MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 85             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 12 februarie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.254 din 25 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 597 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            6.058/2008.- Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru abrogarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.036/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifică, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica) si a Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.653/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.036/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifică, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)

 

            125. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

            116. - Decizie privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale KD LIFE Asigurări - S.A.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

            4. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 4/2009 privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitătii de investire


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.254

din 25 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 597 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Ion Tiucă -procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 597 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Rico” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 9.661/118/2007 al Curtii de Apel Constanta - Sectia civilă, pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.288D/2008, care are acelasi obiect al exceptiei de neconstitutionalitate.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea celor două dosare, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord ca aceste dosare să fie conexate.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.288D/2008 la Dosarul nr. 1.239D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât criticile de neconstitutionalitate vizează o lacună legislativă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 25 martie 2008, pronuntate în Dosarul nr. 9.661/118/2007 si în Dosarul nr. 9.669/118/2007, Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 597 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Rico” - S.R.L. din Constanta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale atacate sunt neconstitutionale, deoarece nu îl protejează pe creditorul care are si calitatea de tert poprit pentru sumele pe care le datorează unui debitor, în conditiile în care textul de lege prevede că poprirea asigurătorie „nu poate privi decât o a treia persoană”.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 597 alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora: „Poprirea asigurătorie se poate înfiinta asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în conditiile stabilite de art. 591.”

Dispozitiile constitutionale la care este raportată exceptia sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 referitor la libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 124 alin. (2) referitor la înfăptuirea justitiei, art. 135 alin. (2) lit. a) referitor la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie si art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietătii private.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că, în realitate, critica formulată priveste redactarea textului art. 597 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Astfel, se apreciază de către autor că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece „poprirea asiguratorie nu poate privi decât o a treia persoan㔠si „nu-l protejează pe creditorul care poate cumula si calitatea de tert poprit pentru sumele pe care le datorează debitorului”.

Asadar, pretinsa neconstitutionalitate a textului de lege criticat este determinată exclusiv de o omisiune legislativă. Or, în temeiul art. 61 din Constitutie, „Parlamentul este [... ] unica autoritate legiuitoare a tării”, astfel încât modificarea sau completarea normelor juridice constituie atributii exclusive ale acestuia.


Ca atare, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit căruia aceasta „se pronuntă numai asupra constitutionalităt ii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 597 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Rico” - S.R.L. din Constanta în dosarele nr. 9.661/118/2007 si nr. 9.669/118/2007 ale Curtii de Apel Constanta - Sectia civilă, pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.036/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifică, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica) si a Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.653/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.036/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifică, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 983/1999 privind înfiintarea Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifică, Inovare si Transfer Tehnologic- Politehnica (AMCSIT - Politehnica), cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.036/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifică, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 28 februarie 2000, si Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.653/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.036/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifică, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 3 februarie 2005.

Art. 2. - Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Manageriale de Cercetare Stiintifică, Inovare si Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica) se aprobă prin decizie a conducătorului Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Emil Aldea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2008.

Nr. 6.058.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei pentru infrastructură sanitară, logistică si dispozitive medicale nr. I.B. 1.268 din 6 februarie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Structura de specialitate care realizează politica Ministerului Sănătătii în domeniul dispozitivelor medicale este Directia pentru infrastructură sanitară, logistică si dispozitive medicale din cadrul Ministerului Sănătătii.”

2. Articolul 5 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. -Avizul de functionare si anexele la acesta se emit de Directia pentru infrastructură sanitară, logistică si dispozitive medicale, denumită în continuare DISLDM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2000, republicată.”

3. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „DGFIFAM” se înlocuieste cu sintagma „DISLDM”.

4. Anexa nr. 2 la normele metodologice se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 6 februarie 2009.

Nr. 125.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

ROMÂNIA

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

STRUCTURA DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

AVIZ DE FUNCTIONARE

nr.........din...............

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, si în baza documentatiei înaintate, Ministerul Sănătătii avizează functionarea unitătii.........................................................................................................

cu sediul în...............................................................................................................................

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

            pentru activităti de:

import, comercializare si depozitare

DA

NU

 

pentru dispozitivele medicale din categoriile:

 01. Dispozitive medicale implantabile active;

 02. Dispozitive medicale pentru anestezie, ventilatie pulmonară;

 03. Dispozitive medicale stomatologice;

 04. Dispozitive medicale electromecanice;

 05. Dispozitive medicale de uz medical/general spitalicesc;

 06. Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro;

 07. Dispozitive medicale implantabile neactive;

 08. Dispozitive medicale oftalmologice si optice;

 09. Dispozitive medicale chirurgicale reutilizabile;

 10. Dispozitive medicale de unică utilizare;

 11. Mijloace ajutătoare pentru persoane cu dizabilităti;

 12. Dispozitive medicale pentru diagnostic si tratament cu radiatii;

 

protezare

DA

NU

:  ortopedică;

 auditivă;

 alte tipuri;

 

 

optică

DA

NU

 

reparare, verificare si punere n functiune

DA

NU

 

pentru dispozitive medicale.............................................................................................................

(se completează categoria dispozitivelor medicale)

 

Unitatea este distribuitor al producătorului............................................................................

Unitatea este reprezentant autorizat al producătorului.......................................................... din tara................................

Orice modificare a conditiilor stabilite prin reglementările Ministerului Sănătătii, care au stat la baza avizării, atrage anularea prezentului aviz de functionare.

Prezentul aviz de functionare este valabil 5 ani de la data emiterii.

 

Director,

………………..

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale KD LIFE Asigurări - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în persoana doamnei Angela Toncescu, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 27 ianuarie 2009, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei privind situatia solvabilitătii Societătii Comerciale KD LIFE Asigurări - S.A. nr. 219 din 26 ianuarie 2009, care a completat documentatia prezentată în sedinta din data de 13 ianuarie 2009, s-a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societătii Comerciale KD LIFE Asigurări - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Manu nr. 5, et. 4, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 40/3146/24.02.2006, cod unic de înregistrare 18419410, reprezentată legal de domnul Ian Harrocks, în calitate de directorgeneral,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

Conform Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 ianuarie 2009, s-a solicitat Societătii Comerciale KD LIFE Asigurări - S.A., în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, să transmită în termen de 48 de ore calculul marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime si fondului de sigurantă determinat pentru 31 decembrie 2008.

Ca urmare a solicitării autoritătii de supraveghere nr. 1.282 din 20 ianuarie 2009, conducerea societătii a transmis prin adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 1.754 din 26 ianuarie 2009 raportareaprivind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă si fondul de sigurantă pentru asigurările de viată.

În urma analizării raportărilor transmise de societate, s-a constatat că valoarea marjei disponibile se situa sub valoarea minimă pentru fondul de sigurantă prevăzută de legislatia în vigoare, atât pentru 30 noiembrie 2008, cât si pentru 31 decembrie 2008, societatea fiind astfel insolvabilă.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a), alin. (5) si alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (1) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viată, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2008.

Având în vedere că societatea nu mai îndeplineste conditiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile a scăzut sub limita minimă prevăzută pentru fondul de sigurantă în normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2008, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 27 ianuarie 2009 aplicarea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare a Societătii Comerciale KD LIFE Asigurări - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 lit. c) din Legea nr. 503/2004, drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se dispune deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară, conform art. 8 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 7 lit. c) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare a Societătii Comerciale KD LIFE Asigurări - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Gheorghe Manu nr. 5, et. 4, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 40/3146/24.02.2006, cod unic de înregistrare 18419410, reprezentată legal de domnul Ian Harroks, în calitate de director general.

Art. 2. - În aplicarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 503/2004, Consiliul de administratie al Societătii Comerciale KD LIFE Asigurări - S.A. va întocmi si va depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor un plan de redresare financiară, în termen de cel mult 20 de zile de la data primirii de către societatea de asigurare a prezentei decizii.

Art. 3. - Planul de redresare va include informa t iile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 503/2004 si va conine termene exacte de îndeplinire a măsurilor preconizate, precum si răspunderi concrete pe persoane abilitate, conform regulamentului de functionare a societătii de asigurare.

Art. 4. - (1) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 503/2004, administratorii societătii de asigurare au obligatia de a convoca de îndată o adunare generala extraordinară, cu propunerea efectuării operatiunii de majorare a capitalului social.

(2) Termenul de întrunire nu va putea fi mai mare de 5 zile de la data convocării, iar efectuarea operatiunilor de majorare a capitalului social nu va putea depăsi 30 de zile lucrătoare de la data primirii deciziei de declansare a procedurii de redresare financiară.

Art. 5. - Consiliul de administratie răspunde de neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necorespunzător a dispozitiilor comunicate prin prezenta decizie si va fi sanctionat în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 71 din Legea nr. 503/2004.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 116.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 4/2009 privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitătii de investire

 

În temeiul dispozitiilor art. 16, ale art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. b) din Ordonanta de u rgentăa Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere dispozitiile art. 87 alin. (1) lit. i), ale art. 90 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 28 ianuarie 2009,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 4/2009 privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitătii de investire, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2009.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 4/2009

privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitătii de investire

 

În temeiul dispozitiilor art. 16, ale art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

având în vedere prevederile art. 87 alin. (1) lit. i), ale art. 90 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileste atributiile si obligatiile administratorului de pensii facultative cu privire la activitatea de investire, investitiile fondului de pensii facultative, procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii facultative, precum si decizia de investire, atributiile persoanei responsabile cu activitatea de investire a activelor si autorizarea acestuia.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Lege si în Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) instrumente cu risc scăzut (IRS) - instrumentele cu venit fix, respectiv:

(i) titluri de stat;

(ii) obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale;

(iii) alte instrumente financiare având garantia explicită si integrală a statului;

b) conducători - membrii consiliului de administratie si directorii administratorului ori, după caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului;

c) abatere pasivă de la limitele investitionale - depăsirea ori scăderea fată de limitele investitionale, apărută fără ca administratorul să cumpere sau să vândă instrumentele financiare respective;

d) grup - un grup de entităti, format dintr-o societate-mamă, filialele sale si entitătile în care societatea-mamă sau filialele sale detin o participatie, precum si un grup de entităti legate între ele printr-o relatie, alta decât cea dintre o societate-mamă si o filială, respectiv o relatie în următorul sens:

(i) o entitate sau mai multe entităti este/sunt condusă/conduse pe o bază unică, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entităti;

(ii) organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia sau mai multor entităti sunt formate din aceleasi persoane reprezentând majoritatea decizională, aflate în functie în cursul exercitiului financiar si până la întocmirea situatiilor financiare consolidate;

e) investment grade - rating de performantă acordat emitentilor de valori mobiliare de către agentiile de evaluare specializate;

f) persoană relevantă în raport cu administratorul - se întelege oricare dintre următoarele:

(i) un director, conducător sau echivalent al administratorului;

(ii) un angajat (salariat) al administratorului, precum si orice altă persoană fizică care îsi oferă serviciile la dispozitia si sub controlul administratorului si care este implicat în desfăsurarea de către administrator a activitătii de administrare a fondului de pensii; (iii) persoană fizică/juridică direct implicată în furnizarea serviciilor către administrator în baza unui contract de externalizare;

g) persoană responsabilă cu investirea - persoana cu atributii de coordonare/conducere a directiei de investitii;

h) private equity- actiuni la companii private care nu sunt listate pe piete reglementate (burse);

i) rating - evaluarea făcută de o agentie specializată asupra riscurilor asociate unui emitent, unei obligatiuni sau unui alt titlu de creantă, pe parcursul vietii instrumentului financiar evaluat; j) societatea-mamă - o entitate care se află în una dintre următoarele situatii:

(i) are majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate, denumită filială;

(ii) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale altei entităti, denumită filială, si este în acelasi timp actionar/asociat sau membru al acelei entităti;

(iii) are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra unei entităti, denumită filială, al cărei actionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a unor prevederi din actul constitutiv al entitătii, în cazul în care legislatia aplicabilă filialei îi permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi;

(iv) este actionar/asociat sau membru al unei entităti si majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale acelei filiale, aflati în functie în exercitiul financiar în curs, în exercitiul financiar anterior si până la data la care sunt întocmite situatiile financiare consolidate, au fost numiti numai ca rezultat al exercitării drepturilor lor de vot; această prevedere nu se aplică în cazul în care o altă entitate are fată de acea filială drepturile prevăzute la lit. (i), (ii) sau (iii);

(v) este actionar/asociat sau membru al unei entităti si controlează singură, în baza unui acord încheiat cu alti actionari/asociati sau membri ai acelei entităti, denumită filială, majoritatea drepturilor de vot în acea filială;

(vi) are dreptul de a exercita sau, în opinia autoritătilor competente, exercită în fapt o influentă dominantă ori un control asupra altei entităti, denumită filială;

(vii) societatea-mamă împreună cu o altă entitate, denumită filială, sunt conduse pe o bază unică de către societatea-mamă;

k) tranzactie personală - tranzactia cu un instrument financiar efectuată de către sau în numele unei persoane relevante în raport cu administratorul, în situatia în care acea persoană relevantă actionează în afara obiectului activitătii pe care o desfăsoară în acea calitate.

 

CAPITOLUL II

Atributiile administratorului cu privire la activitatea de investire

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 3. - Administratorul investeste activele fondului de pensii facultative cu respectarea politicii investitionale autorizate de Comisie, având ca obiectiv maximizarea veniturilor rezultate din investitii, prin investirea prudentială a activelor fondului de pensii, în folosul exclusiv al participantilor sau, după caz, al beneficiarilor si în conformitate cu prevederile legale.

Art. 4. -Administratorul are următoarele obligatii:

a) să asigure investirea activelor fondurilor de pensii facultative cu respectarea limitelor prevăzute de lege si a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii facultative;

b) să investească activele fondurilor de pensii facultative într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea activelor fondului de pensii facultative;

c) să asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii facultative în vederea dispersiei riscului si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate. Activele se vor diversifica în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenta excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăti comerciale, precum si concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.

Art. 5. - În exercitarea atributiilor sale administratorului îi este interzis:

a) să negocieze si să încheie tranzactii, în numele si în contul altor persoane decât fondul de pensii facultative pe care îl administrează, cu exceptia tranzactiilor prevăzute de legislatia în vigoare;

b) să externalizeze, în sensul transferării de atributii pe bază de contract sau încredintării executării anumitor obligatii către un alt administrator ori către o societate comercială, activitătile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), c), e), f), g) si h) din Lege.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reglementări interne

 

Art. 6. - Reglementările interne ale administratorului cu privire la activitatea de investire vor fi aprobate de consiliul de administratie/consiliul de supraveghere si se vor referi, fără a se limita la:

a) proceduri referitoare la tranzactiile în interesul propriu al administratorului sau la tranzactiile personale ale salariatilor acestuia;

b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare apartinând fondului de pensii facultative de cele apartinând administratorului, precum si de cele ale fondului de pensii administrat privat, aflat în administrarea aceluiasi administrator, împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către administrator în tranzactiile pe cont propriu;

c) proceduri de administrare a riscului, care să includă metode de evaluare a riscurilor investitionale, riscului de credit, riscului de piată, riscului de lichiditate, riscului operational, riscului reputational etc;

d) proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca toate operatiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveste părtile implicate, timpul si locul unde au fost efectuate, să asigure păstrarea înregistrărilor tranzactiilor desfăsurate, în conformitate cu prevederile Normei nr. 2/2008 privind organizarea activitătii de arhivă la administratorii de fonduri de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008;


e) proceduri adecvate care să detalieze competentele si modul în care se administrează activele fondului.

 

CAPITOLUL III

Gestionarea conflictului de interese

 

Art. 7. - (1) Administratorul trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure că situatiile de conflict de interese între societate, inclusiv conducători, salariati, societatea-mamă, grupul din care administratorul face parte sau orice persoană afiliată ori aflată în mod direct sau indirect în pozitie de control fată de societate, si fondul de pensii, precum si între combinatii ale situatiilor de mai sus sunt identificate si gestionate astfel încât interesele fondului de pensii să nu fie afectate.

(2) De asemenea, administratorul se va asigura că nu există un conflict între interesul participantului la fondul de pensii si interesele personale ale unui angajat, atunci când angajatul are interese în calitatea sa de persoană privată.

(3) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de administrare a portofoliului fondului de pensii facultative si a serviciilor conexe sau a combinării acestora si a căror existentă ar putea prejudicia interesele unui fond, administratorul va lua în considerare, în baza unor criterii minime stabilite la nivelul societătii, situatia în care o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct ori indirect prin control se află în oricare dintre următoarele situatii:

a) administratorul sau acea persoană ar putea obtine un câstig financiar sau ar putea evita o pierdere financiară, pe cheltuiala fondului;

b) administratorul sau acea persoană beneficiază de un stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza o societate comercială cu care va încheia un contract de orice tip.

Art. 8. - Administratorul trebuie să dispună măsurile si procedurile necesare pentru a se asigura că sunt respectate:

a) cerinta ca personalul directiei de investitii care efectuează activităti de analiză financiară si alte persoane relevante să nu se implice în tranzactii personale sau să procedeze la sfătuirea ori determinarea oricăror persoane de a proceda la efectuarea de tranzactii cu instrumentele financiare supuse cercetării sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, înainte ca rezultatele cercetării să fie utilizate de fondul de pensii;

b) cerinta ca tranzactiile personale identificate la nivelul administratorului fondului de pensii să fie evidentiate într-un registru care să încludă orice aprobare sau interdictie în legătură cu acestea;

c) interdictiile prevăzute la cap. VII.

Art. 9. - Procedurile întocmite în aplicarea art. 8 lit. b) trebuie să fie astfel concepute încât să asigure în mod distinct următoarele:

a) fiecare persoană relevantă cunoaste restrictiile cu privire la tranzactiile personale, precum si măsurile stabilite de către administrator cu privire la tranzactiile personale si la dezvăluirea informatiilor;

b) administratorul este informat de îndată cu privire la orice tranzactie personală la care participă o persoană relevantă, fie în baza unei notificări cu privire la acea tranzactie, fie prin alte proceduri care permit administratorului să identifice asemenea tranzactii.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii facultative

 

Art. 10. - (1) Unui fond de pensii facultative i se va asocia un grad de risc.

(2) În functie de gradul de detinere a instrumentelor cu risc scăzut ca procent (%) din totalul activelor fondului de pensii,

fondului de pensii facultative i se poate asocia unul dintre următoarele grade de risc:

a) grad de risc scăzut al unui fond de pensii facultative - total detineri de IRS din total activ net al fondului: 100% -85%;

b) grad de risc mediu al unui fond de pensii facultative - total detineri de IRS din total activ net al fondului: 85%-65%;

c) grad de risc ridicat al unui fond de pensii facultative - total detineri de IRS din totalul activului fondului: 65%-50%.

Art. 11. -Administratorul fondului de pensii facultative are obligatia să corecteze, inclusiv prin măsuri active, abaterea de la gradul de risc declarat în prospectul schemei de pensii facultative în maximum 60 de zile calendaristice de la data depăsirii/scăderii pasive peste/sub limitele aferente gradului de risc declarat.

 

CAPITOLUL V

Investitiile fondului de pensii facultative

 

SECTIUNEA 1

Reguli generale

 

Art. 12. - Pe toată durata functionării fondului de pensii facultative, administratorul va respecta structura de portofoliu prevăzută în prospectul schemei de pensii facultative autorizat de către Comisie.

Art. 13. - (1) Administratorul poate investi activele fondului de pensii facultative pe următoarele piete financiare:

a) piata monetară;

b) piata de capital.

(2) Administratorul poate investi atât pe piata primară, cât si pe piete secundare reglementate, inclusiv pe piata secundară bancară.

Art. 14. - Activele fondului de pensii vor fi investite în instrumentele financiare prevăzute la art. 87 alin. (1) lit. a)-h) din Lege si de prezenta normă, cu respectarea următoarelor limite maxime pentru fiecare instrument:

a) 20 % din activele fondului de pensii vor putea fi investite în instrumente ale pietei monetare, cu respectarea următoarelor sublimite:

(i) conturi în lei sau în valute liber convertibile la bănci autorizate să functioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau Spatiului Economic European - 5%;

(ii) depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să functioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, pentru o perioadă de până la 180 de zile calendaristice - 20%;

(iii) depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să functioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau Spatiului Economic European, pentru o perioadă mai mare de 180 de zile calendaristice - 20%;

b) 70% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în titluri de stat din România, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, cu respectarea următoarelor sublimite:

(i) titluri de stat, cu scadenta mai mică de un an - 50 %; (ii) titluri de stat, cu scadentă mai mare de un an - 70%;

c) 30% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligatiuni si în alte valori mobiliare emise de autorităti ale administratiei publice locale din România, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;

d) 50% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate din România, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, cu respectarea următoarelor sublimite:


(i) actiuni tranzactionate pe piete reglementate din România - 35%;

(ii) actiuni tranzactionate pe piete reglementate din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, altele decât România - 35%;

(iii) obligatiuni corporatiste ale emitentilor din România - 30%; ' (iv) obligatiuni corporatiste ale emitentilor din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, altele decât România, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 17 - 30%;

e) 15% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în titluri de stat emise de state terte, indiferent de termenul până la maturitate, cu respectarea următoarelor sublimite:

(i) titluri de stat din S.U.A., Canada, Japonia - 15%; (ii) titluri de stat din alte state terte care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 17 - 5%;

f) 10% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autorităti ale administratiei publice locale din state terte, cu respectarea următoarelor sublimite:

(i) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autorităti ale administratiei publice locale din S.U.A., Canada, Japonia -10 %;

(ii) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autorităti ale administratiei publice locale din state terte care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 17 - 5%.

g) 5% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligatiuni emise de organisme străine neguvernamentale, altele decât cele mentionate la lit. j), tranzactionate pe piete reglementate care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 17;

h) 5% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European si din state terte;

i) 5% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în private equity la companii din România, din state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;

j) 15% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în obligatiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeană de Investitii, tranzactionate pe piete reglementate;

k) 5% din activele fondului de pensii vor putea fi investite în mărfuri si derivate pe mărfuri, precum: titei si derivati ai acestuia, bumbac, cafea, grâu, cupru, aluminiu, zinc si metale pretioase, tranzactionate pe burse reglementate si specializate din Uniunea Europeană si S.U.A.

Art. 15. - (1) Administratorul poate investi într-un singur emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăsi în total 5%, precum si în activele unui grup de emitenti si persoanele afiliate acestora, fără a depăsi în total 10%.

(2) Limitele prevăzute la alin. (1) se referă la toate tipurile de investitii permise de lege si de prezenta normă, inclusiv conturi si depozite bancare, cu exceptia titlurilor de stat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli speciale

 

Art. 16. -Administratorul va urmări investirea în actiuni tranzactionate ale emitentilor care îndeplinesc cel putin conditiile de admitere la categoria a 2-a a Bursei de Valori Bucuresti.

Art. 17. - Administratorul poate investi numai în acele obligatiuni sau alte titluri de creantă din state apartinând Uniunii Europene sau Spatiului Economic European ori statelor terte, cu exceptia României, care au primit din partea agentiilor de rating internationale calificativul „investment grade”.

Art. 18. - În cazul în care în procesul de investire sunt depăsite în mod pasiv limitele prevăzute la art. 14 si 15, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depăsirii limitei, administratorul fondului de pensii facultative are obligatia să corecteze, inclusiv prin măsuri active, abaterea de la limitele investitionale prevăzute de legislatia în vigoare si în prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 19. -Administratorii pot proteja portofoliul de investitii al fondului de pensii administrat privat împotriva riscului valutar si al riscului de dobândă prin instrumente financiare specifice.

 

CAPITOLUL VI

Decizia de investire, atributiile persoanei responsabile cu investirea si autorizarea acesteia

 

SECTIUNEA 1

Decizia de investire si atributiile persoanei responsabile cu investirea

 

Art. 20. - Decizia de investire se va lua cu respectarea politicii investitionale, a limitelor de investire prevăzute de prospectul schemei de pensii facultative autorizat de către Comisie si a reglementărilor în vigoare.

Art. 21. - În vederea gestionării operatiunilor zilnice ale fondului de pensii, administratorul va avea în structura sa organizatorică o directie de investitii organizată în mod distinct, responsabilă cu analiza oportunitătilor investitionale si plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită de conducătorii administratorului, după caz.

Art. 22. - Persoana responsabilă cu investirea va avea cel putin următoarele atributii în domeniul său de activitate:

a) să organizeze activitatea directiei de investitii;

b) să asigure investirea activelor cu respectarea limitelor prevăzute de lege si a celor stabilite prin prospectul schemei de pensii;

c) să asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii facultative în vederea dispersiei riscului si a mentinerii unui grad adecvat de lichiditate;

d) să efectueze analize prealabile investirii asupra riscului de investitie si a costurilor implicate;

e) să asigure dezvoltarea de politici si proceduri adecvate privind analiza oportunitătilor investitionale si a plasării activelor;

f) să asigure respectarea reglementărilor prudentiale;

g) să asigure informarea consiliului de administratie/ consiliului de supraveghere despre problemele si evolutiile semnificative care ar putea influenta profilul de risc al fondului de pensii facultative;

h) să stabilească sisteme de raportare detaliate si oportune către consiliul de administratie si/sau consiliul de supraveghere, după caz, care să permită acestora să efectueze o evaluare corectă a activitătii desfăsurate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Autorizarea persoanei responsabile cu investirea

 

Art. 23. - Persoana responsabilă cu investirea îsi desfăsoară activitatea în baza deciziei de autorizare emise de Comisie.

Art. 24. - Comisia autorizează persoana responsabilă cu investirea, dacă aceasta îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă încheiat un contract de muncă cu normă întreagă sau un contract de mandat cu societatea administrator de pensii si să desfăsoare activităti de investire numai în cadrul acelei societăti;

b) să fie absolventă a unei institutii de învătământ superior de lungă durată;


c) să aibă experientă profesională de cel putin 3 ani în domeniul financiar-bancar/administrării de investitii;

d) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si pentru alte infractiuni de natură economică;

e) să nu fi fost sanctionată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Banca Natională a României sau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu interzicerea desfăsurării de activităti pe pietele supravegheate de acestea ori de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din străinătate sau să se fi aflat în altă situatie care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză va activa ca persoană responsabilă cu investirea în cadrul directiei de investitii;

f) să nu fie membră în consiliul de administratie/conducător, angajat sau să aibă orice relatie contractuală, directă ori indirectă, cu un alt administrator al unui fond de pensii facultative, cu institutia de credit care îndeplineste functia de depozitar al fondului de pensii administrat de către administratorul la care acesta este angajat, cu o societate de servicii de investitii financiare cu care administratorul la care persoana este angajată se află în relatie contractuală.

Art. 25. - Administratorul transmite Comisiei cererea de autorizare a persoanei responsabile cu investirea din cadrul institutiei sale, întocmită conform anexei nr. 1, împreună cu următoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate al persoanei care urmează a fi numită persoană responsabilă cu investirea, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) copie de pe actul care atestă că are studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licentă sau de diplomă, după caz;

d) copie de pe contractul individual de muncă sau de pe contractul de mandat, după caz;

e) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat si semnat de această persoană;

f) declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute de Lege;

g) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal; h) declaratia nr. 1 si declaratia nr. 2, prevăzute în anexele nr. 4 si nr. 5.

Art. 26. - Comisia analizează si hotărăste cu privire la eliberarea deciziei de autorizare a persoanei responsabile cu investirea, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

Art. 27. - (1) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la art. 26, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(2) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 28. - Decizia de autorizare se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.

Art. 29. - Orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza cărora s-a eliberat decizia de autorizare a persoanei responsabile cu investirea va fi supusă autorizării Comisiei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Respingerea cererii de autorizare a persoanei responsabile cu investirea din cadrul societătii administrator de pensii facultative

 

Art. 30. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare a persoanei responsabile cu investirea din cadrul societătii administrator de pensii facultative.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 31. - O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Retragerea autorizatiei persoanei responsabile cu investirea din cadrul societătii administrator de pensii facultative

 

Art. 32. - Comisia poate retrage autorizatia persoanei responsabile cu investirea din cadrul societătii administrator de pensii facultative în următoarele conditii:

a) dacă decizia de autorizare a fost obtinută pe baza unor informatii sau documente false ori care au indus în eroare;

b) în situatia în care nu mai sunt îndeplinite conditiile avute în vedere la autorizare;

c) la cererea administratorului.

Art. 33. - (1) Decizia de retragere, scrisă si motivată, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(2) Decizia de retragere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 34. - Administratorul are obligatia să solicite Comisiei retragerea autorizatiei persoanei responsabile cu investirea cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă ori a mandatului.

Art. 35. -Înlocuirea persoanei responsabile cu investirea din cadrul societătii administrator de pensii facultative este notificată imediat Comisiei, urmând să se parcurgă etapele pentru obtinerea deciziei de autorizare a persoanei nou-numite în această functie.

 

CAPITOLUL VII

Interdictii privind investitiile

 

Art. 36. -Administratorii nu pot investi activele fondului de pensii pe care îl administrează în:

a) instrumente financiare tranzactionate pe alte piete decât pe piete reglementate, cu exceptia celor de pe piata secundară bancară;

b) operatiuni de vânzare în lipsă sau de împrumut cu valori mobiliare admise la tranzactionare;

c) instrumente financiare emise de către societatea-mamă a administratorului, grupul din care administratorul face parte, precum si de către orice altă persoană afiliată sau aflată în mod direct ori indirect în pozitie de control fată de societate;

d) orice alte active care nu pot fi identificate sau a căror evaluare este incertă.

Art. 37. - (1) Administratorului, analistilor financiari si persoanelor relevante implicate în producerea cercetării pentru investitii le este interzis să accepte stimulente de la persoanele având un interes material legat de subiectul cercetării pentru investitii.

(2) Administratorul, analistii financiari si alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investitii nu trebuie să promită emitentilor asigurarea unei cercetări favorabile.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 38. - (1) În termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei norme, administratorul are obligatia să finalizeze reorganizarea internă a activitătii sale în conformitate cu prevederile prezentei norme, inclusiv prin autorizarea persoanei responsabile cu investirea.

(2) Persoanele autorizate/avizate de către Comisie în vederea desfăsurării activitătii de investitii în cadrul unui administrator de pensii facultative până la intrarea în vigoare a prezentei norme nu trebuie să reia procedura de autorizare.

Art. 39. - Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 40. - Prevederile Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008, rămân aplicabile.

Art. 41. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. f) si k) si alin. (2), (3), (4), (6). (7), (9) si (10) din Lege.

Art. 42. - Prezenta normă intră în vigoare la data de 1 mai 2009.

Art. 43. -Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

Pagina 1/1

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂTII

CERERE PENTRU AUTORIZAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU INVESTIREA

Subsemnatul(a)

....................................................................................................................................................................................................................

(numele si prenumele)

în calitate de reprezentant legal al administratorului

....................................................................................................................................................................................................................

(denumirea societătii de administrare)

având sediul social .......................................................

(localitate)

................................................................................................ ,

(strada si numărul)

 

 

...................................................,

(judetul)

 

.....................…………………………… ......................................,

(codul postal)

 

 

solicit autorizarea persoanei responsabile cu investirea, respectiv a dnei, dlui

................................................................................................................................................................. .

(numele si prenumele persoanei)

 

 

Date de contact ale persoanei responsabile cu investirea:

Numărul de telefon…………... .................Numărul de fax… .......... ………………… .......

Adresa de postă electronică ………………………………………………………………….

Prezenta cerere este însotită de un număr de ………. documente, totalizând un număr de ……… file.

 

 

Semnătura reprezentantului legal ……………………..

Data .............................

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 


CURRICULUM VITAE

 

Informatii personale

 

Nume/Prenume

Nume/Prenume

Adresa

Numărul imobilului, numele străzii, codul postal, localitatea, tara

Telefon

Fix: Mobil:

Fax

 

E-mail

 

Cetătenia

 

Data nasterii

 

Sex

 

Experienta profesională

 

Perioada

Mentionati pe rând fiecare experientă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Functia sau postul ocupat

 

Principalele activităti si responsabilităti

 

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitătii sau sectorul de activitate

 

Educatie si formare

 

Perioada

Mentionati pe rând fiecare formă de învătământ si program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.

Calificarea/diploma obtinută

 

Domenii principale studiate/competente dobândite

 

Numele si tipul institutiei de învătământ

 

Nivelul de clasificare a formei de învătământ

 

Aptitudini si competente personale

 

Limba maternă

Precizati limba maternă

Curriculum vitae

 

Limba(i) străină(e) cunoscute

 

Autoevaluare

Înteles

Vorbit

Scris

 

Abilităti de ascultare

Abilităti de citire

Interactiune

Exprimare

 

Limba

 

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

 

Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului

Descrieti competentele si indicati contextul în care au fost dobândite.

Alte competente si aptitudini

Descrieti competentele si indicati contextul în care au fost dobândite.

Informatii suplimentare

Indicati alte informatii utile care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc.


ANEXA Nr. 3

la normă

 

CHESTIONAR

pentru persoana responsabilă cu investirea din cadrul societătii administrator de pensii facultative

 

Acest chestionar va fi completat de către persoana propusă ca persoană responsabilă cu investirea din cadrul societătii administrator de pensii facultative. Chestionarul se întocmeste potrivit acestui model; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

1. Denumirea si adresa societătii administrator de pensii facultative pentru care se comunică informatiile:

2. Identitatea persoanei care urmează a fi numită persoană responsabilă cu investirea din cadrul societătii administrator de pensii facultative (numele si prenumele, CNP, seria si numărul actului de identitate, emitentul si data emiterii acestuia, data si locul nasterii, cetătenia si domiciliul).

...................................................................................................................................................................

3. Functia pe care o exercitati în cadrul societătii. Se va prezenta si o scurtă descriere a atributiilor si responsabilitătilor aferente.

...................................................................................................................................................................

4. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experientei profesionale si a onorabilitătii dumneavoastră.

...................................................................................................................................................................

5. Ati fost sau sunteti actionar semnificativ (care detine cel putin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? În această eventualitate, precizati denumirea societătii comerciale si nivelul participatiei dumneavoastră.

...................................................................................................................................................................

6. Ati exercitat activităti pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obtinerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere si/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate?

...................................................................................................................................................................

7. Ati avut, dumneavoastră sau societătile la care ati exercitat responsabilităti de conducere si/sau de administrare ori la care ati fost actionar semnificativ ori asociat, dificultăti financiare majore sau v-ati aflat dumneavoastră ori respectivele entităti în alte situatii care să fi condus la  proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăsurare? Dacă da, faceti orice precizare utilă.

...................................................................................................................................................................

8. Autoritătile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizatie ori v-au aplicat vreo sanctiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entitătile la care ati exercitat responsabilităti de conducere si/sau de administrare ori la care ati fost actionar semnificativ ori asociat? Dacă da, dati detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionată, sanctiunea si data aplicării sanctiunii).

...................................................................................................................................................................

9. Sunteti angajat sau aveti o relatie contractuală cu o altă societate de administrare a investitiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investitii financiare sau institutie de credit care îndeplineste functie de depozitar? Dacă da, faceti orice precizare utilă.

...................................................................................................................................................................

10. Sunteti angajat sau aveti o relatie contractuală cu o altă societate de administrare de pensii private? Dacă da, faceti orice precizare utilă

...................................................................................................................................................................

 

 

Semnătura: ....................…

Data: ..............................…

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

ANEXA Nr. 4

la normă

 

DECLARATIA Nr. 1

privind afilierea


Declaratia reprezentare.

Subsemnatul,.................................................., cu domiciliul în al actului de identitate tip......., seria........nr....................., eliberat de...........................la data de............, valabil până la data de....................., CNP.............................., în calitate de reprezentant al directiei de investitii al administratorului .............................................................................., declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, asa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare.

 

            Relatii de afiliere:

 

Nr. crt.

Denumirea societătii/numele si prenumele persoanei fizice

Statul rezident al societătii în care sunt detinute actiuni

Participare la capitalul social

al societătii/drepturile de vot

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura:....................…

Data:..............................…

 

ANEXA Nr. 5

la normă

 

DECLARATIA Nr. 2

privind detinerile reprezentând cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăti

 

Declaratia se întocmeste potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

Subsemnatul,.................................................., cu domiciliul în........................................., posesor al actului de identitate tip......., seria........nr....................., eliberat de...........................la data de............, valabil până la data de....................., CNP.............................., în calitate de reprezentant al directiei de investitii al administratorului .............................................................................., declar prin prezenta că am/nu am detineri care reprezintă cel putin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

 

Detineri individuale:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

persoanei fizice/Denumirea societătii

cu care declarantul se află în relatii

de afiliere

Felul afilierii conform art. 2 alin. (2)

din Legea nr. 204/2006

privind pensiile facultative,

cu modificările si completările ulterioare

Participare la capitalul social al

societătii/drepturile de vot

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura:....................…

Data:..............................…

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.