MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 111/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 111             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 24 februarie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.386 din 16 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) coroborate cu ale art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

            Decizia nr. 19 din 8 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

            Decizia nr. 34 din 13 ianuarie 2009 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            210/114. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind prelungirea valabilitătii deciziilor de evaluare emise pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            152. - Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performantă, încheierea contractelor de management si evaluarea activitătii acestora, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.386

din 16 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) coroborate cu ale art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) coroborate cu ale art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Meldin” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 5.269/100/2007 al Tribunalului Maramures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul autorului exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei sustine admiterea criticii de neconstitutionalitate, întrucât textele de lege criticate instituie discriminări între participantii la procedura insolventei în functie de disponibilitătile lor bănesti.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 iulie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.269/100/2007, Tribunalul Maramures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 4 alin. (1) coroborat cu art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Meldin” - S.R.L. din Cluj-Napoca.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul apreciază că prevederile alin. (1) ale art. 4 coroborate cu cele ale art. 20 din Legea nr. 85/2006 instituie „o prezumtie de ilicitate în contradictie cu prezumtia legală constitutională, consacrată de art. 44 alin. (8) teza finală, sub aspectul cheltuielilor aferente procedurii efectuate de administratorul judiciar, în perioada de observatie din cadrul procedurii generale”. Astfel, legea ar trebui să facă distinctie între două situatii posibile: dacă deschiderea procedurii generale s-a realizat justificat sau s-a datorat culpei creditorilor sau a altei persoane responsabile, care, cu rea-credintă, a determinat aplicarea procedurii insolventei debitorului.

Tribunalul Maramures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal consideră exceptia de neconstitu ­tionalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate

fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 4 alin. (1): „Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cele privind notificarea, convocarea si comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar si/sau de lichidator, vor fi suportate din averea debitorului.”

- Art. 20 referitor la principalele atributii ale administratorului judiciar.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1), (2), (4) si (8) care garantează dreptul de proprietate privată, precum si prevederilor art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 651 din 29 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 19 ianuarie 2006, Curtea a statuat că, în cadrul procedurii falimentului, administratorul judiciar sau lichidatorul are o pozitie si o situaţie deosebite fată de toate părtile si fată de toti ceilalţi participanti la procedură, ei nefiind parte în proces, ci participanti la procedură, cu rol si atributii determinate de lege. Acestia nu actionează în interes personal, ci în interesul bunei desfăurări a întregii proceduri, în interesul debitorului insolvabil, pentru reîntregirea patrimoniului acestuia, cât si în interesul creditorilor, pentru ca acestia să îsi poată valorifica creantele în cât mai mare măsură si cât mai operativ.

În virtutea atributiilor stabilite prin lege, administratorul judiciar sau lichidatorul întreprind diverse acte si operatiuni juridice, cheltuielile aferente normalei desfăsurări a procedurii fiind suportate din averea debitorului, în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.

Potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (4) din lege, „În lipsa disponibilitătilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plătile efectuându-se pe baza unui buget previzionat pe o perioadă de cel putin 3 luni, aprobat de judecătorul-sindic”. Scopul înfiintării fondului de lichidare îl reprezintă asigurarea sumelor necesare procedurii, precum si remunerarea activită î ii desfăsurate de lichidator sau administrator în situatia în care, t n patrimoniul debitorului, nu există fonduri sau bunuri valorificabile.


Asa fiind, Curtea constată că prevederile art. 4 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 20 din Legea nr. 85/2006 nu înfrâng dispozitiile art. 44 din Constitutie. Autorul exceptiei porneste de la o premisă gresită, si anume aceea a absolutizării exercitiului prerogativelor dreptului de proprietate, făcându-se însă abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit cărora „Continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege”, precum si de cele ale art. 136 alin. (5), care consacră caracterul inviolabil al proprietătii private, în conditiile stabilite de legea organică. În lumina acestor prevederi constitutionale, legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Prin textul de lege criticat legiuitorul nu a făcut decât să dea expresie acestor imperative, în limitele si potrivit competentei sale constitutionale. De altfel, o solutie contrară ar fi de natură să genereze o situatie inechitabilă pentru ceilalti contribuabili la fondul de lichidare, si anume ca acestia să suporte indirect cheltuielile de lichidare ale unei societăti, în conditiile în care aceasta detine bunuri în patrimoniu.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) coroborate cu ale art. 20 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Meldin” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 5.269/100/2007 al Tribunalului Maramures - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 19

din 8 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantinescu - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Costică Râmboiu si Mariana - Valentina Râmboiu în Dosarul nr. 13.595/300/2007 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde Tone Silviu Marian, mandatarul autorilor exceptiei, lipsind celelate părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorilor exceptiei solicită admiterea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 16 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr.13.595/300/2007, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Costică Râmboiu si Mariana - Valentina Râmboiu într-o cauză având ca obiect o actiune în revendicare a unui imobil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 si ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia sunt contrare dispozitiilor art. 21 din Constitutie si art.6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece îngrădesc accesul la justitie.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile reprezentantului autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin .(2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea constată că, desi autorii exceptiei invocă neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, în realitate, se constată că exceptia vizează întregul art. 47, deoarece acesta nu este divizat pe alineate, al cărui cuprins este următorul: „Persoanele îndreptătite, precum si persoanele vătămate într-un drept al lor, cărora până la data intrării în vigoare a prezentei legi li s-au respins, prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, actiunile având ca obiect bunuri preluate în mod abuziv de stat, de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, pot solicita, indiferent de natura solutiilor pronuntate, măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent, în conditiile prezentei legi.” Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, care au următorul cuprins: „Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea consimtământului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de repartie.”

Critica de neconstitutionalitate vizează încălcarea art. 21 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

1. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională retine că, în jurisprudenta sa, s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 10/2001. Astfel, prin Decizia nr. 1.055 din 9 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 30 octombrie 2008, Curtea a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat că dispozitiile anterior mentionate sunt neconstitutionale. Întrucât Curtea a constatat printr-o decizie anterioară neconstitutionalitatea dispozitiei legale criticate, aceasta, în temeiul art. 29 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992, nu mai poate face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate, operând o cauză de inadmisibilitate.

2. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

Curtea Constitutională retine că prin aceste dispozitii se prevede că pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora bunurile ce au fost preluate de stat fără titlu valabil, precum si cele ce au fost obtinute prin vicierea consimtământului, cu conditia ca acele bunuri să nu facă obiectul unor legi speciale de reparatie. Astfel, textul criticat deschide accesul la justitie fostului proprietar sau mostenitorilor acestora, în situatia în care bunurile nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie, iar în ipoteza în care bunurile ce au apartinut fostilor proprietari fac obiectul unor legi speciale, acestia au dreptul de acces la justitie, potrivit acelor legi speciale. Actele juridice cu caracter administrativ prin care statul acordă măsurile reparatorii pot fi atacate în justitie, de persoana care se consideră îndreptătită, astfel încât este neîntemeiată sustinerea autorilor exceptiei potrivit căreia textul criticat încalcă accesul la justitie prevăzut de art 21 din Constitutie.

Totodată, Curtea constată că nu sunt încălcate prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, având în vedere că acestea îsi au corespondent în dispozitiile constitutionale analizate mai sus.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Costică Râmboiu si Mariana-Valentina Râmboiu în Dosarul nr. 13.595/300/2007 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

2. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 34

din 13 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean – judecător

Simona Ricu – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Werland Estate” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 1.202/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii Constitutionale acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens Decizia nr. 425/2008 a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 17 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.202/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Werland Estate” - S.R.L., cu sediul în Bucuresti, într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect anularea unui act administrativ.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 5 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Textul de lege criticat are următorul cuprins:

- Art. 4 alin. (1) - Exceptia de nelegalitate: „(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea părtii interesate. În acest caz, instanta, constatând că de actul administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, sesizează, prin încheiere motivată, instanta de contencios administrativ competentă si suspendă cauza. Încheierea de sesizare a instantei de contencios administrativ nu este supusă niciunei căi de atac, iar încheierea prin care se respinge cererea de sesizare poate fi atacată odată cu fondul. Suspendarea cauzei nu se dispune în ipoteza în care instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de nelegalitate este instanta de contencios administrativ competentă să o solutioneze.”

În opinia autorului exceptiei, textul de lege mentionat contravine următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitătii legii, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 11 alin. (2) referitoare la apartenenta la dreptul intern a tratatelor ratificate de Parlament, potrivit legii si art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil. De asemenea, sunt invocate si prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, prin sintagma „indiferent de data emiterii lor”, afectează stabilitatea raporturilor juridice, încalcă principiul neretroactivitătii legii civile si aduc atingere garantiilor dreptului la un proces echitabil, deoarece exceptia de nelegalitate promovată în temeiul acestui text de lege poate desfiinta chiar si un act administrativ care a generat un raport juridic ale cărui efecte s-au produs si s-au consumat sub imperiul reglementărilor anterioare ale Legii nr. 554/2004.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin normelor constitutionale invocate, deoarece exceptia de nelegalitate nu duce la anularea actului administrativ atacat, ci îl lipseste pe acesta de efecte juridice între părtile din litigiu.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că dispozitiile art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate, exercitat prin raportare la aceleasi norme constitutionale invocate si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 404 din 10 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, si prin deciziile nr. 425 si 426 din 10 aprilie 2008, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 8 mai 2008, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate pentru motivele acolo retinute. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii

Constitutionale, solutia si considerentele deciziilor amintite îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Werland Estate” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 1.202/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 210 din 23 februarie 2009

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 114 din 17 februarie 2009

 

ORDIN

privind prelungirea valabilitătii deciziilor de evaluare emise pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 312 din 17 ianuarie 2009;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se prelungeste cu 6 (sase) luni calendaristice valabilitatea deciziilor de evaluare emise până la 31 iulie 2007 inclusiv de către subcomisiile nationale de evaluare si comisiile de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, ministerelor cu retea sanitară proprie, directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si al caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performantă, încheierea contractelor de management si evaluarea activitătii acestora, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008

 

Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 17 februarie 2009 a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Litera B „Indicatori de performantă specifici - Presedinti-directori generali ai CAS” din anexa nr. 6 la Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performantă, încheierea contractelor de management si evaluarea activitătii acestora, aprobată prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008, se modifică si se completează potrivit anexei la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2009.

Nr. 152.

 

ANEXĂ

 

B. INDICATORI DE PERFORMANTĂ SPECIFICI Presedinti-directori generali ai CAS

1. Gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate a fondurilor prevăzute în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, astfel:

CHELTUIELI TOTALE:

a) gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate pe total cheltuieli:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte;

b) gradul de realizare trimestrial si anual a plătilor (cumulate) fată de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte;

c) gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate pe total capitol SĂNĂTATE:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte;

d) gradul de realizare trimestrial si anual a plătilor (cumulate) fată de creditele bugetare deschise pe total capitol SĂNĂTATE:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

ASISTENTĂ SOCIALĂ:

e) gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate pe total titlu VIII - ASISTENTĂ SOCIALĂ, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte;

f) gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de creditele bugetare deschise pe total titlu VIII - ASISTENTĂ SOCIALĂ:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;


- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

2. Gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate a cheltuielilor Programului national cu scop curativ:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele nationale cu scop curativ:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de boli transmisibile Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul de boli netransmisibile Programul national de oncologie:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de boli neurologice

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de diabet zaharat:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de boli endocrine:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Materiale sanitare specifice utilizate în programele nationale cu scop curativ:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de boli transmisibile Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul de boli netransmisibile Programul national de boli cardiovasculare:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de boli neurologice Subprogramul de tratament al surditătii congenitale prin implant cohlear si proteză auditivă BAHA:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de diabet zaharat (teste de autoimunizare):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;


- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de ortopedie:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de diabet zaharat

Asistentă medicală pentru specialităti paraclinice (HbA1c):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

3. Gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate a cheltuielilor aferente Programului national de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

Asistentă medicală primară (PNESSP):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistenta medicală pentru specialităti paraclinice (PNESSP):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

4. Gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate a cheltuielilor aferente Programului national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Medicamente cu si fără contributie personală:

- sub 90% - 0 puncte,

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Dispozitive si echipamente medicale:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală primară (activitate curentă si centre de permanentă):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală pentru specialităti clinice:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală stomatologică:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală pentru specialităti paraclinice (activitate curentă):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală în centre medicale multifunctionale (servicii medicale de recuperare):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99 -99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Servicii de urgentă prespitalicesti si transport sanitar:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Servicii medicale în unităti sanitare cu paturi:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Îngrijiri medicale la domiciliu:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.


5. Gradul de realizare trimestrial si anual a plătilor (cumulate) cu serviciile medicale fată de creditele bugetare deschise în cadrul prevederilor aprobate Programului national cu scop curativ:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, utilizate în programele nationale cu scop curativ:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de boli transmisibile

Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul de boli netransmisibile

Programul national de oncologie

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de boli neurologice

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de diabet zaharat:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de boli endocrine:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Materiale sanitare specifice, utilizate în programele nationale cu scop curativ:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de boli transmisibile

Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul de boli netransmisibile

Programul national de boli cardiovasculare:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de boli neurologice

Subprogramul de tratament al surditătii congenitale prin implant cohlear si proteză auditivă BAHA:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de diabet zaharat (teste de autoimunizare):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.


Programul national de ortopedie:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Programul national de diabet zaharat

Asistentă medicală pentru specialităti paraclinice (HbA1c):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

6. Gradul de realizare trimestrial si anual a plătilor (cumulate) cu serviciile medicale fată de creditele bugetare deschise în cadrul prevederilor aprobate Programului national de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală primară (PNESSP):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală pentru specialităti paraclinice (PNESSP):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

7. Gradul de realizare trimestrial si anual a plătilor (cumulate) cu serviciile medicale fată de creditele bugetare deschise în cadrul prevederilor aprobate Programului national privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Medicamente cu si fără contributie personală:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Dispozitive si echipamente medicale:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală primară (activitate curentă si centre de permanentă):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală pentru specialităti clinice:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală stomatologică:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală pentru specialităti paraclinice (activitate curentă):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Asistentă medicală în centre medicale multifunctionale (servicii medicale de recuperare):

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Servicii de urgentă prespitalicesti si transport sanitar:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

Servicii medicale în unităti sanitare cu paturi:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.


Îngrijiri medicale la domiciliu:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

8. Gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate a cheltuielilor de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

9. Gradul de realizare trimestrial si anual a plătilor (cumulate) fată de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 90% - 0 puncte;

- 91-94% - 1 punct;

- 95-96% - 2 puncte;

- 97-98% - 3 puncte;

- 99-99,5% - 4 puncte;

- 99,6-100% - 5 puncte.

10. Gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate a cheltuielilor materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 50% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

11. Gradul de realizare trimestrial si anual a plătilor (cumulate) fată de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 50% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

12. Gradul de realizare anual a plătilor (cumulate) fată de prevederile aprobate a cheltuielilor de capital:

- sub 50% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

13. Gradul de realizare trimestrial si anual a plătilor (cumulate) fată de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital:

- sub 50% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

14. Gradul de colectare a creantelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal în curs fată de suma estimată (în proiectul de buget) a fi colectată:

- sub 50% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

15. Ponderea numărului de proceduri de executare silită (persoane fizice) demarate în anul fiscal în curs fată de numărul total de persoane cu debite restante înregistrate la nivelul casei:

- sub 50% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

16. Ponderea numărului de executări silite închise, pentru situatiile în care sumele înscrise în titluri executorii au fost stinse, fată de numărul de proceduri demarate:

- sub 50% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

17. Gradul de recuperare a sumelor reprezentând creante restante, fată de sumele înscrise în titlurile executorii:

- sub 50% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

18. Gradul de realizare a plătilor privind sumele reprezentând indemnizatii de concedii medicale achitate angajatorilor fată de sumele solicitate prin cererile de restituire potrivit art. 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare:

- sub 50% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

19. Gradul de realizare a plătilor privind sumele reprezentând indemnizatii de concedii medicale achitate persoanelor fizice fată de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:

- sub 50% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% - 2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% - 4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.


20. Gestionarea influentelor de mediu intern si extern în managementul resurselor umane:

a) gradul de ocupare a posturilor aprobate:

 

Npers. =

Număr personal existent la sfârsitul perioadei de raportare + Număr posturi vacante pentru care s-a organizat concurs în vederea ocupării*)

x 100

Număr posturi aprobate

 

- sub 85% - 0 puncte;

- 85-95% - 3 puncte;

- 96-100% - 5 puncte.

b) rata stabilitătii:

 

Rsg =

Număr personal existent la sfârsitul perioadei de raportare

x 100

Număr personal existent la începutul perioadei de raportare

 

- sub 85% - 0 puncte;

- 86-90% - 2 puncte;

- 91-95% - 4 puncte;

- peste 95% - 5 puncte.

c) dinamica miscărilor de personal:

 

Dmp =

Intrări de personal**) + Iesiri de personal**) determinate exclusiv de politica resurselor umane***)

x 100

Număr personal existent la sfârsitul perioadei de raportare

 

- sub 10% - 5 puncte;

- 10-15% - 4 puncte;

- 16-20% - 2 puncte;

- peste 20% - 0 puncte.

21. Respectarea termenelor de raportare a datelor specifice în activitatea de resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfectionare.

 

Respectarea termenului de raportare

5 puncte

Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 1-3 zile

4 puncte

Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 4-7 zile

3 puncte

Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 8-11 zile

2 puncte

Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 12-15 zile

1 punct

Întârzierea raportărilor CAS pe suport de hârtie: peste 15 zile

0 puncte

 

22. Corectitudinea situatiilor transmise referitoare la activitatea CAS în domeniul resurselor umane (baza de date a functionarilor publici, state de functii, structura de functii publice, rapoarte lunare cu respectarea formatului în care sunt solicitate datele, a formulelor de calcul si cerintelor stabilite prin note/îndrumări/precizări):

- 100% - 5 puncte;

- 80-99% - 3 puncte;

- 50-79% - 2 puncte;

- sub 50% - 0 puncte.

23. Gradul de satisfactie al asiguratilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordinul presedintelui CNAS (un chestionar pe semestru)****):

- 60-100% - 5 puncte;

- 20-50% - 3 puncte;

- sub 20% - 1 punct.

24. Monitorizarea consumului lunar de medicamente, fată de sumele aprobate prin buget cu această destinatie:

- Monitorizare - 5 puncte;

- Monitorizare partială - 0 puncte.

25. Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relatie contractuală cu CAS:

- Informare - 5 puncte;

- Informare partială - 0 puncte.

26. Modalitatea de contractare de servicii medicale respectă prevederile Contractului-cadru si ale normelor de aplicare a acestuia:

 

 

DA

NU

Existenta tuturor documentelor necesare încheierii contractelor cu furnizorii, pe toate domeniile de asistentă medicală, medicamente si dispozitive

1,5 puncte

0 puncte

Încheierea contractelor cu furnizorii de servicii medicale si medicamente, cu încadrarea în sumele aprobate la nivelul CAS, pentru fiecare domeniu

2 puncte

0 puncte

Stabilirea valorilor de contract pe toate domeniile de asistentă medicală si medicamente, cu respectarea criteriilor stabilite de actele normative în vigoare

1,5 puncte

0 puncte

 

*) Se vor avea în vedere functiile publice pentru care s-a obtinut avizul ANFP pentru organizarea concursului, rămase vacante după desfăsurarea acestuia, precum si posturile pentru personalul contractual, neocupate în urma organizării concursului, în toată perioada de raportare.

**) Se iau în considerare „Intrările” si „Iesirile” de personal numai din intervalul perioadei de raportare.

***) Iesirile de personal nu vor include pensionările conform legii si pe cele datorate cauzelor naturale.

****) Numărul optim de asigurati intervievati care vor constitui esantionul de lucru este de 400 de asigurati. În rapoartele de evaluare se va preciza numărul asiguratilor (valoarea absolută si procentuală din totalul persoanelor intervievate care au răspuns la chestionar) aferent fiecărei variante posibile de răspuns în parte, pentru fiecare întrebare a chestionarului de evaluare.


 

27. Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare:

Respectarea termenului de finalizare a procesului de contractare

5 puncte

Nerespectarea termenului de finalizare a procesului de contractare

0 puncte

28. Respectarea termenelor de raportare a situatiilor privind activitatea desfăsurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de casa de asigurări de sănătate cu acestia:

 

Respectarea termenului de raportare

5 puncte

Întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie: peste 1-3 zile

4 puncte

Întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie: peste 4-7 zile

3 puncte

Întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie: peste 8-11 zile

2 puncte

Întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie: peste 12-15 zile

1 punct

Întârzierea raportărilor CAS pe suport hârtie: peste 15 zile

0 puncte

 

29. Corectitudinea situatiilor transmise referitoare la activitatea desfăsurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, pe baza contractelor încheiate de casa de asigurări de sănătate cu acestia (acest indicator se referă la respectarea formatului în care sunt solicitate datele, formulelor de calcul, cerintelor formulate prin note/precizări):

- 100% - 5 puncte;

- 95-99% - 3 puncte;

- sub 95% - 0 puncte.

30. Gradul de acces al asiguratilor la medicamente în tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):

 

 

Număr de zile în care s-au eliberat medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, corespunzător tuturor farmaciilor în contract cu CAS

x 100

Număr de zile pentru care farmaciile trebuie să elibereze medicamente conform contractelor încheiate cu CAS

 

- 80 - 100% - 5 puncte;

- 71 - 79% - 3 puncte;

- 60 - 70% - 2 puncte;

- sub 60% - 0 puncte.

31. Management proactiv în domeniul relatiilor publice:

a) analiză imagine:

- pozitivă - 5 puncte;

- neutră - 2 puncte;

- negativă - 0 puncte;

b) număr aparitii în media în scopul promovării imaginii CAS si informării asiguratilor, din total aparitii:

- sub 60% - 0 puncte;

- 60 - 69% - 1 punct;

- 70 - 79% - 2 puncte;

- 80 - 89% - 3 puncte;

- 90 - 99% - 4 puncte;

- 100% - 5 puncte.

32. Gradul de realizare a planului de audit:

- sub 100% - 0 puncte;

- 100% - 5 puncte.

33. Întocmirea si transmiterea către CNAS a raportărilor în domeniul tehnologiei informatiei (continut si termene) în vederea implementării SIUI*):

- sub 50% - 1 punct;

- 50 - 74% - 3 puncte;

- 75 - 100% - 5 puncte.

 

*) Exclusiv CASAOPSNAJ si CASMTCT.

 

34. Întocmirea si transmiterea rapoartelor privind schimbul de date pentru validarea asiguratilor la nivel national (numai pentru CASAOPSNAJ si CASMTCT):

- sub 50% - 1 punct;

- 50 - 74% - 3 puncte;

- 75 - 100% - 5 puncte.

35. Gradul de implicare în implementarea, integrarea si operarea SIUI-ERP:

- sub 50% - 0 puncte;

- 50 - 74% - 2,5 puncte;

- 75 - 100% - 5 puncte.

36. Gradul de implicare privind politicile de securitate a datelor:

- sub 50% - 0 puncte;

- 50 - 74% - 3 puncte;

- 75 - 100% - 5 puncte.

37. Număr de formulare emise corect în aplicarea documentelor internationale cu prevederi în domeniul sănătătii la care România este parte (regulamente europene, acorduri etc.) din totalul formularelor eliberate:

 

- 91 - 100%

-5 puncte;

- 81 - 90%

- 4 puncte;

- 71 - 80%

- 3 puncte;

- 61 - 70%

-2 puncte;

- 51 - 60%

- 1 punct;

- sub 51%

- 0 puncte.

 

            38. Utilizarea aplicatiilor informatice privind muncitorii migranti si a celei privind eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate:

 

- 91 - 100%

- 5 puncte;

- 81 - 90%

- 4 puncte;

- 71 - 80%

- 3 puncte;

- 61 - 70%

- 2 puncte;

- 51 - 60%

- 1 punct;

- sub 51%

- 0 puncte.

 

            39. Corectitudinea situatiilor transmise către Casa Natională de Asigurări de Sănătate în domeniul securitătii sociale:

 

- 91 - 100%

- 5 puncte;

- 81 - 90%

- 4 puncte;

- 71 - 80%

- 3 puncte;

- 61 - 70%

- 2 puncte;

- 51 - 60%

- 1 punct;

- sub 51%

- 0 puncte.


40. Număr de cereri de decontare a serviciilor medicale acordate pe teritoriul statelor membre UE solutionate, fată de numărul total de solicitări:

- sub 50% - 0 puncte;

- 50 - 74% - 3 puncte;

- 75 - 100% - 5 puncte.

41. Număr de litigii pierdute cu furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, prin comisia de arbitraj sau prin alte instante de judecată*):

- 0 - 5 puncte;

- 1 - 4 puncte;

- 3 - 3 puncte;

- peste 3 - 0 puncte.

42. Număr de litigii pierdute cu asiguratii la instantele de judecată**):

- 0 - 5 puncte;

- 1 - 4 puncte;

- 2 - 3 puncte;

- peste 2 - 0 puncte.

43. Număr de litigii pierdute în instantele de contencios administrativ***):

- 0 - 5 puncte;

- 1 - 4 puncte;

- 2 - 3 puncte;

- peste 2 - 0 puncte.

44. Număr de contestatii admise de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si rămase definitive si irevocabile, ca urmare a procedurilor de achizitie****) derulate de casa de asigurări de sănătate:

- 0 - 5 puncte;

- 1 - 4 puncte;

- 2 - 3 puncte;

- peste 2 - 0 puncte.

45. Respectarea termenului de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:

 

Respectarea termenului stabilit prin ordin al presedintelui CNAS

5 puncte

Întârzieri peste termenul prevăzut

0 puncte

 

46. Corectitudinea indicatorilor raportati, specifici programelor de sănătate:

- indicatori corecti (100%) - 5 puncte;

- indicatori eronati - 0 puncte.

47. Raportul dintre numărul de controale neplanificate (operative + inopinate) si cele tematice realizate:

- 0 - 20% - 5 puncte;

- 21 - 50% - 4 puncte;

- 51 - 75% - 3 puncte;

- 76 - 100% - 2 puncte;

- peste 100% - 1 punct.

48. Gradul de realizare a planului de control (raportul dintre numărul total de controale tematice realizate si numărul de controale tematice prevăzute):

- 0 - 50% - 0 puncte;

- 51 - 60% - 1 punct;

- 61 - 70% - 2 puncte;

- 71 - 80% - 3 puncte;

- 81 - 90% - 4 puncte;

- 91 - 100% - 5 puncte.

49. Gradul de recuperare a sumelor imputate în urma controalelor:

- 0 - 20% - 1 punct;

- 21 - 40% - 2 puncte;

- 41 - 60% - 3 puncte;

- 61 - 80% - 4 puncte;

- 81 - 100% - 5 puncte.

50. Respectarea termenelor si procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării:

- 100% - 5 puncte;

- 95 - 99% - 3 puncte;

- sub 95% - 0 puncte.

51. Corectitudinea documentatiei cu privire la activitatea de rambursare si recuperare a cheltuielilor reprezentând asistenta medicală acordată în baza documentelor internationale la care România este parte (mod de întocmire si verificare):

- 91 - 100% - 5 puncte;

- 81 - 90% - 4 puncte;

- 71 - 80% - 3 puncte;

- 61 - 70% - 2 puncte;

- 51 - 60% - 1 punct;

- sub 51% - 0 puncte.

52. Număr de contracte de asigurare încheiate anual fată de numărul de asigurati aflati în evidenta CNAS:

- 80 - 100% - 5 puncte;

- 50 - 79% - 4 puncte;

- 30 - 49% - 3 puncte;

- 20 - 29% - 2 puncte;

- 10 - 19% - 1 punct;

- sub 10% - 0 puncte.

53. Gradul de implicare în realizarea si implementarea strategiilor CNAS prin actiuni specifice derulate la nivelul CAS*****)

- 75 - 100% - 5 puncte;

- 50 - 74% - 3 puncte;

- sub 50% - 0 puncte.

54. Nivelul de implementare a sistemului de control managerial intern la nivelul CAS:

 

 

DA

NU

Existenta registrului de riscuri

1,5 puncte

0 puncte

Existenta programului de dezvoltare a sistemului de control managerial

1 punct

0 puncte

Existenta deciziei de constituire a comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control managerial

1 punct

0 puncte

Existenta procedurilor de lucru formalizate pe activităti, actualizate si complete

1,5 puncte

0 puncte

 

*) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă si care au ca obiect aspecte din perioada mandatului presedintelui-director general si în care au fost pronuntate hotărâri definitive si irevocabile.

**) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă si care au ca obiect aspecte din perioada mandatului presedintelui-director general si în care au fost pronuntate hotărâri definitive si irevocabile.

***) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă si care au ca obiect aspecte din perioada mandatului presedintelui-director general si în care au fost pronuntate hotărâri definitive si irevocabile.

****) Proceduri derulate de CAS în perioada mandatului presedintelui-director general.

*****) Vor fi transmise planuri de actiune pe obiectivele comune CNAS-CAS


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.