MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 914/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 914         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 decembrie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.417. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate în perioada de garantie si postgarantie

 

3.421. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspend area si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul administrării fiscal

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate în perioada de garantie si postgarantie

 

În baza prevederilor art. 128 alin. (10) si ale art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, prevăzute în anexa nr. 1, si Instructiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate în perioada de garantie si postgarantie, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Măsurile de simplificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 au fost implementate pentru a evita ca operatorii economici să se înregistreze în scopuri de TVA în mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achizitii intracomunitare de bunuri asimilate, în cazul în care desfăsoară operatiuni pluripartite în cadrul Comunitătii si în cazul retururilor de bunuri în spatiul comunitar.

Art. 3. - (1) Pentru a putea fi aplicate măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) contractorul principal:

1. este o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în statul membru în care este stabilit;

2. nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul membru în care sunt realizate efectiv lucrările asupra bunurilor mobile corporale;

3. transmite codul său de înregistrare în scopuri de TVA părtii/părtilor cocontractante;

b) ceilalti operatori economici implicati sunt persoane impozabile din perspectiva TVA;

c) produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru în care contractorul principal este stabilit si care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA transmis de contractorul principal.

(2) În scopul aplicării măsurilor de simplificare, nu se consideră loc de sosire locul unei opriri provizorii în vederea efectuării anumitor lucrări asupra bunurilor, dar se va considera că locul de sosire este întotdeauna statul membru al contractorului principal. În acest sens, în toate situatiile în care prin instructiuni se prevede aplicarea unei scutiri de taxă pentru livrarea intracomunitară de bunuri care este conditionată de dovada că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, această dovadă a transportului va fi prezentată în cadrul termenului prevăzut în contract.

(3) Referirile la operatiunile de prelucrare din cuprinsul instructiunilor prevăzute în anexa nr. 1 reprezintă referiri la lucrările asupra bunurilor mobile corporale si evaluarea bunurilor mobile corporale.

Art. 4. - (1) Aplicarea măsurilor de simplificare este optională pentru operatorii economici implicati în operatiuni pluripartite sau în cazul retururilor de bunuri în spatiul comunitar. Instructiunile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 stabilesc si tratamentul fiscal aplicabil în situatia în care statele membre implicate nu aplică măsuri de simplificare sau nu acceptă aplicarea măsurilor de simplificare.

(2) Situatiile prezentate în instructiunile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 sunt prezentate cu titlu exemplificativ. Măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică si în cazul în care există mai mult de două părti cocontractante, atât timp cât sunt respectate conditiile generale prevăzute la art. 3 alin. (1). Dacă partea/părtile cocontractantă/cocontractante din România realizează evaluări sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale se consideră că orice bun încorporat în produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate în legătură directă cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate si nu vor fi tratate ca livrări de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Pentru lucrările si evaluările asupra bunurilor mobile corporale care sunt facturate de o persoană impozabilă către o altă persoană impozabilă, se aplică regulile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal pentru determinarea locului prestării serviciului, precum si conditiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol.

Art. 5. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul ordinului si al instructiunilor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.823/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate în perioada de garantie si postgarantie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 14 noiembrie 2007.


Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 1 ianuarie 2010.

Art. 8. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 3.417.

 

ANEXA Nr. 1

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale

 

            Cazuri în care se aplică măsurile de simplificare

 

ARTICOLUL 1

Primul caz: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită si înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 si denumită în continuare A sau contractor principal cumpără bunuri de la o altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare B.

(2) A dispune expedierea bunurilor către altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare C, în vederea prelucrării. Ambalajele, accesoriile pentru confectii, părtile componente ale unui motor si orice alte bunuri care nu suferă transformări în procesul de prelucrare realizat de C pot fi supuse măsurilor de simplificare dacă sunt livrate de B către A si dacă sunt în legătură directă cu bunurile prelucrate de C.

(3) După prelucrare, bunurile sunt transportate/expediate de C din statul membru 1 în statul membru 2, unde A este stabilit si înregistrat în scopuri de TVA.

(4) A furnizează lui B si lui C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

ARTICOLUL 2

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Livrarea bunurilor de la B la A: livrare ce are loc în statul membru 1 în care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, iar B, în principiu, trebuie să aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transportă direct în statul membru 2.

(2) Executarea lucrărilor asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislatia altui stat membru.

(3) Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statul membru 2:

a) A efectuează un transfer în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislatia altui stat membru, pentru care A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, iar acest transfer este scutit de TVA în conditiile art. 143 alin. (2) lit. d)din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislatia altui stat membru;

b) A efectuează o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 3

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în statul membru 1 către A, în conditiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislatia altui stat membru, care este scutită de taxă în conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislatia altui stat membru.

(2) Se consideră că A efectuează o achizitie intracomunitară de bunuri în statul membru 2, în conditiile art. 1301 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislatia altui stat membru.

(3) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislatia altui stat membru.

(4) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 se consideră nontransfer în statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislatia altui stat membru.

(5) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 nu se consideră o achizitie intracomunitară asimilată realizată de Aîn statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestor prevederi din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 4

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în România, prevăzută la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutită de taxă în conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Pentru a beneficia de scutire pentru livrarea intracomunitară de bunuri, B trebuie să demonstreze că produsele prelucrate au fost transportate din România în statul membru 2.

(2) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor prelucrate, realizat de A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 5

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

 

(1) Se consideră că A efectuează o achizitie intracomunitară de bunuri în România, în conditiile art. 1301 alin. (1) din Codul fiscal, la data la care bunurile sunt puse la dispozitia lui A de către B în statul membru 1 si se supune acelorasi reguli si formalităti ca si achizitia intracomunitară obisnuită, dar transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în România, în conditiile art. 128 alin. (12) si ale art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A trebuie să înregistreze miscarea bunurilor de la B la C în registrul său de nontransferuri în România, precum si primirea bunurilor prelucrate de la C.

(2) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 6

Cazul 2: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită si înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 si denumită în continuare A sau contractor principal cumpără bunuri de la o altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare B.

(2) A dispune expedierea bunurilor către altă persoană impozabilă din statul membru 3, denumită în continuare C, în vederea prelucrării.

(3) După prelucrare, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 în statul membru 2, unde A este stabilită si înregistrată în scopuri de TVA.

(4) Afurnizează lui B si C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 7

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Livrarea de bunuri de la B către A are loc în statul membru 1, din care începe transportul, conform art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Această livrare intracomunitară este scutită de taxă, conform art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(2) A efectuează o achizitie intracomunitară ce are loc în statul membru 3, conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(4) Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate se transportă din statul membru 3 în statul membru 2:

a) A efectuează un transfer din statul membru 3 în statul membru 2, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3. Acest transfer este scutit de taxă în conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru;

b) A efectuează o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 8

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri din statul membru 1 către A din statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Această livrare este scutită de taxă în conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(2) Se consideră că A efectuează o achizitie intracomunitară de bunuri în statul membru 2, în conditiile art. 1301 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(4) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, se consideră nontransfer în statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(5) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consideră o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 3, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 3, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.


(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consideră o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 2 în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 9

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în România, conform art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, scutită de taxă în conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. B trebuie să demonstreze, printre altele, că bunurile au părăsit România.

(2) Expedierea bunurilor de către A în statul membru 3 se consideră un nontransfer în România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 10

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3

 

(1) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în România în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 11

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

 

(1) Se consideră că A efectuează o achizitie intracomunitară de bunuri în România în conditiile art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal. Achizitia intracomunitară efectuată de A are loc la data la care bunurile se transportă în statul membru 3 si se supune acelorasi reguli ca si achizitia intracomunitară obisnuită. A trebuie să înregistreze transportul bunurilor de la B la C în registrul său de nontransferuri în România.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C pentru A reprezintă o prestare de servicii care are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în România, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în România, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 12

Cazul 3: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită si înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 si denumită în continuare A sau contractor principal expediază bunuri unei alte persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B prestează în beneficiul lui A servicii constând în efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale.

(3) După prelucrarea de către B, produsele semiprelucrate sunt expediate lui C din statul membru 1, în vederea prelucrării suplimentare.

(4) După prelucrarea de către C, produsele prelucrate se expediază din statul membru 1 în statul membru 2 în care A este stabilit si înregistrat în scopuri de TVA.

(5) A le comunică lui B si C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 13

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintă o livrare intracomunitară asimilată în statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, si beneficiază de scutire de taxă în conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintă o achizitie intracomunitară asimilată, impozabilă în statul membru 1 conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, pentru aceasta A având obligatia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(5) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, se consideră livrare intracomunitară asimilată în statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, si care beneficiază de scutire de taxă conform art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Pentru această operatiune A are obligatia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(6) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, reprezintă o achizitie intracomunitară asimilată, care este impozabilă în statul membru 2 conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

 


ARTICOLUL 14

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră nontransfer de bunuri în statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către Bîn beneficiul lui A se consideră prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în conditiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în conditiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 13CH alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 15

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în România, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B din România în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.

(4) Transportul bunurilor, efectuat de către A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 16

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, se consideră nontransfer în România, în

conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie să tină o evidentă a nontransferurilor, prin tinerea unui registru în care să fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locatia lui B la locatia lui C.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii care are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

(4) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în România, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 17

Cazul 4: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită si înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 si denumită în continuare A sau contractor pr/nc/pa/fu mizează bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B prestează servicii ce constau în efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale în beneficiul lui A.

(3) După prelucrarea de către B, produsele semiprelucrate sunt expediate către C în statul membru 3 pentru prelucrare suplimentară.

(4) După prelucrarea de către C, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 către A din statul membru 2.

(5) A le comunică lui B si C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 18

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră livrare intracomunitară asimilată în statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune ce beneficiază de scutire de taxă, în conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră achizitie intracomunitară asimilată, care este impozabilă în statul membru 1, conform art. 1301 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Pentru această operatiune, A are obligatia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B reprezintă o prestare de servicii care are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintă un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 1, conform art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Această operatiune este scutită de taxă în conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, pentru care A are obligatia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintă o achizitie intracomunitară asimilată impozabilă în statul membru 3, conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune pentru care A are obligatia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

(6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(7) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 reprezintă o livrare intracomunitară asimilată (transfer) în statul membru 3, în conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune ce beneficiază de scutire de taxă în conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, pentru care Aare obligatia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, reprezintă o achizitie intracomunitară asimilată taxabilă în statul membru 2, conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 19

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră nontransferîn statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în conditiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, se consideră nontransferîn statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 3, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 13C alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

(6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în conditiile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, se consideră nontransferîn statul membru 3, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (12) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 20

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de A din statul membru 2 în România, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în România în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 3, se consideră nontransferîn România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 21

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3

 

(1) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în România, în conditiile art. 128 alin. (12) si art. 13C alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 2 după prelucrare, se consideră nontransferîn România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal.


 

ARTICOLUL 22

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, se consideră nontransfer în România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie să tină evidenta nontransferurilor într-un registru în care să fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locatia lui B din statul membru 1 la locatia lui C din statul membru 3.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

(4) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în România, nu se consideră achizitie intracomunitară asimilată în România, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 23

Cazul 5: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită si înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2, denumită în continuare A sau contractor principal, expediază bunuri altei persoane impozabile stabilite si înregistrate în scopuri de TVA în statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B subcontractează, integral sau partial, lucrările altei persoane impozabile stabilite în statul membru 1, denumită în continuare C.

(3) După prelucrare, produsele prelucrate se expediază lui A în statul membru 2.

(4) A îi comunică lui B codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 24

Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este achizitie intracomunitară

asimilată în statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, unde este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, nu este o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 13CH alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 25

Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu este o achizitie intracomunitară asimilată în România, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

(4) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

 

ARTICOLUL 26

Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, operatiune ce trebuie evidentiată în registrul de nontransferuri.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Transportul produselor prelucrate de către A în statul membru 1 în România nu este o achizitie intracomunitară asimilată în România, în conditiile art. 128 alin. (12) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 27

Cazul 6: Prezentare

 

(1) O persoană impozabilă stabilită si înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2, denumită în continuare A sau contractor principal, expediază bunuri altei persoane impozabile stabilite si înregistrate în statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

(2) B subcontractează, integral sau partial, lucrările altei persoane impozabile din statul membru 3, denumită în continuare C. În acest scop, produsele semiprelucrate sau bunurile se expediază din statul membru 1 în statul membru 3, în vederea prelucrării sau prelucrării suplimentare de către C.

(3) După prelucrare, produsele prelucrate se expediază din statul membru 3 lui A în statul membru 2.

(4) A îi comunică lui B codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

(5) B îi comunică lui C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 1.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 28

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este un transfer, respectiv o livrare intracomunitară, asimilat/asimilată în statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Această operatiune beneficiază de scutire de taxă, în conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este o achizitie intracomunitară asimilată, impozabilă în statul membru 1 conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, pentru aceasta A având obligatia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(4) Chiar dacă A nu stie că produsele semiprelucrate sau bunurile urmează să ajungă în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitară, asimilat/asimilată din perspectiva lui A în statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune ce beneficiază de scutire de taxă, în conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Pentru aceasta A are obligatia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.

(5) Chiar dacă A nu stie că produsele semiprelucrate sau bunurile urmează să ajungă în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera o achizitie intracomunitară asimilată din perspectiva lui A în statul membru 3, conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune pentru care A are obligatia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

(6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(7) Chiar dacă A nu stie că produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrării, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, din perspectiva lui A în statul membru 3, în conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru. Această operatiune beneficiază de scutire de taxă, în conditiile art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, iar pentru aceasta A are obligatia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3.

(8) Chiar dacă A nu stie că produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrării, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 29

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri.

(2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 13C alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(4) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din statul membru 1 în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, înregistrarea acestei operatiuni în registrul de nontransferuri tinut de A în statul membru 2 fiind optională.

(5) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu este o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 3, în conditiile art. 128 alin. (12) si art. 13CH alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, este nontransferde bunuri în statul membru 3, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, operatiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri tinut de A în statul membru 2.

(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu este o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 13CH alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 30

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

 

(1) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu este o achizitie intracomunitară asimilată în România, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din România în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

(4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru unde este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

 

ARTICOLUL 31

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3

 

(1) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu este o achizitie intracomunitară asimilată în România, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligatia de a tine un registru pentru bunurile primite.

(3) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

 

ARTICOLUL 32

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

 

(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în conditiile art. 128 alin. (12) din Codul fiscal, operatiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri.

(2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

(3) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în România nu este o achizitie intracomunitară asimilată în România, în conditiile art. 128 alin. (12), coroborat cu art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A are obligatia de atine un registru de nontransferuri, în care trebuie evidentiate expedierea bunurilor în statul membru 1 si receptia bunurilor prelucrate din statul membru 3.

 

ARTICOLUL 33

Cazul 7

 

(1) În situatia în care persoane impozabile stabilite în România primesc pentru prelucrare bunuri mobile corporale, iar în urma prelucrării rezultă deseuri care pot fi valorificabile sau nu, nepărăsind teritoriul României, proprietarul bunurilor nu are obligatia să se înregistreze în România în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, întrucât nu se consideră că a efectuat o achizitie intracomunitară asimilată în România, conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(2) În situatia în care persoane impozabile stabilite în România primesc pentru prelucrare bunuri mobile corporale, iar în cursul prelucrării bunurile sunt distruse sau produsele obtinute sunt degradate calitativ ori nu corespund exigentelor calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul României din dispozitia proprietarului, proprietarul bunurilor nu are obligatia să se înregistreze în România în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, întrucât nu se consideră că a efectuat o achizitie intracomunitară asimilată în România, conform art. 13C alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

(3) În situatia în care persoane impozabile stabilite în România expediază bunuri pentru prelucrare în alte state membre, iar în urma prelucrării rezultă deseuri care pot fi valorificabile sau nu pe teritoriul altui stat membru, persoanele impozabile respective nu au obligatia să declare o livrare intracomunitară în declaratia recapitulativă pentru deseurile rezultate care nu se întorc în România, întrucât nu se consideră că efectuează un transfer de bunuri, în sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal.

(4) În situatia în care persoane impozabile stabilite în România expediază bunuri pentru prelucrare în alte state membre, iar în cursul prelucrării bunurile sunt distruse sau produsele obtinute sunt degradate calitativ ori nu corespund exigentelor calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul altui stat membru din dispozitia proprietarului, respectiv a persoanei impozabile stabilite în România, proprietarul bunurilor nu are obligatia să declare o livrare intracomunitară în declaratia recapitulativă pentru bunurile respective, întrucât nu se consideră că efectuează un transfer de bunuri, în sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite conditiile pentru aplicarea prevederilor art. 128 alin. (8) din Codul fiscal.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate în perioada de garantie si postgarantie

 

CAPITOLUL 1

Măsuri de simplificare în domeniul TVA privind retururile de bunuri în spatiul comunitar

 

ARTICOLUL 1

Primul caz: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

(2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B refuză bunurile, iar acestea sunt returnate furnizorului.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 2

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Atunci când B refuză bunurile cumpărate, de exemplu, pentru că acestea sunt deteriorate sau pentru că bunurile nu corespund cerintelor cumpărătorului, nu are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunuri în calitate de proprietar de către A, iar B nu realizează o achizitie intracomunitară de bunuri.

(2) Întrucât A rămâne proprietarul bunurilor, în principiu se consideră că A efectuează un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 1 din care începe transportul bunurilor, în conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, urmată de o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 2 de sosire a bunurilor, pentru care ar trebui să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

 

ARTICOLUL 3

Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Furnizorul A procedează ca si în situatia în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2. De asemenea, poate fi ignorat si returul de bunuri. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

(2) În situatia în care bunurile refuzate de B nu mai pot fi utilizate si furnizorul Asolicită ca acestea să nu mai fie restituite, fiind necesară distrugerea lor:

- dacă furnizorul A este o persoană impozabilă stabilită în România, operatiunea nu va fi considerată transfer de bunuri în sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite conditiile pentru aplicarea prevederilor art. 128 alin. (8) din Codul fiscal;

- dacă beneficiarul B este o persoană impozabilă stabilită în România, operatiunea nu va fi considerată o achizitie intracomunitară asimilată conform art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, iar furnizorul A nu va avea obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA în România.

 

ARTICOLUL 4

Cazul 2: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

(2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

(3) Bunurile sunt ridicate de către A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 1.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 5

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor refuzate de B, în conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, urmată de o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 1 de sosire a bunurilor si de livrarea locală a acelorasi bunuri în statul membru 1.

 

ARTICOLUL 6

Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Furnizorul A procedează ca si în situatia în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2.

(2) Se consideră livrarea de bunuri realizată de A către C ca livrare locală în statul membru 1, chiar dacă bunurile au fost initial transportate în statul membru 2, de unde au fost returnate în statul membru 1.

(3) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

 

ARTICOLUL 7

Cazul 3: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.

(2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

(3) Bunurile sunt ridicate de Asau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 2.

 

Schemă*):*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 8

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează o livrare locală a acelorasi bunuri în statul membru 1.

 

ARTICOLUL 9

Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Furnizorul A procedează ca si în situatia în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2 în relatia cu primul cumpărător B, dar A procedează ca si în situatia în care ar fi realizat o livrare intracomunitară din statul membru 1 direct către C în statul membru 2.

(2) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2, livrarea de la A către C nefiind considerată drept o livrare locală.

(3) C, al doilea cumpărător din statul membru 2, va declara o achizitie intracomunitară a bunurilor livrate intracomunitar de A din statul membru 1.

 

ARTICOLUL 10

Cazul 4: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) Bunurile se expediază din statul membru 1. La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.

(3) Bunurile sunt ridicate de Asau în numele acestuia pentru a fi livrate către C în statul membru 3.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 11

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3. C, al doilea cumpărător din statul membru 3, realizează o achizitie intracomunitară a bunurilor livrate de A din statul membru 2.

 

ARTICOLUL 12

Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Furnizorul A procedează ca si în situatia în care ar fi realizat o livrare intracomunitară din statul membru 1 direct către C în statul membru 3.

(2) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2 si nici nu se consideră că a realizat o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3.

 

ARTICOLUL 13

Cazul 5: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După livrare, părtile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare si să returneze bunurile furnizorului în statul membru 1.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 14

Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Atunci când B cumpără bunuri de la Asi acceptă bunurile la livrare, are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunurile corporale în calitate de proprietar. Vânzătorul A realizează o livrare intracomunitară de bunuri în sensul art. 128 alin. (9) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislatia altui stat membru, iar cumpărătorul B realizează o achizitie intracomunitară de bunuri în sensul art. 1301 alin. (1) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislatia altui stat membru.

(2) În cazul în care cumpărătorul B, ulterior acceptării bunurilor, observă că bunurile sunt deteriorate sau că bunurile nu corespund cerintelor cumpărătorului din orice motiv, iar cumpărătorul convine cu vânzătorul asupra anulării contractului de vânzare-cumpărare, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislatia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă în mod corespunzător de către A. Dacă anularea are loc în aceeasi declaratie recapitulativă si în acelasi decont de TVA, achizitia si livrarea intracomunitară nu se mentionează. În caz contrar, trebuie efectuată o corectie care se reflectă în declaratia recapitulativă si în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corectia.

(3) Furnizorul A devine din nou proprietarul bunurilor, iar returul bunurilor reprezintă un transfer realizat de A, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor, în conditiile art. 128 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, urmată de o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 1. A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

 

ARTICOLUL 15

Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B si achizitia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv, în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislatia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă în mod corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeasi declaratie recapitulativă si în acelasi decont de TVA, achizitia si livrarea intracomunitară nu se mentionează. În caz contrar, trebuie efectuată o corectie care se reflectă în declaratia recapitulativă si în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corectia.

(2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicatii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

(3) În situatia în care bunurile refuzate de B nu mai pot fi utilizate si furnizorul Asolicită ca acestea să nu mai fie restituite, fiind necesară distrugerea lor:

- dacă furnizorul A este o persoană impozabilă stabilită în România, va reduce în mod corespunzător baza de impozitare a livrării intracomunitare de bunuri, dacă sunt îndeplinite conditiile pentru aplicarea prevederilor art. 128 alin. (8) din Codul fiscal;

- dacă beneficiarul B este o persoană impozabilă stabilită în România, va reduce în mod corespunzător baza de impozitare a achizitiei intracomunitare de bunuri, iar furnizorul A nu va avea obligatia să se înregistreze în scopuri de TVA în România.

 

ARTICOLUL 16

Cazul 6: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După livrare părtile convin să anuleze contractul de cumpărare, bunurile se transportă în statul membru 1 la al doilea cumpărător, C, căruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 17

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare intracomunitară asimilată din statul membru 2 în care se află bunurile, urmată de o achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 2 si o livrare locală realizată către C în statul membru 2.

 

ARTICOLUL 18

Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B si achizitia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislatia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător de către A. Dacă anularea are loc în aceeasi declaratie recapitulativă si în acelasi decont de TVA, achizitia si livrarea nu se mentionează, în caz contrar, trebuie efectuată o corectie care se reflectă în declaratia recapitulativă si în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corectia.

(2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicatii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.

(3) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o vânzare locală în statul membru 1.

 

ARTICOLUL 19

Cazul 7: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După livrare părtile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, bunurile se transportă sau sunt puse la dispozitia cumpărătorului C în statul membru 2, căruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 20

Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare locală în statul membru 2 către al doilea cumpărător care acceptă bunurile, C.

 

ARTICOLUL 21

Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B si achizitia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislatia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeasi declaratie recapitulativă si în acelasi decont de TVA, achizitia si livrarea nu se mentionează. În caz contrar, trebuie efectuată o corectie care se reflectă în declaratia recapitulativă si în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corectia.

(2) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o livrare intracomunitară din statul membru 1. A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2. Se consideră că C a efectuat o achizitie intracomunitară în statul membru 2.

 

ARTICOLUL 22

Cazul 8: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După livrare părtile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, iar bunurile se transportă în statul membru 3 către cumpărătorul C, căruia furnizorul A i-a vândut între timp bunurile.

 

Schemă*):


*) Schemele sunt reproduse în facsimil.


 

ARTICOLUL 23

Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare

 

            Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3, urmată de achizitia intracomunitară realizată de al doilea cumpărător, C, în statul membru 3.

 

ARTICOLUL 24

Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare

 

(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B si achizitia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 138 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislatia altui stat membru, pentru acea livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeasi declaratie recapitulativă si în acelasi decont de TVA, achizitia si livrarea nu se mentionează. În caz contrar, trebuie efectuată o corectie care se reflectă în declaratia recapitulativă si în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corectia.

(2) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o livrare intracomunitară de bunuri din statul membru 1.

(3) C realizează achizitia intracomunitară de bunuri în statul membru 3.

 

CAPITOLUL 2

Regimul aferent reparatiilor efectuate în perioada de garantie si postgarantie

 

ARTICOLUL 25

Cazul 9: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) În perioada de garantie, B îi returnează bunurile furnizorului A pentru reparatii. B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de furnizorul A pentru a asigura reparatiile în perioada de garantie si postgarantie în numele său.

(3) După efectuarea reparatiilor, care poate fi însotită si de înlocuirea unor părti componente, A îi returnează bunurile lui B fără a percepe vreo plată.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 26

Cazul 9: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

 

(1) Atunci când B transferă bunuri din statul membru 2 în scopul efectuării de reparatii în perioada de garantie în statul membru 1 de sosire a bunurilor expediate sau transportate, operatiunea nu se consideră ca fiind o livrare intracomunitară, ci un nontransfer în sensul art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, cu conditia ca bunurile, după ce au făcut obiectul unor lucrări, să fie reexpediate de către Aîn statul membru 2, din care au fost initial expediate sau transportate.

(2) Reparatia în timpul perioadei de garantie, realizată de furnizorul A, nu constituie un serviciu, nefiind realizată cu plată, inclusiv pentru bunurile înlocuite, livrarea acestora fiind considerată o operatiune accesorie serviciului de reparatii si inclusă în acest serviciu.

(3) În situatia în care A îl mandatează pe B să efectueze reparatiile în perioada de garantie în numele său, se consideră că:

- reparatia efectuată gratuit de B în numele lui A nu este o prestare de servicii;

- recuperarea contravalorii prestării de servicii efectuată de B de la A, furnizorul care a acordat garantia, reprezintă o prestare de servicii pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal atunci când A este o persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, sau prevederile art. 133 alin. (7) din Codul fiscal, atunci când A este o persoană impozabilă stabilită în afara Comunitătii.

 

ARTICOLUL 27

Cazul 10: Prezentare

 

(1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.

(2) După expirarea perioadei de garantie, B îi returnează bunurile furnizorului A pentru reparatii. B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de furnizorul A pentru a asigura reparatiile în perioada de garantie si postgarantie în numele său.

(3) După efectuarea reparatiilor, care pot fi însotite si de înlocuirea unor părti componente, A îi returnează bunurile lui B.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 28

Cazul 10: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

 

(1) Pentru reparatiile postgarantie, dacă se percepe plată pentru reparatii si pentru părtile componente înlocuite, transportul bunurilor din statul membru 2 în statul membru 1 este considerat nontransfer de bunuri în statul membru 2 si nu este achizitie intracomunitară asimilată în statul membru 1. B are obligatia înregistrării bunurilor trimise spre reparare în registrul de nontransferuri si A are obligatia înregistrării bunurilor primite spre reparare în registrul bunurilor primite. B nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, dacă bunurile se reîntorc după reparatii în statul membru 2.

(2) Înlocuirea părtilor componente de către A nu este o livrare intracomunitară de bunuri realizată de Aîn statul membru 1, fiind considerată o operatiune accesorie serviciului de reparatii si inclusă în acest serviciu.

(3) Pentru serviciile de reparatii realizate de A, inclusiv valoarea părtilor componente înlocuite, sunt aplicabile prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

 

ARTICOLUL 29

Cazul 11: Prezentare

 

(1) B din statul membru 2 trimite pentru reparatii bunuri sau numai unele părti componente defecte către A în statul membru 1, care poate fi furnizorul ori producătorul bunurilor. B este proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de A pentru a asigura reparatiile în perioada de garantie si postgarantie în numele său.


(2) A nu repară bunurile sau părtile componente, ci trimite în loc alte bunuri/părti componente s[ păstrează bunurile/părtile componente defecte trimise de B. În functie de circumstante, respectiv dacă reparatiile se realizează în perioada de garantie sau nu, A poate percepe ori nu poate percepe o plată.

 

Schemă*):


*) Schema este reprodusă în facsimil.

 

ARTICOLUL 30

Cazul 11: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

 

(1) Indiferent dacă B stie sau ar trebui să stie despre bunurile/părtile componente înlocuite si indiferent dacă se percepe o plată, respectiv indiferent dacă bunurile sunt sau nu sunt în perioada de garantie, din punctul de vedere al circulatiei bunurilor se consideră că livrarea de către A a bunurilor/părtilor componente în locul celor defecte, în schimbul păstrării bunurilor/părtilor componente defecte trimise de B, este un nontransfer în sensul prevederilor art. 128 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, înlocuirea bunurilor/părtilor componente defecte, efectuată de A în locul reparării acestora, este considerată o prestare de servicii de reparatii al cărei regim fiscal se stabileste conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislatia altui stat membru.

(2) B are obligatia înregistrării bunurilor defecte în registrul de nontransferuri, urmată de o radiere, după primirea bunurilor în locul celor defecte, iar A are obligatia înregistrării bunurilor defecte în registrul bunurilor primite.

 

ARTICOLUL 31

Cazul 12: Prezentare

 

(1) B din statul membru 2 nu trimite pentru reparatii bunurile sau părtile componente defecte către Aîn statul membru 1, care

poate fi furnizorul ori producătorul bunurilor, dar îi solicită lui A înlocuirea acestora. B este proprietarul bunurilor ori persoana impozabilă desemnată de A pentru asigurarea serviciilor de garantie sau postgarantie în numele său.

(2) A trimite din statul membru 1 lui Bîn statul membru 2 alte bunuri/părti componente pentru înlocuirea bunurilor/părtilor componente defecte. În functie de circumstante, respectiv dacă înlocuirea bunurilor/părtilor componente se realizează în perioada de garantie sau nu, A poate percepe sau nu poate percepe o plată.

 

ARTICOLUL 32

Cazul 12: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

 

(1) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părtile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte în perioada de garantie, operatiunea nu este considerată livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal si, în consecintă, nu va fi declarată drept livrare intracomunitară în statul membru 1 si, respectiv, o achizitie intracomunitară în statul membru 2.

(2) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părtile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte după expirarea perioadei de garantie, operatiunea este considerată o livrare intracomunitară în statul membru 1 si, respectiv, o achizitie intracomunitară în statul membru 2.

(3) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părtile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte, fără a se cunoaste cu exactitate în momentul livrării cantitatea bunurilor/părtilor componente destinate înlocuirii celor defecte în perioada de garantie, operatiunea este considerată o livrare intracomunitară efectuată de A în statul membru 1 si, respectiv, o achizitie intracomunitară efectuată de B în statul membru 2.

(4) Pentru recuperarea de către B a contravalorii bunurilor/părtilor componente provenite din achizitia intracomunitară realizată conform alin. (3), utilizate pentru reparatii în perioada de garantie, prin facturarea acestora către A, nu se datorează taxă pe valoarea adăugată, această operatiune nefiind considerată o livrare de bunuri, ci decontarea contravalorii bunurilor/părtilor componente pe care A trebuie să le pună la dispozitie în mod gratuit în perioada de garantie.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul administrării fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice în domeniul administrării fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 30 decembrie 2006, se prorogă până la data de 31 decembrie 2010.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 3.421.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.