MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 103/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 103             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 19 februarie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 52 din 13 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 din Codul de procedură penală, precum si a prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            7. - Ordonantă de urgentă privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

102. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 926/2008 privind confectionarea si punerea în circulatie a colantului uniform de viză

 

            103. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei „Centrul de Mediere Craiova” ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            6. - Lista partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 19 februarie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 52

din 13 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 din Codul de procedură penală, precum si a prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 din Codul de procedură penală, precum si a prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie invocată de Lucian-Nicu Caraiman în Dosarul nr. 9.188/30/2007 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că autorul exceptiei a depus la dosar o cerere de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii de amânare, arătând că, având în vedere data sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauză, a existat un interval de timp suficient pentru ca părtile să-si angajeze apărători si să-si pregătească apărarea.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că dispoziiile ce fac obiectul său sunt criticate din perspectiva caracterului incomplet, precum si din perspectiva modului de interpretare si aplicare a acestora.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 9.188/30/2007, Tribunalul Timis - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 din Codul de procedură penală, precum si a prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcia Natională Anticoruptie, exceptie invocată de Lucian-Nicu Caraiman.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că prin modul de formulare a art. 300 din Codul de procedură penală se ignoră dreptul la un proces echitabil si dreptul la un recurs efectiv, fiind interzisă exercitarea căii de atac a recursului în cazul respingerii cererii de restituire a cauzei la parchet. Se invocă principiul egalitătii în drepturi, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în care s-a statuat că acesta nu exclude, ci presupune solutii diferite pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De asemenea, se invocă o serie de decizii ale Curtii Constitutionale în care s-a statuat asupra semnificatiei dispozitiilor constitutionale privind liberul acces la justitie si al celor privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti.

Tribunalul Timis - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 300 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală Verificarea sesizării instantei, precum si dispozitiile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 300 din Codul de procedură penală: „Instanta este datoare să verifice din oficiu, la prima înfătisare, regularitatea actului de sesizare.

În cazul când se constată că sesizarea nu este făcută potrivit legii, iar neregularitatea nu poate fi înlăturată de îndată si nici prin acordarea unui termen în acest scop, dosarul se restituie organului care a întocmit actul de sesizare, în vederea refacerii acestuia.”;

- Art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002: „(1) Sunt de competenta Directiei Nationale Anticoruptie infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare, săvârsite în una dintre următoarele conditii:

a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro ori o perturbare deosebit de gravă a activitătii unei autorităti publice, institutii publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infractiunii de coruptie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 de euro;

b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbării aduse unei autorităti publice, institutii publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infractiunii de coruptie, sunt comise de către: deputati; senatori; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat si asimilatii acestora; consilieri ai ministrilor; judecătorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale; ceilalti judecători si procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; presedintele Consiliului Legislativ si loctiitorul acestuia; Avocatul Poporului si adjunctii săi; consilierii prezidentiali si consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale; consilierii de stat ai primului-ministru; membrii si controlorii financiari ai Curtii de Conturi si ai camerelor judetene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul si viceguvernatorul Băncii Nationale a României; presedintele si vicepresedintele Consiliului Concurentei; ofiteri, amirali, generali si maresali; ofiteri de politie; presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene; primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti; primarii s i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti; primarii i viceprimarii municipiilor; consilierii judeteni; prefectii si subprefectii; conducătorii autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale si persoanele cu functii de control din cadrul acestora, cu exceptia conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice de la nivelul oraselor si comunelor si a persoanelor cu functii de control din cadrul acestora; avocatii; comisarii Gărzii Financiare; personalul vamal; persoanele care detin functii de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes national, al companiilor si societătilor nationale, al băncilor si societătilor comerciale la care statul este actionar majoritar, al institutiilor publice care au atributii în procesul de privatizare si al unitătilor centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 81 din Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare; lichidatorii judiciari; executorii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(11) Infractiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitătilor Europene sunt de competenta Directiei Nationale Anticoruptie.

(12) Directia Natională Anticoruptie este competentă să efectueze urmărirea penală, dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infractiunilor prevăzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 si 5, art. 246, 247, 248 si 2481 din Codul penal, al infractiunilor prevăzute la art. 175, 177 si 178-181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

(2) Procurorii specializati din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infractiunile prevăzute la alin. (1), (11) si (12).

(3) Urmărirea penală în cauzele privind infractiunile prevăzute la alin. (1), (11) si (12), săvârsite de militarii în activitate, se efectuează de procurori militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate.

(4) Sunt de competenta parchetelor de pe lângă instante, potrivit dispozitiilor Codului de procedură penală, infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare, care nu sunt date, conform alin. (1), (11) si (12), în competenta Directiei Nationale Anticoruptie.”

Textele constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele cuprinse în art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justitie si art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Se invocă si art. 6 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil si, respectiv, dreptul la un recurs efectiv.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că dispozitiile art. 300 din Codul de procedură penală sunt criticate din perspectiva unei omisiuni de reglementare, autorul exceptiei fiind nemultumit de faptul că acest text nu prevede posibilitatea atacării separat, cu recurs, a încheierii prin care s-a respins cererea de restituire a cauzei la parchet. Cât priveste dispozitiile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, autorul exceptiei nu motivează în ce constă neconstitutionalitatea acestora. Astfel, în concluziile scrise depuse în dosarul instantei de judecată se invocă o serie de dispozitii constitutionale si se expun consideratii teoretice, cu trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în care aceasta s-a pronuntat, în alte materii, asupra principiului egalitătii în drepturi, liberului acces la justitie si cu privire la conditiile restrângerii exercitiului unor drepturi sau libertăti.

Asemenea critici, cu caracter general si vizând caracterul omisiv si imperfect al normelor ce fac obiectul exceptiei, nu intră în competenta Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 din Codul de procedură penală, precum si a prevederilor art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie invocată de Lucian-Nicu Caraiman în Dosarul nr. 9.188/30/2007 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

Având în vedere faptul că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule a avut un impact negativ în plan social, discriminând în mod nejustificat persoanele care au achizitionat autovehicule în vederea înmatriculării anterior datei de 15 decembrie 2008 în considerarea unui anumit nivel al taxei pe poluare,

luând în considerare faptul că acest aspect reclamă adoptarea unui cadru legislativ cu caracter reparator, fundamentat si pe criza economică mondială, cu implicatii în economia natională si implicit la nivel de cetătean,

tinând cont că toate aceste elemente constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată si vizează totodată interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 8. - (1) Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit taxa în România este ulterior scos din parcul auto national se restituie valoarea reziduală a taxei, calculată în raport cu prevederile legale în vigoare la momentul înmatriculării autovehiculului în România, potrivit prevederilor alin. (2).”

2. Anexele nr. 1, 2 si 4 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - (1) Pentru autovehiculele achizitionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008 si care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008*) pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule.

(2) Pentru autovehiculele achizitionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008 si care au fost înmatriculate în România ulterior acestei date, cu plata taxei pe poluare pentru autovehicule calculate potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, diferenta dintre taxa plătită si taxa stabilită potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008, se restituie, la cerere, în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire însotite de documentatia necesară.

Art. III. - Prin autovehicule achizitionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 15 decembrie 2008, în sensul prevederilor art. II alin. (1), se întelege:

a) autovehiculele pentru care a fost lansată comanda fermă anterior datei de 15 decembrie 2008 si pentru care se face dovada plătii integrale sau a unui avans;

b) autovehiculele ce au fost introduse în tară si pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM si/sau dovada radierii din tara de provenientă, documente emise înainte de 15 decembrie 2008;

c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autoritătile din tara de provenientă a autovehiculului, emisă înainte de 15 decembrie 2008.

Art. IV. - Pentru a beneficia de prevederile art. II alin. (1), persoana fizică sau juridică prezintă autoritătii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luării în evidentă, în termen de 20 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, o cerere însotită de unul dintre documentele prevăzute la art. III lit. a) sau b), iar în situatia prevăzută la art. III lit. c), documentul va fi însotit si de declaratia pe proprie răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achizitionat anterior datei de 15 decembrie 2008 în vederea înmatriculării în România.

Art. V. - În vederea calculării cuantumului taxei datorate potrivit art. II alin. (1), cererea si documentele prevăzute la art. IV, înregistrate la autoritatea fiscală competentă, se completează, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cu documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.


Art. VI. - Termenele prevăzute la art. IV si V sunt termene de decădere.

Art. VII. - Procedura de restituire se stabileste prin ordin comun al ministrului mediului si al ministrului finantelor publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă.

Art. VIII. - Nu se supun prevederilor prezentei ordonante de urgentă persoanele care au achizitionat autovehicule în vederea înmatriculării în România după data de 15 decembrie 2008 si care au achitat taxa pe poluare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.


*) Abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului,

Dan Cârlan,

secretar de stat Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 18 februarie 2009.

Nr. 7.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008)

 

Nivelul taxei specifice în functie de emisia de dioxid de carbon

 

Norma de poluare1)

sau tipul autovehiculului

din categoria M1

Emisia de dioxid de carbon

-grame CO2/km -

Nivelul taxei specifice

- euro/1 gram CO2 -

1

2

3

Hibride, electrice

-

0

Euro 5 si Euro 6

-

0

Euro 4, Euro 3

≤ 120

0

 

121 - 150

1,0

 

151 - 180

2,0

 

181 - 210

4,0

 

211 - 240

8,0

 

241 - 270

12,0

 

≥ 271

16,0

 

1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;

- directivele 98/69/CE si 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008)

 

Nivelul taxei specifice în functie de norma de poluare

 

Norma de poluare1) sau tipul autovehiculului din categoriile M1 si N1

Cilindree

Capacitatea cilindrică

- cmc -

Nivelul taxei specifice - euro/1cmc -

1

2

3

Hibride, electrice

 

0

Euro 5 si Euro 6

 

2)

Euro 4

≤ 1400

0,40

 

1401-1600

0,60

 

1601-2000

0,80

 

2001-2500

1,20

 

2501-3000

1,60

 

>3000

2,00

Euro 3

≤ 1400

1,30

 

1401-1600

2,00

 

1601-2000

2,60

 

2001-2500

3,80

 

2501-3000

5,00

 

>3000

6,00

Euro 2

≤ 1400

3,40

 

1401-1600

5,20

 

1601-2000

6,60

 

2001-2500

10,00

 

2501-3000

14,00

 

>3000

16,00

Euro 1

≤ 1400

7,00

 

1401-1600

11,00

 

1601-2000

14,00

 

2001-2500

20,00

 

2501-3000

28,00

 

>3000

32,00

Non-Euro

≤ 1400

21,00

 

1401-1600

33,00

 

1601-2000

42,00

 

2001-2500

60,00

 

2501-3000

84,00

 

>3000

96,00


1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;

- Directiva 98/69/CE si Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4;

- directivele 94/12/CE si 96/69/CE pentru Euro 2;

- directivele 91/441/CEE si 93/59/CEE pentru Euro 1.

2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina si se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor.


 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008)

 

Grila privind cotele de reducere a taxei

 

Vechimea autovehiculului

Cota de reducere - % -

1

2

nou

0

≤ 1 lună

3

> 1 lună - 3 luni inclusiv

5

> 3 luni - 6 luni inclusiv

8

> 6 luni - 9 luni inclusiv

10

> 9 luni - 1 an inclusiv

13

> 1 an - 2 ani inclusiv

21

> 2 ani - 3 ani inclusiv

28

> 3 ani - 4 ani inclusiv

33

> 4 ani - 5 ani inclusiv

38

> 5 ani - 6 ani inclusiv

43

> 6 ani - 7 ani inclusiv

49

> 7 ani - 8 ani inclusiv

55

> 8 ani - 9 ani inclusiv

61

> 9 ani - 10 ani inclusiv

66

> 10 ani - 11 ani inclusiv

73

> 11 ani - 12 ani inclusiv

79

> 12 ani - 13 ani inclusiv

84

> 13 ani - 14 ani inclusiv

89

peste 14 ani

90

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 926/2008 privind confectionarea si punerea în circulatie a colantului uniform de viză

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 926/2008 privind confectionarea si punerea în circulatie a colantului uniform de viză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 27 august 2008, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Data-limită a punerii în circulatie a colantului uniform de viză este 1 martie 2009.

......................................................................................................................

(4) Colantele model vechi rămase neutilizate la data introducerii colantului uniform de viză rămân în paralel în circulatie până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 martie 2009.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 18 februarie 2009.

Nr. 102.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei „Centrul de Mediere Craiova” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociatia „Centrul de Mediere Craiova”, persoană juridică română de drept privat, f s ră scop patrimonial, cu sediul în municipiul Craiova, Calea Bucuresti, bl. 17D, mezanin, judetul Dolj, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 februarie 2009.

Nr. 103.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independeni pentru care a fost depus până la data de 19 februarie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

1. Judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca:

- Partidul Democrat Liberal.

2. Judetul Alba, comunele Horea si Rosia de Secas:

- Partidul Democrat Liberal;

- Partidul Social Democrat.

3. Judetul Alba, comuna Rosia de Secas:

- Partidul National Tărănesc Crestin Democrat.

 

Bucuresti, 19 februarie 2009.

Nr. 6.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.