MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 87/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 87             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 13 februarie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.392 din 16 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.397 din 16 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.408 din 16 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

30. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind delegarea competentei de aprobare a solicitărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier care au suprafata mai mică de 1 ha conducătorilor subunitătilor teritoriale de specialitate ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură

 

68. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

09/144. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitătilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societătilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.392

din 16 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 2

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Daniel Cristian Netăr în Dosarul nr. 12.267/215/2007 al Judecătoriei Craiova - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că a fost depusă o cerere din partea autorului exceptiei prin care acesta solicită Curtii acordarea unui termen în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii, întrucât, din data sesizării Curtii prin încheiere, 30 iulie 2008, si până în prezent, partea a avut suficient timp pentru a-si pregăti apărarea.

Deliberând, Curtea Constitutională respinge cererea de amânare, deoarece partea nu a învederat motive temeinice care să justifice acordarea unui nou termen.

Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 30 iulie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 12.267/215/2007, Judecătoria Craiova - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Daniel Cristian Netăr.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 4, 11, 16, 20, ale art. 24 alin. (1), precum si celor ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prin aceea că stabilesc facultatea, si nu obligatia instantei de a suspenda judecata în cazul în care solutionarea procesului depinde de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul altei judecăti.

Judecătoria Craiova - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl formează dispozitiile art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „Instanta poate suspenda judecata: [...]

2. când s-a început urmărirea penală pentru o infractiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 4, 11, 16, 20, si în art. 24 alin. (1), precum si celor ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă reglementează unul din cazurile de suspendare facultativă a judecătii procesului civil atunci când s-a început urmărirea penală pentru o infractiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să solutioneze cauza.

Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 244 din Codul de procedură civilă s-a mai pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 29 din 27 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 26 februarie 2004. Cu acel prilej, Curtea a statuat că, având posibilitatea de a aprecia oportunitatea suspendării cursului judecătii, instanta este chemată să cenzureze toate acele cazuri care ar putea constitui pretext pentru tergiversarea judecătii. Prin urmare, lăsarea măsurii suspendării la aprecierea judecătorului, atunci când dezlegarea pricinii depinde de existenta unui drept care face obiectul unui alt proces aflat în curs, este menită să îi permită acestuia să îsi exercite rolul activ, sanctionând eventualele tentative de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale, incontestabil mai eficient decât în situatia în care suspendarea ar avea caracter imperativ.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin decizia mentionată, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Daniel Cristian Netăr în Dosarul nr. 12.267/215/2007 al Judecătoriei Craiova - Sectia civilă.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.397

din 16 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4001

din Codul de procedură civilă

 

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marius Radu Vlădoianu si Tincuta Marilena Vlădoianu în Dosarul nr. 8.305/215/2008 al Judecătoriei Craiova - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 2 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.305/215/2008, Judecătoria Craiova - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 4001 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marius Radu Vlădoianu si Tincuta Marilena Vlădoianu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii arată că prevederile art. 4001 din Codul de procedură civilă sunt contrare principiului egalitătii în drepturi, întrucât persoana care detine în coproprietate bunuri alături de o persoană supusă unei executări silite este obligată să suporte o împărteală fortată a bunurilor aflate în indiviziune, cu consecinte potential defavorabile din punct de vedere economic. Astfel, dispozitiile criticate aduc atingere dreptului de proprietate privată al persoanelor nevoite să iasă fortat din indiviziune, încălcând prevederile art. 44 si 53 din Constitutie.

Judecătoria Craiova - Sectia civilă consideră exceptia ca fiind neîntemeiată, apreciind că procedura de judecată a contestatiei la executare se întemeiază pe prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie, care prevăd în mod expres că reglementarea competentei si a procedurii de judecată se face prin lege.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4001 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: „Împărtirea bunurilor proprietate comună poate fi hotărâtă, la cererea părtii interesate, si în cadrul judecării contestatiei la executare.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) care consacră principiul egalitătii în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă s-a mai pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 379 din 14 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 7 noiembrie 2003. Cu acel prilej, Curtea a statuat că, în cadrul judecării contestatiei la executare declarate împotriva executării silite sau împotriva oricărui act de executare, instanta poate dispune împărtirea bunurilor comune atunci când persoana interesată o solicită. Această posibilitate este în deplină concordantă cu dispozitiile art. 728 alin. 1 teza întâi din Codul civil, potrivit cărora „Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune”, în această situatie devenind aplicabile dispozitiile Codului de procedură civilă cuprinse în cartea VI „Proceduri speciale”, cap. VII1 privind „Procedura împărtelii judiciare”.

Textul de lege criticat asigură, pe de o parte, protejarea intereselor patrimoniale ale acelor coproprietari care nu sunt parte în raportul juridic supus judecătii, iar pe de altă parte, permite creditorilor să treacă la executarea silită al cărei obiect îl pot constitui doar bunurile debitorului. Asa fiind, existenta proprietătii comune împiedică temporar realizarea executării silite, numai după finalizarea procedurii de împărteală a bunurilor indivize executarea putând continua cu privire la bunurile ce apartin exclusiv debitorului urmărit.

Prin efectul partajului, creditorul păstrează posibilitatea de a urmări fie întregul bun care a făcut obiectul partajului, dacă acesta a fost atribuit debitorului, fie sulta la care a fost obligat coproprietarul nedebitor căruia i-a fost atribuit bunul, fie partea cuvenită debitorului din pretul obtinut din vânzarea întregului imobil.

Asa fiind, Curtea retine că reglementarea criticată are ca finalitate protejarea intereselor coproprietarilor nedebitori, pusi, în acest mod, la adăpost de riscul de a fi obligati să participe la achitarea unei datorii care nu le incumbă, efectuând astfel o plată nedatorată.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin decizia mentionată, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Marius Radu Vlădoianu si Tincuta Marilena Vlădoianu în Dosarul nr. 8.305/215/2008 al Judecătoriei Craiova - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.408

din 16 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1

din Codul de procedură civilă

 

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Eurotrucks” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 11.356/211/2008 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 6 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 11.356/211/2008, Judecătoria Cluj-Napoca - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Eurotrucks” - S.R.L. din Cluj-Napoca.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că textul de lege criticat instituie o restrângere nepermisă a dreptului de a solicita si de a obtine suspendarea executării silite până la solutionarea contestatiei la executare, fără ca această restrângere să fie proportională cu situatia care a determinat-o. Practic, măsura reglementată prin dispozitiile legale criticate nu respectă exigenta justului echilibru între interesul general si interesele particularilor, care fac obiectul măsurii restrictive.

Impunerea obligatiei de plată a unei taxe de timbru si, suplimentar, a unei cautiuni constituie o restrângere a dreptului fundamental de acces la justitie si afectează nejustificat prerogativele dreptului de proprietate. Mai mult, întrucât solicitarea suspendării executării reprezintă un mijloc de apărare, prin obligarea la plata cautiunii se îngrădeste si dreptul la apărare al persoanei interesate.

Judecătoria Cluj-Napoca - Sectia civilă apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu următorul continut: „Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 21 alin. (1), (2) si (3) privitoare la accesul liber la justiie, art. 44 alin. (1) care garantează dreptul de proprietate, art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si dispozitiilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 540 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 15 august 2007, a statuat că, întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea provizorie a executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie. În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată. De asemenea, prin Decizia nr. 365 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 22 mai 2007, Curtea a statuat că textul de lege criticat nu contravine prevederilor art. 21 din Constitutie.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 24 din Legea fundamentală, Curtea a retinut prin Decizia nr. 8 din 10 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 17 februarie 2006, că aceste sustineri sunt neîntemeiate, având în vedere, pe de o parte, urgenta care impune suspendarea provizorie a executării silite - urgentă care nu îngăduie întârzieri generate de exercitarea vreunei căi de atac împotriva încheierii instantei -, iar pe de altă parte, faptul că măsura provizorie dispusă de presedintele instantei nu îl prejudiciază pe creditor în valorificarea preteniilor sale, acesta beneficiind de toate drepturile si garantiile procedurale, fiind apărat prin instituirea unei cautiuni de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile în bani, cautiune menită să acopere eventualele daune cauzate acestuia prin suspendarea provizorie a executării silite.


Fată de cele arătate, se constată că dispozitiile de lege criticate sunt în concordantă cu prevederile constitutionale invocate, inclusiv cele ale art. 53, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Eurotrucks” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 11.356/211/2008 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind delegarea competentei de aprobare a solicitărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier care au suprafata mai mică de 1 ha conducătorilor subunitătilor teritoriale de specialitate ale autoritătii publice centrale

care răspunde de silvicultură

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 105.093 din 27 ianuarie 2009,

în temeiul prevederilor art. 40 lit. a) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se deleagă competenta de aprobare a solicitărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier national care au suprafata mai mică de 1 ha conducătorilor subunitătilor teritoriale de specialitate ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Aprobarea solicitărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier care au suprafata mai mică de 1 ha se va realiza prin decizie a conducătorilor subunitătilor teritoriale de specialitate ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu respectarea prevederilor legale privitoare la scoaterea definitivă sau ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 30.

 


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare

a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei

în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

 

Având în vedere prevederile:

- art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

- art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 4 februarie 2009.

Nr. 68.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005

privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006

 

Art. 1. - (1) În aplicarea prevederilor art. 301 lit. a), b) si f) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, modelul cererii pentru recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se poate depune direct la agentia pentru prestatii sociale judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, denumită în continuare agentie teritorială, în a cărei rază teritorială domiciliază persoana beneficiară, se poate transmite la această institutie prin postă, cu confirmare de primire, sau prin altă modalitate stabilită de agentia teritorială, până cel târziu la data de 30 iunie 2009.

Art. 2. - (1) În sensul prevederilor art. 5 din Normele metodologice, veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezintă, după caz:

a) suma încasată din veniturile din salarii, care se stabileste astfel:

- la locul unde se află functia de bază: suma încasată de persoana îndreptătită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul a impozitului, determinată ca diferentă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru luna respectivă, si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicală plătită în luna respectivă;

- pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri: suma încasată de persoana îndreptătită, rezultată după aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul, determinată ca diferentă între venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

b) suma încasată de persoana îndreptătită, calculată potrivit legii de către plătitorul acesteia, pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 4 alin. (7) din Normele metodologice;

c) suma încasată de persoana îndreptătită care realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;

d) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităti independente, determinat în conditiile legii;

e) suma rezultată după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activităti agricole, determinat în conditiile legii.

(2) Pentru persoanele care realizează venituri profesionale din salarii, venitul brut reprezintă salariul de bază, indemnizatii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.


(3) În cazul în care o persoană realizează concomitent venituri profesionale din mai multe surse, se vor lua în calcul toate veniturile lunare încasate de aceasta, stabilite potrivit alin. (1).

Art. 3. - (1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) lit. a), c), e) si f) si alin. (6) lit. a)—d) din Normele metodologice, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum si nivelul net lunar al acestora se completează potrivit modelului de adeverintă prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Pentru celelalte cazuri, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum si nivelul net lunar al acestora se completează potrivit modelelor specifice, prevăzute de legislatia în vigoare, utilizate de autoritătile competente.

Art. 4. - (1) În aplicarea prevederilor art. 302 alin. (2) din Normele metodologice si ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, pentru recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului, în cuantum de 85%, baza de calcul a indemnizatiei se determină ca suma totală a veniturilor realizate în ultimele 10 luni anterioare datei nasterii copilului împărtită la 10.

(2) În situatia mentionată la alin. (1), la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se vor lua în calcul veniturile realizate în ultimele 10 luni anterioare datei nasterii copilului, respectiv veniturile din salarii calculate conform art. 2 alin. (1) lit. a) sau veniturile declarate conform contractelor de asigurare socială individuale încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În situatia prevăzută la art. 4 alin. (8) din Normele metodologice, la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului, în cuantum de 85%, perioada pentru determinarea bazei de calcul a indemnizatiei se diminuează corespunzător cu perioada cuprinsă între data nasterii si data prezumtivă a nasterii. Baza de calcul se determină ca suma totală a veniturilor realizate în această perioadă împărtită la numărul de luni rezultate.

Art. 5. - Sumele rezultate din calcularea/recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului se rotunjesc la 1 leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si se neglijează fractiunile de până la 49 de bani inclusiv.

Art. 6. - (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele instructiuni si se utilizează de la data intrării în vigoare a acestora.

(2) Documentele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum si nivelul net lunar al acestora, depuse până la data publicării prezentelor instructiuni la primăriile în a căror rază teritorială îsi au domiciliul persoanele îndreptătite sau, după caz, transmise la agentiile teritoriale, vor fi luate în considerare pentru stabilirea drepturilor la indemnizatia pentru cresterea copilului.

 

ANEXA Nr. 1*)

la Instructiuni

 

CERERE

pentru recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

NOTĂ:

La pct. II se vor completa datele copilului, respectiv ale tuturor copiilor rezultati din sarcini multiple sau datele ambilor copii în cazul în care persoana se află în prelungirea concediului pentru cresterea copilului.

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

Denumire angajator/institutie.................................................

Sediu angajator/institutie.......................................................

Nr. O.R.C...........................................................................

Cod fiscal.............................................................................

Telefon/fax...........................................................................

 

ADEVERINTĂ1)

nr. ............../..........................

 

Se adevereste prin prezenta că doamna/domnul .........................................................., CNP ..............................., domiciliată/domiciliat în localitatea ................................................., str...................................................nr......., bl........., sc........, et......., ap..........., sectorul/judetul.............................., având calitatea de2)...................................................în institutia noastră de la data de....................................:

I. Referitor la îndeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului3):

- în perioada de la.............................până la.....................................a beneficiat de indemnizatie de maternitate;

- la data de.................................se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie;

- în perioada de la............................până la...............................a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului;

- începând cu data de.....................................se aprobă concediul pentru cresterea copilului;

- a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, după cum urmează:

• de la (zi/lună/an)..................................până la (zi/lună/an)................................................4).

 


1) Se va completa de către fiecare angajator/institutie care atestă una dintre situatiile în care persoana s-a aflat la un moment dat în intervalul celor 12 luni.

2) Se va trece calitatea persoanei - de exemplu, salariat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată/determinată, somer, persoană cu drept de pensie de invaliditate.

3) Această rubrică nu se va completa în cazul persoanelor care solicită recalcularea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului.

4) Se completează pentru fiecare lună din cele 12 în care persoana a avut calitatea mentionată.


 

            II. Referitor la veniturile realizate în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, reprezentând suma încasată de persoana îndreptătită, conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a)-c) si alin. (2) din instructiuni:

 

Nr. crt.

Luna

Tipul venitului

(salariu net, indemnizatie somaj,

indemnizatie concediu medical etc.)

Venitul realizat

(salariul net)

- valoarea -

1.

Luna ............................ anul ................

(luna nasterii copilului)

 

 

2.

Luna ............................ anul ................

(luna anterioară lunii nasterii copilului)

 

 

3.

Luna ............................ anul ................

(a 2-a lună anterioară lunii nasterii copilului)

 

 

4.

Luna ............................ anul ................

(a 3-a lună anterioară lunii nasterii copilului)

 

 

5.

Luna ............................ anul ................

(a 4-a lună anterioară lunii nasterii copilului)

 

 

6.

Luna ............................ anul ................

(a 5-a lună anterioară lunii nasterii copilului)

 

 

7.

Luna ............................ anul ................

(a 6-a lună anterioară lunii nasterii copilului)

 

 

8.

Luna ............................ anul ................

(a 7-a lună anterioară lunii nasterii copilului)

 

 

9.

Luna ............................ anul ................

(a 8-a lună anterioară lunii nasterii copilului)

 

 

10.

Luna ............................ anul ................

(a 9-a lună anterioară lunii nasterii copilului)

 

 

11 .

Luna ............................ anul ................

(a 10-a lună anterioară lunii nasterii copilului)

 

 

12.

Luna ............................ anul ................

(a 11-a lună anterioară lunii nasterii copilului)

 

 

 

            Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, respectiv faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau unei institutii de stat se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declar pe propria răspundere că datele si informatiile prezentate corespund realitătii.

.......................................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila reprezentantului legal)

 


ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor si modalitătilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societătilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

 

În temeiul:

- art. 20 lit. c), art. 27 alin. (1) si art. 44 din Ordonanta Guvernului privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati nr. 65/1994, republicată;

- pct. 3, pct. 18 lit. k) si pct. 147 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din România nr. 1/1995, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

- dezbaterilor din cadrul lucrărilor Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România în legătură cu materialele prezentate si în baza stenogramei din 20 decembrie 2008;

- dezbaterilor din cadrul lucrărilor Biroului permanent al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România în legătură cu materialele prezentate în baza stenogramei din 10 ianuarie 2009,

Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind stabilirea criteriilor si modalitătilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societătilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

prof. univ. dr. Marin Toma

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2009.

Nr. 09/144.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind stabilirea criteriilor si modalitătilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societătilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

 

CAPITOLUL I

Norme generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste criteriile si modalitătile pentru determinarea si plata onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societătilor de profil, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, denumit în continuare Corpul, înscrisi în Tabloul Corpului, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 08/117/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în baza art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

(2) Expertul contabil, contabilul autorizat si societatea de profil - membri ai Corpului - sunt denumiti în continuare profesionisti contabili.

(3) Tarifele si elementele care stau la baza onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor cuvenite expertilor contabili si contabililor autorizati, precum si societătilor de profil, membri ai Corpului, prevăzute în prezentul regulament sunt stabilite în moneda natională.

(4) Pornind de la necesitatea satisfacerii unor criterii si conditii minime de calitate a serviciilor prestate, tarifele sunt minime.

(5) Profesionistii contabili au obligatia să fundamenteze onorariile solicitate prin cantitatea si calitatea serviciilor si prin pregătirea, experienta, aptitudinile si abilitătile membrilor echipei.

Art. 2. - (1) Pentru activitatea desfăsurată în beneficiul unui client, profesionistului contabil i se cuvin compensatii pentru:

a) restituirea cheltuielilor de călătorie si sejur;

b) indemnizatii;

c) onorarii.

(2) Compensatiile pentru restituirea cheltuielilor si pentru indemnizatii sunt cumulabile, în fiecare caz, dacă nu se prevede altfel prin prezentul regulament.

Art. 3. - (1) Compensatiile pentru restituirea cheltuielilor si pentru indemnizatii sunt determinate în sume fixe.


(2) Pentru determinarea onorariilor prevăzute în prezentul regulament, între un minimum si un maximum, trebuie să se facă referire la natura, caracteristicile, durata, timpul si cifra de afaceri sau valoarea activitătii si, în plus, trebuie să se tină seama de rezultatul economic urmărit, precum si de avantajele, chiar si nepatrimoniale, create pentru client.

Art. 4. - (1) Cifra de afaceri luată ca bază pentru determinarea onorariilor se stabileste potrivit celor prevăzute în prezentul regulament. Acolo unde cifra de afaceri nu este determinată sau nu poate fi determinată, se ia drept referintă valoarea maximă a beneficiilor si avantajelor create.

(2) Când există o disproportie evidentă între prestatiile efectuate si onorariile stabilite pe baza cifrei de afaceri, onorariile datorate pot fi stabilite pe baza criteriilor si măsurilor de echitate, tinând seama de mărimea disproportiei, angajamentului profesional si de limitele maxime prevăzute în art. 20, 25, 33, 34, 35 si 36, pe baza opiniei solicitate consiliului filialei Corpului din care face parte profesionistul contabil sau pe baza cererii documentate a clientului.

Art. 5. - Când prezentul regulament nu prevede onorarii minime si maxime, pentru aplicarea concretă a criteriilor stabilite în art. 3, onorariile maxime sunt stabilite aplicându-se o majorare de 50% la onorariile indicate.

Art. 6. - (1) Pentru activitătile de complexitate si dificultate exceptionale, la toate onorariile maxime poate fi aplicată o majorare de până la 100%.

(2) Pentru prestatiile efectuate în conditii de urgentă, la onorariile maxime poate fi aplicată o majorare de până la 50%.

(3) Majorările prevăzute în prezentul articol nu sunt cumulabile între ele.

Art. 7. - (1) Profesionistul contabil care exercită profesia într-o localitate cu mai putin de 200.000 de locuitori poate aplica la onorariile minime o reducere de maximum 15%.

(2) Profesionistul contabil care este înscris în Tabloul Corpului de mai putin de 3 ani poate aplica la onorariile minime o reducere de maximum 30%.

Art. 8. - (1) Facturarea prestatiilor efectuate are loc, de regulă, în momentul încheierii activitătii. Atunci când misiunea este de durată mai mare, se pot prezenta clientului facturi la sfârsitul fiecărei luni sau al fiecărui trimestru.

(2) Orice factură, dacă nu este contestată, trebuie achitată integral în termen de 30 de zile de la primire; părtii neplătite i se pot aplica penalizări la nivelul legal, putând fi aplicată procedura de recuperare a prejudiciului pe cale amiabilă sau juridică.

Art. 9. - Când activitatea este executată de mai multi profesionisti contabili individuali, indiferent de existenta unei cereri exprese în acest sens din partea clientului, se restituie cheltuielile si indemnizatiile fiecărui membru al echipei, iar onorariile sunt cele prevăzute în prezentul regulament pentru un profesionist contabil individual.

Art. 10. - Când misiunea începută nu poate fi dusă la îndeplinire din diferite motive, profesionistul contabil are dreptul la compensatii corespunzătoare prestatiilor efectuate până la momentul încetării activitătii.

Art. 11. - (1) Când onorariile nu pot fi stabilite conform unei anumite dispozitii din prezentul regulament, se tine seama de dispozitiile acestuia si de aplicarea altor tarife profesionale care reglementează cazuri similare sau materii identice. Aplicarea prin analogie a dispozitiilor altor tarife profesionale este limitată la prestatiile prevăzute sau permise de Corp, dar pentru care prezentul regulament nu prevede onorarii specifice, stabilite analitic.

(2) Prevederile prezentului regulament nu pot fi aplicate de persoanele care nu sunt membre ale Corpului.

 

CAPITOLUL II

Restituirea cheltuielilor

 

Art. 12. - (1) Profesionistul contabil care pentru îndeplinirea misiunii sale se deplasează în afara cabinetului său va primi o compensatie pentru restituirea cheltuielilor de călătorie si sejur.

(2) Cheltuielile de călătorie se stabilesc pe baza costului biletului de clasa I pentru mijloc de transport public sau clasa economic, pentru transport aerian, sau a costului pe kilometru estimat pentru mijlocul de transport auto privat utilizat.

(3) Cheltuielile de sejur (cazare si masă) sunt stabilite pe baza tarifului unui hotel de ¸3 stele; în plus, se va acorda o majorare de maximum 30% la costurile de bază, pentru restituirea unor cheltuieli accesorii.

 

CAPITOLUL III

Indemnizatii

 

Art. 13. - Profesionistului contabil i se cuvin următoarele indemnizatii:

a) pentru absenta din cabinet în interesul clientului:

1. pentru expert contabil si contabil autorizat: 17,50 lei /oră sau fractiune de oră;

2. pentru colaboratori: 6 lei/oră sau fractiune de oră;

b) pentru formarea de dosare si efectuarea de înregistrări: 176 lei;

c) pentru punerea la dispozitie a documentelor elaborate: 0,85 lei pentru fiecare pagină, la cererea clientului, de copii format A4.

 

CAPITOLUL IV

Onorarii

 

I. PRINCIPII GENERALE

Art. 14. - Onorariile cuvenite profesionistului contabil, prevăzute în prezentul regulament, se împart în:

a) onorarii specifice, stabilite numai în functie de executarea misiunii;

b) onorarii graduale, stabilite prin referire, numai la prestatiile efectuate pentru îndeplinirea misiunii.

Art. 15. - Onorariile graduale prevăzute la art. 20 sunt cumulabile cu onorariile specifice stabilite prin prezentul regulament, în afară de cazul în care cumulul este exclus în mod expres prin prezentul regulament.

Art. 16. - (1) Se pot folosi onorarii convenite în prealabil cu clientul, ca o alternativă la onorariile specifice si graduale prevăzute la art. 14, dacă aceasta nu este exclusă în mod expres prin prezentul regulament. La stabilirea onorariilor convenite în prealabil se va tine întotdeauna seama de criteriile prevăzute la art. 3 si de limitele minime stabilite la art. 7.

(2) Onorariile convenite în prealabil nu sunt cumulabile cu indemnizatiile prevăzute la art. 13.

Art. 17. - Toate onorariile prevăzute în prezentul regulament pot fi majorate, în interiorul unor limite, începând de la 10% până la maximum 50%, atunci când prestatiile se realizează printr-o societate de profil, membră a Corpului.

Art. 18. - Modalitătile de determinare a onorariilor sunt:

1. onorarii în sumă fixă, între un minimim si un maximum, fără referire la vreun parametru constând în valori sau altă entitate cifrică;

2. onorarii orare, stabilite pe baza orelor sau fractiunilor de ore folosite pentru îndeplinirea misiunii, pe nivel de pregătire a profesionistului contabil si a colaboratorilor (salariatilor) acestuia.

II. ONORARII GRADUALE

Art. 19. - Onorariile graduale, pentru prestatiile de asistentă si reprezentare fiscală, din cauza caracteristicilor lor, sunt stabilite prin coroborare cu onorariile specifice prevăzute la art. 33, 34, 35 si 36.

Art. 20. - Pentru prestatii specifice efectuate pentru îndeplinirea misiunii, care nu tin de asistentă si reprezentare fiscală, profesionistul contabil va utiliza onorariile graduale din tariful profesional cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

III. ONORARII SPECIFICE

A. Lucrări contabile

Art. 21. - Onorariile pentru inspectii, verificări administrative, punerea în ordine a contabilitătii, verificări si certificări ale informatiilor financiare, altele decât auditul statutar, se stabilesc pe baza timpului utilizat, putând fi folosite modalitătile prevăzute la art. 18.

Art. 22. - (1) Pentru organizarea si tinerea contabilitătii se cuvin onorarii stabilite în functie de timpul utilizat, tinându-se seama de dificultătile, complexitatea si importanta misiunii.

(2) Pentru misiuni de tinere a contabilitătii se pot folosi următoarele onorarii:

a) până la 500 de înregistrări contabile: între 1.388 lei si 2.135 lei;

b) la peste 500 de înregistrări contabile se aplică o majorare cuprinsă între 35 lei si 62 lei pentru fiecare 100 de înregistrări;

c) o compensatie stabilită în procente aplicate la volumul de afaceri realizat în perioada respectivă, calculat după cum urmează, pe bază anuală:

1. până la 53.000 lei: între 1,5 si 2,5 %;

2. între 53.000 lei si 105.000 lei: 1.319 lei plus 0,75-1,50% pentru ce depăseste 53.000 lei;

3. între 105.000 lei si 211.000 lei: 2.111 lei plus 0,25-0,75% pentru ce depăseste 105.000 lei;

4. între 211.000 lei si 880.000 lei: 2.815 lei plus 0,075-0,25% pentru ce depăseste 211.000 lei;

5. peste 880.000 lei: 4.486 lei plus 0,05% pentru ce depăseste 880.000 lei;

d) pentru completarea, la cererea clientului, a unor situatii contabile periodice importante se cuvin onorarii stabilite în intervalul 35 lei si 105 lei pentru fiecare situatie contabilă.

(3) Prin înregistrare, în sensul celor prezentate la alin. (2) lit. b), se întelege orice înregistrare care comportă maximum 4 debitări si/sau creditări în registrul-jurnal.

Art. 23. - (1) Onorariile pentru întocmirea situatiei conturilor si elaborarea situatiilor financiare se stabilesc în functie de valoarea brută totală a conturilor din balantă, mai putin conturile de regularizare, astfel:

a) până la 44.000 lei: 0,5%;

b) între 44.000 lei si 88.000 lei: 220 lei plus 0,250% pentru ceea ce depăseste 44.000 lei;

c) între 88.000 lei si 176.000 lei: 317 lei plus 0,125% pentru ceea ce depăseste 88.000 lei;

d) între 176.000 lei si 440.000 lei: 440 lei plus 0,075% pentru ceea ce depăseste 176.000 lei;

e) între 440.000 lei si 880.000 lei: 598 lei plus 0,040% pentru ceea ce depăseste 440.000 lei;

f) între 880.000 lei si 1.759.000 lei: 792 lei plus 0,025% pentru ceea ce depăse s te 880.000 lei;

g) între 1.759.000 lei si 4.398.000 lei: 1.012 lei plus 0,0125% pentru ceea ce depăseste 1.759.000 lei;

h) între 4.398.000 lei si 8.796.000 lei: 1.337 lei plus 0,006% pentru ceea ce depăseste 4.398.000 lei;

i) peste 8.796.000 lei: 1.601 lei plus 0,005% pentru ceea ce depăseste 8.796.000 lei.

(2) La onorariile de mai sus se aplică o reducere cuprinsă între 20% si 50% dacă întreprinderea sau entitatea respectivă nu a avut activitate în perioada pentru care se întocmeste situatia financiară sau activitatea se referă la consultantă financiar-contabilă.

(3) La onorariile de mai sus se aplică, de asemenea, o reducere între 20% si 50%, dacă întocmirea bilantului intră în alte prestatii, mai ample, prevăzute în prezentul regulament.

B. Provizioane si alte estimări contabile

Art. 24. - Pentru expertiza sau consultanta tehnică în materie de provizioane se pot folosi onorariile procentuale calculate pe transe, la totalul sumei verificate sau constatate, respectiv:

a) până la 18.000 lei: 5%;

b) între 18.000 lei si 88.000 lei: 880 lei plus 2% pentru ceea ce depăseste 18.000 lei;

c) între 88.000 lei si 176.000 lei: 2.287 lei plus 1% pentru ceea ce depăseste 88.000 lei;

d) între 176.000 lei si 1.759.000 lei: 3.167 lei plus 0,05% pentru ceea ce depăsete 176.000 lei;

e) peste 1.759.000 lei: 3.959 lei plus 0,01% pentru ceea ce depăseste 1.759.000 lei.

C. Expertize, evaluări si opinii

Art. 25. - Onorariile pentru expertize, pentru opinii motivate si pentru consultantă tehnică acordată unei părti, chiar si în fata autoritătilor judiciare, administratiei financiare, entităti, arbitri si experti, pentru evaluări de întreprinderi, titluri, active, datorii si rezultate, bunuri materiale si imateriale si alte drepturi, se stabilesc după cum urmează:

a) Expertize, opinii motivate si consultantă:

1. până la 18.000 lei: 6%;

2. între 18.000 lei si 88.000 lei: 1.056 lei plus 4,0% pentru ceea ce depăseste 18.000 lei;

3. între 88.000 lei si 176.000 lei: 3.871 lei plus 2,0% pentru ceea ce depăseste 88.000 lei;

4. între 176.000 lei si 880.000 lei: 5.630 lei plus 1,0% pentru ceea ce depăseste 176.000 lei;

5. peste 880.000 lei: 12.667 lei plus 0,5% pentru ceea ce depăseste 880.000 lei;

6. onorariul minim este de 352 lei.

b) Evaluarea bunurilor si drepturilor:

1. până la 88.000 lei: 1%;

2. între 88.000 lei si 352.000 lei: 880 lei + 0,50% pentru ceea ce depăseste 88.000 lei;

3. între 352.000 lei si 880.000 lei: 1.319 lei + 0,25% pentru ceea ce depăseste 352.000 lei;

4. între 880.000 lei si 3.519.000 lei: 2.639 lei + 0,10% pentru ceea ce depăseste 880.000 lei;

5. peste 3.519.000 lei: 5.278 lei + 0,05% pentru ceea ce depăseste 3.519.000 lei;

6. onorariul minim este de 528 lei.

c) Evaluări de întreprinderi, sectii si patrimonii:

La valoarea totală a activelor si pasivelor (mai putin conturile de regularizare) se aplică:

1. până la 18.000 lei: 4%;

2. între 18.000 lei si 88.000 lei: 704 lei + 2,0% pentru ceea ce depăseste 18.000 lei;

3. între 88.000 lei si 176.000 lei: 2.111 lei + 1,5% pentru ceea ce depăseste 88.000 lei;

4. între 176.000 lei si 880.000 lei: 3.431 lei +1,0% pentru ceea ce depăseste 176.000 lei;

5. între 880.000 lei si 1.759.000 lei: 10.468 lei + 0,5% pentru ceea ce depăseste 880.000 lei;

6. peste 1.759.000 lei: 14.867 lei + 0,2% pentru ceea ce depăseste 1.759.000 lei;

7. onorariul minim este de 704 lei.

Art. 26. - (1) În functie de complexitatea si de dificultătile în asigurarea unor informatii financiare fiabile, la onorariile


prevăzute la art. 25 se aplică o majorare cuprinsă între 20% si 50%.

(2) Pentru evaluarea actiunilor si a participatiilor necotate se aplică onorariile prevăzute la art. 25 lit. c).

(3) La onorariile prevăzute la art. 25 se aplică o reducere cuprinsă între 30% si 50% dacă prestatiile efectuate se încadrează în alte prestatii contractate global, care sunt prevăzute în alte articole ale prezentului regulament.

D. Activitătile de cenzor

Art. 27. - (1) Expertul contabil si societatea de profil, membri ai Corpului, care exercită mandatul de cenzor conform legii primesc indemnizatiile sau onorariile stabilite de adunările generale ale societătilor respective.

(2) Expertul contabil si societatea de profil, membri ai Corpului, în afara compensatiilor pentru recuperarea cheltuielilor prevăzute la art. 12, vor primi onorarii pentru:

a) efectuarea verificărilor trimestriale;

b) verificări si certificări ale informatiilor financiare;

c) participarea la fiecare reuniune a consiliului de administratie sau a adunării generale;

d) îndeplinirea de misiuni speciale si misiuni conexe cerute de actionari, asociati, administratori sau prevăzute prin normele legale.

(3) Onorariile prevăzute la alin. (2) lit. a) se stabilesc pe baza balantei anuale a exercitiului precedent si sunt valabile pentru o misiune cu o durată de 4 trimestre si 4 ore pentru fiecare trimestru, după cum urmează:

a) până la 88.000 lei: între 176 lei si 211 lei;

b) între 88.000 lei si 880.000 lei: de la 211 lei până la 422 lei;

c) între 880.000 lei si 8.796.000 lei: de la 422 lei până la 845 lei;

d) peste 8.796.000 lei: de la 845 lei până la 1.407 lei;

e) în cazul unei permanente mai mari sau mai mici în cursul misiunii, din diferite motive, onorariul este majorat sau diminuat corespunzător.

(4) Onorariile prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilesc în functie de valoarea totală a patrimoniului net (fără rezultatul exercitiului) rezultat din balantă, după cum urmează:

a) până la 35.000 lei: de la 176 lei până la 264 lei;

b) între 35.000 lei si 176.000 lei: de la 264 lei până la 440 lei;

c) între 176.000 lei si 880.000 lei: de la 440 lei până la 704 lei;

d) între 880.000 lei si 3.519.000 lei: de la 704 lei până la 1.056 lei;

e) peste 3.519.000 lei: 1.056 lei plus câte 176 lei pentru fiecare 1.708.000 lei sau fractiuni de 1.708.000 lei;

f) onorariile se reduc cu 50% dacă societatea se află în situatia de lichidare sau nu mai desfăsoară activitate.

(5) Onorariile prevăzute la alin. (2) lit. c) se stabilesc pe oră, în functie de capitalul social al societătii, avându-se în vedere o durată minimă de 4 ore, după cum urmează:

a) până la 9.000 lei: între 5 lei si 11 lei;

b) între 9.000 lei si 18.000 lei: de la 11 lei până la 14 lei;

c) între 18.000 lei si 53.000 lei: de la 14 lei până la 18 lei;

d) între 53.000 lei si 105.000 lei: de la 18 lei până la 21 lei;

e) peste 105.000 lei: de la 21 lei până la 35 lei.

(6) Onorariile prevăzute la alin. (2) lit. d) se stabilesc pe baza onorariilor graduale prevăzute de art. 20.

(7) Când misiunile de mai sus sunt realizate pentru entităti publice, cenzorul are dreptul la onorariile prevăzute la alin. (2) lit. a)—c), calculate astfel:

a) în functie de veniturile entitătilor;

b) în functie de fondul de finanare si de activul net;

c) în funcie de fondul de finantare si de capitalul social;

d) când misiunea comportă dificultăti deosebite, onorariile pot fi majorate cu 100%.

E. Misiuni de administrare si arbitraje

Art. 28. - (1) Când profesionistul contabil este învestit printr-o hotărâre judecătorească să îndeplinească diferite misiuni, altele decât cele constând în efectuarea unei expertize contabile sau de lichidator, onorariile se stabilesc prin referire la valoarea cererilor părtilor, la valoarea bunurilor, patrimoniilor sau afacerilor la care se referă cauza, la complexitatea lucrărilor de executat.

(2) Tinând seama de multitudinea de factori ce trebuie avuti în vedere la calcularea onorariilor, acestea trebuie să fie convenite în prealabil cu părtile aflate în divergentă; în absenta unui acord, onorariile vor fi stabilite prin aplicarea la valoarea cererilor, bunurilor, patrimoniilor si afacerilor a următoarelor cote:

a) până la 1.700 lei: 6,0%;

b) între 1.700 lei si 9.000 lei: 4,0%;

c) între 9.000 lei si 35.000 lei: 2,0%;

d) între 35.000 lei si 88.000 lei: 1,5%;

e) între 88.000 lei si 352.000 lei: 0,5%;

f) peste 352.000 lei: 0,1%.

F. Operatiuni corporative

Art. 29. - Constituiri de societăti si majorări de capitaluri

(1) Onorariile se stabilesc prin referire la valoarea totală a bunurilor si drepturilor aduse de asociati sau care vor fi aduse conform programului convenit, sub orice formă, cu titlu de capital sau de finantare, astfel:

a) până la 35.000 lei: de la 2 % până la 4%;

b) între 35.000 lei si 176.000 lei: 1.407 lei + de la 1,0% până la 2,0% pentru ceea ce depăseste 35.000 lei;

c) între 176.000 lei si 880.000 lei: 4.223 lei + de la 0,5% până la 1,0% pentru ceea ce depăseste 176.000 lei;

d) între 880.000 lei si 3.519.000 lei: 11.260 lei + 0,25% pentru ceea ce depăseste 880.000 lei;

e) peste 3.519.000 lei: 17.594 lei + 0,1% pentru ceea ce depăseste 3.519.000 lei.

(2) Onorariul minim este de 880 lei.

Art. 30. - Transformarea, fuziunea, dizolvarea si concentrarea de societăti

(1) Pentru prestatiile necesare pentru transformarea societătilor dintr-un tip în altul se datorează onorariile prevăzute la art. 23, cu o majorare de la 20% până la 50%, în functie de complexitatea lucrărilor respective.

(2) Pentru prestatiile aferente fuziunii si divizării sau pentru concentrări de întreprinderi ori părti de întreprinderi, onorariile se stabilesc în raport cu valoarea brută a bilanturilor întreprinderilor sau părtilor de întreprinderi, după cum urmează:

a) până la 176.000 lei: de la 0,500 % până la 3,00 %;

b) între 176.000 lei si 880.000 lei: de la 0,250% până la 1,50%;

c) între 880.000 lei si 3.519.000 lei: de la 0,125% până la 0,75%;

d) peste 3.519.000 lei: de la 0,050% până la 0,30%.

Art. 31. - Asistentă generală si continuă

(1) Pentru asistenta generală si continuă si pentru consultanta de afaceri continuă si generală, profesionistului contabil i se vor plăti onorarii care trebuie să fie convenite în prealabil cu clientul, tinându-se seama de complexitatea prestatiilor inerente, de durata si de continutul acestora, precum si de natura si importanta societătii.

(2) Aceste onorarii nu pot fi însă mai mici decât cele prevăzute la anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.


G. Consultantă economico-financiară

Art. 32. - Pentru studii referitoare la raportul dintre capitalul propriu si cel împrumutat (efectul de levier), studii referitoare la alegerea diferitelor forme tehnice de finantare (împrumuturi, leasing, factoring etc), pentru consultantă financiară privind întreprinderi în dificultate si pentru studii privind plasarea de titluri pe piată, expertului contabil i se cuvin onorarii stabilite între 0,5% si 2% din valoarea capitalurilor care fac obiectul prestatiilor.

Art. 33. - (1) Pentru diagnoze de întreprinderi (analize de bilanturi, fluxuri financiare etc), pentru auditul fiscal, pentru programarea si controlul economico-financiar al întreprinderii (bilanturi previzionale, bilanturi functionale si bilanturi financiare) si orice alte prestatii de această natură, profesionistului contabil i se cuvin onorarii stabilite între 0,5% si 2% din cifra de afaceri, determinată potrivit art. 4, cu respectarea naturii si importantei întreprinderii, cu luarea în consideratie a criteriilor prezentate în art. 3.

(2) Sunt cumulabile onorariile pentru prestatiile suplimentare necesare, eventual pentru realizarea misiunii.

H. Administrarea si lichidarea de întreprinderi

Art. 34. - (1) Onorariile pentru administrarea de întreprinderi trebuie să fie convenite în prealabil, cu respectarea criteriilor generale prevăzute în articolele precedente.

(2) Pentru prestatiile efectuate în favoarea întreprinderii în perioada în care profesionistul are misiunea de a o administra, la onorariile prevăzute în acest regulament se aplică o reducere între 10% si 50%.

Art. 35. - Pentru lichidarea de întreprinderi, incluzând evaluarea întreprinderii, inventarierea bunurilor, elaborarea bilantului extraordinar, realizarea altor activităti, stingerea pasivelor si repartizarea corespunzătoare către asociati, profesionistului contabil i se cuvin:

a) onorarii calculate pe baza activitătilor realizate:

1. până la 18.000 lei: 5,0%;

2. între 18.000 lei si 88.000 lei: 4,5%;

3. între 88.000 lei si 176.000 lei: 3,0%;

4. între 176.000 lei si 880.000 lei: 2,0%;

5. peste 880.000 lei: 1,0%;

b) o compensatie egală cu 0,75% din pasivele evaluate definitiv.

Art. 36. - Când misiunea constă în asistentă acordată lichidatorului sau investitorului în faza de încetare a activitătii, la onorariile prevăzute la art. 35 se aplică o reducere cuprinsă între 30% si 50%.

 

ANEXĂ
la regulament

 

TARIFUL PROFESIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatii specifice ale profesionistului contabil1)

CIFRA DE AFACERI (în lei)

 

Până la 9.000 lei

Între 9.000 lei si 18.000 lei

Între 18.000 lei si 53.000 lei

Între 53.000 lei si 105.000 lei

Peste 105.000 lei

1. Interventii personale

a) consultatii telefonice/apel telefonic

minimum

1,70 lei

2,56 lei

3,42 lei

4,27 lei

5,12 lei

maximum

3,42 lei

4,27 lei

5,12 lei

6,83 lei

8,97 lei

b) reuniuni cu clientul (ori mandatarii acestuia) sau cu o tertă persoană

minimum

2,56 lei

4,27 lei

5,12 lei

6,83 lei

10,68 lei

maximum

5,12 lei

6,83 lei

8,97 lei

10,68 lei

17,51 lei

c) reuniuni cu mai multe părti

minimum

4,27 lei

6,83 lei

10,68 lei

14,10 lei

17,51 lei

maximum

8,54 lei

10,68 lei

14,10 lei

17,51 lei

26,47 lei

d) participarea la adunări ale societătilor, asociatilor, creditorilor si asistarea la discutii în fata functionarilor publici nefiscali

minimum

5,12 lei

10,68 lei

14,10 lei

17,51 lei

20,92 lei

maximum

10,68 lei

14,10 lei

17,51 lei

20,92 lei

35,01 lei

2. Diferite prestatii

 

 

 

 

 

 

a) studiul activitătii si al documentelor si cercetarea în arhive publice si private

minimum

1,71 lei

2,56 lei

3,42 lei

5,12 lei

6,83 lei

maximum

3,42 lei

4,27 lei

5,12 lei

6,83 lei

10,68 lei

b) opinii în scris, punerea la dispozitie de acte, cereri sau programe operative, întocmirea de procese-verbale si relatări, convocări de adunări (pentru pagină format A4)

minimum

3,42 lei

5,12 lei

6,83 lei

10,68 lei

14,10 lei

maximum

6,83 lei

8,97 lei

10,68 lei

14,10 lei

17,51 lei

c) redactarea de statute, acte constitutive si regulamente (pentru pagină format A4)

minimum

5,12 lei

8,97 lei

10,68 lei

14,10 lei

17,51 lei

maximum

8,97 lei

10,68 lei

14,10 lei

17,51 lei

26,47 lei

 

1) 1. Pentru interventiile de la pct. 1 lit. b), c) si d), onorariile sunt stabilite pe oră sau fractiune de oră.

2. Onorariile pentru timpii de transfer necesari sunt stabilite prin aplicarea compensatiei minime pentru minimum 4 ore.

3. Pentru stabilirea onorariilor în intervalul minimum si maximum trebuie să se tină seama de valoarea efectivă a activitătii, conform prevăzute la art. 3, 4 si 5 din regulament.

 


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 50, în loc de: „50. Vartic Ludmila, fiica lui Buga Efrim (născut la data de 1.04.1938 în localitatea Orhei) si Valentina, născută la data de 27 aprilie 1964 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 7, bl. 1, ap. 10. (2.715/2006)”se va citi: „50. Vartic Ludmila, fiica lui Buga Efim (născut la data de 1.04.1938 în localitatea Orhei) si Valentina, născută la data de 27 aprilie 1964 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 7, bl. 1, ap. 10. (2.715/2006)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.491/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 10 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 89, în loc de: „89. Grigorită Mihail, fiul lui Anton (născut la data de 9.02.1930 în localitatea Chisinău) si Maria, născut la data de 23 noiembrie 1955 în localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul Ialoveni. (16.872/2003) Copii minori: Grigorită Maria, născută la data de 6.07.1994.” se va citi: „89. Grigorită Mihail, fiul lui Anton (născut la data de 9.02.1930 în localitatea Chisinău) si Maria, născut la data de 23 noiembrie 1955 în localitatea Costesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul Ialoveni. (16.872/2003) Copii minori: Grigorită Maria, născută la data de 6.04.1994.”


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.