MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 71/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 71             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 6 februarie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.12. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Instructiunilor privind activitatea de informare si relatii publice în Ministerul Apărării Nationale

 

            26. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            87. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale OK CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.A.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind activitatea de informare si relatii publice în Ministerul Apărării Nationale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 29 lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind activitatea de nformare si relatii publice în Ministerul Apărării Nationale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă „R.P-1, Instructiuni privind activitatea de relatii publice în armată”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.134/2002*).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2009.

Nr. M.12.


*) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 134/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind activitatea de informare si relatii publice în Ministerul Apărării Nationale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Activitatea de informare si relatii publice reprezintă o componentă distinctă a conducerii militare si constă în stabilirea, mentinerea si dezvoltarea unor relatii de încredere între Ministerul Apărării Nationale si persoanele interesate de activitatea acestuia, pentru promovarea scopurilor si obiectivelor institutiei militare si cresterea gradului de informare si a nivelului de întelegere a problematicii asociate domeniului militar.

Art. 2. - Misiunea sistemului de informare si relatii publice este de a contribui la promovarea imaginii Ministerului Apărării Nationale prin informarea personalului propriu, a cetătenilor, a institutiilor si organizatiilor legal constituite privind activitatea armatei.

Art. 3. - Activitatea de informare si relatii publice în Ministerul Apărării Nationale se desfăsoară pe baza următoarelor principii:

a) aplicarea prevederilor Constitutiei României, republicată, referitoare la dreptul la informatie al persoanei;

b) comunicarea informatiilor publice se va realiza oportun, corect, complet si nediscriminatoriu;

c) asigurarea unui flux continuu de informatii publice pentru personalul armatei, cadrele militare în rezervă si în retragere, veteranii de război si membrii familiilor acestora;

d) exceptarea de la liberul acces la informatii se face în conditiile stabilite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

e) activitatea de informare si relatii publice respectă imperativul echidistantei politice;

f) politica de informare publică exclude propaganda de orice fel.

Art. 4. - Sensul termenilor de specialitate utilizati în prezentele instructiuni este prevăzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Conducerea activitătii de informare si relatii publice în Ministerul Apărării Nationale

 

SECTIUNEA 1

Structura sistemului de informare si relatii publice si atributiile principalelor sale componente

 

Art. 5. - Sistemul de informare si relatii publice din Ministerul Apărării Nationale este compus din:

a) Directia informare si relatii publice;

b) purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Nationale;

c) structurile de informare si relatii publice de la diferite structuri ale armatei - sectii, birouri, compartimente;

d) personalul de informare si relatii publice încadrat pe functii distincte;

e) personalul care desfăsoară activitatea de informare si relatii publice prin cumul de functii, numit prin ordin de zi pe unitate;

f) mass-media militară.

1.1. Directia informare si relatii publice

Art. 6. - Directia informare si relatii publice este structura specializată în conducerea, organizarea si gestionarea domeniului informării si relatiilor publice în Ministerul Apărării Nationale în timp de pace, în situatii de criză si la război.


Art. 7. - Directia informare si relatii publice îsi desfăsoară activitatea în cadrul Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică si are următoarele atributii:

a) planificarea, organizarea, desfăsurarea, coordonarea si evaluarea activitătii de informare si relatii publice în Ministerul Apărării Nationale;

b) conducerea mass-mediei militare centrale;

c) organizarea si desfăsurarea instruirii în domeniul informării si relatiilor publice pentru personalul armatei;

d) monitorizarea mass-mediei interne si internationale;

e) realizarea, întretinerea si actualizarea site-ului central de internet al Ministerului Apărării Nationale;

f) asigurarea accesului la informatiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

1.2. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Nationale

Art. 8. - Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Nationale organizează si gestionează relatiile cu mass-media la nivelul ministrului apărării nationale.

Art. 9. - Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Nationale îndeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură comunicarea cu mass-media în ceea ce priveste activitatea Ministerului Apărării Nationale si a ministrului apărării nationale;

b) coordonează redactarea declaratiilor, materialelor si interviurilor pentru presă ale ministrului apărării nationale;

c) se informează despre activitatea statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandamentelor de armă si a celorlalte structuri subordonate Ministerului Apărării Nationale, pentru a fi în măsură să răspundă solicitărilor specifice atât din partea ministrului, cât si a jurnalistilor;

d) îsi coordonează activitatea cu Directia informare si relatii publice.

1.3. Structurile si personalul de informare si relatii publice

Art. 10. - (1) Structurile si personalul de informare s i relatii publice se subordonează nemijlocit comandantului/efului structurii la care functionează.

(2) În domeniul specialitătii, acestea sunt coordonate de structura de profil a esalonului imediat superior.

Art. 11. - Structurile si personalul de informare si relatii publice încadrat pe functii distincte organizează si desfăsoară activitătile de informare si relatii publice ale structurilor pe care le deservesc si îndeplinesc următoarele atributii principale:

a) întocmesc anual, până la 31 decembrie, pentru anul următor, documentele de planificare a comunicării la nivelul esalonului respectiv, pe baza Strategiei de comunicare a Ministerului Apărării Nationale;

b) desfăsoară activitatea de informare publică directă, în conditiile legii;

c) organizează si desfăsoară activitatea de informare internă a personalului;

d) gestionează în toate situatiile relatiile marii unităti/unitătii si personalului acesteia cu mass-media;

e) coordonează activitatea mass-mediei militare din zona lor de responsabilitate;

f) monitorizează aparitia în presa locală a informatiilor referitoare la activitatea esalonului la care activează si a unitătilor subordonate si le prezintă comandantilor/sefilor structurilor respective, informând totodată esalonul superior;

g) consiliază comandantul/seful structurii la care functionează în organizarea relatiilor cu comunitatea locală;

h) organizează, la ordinul comandantului/sefului structurii la care functionează, când situatia concretă o impune, conferinte sau briefinguri de presă; despre data si ora stabilite si tematica

ce va fi abordată informează ierarhic, până la nivelul Directiei informare si relatii publice;

i) identifică nevoile de informare ale militarilor din zona de responsabilitate si solicită Directiei informare si relatii publice, pe cale oficială, materiale care să răspundă acestor nevoi;

j) informează ierarhic, până la nivelul Directiei informare si relatii publice, despre tematica solicitărilor de informatii primite de la jurnalisti pe fondul crizelor mediatice sau cu potential de criză mediatică pentru institutia militară, pentru armonizarea răspunsurilor si a punctelor de vedere sau sprijin de specialitate.

Art. 12. - Personalul care desfăsoară prin cumul activităti de informare si relatii publice are următoarele atributii principale:

a) organizează si desfăsoară activitatea de informare internă a personalului;

b) participă, împreună cu structura de informare si relatii publice de la esalonul superior, la gestionarea crizelor mediatice locale;

c) monitorizează informatiile referitoare la activitatea esalonului la care activează si a unitătilor subordonate, care apar în mass-media locală, si le prezintă comandantilor/sefilor structurilor la care functionează;

d) consiliază comandantul/seful structurii la care functionează în organizarea relatiilor cu comunitatea locală, respectând principiul echidistantei politice;

e) transmite la structura de informare si relatii publice a esalonului superior, ori de câte ori este necesar, materiale referitoare la nevoile de informare ale militarilor din unitatea lor;

f) întocmeste, până la 31 decembrie, pentru anul următor, pe baza Strategiei de comunicare a Ministerului Apărării Nationale si a precizărilor primite de la structura de informare si relatii publice a esalonului superior, planuri anuale ale activitătii de informare si relatii publice pentru unitatea lor.

1.4. Mass-media militară

Art. 13. - Mass-media militară contribuie la informarea internă a personalului militar si civil al armatei si a familiilor acestora, precum si la informarea populatiei despre activitătile desfăsurate de Ministerul Apărării Nationale.

Art. 14. - Mass-media militară cuprinde:

a) publicatiile realizate de Trustul de presă al Ministerului Apărării Nationale si alte produse tipărite de informare publică realizate de structurile centrale ale ministerului, de statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, de comandamentele de armă si de structurile subordonate acestora;

b) emisiunile de radio sau de televiziune realizate de Trustul de presă al Ministerului Apărării Nationale si alte emisiuni realizate de studiourile militare teritoriale de radio si televiziune;

c) publicatiile electronice postate pe internet si intranet. Art. 15. - (1) Activitatea redactiilor mass-mediei militare se

desfăsoară în conformitate cu prevederile constitutionale referitoare la libertatea de exprimare si de creatie, precum si cu cele privind dreptul la informatie.

(2) Activitatea redactiilor mass-mediei militare se derulează pe baza planurilor publicistice anuale.

Art. 16. - (1) Directia informare si relatii publice are în subordine Trustul de presă al Ministerului Apărării Nationale, care este organizat pe redactii ale publicatiilor si emisiunilor de radio si televiziune.

(2) Directorul Trustului de presă al Ministerului Apărării Nationale aprobă sumarele publicatiilor si emisiunilor de radio si televiziune propuse de redactorii-sefi si verifică continutul acestora pentru asigurarea concordantei cu obiectivele de comunicare ale Ministerului Apărării Nationale.

Art. 17. - (1) Redactiile mass-mediei militare care nu fac parte din Trustul de presă al Ministerului Apărării Nationale sunt subordonate comandantilor/sefilor marilor unităti/unitătilor în structura cărora functionează.


(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor din Strategia de comunicare a Ministerului Apărării Nationale, redactiile mentionate sunt coordonate profesional de structurile de informare si relatii publice de la esalonul la care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 18. - Înfiintarea sau schimbarea denumirii unor publicatii periodice militare se face în baza aprobării ministrului apărării nationale, cu avizul Directiei informare si relatii publice.

Art. 19. - (1) În garnizoanele unde functionează posturi teritoriale ale societătilor publice de radio si televiziune, comandantii de garnizoane pot numi, pe functii sau prin cumul de functii, în raport cu competentele exercitate în domeniul resurselor umane, cu avizul Directiei informare si relatii publice, persoane care să pregătească si să prezinte emisiuni militare la posturile respective, pe bază de conventii încheiate în conditiile legii.

(2) Sumarul si continutul emisiunilor prevăzute la alin. (1) se avizează de către structura de informare si relatii publice a unitătii al cărei comandant asigură si functia de comandant al garnizoanei.

Art. 20. - Principalele atributii ale redactorilor-sefi ai redactiilor mass-mediei militare sunt:

a) elaborează anual, până la 31 decembrie, planuri publicistice, pe baza Strategiei de comunicare a Ministerului Apărării Nationale si a cerintelor de comunicare existente la esalonul unde functionează;

b) conduc nemijlocit activitatea personalului din redactie si răspund de calitatea si continutul materialelor de presă incluse în publicatii si emisiuni, de acuratetea si conformitatea cu realitatea a informatiilor difuzate;

c) organizează si gestionează baze proprii de date, arhive foto, audio si video;

d) fac propuneri pentru asigurarea materială si financiară a redactiilor pe care le conduc si răspund de utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale si financiare puse la dispozitie.

Art. 21. - (1) Planurile publicistice cuprind următoarele elemente:

a) descrierea mijlocului de informare: format, tiraj, periodicitate, arie de difuzare, rubrici permanente;

b) obiectivele de comunicare din Strategia de comunicare a Ministerului Apărării Nationale si obiectivele operationale ale mijlocului de informare;

c) publicul-tintă;

d) genurile publicistice folosite: stiri, interviuri, reportaje si foto;

e) resursele umane, financiare si materiale estimate si sursa de finantare.

(2) Planul publicistic al Trustului de presă al Ministerului Apărării Nationale cuprinde sinteza planurilor publicistice ale redactiilor din propria compunere, este avizat de Directia informare si relatii publice si este aprobat de secretarul de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică.

(3) Planurile publicistice elaborate de redactorii-sefi ai redactiilor mass-mediei militare care nu fac parte din Trustul de presă al Ministerului Apărării Nationale sunt avizate de structura de informare s i relatii publice de la esalonul în cadrul cărora functionează i sunt aprobate de comandantii/sefii structurilor cărora li se subordonează.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile comandantilor/sefilor în domeniul informării si relatiilor publice

 

Art. 22. - Conducerea activitătii de informare si relatii publice în ceea ce priveste planificarea, organizarea, desfăsurarea si asigurarea resurselor si logisticii necesare este în responsabilitatea comandantilor/sefilor la nivelul esaloanelor

pe care le comandă; în acest domeniu, comandantii/sefii sunt consiliati de personalul de informare si relatii publice.

Art. 23. - Principalele atributii ale comandantilor/sefilor în desfăsurarea activitătii de informare si relatii publice sunt:

a) asigurarea aplicării prevederilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public la nivelul esalonului pe care îl comandă;

b) selectionarea personalului care cunoaste foarte bine misiunile, activitatea si specificul esalonului respectiv, are temeinice cunostinte militare si de cultură generală, probitate morală, experientă si aptitudini pentru a îndeplini prin cumul activităti de informare si relatii publice;

c) asigurarea participării personalului de informare si relatii publice, pe segmentele de interes, la activităti de conducere, cum ar fi adunările si sedintele de lucru cu loctiitorii;

d) asigurarea informării corecte si oportune a personalului de informare si relatii publice din subordine despre toate aspectele de interes public ale activitătii esalonului respectiv, a esaloanelor superioare si a structurilor subordonate;

e) gestionarea, prin personalul de informare si relatii publice, a situatiilor de criză care ar putea avea impact asupra opiniei publice sau a institutiei;

f) îndrumarea activitătii redactiilor mijloacelor militare de informare si documentarea jurnalistilor militari si civili;

g) asigurarea participării personalului de informare si relatii publice, precum si a jurnalistilor militari la cursuri, convocări si alte activităti de perfectionare a pregătirii de specialitate;

h) sprijinirea activitătilor de informare si relatii publice din cadrul exercitiilor multinationale si al misiunilor internationale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Planificarea activitătilor si campaniilor de informare si relatii  publice

 

3.1. Planificarea activitătilor de informare si relatii publice

Art. 24. - Planificarea activitătilor de informare si relatii publice reprezintă organizarea secventială a procesului comunicării care presupune stabilirea scopului, obiectivelor, temelor, mesajelor generale, mesajelor de sprijin, activitătilor, resurselor la dispozitie, modalitătilor de evaluare a eficientei pentru sprijinirea îndeplinirii misiunii generale a structurii respective; acest proces se desfăsoară în strânsă cooperare cu elementele de planificare din statele majore ale unitătilor, în scopul armonizării efortului de comunicare cu specificul activitătilor esalonului respectiv.

Art. 25. - Documentele de planificare si conducere a activitătii de informare si relatii publice sunt:

a) Strategia de comunicare a Ministerului Apărării Nationale;

b) Planul activitătilor de informare si relatii publice;

c) planurile de comunicare pentru evenimentele de relatii publice;

d) anexele de informare publică la planurile de operatii si exercitii.

Art. 26. - Strategia de comunicare a Ministerului Apărării Nationale este elaborată, până la 1 decembrie, pentru anul următor, de către Directia informare si relatii publice, pe baza Strategiei de securitate natională, a Strategiei Militare a României, a Cartei Albe a Apărării, a obiectivelor principale ale Ministerului Apărării Nationale si este aprobată de ministrul apărării nationale. După aprobare, Strategia de comunicare a Ministerului Apărării Nationale este difuzată, ierarhic, la toate structurile de informare si relatii publice din armată.

Art. 27. - Planul activitătilor de informare si relatii publice se elaborează la nivelul marilor unităti/unitătilor pe baza Strategiei de comunicare a Ministerului Apărării Nationale, pe durata unui an de instructie, în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 2.


Art. 28. - Obiectivele de comunicare ale planurilor de informare si relatii publice de la toate esaloanele se stabilesc în functie de obiectivele generale din Planul anual de comunicare strategică al Ministerului Apărării Nationale, de conceptia comandantului/sefului, precum si de rolul si misiunile esalonului respectiv.

Art. 29. - Planurile de comunicare pentru evenimentele de relatii publice se realizează de către structurile/personalul de informare si relatii publice ori de câte ori este nevoie pentru detalierea activitătilor de comunicare ce urmează a fi desfăsurate cu ocazia organizării unor evenimente speciale, precum „Ziua portilor deschise”, zilele categoriilor de forte ale armatei si alte manifestări.

Art. 30. - Anexele de informare publică la planurile de operatii si exercitii se întocmesc conform prevederilor dispozitiilor secretarului de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică.

3.2. Planificarea campaniilor de informare si relatii publice

Art. 31. - (1) Campaniile de informare si relatii publice se planifică în scopul atingerii unor obiective specifice sau a unor ansambluri de obiective corelate, stabilite pentru domeniul apărării prin programele de guvernare, Strategia de securitate natională, Strategia de transformare a Armatei României s i prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Tării i ale Parlamentului României.

(2) În raport cu obiectivele urmărite, campaniile de informare si relatii publice se pot planifica pentru:

a) informarea societătii în legătură cu actiuni importante ale armatei pentru care este nevoie de sustinere publică;

b) promovarea profesiei militare si atragerea de tineri către această meserie.

(3) Campaniile de informare si relatii publice desfăsurate de Ministerul Apărării Nationale sunt planificate de Directia informare si relatii publice, împreună cu structurile care participă la atingerea obiectivelor urmărite si cu sprijinul elementelor care compun sistemul de informare si relatii publice.

Art. 32. - (1) Planurile campaniilor de informare si relatii publice se elaborează pe baza analizei oportunitătii si a calculului costurilor si resurselor care pot fi alocate prin proiectul de buget al Ministerului Apărării Nationale si se aprobă, de regulă, în anul care precedă desfăsurarea acestora.

(2) În situatii exceptionale se pot organiza campanii ale căror planuri se întocmesc în anul bugetar în curs, resursele asigurându-se în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 33. - Desfăsurarea campaniilor de informare si relatii publice se aprobă de către ministrul apărării nationale pe baza propunerilor Directiei informare si relatii publice.

3.3. Cercetarea si evaluarea în domeniul informării si relatiilor publice

Art. 34. - (1) Cercetarea în domeniul informării si relatiilor publice urmăre s te întelegerea atitudinilor si comportamentelor publicului-tintă i a tendintelor mass-mediei; cercetările sunt întreprinse în vederea planificării campaniilor si a evenimentelor de informare si relatii publice.

(2) Cercetarea în domeniul informării si relatiilor publice, la nivelul Ministerului Apărării Nationale, se realizează exclusiv la solicitarea Directiei informare si relatii publice, cu precădere prin:

a) sondaje de opinie publică realizate de operatori economici de profil;

b) audit de comunicare.

Art. 35. - Evaluarea în domeniul informării si relatiilor publice urmăreste măsurarea eficientei activitătilor întreprinse s i se realizează atât prin activităti de natură administrativă, cât i prin analize specializate; evaluarea se desfăsoară atât la încheierea campaniilor si a evenimentelor de informare si relatii publice, cât si pe parcursul derulării acestora.

Art. 36. - Evaluarea activitătii de informare si relatii publice prin activităti de natură administrativă constă în executarea inspectiilor în domeniu, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 37. - Evaluarea activitătii de informare si relatii publice prin analize specializate, la nivelul Ministerului Apărării Nationale, se realizează exclusiv de Directia informare si relatii publice, cu precădere prin:

a) analize ale atitudinii mass-mediei fată de institutia militară;

b) analize ale mediatizării diferitelor evenimente de informare si relatii publice;

c) analize ale mesajului propriu.

Art. 38. - La nivelul structurilor de informare si relatii publice de la diferite esaloane se analizează, semestrial, stadiul îndeplinirii obiectivelor de comunicare si al derulării activitătilor din planurile proprii. Analiza va fi trimisă spre informare, ierarhic, până la Directia informare si relatii publice.

 

SECTIUNEA a 4-a

Competente privind aprobarea activitătilor de informare si relatii Publice

 

Art. 39. - (1) Accesul reprezentantilor mass-mediei civile în obiective apartinând Ministerului Apărării Nationale se aprobă, în toate situatiile, de către comandantii/sefii acestora; accesul jurnalistilor români si străini în obiectivele puse la dispozitia fortelor armate ale SUA se face în conformitate cu prevederile procedurilor standard de operare si ale aranjamentelor semnate de către cele două părti.

(2) Acordarea de interviuri si/sau declaratii de presă, precum si participarea personalului militar ori civil la emisiuni de radio sau de televiziune civile se aprobă de către comandantul/seful unitătii, în urma consultării structurii/personalului de informare si relatii publice, fără a se solicita alte aprobări de la esaloanele superioare; personalul de informare si relatii publice se consultă, în ceea ce priveste oportunitatea, cu structurile de informare si relatii publice de la esaloanele superioare.

(3) Organizarea conferintelor de presă se aprobă:

a) la nivelul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Nationale, de către ministrul apărării nationale;

b) la nivelul statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, al directiilor si al unitătilor subordonate Statului Major General, de către seful Statului Major General;

c) la nivelul unitătilor subordonate departamentelor si Secretariatului general, de către sefii acestor structuri;

d) la nivelul unitătilor din cadrul unei categorii de forte, de către seful statului major al categoriei de forte respective;

e) la nivelul unitătilor din comandamentele de armă, de către comandantii acestor comandamente.

(4) Comunicatele de presă se aprobă după cum urmează:

a) comunicatele initiale de presă, în cazul producerii de evenimente, în conditiile stabilite prin dispozitia secretarului de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică;

b) comunicatele de presă pentru activităti curente se aprobă de către comandantul/ s eful unitătii militare.

(5) Vizitele jurnalitilor, organizate de Ministerul Apărării Nationale, în zonele de dislocare a detasamentelor de militari români care participă la misiuni externe se aprobă de către ministrul apărării nationale sau seful Statului Major General, potrivit reglementărilor în vigoare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Conditiile în care se realizează filmarea si/sau fotografierea de către persoane fizice sau juridice în obiectivele apartinând Ministerului Apărării Nationale

 

Art. 40. - (1) Filmarea si/sau fotografierea în obiective apartinând Ministerului Apărării Nationale se execută numai cu


aprobarea comandantilor/sefilor acestora, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind protectia informatiilor clasificate, în următoarele situatii:

a) în interesul Ministerului Apărării Nationale, în scopul informării publice si al promovării imaginii armatei în mediile interne si externe;

b) la solicitarea unor institutii publice si a unor persoane fizice sau juridice din afara armatei;

c) la solicitarea partenerilor militari străini în cadrul activitătilor comune.

(2) Initiatorul sau solicitantul fotografierii/filmării trebuie să precizeze oficial, în motivarea initiativei sau solicitării, scopul fotografierii/filmării, aparatura utilizată, destinatia produselor rezultate, consimtirea la obligatia de a respecta indicatiile însotitorilor în scopul prevenirii accesului neautorizat la informatii clasificate.

Art. 41. - Filmarea/fotografierea realizată de mass-media civilă cu ocazia participării la diferite activităti ale armatei, în scopul mediatizării acestora, atât la invitatia Ministerului Apărării Nationale, cât si la solicitarea jurnalistilor, se realizează fără a se percepe plata unor tarife.

Art. 42. - (1) Filmarea si/sau fotografierea în interiorul obiectivelor apartinând Ministerului Apărării Nationale de către persoane sau institutii din afara armatei, altele decât institutiile de presă, la solicitarea acestora, se fac contra cost, în condiiile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.

(2) În scopul filmării si/sau fotografierii, la cererea tertilor, între Ministerul Apărării Nationale si solicitant se negociază si se încheie contracte de prestări de servicii.

Art. 43. - Tarifele pentru filmarea si/sau fotografierea de către persoane fizice si juridice din afara armatei în obiective apartinând Ministerului Apărării Nationale se stabilesc de către unitatea militară în cauză, prin negociere.

Art. 44. - Fotografierea/filmarea de către militari străini în interiorul unitătilor militare, pe terenurile de instructie si în poligoane, în timpul activitătilor de instruire în comun, se aprobă de către comandantul unitătii sau de către conducătorul exercitiului, după caz, în următoarele conditii:

a) partea interesată îsi anuntă oficial, cu ocazia pregătirii activitătii comune, intentia de a fotografia/filma, precizând persoana care fotografiază/filmează si destinatia produselor rezultate;

b) partea interesată consimte la obligatia ca produsele rezultate să fie analizate, sub aspectul protectiei informatiilor clasificate, de structura de securitate, iar cele care nu fac obiectul informării publice să fie excluse sau retinute;

c) fotografierea/filmarea se realizează fără a se percepe plata unor tarife.

Art. 45. - În toate situatiile, persoanele care realizează filmarea si/sau fotografierea în obiective apartinând Ministerului Apărării Nationale sunt însotite de personalul care desfăsoară activitatea de informare si relatii publice la marea unitate/unitatea respectivă.

 

SECTIUNEA a 6-a

Colaborarea armatei la realizarea unor productii cinematografice

 

Art. 46. - Colaborarea armatei la realizarea de filme artistice, documentare sau videoclipuri cu personal, tehnică militară, armament, munitii si materiale, la solicitarea unor studiouri, case de film sau societăti de productie cinematografică, se aprobă de către ministrul apărării nationale, la propunerea Statului Major General.

Art. 47. - (1) Propunerea privind oportunitatea participării armatei la realizarea unor productii cinematografice, din punctul de vedere al impactului acesteia asupra imaginii institutiei militare, se face după studierea scenariului la Directia informare si relatii publice.

(2) Solicitările de efective, tehnică militară, armament, munitii si materiale se înaintează Statului Major General, care coordonează această activitate.

Art. 48. - După avizarea scenariului la Directia informare si relatii publice, Statul Major General prezintă ministrului apărării nationale propuneri privind participarea armatei la realizarea filmului si, în functie de situatie, numirea unui consilier militar.

Art. 49. - Între studiourile, casele de film si societătile de productie cinematografică, pe de o parte, si Ministerul Apărării Nationale, prin structurile militare ai căror comandanti/sefi au calitatea de ordonatori de credite, desemnate să participe la realizarea productiilor cinematografice, pe de altă parte, se negociază si se încheie contracte de prestări de servicii; în cuprinsul contractelor se includ clauze referitoare la statutul de colaborator sau coproducător al Ministerului Apărării Nationale, inclusiv înscrierea pe generic a acestui statut.

Art. 50. - (1) În contract se stipulează dreptul consilierului militar de a retrage personalul si tehnica militară în cazul în care între scenariu, decupajul regizoral si filmările propriu-zise sunt nepotriviri care angajează partizan Ministerul Apărării Nationale sau deformează imaginea armatei.

(2) Retragerea personalului si a tehnicii militare de la filmări se face cu aprobarea ministrului apărării nationale.

(3) Este interzisă începerea colaborării structurilor militare la realizarea unor filme înaintea încheierii contractelor.

Art. 51. - Tarifele pentru colaborarea armatei la realizarea unor productii cinematografice se stabilesc de structurile militare ai căror comandanti/sefi au calitatea de ordonatori de credite, desemnate să participe la realizarea acestora prin negociere, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice în vigoare.

Art. 52. - La încheierea filmărilor, consilierul militar raportează ministrului apărării nationale, în scris, pe cale ierarhică, prin Statul Major General, felul în care s-a realizat colaborarea, problemele apărute pe parcurs si modul de rezolvare a acestora, precum si alte aspecte de interes major, prezentând, dacă se impune, propuneri corespunzătoare.

 

SECTIUNEA a 7-a

Asigurarea financiar-contabilă si tehnico-materială a activitătii de informare si relatii publice

 

Art. 53. - Asigurarea financiar-contabilă si tehnico-materială a activitătilor de informare si relatii publice, precum si a realizării si distribuirii produselor mass-mediei militare se realizează prin grija comandantilor/sefilor esaloanelor care au în compunere elemente ale sistemului de informare si relatii publice, potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 54. - Pentru îndeplinirea atributiilor functionale, structurile de informare si relatii publice sunt dotate cel putin cu tehnica prezentată în anexa nr. 3, care este destinată în exclusivitate activitătii de informare si relatii publice.

Art. 55. - (1) Materialele consumabile pentru tehnica de calcul, imprimante si multiplicatoare, precum si rechizitele se asigură descentralizat, prin grija structurilor de logistică de la fiecare esalon, în functie de necesar si de fondurile cu această destinatie aprobate prin buget.

(2) Necesarul de materiale consumabile si piese de schimb se stabileste în conformitate cu prevederile normelor în vigoare.

Art. 56. - Cu ocazia exercitiilor multinationale si a altor activităti cu participare internaională se elaborează si se distribuie participantilor materiale informative si de prezentare, tipărituri si produse promotionale multimedia, pe suporti magnetici, în limita sumelor prevăzute si aprobate prin bugetul activitătii de organizatorul exercitiului/activitătii.

Art. 57. - (1) Publicatiile realizate de Trustul de presă al Ministerului Apărării Nationale se asigură gratuit, în conformitate


cu prevederile metodologiei privind asigurarea cu presă militară centrală scrisă si cu alte produse de informare publică.

(2) Produsele de informare publică realizate de alte structuri ale armatei se asigură gratuit în raport cu specificul si periodicitatea aparitiei - săptămânal, lunar, trimestrial, anual - în limita normelor aprobate.

Art. 58. - Achizitionarea publicatiilor cotidiene si periodice de interes national si local utilizate de structurile de informare s i relatii publice pentru informarea comandantilor/sefilor si realizarea revistei presei locale se realizează în limita fondurilor cu această destinatie aprobate în bugetul fiecărei structuri.

 

CAPITOLUL III

Domeniile activitătii de informare si relatii publice

 

Art. 59. - Domeniile activitătii de informare si relatii publice sunt:

a) informarea publică;

b) informarea internă;

c) relatiile cu comunitatea locală.

 

SECTIUNEA 1

Informarea publică

 

1.1. Informarea mass-mediei

Art. 60. - Informarea mass-mediei cuprinde:

a) interviuri/declaratii de presă acordate mass-mediei scrise si audiovizuale;

b) briefinguri si conferinte de presă;

c) comunicate de presă, buletine de presă si răspunsuri la solicitările jurnalistilor;

d) vizite în unităti ale jurnalistilor civili si participarea acestora la aplicatii cu trageri de luptă, sedinte de instructie sau demonstrative, cursuri, activităti stiintifice, culturale, sportive si aniversări;

e) vizite ale jurnalistilor în zonele de dislocare a detasamentelor de militari români care participă la misiuni în diferite teatre de operatii;

f) întâlniri informale cu jurnalistii.

Art. 61. - În Ministerul Apărării Nationale, relatiile oficiale cu mass-media civilă se desfăsoară numai cu asistenta personalului de informare si relatii publice.

Art. 62. - (1) Pentru asigurarea caracterului activ al relatiilor cu mass-media, la nivelul Ministerului Apărării Nationale se constituie echipe de briefing militar alcătuite din specialisti pe diferite domenii din structurile armatei.

(2) Rolul acestor echipe este de a prezenta si de a sustine, în presă si în activitătile publice, perspectiva institutiei militare în vederea realizării obiectivelor de comunicare ale Ministerului Apărării Nationale, precum si pentru a răspunde la solicitările mass-mediei sau ale unor organizatii guvernamentale si nonguvernamentale.

(3) Din momentul nominalizării reprezentantilor structurilor în cadrul echipelor de briefing militar, acestia sunt abilitati să intre în contact cu mass-media fără alte aprobări, în limita mandatelor acordate, la cererea si cu asistenta Directiei informare si relatii publice.

Art. 63. - Pentru fiecare activitate de interes public desfăsurată în armată la nivel central sau local, se stabileste politica de informare publică, care poate fi:

a) foarte activă, când structurile/personalul de informare si relatii publice depun/depune eforturi sustinute pentru a asigura vizibilitatea activitătii în mass-media si pentru a transmite informatii referitoare la activitate; această politică are la bază interesul public real sau dorit si poate fi sprijinită de o gamă largă de produse si activităti de informare si relatii publice;

b) activă, când structurile/personalul de informare si relatii publice depun/depune eforturi de rutină pentru asigurarea vizibilitătii activitătii; scopul, precum si gama de produse de informare si de activităti de sprijin sunt, în general, limitate; această politică este adoptată când este de asteptat ca activitatea să atragă un anumit interes din partea publicului sau când se apreciază că rezultatele obtinute sunt modeste în raport cu timpul si resursele investite;

c) reactivă, când structurile/personalul de informare si relatii publice nu fac/nu face eforturi pentru a aduce în atentia publicului o activitate planificată; această abordare este utilizată când se anticipează un interes public nesemnificativ pentru o activitate planificată sau când există restrictii impuse de protejarea informatiilor clasificate ori a datelor cu caracter personal; structurile/personalul de informare si relatii publice sunt/este totusi pregătite/pregătit să răspundă la eventualele solicitări de informatii din partea mass-mediei sau a publicului.

Art. 64. - Structurile/personalul de informare si relatii publice tin/tine evidenta solicitărilor reprezentantilor mass-mediei civile si a răspunsurilor comunicate.

Art. 65. - (1) Orice persoană din cadrul Ministerului Apărării Nationale poate acorda interviuri sau declaratii reprezentantilor mass-mediei civile în următoarele conditii:

a) să aibă aprobarea comandantului/sefului unitătii;

b) să exprime numai puncte de vedere în limita mandatului aprobat si să se refere doar la probleme din aria sa de competentă si responsabilitate;

c) să consulte structura/personalul de informare si relatii publice înainte de contactul cu mass-media;

d) să respecte echidistanta politică a armatei;

e) să nu furnizeze informatii exceptate de la liberul acces, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În situatia în care nu există timpul necesar pentru obtinerea aprobării comandantului/sefului unitătii si pentru consultarea structurii/personalului de informare si relatii publice, persoana care a acordat interviuri sau declaratii de presă jurnalistilor civili are obligatia să îl informeze ulterior pe comandantul/seful unitătii despre acest fapt.

Art. 66. - (1) Acreditarea unui jurnalist, refuzul sau retragerea acreditării se face în conditiile Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Acreditarea jurnalistilor la activitătile organizate de Ministerul Apărării Nationale se face, la cerere, de către personalul de informare si relatii publice al esalonului organizator sau la centrele de informare a presei, în cel mult două zile de la înregistrarea cererii, pe baza completării unui formular-tip prezentat în anexa nr. 4.

Art. 67. - Activitatea de informare si relatii publice, în situatia producerii de evenimente si în timpul operatiilor/exercitiilor, este reglementată prin dispozitie a secretarului de stat si sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică.

1.2. Informarea publică directă a persoanelor si informarea interinstitutională

Art. 68. - (1) Informarea publică directă a persoanelor si informarea interinstitutională se realizează din oficiu sau la cerere; modalitatea minimă de realizare a informării publice directe din oficiu în cadrul Ministerului Apărării Nationale constă în afisarea, în vederea consultării, a informatiilor de interes public, în puncte de informare-documentare amenajate în spatii special destinate.

(2) Informarea publică directă a persoanelor nu se suprapune activitătii de analizare si rezolvare a petitiilor - cereri, sesizări, reclamatii si propuneri - si se referă doar la comunicarea de informatii cu caracter public în conditiile Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.


Art. 69. - În Ministerul Apărării Nationale se organizează puncte de informare-documentare, astfel:

a) pentru structurile centrale dislocate în sediul Ministerului Apărării Nationale, prin grija Directiei informare si relatii publice;

b) pentru marile unităti si unităti care au în subordine structuri/personal de informare si relatii publice, prin grija acestora.

Art. 70. - Informatiile de interes public comunicate din oficiu si cele exceptate de la liberul acces al persoanelor, la nivelul Ministerului Apărării Nationale, sunt cele stabilite prin Legea nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 71. - Structurile detinătoare de informatii de interes public de la diferite esaloane ale Ministerului Apărării Nationale au următoarele responsabilităti:

a) să primească solicitările de la structurile de informare publică;

b) să identifice informatiile solicitate;

c) să analizeze, în functie de dificultatea, complexitatea si volumul lucrărilor de documentare, dacă informatia solicitată este rezolvabilă în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la data primirii cererii;

d) să formuleze si să trimită răspunsul la compartimentul de informare si relatii publice, împreună cu informatia de interes public solicitată, cu avizul structurii de securitate a informatiilor clasificate sau cu motivatia refuzului.

Art. 72. - (1) Pentru analizarea reclamatiilor administrative ale persoanelor, la esaloanele unde există compartimente sau personal de informare si relatii publice numit pe functie, se constituie comisii de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informatia de interes public.

(2) În situatia în care reclamatia administrativă priveste informatii publice care tin de domeniile de competentă ale mai multor structuri, comisia de analiză se numeste la nivelul esalonului superior comun al acestora.

Art. 73. - Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informatiile de interes public are următoarele responsabilităti:

a) primeste si analizează reclamatiile persoanelor;

b) efectuează cercetarea administrativă;

c) stabileste dacă reclamatia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este întemeiată;

d) în cazul în care reclamatia este întemeiată, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate;

e) redactează si trimite răspunsul solicitantului în termen de 15 zile de la înregistrarea reclamatiei.

1.3. Informarea publică prin internet

Art. 74. - Site-urile web ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Nationale sunt instrumente utile pentru sporirea vizibilitătii activitătilor institutiei militare; misiunea principală a acestora este de a contribui la informarea audientelor nationale si internationale.

Art. 75. - Reteaua site-urilor web ale structurilor din Ministerul Apărării Nationale este compusă din:

a) site-ul www.mapn.ro - site central, care functionează ca master-website si centru virtual de presă al Ministerului Apărării Nationale; este realizat si administrat de către Directia informare si relatii publice;

b) site-urile web de tip A, create la nivelul departamentelor, Statului Major General, al statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, al comandamentelor de armă si al Universitătii Nationale de Apărare;

c) site-urile web de tip B, create la nivelul structurilor militare subordonate departamentelor, al categoriilor de forte ale armatei, al comandamentelor de armă, precum si cele apartinând publicatiilor militare, institutiilor militare de învătământ, cultură, sport sau cu domenii de activitate unicat în Ministerul Apărării Nationale ori cele realizate cu ocazia unor evenimente speciale.

Art. 76. - Înfiintarea de noi site-uri web se face cu avizul de specialitate al Directiei informare si relatii publice, care analizează oportunitatea înfiintării si configuratia propusă a site-ului.

Art. 77. - (1) Responsabilitatea postării informatiilor publice pe site-urile WEB de tip A si B revine structurilor pentru care au fost create si care le administrează.

(2) Informatiile care urmează a fi publicate pe site-urile web sunt avizate de către structura de securitate din punctul de vedere al protectiei informatiilor clasificate si aprobate de către comandantul/seful structurii militare respective.

 

SECTIUNEA a 2-a

Informarea internă

 

Art. 78. - (1) Informarea internă este reprezentată de ansamblul activitătilor desfăsurate în vederea punerii la dispozitia personalului armatei, a familiilor acestuia, a cadrelor militare în rezervă si în retragere a unui flux permanent si nedistorsionat de informatii generale si militare, care le influentează viata personală, viata de familie si cariera.

(2) Scopul informării interne este de a contribui la cresterea capacitătii de luptă, la consolidarea coeziunii si spiritului de corp, precum si la întărirea moralului personalului.

(3) Activitătile de informare internă diferă în functie de esalon, specificul, dimensiunile si dislocarea acestuia.

Art. 79. - Planificarea, organizarea, derularea si evaluarea activitătilor de informare internă sunt în responsabilitatea structurilor/personalului de informare si relatii publice.

Art. 80. - Obiectivele informării interne sunt:

a) cunoasterea directiilor de actiune în domeniul apărării, stabilite prin Programul de guvernare;

b) informarea personalului armatei asupra prevederilor Strategiei de securitate natională si ale Strategiei militare nationale;

c) întelegerea misiunilor armatei de către întregul personal;

d) cunoasterea si întelegerea de către angajati a misiunilor structurilor militare din care fac parte si a rolului lor în îndeplinirea acestora;

e) informarea corectă si oportună a personalului si a membrilor de familie, în părtile care îi privesc, asupra evolutiilor din mediul militar, politicilor de management al resurselor umane, retributiilor, locuintelor si a altor probleme care pot influenta moralul, sănătatea, bunăstarea materială si siguranta acestora;

f) consolidarea culturii institutionale;

g) însusirea traditiilor militare ale poporului român si ale unitătilor;

h) cunoasterea misiunilor si a perspectivelor de evolutie ale NATO;

i) informarea personalului în legătură cu aspecte privind Uniunea Europeană;

j) cunoasterea participării Armatei României la misiuni internationale.

Art. 81. - Principalele mijloace utilizate în activitatea de informare internă sunt:

a) mass-media militară;

b) filmele de instructie sau de prezentare a armatei;

c) scrisorile comandantului/sefului ori felicitările adresate familiilor personalului militar sau civil care s-a distins în mod deosebit în îndeplinirea atributiilor de serviciu;

d) publicatia electronică de informare internă „M.Ap.N. Online”, gestionată de Directia informare si relatii publice;

e) Buletinul de informare internă;

f) informări realizate de personalul de informare si relatii publice.


 

SECTIUNEA a 3-a

Relatiile cu comunitatea locală

 

Art. 82. - (1) Comunitatea locală, în sensul prezentelor instructiuni, include populatia localitătilor în care sau în apropierea cărora sunt amplasate unităile militare, institutiile administratiei publice locale, organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, organizatiile profesionale, institutiile locale de învătământ, asociatiile culturale si cluburile sportive, cultele religioase, precum si asociatiile cadrelor militare în rezervă si în retragere si ale veteranilor de război.

(2) Scopul derulării relatiilor cu comunitatea locală este de a facilita integrarea socială a personalului armatei în cadrul comunitătilor.

Art. 83. - Obiectivele relatiilor cu comunitatea locală sunt:

a) explicarea misiunilor armatei si ale unitătii militare din zonă;

b) mentinerea reputatiei unitătii militare de bun vecin si de organizatie profesionistă si respectabilă;

c) informarea comunitătii locale asupra modului în care poate fi sprijinită de militari, precum si în legătură cu dorinta acestora de a lua parte activ la viata socială locală;

d) promovarea profesiei militare în cadrul comunitătii locale.

Art. 84. - În relatiile cu comunitatea locală, personalul armatei nu este angajat în activităti ce pot aduce prejudicii imaginii armatei sau demnitătii militarilor. Asemenea activităti includ:

a) actiuni de reclamă comercială care ar putea sugera, chiar si indirect, că armata sprijină anumite firme sau produse;

b) sprijinirea sau participarea la actiuni care, prin organizare sau continut, denotă un caracter xenofob, extremist si de prozelitism religios;

c) activităti de partizanat politic care pot sugera implicarea politică a armatei.

 

CAPITOLUL IV

Pregătirea în domeniul informării si relatiilor publice

 

Art. 85. - Pregătirea în domeniul informării si relatiilor publice se face initial prin institutiile militare de învătământ, iar după absolvire, pe parcursul carierei, după cum urmează: la nivel individual, la nivelul specialistilor/comandantilor/sefilor si la nivel colectiv/subunitate.

Art. 86. - Identificarea nevoilor de pregătire în domeniul informării si relatiilor publice la nivelul Ministerului Apărării Nationale, stabilirea obiectivelor pregătirii si avizarea programelor de pregătire sunt în responsabilitatea Directiei informare si relatii publice.

Art. 87. - Directia informare si relatii publice organizează periodic module de pregătire individuală cu membrii echipelor

de briefing militar si/sau cu alte persoane care urmează să intre în contact cu reprezentantii mass-mediei.

Art. 88. - Pentru pregătirea specialistilor în informare s i relatii publice si a comandantilor/sefilor, Directia informare i relaii publice organizează si desfăsoară periodic cursuri de pregătire, specializare si perfectionare, după cum urmează:

a) pentru comandantii de unităti si mari unităti si pentru sefii directiilor centrale, un curs în anul numirii în functie;

b) pentru personalul numit în functii de informare si relatii publice în tară sau în cadrul detasamentelor care urmează să participe la misiuni în afara teritoriului national, cursuri de introducere în domeniu si cursuri de perfectionare în anul numirii în functie, respectiv în perioada premergătoare plecării în misiune.

Art. 89. - Structurile de informare si relatii publice de la nivelul categoriilor de forte ale armatei si al comandamentelor de armă organizează, cu sprijinul Directiei informare si relatii publice, convocări de specialitate, după cum urmează:

a) pentru comandantii de batalion/similar, o convocare zonală, cu durata de două-trei zile, în anul numirii în functie;

b) pentru ofiterii de informare si relatii publice din subordine, convocări zonale cu durata de două-trei zile, în fiecare an.

Art. 90. - (1) Pregătirea la nivelul subunitătilor se realizează prin includerea în programul pregătirii acestora a unor module speciale în domeniul informării si relatiilor publice.

(2) Continutul modulelor si planificarea desfăsurării acestora sunt responsabilitatea structurilor de informare si relatii publice de la categoriile de forte ale armatei si sunt avizate de către Directia informare si relatii publice; modulele de pregătire sunt sustinute de personalul de informare si relatii publice al esaloanelor respective sau al esaloanelor superioare.

Art. 91. - Personalul de informare si relatii publice poate participa la cursuri de specializare în domeniul informării si relatiilor publice/afacerilor publice în străinătate, la propunerea sefilor nemijlociti, cu avizul Directiei informare si relatii publice.

Art. 92. - Pentru perfectionarea pregătirii de specialitate, personalul de informare si relatii publice poate fi detasat la Directia informare si relatii publice pentru perioade de câte 6 luni.

Art. 93. - Trustul de presă al Ministerului Apărării Nationale poate desfăsura periodic convocări de pregătire de specialitate cu jurnalistii militari.

Art. 94. - Traseele parcurse de documentele elaborate în conformitate cu prezentele instructiuni sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 95. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

GLOSAR

 

Acreditare - pentru jurnalisti - autorizarea prezentei unui jurnalist ca reprezentant al unei institutii de presă în sediul sau la activitătile unei organizatii/institutii, la care accesul mass-mediei este permis.

Acuratete - 1. grija deosebită, atentia mare, exactitatea în executarea unui lucru;

2. corectitudinea informatiei în text atât în ceea ce priveste continutul, cât si forma; corectitudinea gramaticală, nume, institutii, cifre corecte, relatii corect stabilite între persoane, institutii, fenomene, solutionare corectă a datelor de context, rationament condus corect, ierarhizare corectă a informatiei, neamestec în acelasi text a informării cu opinia.

Afaceri publice - domeniul functional responsabil de promovarea scopurilor si obiectivelor organizatiei militare, pentru a creste, la nivelul opiniei publice, gradul de informare si nivelul de întelegere a problematicii asociate domeniului militar. Include planificarea si desfăsurarea relatiilor cu mass-media, a informării interne si a relatiilor cu comunitatea locală.

Audit de comunicare - evaluarea sistemului activitătilor de comunicare dintr-o organizatie; analiza cuprinde atât dimensiunea structurală, cât si produsele de comunicare, prin raportare la obiectivele organizatiei.

Briefing de presă - tehnica de comunicare asemănătoare cu o conferintă de presă în care se supune atentiei un singur subiect.

Canal de comunicare - mediul sau mijlocul prin intermediul căruia un mesaj ajunge de la emitător la receptor si/sau invers; de exemplu: posta electronică si televiziunea.

Comunicare/informare - 1. procesul de transfer al informatiei de la un sistem - fizic, biologic, psihosocial - la altul;

2. procesul de emitere a unui mesaj si de transmitere a acestuia, într-o formă codificată, cu ajutorul unui canal către un destinatar, în vederea receptionării.

Comunicare/informare internă - comunicarea destinată personalului din interiorul unei organizatii/institutii

Comunicat de presă - formă a comunicării institutionale; invariabil, comunicatul de presă apare din initiativa sursei si este întotdeauna scris.

Conferintă de presă - tehnica de comunicare materializată sub forma unei întâlniri oficiale în cadrul căreia reprezentantii unei organizatii difuzează informatii jurnalistilor si răspund la întrebările acestora.

Criză mediatică - cazul particular al crizei de comunicare în care mass-media intervine pentru a umple vidul de informatie din surse oficiale, tinzând să devină sursă de informatie, si nu canal de transmitere a acesteia.

Cultură institutională - setul de valori care definesc o organizatie si îi permit să se adreseze societătii cu o singură voce, clară, pentru promovarea acestora; constituie unul dintre elementele ce determină credibilitatea si încrederea publicului în respectiva organizatie.

Declaratie de presă - forma verbală a comunicării institutionale; se realizează din initiativa emitătorului în cadrul conferintei de presă sau la solicitarea mass-mediei.

Eveniment - 1. întâmplarea importantă, faptul de mare însemnătate;

2. schimbarea de situatie cu impact asupra unui public-tintă, ce poate face obiectul unei actiuni de relatii publice;

3. ceea ce decid jurnalistii că este o stire;

4. accidentul sau incidentul soldat cu victime sau pagube materiale care captează interesul mass-mediei.

Gestionare a crizelor- activitatea complexă ce implică, pe de o parte, anticipare, realizarea unor scenarii de tinere sub control si rezolvare a crizelor, iar pe de altă parte, răspuns rapid la aparitia crizei, disciplină fermă în respectarea solutiei adoptate atât din partea echipei de relatii publice, cât si a conducerii organizatiei

Date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitătii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale ori sociale

Informatie de interes public - informatia care priveste activitătile sau rezultă din activitătile unei autorităti publice ori institutii publice, indiferent de suportul sau de forma ori de modul de exprimare a informatiei.

Institutie publică - institutia care utilizează resurse financiare publice si îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constitutiei României, republicată.

Internet - totalitatea calculatoarelor si a retelelor de calculatoare de pe tot cuprinsul globului, care comunică între ele prin intermediul protocolului TCP/IP.

Interviu de presă - forma de comunicare care se materializează într-un dialog între un jurnalist s i un intervievat; de regulă, interviurile sunt înregistrate de jurnaliti prin mijloace audio sau video si sunt utilizate ulterior pentru redactarea/editarea de materiale de presă.

Intranet - retea de calculatoare proiectată pentru a asigura comunicarea si schimbul de informatii în cadrul unei organizatii. În general, fisierele si programele dintr-o retea intranet sunt protejate împotriva accesului utilizatorilor din afara retelei; prin utilizarea retelei intranet se urmăresc asigurarea accesului la baze de date specifice, distribuirea pe cale electronică a diferitelor documente si programe, asigurarea unor servicii angajatilor.

Mass-media - termenul generic care desemnează, în acelasi timp, orice mijloc de comunicare în masă - presă tipărită sau electronică, agentie de presă, radio, televiziune, cinema, afisaj - si un intermediar care transmite un mesaj către un grup.

Multimedia - programele suplimentare introduse în calculator pentru a trata sunetul, datele, imaginile ori toate acestea la un loc.

Opinie publică - ansamblul de cunostinte, convingeri si trăiri afective manifestate cu intensitate relativ mare de membrii unui grup sau ai unei comunităti fată de un anumit domeniu de importantă socială majoră; forma de manifestare, intensitatea si orientarea opiniei publice depind de gradul de cristalizare a opiniilor individuale în opinia colectivă, de intensitatea motivatiilor asociate, de disponibilitatea canalelor de comunicare sau de toleranta socială fată de posibilitătile de exprimare a opiniei; exprimarea opiniei publice poate fi verbală - scrisă si/sau orală -, iconică - afise si manifeste - si nonverbală - gesturi specifice si demonstratii; nu se poate vorbi de opinie publică în general, ci numai cu referintă la un domeniu de continut anume, care constituie obiectul său.

Propagandă - activitatea sistematică de transmitere, promovare sau răspândire a unor doctrine, teze ori idei de pe pozitiile unei anumite grupări sociale, ideologice sau politice, în scopul influentării schimbării, al formării unor conceptii, atitudini, opinii, convingeri ori comportamente

Produse de informare publică - ziarele, revistele, brosurile editate de către Trustul de presă al Ministerului Apărării Nationale si de redactiile de la nivelul categoriilor de forte, al comandamentelor operationale, al comandamentelor de armă si de divizie, al marilor unităti si unităti, destinate exclusiv si explicit informării publicului cu privire la activitătile structurilor militare

Public-tintă - grupul de persoane fizice/juridice ce face obiectul actiunilor de relatii publice.

Redactii mass-media militară - substructurile organizatorice care realizează publicatii tipărite sau electronice, emisiuni de radio ori de televiziune, constituite în statul de organizare al unor mari unităti/unităti si încadrate cu personal specializat - jurnalisti militari si personal tehnic.

Relatii publice - functia distinctă a managementului care ajută la stabilirea unor canale reciproce de comunicare, întelegere, acceptare si cooperare între o organizatie si publicul său.

Solicitare de informatii de interes public - actiunea verbală sau scrisă, pe suport hârtie sau electronic, prin care o persoană, fizică ori juridică, română sau străină, poate cere informatii considerate ca fiind de interes general de la o institutie publică.

Sondaj de opinie - tipul de cercetare sociologică având ca scop cunoasterea opiniei publice, a stării si a dinamicii ei

Stire - textul succint de agentie, de ziar, de radio, de televiziune care reprezintă o primă avizare despre un fapt socialmente semnificativ.


 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

PLANUL

activitătilor de informare si relatii publice pe anul....

- model -

 

SCOP: OBIECTIVE: ACTIVITĂTI:

I. Informarea publicului intern si extern despre activitătile specifice unitătii prin mediatizarea evenimentelor de interes pentru acesta si prin evenimente de relatii publice

II. Activitatea de informare publică directă si interinstitutională

III. Activităti de informare internă

IV Evenimente de presă organizate si initiate cu diferite ocazii

V. Editarea de publicatii si materiale informative si/sau participarea la realizarea de emisiuni radio/TV

VI. Întocmirea documentelor de informare si relatii publice cu termen

 

ACTIVITĂTI

 

 

MIJLOACE

CANALE

Mesaje

 

 

Responsabilităti

 

 

Comunicat

de

presă

Conferintă de

presă

Briefing de presă

Declaratie de

presă

Interviu

Mass-media militară

Mass-media civilă

Internet

Scrisă
Radio-TV

Scrisă

Radio-TV

I. Informarea publicului intern si extern despre evolutia si activitătile specifice unitătii prin mediatizarea evenimentelor de interes si prin evenimente de relatii publice:

A. Evenimente cu dată fixă/periodice/planificate:

1. Sărbători oficiale/zilele armelor si specialitătilor militare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Depunerea jurământului militar/„Ziua portilor deschise”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aniversări - înfiintarea unor institutii militare, aparitia unor publicatii militare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Expozitii, reuniuni, simpozioane, spectacole, alte evenimente speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Participarea militarilor unitătii la exercitii militare multinationale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Participarea militarilor unitătii la misiuni internationale sub egida ONU, UE, NATO sau de tip coalitie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Evenimente de relatii publice organizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Evenimente a căror dată nu poate fi anticipată:

1. Vizite în teritoriu ale factorilor de conducere si decizie, întâlniri cu militarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interventia armatei în cazuri de dezastre si calamităti naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Schimbări în functie ale persoanelor din conducerea unitătii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Activităti de informare publică directă si interinstitutională

1. Informarea publică din oficiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informarea publică la cerere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elaborarea documentelor de evidentă a activitătii de informare publică directă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ACTIVITĂTI

MIJLOACE

CANALE

Mesaje

Responsabilităti

Comunicat

de

presă

Conferintă de

presă

Briefing de presă

Declaratie de

presă

Interviu

Mass-media militară

Mass-media civilă

Internet

Scrisă

Radio-TV

Scrisă

Radio-TV

III. Activităti de informare internă

1. Ore de informare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Adunări fără ordine de zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Întâlniri cu veterani de război si/sau cadre militare în rezervă si în retragere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Evenimente de presă organizate si initiate cu diferite ocazii

1. Vizite ale jurnalistilor în unitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Călătorii de presă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cupe ale presei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Întâlniri informale cu jurnalistii acreditati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Editarea de publicatii si materiale informative si/sau participarea la realizarea de emisiuni radio/TV

1. Editarea de ziare, reviste, pliante, postere ale esalonului respectiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizarea de filme de prezentare a unitătii, CD-uri/casete video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Participarea la realizarea de emisiuni radio/TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Întocmirea documentelor de informare si relatii publice cu termen

1. Planul activitătilor de informare si relatii publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analiza stadiului îndeplinirii obiectivelor de comunicare si a planurilor proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Seful structurii de informare si relatii publice/Personalul de informare si relatii publice,

..............................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

DOTAREA MINIMALĂ

a structurilor de informare si relatii publice la diferite esaloane din Ministerul Apărării Nationale

 

Nr. crt.

Denumirea materialelor

Unitate de măsură

Personal

de informare

si relatii publice

Sectie/Birou/ Compartiment

de informare si relatii publice

Pentru ofiterii de informare

si relatii publice care execută

misiuni externe

Observatii

1.

Radiocasetofon cu compact-disc

buc.

-

1

1

 

2.

Televizor

buc.

1

1

-

 

3.

Videorecorder

buc.

1

1

-

 

4.

Reportofon

buc.

1

1

1

 

5.

Calculator cu acces la internet

buc.

1

1

1*

* portabil

6.

Imprimantă

buc.

1

1

-

 

7.

Aparat de fotografiat digital

buc.

1

1

1

 

8.

Cameră video

buc.

1

1

1

 

9.

Telefon/fax

buc.

1

1

1

 


Nr. crt.

Denumirea materialelor

Unitate de măsură

Personal de informare

si relatii publice

Sectie/Birou/ Compartiment

de informare si relatii publice

Pentru ofiterii de informare

si relatii publice care execută

misiuni externe

Observatii

10.

Telefon mobil

buc.

-

1

-

 

11 .

Copiator

buc.

-

1

-

 

12.

Casete video

buc./an

5

5

10

 

13.

Casete audio

buc./an

10

10

10

 

14.

Compact discuri

buc./an

50

50

50

 

15.

Medii de stocare tip card

buc.

-

1

1

 

 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

 

FORMULAR

de solicitare a acreditării pentru jurnalisti

 

- model -

 

NUMELE SI PRENUMELE:

 

Data si locul nasterii

 

Cetătenia

 

Institutia media reprezentată:

 

redactia

 

adresa

 

functia

 

data încadrării

 

nr. legitimatiei de presă

 

telefon redactie

 

fax redactie

 

e-mail

 

Telefon mobil

 

E-mail personal

 

Date CI/BI - CNP, serie, număr

 

Date pasaport - serie, număr, perioada de valabilitate

 

Experienta în domeniul militar

 

Data solicitării acreditării

 

Acordul institutiei de presă - semnătura, cu numele în clar, stampila

 


ANEXA Nr. 5 la instructiuni

 

TABEL

cu documentele periodice care se elaborează în conformitate cu prezentele instructiuni si traseele pe care acestea le parcurg

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea lucrării

 

 

Baza legală (Instructiuni)

 

 

Frecventa si/sau data-limită a înaintării

 

 

Detalii privind circuitul informational

Persoane care îndeplinesc prin

cumul activităti de informare

si relatii publice

Personal de informare si relatii publice numit pe functie

Sectiile/Birourile/

Compartimentele

de informare

si relatii publice

Redactii ale mass-mediei militare

Directia nformare

si relatii publice

Secretarul de stat cu atributii în

domeniu

Ministrul apărării nationale

1.

Strategia de comunicare a Ministerului Apărării

Nationale

art. 25

anual/ 1 decembrie pentru anul următor

I

I

I

I

E

A

H

2.

Analiza atitudinii mass-mediei fată de institutia militară

art. 37

lunar, semestrial, anual

-

-

-

I

E

I

I

3.

Planul activitătilor de informare si relatii publice la nivelul esaloanelor

art. 25

anual/ 31 decembrie pentru anul următor

E

E

E

I

I

-

-

4.

Planul publicistic al Trustului de presă al Ministerului Apărării Nationale

art. 21

anual/ 31 decembrie

-

-

-

E

A

H

-

5.

Planul publicistic al redactiilor mass-mediei militare, care nu fac parte din Trustul de presă al Ministerului Apărării Nationale

art. 21

anual/ 31 decembrie

-

-

A

E

I

-

-

6.

Stadiul îndeplinirii obiectivelor de comunicare si a planurilor proprii

art. 38

semestrial 15 iulie, 15 ianuarie

E

E

E

E

E

-

-

E - Elaborare; A - Avizare; H - Hotărâre; I - Informare.


 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) si ale anexei nr. 1 lit. f) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului de aprobare al Directiei generale implementare politici agricole nr. 129.048 din 27 ianuarie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 570/2008 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumelor alocate fiecărei activităti, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal si sectorul de îmbunătătiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităti, precum si pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic în anul 2007, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 123 alineatul (3), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) să facă dovada consumului si a plătii sau a reesalonării plătii energiei electrice, termice si/sau a combustibililor de orice tip în anul pentru care se solicită sprijin financiar, pentru obtinerea produselor eligibile pentru sprijin financiar;”.

2. La articolul 123 alineatul (4), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

„g) dovada plătii/reesalonării plătii, conform legislatiei în vigoare, a facturilor de energie termică, electrică sau combustibili de orice tip, necesară încălzirii/climatizării spatiilor amenajate pentru obtinerea produselor eligibile.”

3. La articolul 123, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Depunerea solicitărilor de sprijin financiar se face până la data de 26 februarie inclusiv a anului următor recoltării.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 4 februarie 2009.

Nr. 26.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale OK CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 20 ianuarie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale OK CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.A. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. - Societatea Comercială OK CONSULTING BROKER DE ASIGURARE - S.A., cu sediul social în municipiul Sibiu, Str. Banatului nr. 8, ap. 1, judetul Sibiu, nr. de ordine în registrul comertului J32/821/14.05.2008, cod unic de înregistrare 23881554/15.05.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2009.

Nr. 87.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.