MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 919/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 919         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 decembrie 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

114. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri financiar-bugetare

 

115. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

1.564. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2009-2010

 

1.605. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiilor României pentru anul 2009 la bugetul „Fondului de bază" al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, la care România a devenit parte prin Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părtilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, si la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, la care România a devenit parte prin Legea nr. 91/2003 pentru aderarea României la Conventia privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor compusi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.011. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale ROM INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.012. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale ALTO BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

1.013. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.014. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AAA - FURGON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.015. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

1.016. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale MARKRON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.019. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PREVENT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

1.022. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societătii Comerciale BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L.

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Avându-se în vedere evolutia crizei economice în anul 2009, precum si extinderea acesteia în cursul anului 2010, se impune luarea de urgentă a unor măsuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internationale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României, pentru atingerea tintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2010.

Luându-se în considerare faptul că diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar în limite sustenabile creează premisele relansării economice, se impune adoptarea în regim de urgentă a unor măsuri cu caracter exceptional, prin care să se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare si în anul 2010.

Luarea acestor măsuri în regim de urgentă se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării în cel mai scurt timp a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, conditie sine qua non pentru mentinerea acordurilor cu organismele financiare internationale.

Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgentă ar duce la pierderea acordurilor cu institutiile financiare internationale, cu consecinta creării unor dezechilibre macroeconomice de natură să ducă la imposibilitatea relansării economice.

Întrucât aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - (1) Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitătile finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lângă institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora.

(2) În bugetele pe anul 2010 ale institutiilor publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitătile finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lângă institutiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete cadou si tichete de vacantă personalului din cadrul acestora.

Art. II. - Articolul 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităti familiilor de pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobată prin Legea nr. 565/2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. III. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 259, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se datorează si se calculează începând cu data de 1 ianuarie 2011."

2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) si j), iar pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) începând cu 1 ianuarie 2011;".

Art. IV. - Prevederile art. 80 alin. (1) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, nu se aplică în anul 2010.

Art. V. - Articolul II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobată prin Legea nr. 155/2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. lI. - (1) Prevederile art. 1651 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferentei dintre punctajul mediu anual rezultat în urma majorării efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, si cel acordat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009.

(2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2010.

(3) În situatia în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (2) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul cuvenit ori aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare.

(4) Drepturile de pensie rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) si (2) se acordă beneficiarilor începând cu luna ianuarie 2011."

Art. VI. - Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - Începând cu data de 1 ianuarie 2011, CNPAS va lua măsurile necesare în vederea înfiintării si functionării Departamentului de pensii pentru agricultori, prevăzut la art. 3 alin. (1), si a structurilor teritoriale."

2. Articolul 102 va avea următorul cuprins:

„Art. 102. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011."


3. La articolul 103, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Până în anul 2013, cheltuielile necesare implementării si administrării sistemului de pensii si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, precum si cele cu personalul se suportă de la bugetul de stat."

Art. VII. - Prevederile art. 47 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, nu se aplică în anul 2010.

Art. VIII. - Articolul 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Salarizarea personalului prevăzut la art. 4 se stabileste prin asimilare cu salarizarea personalului din institutiile publice la nivelul cărora functionează."

Art. IX. - Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la cresterea alocatiilor bugetare, nu se aplică în anul 2010.

Art. X. - Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se prorogă la data de 1 ianuarie 2011.

Art. XI. - Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplică dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la înregistrarea sedintelor de judecată, se prorogă_până la data de 1 ianuarie 2011.

Art. XII. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, achitarea obligatiilor financiare aferente contractului de credit încheiat între judetul Suceava si ceilalti 61 de împrumutati din acelasi judet cu Deutsche Bank AG Londra, în anul 2004, finantator care ulterior, în luna iulie 2004, a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg pentru finantarea Programului „Utilităti si mediu la standarde europene în judetul Suceava", se efectuează din următoarele surse, în ordinea de mai jos:

a) soldul contului de disponibilităti deschis în numele si pe seama Consiliului Judetean Suceava la Banca Comercială Română - Sucursala Suceava - pentru scopurile Programului;

b) veniturile proprii ale unitătilor administrativ-teritoriale împrumutate;

c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu această destinatie.

(2) Achitarea obligatiilor financiare prevăzute la alin. (1) se efectuează de Consiliul Judetean Suceava, în calitate de mandatar, conform împuternicirilor acordate de către unitătile administrativ-teritoriale împrumutate si contractului de credit!

Art. XIII. - (1) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei sunt prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sumele rămase necheltuite la sfârsitul anului la organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale se reportează în anul următor, putândfi utilizate cu aceeasidestinatie.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplică si pentru sumele rămase necheltuite la sfârsitul anului 2009.

Art. XIV - Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul II va avea următorul cuprins:

„Art. II. - (1) Prevederile alin. (1) al art. 31 se aplică până la data de 30 iunie 2010, contractele de mandat încheiate până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv modificându-se în mod corespunzător.

(2) Până la data de 30 iunie 2010 reprezentantii statului sau ai unitătilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societătilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, care se supun prevederilor art. 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului/directorului general sau a presedintelui consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere."

2. Articolul III se abrogă.

Art. XV - Prevederile art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, referitoare la elaborarea certificatelor de performantă energetică a clădirii si punerea acestora la dispozitie  potentialilor cumpărători sau chiriasi de către proprietari, în cazul vânzării sau închirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011.

Art. XVI. - Anexa nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, aprobată prin Legea nr. 568/2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 114.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2004)

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

Numărul maxim de posturi finantat pentru învătământul preuniversitar de stat în anul 2010

 

Nr. crt.

Judetul

PERIOADA1 IANUARIE-31 AUGUST 2010

PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2010

Total număr de posturi din

Învătământul preuniversitar de stat

din care pentru:

Total număr de posturi din învătământul preuniversitar de stat

din care pentru:

Învătământul preuniversitar de stat finantat din bugetul propriu al consiliului judetean

învătământul preuniversitar de stat finantat din bugetele consiliilor locale

Învătământul preuniversitar de stat finantat din bugetul propriu al consiliului judetean

Învătământul preuniversitar de stat finantat din bugetele consiliilor locale

1.

Alba

6.151

198

5.953

5.904

194

5.710

2.

Arad

6.426

429

5.997

6.104

420

5.684

3.

Arges

10.089

230

9.859

9.584

225

9.359

4.

Bacău

10.542

261

10.281

10.120

256

9.864

5.

Bihor

10.005

655

9.350

9.454

642

8.812

6.

Bistrita-Năsăud

5.544

462

5.082

5.266

453

4.813

7.

Botosani

7.166

276

6.890

6.843

270

6.573

8.

Brasov

9.013

429

8.584

8.771

420

8.351

9.

Brăila

5.359

206

5.153

4.953

202

4.751

10.

Buzău

7.195

338

6.857

6.086

331

5.755

11.

Caras-Severin

5.215

372

4.843

4.891

365

4.526

12.

Călărasi

4.223

46

4.177

4.054

45

4.009

13.

Cluj

10.975

921

10.054

10.714

898

9.816

14.

Constanta

9.658

395

9.263

9.109

367

8.742

15.

Covasna

4.413

125

4.288

4.026

122

3.904

16.

Dâmbovita

7.453

135

7.318

7.232

132

7.100

17.

Dolj

10.073

319

9.754

9.774

313

9.461

18.

Galati

8.409

396

8.013

7.905

388

7.517

19.

Giurgiu

3.128

42

3.086

2.791

41

2.750

20.

Gorj

5.916

116

5.800

5.790

114

5.676

21.

Harghita

6.547

101

6.446

6.280

99

6.181

22.

Hunedoara

6.976

260

6.716

6.648

245

6.403

23.

Ialomita

3.825

81

3.744

3.545

79

3.466

24.

lasi

12.851

600

12.251

12.698

588

12.110

25.

Ilfov

3.202

135

3.067

2.623

132

2.491

26.

Maramures

8.506

377

8.129

8.393

370

8.023

27.

Mehedinti

4.553

217

4.336

4.170

203

3.967

28.

Mures

9.789

231

9.558

9.584

226

9.358

29.

Neamt

8.256

439

7.817

7.668

430

7.238

30.

Olt

7.009

136

6.873

6.637

133

6.504

31.

Prahova

10.283

364

9.919

9.967

352

9.615

32.

Satu Mare

6.539

137

6.402

5.973

135

5.838

33.

Sălaj

4.670

92

4.578

4.436

89

4.347

34.

Sibiu

6.911

420

6.491

6.450

412

6.038

35.

Suceava

11.191

837

10.354

10.880

815

10.065

36.

Teleorman

5.454

154

5.300

4.950

151

4.799

37.

Timis

10.355

815

9.540

10.136

799

9.337

38.

Tulcea

4.102

94

4.008

3.636

92

3.544

39.

Vaslui

7.379

413

6.966

7.235

395

6.840

40.

Vâlcea

6.174

204

5.970

5.927

200

5.727

41.

Vrancea

5.511

327

5.184

5.105

301

4.804

42.

Bucuresti

24.641

1.733

22.908

24.365

1.689

22.676

 

TOTAL:

321.677

14.518

307.159

306.677

14.133

292.544


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 23 decembrie 2009,

luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăsurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activitătii Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiilor publice si structurilor din cadrul administratiei publice centrale,

deoarece, în caz contrar, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament si îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă si externă a tării si de a exercita conducerea generală a administratiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetătenilor,

tinând cont de recesiunea economică severă care pune în pericol stabilitatea economică a României si pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce priveste nivelul deficitului bugetului general consolidat, pentru anul 2010, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se înfiintează Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei si prin preluarea activitătilor de comert, întreprinderi mici si mijlocii si mediu de afaceri si a structurilor specializate în aceste domenii de la Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, care se desfiintează.

Art. 2. - Se înfiintează Ministerul Mediului si Pădurilor prin reorganizarea Ministerului Mediului si prin preluarea activitătii privind pădurile si a structurilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - Se înfiintează Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei si prin preluarea activitătii si structurilor specializate în domeniul turismului de la Ministerul Turismului, care se desfiintează.

Art. 4. - Se înfiintează Ministerul Culturii si Patrimoniului National prin reorganizarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

Art. 5. - Se înfiintează Ministerul Justitiei prin reorganizarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti.

Art. 6. - Se înfiintează Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului prin reorganizarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si prin preluarea activitătii privind tineretul si sportul si a structurilor specializate în aceste domenii de la Ministerul Tineretului si Sportului, care se desfiintează.

Art. 7. - Se înfiintează Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale prin reorganizarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 8. - (1) Se înfiintează Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, prin preluarea activitătii, posturilor si personalului Departamentului pentru Relatiile cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP elaborează si aplică politica în domeniul relatiilor cu românii de pretutindeni, în conformitate cu obiectivele majore privind românii de pretutindeni si cu programul de guvernare.

Art. 9. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ministerele nou-înfiintate, prevăzute la art. 1-7, vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea si functionarea lor.

(2) Organizarea si functionarea entitătii prevăzute la art. 8 se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Până la data adoptării reglementărilor prevăzute la alin. (1), în realizarea măsurilor si obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012, activitatea ministerelor nou-înfiintate este supusă dispozitiilor cuprinse în actele normative privind organizarea si functionarea ministerelor care se reorganizează potrivit prezentei ordonante de urgentă.

Art. 10. - Unitătile care functionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor desfiintate sau ale căror structuri ori activităti au fost preluate potrivit prezentei ordonante de urgentă trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerelor nou-înfiintate.

Art. 11. - Ministerele nou-înfiintate preiau, în mod corespunzător, toate drepturile si obligatiile institutiei desfiintate ori ale structurii sau activitătii din domeniile preluate, inclusiv personalul si bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului si de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului.

Art. 12. - (1) Efectuarea modificărilor în executia bugetului de stat pe anul 2010, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare si a precizărilor Ministerului Finantelor Publice.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si cuprind prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum si celelalte drepturi si obligatii prevăzute la art. 11.

(3) Până la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2010, finantarea ministerelor reorganizate conform prezentei ordonante de urgentă se asigură în cadrul unei limite lunare de cheltuieli ce nu poate depăsi de regulă 1/12 din prevederile bugetare ale anului 2009 aferente activitătii reorganizate.

(4) Încadrarea în limita de cheltuieli stabilită conform alin. (3) este în responsabilitatea ordonatorilor principali de credite.

(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat si în bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(6) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si se aprobă de ordonatorii principali de credite ai ministerelor înfiintate în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(7) Personalul institutiilor ale căror structuri sau activităti sunt preluate, respectiv al institutiilor care se reorganizează, se comasează ori îsi încetează activitatea, va fi încadrat în cadrul institutiilor care preiau activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul autoritătii sau institutiei publice.

Art. 13. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Lega nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele c), d) si f) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un sef de departament, cu rang de ministru, numit prin decizie a primului-ministru, care are calitatea de ordonator tertiar de credite, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat; ministrul pentru relatia cu Parlamentul participă la sedintele Guvernului;

d) Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru, care nu are calitatea de ordonator de credite; viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai multi consilieri de stat si secretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului;

f) Corpul de control al primului-ministru, structură fără personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului si condusă de un secretar de stat."

2. La articolul 1 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1>, cu următorul cuprins:

,,d1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar de stat, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, si finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;".

3. La articolul 1 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele g1) si g2), cu următorul cuprins:

,,g1) Secretariatul de Stat pentru Culte, structură cu personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului si condusă de un secretar de stat;

g2) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP, structură cu personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului si condusă de un secretar de stat;".

4. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Primul-ministru, printr-un consilier de stat, coordonează activitatea următoarelor entităti:

a) Agentia Natională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

b) Inspectoratul de Stat în Constructii, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

d) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat; presedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;

e) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

f) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

g) Agentia Natională Anti-Doping, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

h) Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Viceprim-ministrul coordonează:

a) Departamentul pentru Afaceri Europene;

b) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;


c) Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor."

Art. 14. - (1)în cadrul Secretariatului General al Guvernului si în directa subordonare a secretarului general al Guvernului se organizează si functionează compartimentul de control având ca atributii verificarea activitătii economico-financiare si de resurse umane în cadrul directiilor generale, directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum si al structurilor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiilor publice finantate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în raport cu activitatea Regiei Autonome „Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat", fată de care Secretariatul General al Guvernului îndeplineste atributiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort.

(3) În vederea organizării compartimentului prevăzut la alin. (1) numărul de posturi aprobat pentru Secretariatul General al Guvernului se majorează cu 5 posturi.

Art. 15. - Numărul maxim de posturi al aparatului de lucru al Guvernului se majorează cu numărul de posturi necesare reîncadrării dispuse prin titluri executorii.

Art. 16. - (1) Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice, care se desfiintează, se reorganizează ori îsi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se modifică în mod corespunzător.

(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:

a) „Ministerul Economiei" cu „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri";

b) „Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri" cu „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri";

c) „Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale" cu „Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale" si cu „Ministerul Mediului si Pădurilor", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de componenta păduri;

d) „Ministerul Mediului" cu „Ministerul Mediului si Pădurilor";

e) „Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei" cu „Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului";

f) „Ministerul Turismului" cu „Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului";

g) „Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National" cu „Ministerul Culturii si Patrimoniului National" si cu „Secretariatul de Stat pentru Culte", în cazul prevederilor legale care reglementează componenta culte;

h) „Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti" cu „Ministerul Justitiei";

i) „Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării" cu „Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului";

j) „Ministerul Tineretului si Sportului" cu „Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului".

Art. 17. - Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Personalul de specialitate care are si îndeplineste efectiv atributii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA si SAPARD, prin instrumente financiare provizorii Facilitatea de tranzitie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale si de coeziune, Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European si Contributia financiară elvetiană pentru coeziunea Uniunii Europene este constituit din personal contractual sau, după caz, functionari publici."

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin hotărâre a Guvernului, initiată de Secretariatul General al Guvernului, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare, acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, numărul si structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe functii specifice si procentul ce urmează a fi acordat personalului potrivit art. 1 si 2, în functie de rezultatele activitătii proprii, corespunzător atributiilor din fisa postului."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 115.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2009-2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 77/2009 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2009-2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 17 februarie 2009, cu modificările ulterioare, punctul VI se modifică si va avea următorul cuprins:

„VI. Învătământ superior

Numărul locurilor pentru studii:

1. universitare de licentă (anul I) 62.6005.6)

2. universitare de masterat 35.0005.6)

3. universitare - rezidentiat 4.500

4. universitare de doctorat 3.5005.6)"

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

p. Ministrul educatiei, cercetării si

inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.564.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiilor României pentru anul 2009 la bugetul „Fondului de bază" al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, la care România a devenit parte prin Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părtilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, si la bugetul  Fondului general de bază pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, la care România a devenit parte prin Legea nr. 91/2003 pentru aderarea României la Conventia privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor compusi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 75 lit. o) si q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) pct. 21 si 22 si al art. 4 pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 13 din Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, la care România a devenit parte prin Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părtilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 18 din Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor compusi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, la care România a devenit parte prin Legea nr. 91/2003 pentru aderarea României la Conventia privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor compusi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998,

având în vedere prevederile Deciziei RC-4/12: Finantare si Buget pentru perioada 2009-2011, adoptată la cea de-a patra reuniune a Conferintei părtilor în anul 2008 la Roma,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata sumei de 113.312,68 dolari S.U.A., reprezentând contributia financiară a României pentru anul 2009 la bugetul „Fondului de bază" al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, la care România a devenit parte prin Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părtilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă plata sumei de 1.831,00 dolari S.U.A., reprezentând contributia financiară a României pentru anul 2009 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operational al Conventiei de la Rotterdam privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, la care România a devenit parte prin Legea nr. 91/2003 pentru aderarea României la Conventia privind procedura de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză, aplicabilă anumitor compusi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998.

Art. 3. - (1) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1 si 2 se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului pe anul 2009, capitolul 74.01 „Protectia mediului", titlul „Alte transferuri", articolul „Contributii si cotizatii la organisme internationale".

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 si 2 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A. În vigoare la data plătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.605.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ROM INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 decembrie 2009 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ROM INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ROM INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Miercurea-Ciuc, aleea Octavian Goga nr. 12, se. A, et. 2, ap. 9, judetul Harghita, nr. de ordine în registrul comertului J19/463/19.10.2009, cod unic de înregistrare 26121057/19.10.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.011.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ALTO BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 decembrie 2009 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ALTO BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ALTO BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Piatra-Neamt, Str. Bistritei nr. 5, judetul Neamt, nr. de ordine în registrul comertului J27/779/29.10.2009, cod unic de înregistrare 26159574/29.10.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.012.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 decembrie 2009 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în comuna Feleacu, satul Feleacu nr. 35A, judetul Cluj, nr. de ordine în registrul comertului J12/2032/27.10.2009, cod unic de înregistrare 26149570/27.10.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.013.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AAA - FURGON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 decembrie 2009 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale AAA- FURGON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială AAA-FURGON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 5, se. C, judetul Bacău, nr. de ordine în registrul comertului J04/1034/28.10.2009, cod unic de înregistrare 26157930/29.10.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.014.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – s.r.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 decembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Constanta, bd. Tomis nr. 144, bl. TD3B, se. A, et. 2, ap. 4, judetul Constanta, nr. de ordine în registrul comertului J13/2336/27.10.2009, cod unic de înregistrare 26152231/28.10.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.015.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale MARKRON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 decembrie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale MARKRON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială MARKRON BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Brasov, Str. Toamnei nr. 1, bl. 3, se. C, ap. 7, judetul Brasov, nr. de ordine în registrul comertului J08/1625/23.11.2009, cod unic de înregistrare 26253376/24.11.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.016.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PREVENT ÂSIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 decembrie 2009 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale PREVENT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială PREVENT ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. prof. Aurel Popa nr. 5-7, parter, ap. 1, judetul Sibiu, nr. de ordine în registrul comertului J32/894/2.11.2009, cod unic de înregistrare 26178363/3.11.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2009.

Nr. 1.019

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societătii Comerciale BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul din procesul-verbal al sedintei din data de 24 noiembrie 2009, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. IX.1.016 din 17 noiembrie 2009 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS -S.R.L., cu sediul social în municipiul lasi, str. Sf. Lazăr nr. 2, bl. Mihail Kogălniceanu, judetul lasi, înmatriculată în registrul comertului cu nr. J22/2508/12.10.2006, CUI 19095354, nr. RBK-377/6.12.2006, autorizată în baza Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 114.433 din 5 decembrie 2006, reprezentată legal prin dl Sărman Ciprian Vasile, în calitate de administrator unic si conducător executiv, a constatat că:

1. Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. a înregistrat la oficiul registrului comertului modificări aduse actului constitutiv al societătii, referitoare la asociati, administrator si conducător executiv, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, încălcând astfel prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. c) si q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Începând cu data de 1 august 2009 Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. nu a mai avut conducere executivă, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. h) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. nu a deschis Jurnalul asistentilor în brokeraj, nu a înscris personalul propriu în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări si nu a transmis Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, Registrul pentru personalul propriu, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 1 alin. (4) si (5) si art. 20 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările si completările ulterioare, faptă ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si o) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. În perioadele 17 ianuarie 2008-22 ianuarie 2008 si 22 ianuarie 2009-6 octombrie 2009, Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. nu a detinut un contract de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare, fapt ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. În perioadele 23 ianuarie 2008-21 ianuarie 2009 si 7 octombrie 2009-3 noiembrie 2009, Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. nu a avut limitele minime obligatorii ale politei de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. nu a desemnat persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, nu a pregătit persoana/persoanele în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si a finantării actelor de terorism, nu a comunicat Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele si functia persoanei responsabile cu prevenirea si combaterea spălării banilor si nici politicile si procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, faptă ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) si (10) si art. 6 alin. (1), (2) si (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, fapte ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. nu a implementat prevederile Normelor privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1), (2), (3) si (7), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (1)lit. k), l)si m), art. 15 alin. (1)lit. d), i) si I), art. 19 si art. 25 alin. (1) din normele mentionate, faptă ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 24 noiembrie 2009 Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât sanctionarea Societătii Comerciale BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii definite la art. 2 lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu dispozitiile art. 39 alin. (3) lit. d) din legea mentionată, până la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unui nou conducător executiv, precum si stabilirea în sarcina societătii a unor obligatii, drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L., cu sediul social în municipiul lasi, str. Sf. Lazăr nr. 2, bl. Mihail Kogălniceanu, judetul lasi, înmatriculată în registrul comertului cu nr. J22/2508/12.10.2006, CUI 19095354, nr. RBK-377/6.12.2006, autorizată în baza Deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 114.433 din 5 decembrie 2006, reprezentată legal prin dl Sărman Ciprian Vasile, în calitate de administrator unic si conducător executiv, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, până la aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unui nou conducător executiv.

Art. 2. - Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. are obligatia ca în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii deciziei să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele:

a) numele persoanei/persoanelor desemnate cu responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism;

b) politicile, procedurile si mecanismele adecvate în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, care să respecte în totalitate prevederile cuprinse în Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Art. 3. - În termen de 3 zile calendaristice de la data primirii deciziei, Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada achitării sumelor restante reprezentând taxa de functionare si majorări de întârziere.

Art. 4. - Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. are obligatia ca în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentatia necesară în vederea aprobării unui nou conducător executiv, precum si documentatia care a stat la baza înregistrării la oficiul registrului comertului a mentiunilor privind asociatii si administratorul societătii.

Art. 5. - (1) Pe toată perioada de interzicere a activitătii societătii prevăzute la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 6. - Societatea Comercială BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. are obligatia ca în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii să restituie societătilor de asigurare toate documentele de asigurare aflate în gestiunea acesteia.

Art. 7. - Împotriva prezentei decizii societatea prevăzută la art. 1, prin reprezentantul său legal, poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.022.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.