MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 926/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 926         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 decembrie 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

116. - Ordonantă de urgentă pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului

 

117. - Ordonantă de urgentă pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

 

1.566. - Hotărâre privind modificarea anexelor nr. II-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

1.627. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

 

1.630. - Hotărâre privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor cu deplasările în străinătate pentru anul 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.093. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei privind ridicarea suspendării desemnării Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. pentru functia de organism de certificare produse pentru constructii si organism de certificare a controlului productiei în fabrică

 

3.469. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.400/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili si pentru reglementarea unor aspecte ale activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

3.470. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.401/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si pentru reglementarea unor aspecte ale activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii

 

3.471. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.402/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si pentru reglementarea unor aspecte ale activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii

 

3.472. - Ordin al ministrului finantelor publice privind nivelul accizei minime pentru tigarete

 

6.052. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar2010

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.028. - Decizie privind aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societătii Comerciale RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la cesiunea de părti sociale, noi asociati semnificativi, numirea administratorilor si reluarea activitătii

 

1.043. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale „Eurolife Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului

 

Tinând cont de necesitatea remedierii cât mai urgente a blocajului existent la oficiile registrului comertului, care duce la nerespectarea drepturilor comerciantilor, cu consecinte deosebit de periculoase pentru circuitul comercial,

cunoscând faptul că functionarea eficientă a registrului comertului în subordinea Ministerului Justitiei constituie premisa esentială a derulării unor programe de cooperare judiciară europeană extrem de importante, precum E-Justice sau N-Lex,

având în vedere contextul social economic actual care impune, pe de o parte, o decongestionare a activitătii judiciare prin luarea unor măsuri energice de remediere a supraîncărcării instantelor si, pe de altă parte, o fluidizare a procedurilor aferente activitătii comerciale,

pentru asigurarea respectării termenelor de eliberare a certificatelor de înregistrare, de înscriere de mentiuni si a documentelor aferente, de solutionare a cererilor de înregistrare în registrul comertului, ca imperativ al derulării în conditii corespunzătoare, cu respectarea legii, a activitătii comerciantilor,

având în vedere că registrul comertului este un instrument esential pentru securitatea circuitului comercial, ce contribuie în mod substantial la dezvoltarea unui climat de loialitate si credibilitate la nivelul mediului de afaceri,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenta de solutionare a cererilor de înregistrare în registrul comertului si, după caz, a altor cereri aflate în competenta de solutionare a judecătorului delegat, pe o perioadă de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, apartine directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.

Art. 2. - Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi solutionate, potrivit art. 1, de către directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau de către persoana sau persoanele desemnate, urmând a fi avute în vedere si termenele de solutionare anterior acordate.

Art. 3. - (1) Cererile formulate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale care anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă erau în competenta de solutionare a judecătorului delegat se înaintează sectiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscriptie îsi are sediul comerciantul, urmând a fi solutionate de urgentă si cu precădere.

(2) Constatarea dizolvării de drept potrivit art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, apartine sectiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscriptie îsi are sediul comerciantul, care se va pronunta la cererea Oficiului National al Registrului Comertului sau a oricărei persoane interesate.

(3) Radierea din registrul comertului ca urmare a dizolvării în temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 30 si 31 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, se dispune de sectia comercială a tribunalului în a cărui circumscriptie îsi are sediul comerciantul.

(4) Competenta de numire a lichidatorului în situatiile prevăzute la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, apartine sectiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscriptie îsi are sediul comerciantul.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (2) si (3), hotărârea tribunalului este supusă numai recursului.

Art. 4. - (1) În cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, si în cazul divizării, competenta de verificare a legalitătii hotărârii asupra fuziunii/divizării, precum si, după caz, a actului constitutiv ori a actului modificator si de a dispune înregistrarea acestora în registrul comertului apartine sectiei comerciale a tribunalului în circumscriptia căruia se află sediul comerciantului.

(2) Hotărârea de fuziune si actul constitutiv al societătilor rezultate sau, după caz, actul modificator al societătii absorbante se depun la oficiul registrului comertului, care le înaintează, în termen de 24 de ore de la primire, instantei competente conform prevederilor alin. (1).

(3) Cererea se solutionează potrivit dispozitiilor art. 331-339 din Codul de procedură civilă.

Art. 5. - În cazul fuziunii transfrontaliere, atributiile de verificare a legalitătii procedurii pe care o urmează societătile participante la fuziune - persoane juridice române sau societătile europene cu sediul social în România - si, dacă este cazul, societatea nou-înfiintată - persoană juridică română sau societate europeană cu sediul social în România - apartin directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, cu exceptia atributiilor prevăzute la art. 25113 si 25114 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care vor fi exercitate de tribunal, sectia comercială. Pentru cererile aflate în competenta de solutionare a tribunalului, art. 4 se aplică în mod corespunzător.

Art. 6. - (1) În solutionarea cererilor potrivit art. 1 si 2, directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate pronuntă rezolutii prin care se dispune autorizarea constituirii societătilor comerciale, efectuarea tuturor înregistrărilor în registrul comertului, a publicitătii, precum si înregistrarea în registrul comertului a declaratiilor-tip pe propria răspundere si a datelor cuprinse în acestea, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Rezolutiile pronuntate în temeiul prezentului act normativ sunt executorii de drept.


(3) Împotriva rezolutiei directorului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronuntare pentru părti si de la data publicării rezolutiei sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

(4) Plângerea se depune si se mentionează în registrul comertului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului înaintează plângerea sectiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscriptie se află sediul comerciantului.

(5) Plângerea formulată împotriva rezolutiilor directorului oficiului registrului comertului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se solutionează de urgentă si cu precădere, în conditiile dreptului comun.

Art. 7. - (1) Procedura de solutionare a cererilor de înregistrare prevăzute la art. 1 si 2 nu are caracter contradictoriu si nu se desfăsoară în sedintă publică, cu exceptia cazului în care în mod expres se solicită acest lucru de către partea care a depus cererea sau reprezentantul acesteia, situatie în care se va organiza audientă publică pentru sustinerea cererii înainte de solutionare.

(2) Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnată/desemnate consideră necesar să cunoască părerea unor specialisti, poate/pot să dispună efectuarea unei expertize, în contul părtilor, precum si prezentarea oricăror alte dovezi. În acelasi scop, părtile pot fi invitate să se prezinte la oficiul registrului comertului.

(3) Înscrisurile noi în sustinerea cererilor de înregistrare se depun la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal, prin registratura generală, cu cel putin o zi înainte de data solutionării.

(4) În conditiile în care cererile de înregistrare si documentele depuse în sustinerea acestora nu îndeplinesc conditiile prevăzute de lege, se acordă un termen de amânare de cel mult 15 zile libere, fără a se lua în considerare ziua când a început si ziua când s-a sfârsit termenul. La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.

(5) Comunicarea rezolutiilor de amânare se realizează prin afisare la sediul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului.

(6) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) solicitantul nu îsi îndeplineste obligatiile dispuse prin rezolutia de amânare a directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau a persoanei sau persoanelor desemnate, cererile de înregistrare urmează a fi respinse.

(7) În situatia în care la cererile de înregistrare sunt depuse cereri de interventie, directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate va/vor transmite dosarul sectiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscriptie îsi are sediul comerciantul, unde vor fi solutionate de urgentă si cu precădere.

Art. 8. - (1) Pe durata de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, nu încasează taxa judiciară de timbru si, după caz, contravaloarea timbrului judiciar.

(2) Pe perioada mentionată la alin. (1) se folosesc formularele-tip aflate în uz la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 9. - În cazul cererilor de înregistrare depuse la registrul comertului până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si nesolutionate, dacă informatiile din cazierul fiscal au expirat sau urmează să expire, oficiile registrului comertului vor solicita reconfirmarea acestora directiilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Această operatiune este scutită de plata oricăror taxe/tarife.

Art. 10. - (1) În exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, directorul oficiului registrului comertului si/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate nu poate/nu pot fi supuse niciunei restrictii, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea unei autorităti ori a unei persoane fizice sau juridice.

(2) Solicitantul, asa cum este definit de Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, răspunde pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare si în documentele depuse în sustinerea acestora.

(3) Sanctionarea directorului oficiului registrului comertului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate pentru săvârsirea unor abateri în legătură cu îndeplinirea atributiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se va face numai cu avizul directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

Art. 11. - (1) În termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului va emite deciziile de desemnare a directorilor si, după caz, a altor persoane din cadrul institutiei, care vor îndeplini atributiile de solutionare a cererilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(2) În cazul în care volumul de activitate o impune, persoanele mentionate la alin. (1), cu exceptia directorilor si directorilor adjuncti, vor exercita pe perioada desemnării exclusiv atributiile de solutionare a cererilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, urmând ca restul atributiilor care ie revin potrivit fisei postului să fie redistribuite în mod corespunzător celuilalt personal din cadrul oficiilor.

(3) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) să îndeplinească atributiile de solutionare a cererilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă sunt salarizate, în baza deciziei directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, pe perioada exercitării efective a acestor atributii, la nivelul de salarizare al directorului oficiului registrului comertului în care îsi desfăsoară activitatea.

(4) Functiile de conducere din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului si persoanele desemnate, cu studii de specialitate juridică, beneficiază de vechime în specialitate juridică.

Art.12. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare în 15 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la reglementarea activitătii de înregistrare în registrul comertului efectuată de registratori comerciali.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justitiei, proiectul de lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 116.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

 

Pentru punerea de acord a Ordonantei de urgentă nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule cu prevederile art. 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, intrat în vigoare în decembrie 2009 (Tratatul de la Lisabona),

luând în considerare faptul că neasigurarea concordantei cu reglementarea comunitară va aduce prejudicii importante în relatia României cu Uniunea Europeană, pentru a asigura un timp rezonabil de 45 de zile pentru înmatricularea autovehiculelor care provin din statele membre ale Uniunii Europene intrate în România până la 31 decembrie 2009,

tinând cont de faptul că aceste elemente constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată si vizează interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4, a căror capacitate cilindrică nu depăseste 2.000 cm3, precum si autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima dată într-un stat membru al Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv, beneficiază de exceptarea de la plata taxei pe poluare pentru autovehicule, potrivit art. III alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în conditiile în care acestea se înmatriculează pentru prima dată în România în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Borbely Laszlo

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Marin Anton,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 117.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. II-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. II-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 si 468 bis din 12 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II partea B:

a) litera (b) punctul 2, din coloana „Zone protejate" se elimină cuvintele: „A (Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol, districtul administrativ Lienz, Styria, Viena)";

b) litera (c) punctul 1, din coloana „Zone protejate" se elimină cuvintele: „EL (Creta, Lesvos)".

2. La anexa nr. III partea B:

a) punctul 1, din coloana „Zone protejate" se elimină cuvintele: „A [Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtul administrativ Lienz), Styria, Viena]";

b) punctul 2, din coloana „Zone protejate" se elimină cuvintele: „A [Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtul administrativ Lienz), Styria, Viena]".

3. La anexa nr. IV partea A sectiunea I: - punctul 15.5, din coloana „Exigente specifice" se elimină cuvintele: „Anexa nr. III (B) (2), (3) si".

4. La anexa nr. IV partea B:

a) punctul 6.1, din coloana „Zone protejate" se elimină cuvintele: „EL (Creta, Lesvos)";

b) punctul 13.7, din coloana „Zone protejate" se elimină cuvintele: „DK, EL, (Creta, Lesvos)";

c) punctul 20, din coloana „Zone protejate" se elimină cuvintele: „A (Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtul administrativ Lienz), Styria, Viena),";

d) punctul 20.3, din coloana „Zone protejate" se elimină cuvintele: „A (Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtul administrativ Lienz), Styria, Viena),".

5. La anexa nr. V partea A sectiunea I punctul 1.7, litera (b), codul „ex 4401 30 90" se înlocuieste cu codul „ex 4401 30 80".

6. La anexa nr. V partea B sectiunea I punctul 6 litera b): a) codul CN

 

„4401 30 10

Rumegus"

 

            se înlocuieste cu codul CN

 

"ex 4401 30 40

Rumegus, neaglomerat sub formă de busteni, brichete, cocoloase sau sub forme similare"

 

b) codul „ex „4401 30 90" se înlocuieste cu codul ex 4401 30 80".

 

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/118/CE a Comisiei din 9 septembrie 2009 de modificare a anexelor nr. II-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protectie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale si împotriva răspândirii lor în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 239 din 10 septembrie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.566.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, avizele de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care detin la data de 31 decembrie 2009 avizul de reînnoire si care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării conditiilor de muncă.

(3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăsi data de 31 decembrie 2010."

2. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d) si e) vor avea următorul cuprins:

,,c) planul de prevenire si protectie revizuit, care să asigure îmbunătătirea nivelului securitătii si al protectiei sănătătii lucrătorilor, cuprinzând măsuri si actiuni, esalonate pe întreaga perioadă, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2010, locurile de muncă să se încadreze în conditii normale;

d) raport medical întocmit de medicul de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor expusi la noxele fizico-chimice si agenti biologici, care au determinat încadrarea locurilor de muncă în conditii deosebite, pentru perioada cuprinsă între data reînnoirii si data de 31 decembrie 2009;

e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obtinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite si a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2009."

3. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2009 si data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite constituie stagiu de cotizare în conditii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurări sociale pentru conditii deosebite de muncă si cea declarată de către acestia."

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul sănătătii

Cseke Attila

p. Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.627.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor cu deplasările în străinătate pentru anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare, în anul 2010, personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar poate să călătorească cu avionul astfel:

a) la business class, membrii Guvernului;

b) la clasa economică, restul personalului.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările si completările ulterioare, în anul 2010, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care nu se încadrează la categoria a II-a de diurnă, transportul dus-întors pe distanta dintre aeroport sau gară si locul de cazare se face cu mijloacele de transport în comun.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.630.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind ridicarea suspendării desemnării Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. pentru functia de organism de certificare produse pentru constructii si organism de certificare a controlului productiei în fabrică

 

În baza concluziilor rapoartelor de supraveghere suplimentară nr. 641 si 642 din 27 noiembrie 2009 prezentate de Consiliul tehnic permanent pentru constructii, precum si în baza concluziilor Procesului-verbal nr. 66 din 18 decembrie 2009 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se ridică suspendarea desemnării Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. pentru functia de organism de certificare produse pentru constructii si organism de certificare a controlului productiei în fabrică, suspendare instituită prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 624/2009 privind suspendarea desemnării unor laboratoare de încercări si organisme de certificare notificate care realizează evaluarea conformitătii produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 19 august 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Directia generală tehnică în constructii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei si Secretariatul Consiliului tehnic permanent pentru constructii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 1.093.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.400/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili si pentru reglementarea unor aspecte ale activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

În temeiul art. 32 alin. (1) si al art. 33 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea îndreptării erorilor survenite la întocmirea listelor contribuabililor mari care vor fi preluati în administrare de către Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru cresterea eficientei administrării acestora si pentru îmbunătătirea colectării veniturilor bugetare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.400/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili si pentru reglementarea unor aspecte ale activitătii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 31 iulie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, după numărul curent 541 se introduc nouă noi numere curente, numerele curente 542-550, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

CUI

Denumirea

Judetul

0

1

2

3

„542

15291625

JOINT VENTURE CORSORZIO GARBOLI CONICOS SPATIRENA SCAVI SPA ROMÂNIA SUCURSALA CLUJ

CLUJ

543

13157890

MEDIAWEB S.R.L.

CLUJ

544

19067990

ASTALDI SPA ITALIA SUCURSALA GHEORGHE PETRASCU BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

545

22718452

LABORMED - PHARMA S.A.

MUNICIPIUL BUCURESTI

546

14786022

MAXBET S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

547

17166947

SISTEM YAPI INSAAT VE TICARET AS ISTANBUL TURCIA SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

548

18385635

ZENTIVA INTERNATIONAL A.S. HLOHOVEC SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

549

15957350

EXEL DELAMODE LOGISTIC S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

550

14497458

CLIMATEHNIC S.R.L.

SUCEAVA"

 

            2. Din anexa nr. 2 se elimină numerele curente 8, 264, 430, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

CUI

Denumirea

Judetul

0

1

2

3

„8

12354400

AGER LEASING IFN S.A.

GIURGIU

264

8018909

INTERNATIONAL LEASING IFN S.A.

IASI

430

19264267

SALOMON SAS.

TIMIS"

 

            3. Din anexa nr. 3 se elimină numărul curent 40, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

CUI

Denumirea

Judetul

0

1

2

3

„40

13157890

MEDIAWEB S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI"

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 3.469.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.401/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si pentru reglementarea unor aspecte ale activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii

 

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea îndreptării erorilor survenite la întocmirea listelor contribuabililor mijlocii administrati de Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti începând cu data de 1 august 2009, pentru cresterea eficientei administrării acestora si pentru îmbunătătirea colectării veniturilor bugetare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.401/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si pentru reglementarea unor aspecte ale activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 31 iulie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, după numărul curent 4372 se introduc patruzeci si cinci de noi numere curente, numerele curente 4373-4417, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

CUI

Denumirea

Judetul

0

1

2

3

„4373

16833660

ACCENTURE CENTRAL EUROPE B.V AMSTERDAM OLANDA SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4374

13400840

ADMAPART S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4375

13556785

ADONAFASHIONS.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4376

15207994

AMBULANTA BGS MEDICAL UNIT. S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4377

23198501

AMERO BUSINESS GROUP S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4378

17263389

BEARINGPOINT GMBH GERMANIA SUCURSALA ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

4379

15330210

BRTV GRUP S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4380

19043215

CESECOM COMPANY S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4381

15785327

COLAS RAIL FRANTA SUCURSALA BUCURESTI ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

4382

11225050

DIB COM INTER S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4383

18326329

ECE EUROPA BAU - UND PROJEKTMANAGEMENT GMBH HAMBURG

MUNICIPIUL BUCURESTI

4384

15584676

ECO TECHNICS - (ECOLOGIC TECHNIC) S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4385

17636062

EDRASIS C. PSALLIDAS S.A. GRECIA SUCURSALA ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

4386

18453055

EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. - UNITATE IT

MUNICIPIUL BUCURESTI

4387

14344489

FINELI GRUP S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4388

18004790

FRANGUS GRUP S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4389

17562674

GRUP ALFA PROINVEST S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4390

10569357

HELIOS - PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEMS (HELIOS-P.L.S.) S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4391

16213293

HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL N.V. HOUTHALEN BELGIA SUCURSALA BUCURESTI ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

4392

19820443

HOLDING- AKTOR- ATHENA S.A. GRECIA SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4393

18689375

IKO BALKAN S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4394

7702002

INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII ICECON S.A.

MUNICIPIUL BUCURESTI

 

4395

2627996

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4396

930

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICASI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4397

23239008

INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A. PADOVA SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4398

16840438

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. LUXEMBURG SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4399

22058062

MEZANAINSAAT SANAYI VE DIS TICARET LTD SUCURSALA ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

4400

18825671

MOZZART GAMING S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4401

18825680

MOZZART SPORTS BETS S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4402

11588136

PETROGRUP S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4403

18929974

PORR TECHNOBAU UND UMWELTAG VIENA SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4404

17352109

POWER E.P.A.B. S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4405

17044915

PRESTALLACT S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4406

18702954

RABMER BAU UND INSTALLATIONS GMBH &CO.KG AUSTRIA SUCURSALA ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

4407

21330800

SALCEF COSTRUZIONI EDILI E FERROVIARIE - SALCEF S.P.A. ROMA SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4408

16233533

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT S.A. VIENA- AUSTRIA SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4409

2779510

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGĂREASCA IGIENA

MUNICIPIUL BUCURESTI

4410

23826819

SOCIETE DETUDE DE REALISATION ET FOURNITURES INDUSTRIELLES S.A.S. FRANTA SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4411

11097961

SPEAENGINEERING S.A. ITALIA SUCURSALA ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI

4412

18441298

SYSTRA S.A. FRANTA SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4413

16594457

TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD

MUNICIPIUL BUCURESTI

4414

8036891

TOURISM DISTRIBUTION SYSTEM S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4415

13707063

VIAMOB RO S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

4416

21633030

VIVENDI GAMES EUROPE S.A. (FRANTA) SUCURSALA BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

4417

16434790

YOKOGAWA EUROPE B.V. OLANDA SUCURSALA ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCURESTI"

„78

3592934

ADMINISTRATIA PIETELOR SECT. 1

MUNICIPIUL BUCURESTI

798

1584412

CLUBUL DIPLOMATIC BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

1476

15957350

EXEL DELAMODE LOGISTIC S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI

3075

10210948

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

MUNICIPIUL BUCURESTI

3711

10053193

SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI «TOMA DRAGOMIR SI ASOCIATII»

MUNICIPIUL BUCURESTI

3971

18288586

TERRA PLAST TRADE S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURESTI"

 

Art. II. - Actele si documentele emise, comunicate si primite, în perioada 1 august 2009-31 decembrie 2009, în relatie cu activitatea de administrare fiscală a contribuabililor prevăzuti la art. I pct. 2 rămân valabile si produc efectele prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 3.470.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.402/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si pentru reglementarea unor aspecte ale activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii

 

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea îndreptării erorilor survenite la întocmirea listelor contribuabililor mijlocii administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene începând cu data de 1 august 2009, precum si pentru cresterea eficientei administrării acestora si pentru îmbunătătirea colectării veniturilor bugetare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.402/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si pentru reglementarea unor aspecte ale activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 iulie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, după numărul curent 14201 se introduc optsprezece noi numere curente, numerele curente 14202-14219, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

CUI

Denumirea

Judetul

0

1

2

3

„14202

22001155

ALTEST KMG S.R.L.

ILFOV

14203

24439446

ARCADOM EPITOIPARI ZRT UNGARIA SUCURSALA CLUJ

CLUJ

14204

15062893

CAREV IMPEX S.R.L.

ILFOV

14205

21235425

COSSI COSTRUZIONI SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ

CLUJ

14206

2178838

DENISA COMPANY S.R.L.

ILFOV

14207

15773640

LECTRA DEUTSCHLAND S.R.L. ISMANING SUCURSALA CLUJ

CLUJ

14208

21713945

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE FRANTA SUCURSALA OTOPENI

ILFOV

14209

22299613

MDI CONSTRUCT TRANS

ILFOV

14210

18552385

NETAGRO S.R.L.

ILFOV

14211

17266776

OREZUL LATINU S.R.L.

ILFOV

14212

24351947

RIN HOTEL MANAGEMENT

ILFOV

14213

16903307

SIGNATURE SEMNALIZARE

ILFOV

14214

16180609

SOVER OPTICA SHOPS

ILFOV

14215

23174952

VELVET BUSINESS S.R.L.

ILFOV

14216

23285373

VER BAU EPITOIPARI ES SZOLGALTATO S.R.L. UNGARIA SUCURSALA CLUJ

CLUJ

14217

22042848

VITALI FRUCT S.R.L.

ILFOV

14218

19005955

WIBLA GAME S.R.L.

ILFOV

14219

23960097

YAFACOM S.R.L.

ILFOV"

 

            2. Din anexa nr. 1 se elimină următoarele numere curente:

 

Nr. crt.

CUI

Denumirea

Judetul

0

1

2

3

„648

18293604

A.N. APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR ARGES-VEDEA

ARGES

4245

21346270

DIVAHIRSCHTALLTD

CLUJ

4383

21647124

ISIS DEVELOPMENTS S.R.L.

CLUJ

4390

15291625

JOINT VENTURE CONSORZIO GARBOLI CONICOS SPA TIRRENA SCAVI SPA ROMÂNIA SUCURSALA CLUJ S.A.

CLUJ

4435

15414485

MASTER CAR S.R.L.

CLUJ

6253

14810090

ADMINISTRATIA NATIONALAA REZERVELOR DE STAT UNIT. TERIT 310 COM. BARCEA

GALATI

10951

20262685

NEXT SOURCING VM LIMITED MERKEZI HONG KONG CIN HALK CUMHURIYETI ISTAMBUL TURKIYE SUBESI

PRAHOVA

3103

14592670

PRIMĂRIA ORASULUI ZARNESTI - SERVICIUL ECONOMIC

BRASOV

6552

23973046

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

GALATI

4620

21654199

SOCIETATE CIVILĂ NOTARIALĂ NAPOCA LEX

CLUJ

4667

22488418

TEXIMP S.A.

CLUJ

4681

21012563

TOWER S.R.L.

CLUJ

1101

14354717

VERECO CONSTRUCT 2001 S.R.L.

ARGES

12091

14497458

CLIMATEHNIC S.R.L.

SUCEAVA"

 

Art. II. - Actele si documentele emise, comunicate si primite, în perioada 1 august 2009-31 decembrie 2009, în relatie cu activitatea de administrare fiscală a contribuabililor prevăzuti la art. I pct. 2 rămân valabile si produc efectele prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 3.471.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind nivelul accizei minime pentru tigarete

 

Având în vedere prevederile art. 177 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Nivelul accizei minime pentru tigarete în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010 inclusiv este de 67,34 euro/ 1.000 tigarete, respectiv de 287,46 lei/1.000 tigarete.

Art. 2. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.524/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 24 august 2009, se abrogă la data de 1 ianuarie 2010.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 3.472.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2010

 

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5, 7, 9, 10 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2010, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, denumit în continuare Centralizator.

Art. 2. - (1) Candidatii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învătământul preuniversitar, dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite si dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia dintre programele de studii incluse în acest centralizator. În aceste situatii acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învătământul preuniversitar se acordă cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Cuprinderea specializărilor, a programelor de studii universitare de licentă sau a programelor de studii de masterat existente în Centralizator si pentru alte discipline/domenii din învătământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 3. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2009.

Nr. 6.052.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societătii Comerciale RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la cesiunea de părti sociale, noi asociati semnificativi, numirea administratorilor si reluarea activitătii

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 decembrie 2009 prin care s-au aprobat modificările aduse Actului constitutiv al Societătii Comerciale RIANA BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă modificările aduse Actului constitutiv al Societătii Comerciale RIANA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la:

- cesiunea de părti sociale;

- noi asociati semnificativi: doamna Brăileanu Ana Măria, doamna Sutchevici Carmen si domnul Gojgarea Stefan;

- numirea în functia de administratori a doamnelor Brăileanu Ana Măria si Sutchevici Carmen;

- reluarea activitătii societătii,

conform Hotărârii Adunării generale a asociatilor din data de 11 octombrie 2009.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are obligatia, ca în termen de 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comertului a mentiunilor de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii prezentei aprobări, să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia certificatului de înscriere de mentiuni, copia încheierii judecătorului delegat prin care s-a dispus înregistrarea si copia certificatului constatator care va cuprinde toate datele societătii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 1.028.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale „Eurolife Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucuresti, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 8 decembrie 2009 în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare V.5230 din 4 decembrie 2009, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială „Eurolife Broker de Asigurare" - S.R.L. cu sediul în Str. Vulturilor nr. 98A, et. 2, Bucuresti, sectorul 3, J40/5858/14.06.2001, CUI 13966041, RBK-066/10.04.2003,

a constatat următoarele:

în urma controlului permanent s-a constatat că doamna Costache Laura Mihaela îndeplineste calitatea de administrator unic/director general al Societătii Comerciale „Eurolife Broker de Asigurare" - S.R.L. si functia de sef departament juridic la Societatea Comercială „Grawe România Asigurare" - S.A., faptă ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 8 decembrie 2009, sanctionarea doamnei Costache Laura Mihaela, administrator unic/director general al Societătii Comerciale „Eurolife Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea aprobării acordate prin Decizia nr. 699 din 31 iulie 2008.

Conform art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerul de asigurare trebuie să aibă personal angajat care să corespundă criteriilor stabilite conform normelor în vigoare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 8 decembrie 2009, sanctionarea Societătii Comerciale „Eurolife Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unei noi persoane semnificative, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială „Eurolife Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în Str. Vulturilor nr. 98A, et. 2, Bucuresti, sectorul 3, J40/5858/14.06.2001, CUI 13966041, RBK-066/10.04.2003, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unei noi persoane semnificative, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Eurolife Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 1.043.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.