MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 123/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 123             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 27 februarie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

184. - Hotărâre pentru aprobarea organizării de către Colegiul National de Apărare din România a Cursului de orientare pe probleme de politică europeană de securitate si apărare, în cadrul Colegiului European de Securitate si Apărare

 

185. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităti pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2

 

186. - Hotărâre privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor

 

187. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, precum si a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008

 

188. - Hotărâre privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

276. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Virgil Stefan Nitulescu din functia publică de secretar general al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

9. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutritionale speciale

 

222/303. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008

 

223/304. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală

 

224/336. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

8. - Lista partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 25 februarie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea organizării de către Colegiul National de Apărare din România a Cursului de orientare pe probleme

de Politică europeană de securitate si apărare, în cadrul Colegiului European de Securitate si Apărare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă organizarea de către Colegiul National de Apărare din România, în calitate de membru al retelei de institutii de învătământ a Uniunii Europene - Colegiul European de Securitate si Apărare, a Cursului de orientare pe probleme de politică europeană de securitate si apărare.

(2) Cursul prevăzut la alin. (1) se desfăsoară la Bruxelles în perioada 2-5 martie 2009.

Art. 2. - Fondurile necesare organizării si desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pentru anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 184.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităti pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităti pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Facilitătile prevăzute la art. 1 se aplică până la data de 1 martie 2010.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii,

comertului si mediului de afaceri,

Constantin Nită

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 185.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă

al medicamentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1. - (1) În scopul cresterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor, începând cu data de 1 martie 2009 se instituie compensarea cu 90% din pretul de referintă al medicamentelor, în cadrul programului social al Guvernului.

(2) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internationale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 2. - (1) Compensarea cu 90% din pretul de referintă al medicamentelor mentionate la art. 1 se suportă astfel: în cuantum de 50% din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si, respectiv, 40% din bugetul Ministerului Sănătătii.

(2) Compensarea medicamentelor în cuantum de 40%, potrivit prevederilor alin. (1), se asigură din veniturile proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii pe anul 2009, sub formă de transferuri către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - Persoanelor incluse în această categorie li se poate elibera o singură prescriptie medicală pe lună, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind conditiile de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor în ambulatoriu, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 4. - Normele tehnice de realizare a programului, care vor intra în vigoare la data de 1 martie 2009, se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 186.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, precum si a Contractului-cadru privind conditiile acordării

asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 1 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 32, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) să prescrie medicamente cu sau fără contributia personală a asiguratilor, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecintă a actului medical propriu. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fără contributia personală a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt consecinte ale unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform reglementărilor legale în vigoare pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, initiată prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fără contributie personală de către medicul de specialitate aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală, precum si situatiile în care medicul de familie a prescris medicamente cu si fără contributie personală la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicată prin scrisoare medicală. Pentru «Programul pentru compensarea în procent de 90% a pretului de referintă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei pe lună», medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecintă a actului medical prestat de alti medici aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii medicale.”

2. La articolul 98, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista B este de 90% din pretul de referintă, din care 50% se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului, pentru prescriptiile a căror contravaloare la nivelul pretului de referintă/prescriptie este de până la 300 lei/lună si de care beneficiază pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună.”

3. La articolul 98, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Decontarea contravalorii medicamentelor pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului se face în termen de până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, cu exceptia medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista B de care beneficiază pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună, pentru care decontarea se realizează în conditiile alin. (4).”

4. La articolul 99 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pentru sublista B - o singură prescriptie lunar:

- cu maximum 3 medicamente cu valoare totală calculată la pretul de vânzare cu amănuntul de maximum 300 lei, cu compensare de 50% din pretul de referintă, suportată din Fond; sau

- cu medicamente notate cu # cu o valoare maximă a tratamentului mai mare de 300 lei pe lună, situatie în care nu se mai pot prescrie alte medicamente din sublista B în luna respectivă, cu compensare de 50% din pretul de referintă, suportată din Fond; sau

- cu maximum 3 medicamente a căror contravaloare la nivelul pretului de referintă/prescriptie este de până la 300 lei/lună, pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună, cu compensare de 90% din pretul de referintă, suportată 50% din Fond si 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului.”

5. La articolul 99, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Pe acelasi formular de prescriptie se pot înscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile întocmesc borderou centralizator cu evidentă distinctă pentru fiecare sublista, cu exceptia medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experti ai CNAS, a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si pentru materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, precum si a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescriptii în conditiile prevăzute la art. 98 alin. (21), în conditiile prevăzute în norme, pentru care se completează prescriptii distincte.”

Art. II. - Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 29 decembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 32, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) să prescrie medicamente cu sau fără contributia personală a asiguratilor si, după caz, unele materiale sanitare, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecintă a actului medical propriu. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fără contributia personală a asiguratilor si, după caz, pentru unele materiale sanitare, precum si de investigatii paraclinice care sunt consecinte ale unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, initiată prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fără contributie personală si, după caz, pentru unele materiale sanitare de către medicul de specialitate aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală, folosind exclusiv formularul tipizat aprobat prin ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si situatiile în care medicul de familie a prescris medicamente cu si fără contributie personală la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicată prin scrisoare medicală; medicul de familie refuză transcrierea oricăror acte medicale, cum ar fi concedii medicale, bilete de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice, bilete de trimitere pentru consultatii de specialitate sau internare. Pentru «Programul pentru compensarea în procent de 90% a pretului de referintă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei pe lună», medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecintă a actului medical prestat de alti medici aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii medicale;”.

2. La articolul 99, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista B este de 90% din pretul de referintă, din care 50% se suportă din bugetul Fondului si 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului, pentru prescriptiile a căror contravaloare la nivelul pretului de referintă/prescriptie este de până la 300 lei/lună si de care beneficiază pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună.”

3. La articolul 99, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Decontarea contravalorii medicamentelor pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului se face în termen de până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, cu exceptia medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista B de care beneficiază pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună, pentru care decontarea se realizează în conditiile prevăzute la alin. (4).”


4. La articolul 100 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) pentru sublistele A si B - o singură prescriptie lunar, cu maximum 7 medicamente, dar nu mai mult de 3 medicamente din sublista B, cu compensare de 50% din pretul de referintă;”.

5. La articolul 100 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) o singură prescriptie din sublista B lunar pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună, a cărei contravaloare la nivelul pretului de referintă este de până la 300 lei pe lună/prescriptie, si un număr de maximum 3 medicamente, situatie în care nu beneficiază de medicamente din sublista B în conditiile prevăzute la lit. a) si b), cu compensare de 90% din pretul de referintă. în acest caz, se pot prescrie maximum 7 medicamente din sublistele Asi B.”

6. La articolul 100, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Pe acelasi formular de prescriptie se pot înscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidentă distinctă pentru fiecare sublista, cu exceptia medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experti ai CNAS, a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si pentru materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, precum si a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescriptii în conditiile prevăzute la art. 99 alin. (21), în conditiile prevăzute în norme, pentru care se completează prescriptii distincte.”

7. La articolul 100, alineatul (6) se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 187.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, la articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internationale prevăzute în sublista B este de 90% din pretul de referintă, din care 50% se suportă din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescriptiile a căror contravaloare la nivelul pretului de referintă/prescriptie este de până la 300 lei pe lună.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 188.

 


DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL - MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Virgil Stefan Nitulescu din functia publică

de secretar general al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prin Adresa nr. 463 din 18 februarie 2009,

tinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 alin. (3) si al art. 33 alin. (1) lit. d)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Virgil Stefan Nitulescu se numeste prin mobilitate din functia publică de secretar general al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Domnul Virgil Stefan Nitulescu este desemnat să coordoneze aplicarea prevederilor cuprinse în strategia si în programele de reformă în domeniul culturii, cultelor si al patrimoniului national, elaborate pe baza Programului de guvernare.

Art. 3. - În exercitarea atributiilor, domnul Virgil Stefan Nitulescu informează secretarul general al Guvernului despre stadiul de implementare a programelor.

Art. 4. - Domnul Virgil Stefan Nitulescu va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 26 februarie 2009.

Nr. 276.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare

care stabileste o listă de utilizări ale hranei pentru animale,

destinată unor scopuri nutritionale speciale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 68.724 din 17 decembrie 2008, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 48/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste o listă de utilizări ale hranei pentru animale, destinată unor scopuri nutritionale speciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 20 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 62 din 6 martie 2008, versiune codificată a Directivei Comisiei 94/39/CE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Comisiei 2008/82/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 202 din 31 iulie 2008.”

2. În anexa la norma sanitară veterinară, în tabelul din 2008/38/CE de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru partea B, punctul 1 va avea următorul cuprins:

 

Scopul

nutritional

special

Caracteristici

nutritionale

esentiale

Specia sau

categoria de

animale

Declaratii privind

ptiphptarpa/

 

 

Compozitie

Perioada de

utilizare

recomandată

Alte prevederi

„1. Sustinerea

functiei renale în

cazul insuficientei

renale croniceC1)

Nivel scăzut de fosfor si

nivel restrictionat de

proteine, dar de calitate

superioară

Câini si pisici

- sursă/surse

de proteine

- calciu

- fosfor

- potasiu

- sodiu

- continut de acizi grasi esentiali, dacă se adaugă

Initial până

la 6 luni(2)

Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

«Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.»

Se va mentiona în instructiunile

de utilizare:

«Apa trebuie să fie disponibilă în

permanentă.»

 

sau

Absorbtie redusă a fosforului

prin încorporarea preparatului carbonat de lantan octahidrat

Pisici adulte

- sursă/surse de proteine

- calciu

- fosfor

- potasiu

- sodiu

- carbonat de lantan octahidrat

- continut de acizi grasi esentiali, dacă se adaugă

Initial până

la 6 luni(2)

Se va mentiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

«Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare.»

Se va mentiona în instructiunile

de utilizare:

«Apa trebuie să fie disponibilă în

permanentă.»

 

(1) Dacă este cazul, producătorul poate recomanda utilizarea si pentru insuficienta renală temporară.

(2) În cazul în care hrana este recomandată pentru insuficienta renală temporară, se recomandă o perioadă de utilizare de 2-4 săptămâni.”

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2008/82/CE din 30 iulie 2008 de modificare a Directivei 2008/38/CE privind furajele destinate sustinerii functiei renale în cazul insuficientei renale cronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L202 din 31 iulie 2008.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 9 februarie 2009.

Nr. 9.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 222 din 26 februarie 2009

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 303 din 26 februarie 2009

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării

asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.876 din 23 februarie 2009 al Ministerului Sănătătii si nr. D 373 din 23 februarie 2009 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 si 257 bis din 1 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 3, la articolul 7, punctul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„10. să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele prevăzute în Lista cu medicamente de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform specializării, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecintă a actului medical propriu. Medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordantă cu diagnosticul. Pentru recomandarea de investigatii paraclinice trebuie să utilizeze biletele de trimitere pentru investigatiile paraclinice din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care sunt formulare cu regim special, unice pe tară. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fără contributia personală a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform reglementărilor legale în vigoare pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, initiată prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fără contributie personală de către medicul de specialitate aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală, precum si situatiile în care medicul de familie a prescris medicamente cu si fără contributie personală la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicată prin scrisoare medicală. Pentru «Programul pentru compensarea în procent de 90% a pretului de referintă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei pe lună», medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecintă a actului medical prestat de alti medici aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii medicale. Pentru medicamentele cu sau fără contributie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescriptie medicală distinctă;”.

2. În anexa nr. 6, la articolul 5, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele prevăzute în Lista cu medicamente de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform specializării, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecintă a actului medical propriu. Medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordantă cu diagnosticul. Pentru recomandarea de investigatii paraclinice trebuie să utilizeze biletele de trimitere pentru investigatiile paraclinice din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care sunt formulare cu regim special, unice pe tară. Medicul de familie va refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fără contributia personală a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile în care pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform reglementărilor legale în vigoare pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, initiată prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fără contributie personală de către medicul de specialitate aflat în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală, precum si situatiile în care medicul de familie a prescris medicamente cu si fără contributie personală la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicată prin scrisoare medicală. Pentru «Programul pentru compensarea în procent de 90% a pretului de referintă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei pe lună», medicul de familie prescrie inclusiv medicamente ca o consecintă a actului medical prestat de alti medici aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii medicale. Pentru medicamentele cu sau fără contributie personală prescrise în baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va completa prescriptie medicală distinctă;”.

3. În anexa nr. 30, la articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru a beneficia de medicamente conform art. 98 alin. (21) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările si completările ulterioare, pensionarii trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum si o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună, iar acesta va consemna în fisa medicală a pensionarului/în registrul de consultatii numărul talonului si cuantumul pensiei si va anexa la fisa medicală declaratia dată pe propria răspundere de către pensionar.”

4. În anexa nr. 30, la articolul 10, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidente distincte pentru fiecare sublistă. în borderou fiecare prescriptie medicală poartă un număr curent, care trebuie să fie acelasi cu numărul de ordine pe care îl poartă prescriptia medicală. Borderoul va contine si codul de parafă al medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului, respectiv al titularului de cârd european de asigurări sociale de sănătate. în borderouri vor fi evidentiate distinct prescriptiile întocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii. Farmaciile întocmesc câte un borderou centralizator distinct pentru medicamentele antidiabetice orale, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în Programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se dă de către comisia/comisiile constituită/constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, cu completările ulterioare. Farmaciile întocmesc un borderou distinct pentru medicamentele de care beneficiază pensionarii în conditiile art. 98 alin. (21) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările si completările ulterioare, borderou în care se vor evidentia distinct suma reprezentând 50% din pretul de referintă suportată din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si suma reprezentând 40% din pretul de referintă suportată din transfer de la bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Casele de asigurări de sănătate au obligatia să tină evidente distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor si a testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate, a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în Programul national cu scop curativ, a medicamentelor care se acordă pensionarilor în conditiile art. 98 alin. (21) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările si completările ulterioare. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să tină evidente distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea medicamentelor din prescriptiile eliberate de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii.”

5. În anexa nr. 30, la articolul 20, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Decontarea contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se face în termen de până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, cu exceptia medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublistă B de care beneficiază pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei pe lună, pentru care decontarea se realizează în conditiile alin. (1).”

6. În anexa nr. 31, articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Decontarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate se face pe baza următoarelor acte în original: factură, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale, cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora. în situatia în care în acelasi formular de prescriptie se înscriu medicamente din mai multe subliste, farmaciile întocmesc borderou centralizator cu evidentă distinctă pentru fiecare sublistă. în borderouri vor fi evidentiate distinct prescriptiile întocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la medicii de medicina muncii. Pentru medicamentele antidiabetice orale, pentru medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, pentru medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, pentru medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al persoanelor cu infectie HIV/SIDA, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în Programul national cu scop curativ, pentru materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare - mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică - din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, farmaciile întocmesc câte un borderou centralizator distinct. Farmaciile vor întocmi un borderou distinct si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisia/comisiile constituită/constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatită cronică de etiologie virală B, C si D - G4*), ciroză hepatică - G7*), boala cronică inflamatorie intestinală - G31a*), poliartrită reumatoidă - G31b*), artropatie psoriazică - G31c*), spondilită ankilozantă - G31d*), artrită juvenilă - G31e*), psoriazis cronic sever (plăci) - G31f*), tumori hipofizare cu expansiune supraselară si tumori neuroendocrine - G22*), boala Gaucher - G29*), DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu completările ulterioare. Farmaciile întocmesc un borderou distinct pentru medicamentele de care beneficiază pensionarii în conditiile art. 98 alin. (21) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările si completările ulterioare, borderou în care se vor evidentia distinct suma reprezentând 50% din pretul de referintă suportată din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si suma reprezentând 40% din pretul de referintă suportată din transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.”

7. În anexa nr. 31, la articolul 12, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Decontarea contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se face în termen de până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, cu exceptia medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista B de care beneficiază pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei pe lună, pentru care decontarea se realizează în conditiile alin. (1).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Irinel Popescu

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 223 din 26 februarie 2009

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 304 din 26 februarie 2009

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Secretariatului general al Ministerului Sănătătii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.877 din 23 februarie 2009 si nr. DG 374 din 23 februarie 2009, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

2. În anexa nr. 2, la capitolul I, punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Pe acelasi formular pot fi prescrise medicamente din toate sublistele A, B si C, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu completările ulterioare [sublista B - mai putin medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internationale, denumite în continuare DCI, prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate; mai putin medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internationale prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 600 de lei/lună; sectiunea C1 - mai putin medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate; sectiunea C2 - mai putin medicamentele prescrise în diabet zaharat, afectiuni oncologice, stări posttransplant, HIV/SIDAsi unele boli rare cuprinse în Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5); sectiunea C3].”

3. În anexa nr. 2, la capitolul I punctul 6, după subpunctul 6.9 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.10, cu următorul cuprins:

„6.10. medicamente corespunzătoare DCI-urilor din cadrul sublistei B prescrise în regim de compensare 90% din pretul de referintă, pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună.”

4. În anexa nr. 2, la capitolul I, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Prezenta în formular doar a 7 pozitii pentru prescriere nu limitează drepturile asiguratului prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, si în Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările si completările ulterioare. în situatiile în care, pentru afectiunile cronice de care suferă, asiguratul necesită mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera mai multe prescriptii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.”

5. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera c), subpunctul (iii) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(iii) se bifează «pensionar» pentru toate persoanele care îsi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună se bifează categoria «0—600 lei/lun㻓.

6. În anexa nr. 2, la capitolul II punctul 6 litera a), subpunctul (i) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(i) se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50% sau 100% din pretul de referintă) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (sectiunea C1); procentul de compensare 90% din pretul de referintă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună, pentru prescriptiile a căror contravaloare la nivelul preturilor de referintă/prescriptie este de până la 300 lei/lună; procentul de compensare 100% din pretul de referintă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (sectiunile C1 si C3), conform prevederilor legale în vigoare, pentru: copil (< 18 ani), tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti, gravidă/lăuză; procentul de compensare 100% din pretul de referintă aferent sublistelor A, B, C (sectiunea C1) pentru categoriile de asigurati beneficiari ai legilor speciale (veterani, revolutionari, persoane cu handicap etc); pretul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (sectiunea C2) pentru toate categoriile de asigurati beneficiari de programe/subprograme nationale de sănătate;”.

7. În anexa nr. 2, la capitolul II, punctul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„11. «Taxare» - farmacistul va mentiona în rubrica «Denumire comercială» si în fata persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. în cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica în cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va înscrie suma rezultată ca urmare a înmultirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu pretul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare, fără a depăsi costul mediu de 120 lei/lună pentru copil si, respectiv, 48 lei/lună pentru adult. în cazul medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună, la rubrica «Valoare compensare» se va trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din pretul de referintă, notându-se în paranteză «CNAS», si valoarea de compensare de 40% din pretul de referintă, notându-se în paranteză «MS», pentru prescriptiile a căror contravaloare la nivelul pretului de referintă este de până la 300 lei/lună pe prescriptie.

În rubrica «Total» din sectiunea «Taxare» se vor trece totalurile: A, B, C1.C2, C3.”

Art. II. - Până la epuizarea actualelor stocuri de formulare de prescriptii medicale, acestea pot fi utilizate în paralel cu formularul de prescriptii medicale aprobat prin prezentul ordin, dar nu mai târziu de 30 iunie 2009.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Irinel Popescu


ANEXĂ*) (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 832/302/2008)

 

FORMULAR

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 224 din 26 februarie 2009

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 336 din 26 februarie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90%

a pretului de referintă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii

de până la 600 lei/lună

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. I.B.2.028 din 26 februarie 2009 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G.403 din 26 februarie 2009 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună, prevăzute în anexă.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu 1 martie 2009.

Art. 3. - Medicii de specialitate din ambulatoriu, precum si medicii de specialitate din spital, aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, sunt obligati să elibereze scrisoare medicală pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună, în conditiile prezentului ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin se completează cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acestora.

Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Irinel Popescu

 

ANEXA

 

NORME TEHNICE

de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor pentru pensionarii

cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună

 

A. Modul de prescriere a medicamentelor compensate cu 90% din pretul de referintă, acordate în sistem ambulatoriu pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună

1. În cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor, denumit în continuare Program, se asigură medicamente compensate cu 90% din pretul de referintă pentru tratamentul în ambulatoriu al pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună.

2. Medicamentele care se acordă în cadrul Programului sunt cele corespunzătoare denumirilor comune internationale prevăzute în sublista B „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din pretul de referintă” din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu completările ulterioare.

3. Medicii de familie care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară cu casele de asigurări de sănătate prescriu medicamentele prevăzute în cadrul Programului atât ca o consecintă a actului medical propriu, cât si ca o consecintă a actului medical prestat de alti medici aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii medicale.

4. Medicamentele prescrise trebuie să fie în concordantă cu diagnosticul, iar cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se notează atât în cifre, cât si în litere.

5. Medicamentele prescrise în cadrul Programului se consemnează pe o prescriptie medicală distinctă, care este document cu regim special si se întocmeste în 3 exemplare, dintre care două exemplare (originalul si o copie) se depun de asigurat la farmacie si al treilea exemplar rămâne în carnet la medicul care a eliberat prescriptia. Toate datele vor fi înscrise lizibil, fără modificări, stersături sau adăugări. în cazul în care o modificare este absolut necesară, această mentiune va fi semnată si parafată.

6. Prescriptia medicală se completează în mod obligatoriu cu toate informatiile solicitate în formularul de prescriptie medicală cu regim special aprobat prin ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

7. Pe formularul de prescriptie medicală medicul de familie este obligat ca pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună să bifeze la categoria „0-600 lei/lună”.

8. Pentru a beneficia de medicamente în cadrul Programului, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare, pensionarii trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum si o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte faptul că realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei pe lună.

9. Medicul de familie este obligat să consemneze în fisa medicală a pensionarului/în registrul de consultatii numărul talonului de pensie si cuantumul pensiei si să anexeze la fisa medicală/registrul de consultatii declaratia dată pe propria răspundere de către pensionar, conform modelului prevăzut la lit. D.

10. Contravaloarea medicamentelor prescrise în cadrul Programului este de maximum 300 lei/lună, calculată la nivelul preturilor de referintă ale acestora.

11. Medicii de familie pot prescrie unui pensionar medicamente în cadrul Programului astfel:

a) până la data de 31 martie 2009, în conformitate cu prevederile art. 99 alin. (1) lit. b) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările si completările ulterioare;

b) începând cu data de 1 aprilie 2009, o singură prescriptie pe lună din sublista B, a cărei contravaloare la nivelul pretului de referintă este de până la 300 lei pe lună/prescriptie, si un număr de maximum 3 medicamente, situatie în care nu beneficiază de medicamente din sublista B în conditiile prevăzute la art. 100 alin. (1) lit. a) si b) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare, cu compensare de 90% din pretul de referintă. în acest caz, se pot prescrie maximum 7 medicamente din sublistele Asi B.

B. Eliberarea medicamentelor compensate cu 90% din pretul de referintă, acordate în sistem ambulatoriu pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună

1. Medicamentele acordate în cadrul Programului se eliberează de orice farmacie care este în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe bază de prescriptie medicală distinctă, emisă de medicii de familie aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

2. Medicamentele cuprinse în prescriptiile medicale care nu contin toate datele obligatoriu a fi completate de medic, prevăzute în formularul de prescriptie medicală cu regim special, nu se eliberează de către farmacii si nu se decontează de casele de asigurări de sănătate, cu exceptia situatiilor expres prevăzute în Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare.

3. Prescriptia medicală pentru cazurile cronice este valabilă maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia.

4. Prescriptiile medicale pe baza cărora se eliberează medicamentele în cadrul Programului constituie documente financiar-contabile, conform cărora se întocmesc borderourile centralizatoare.

5. Eliberarea medicamentelor în cadrul Programului se face de către farmacie, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, în conditiile în care farmacia respectivă are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care se află în contract medicul de familie prescriptor. Primitorul semnează de primirea medicamentelor pe prescriptia medicală, pe care se mentionează numele, prenumele, adresa completă, seria si numărul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal - CNP, data eliberării.

6. În situatia în care primitorul renuntă la anumite medicamente cuprinse în prescriptia medicală, acestea se anulează, nefiind permisă eliberarea altor medicamente din farmacie în cadrul sumei respective.

7. Farmacia are dreptul să încaseze de la asigurati contributia personală reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si suma corespunzătoare aplicării procentului de 90% asupra pretului de referintă al medicamentelor acordate în cadrul Programului.

8. În vederea decontării medicamentelor eliberate în cadrul Programului, farmaciile sunt obligate să înainteze caselor de asigurări de sănătate, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele, următoarele acte în original: factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale, cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acesteia.

9. În cazul medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublista B prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună în cadrul Programului, la rubrica „Valoare compensare” farmacia va trece pentru fiecare medicament valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 50% din pretul de referintă, notându-se în paranteză „CNAS”, si valoarea de compensare corespunzătoare aplicării cotei de 40% din pretul de referintă, notându-se în paranteză „MS”, pentru prescriptiile a căror contravaloare la nivelul pretului de referintă este de până la 300 lei/lună pe prescriptie.

10. Farmaciile răspund de exactitatea datelor cuprinse în decont si în actele justificative înaintate caselor de asigurări de sănătate în vederea decontării medicamentelor eliberate în cadrul Programului.

C. Decontarea medicamentelor compensate cu 90% din pretul de referintă, acordate în sistem ambulatoriu pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună

1. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator distinct pentru medicamentele eliberate în cadrul Programului. în borderou fiecare prescriptie medicală poartă un număr curent, care trebuie să fie acelasi cu numărul de ordine pe care îl poartă prescriptia medicală. Borderoul va contine si codul de parafă al medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului, respectiv al titularului de cârd european de asigurări sociale de sănătate. Borderoul va cuprinde evidentiată distinct suma reprezentând 50% din pretul de referintă suportată din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si suma reprezentând 40% din pretul de referintă suportată din transfer de la bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

2. Decontarea medicamentelor eliberate în cadrul Programului se face pe baza următoarelor acte în original: factură, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale, cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora. Farmaciile întocmesc un borderou distinct pentru aceste medicamente, borderou în care se vor evidentia distinct suma reprezentând 50% din pretul de referintă suportată din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si suma reprezentând 40% din pretul de referintă suportată din transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

3. Decontarea contravalorii medicamentelor cores­punzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista B de care beneficiază pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei pe lună, pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, se face până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate.

4. Casele de asigurări de sănătate au obligatia să tină evidente distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea medicamentelor acordate în cadrul Programului.

5. Farmaciile răspund de exactitatea datelor cuprinse în decont si în actele justificative, iar casele de asigurări de sănătate, de legalitatea plătilor efectuate.

D. Declaratie pe propria răspundere a pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună (Model)

 

DECLARATIE

a pensionarului cu venituri realizate numai din pensii de până la 600 lei/lună în vederea beneficierii de medicamente

în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor

 

Subsemnatul/Subsemnata,.............................................................................., CNP...................................................... posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria..................nr............., eliberat/eliberată de...................................... la data de......................, domiciliat/domiciliată în...................................................................................................................... declar prin prezenta, pe propria răspundere, că realizez venituri numai din pensie si că acestea nu depăsesc 600 lei/lună.

Dau prezenta declaratie cunoscând dispozitiile art. 292 din Codul penal referitoare la infractiunea de fals în declaratii.

Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele mentionate mai sus.

 

Semnătura....................

Data............................

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 25 februarie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11)

din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

1. Judetul Olt, comunele Colonesti si Găneasa

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

2. Judetul Cluj, municipiul Cluj

- Partidul National Tărănesc Crestin Democrat

- Partidul National Liberal

3. Judetul Bihor, comuna Cărpinet

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul National Liberal

4. Judetul Alba, comunele Horea si Rosia de Secas

- Partidul National Liberal

5. Judetul Timis, orasul Făget

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

- independent - Istrat loan

- independent - Birău Victor

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 8.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.