilor Beceni

 

1.614. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Timis

 

1.615. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Maramures

 

1.616. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            15. - Ordin privind întocmirea de către institutiile de credit, în scop informativ, de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

            128. - Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE PENSII SI ALTE DREPTURI DEÂSIGURÂRI SOCIALE

 

            135. - Decizie pentru modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmesti - Movileni"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară de utilitate publică lucrarea de interes national „Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmesti - Movileni".

Art. 2. - Expropriatorul este statul român, prin Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică si prin afisare la sediul Consiliului Local al Municipiului Tecuci si al consiliilor locale ale comunelor Movileni, Cosmesti si Nicoresti, judetul Galati, precum si la sediul Consiliului Local al Orasului Mărăsesti si al Consiliului Local al Comunei Garoafa, judetul Vrancea.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei

si internelor, interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.598.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) si al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilelor apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F.P nr. 106134, 115082 si 152341 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.599.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Institutia Prefectului Judetului Dolj, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării

 

Nr. de inventar M.F.P. si codul de clasificare

Denumirea si adresa

Valoarea de inventar (lei)

actualizată

Situatia juridică

Tipul bunului

Baza legală a majorării valorii de inventar

În administrare/ concesiune

106134 8.29.15

Palat administrativ Craiova, Str. Unirii nr. 19

86.068,06

Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 14.558/3.11.2006

Administrare

Imobil

115082 8.29.15

Teren Craiova, Str. Unirii nr. 19

299.885

Nota contabilă nr. 34/30.12.2005

Administrare

Imobil

152341 8.29.15

Clădire Craiova, str. Amaradia nr. 93-95

7.817.767,28

Nota contabilă nr. 34/30.12.2005 si Proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 5.890/7.04.2009

Administrare

Imobil

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Bucuresti la 17 februarie 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, aprobată prin Legea nr. 326/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Bucuresti la 17 februarie 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122/2005, aprobată prin Legea nr. 326/2005, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.600.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

17 februarie 2009

 

Către: Dl Raphael Alomar, guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Fax: 331 47 55 16 30

în atentia: Dl Secco GuiIIot, director Departamentul finantare proiecte

Din partea: Bogdan Alexandru Drăgoi, secretar de stat

 

Re: Împrumut F/P 1524 (2005) - Reabilitarea portiunilor din reteaua rutieră si feroviară deteriorate de inundatiile din primăvara anului 2005 în România

 

Stimate domn,

Referitor la proiectul mentionat anterior, ca urmare a scrisorii nr. LO/3.190 (anexată), transmisă de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, dorim să reînnoim solicitarea datată 22 decembrie 2008 (anexată), referitoare la amendamentul necesar proiectului amintit.

Fiind convinsi de faptul că veti întâmpina cu întelegere solicitarea noastră, asteptăm primirea amendamentului oficial din partea dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

BDCE

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

Domnului Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17,

            Bucuresti, sectorul 5

ROMÂNIA

 

Paris, 10 septembrie 2009

 

Subiect: F/P 1524 (2005) - Reabilitarea portiunilor din reteaua rutieră si feroviară deteriorate de inundatiile din primăvara anului 2005 în România

 

Stimate domnule Drăgoi,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră datate 17 februarie 2009, documentatiei transmise împreună cu scrisoarea dumneavoastră din luna iulie 2009 si informatiilor suplimentare puse la dispozitie prin schimburile ulterioare prin intermediul e-mailului, avem plăcerea de a vă informa că BDCE nu are obiectii în a vă aduce la cunostintă faptul că perioada de implementare (anexa I la Amendamentul datat 21 noiembrie - 30 noiembrie 2006 laAcordul-cadru de împrumut) se va fi modifica de la „2005- 2008" la „2005 - sfârsitul anului 2009".

Pe lângă aceasta, dorim să confirmăm că nu avem obiectii fată de schimbările propuse în lista de subproiecte supuse atentiei BDCE prin scrisoarea dumneavoastră din luna iulie 2009, schimbări care nu produc nicio modificare substantială în ceea ce priveste definirea proiectului, costurilor sau obiectivelor sociale.

 

Cu stimă,

Thierry Poirel,

director general, Credite


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Sală polivalentă 4.000 locuri" - structură preluată, bd. Stirbei Vodă, municipiul Craiova, judetul Dolj, din cadrul Programului „Săli de sport", realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Sală polivalentă 4.000 locuri" - structură preluată, bd. Stirbei Vodă, municipiul Craiova, judetul Dolj, din cadrul Programului „Săli de sport", realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitie prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 227/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sală polivalentă 4.000 de locuri" - bd. Stirbei Vodă, municipiul Craiova, judetul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 13 martie 2007.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.601.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de înot olimpic- Bd. Gării nr. 21, municipiul Brasov, judetul Brasov" - structură preluată, din cadrul Programului „Bazine de înot", realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie „Bazin de înot olimpic - Bd. Gării nr. 21, municipiul Brasov, judetul Brasov" - structură preluată din cadrul Programului „Bazine de înot", realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitie prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetul local, precum si din alte surse de finantare legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.602.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Clubul Copiilor Beceni

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 12 alin. (1) si (2) si ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea unui imobil situat în comuna Beceni, judetul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Clubul Copiilor Beceni, a imobilului - clădire si teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexă, situat în comuna Beceni, judetul Buzău, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local Beceni nr. 43 din 9 septembrie 2009.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.603.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului - clădire si teren aferent - care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dă în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Clubul Copiilor Beceni

 

Adresa unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Beceni, judetul Buzău

Consiliul Local Beceni

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, pentru Clubul Copiilor Beceni

Imobil

Regim de înăltime: P Suprafată construită = 96 m2 Teren aferent = 558 m2 N - proprietate privată S - proprietate privată E - proprietate privată V - DJ 203 K


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 cu suma de 3.000 mii lei, pentru judetul Timis, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Lovrin, pentru realizarea proiectului „Extindere Piata agroalimentară Lovrin".

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 1.614.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 cu suma de 1.000 mii lei, pentru judetul Maramures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 1.615.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pe unitătile administrativ-teritoriale din judetul Maramures, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Suma - mii lei -

1.

Comuna Bârsana

100

2.

Comuna Dumbrăvita

700

3.

Comuna Petrova

200

 

TOTAL:

1.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2009 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu suma de 3.800 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică si sigurantă natională", titlul VI „Transferuri între unităti ale administratiei publice", pentru Administratia Natională a Penitenciarelor, pentru cheltuieli de personal.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 1.616.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind întocmirea de către institutiile de credit, în scop informativ, de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru exercitiile financiare ale anilor 2009, 2010 si 2011, institutiile de credit vor întocmi, în scop informativ, un set de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate (IFRS), obtinute prin retratarea informatiilor prezentate în situatiile financiare anuale întocmite în baza evidentei contabile tinute potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, denumite în continuare Reglementări contabile conforme cu directivele europene.

(2) În cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit, situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, mentionate la alin. (1), vor reflecta operatiunile retelei cooperatiste de credit.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), institutiile de credit care nu au mai întocmit situatii financiare anuale individuale conforme cu IFRS vor întocmi pentru exercitiul financiar al anului 2009 doar bilantul si contul de profit si pierdere, conform acestor standarde, nefiind obligate să prezinte si date comparative pentru exercitiul financiar al anului 2008.

Art. 2. - Prevederile art. 1 alin. (1) nu se aplică sucursalelor din România ale institutiilor de credit cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene si sucursalelor din România ale institutiilor de credit cu sediul într-un stat nemembru al Uniunii Europene care îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. 243 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene.

Aceste sucursale vor întocmi, în scop informativ, pentru exercitiile financiare ale anilor 2009, 2010 si 2011, o situatie care să cuprindă elementele de bilant si cont de profit si pierdere, prevăzute la pct. 241 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, retratate conform tratamentelor contabile prevăzute de IFRS.

Art. 3. - (1) Institutiile de credit vor întocmi o situatie care să reflecte diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene si tratamentul prevăzut de IFRS pentru fiecare element din formatul de bilant si cont de profit si pierdere, prevăzut la pct. 22 si, respectiv, pct. 61 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, însotită de explicatii detaliate.

(2) În cazul sucursalelor mentionate la art. 2, situatia prevăzută la alin. (1) trebuie să reflecte diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene si tratamentul prevăzut de IFRS doar pentru elementele de bilant si cont de profit si pierdere prevăzute la pct. 241 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, si trebuie să fie însotită de explicatii detaliate.

Art. 4. - (1) Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, mentionate la art. 1, precum si situatia mentionată la art. 2 vor fi auditate potrivit legii si vor fi transmise la Banca Natională a României în termen de 180 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

(2) Situatiile mentionate la art. 3 vor fi transmise la Banca Natională a României în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 15.

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 

În temeiul art. 17 alin. (2) si art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Procedura defineste responsabilitătile Consiliului si modalitatea de autorizare a mediatorilor în România.

(2) Autorizarea mediatorilor se realizează prin:

a) constatarea de către Consiliu a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) sau art. 72 alin. (2) din Lege;

b) achitarea taxei de autorizare stabilite de Consiliu si emiterea autorizatiei."

2. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

„Art. 40 - (1) În vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f), persoanele fizice, absolventi ai cursurilor de formare de mediatori organizate în România în conditiile legii sau în străinătate, depun la secretariatul Consiliului o cerere, prezentată în anexa nr. 2, la care se atasează următoarele documente:

a) actul de identitate - fotocopie;

b) certificat de căsătorie, dacă este cazul -fotocopie;

c) diploma de licentă sau titlul de studii însotit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - fotocopie;

d) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obtinut în conditiile Legii sau dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform legii si avizat de Consiliu -fotocopie;

e) documente care atestă programa de formare parcursă (în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 din Lege);

f) adeverintă medicală cu precizarea «clinic sănătos», eliberată de medicul de familie - original;

g) cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetătenii români, sau declaratie notarială pe propria răspundere, pentru cetătenii străini - original;

h) dovada vechimii în muncă - fotocopie; i) dovada plătii taxei de autorizare.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-iesiri al Consiliului.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 72 alin. (2) din Lege, înainte de autorizare se va parcurge etapa de evaluare a programului de formare ca mediator. Persoanele interesate vor depune la Consiliu o cerere însotită de documentele care atestă programul de formare parcurs.

(4) Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în conditiile art. 72 alin. (2), se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs acelasi program de formare."

3. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Secretariatul tehnic verifică existenta documentelor mentionate la art. 40 în vederea constatării îndeplinirii conditiilor de autorizare si poate solicita completări sau clarificări.

(2) Comisia permanentă analizează continutul documentelor si face recomandări argumentate Consiliului, de admitere sau respingere a fiecărei cereri.

(3) Consiliul ia act de propunerile Comisiei permanente si hotărăste admiterea sau respingerea cererilor conform propunerilor formulate de Comisia permanentă."

4. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Consiliul de mediere comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maximum 60 de zile de la depunerea acesteia."

5. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) În vederea practicării profesiei de mediator, persoanele interesate care îndeplinesc conditiile de mediator autorizat vor depune la Consiliu o cerere de avizare a formei de exercitare a profesiei, însotită în mod obligatoriu de o copie de pe toate înscrisurile doveditoare.

(2) Cererea de avizare a formei de exercitare a profesiei se poate depune odată cu cererea de autorizare ca mediator sau ulterior.

(3) În cazul modificării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul va depune la Consiliu o cerere însotită de documente specifice."

6. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Comisia permanentă verifică existenta documentelor în vederea constatării îndeplinirii conditiilor de avizare si întocmeste situatia pe care o va prezenta Consiliului; Consiliul ia act de propunerea Comisiei permanente si o transmite presedintelui în vederea avizării, modificării sau încetării formei de exercitare a profesiei.

(2) Consiliul comunică răspunsul în scris în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii mentionate la art. 43.

(3) Consiliul va efectua modificările cuvenite în Tabloul mediatorilor autorizati."

7. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) În vederea avizării formei de exercitare a profesiei si a înscrierii în Tabloul mediatorilor autorizati, se vor depune la Consiliu următoarele documente:


a) o declaratie pe propria răspundere că spatiul în care urmează să îsi desfăsoare activitatea este adecvat procesului de mediere;

b) documente privind spatiul în care urmează să îsi desfăsoare activitatea de mediator - fotocopie;

c) documente care atestă domeniul medierii în care acesta este specializat, dacă este cazul - fotocopie;

d) documente care atestă durata experientei practice în domeniul medierii, dacă este cazul -fotocopie;

e) atestat de competentă lingvistică limbă străină, dacă este cazul -fotocopie;

f) documente care atestă calitatea de membru al unei asociatii profesionale în domeniul medierii sau al altor organizatii, dacă este cazul - fotocopie;

g) dovada achitării taxei de autorizare în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului - fotocopie;

h) actul de înfiintare a biroului de mediator/biroului de mediatori asociati sau contractul si statutul societătii civile profesionale de mediatori, după caz - două exemplare originale;

i) contractul de muncă si statutul organizatiei neguvernamentale în care se angajează cu contract de muncă - două exemplare, în copie.

(2) În conditiile alin. (1), Consiliul va elibera în original autorizatia care dă dreptul de practică, însotită de anexa în care este mentionată forma de exercitare a profesiei de mediator".

8. Anexa nr. 2 la regulament va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

CERERE DE AUTORIZARE

 

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................, domiciliat/domiciliată în ...................., str. .............................nr. ..., sectorul ........., e-mail ..............................., nr. telefon ......................., cetătean ...................., posesor/posesoare al/a CI seria............................, absolvent/absolventă al/a cursurilor de formare a mediatorilor, avizate de Consiliul de mediere prin Hotărârea ..................., derulate de.........................................., vă rog să-mi aprobati prezenta cerere prin care solicit constatarea de către jnsiliul de mediere a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 7 li.a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea ofesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare, si autorizarea ca mediator.

În vederea constatării îndeplinirii conditiilor, anexez următoarele documente:

- actul de identitate - fotocopie;

- certificat de căsătorie - fotocopie (dacă este cazul);

- diplomă de licentă - fotocopie;

- dovada absolvirii cursurilor de formare de mediatori - fotocopie;

- programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare - fotocopie;

- adeverintă medicală cu precizarea «clinic sănătos», eliberată de medicul de familie - original;

- cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere - original;

- dovada vechimii în muncă - fotocopie;

- dovada achitării taxei de autorizare de 880 RON în contul Consiliului de mediere R062 BRDE 41 OS V965 1163 4100, ischis la BRD-GSG, sucursala Calderon.

În vederea autorizării, anexez:

- declaratia pe propria răspundere privind datele personale care pot fi înscrise în Tabloul mediatorilor autorizati.

Mentionez că:

I. Îmi voi exercita activitatea ca mediator:

□ într-un birou de mediator;

□ într-un birou de mediatori asociati;

□ într-o societate civilă profesională de mediatori;

□ cu contract de muncă într-o organizatie neguvernamentală din domeniul medierii, depunând în sensul acesta cererea : avizare a formei de exercitare a profesiei însotită de documentele cerute de aceasta.

II. Nu îmi voi exercita activitatea într-o formă prevăzută de Legea nr. 192/2006, cu modificările si completările ulterioare. Mă angajez să achit întocmai si la termen eventuale taxe hotărâte de Consiliul de mediere, să particip la diverse cursuri : formare continuă în domeniu si întâlniri specifice profesiei de mediator si să respect hotărârile Consiliului de mediere.

 

Data

........................

 

Semnătura

............................

 

Presedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciucă

 

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2009.

Nr. 128.


 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE PENSII SI ALTE DREPTURI DEASIGURĂRI SOCIALE

 

CASA NATIONALĂ DE PENSII SI ALTE DREPTURI DEASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 1.791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor regulamente si decizii în domeniile liberei circulatii a mărfurilor, liberei circulatii a persoanelor, dreptului societătilor comerciale, politicii în domeniul concurentei, agriculturii (inclusiv legislatia sanitar-veterinară si fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalitătii, statisticii, energiei, mediului, cooperării în domeniul justitiei si afacerilor interne, uniunii vamale, relatiilor externe, politicii externe si de securitate comune si institutiilor, având în vedere aderarea Bulgariei si României, ale Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si ale Regulamentului (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003 al Consiliului de extindere a dispozitiilor Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 si Regulamentului (CEE) nr. 574/72 la resortisantii unor tări terte care nu fac obiectul dispozitiilor respective exclusiv pe motive de cetătenie;

- dispozitiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile acordurilor si conventiilor bilaterale de securitate/asigurări sociale la care România este parte;

- prevederile art. 3 din Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului sănătătii publice nr. 123/281/2008 privind constituirea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranti;

Presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale emite următoarea decizie:

Art. I. - Instructiunile pentru aplicarea în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 si nr. 355 bis din 27 mai 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În partea I, la articolul 3, litera b se modifică si va avea următorul cuprins:

„b. lucrător independent are sensul prevăzut la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, precum si cel prevăzut în legi speciale care se aplică profesiilor liberale ce desfăsoară activităti lucrative, sub rezerva dovedirii calitătii de asigurat împotriva mai multor riscuri acoperite în cadrul unui sistem de securitate socială;".

2. În partea I, la articolul 11, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) beneficiarii sistemelor mentionate la lit. a), chiar dacă această calitate a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 2007, înainte de 1 august 2007, respectiv înainte de 1 iunie 2009;".

3. În partea I, articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 12

(1) Din punctul de vedere al cetăteniei persoanei, Regulamentul 1.408/71 si Regulamentul 574/72 vizează cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, după cum urmează: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia si Liechstenstein, precum si cetătenii Confederatiei Elvetiene.

(2) Regulamentul 1.408/71 si Regulamentul 574/72 se aplică si în cazul cetătenilor statelor terte, care au resedinta legală, permanentă sau temporară pe teritoriul unui stat membru si care circulă pe teritoriul mai multor state care aplică prevederile Regulamentului 1.408/71 si ale Regulamentului 574/72."

4. În partea I, articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 13

Teritoriile vizate

Regulamentul 1.408/71 si Regulamentul 574/72 se aplică teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, precum si al Confederatiei Elvetiene."

5. În partea I, la articolul 14, alineatele (1) si (3)-(6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(1) Regulamentul 1.408/71 si Regulamentul 574/72 se aplică în relatiile cu statele membre ale Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, în relatiile cu statele membre ale Spatiului Economic European de la 1 august 2007, iar în relatiile cu Confederatia Elvetiană de la 1 iunie 2009.

...................................................................................................................................................................................

(3) Drepturile unei persoane căreia i s-a acordat o pensie în baza legislatiei în vigoare din România anterior datei de 1 ianuarie 2007, anterior datei de 1 august 2007, respectiv anterior datei de 1 iunie 2009, după caz, pot fi revizuite, la cererea persoanei respective, prin aplicarea prevederilor Regulamentului 1.408/71 si Regulamentului 574/72, pentru a beneficia de drepturile mai avantajoase.

(4) Dacă cererea prevăzută la alin. (3) este depusă în termen de 3 ani de la data de 1 ianuarie 2007, de la data de 1 august 2007, respectiv de la data de 1 iunie 2009, după caz, drepturile stabilite conform prevederilor Regulamentului 1.408/71 si Regulamentului 574/72 sunt dobândite de la această dată.

(5) Dacă cererea prevăzută la alin. (3) este depusă după expirarea termenului de 3 ani de la data de 1 ianuarie 2007, de la data de 1 august 2007, respectiv de la data de 1 iunie 2009, după caz, drepturile stabilite conform prevederilor Regulamentului 1.408/71 si Regulamentului 574/72 sunt dobândite de la data cererii.

(6) Persoanele cărora nu li s-a acordat o pensie în baza legislatiei în vigoare din România anterior datei de 1 ianuarie 2007, anterior datei de 1 august 2007, respectiv anterior datei de 1 iunie 2009, după caz, beneficiază de pensie în functie de data stabilită potrivit prevederilor art. 22 din prezentele instructiuni."

6. În partea I, la articolul 34, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) La totalizarea perioadelor de asigurare sunt luate în considerare si perioadele de asigurare sau perioadele echivalente acestora realizate de persoana interesată înainte de 1 ianuarie 2007, de 1 august 2007, respectiv de 1 iunie 2009, după caz."

7. În partea I, articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 45

Renuntarea la clauzele de resedintă (sedere obisnuită) în cazul beneficiarilor stabiliti pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si pe teritoriul Confederatiei Elvetiene

În aplicarea prevederilor art. 10 din Regulamentul 1.408/71, persoana care are dreptul la prestatii de invaliditate, de bătrânete sau de urmas si la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislatiei române, va beneficia de aceste prestatii chiar dacă resedinta sa (locul de sedere obisnuită) este stabilită pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene."

8. În partea I, titlul articolului 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Cheltuieli aferente plătii prestatiilor către beneficiarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale"

9. În partea I, la articolul 61, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) CNPAS si casele teritoriale de pensii nu pot refuza primirea unei cereri pe motiv că aceasta nu este depusă în limba română, dacă aceasta este prezentată în altă limbă oficială a Uniunii Europene, a Spatiului Economic European sau a Confederatiei Elvetiene."

10. În partea I, la articolul 62, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Drepturile stabilite în baza deciziilor presedintelui CNPAS nr. 174 din 3 aprilie 2007, nr. 609 din 29 iulie 2008 si nr. 26 din 27 ianuarie 2009 pot fi recalculate, la cerere, în termenul general de prescriptie, conform instructiunilor mentionate la alineatul (1)."

11. În partea I, la articolul 62, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) La recalcularea drepturilor de pensie conform instructiunilor mentionate la alin. (1), cuantumul pensiilor si punctajul mediu anual acordat în baza deciziilor presedintelui CNPAS nr. 174 din 3 aprilie 2007, nr. 609 din 29 iulie 2008 si nr. 26 din 27 ianuarie 2009 vor fi mentinute în plată, cu exceptia situatiilor în care diminuarea drepturilor cuvenite se justifică printr-o schimbare intervenită în situatia titularului."

12. În partea I, articolul 64 se abrogă.

13. În partea I, punctul 8 al anexei nr. 2.1, punctul 4 al anexelor nr. 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, punctul 9 al anexelor nr. 2.3, 2.5, 2.7, punctul 10 al anexei nr. 2.9 si punctul 5 al anexei nr. 2.10 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecătorească competentă."

14. În partea I, la anexa nr. 2.1, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10; la anexa nr. 2.2, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6; la anexa nr. 2.3, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11; la anexa nr. 2.4, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6; la anexa nr. 2.5, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11; la anexa nr. 2.6, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6; la anexa nr. 2.7, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11; la anexa nr. 2.8, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6; la anexa nr. 2.9, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12; la anexa nr. 2.10, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„În conformitate cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, prezenta decizie poate fi anulată, la cererea titularului, în termen de 45 de zile de la comunicare."

15. În partea I, în cuprinsul textului anexelor nr. 2.1-2.10, sintagma „Director executiv" se înlocuieste cu sintagma „Director coordonator".

16. În partea I, la anexa nr. 2.9, la punctul 9, rubrica „Cuantum pensie" se înlocuieste cu rubrica „Cuantum pensie si punctaj acordat".

17. În partea a II-a, la articolul 11 litera a) punctul 4, subpunctul 4.4.8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4.4.8. De asemenea, CNPAS informează angajatorul si lucrătorul independent cu privire la obligatia de a aduce la cunostintă orice schimbări survenite în perioada de detasare care determină încetarea perioadei mentionate înaintea expirării termenului înscris în formular. În această situatie, angajatorul sau lucrătorul independent trebuie să înapoieze formularul în original CNPAS, care îl anulează, anularea producându-si efecte de la data înregistrării cererii de anulare la registratura directiei de specialitate a CNPAS."

18. În partea a II-a, la articolul 11 litera d) punctul 2, după subpunctul 2.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.4, cu următorul cuprins:

„2.4. Declaratie pe propria răspundere prin care să se ateste legislatia de securitate socială în conformitate cu care au fost achitate contributiile sociale în perioada retroactivă pentru care se solicită prelungirea detasării, dacă este cazul."

19. În partea a II-a, la articolul 11 litera d), la punctul 4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.1, cu următorul cuprins:

„4.1. În cazuri justificate, termenul de 60 de zile calendaristice poate fi depăsit, formularul E 102 putând produce si efecte juridice retroactive."

20. În partea a II-a, la articolul 15, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) Procesul-verbal mentionat la lit. c) va putea fi completat si ulterior, ori de câte ori se depune un document suplimentar în sprijinul cererii de emitere a unui formular de atestare a legislatiei aplicabile."

21. În partea a II-a, la anexa nr. 7, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. Declaratie pe propria răspundere prin care să se ateste legislatia de securitate socială în conformitate cu care au fost achitate contributiile sociale în perioada retroactivă pentru care se solicită prelungirea detasării (exclusiv pentru perioade retroactive)."

22. În partea a II-a, la anexa nr. 7, la modelul de proces-verbal „Documente depuse în vederea emiterii formularului E 102 - Prelungirea detasării sau a activitătii independentele introduce un nou marcator, cu următorul cuprins:

„□ pentru perioade retroactive: declaratie pe propria răspundere prin care să se ateste legislatia de securitate socială în conformitate cu care au fost achitate contributiile sociale în perioada retroactivă pentru care se solicită prelungirea detasării".

23. În partea a III-a, punctul 2, subpunctul 2.1.13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.1.13. În cazul în care beneficiarul unei pensii de invaliditate trebuie să fie supus unei revizuiri medicale, se vor aplica dispozitiile Instructiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicală si a prevederilor financiare ale Regulamentului 1.408/71 si ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale din România."

24. În partea a III-a, la punctul 3, subpunctul 3.1.11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.1.11. În cazul în care beneficiarul unei pensii de urmas trebuie să fie supus unei revizuiri medicale, se vor aplica dispozitiile Instructiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicală si a prevederilor financiare ale Regulamentului 1.408/71 si ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale din România."

25. În partea a III-a, la punctul 3, subpunctul 3.3.4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.3.4. În cazul în care beneficiarul unei pensii de urmas trebuie să fie supus unei revizuiri medicale, se vor aplica dispozitiile Instructiunilor referitoare la aplicarea prevederilor legate de expertizarea medicală si a prevederilor financiare ale Regulamentului 1.408/71 si ale Regulamentului 574/72 la nivelul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale din România."

26. În partea a IV-a, la articolul 6, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) Numărul total de puncte aferent stagiului de cotizare realizat în România utilizat la calculul pensiei teoretice este cel care rezultă după aplicarea dispozitiilor legislatiei nationale.

Punctajul anual utilizat în acest caz cuprinde:

1. punctajul aferent contributiei la pensia suplimentară, prevăzut la art. 165 din Legea nr. 19/2000;

2. majorarea aferentă grupelor de muncă, în conformitate cu dispozitiile art. 782 din Legea nr. 19/2000;

3. majorarea acordată perioadelor realizate după data îndeplinirii conditiilor de pensionare, în conformitate cu dispozitiile art. 78 alin. (8) din Legea nr. 19/2000.

Punctajul anual utilizat în acest caz nu contine punctajul anual aferent stagiului potential acordat asiguratilor în drept să obtină o pensie de invaliditate, prevăzut la art. 78 alin. (6) din Legea nr. 19/2000."

27. În partea a Vl-a, la articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) În aplicarea prezentelor instructiuni, Confederatia Elvetiană va fi asimilată categoriei statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European."

28. În partea a VII-a, la articolul 8, alineatul (19) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(19) În vederea recuperării costurilor aferente expertizelor medicale, casa teritorială de pensii competentă, respectiv Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă va transmite institutiei competente, împreună cu formularul E 213, un formular E 125, însotit de originalul sau copiile, certificate de institutie pentru conformitate cu originalul, ale facturilor sau ale altor documente financiare din care să rezulte costul aferent expertizelor medicale efectuate, exprimate în RON, precum si în echivalentul în EUR, USD, GBP, stabilit la cursul oficial al Băncii Nationale a României din ziua stabilirii obligatiilor de plată."

29. În partea a VII-a, la articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În vederea revizuirii medicale a pensionarului stabilit pe teritoriul altui stat membru, casa teritorială de pensii competentă poate solicita institutiei de la locul de domiciliu sau sedere, după caz, fie completarea unui formular E 213, fie transmiterea unor documente medicale recente din care să rezulte evolutia bolilor si starea prezentă, cu respectarea dispozitiilor prezentului articol."

30. În partea a VII-a, la articolul 14, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Decizia prevăzută la alin. (5) va cuprinde suma de restituit, asa cum aceasta a fost comunicată de institutiile creditoare sau organismele de legătură în cadrul fiselor mentionate la alin. (3), precum si echivalentul în lei stabilit la cursul oficial al Băncii Nationale a României din ziua emiterii deciziei."

31. În partea a VII-a, după articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 151

(1) Decizia de debit prevăzută la art. 14 alin. (5), (6) si art. 15 alin. (8) si (9) poate fi contestată la instanta judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul beneficiarului de drepturi de pensie, în termen de 45 de zile de la comunicare.


(2) În cazul beneficiarilor de drepturi de pensie domiciliati pe teritoriul altui stat membru, instanta competentă unde se poate contesta decizia de debit mentionată la alin. (1) emisă de o casă teritorială de pensii este tribunalul din raza teritorială în care se află institutia care a emis respectiva decizie.

(3) Modelul deciziei de debit mentionate la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele instructiuni".

32. În partea a VII-a, după anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Instructiunile vor fi duse la îndeplinire de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, INEMRCM si de către casele teritoriale de pensii, în limita competentelor prevăzute în regulamentul de organizare si functionare.

Art. III. - Dispozitiile prezentei decizii intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale,

Domnica-Doina Pârcălabu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2009.

Nr. 135.

 

ANEXĂ

(Partea a VII-a - Anexa nr. 2)

 

CASA DE PENSII A JUDETULUI.........................../

MUNICIPIULUI BUCURESTI

(Adresa de corespondentă)

DECIZIA

Nr.........................................

din data..............................

 

            Directorul coordonator al C.J.P......................................., numit prin Decizia C.N.PA.S. nr.............................................

DISPUNE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 111 alin. (1) si (2) din Regulamentul nr. 574/72/CEE al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunitătii, cu prevederile părtii a VII-a a Instructiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, aprobate prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009, si ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, se recuperează suma de .............................. (exprimată în EUR/USD/GBP/altă monedă oficială în care a fost comunicat debitul), respectiv .................................RON, la cursul oficial de schimb valutar de ........................ RON, comunicat de Banca Natională a României la data de .............................., pentru perioada ............................................................................................, de la domnul/doamna........................................................................................................................................................................ (nume si prenume), având domiciliul/locul de sedere obisnuită în...........................................................................................................................

si codul personal de asigurare socială român..........................................................................................................................., beneficiar de drepturi de pensie în baza Deciziei nr. ....................................................................................

Debit an precedent -...........................RON

Debit an precedent -...........................RON

Debit an curent -...........................RON

Debit total -...........................RON

Debitul a fost constituit în baza Fisei nr. ......................................................... din ............................................., întocmită de ....................................................................................................................................................................................................... (denumirea si adresa institutiei creditoare)

Art. 2. - Prezenta decizie constituie titlu executoriu, conform prevederilor art. 14 alin. (5) si art. 15 alin. (8) din partea a VII-a a Instructiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, aprobată prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009, si ale art. 187 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Serviciul plăti prestatii va înregistra debitul de mai sus în evidenta contabilă si va proceda la recuperarea lui în conformitate cu prevederile legale.


Din total debit de ....................................... (exprimat în EUR/USD/GBP/altă monedă oficială în care a fost comunicat debitul), respectiv ................................. RON, s-a recuperat suma de ................................. din restante, diferenta urmând să se recupereze lunar, până la 1/3 din pensie, conform art. 111 alin. (2) din Regulamentul 574/72/CEE, art. 15 din partea a VII-a a Instructiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, aprobată prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale nr. 112/2009, Legii nr. 19/2000 si Codului de procedură civilă.

Art. 3. - Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecătorească competentă.

 

Director coordonator,

.................................................................

Director coordonator adjunct,

.................................................................

 

Vizat

Compartiment juridic,

.................................................................

Sef serviciu plăti,

.................................................................

 

Întocmit

.................................................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.