MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 68/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 68             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 4 februarie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

2. - Hotărâre privind atribuirea unui spatiu pentru sediul Clubului Parlamentarilor Români - Ion Ratiu

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

2. - Hotărâre privind bugetul Senatului pe anul 2009

 

DECRETE

 

254. - Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

255. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

190. - Decizie pentru eliberarea domnului Bogdan Găbudeanu din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

191. - Decizie pentru numirea domnului Gelu Agafiel Mărăcineanu în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

192. - Decizie privind eliberarea doamnei Ingrid Zaarour din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

193. - Decizie privind numirea doamnei Ancuta Gianina Opre în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

11. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie

 

48. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare în domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru anii 2008-2011, semnat la Ciudad de Mexico la 3 decembrie 2008

 

Program de cooperare în domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru anii 2008-2011

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unui spatiu pentru sediul Clubului Parlamentarilor Români - Ion Ratiu

 

În temeiul art. 67 din Constitutia României, republicată, si al art. 85 din Regulamentul Camerei Deputatilor, având în vedere necesitătile obiective ale Clubului Parlamentarilor Români - Ion Ratiu în îndeplinirea scopului său,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă atribuirea, în folosintă gratuită, Clubului Parlamentarilor Români - Ion Ratiu a spatiilor situate în Palatul Parlamentului, corp E4, etaj P, cota ±0,00, camera 01.

(2) Amenajarea si dotarea spatiilor cu mobilierul necesar, precum si sustinerea cheltuielilor de întretinere, de folosintă si de personal de executie revin Camerei Deputatilor.

Art. 2. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 29/2007 privind atribuirea de spatiu pentru sediul Clubului Parlamentarilor Români - Ion Ratiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 28 iunie 2007, se abrogă.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în ședinta din 3 februarie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 3 februarie 2009.

Nr. 2.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul Senatului pe anul 2009

 

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. l) si ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului,

 

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. — (1) Bugetul Senatului României pe anul 2009, finantat din resurse de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 120.582 mii lei, din care:

            a) Cheltuieli curente 110.354 mii lei

            din care:

            — cheltuieli de personal 85.102 mii lei

            — bunuri și servicii 22.664 mii lei

            — transferuri între unităti ale administratiei publice 1.800 mii lei

            — alte transferuri 6 mii lei

            — asistentă socială 782 mii lei

           

            b) Cheltuieli de capital 10.228 mii lei

            (2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat se prezintă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. — Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2009.

            Art. 3. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Senatului nr. 62/2008 privind bugetul Senatului pe anul 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 30 octombrie 2008, se abrogă.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședinta din 4 februarie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PEREȘ

 

București, 4 februarie 2009.

Nr. 2.

 

ANEXĂ*)

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2009

CHELTUIELI -TOTAL GENERAL

50.01

120.582

CHELTUIELI CURENTE

01

110.354

/. AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

51.01

119.800

1.CHELTUIELI CURENTE

01

109.572

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

85.102

Cheltuieli salarialeîn bani, din care:

10.01

72.472

- Fond salarii

10.01.01...12.30

49.960

- Indemnizatii de delegare

10.0113

22.512

Cheltuieli salarialeîn natură

10.02

40

- Tichete de masă

10.02.01

0

- Locuintă de serviciu folosită de salariat

10.02.04

40

Contributii

10.03

12.590

- Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

9.242

- Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

250

- Contributii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

2.598

- Contributii de asigurări pentru accidente

 

 

de muncă si boli profesionale

10.03.04

75

- Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

425

B. BUNURI SI SERVICII

20

22.664

Bunuri si servicii

20.01

7.309

- Furnituri de birou

20.01.01

352

- Materiale pentru curătenie

20.01.02

105

- încălzit, iluminat sî fortă motrică

20.01.03

2.000

-Apă, canal si salubritate

20.01.04

335

- Carburanti si lubrifianti

20.01.05

1.630

- Piese de schimb

20.01.06

255

- Postă, telecom,radio,televiziune,internet

20.01.08

1.105

- Materiale si prestări servicii cu

 

 

caracter functional

20.01.09

1.027

- Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.0130

500

Reparatii curente

20.02

2.010

 


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2009

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

500

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

500

Deplasări, detasări, transferări

20.06

10.340

- Deplasări interne, detasări .transferări

20.06.01

7.000

- Deplasări în străinătate

20.06.02

3.340

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

470

Consultantă si expertiză

20 12

5

Pregătire profesională

20.13

150

Protectia muncii

20 14

90

Alte cheltuieli

20.30

1.790

- Protocol si reprezentare

20.30.02

1.070

- Prime de asigurare non-viată

20.30.03

220

- Fondul Presedintelui

20.30.07

250

- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

250

C. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

1.800

Transferuri curente

51.01

1.800

- Transferuri către institutii publice

51.01.01

1.800

D. ALTE TRANSFERURI

55

6

Transferuri curente în străinătate

55.02

6

- Contributii si cotizatii la organisme internationale

55.02.01

6

2.CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.228

ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.228

Active fixe

71.01

9.728

- Constructii

71.01.01

6.714

- Masini, echipamente si mijloace

 

 

de transport

71.01.02

1.322

- Mobilier, aparatură birotică si alte

 

 

active corporale

71.0103

841

- Alte active fixe

71.01.30

851

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

500

//. ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

68.01

782

CHELTUIELI CURENTE

01

782

ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

782

Ajutoare sociale

57 02

782

Cod capitol

Denumire capitol

Număr maxim de personal ce se finantează în anul 2009

50.01

AUTORITĂTI PUBLICE

850

 

din care: SENATORI

137

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si al art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Liviu Nicolae Dragnea, ministrul administratiei si internelor, si se constată încetarea functiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 februarie 2009.

Nr. 254.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 si ale art. 107 alin. (4) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a demisiei din functia de ministru al administratiei si internelor a domnului Liviu Nicolae Dragnea si având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Dan Nica, viceprim-ministru, în functia de ministru interimar al administratiei si internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 februarie 2009.

Nr. 255.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Bogdan Găbudeanu din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Găbudeanu se eliberează din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 4 februarie 2009.

Nr. 190.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Gelu Agafiel Mărăcineanu în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gelu Agafiel Mărăcineanu se numeste în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 4 februarie 2009.

Nr. 191.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Ingrid Zaarour din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ingrid Zaarour se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 4 februarie 2009.

Nr. 192.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Ancuta Gianina Opre în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ancuta Gianina Opre se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Cătălin Ovidiu Baba

 

Bucuresti, 4 februarie 2009.

Nr. 193.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie

 

În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, republicată, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.165/2008/CE privind statisticile referitoare la efectivele de animale si la carne si de abrogare a directivelor Consiliului 93/23-24-25/CEE, publicat în JO L nr. 321 din 1 decembrie 2008,

având în vedere Hotărârea Comitetului de avizare metodologică nr. 3 din 27 februarie 2004,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Obiectul prezentului ordin este stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie.

Art. 2. - Metodologia mentionată la art. 1 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Institutul National de Statistică va asigura actualizarea metodologiei în functie de legislatia europenă.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către compartimentul de specialitate din cadrul Institutului National de Statistică.

(2) Prevederile prezentului ordin devin obligatorii pentru statistica oficială din România.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 1.222/2005 privind stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 20 ianuarie 2006, cu completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2009.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie

 

1. Cadrul general

1.1. Obiectivele cercetării statistice

Obiectivul principal al cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie îl constituie obtinerea de date statistice referitoare la efectivele de bovine, după vârstă si destinatie economică, respectiv reproductie si sacrificare.

1.2. Cadrul legal

Realizarea cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie are la bază Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.165/2008/CE privind statisticile referitoare la efectivele de animale si la carne si de abrogare a directivelor Consiliului nr. 93/23-24-25/CEE si Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 11/2009 pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie.

Cercetarea statistică privind efectivele de bovine se efectueză în România din anul 2004.

1.3. Concepte si definitii de bază

Exploatatii agricole cu personalitate juridică:

a) societate/asociatie agricolǎ - Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare

Se cuprind unitătile cu personalitate juridicǎ care se aflǎ sub administrarea unei societǎti/asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, cu modificările ulterioare, cu capital variabil si cu un număr nelimitat si variabil de asociati, având ca obiect de bazǎ:

- utilizarea terenurilor, masinilor si echipamentelor agricole;

- cresterea animalelor;

- realizarea de investitii de interes agricol.

Societatea agricolă de acest tip are personalitate juridică, dar nu are caracter comercial;

b) societate comercială - Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare


Se cuprind unitătile cu personalitate juridicǎ ce se aflǎ sub administrarea unei societǎti comerciale, constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si care, pe lângă activitǎti neagricole, pot desfăsura si activitǎti agricole.

Societǎtile comerciale pot fi:

- societate în nume colectiv;

- societate în comandită simplă;

- societate pe actiuni;

- societate în comandită pe actiuni;

- societate cu răspundere limitată.

Societǎtile comerciale care fac obiectul cercetării statistice sunt numai acelea care desfăsoară si o activitate agricolă.

Societătile cu răspundere limitată înfiintate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care desfăsoară o activitate agricolă, precum si fostele unităti agricole de stat transformate în societăti comerciale fac parte din această categorie;

c) unitate a administratiei publice

Se cuprind unitătile cu personalitate juridicǎ care se aflǎ în subordinea unitătilor administratiei publice centrale sau locale si care desfǎsoarǎ activitǎti agricole si care, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, fac parte din domeniul public al statului, al unei unităti administrativ-teritoriale. De asemenea, sunt incluse cele aflate sub administrarea altor institutii publice de interes national: ministere, unităti de cercetare si productie agricolă, statiuni didactice, institutii de învătământ, spitale etc;

d) unitate cooperatistă

Se cuprind unitătile cu personalitate juridicǎ care se aflǎ sub administrarea unei unitǎti cu capital integral cooperatist, organizată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, unităti care desfǎsoarǎ activitǎti agricole;

e) alte tipuri - fundatii, asezăminte religioase etc.

Se cuprind unitătile cu personalitate juridicǎ care se aflǎ sub administrarea asezămintelor religioase - mânăstiri, biserici, schituri etc. - sau a altor organizatii neguvernamentale - fundatii, asociatii nonprofit etc, numai dacă desfǎsoarǎ si activitǎti agricole.

Exploatatiile agricole individuale

Unitătile de observare statistică sunt alcătuite din una sau mai multe persoane, având, în general, legături de rudenie, care utilizeazǎ împreună terenurile si/sau cresc animale, ce pot apartine unuia sau mai multor membri. Se includ:

- unitǎti care obtin produse agricole destinate, în principal sau exclusiv, consumului propriu;

- unitǎti care realizează o productie agricolǎ ce poate depăsi nevoile consumului propriu, surplusul fiind destinat vânzǎrii.

2. Descrierea cercetării statistice

2.1. Sfera de cuprindere

În cercetarea statistică sunt cuprinse exploatatiile agricole care detin cel putin o bovină, asa cum au fost definite la Recensământul general agricol, realizat în anul 2002. Acestea sunt:

• exploatatiile agricole cu personalitate juridică;

• exploatatiile agricole individuale.

2.2. Principalele variabile studiate si chestionarul cercetării statistice

Potrivit Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.165/2008/CE privind statisticile referitoare la efectivele de animale si la carne si de abrogare a directivelor Consiliului nr. 93/23-24-25/CEE, principalele variabile studiate sunt următoarele:

I. Taurine (Bos taurus) Taurine sub un an:

a) vitei pentru sacrificare - tineret taurin în vârstă de mai putin de 12 luni, cu o greutate în viu sub 300 kg, care nu are încă a doua serie de dinti - destinat producerii cărnii;

b) alte taurine:

- masculi;

- femele. Taurine între 1-2 ani:

a) masculi;

b) femele, din care:

- pentru sacrificare;

- alte femele (pentru reproductie). Taurine de 2 ani si peste:

a) masculi;

b) femele, din care:

- juninci, din care:

(i) juninci pentru sacrificare - vitele montate care n-au rămas gestante;

(ii) alte juninci pentru reproductie - femele de 2 ani si peste, care nu au avut nicio fătare si sunt diagnosticate ca gestante;

- vaci, din care:

(i) vaci de lapte - animale folosite pentru productia de lapte, care au fătat deja;

(ii) alte vaci - în general folosite pentru productia de carne, vaci reformate si vaci care nu se mulg (laptele lor este folosit numai pentru hrana viteilor).

II. Bubaline (Bubalus)

a) bivolite - animale folosite pentru productia de lapte, care au fătat deja;

b) alte bubaline - masculi sau femele, în afară de femelele pentru reproductie.

Suplimentar, pentru satisfacerea cerintelor informationale nationale, au fost incluse si următoarele variabile: Existentul la 1 ianuarie Vitei fătati Cumpărări Alte intrări

Sacrificări în exploatatia agricolă Vânzări, din care:

- pentru sacrificare;

- pentru crestere si îngrăsare. Mortalităti

Alte iesiri

Existentul la 1 iunie

Culegerea datelor din teren se realizează pe chestionarul statistic, editat pe suport hârtie, format A4. Chestionarul este structurat pe două capitole:

• capitolul I - Informatii generale privind unitatea de observare statistică, ce cuprinde caracteristici de identificare specifice formei de proprietate si formei juridice de organizare a exploatatiei agricole;

• capitolul II - Efectivele de bovine la 1 iunie, care cuprinde elemente de cuantificare si de evolutie a variabilelor studiate.

Statele membre si tările candidate ale căror efective de bovine sunt sub 1,5 milioane de capete pot fi autorizate să realizeze anual numai o cercetare statistică, în luna decembrie. În România, efectivele de bovine depăsesc 1,5 milioane de capete, astfel că cercetarea statistică se realizează si în luna iunie a fiecărui an.

2.3. Clasificări si nomenclatoare utilizate

În scopul prelucrării datelor în profil teritorial se utilizează Nomenclatorul localitătilor din România - SIRUTA, Nomenclatorul macroregiuni - NUTS 1 si Nomenclatorul regiunilor de dezvoltare - NUTS 2.

3. Esantionul cercetării statistice

3.1. Baza de sondaj

Baza de sondaj este constituită pe baza informatiilor continute în Registrul statistic al exploatatiilor agricole. Din acesta sunt extrase exploatatiile agricole care detin cel putin o bovină.

Registrul statistic al exploatatiilor agricole a fost constituit pe baza informatiilor obtinute la Recensământul general agricol realizat în anul 2002 si este actualizat anual cu datele rezultate din anchetele structurale în agricultură si cercetările statistice curente.

3.2. Planul de sondaj

Esantionul cercetării statistice este extras din baza de sondaj, potrivit metodei sondajului stratificat, cu selectie simplă aleatoare si alocare optimală Neyman.

Straturile de selectie sunt determinate de următoarele caracteristici de clasificare:

- regiunea de dezvoltare, echivalentă nivelului de clasificare - NUTS 2;

- clasele de mărime ale exploatatiilor agricole în functie de efectivele de bovine:

• 1-2 bovine;

• 3-28 bovine;

• 29 de bovine;

• 30 de bovine si peste.

Exploatatiile care detin, conform Registrului statistic al exploatatiilor agricole, mai mult de 30 de capete sunt cercetate exhaustiv.

Esantionul asigură o acoperire de cel putin 95% din efectivele de bovine.

De regulă, în conditiile respectării gradului minim de acoperire, mărimea esantionului este de aproximativ 15.000 de exploatatii agricole, din care circa 13.000 de exploatatii agricole individuale si circa 2.000 de exploatatii agricole cu personalitate juridică.

Mărimea esantionului este calculată la un coeficient de încredere de minimum 95%, eroare relativă de ± 1% din numărul total de bovine si ± 1,5% din numărul total de vaci, pentru estimatiile la nivel national.

4. Organizarea culegerii si prelucrării datelor 4.1. Metoda de înregistrare

Chestionarele cercetării statistice sunt completate prin autoînregistrare de către exploatatiile agricole cu personalitate juridică si prin interviu fată în fată, folosindu-se operatori de teren, pentru exploatatiile agricole individuale.

4.2. Momentul/perioada de referintă si de înregistrare Momentul de referintă este data de 1 iunie a fiecărui an, iar

perioada de înregistrare este cuprinsă între 1-19 iunie.

4.3. Personalul cercetării statistice

Personalul cercetării statistice este recomandabil să fie alcătuit din specialisti agricoli, recrutati si instruiti de directiile teritoriale de statistică.

Fiecărui operator de teren i se arondează un număr de exploatatii agricole, avându-se în vedere o încărcare echilibrată si urmărindu-se obtinerea unor date relevante.

4.4. Prelucrarea datelor

• Exploatatiile agricole cu personalitate juridică transmit chestionarele completate la directiile teritoriale de statistică până la data de 22 iunie.

• Operatorii de teren depun chestionarele completate pentru exploatatiile agricole individuale la directiile teritoriale de statistică până la data de 22 iunie.

Introducerea datelor, verificarea si validarea acestora la nivel de chestionar, operarea corectiilor primare si reluarea controlului automat se realizează la directiile teritoriale de statistică.

• Directiile teritoriale de statistică transmit fisierele de date la Institutul National de Statistică până la data de 18 iulie.

La nivel central, după receptionarea fisierelor, se procedează la reluarea controlului automat, operarea corectiilor necesare, tratarea non-răspunsurilor partiale si totale si calculul coeficientilor finali de extindere.

5. Prezentarea si utilizarea rezultatelor cercetării statistice

5.1. Principalii indicatori rezultati

Prelucrarea datelor se concretizează în estimarea:

- numărului de bovine după vârstă si destinatie economică;

- evolutiei efectivelor de bovine în perioada 1 ianuarie- 1 iunie.

5.2. Forme de prezentare a rezultatelor

Rezultatele obtinute prezintă efectivele de bovine existente la 1 iunie, după vârstă si destinatie economică, la nivel national si pe regiuni de dezvoltare.

Rezultatele cercetării statistice se regăsesc în comunicatul de presă privind efectivele de bovine la 1 iunie si pe site-ul Institutului National de Statistică.

5.3. Transmiterea datelor cercetării statistice si a estimărilor statistice la Eurostat se face:

- până la 15 septembrie anul curent, datele provizorii;

- până la 15 octombrie anul curent, datele finale;

- până la 15 septembrie anul curent, estimările productiei indigene brute (GIP) privind efectivele de bovine de la începutul celui de-al doilea semestru al anului curent până la sfârsitul celui de-al doilea semestru al anului următor.

Beneficiarii rezultatelor sunt:

- interni: Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, alti utilizatori, la cerere;

- externi: Eurostat, FAO.

6. Limitări

Rezultatele cercetării statistice sunt reprezentative numai la nivel national si pe regiuni de dezvoltare, în limitele de încredere si precizie a estimatiilor expuse la pct. 3.2.

Culegerea datelor este realizată pe baza declaratiilor respondentilor.


 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului de cooperare în domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru anii 2008—2011, semnat la Ciudad de Mexico la 3 decembrie 2008

 

În baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de cooperare în domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru anii 2008- 2011, semnat la Ciudad de Mexico la 3 decembrie 2008.

 

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2009.

Nr. 48.

 

PROGRAM DE COOPERARE

în domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru anii 2008—2011

 

Guvernul României si Guvernul Statelor Unite Mexicane, denumite în continuare părti,

în scopul dezvoltării colaborării bilaterale în domeniile educatiei, culturii, tineretului si sportului,

în conformitate cu prevederile art. XXVI din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite Mexicane privind colaborarea în domeniile educatiei, culturii, tineretului si sportului, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 1999, denumit în continuare Acord,

părtile au convenit să încheie următorul program de cooperare pentru anii 2008-2011:

 

CAPITOLUL I

Cooperarea în domeniile artei si culturii

 

SECTIUNEA I

Probleme generale ale colaborării culturale

 

ARTICOLUL 1

 

            În vederea unei bune colaborări, părtile se vor informa reciproc, la începutul fiecărui an, asupra proiectelor culturale avute în vedere pentru anul în curs - arte vizuale, muzică, literatură, teatru, cinematografie.

 

ARTICOLUL 2

 

            Părtile încurajează colaborarea directă dintre institutiile culturale, uniunile de creatie, asociatiile artistice si de creatori, centrele de cultură, grupurile culturale si organizatiile neguvernamentale din cele două state, pe baza propriei lor initiative. Detaliile colaborării vor fi stabilite prin întelegeri directe între aceste institutii.

 

ARTICOLUL 3

 

            Părtile încurajează invitarea reciprocă a artistilor si a specialistilor în cultură si artă pentru a participa la actiuni culturale importante, cu caracter national si international, care se organizează pe teritoriile statelor lor.

 

ARTICOLUL 4

 

            Conform conventiilor internationale, părtile îsi propun să ia măsurile corespunzătoare pentru stoparea exportului si importului ilegal de bunuri culturale mobile.

 

SECTIUNEA a II-a

Industrii culturale

 

ARTICOLUL 5

 

            Părtile subliniază importanta industriilor culturale si sunt de acord cu necesitatea analizării, împreună, a legislatiilor si politicilor publice referitoare la industria audiovizualului, editorială, fonografică si la noile tehnologii, căutând, în acest scop, să consolideze cooperarea în domeniile mentionate.

 

SECTIUNEA a III-a

Cooperarea în domeniile arheologiei, antropologiei si al patrimoniului cultural

 

ARTICOLUL 6

 

            Părtile încurajează schimburile reciproce de specialisti si informatii din domeniul arheologiei si antropologiei. În acest sens, Consiliul National pentru Cultură si Arte (CNCA) din Statele Unite Mexicane propune elaborarea, împreună cu partea română, a unui program de schimb profesional.


 

ARTICOLUL 7

 

            Părtile încurajează, prin intermediul institutiilor abilitate, realizarea de proiecte comune de cooperare pentru difuzarea, protectia, conservarea, restaurarea si managementul patrimoniului cultural si favorizează schimbul de informatii.

 

SECTIUNEA a IV-a

Participarea la festivaluri internationale

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Părtile încurajează participarea cetătenilor statelor lor, a grupurilor artistice, a ansamblurilor etc. la festivaluri internationale organizate în celălalt stat si, pentru aceasta, fiecare parte furnizează celeilalte, din timp si pe cale diplomatică, informatii detaliate referitoare la respectivele festivaluri.

(2) Conditiile financiare se vor negocia, în fiecare caz, de către comitetul organizator si institutiile competente din statul invitat.

 

SECTIUNEA a V-a

Zile culturale

 

ARTICOLUL 9

 

            Părtile studiază, cu acordul prealabil al institutiilor si al organismelor abilitate, posibilitatea realizării de zile culturale ale Statelor Unite Mexicane în România si ale României în Statele Unite Mexicane, în scopul facilitării unei mai bune cunoasteri a bogătiei culturii mexicane si, respectiv, românesti, si al difuzării expresiilor artistice dintr-un stat pe teritoriul celuilalt stat.

 

SECTIUNEA a VI-a

Colaborarea în domeniile artelor vizuale si muzeelor

 

ARTICOLUL 10

 

            Părtile stimulează dezvoltarea relatiilor directe dintre muzee si sprijină schimbul de materiale cu caracter informativ din domeniul artelor vizuale.

 

ARTICOLUL 11

 

            Pe parcursul derulării prezentului program, părtile încurajează schimbul de expozitii de artă contemporană, grafică, fotografică, precum si schimburile reciproce de profesionisti si artisti.

 

ARTICOLUL 12

 

            (1) Partea română va studia posibilitatea organizării unei expozitii de artă modernă românească în colaborare cu „Casa del Lago - Juan José Arreola”, pe perioada valabilitătii prezentului programului.

            (2) Durata expozitiei, precum si conditiile financiare concrete vor fi stabilite direct între cele două institutii organizatoare.

 

ARTICOLUL 13

 

            Ministerul Culturii si Cultelor din România sprijină activitătile care favorizează cunoasterea vietii si operei Fridei Kahlo si valorificarea jucăriei traditionale mexicane, ca agent promotor al culturii mexicane.

 

ARTICOLUL 14

 

            (1) Partea mexicană propune prezentarea expozitiei de pictură a maestrului Fernando Garcia Ponce la Muzeul National de Artă al României, precum si itinerarea expozitiei sculptorului mexican Jorge Marin la Bucuresti si Timisoara.

            (2) Conditiile privind schimbul de expozitii vor fi convenite, în fiecare caz, între institutiile implicate.

 

SECTIUNEA a VII-a

Colaborarea dintre asociatii de arte plastice

 

ARTICOLUL 15

 

            Părtile favorizează negocierea si semnarea unui acord de colaborare între Patronatul Artelor Contemporane si Asociatia Artistilor Plastici din Statele Unite Mexicane, pe de o parte, si Uniunea Artistilor Plastici din România, pe de altă parte.

 

SECTIUNEA a VIII-a

Bienale si reuniuni internationale

 

ARTICOLUL 16

 

            „Trama Visual A.C.” din Statele Unite Mexicane invită partea română să participe la Bienala Internatională a Afisului din Statele Unite Mexicane, unde vor avea loc întâlniri si schimburi de idei pe teme de grafică contemporană.

 

SECTIUNEA a IX-a

Muzică, arte scenice si cinematografie

 

ARTICOLUL 17

 

            Părtile stimulează schimbul permanent de materiale documentare si se vor informa asupra manifestărilor cu caracter international din domeniile muzicii, teatrului si cinematografiei, promovând, în acest sens, relatiile directe între institutiile de specialitate.

 

ARTICOLUL 18

 

            Părtile încurajează, pe bază de reciprocitate, schimbul unor formatii camerale, dirijori, solisti vocali sau instrumentisti.

 

ARTICOLUL 19

 

Pe parcursul derulării prezentului program, părtile studiază posibilitatea realizării unora dintre următoarele propuneri, pe baza întelegerilor, acordurilor directe sau conventiilor, în conformitate cu programele specifice de actiuni ale institutiilor implicate:

a) turneul maestrului Horia Andreescu, dirijorul Orchestrei Nationale Radio din România, în calitate de dirijor invitat al Orchestrei Simfonice Nationale sau al Orchestrei Teatrului de Arte Frumoase din Statele Unite Mexicane;

b) vizita tenorului mexican Hector Lopez, ca solist invitat al Operei Române din Bucuresti;

c) participarea maestrului Felix Carrasco, dirijorul Orchestrei Simfonice a Universitătii Autonome din Nuevo Leon, în calitate de dirijor invitat al Orchestrei Simfonice „George Enescu” din Bucuresti;

d) prezenta, la Bucuresti, a flautistei mexicane Ana Margules;

e) prezenta unui cvartet de saxofonisti care să facă cunoscută în România muzica traditională mexicană.

 

ARTICOLUL 20

 

            Părtile încurajează schimburile reciproce de solisti si grupuri de dansatori români si mexicani, în format restrâns, cu scopul de a face cunoscute traditiile si valorile dansului din fiecare stat.

 

ARTICOLUL 21

 

            Pe durata valabilitătii prezentului program, părtile stimulează prezentarea anuală a celor mai relevante productii cinematografice proprii.

 

ARTICOLUL 22

 

            Părtile sprijină organizarea de cicluri de filme dedicate celeilalte părti si promovează schimbul de experiente artistice si de delegatii formate din două sau 3 persoane, pentru întărirea relatiilor de colaborare în domeniul cinematografiei, cu conditia să existe resursele financiare necesare si fiecare parte să aibă o contributie egală.

 

ARTICOLUL 23

 

            Părtile încurajează participarea reciprocă a cineastilor din statele lor la festivalurile de film „Cinema en Corto” de la San Miguel de Allende, Statele Unite Mexicane, si „Transilvania International Film”, România.

 

SECTIUNEA a X-a

Târguri internationale de carte, cooperare editorială, literatură si biblioteci

 

ARTICOLUL 24

 

(1) Părtile încurajează întâlnirile literare si promovează în propriile edituri participarea scriitorilor si editorilor la târgurile internationale de carte, forumuri, conferinte sau întâlniri literare ce se organizează în celălalt stat, precum si participarea mexicană la Târgul International de Carte BOOK’arrest de la Bucuresti si pe cea românească la Târgul International de Carte de la Guadalajara.

(2) În acest sens, fiecare parte va informa cealaltă parte din timp, pe cale diplomatică, despre târgurile ce se vor organiza pe teritoriul statului său. Conditiile financiare se vor negocia, în fiecare caz, de către comitetul organizator si de către institutiile implicate din statul părtii invitate.

 

ARTICOLUL 25

 

            Părtile stimulează colaborarea directă dintre editurile si redactiile revistelor de cultură, în scopul publicării reciproce a traducerilor operelor autorilor clasici si contemporani importanti din cele două state.

 

ARTICOLUL 26

 

            Părtile încurajează, pe bază de reciprocitate, organizarea unor actiuni de promovare a culturii si literaturii statelor lor - conferinte, seminarii - cu participarea unor traducători, scriitori sau a altor specialisti.

 

ARTICOLUL 27

 

            Părtile încurajează participarea reciprocă la conferinte, seminarii si colocvii internationale de specialitate.

 

ARTICOLUL 28

 

(1) Partea română ia notă de propunerile părtii mexicane privind traducerea operelor unor autori mexicani. Proiectele avute în vedere pot fi realizate numai ca urmare a unor întelegeri directe sau acorduri, în functie de programele specifice de actiuni ale institutiilor implicate.

(2) Partea mexicană invită editurile românesti să participe la Programul de sprijin pentru traducerea operelor mexicane (PROTRAD), prin prezentarea de proiecte de traduceri si publicări în limba română a operelor autorilor mexicani. Propunerile românesti trebuie prezentate direct PROTRAD-ului.

(3) Se au în vedere traducerea în limba română a operelor scriitorilor mexicani Sergio Pitol si Elena Poniatowska, traducerea antologiilor poetice ale scriitorilor mexicani José Emilio Pacheco si Hugo Gutierrez Vega, precum si promovarea traducerii scriitorilor mexicani Carlos Montemayor, Fernando del Paso, Juan Villoro, Álvaro Uribe, Alberto Blanco, Francisco Hernández, Vicente Quirarte, Adolfo Castańón si altii.

(4) Cu ocazia traducerii în limba română a operelor scriitorilor mexicani Sergio Pitol si Hugo Gutierrez Vega va fi prezentat un ciclu de conferinte de literatură mexicană la Universitatea din Bucuresti, la Institutul Cultural Român si la Institutul Cervantes din Bucuresti.

 

ARTICOLUL 29

 

            Părtile îsi manifestă interesul de a initia o cooperare în domeniul bibliotecilor, prin intermediul schimbului de informatii, publicatii, materiale audiovizuale.

 

ARTICOLUL 30

 

            Secretariatul pentru Relatii Externe (SRE) din Statele Unite Mexicane îsi manifestă interesul de a stabili o cooperare între arhivele si bibliotecile specializate în istoria diplomatiei si relatii internationale, pentru un schimb de experientă.

 

CAPITOLUL II

Arhive

 

ARTICOLUL 31

 

            Părtile încurajează în continuare cooperarea dintre arhivele lor nationale, prin schimbul reciproc de publicatii, microfilme si copii de documente, între alte actiuni, în conformitate cu legislatia în vigoare din fiecare stat.

 

CAPITOLUL III

Radio, televiziune si mijloace audiovizuale

 

SECTIUNEA I

Colaborarea în domeniul radioului

 

ARTICOLUL 32

 

            Partea mexicană propune prezentarea pe posturile de radio românesti interesate, în cursul lunii septembrie a fiecărui an, a unor programe tematice despre Statele Unite Mexicane.

 

ARTICOLUL 33

 

            Părtile promovează schimbul reciproc de materiale de difuzare radiofonică între Radio Educación din Statele Unite Mexicane si Societatea Română de Radiodifuziune din România.

 

SECTIUNEA a II-a

Colaborarea în domeniul televiziunii

 

ARTICOLUL 34

 

            Părtile încurajează colaborarea în domeniul televiziunii educative si culturale, precum si cooperarea dintre canalele de emisie respective si organizatiile de televiziune educativă. Propunerile specifice vor fi transmise pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 35

 

            Părtile încurajează, în principal, difuzarea de documentare istorice, arheologice si culturale din cele două state.

 

ARTICOLUL 36

 

            Canalul România Cultural al Televiziunii Române propune prezentarea seriei „Sufletul Mexicului” de Hector Tajonar.

 

ARTICOLUL 37

 

            În colaborare cu Institutul Cervantes din Bucuresti si cu canalele românesti de televiziune, partea mexicană propune organizarea unui ciclu de conferinte referitor la semnificatia si continutul telenovelelor, cu participarea domnului Pablo Helguera, creatorul Institutului Telenovelei - ININTES.


 

CAPITOLUL IV

Proprietatea intelectuală

 

ARTICOLUL 38

 

            (1) Părtile fac schimb de informatii în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, cu scopul cunoasterii sistemelor nationale ale celor două state în acest domeniu.

            (2) Părtile acordă protectia adecvată si asigură mijloacele si procedurile necesare pentru respectarea corespunzătoare atât a legislatiei nationale în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, cât si a conventiilor internationale în domeniu, la care cele două state sunt parte.

 

CAPITOLUL V

Cooperarea în domeniul educatiei

 

SECTIUNEA I

Învătământul general

 

ARTICOLUL 39

 

Secretariatul pentru Învătământ Public (SEP) din Mexic, cu scopul de a contribui la schimbul de experientă în domeniul educatiei, propune:

a) schimbul de informatii asupra exercitării activitătii si a functionării asociatiilor profesionale;

b) schimbul de informatii bibliografice si documentare în domeniul învătământului special;

c) schimbul de informatii în domenii tehnologice si de servicii în învătământul mediu si superior.

 

ARTICOLUL 40

 

            Partea mexicană, prin intermediul Directiei generale pentru probleme culturale din cadrul SRE, al Ambasadei Statelor Unite Mexicane si al SEP, sprijină activitatea educatională desfăsurată de Scoala Mexic din Bucuresti, prin furnizarea de material bibliografic si audiovizual, si analizează posibilitatea de a primi un profesor al acestei scoli într-o institutie academică mexicană, pentru o scurtă perioadă.

 

ARTICOLUL 41

 

            Pe durata valabilitătii prezentului program, Ambasada Statelor Unite Mexicane în România va continua să organizeze cursuri de istorie si cultură mexicană, ilustrate cu material audiovizual, cu ocazia unor evenimente si manifestări cu caracter aniversar.

 

SECTIUNEA a II-a

Învătământul superior si cooperarea academică

 

ARTICOLUL 42

 

            Părtile continuă să faciliteze semnarea de acorduri directe de cooperare între institutii românesti si mexicane, care să includă schimburi de doceni, cercetători i studenti, sejururi sau cercetări comune, precum si alte activităti de interes comun.

 

ARTICOLUL 43

 

(1) Părtile fac schimb de profesori ai universitătilor si institutiilor de învătământ superior de stat, pentru o perioadă ce nu va depăsi 10 (zece) zile fiecare, în scopul sustinerii de prelegeri si al participării la conferintele si seminariile stiintifice organizate pe teritoriul celuilalt stat.

(2) Schimburile se vor realiza pe bază de invitatii adresate pe cale diplomatică, de către universităti si alte institutii de învătământ superior acreditate. Numărul participantilor si alte detalii organizatorice se vor stabili în fiecare caz de către institutiile interesate.

(3) În acest sens, SRE, prin intermediul Directiei generale pentru probleme culturale, semnalează că profesorii români pot vizita Statele Unite Mexicane în cadrul programelor de catedre speciale si conferinte la nivel înalt, prevăzute în Convocatorul de burse oferite de Guvernul Statelor Unite Mexicane străinilor, cu conditia ca acestia să îndeplinească cerintele stabilite.

 

ARTICOLUL 44

 

            Partea mexicană, prin intermediul institutiilor sale corespunzătoare, analizează posibilitatea de a da curs solicitărilor de schimb academic formulate de Universitatea din Bucuresti, Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia si Universitatea de Vest din Timisoara sau de alte institutii din cadrul sistemului de învătământ de stat românesc.

 

SECTIUNEA a III-a

Burse

 

ARTICOLUL 45

 

            (1) Partea română oferă un număr de 3 (trei) burse anuale pentru studii complete universitare sau postuniversitare, în domenii de interes pentru partea mexicană.

            (2) În acest sens, partea română oferă bursierilor mexicani proces de învătământ gratuit, o bursă în conformitate cu prevederile financiare interne în vigoare, asistentă medicală gratuită în caz de urgente medico-chirurgicale, în institutii sanitare publice, în conformitate cu legislatia internă în vigoare, precum si cazare gratuită în căminele studentesti.

 

ARTICOLUL 46

 

            (1) Oferta de burse a părtii mexicane pentru România se va ajusta în functie de criteriile generale de politică externă în domeniile educatiei si schimburilor academice si ar putea creste dacă se prezintă candidaturi ale unor aspiranti români din domeniile prioritare pentru Statele Unite Mexicane.

            (2) Pe lângă aceste burse, Directia generală pentru probleme culturale din cadrul SRE oferă si burse în cadrul programelor multilaterale si speciale, unde nu există un număr determinat pentru fiecare tară.

 

SECTIUNEA a IV-a

Studii diplomatice si relatii internationale

 

ARTICOLUL 47

 

(1) SRE, prin intermediul Institutului Matias Romero (IMR), invită specialisti români în probleme regionale, de politică externă si relatii internationale să se deplaseze în Statele Unite Mexicane pentru a susine conferinte la sediul institutului.

(2) Totodată, SRE îsi manifestă interesul pentru stabilirea unui schimb de publicatii de specialitate din domeniul relatiilor interna Î ionale.

(3) În ceea ce priveste cooperarea academică, IMR propune realizarea unui schimb de diplomati si specialisti în relatii internationale si teme de profil, pentru realizarea de cursuri care să contribuie la formarea continuă a personalului din cele două cancelarii.

 

SECTIUNEA a V-a

Învătarea limbii române în Statele Unite Mexicane si a limbii spaniole în România

 

ARTICOLUL 48

 

            Părtile facilitează si sprijină predarea limbii si culturii proprii în scolile si universitătile din celălalt stat, în special prin organizarea de catedre si cursuri universitare.


 

ARTICOLUL 49

 

            Fiecare parte sprijină schimbul reciproc de lectori universitari pentru a-si face mai bine cunoscute în celălalt stat limba, literatura si cultura.

 

CAPITOLUL VI

Tineret, cultură fizică si sport

 

SECTIUNEA I

Schimburi în domeniul tineretului

 

ARTICOLUL 50

 

            Părtile sprijină si încurajează cooperarea în domeniul tineretului, în special prin schimbul reciproc de informatii si experientă, pentru a aprofunda cunoasterea realitătilor din viata tinerilor din cele două state.

 

ARTICOLUL 51

 

            Institutul Mexican pentru Tineret (IMJ) îsi manifestă interesul de a cunoaste structura sistemului care se ocupă de tineret în România, organizarea si programele sale, precum si institutiile cu care s-ar putea stabili relatii de cooperare în domeniul tineretului.

 

SECTIUNEA a II-a

Schimburi în domeniul educatiei fizice si sportului

 

ARTICOLUL 52

 

(1) Părtile sprijină relatiile directe între federatiile, organizatiile si institutiile care se ocupă de educatie fizică si sport în cele două state.

(2) Detaliile schimburilor de delegatii, sportivi si antrenori vor fi stabilite de organismele interesate.

(3) Comisia Natională de Cultură Fizică si Sport (CONADE) din Statele Unite Mexicane si Agentia Natională pentru Sport din România se felicită pentru semnarea unui program de cooperare în domeniul sportului, la Ciudad de Mexico, la 4 decembrie 2007, în care se precizează sferele de interes reciproc si modalitătile concrete de realizare a schimburilor sportive bilaterale.

 

CAPITOLUL VII

Prevederi generale si financiare

 

SECTIUNEA I

Aspecte generale

 

ARTICOLUL 53

 

            Părtile pot propune, pe căi diplomatice, realizarea si a altor activităti sau proiecte de cooperare în domeniul educatiei, artei, culturii, tineretului si sportului.

 

ARTICOLUL 54

 

            Părtile vor face schimb de rapoarte de evaluare a prezentului program, pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 55

 

            La realizarea activitătilor culturale si de cooperare, institutiile din cele două state vor căuta, în fiecare caz, acordurile financiare convenabile pentru a împărti în mod egal cheltuielile privind aceste activităti.

 

ARTICOLUL 56

 

            (1) Institutia părtii trimitătoare va pune la dispozitia institutiei părtii primitoare, din timp, documentatia necesară referitoare la expertii si/sau artistii propusi.

            (2) Institutia părtii primitoare va comunica din timp celeilalte părti decizia cu privire la acceptul său.

 

ARTICOLUL 57

 

(1) Dacă institutiile responsabile nu stabilesc altfel, finantarea se va efectua după cum urmează:

a) institutia părtii trimitătoare va plăti cheltuielile de transport international dus-întors, inclusiv tranzit, bagaje, taxe de aeroport si asigurare medicală, exceptând bolile preexistente si tratamentul odontologic, în conformitate cu legislatia internă în vigoare;

b) institutia părtii primitoare va acoperi cheltuielile de cazare, masă si transport pe teritoriul său, indispensabil pentru realizarea proiectului stabilit în prealabil de părti; aceste cheltuieli vor fi precizate în momentul în care se aprobă schimbul reciproc de persoane.

(2) Partea primitoare va suporta cheltuielile pentru asistenta medicală în caz de boli infectioase si urgente medico-chirurgicale, iar pentru bolile cronice si protezele medicale, numai în situatiile în care neacordarea acesteia ar pune în pericol viata persoanei. Celelalte servicii medicale se acordă în conformitate cu legislatia în vigoare a părtii primitoare.

 

SECTIUNEA a III-a

Burse

 

ARTICOLUL 58

 

            Fiecare parte va remite celeilalte, spre difuzare, oferta/convocatorul burselor si formularele respective, cu cel putin 3 (trei) luni înainte de încheierea perioadei prevăzute în ofertă/convocator. Oferta/Convocatorul va preciza cerintele si documentele solicitate candidatilor, data-limită de primire a dosarelor si conditiile burselor.

 

SECTIUNEA a IV-a

Schimb de grupuri artistice

 

ARTICOLUL 59

 

            Conditiile concrete de participare a grupurilor artistice se vor stabili, în fiecare caz, de comun acord între institutiile participante.

 

ARTICOLUL 60

 

            În afara cazurilor în care finantarea a fost stabilită anterior de către institutiile respective, solistii si grupurile artistice vor trebui să îsi procure mijloacele de finantare pentru acoperirea cheltuielilor de transport international dus-întors, inclusiv costume si instrumente. Institutia părtii primitoare va suporta cheltuielile de cazare, masă si transport local, precum si cele privind organizarea si prezentarea spectacolelor - săli corespunzătoare, afise, publicitate etc.

 

SECTIUNEA a V-a

Arte vizuale

 

ARTICOLUL 61

 

Exceptând cazurile în care institutiile responsabile stabilesc alti termeni, institutia părtii trimitătoare:

a) va informa institutiile părtii primitoare interesate în primirea expozitiilor ce li se propun asupra datei si temei acestora, cu cel putin 12 luni înainte, si dacă sunt de acord cu propunerea va furniza informatiile suplimentare si materialul necesar pentru catalogul respectiv, cu 4 luni înainte; obiectele expozitiei trebuie să sosească la locul de destinatie cu 15 zile înainte de data vernisajului;

b) va suporta cheltuielile de transport international dus-întors si de asigurare a acestuia.

 

ARTICOLUL 62

 

Exceptând cazurile în care institutiile responsabile stabilesc alti termeni, institutia părtii primitoare:

a) va suporta cheltuielile de asigurare a lucrărilor pe perioada expunerii, transportul expozitiei pe teritoriul statului său, precum si cheltuielile legate de organizare, incluzând: sălile, paza, montajul, difuzarea si, de comun acord, catalogul si publicitatea;

b) în cazul deteriorării vreunui obiect, va furniza institutiei părtii trimitătoare toată documentatia referitoare la cauza deteriorării si nu va putea efectua restaurarea piesei respective fără consimtământul prealabil al institutiei părtii trimitătoare; în acest caz, va suporta cheltuielile privind expertiza pentru constatare.

 

ARTICOLUL 63

 

            Exceptând cazurile în care institutiile responsabile stabilesc alti termeni, cheltuielile privind vizita unui comisar si/sau curator (cel mult două persoane) vor fi cele prevăzute în sectiunea a 2-a „Schimbul de persoane”. Durata sederii acestora nu poate fi mai mare de 10 zile.

 

SECTIUNEA a VI-a

Târguri internationale de carte

 

ARTICOLUL 64

 

Exceptând cazurile în care institutiile responsabile stabilesc alti termeni:

a) institutia părtii trimitătoare va suporta cheltuielile de transport international dus-întors;

b) institutia părtii primitoare va suporta cheltuielile de cazare,

 

ARTICOLUL 65

 

            Editurile vor suporta cheltuielile de participare la târgurile internationale.

 

SECTIUNEA a VII-a

Material informativ, bibliografic si audiovizual

 

ARTICOLUL 66

 

            Exceptând cazurile în care institutiile responsabile stabilesc alti termeni, cheltuielile cu ambalarea si transportul materialului informativ, bibliografic si audiovizual ce face obiectul prezentului program vor fi suportate de institutia părtii trimitătoare.

 

SECTIUNEA a VIII-a

Alte surse de finantare

 

ARTICOLUL 67

 

            Pentru punerea în aplicare a proiectelor si a propunerilor prezentului program, părtile, de comun acord, vor putea solicita colaborarea si sprijinul financiar, recurgând atât la resursele interne, cât si la cele externe, precum si la organisme internationale, fundatii, organizatii neguvernamentale, întreprinderi si institutii locale.

 

CAPITOLUL VIII

Prevederi finale

ARTICOLUL 68

 

            Programul nu exclude posibilitatea organizării unor actiuni si schimburi culturale care nu sunt mentionate, dacă cele două părti convin asupra organizării acestora pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 69

 

(1) Prezentul program va intra în vigoare la data semnării si va rămâne în vigoare până la data de 31 decembrie 2011.

(2) Cea de-a doua reuniune a Comisiei mixte de cooperare culturală, educatională, pentru sport si tineret va avea loc la o dată ce va fi convenită pe cale diplomatică.

Semnat la Ciudad de Mexico, la data de 3 decembrie 2008, în două exemplare originale, în limbile română si spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Manuela Vulpe,

ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Mexic

Pentru Guvernul Statelor Unite Mexicane,

Alberto Fierro Garza,

director general pentru afaceri culturale, Ministerul Afacerilor Externe

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.