MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 88/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 88             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 13 februarie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 13 din 8 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3851 alin. 2 raportate la art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 16 din 8 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. j) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 18 din 8 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 38 din 13 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 41 din 13 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si ale art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

77. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

 

REPUBLICĂRI

 

Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 13

din 8 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3851 alin. 2 raportate la art. 2781

alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marilena Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3851 alin. 2 raportate la art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Apostu în Dosarul nr. 0.10111/193/2007 al Tribunalului Botosani - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că partea Asociatia Clubul Sportiv Sănătatea Botosani a formulat concluzii scrise în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza se află în stare de judecată.

Autorul exceptiei solicită admiterea acesteia pentru argumentele invocate în fata Tribunalului Botosani - Sectia penală.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând trimitere, în acest sens, la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 3 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 0.10111/193/2007, Tribunalul Botosani - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3851 alin. 2 raportate la art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de Ioan Apostu cu ocazia solutionării apelului formulat împotriva unei încheieri pronuntate de Judecătoria Botosani prin care a fost desfiintată o ordonantă de scoatere de sub urmărire penală si retinută cauza spre judecare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate, în baza cărora încheierile de admitere a plângerii împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecată pot fi atacate cu recurs doar o dată cu fondul, încalcă accesul liber la justitie si dreptul la un recurs efectiv, precum si principiul prioritătii dreptului comunitar fată de dreptul intern. Arată că încheierile respective sunt în fapt hotărâri judecătoresti care evocă fondul.

Tribunalul Botosani - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, invocând, în acest sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 285/2008.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3851 alin. 2 raportate la art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, aceste din urmă prevederi legale fiind modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală: „Încheierile pot fi atacate cu recurs numai o dată cu sentinta sau decizia recurată, cu exceptia cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separate cu recurs.”;

- Art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală: „Judecătorul pronuntă una dintre următoarele solutii: [...] c) admite plângerea, prin încheiere, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si, când probele existente la dosar sunt suficiente, retine cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispozitiile privind judecata în primă instantă si căile de atac aplicându-se în mod corespunzător.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie si ale art. 148 alin. (2) referitoare la prioritatea dreptului comunitar fată de dreptul intern, precum si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la dreptul la un recurs efectiv.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate Curtea constată că textele de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate si în prezenta cauză si fată de critici similare. Astfel, spre exemplu, prin Decizia nr. 554 din 16 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 12 ianuarie 2005, si prin Decizia nr. 1.041 din 13 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 28 noiembrie 2007, Curtea Constitutională a statuat că prevederile art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală, respectiv cele ale art. 2781 alin. 8 lit. c) din acelasi cod sunt constitutionale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor de mai sus îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3851 alin. 2 raportate la art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, excepie ridicată de Ioan Apostu în Dosarul nr. 0.10111/193/2007 al Tribunalului Botosani - Sectia penală. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 8 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 16

din 8 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. j) din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marilena Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. j) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Hristache Ionescu în Dosarul nr. 3.146/4/2008 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă partea Mares Rădută Bădulescu, lipsă fiind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că autorul exceptiei a transmis o cerere de amânare a solutionării cauzei pentru a studia actele din dosar.

Partea Mares Rădută Bădulescu nu este de acord cu amânarea judecătii.

Reprezentantul Ministerului Public arată că se opune cererii de amânare a solutionării cauzei.

Curtea, deliberând, respinge cererea autorului exceptiei.

Cauza se află în stare de judecată.

Partea Mares Rădută Bădulescu solicită respingerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 7 mai 2008, pronunată în Dosarul nr. 3.146/4/2008, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. j) din

Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Hristache Ionescu cu ocazia solutionării plângerii împotriva unei rezolutii de neîncepere a urmăririi penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 10 alin. 1 lit. j) din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale în măsura în care sunt interpretate în sensul că, în cazul infractiunilor progresive judecate definitiv înainte de momentul epuizării, este împiedicată exercitarea actiunii penale în vederea completării judecătii în raport cu momentul epuizării infractiunii. Consideră că textul de lege criticat încalcă dreptul la un proces echitabil, precum si prevederile art. 4 paragraful 2 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind posibilitatea redeschiderii procesului. În acest sens, autorul exceptiei apreciază că art. 4 paragraful 2 din Protocolul nr. 7 consacră un drept la redeschiderea procesului, care este conditionat doar de existenta unor fapte noi sau recent descoperite ori a unui viciu fundamental de procedură. Arată că expresia „conform legii si procedurii penale” nu permite legiuitorului intern să restrângă posibilitatea redeschiderii procesului, ci priveste stabilirea modalitătilor în care poate fi redeschis acesta atunci când sunt îndeplinite cerintele art. 4 paragraful 2 din Protocolul nr. 7.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile din Legea fundamentală si din actele internationale invocate de autorul exceptiei. Consideră că, în realitate, critica vizează aplicarea normei legale, si nu constitutionalitatea acesteia.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 10 alin. 1 lit. j) din Codul de procedură penală sunt constitutionale. Arată că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, instituirea regulilor privind procedura de judecată reprezintă atributul exclusiv al legiuitorului. În plus, motivele invocate de autorul exceptiei privesc, în esentă, modul de interpretare si aplicare a legii, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. 1 lit. j) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Actiunea penală nu poate fi pusă în miscare, iar când a fost pusă în miscare nu mai poate fi exercitată dacă: [...] j) există autoritate de lucru judecat.

Împiedicarea produce efecte chiar dacă faptei definitiv judecate i s-ar da o altă încadrare juridică.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum si ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului raportate la prevederile art. 4 paragraful 2 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind posibilitatea redeschiderii procesului, respectiv ale art. 6 paragraful 1 din această Conventie referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în realitate, autorul exceptiei critică modul de aplicare a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. j) din Codul de procedură penală în raport cu situatia concretă în care se află acesta. Or, aspectele ce tin de aplicarea legii nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate exercitat de Curte, ci sunt de competenta instantei de judecată învestite cu solutionarea litigiului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 1 lit. j) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Hristache Ionescu în Dosarul nr. 3.146/4/2008 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 18

din 8 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marilena Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Ceucă în Dosarul nr. 2.891/314/2007 al Judecătoriei Suceava si de Gheorghe Vlădut în Dosarul nr. 2.523/192/2007 al Tribunalului Giurgiu - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.579D/2008 si nr. 1.907D/2008 au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.907D/2008 la Dosarul nr. 1.579D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând trimitere la jurisprudenta Curii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin Încheierea din 20 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.891/314/2007, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Ioan Ceucă cu ocazia solutionării unei cauze penale ca urmare a admiterii plângerii împotriva unei rezolutii de scoatere de sub urmărire penală, respectiv de neîncepere a urmării penale, si a retinerii cauzei spre judecare.

Prin Încheierea din 18 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.523/192/2007, Tribunalul Giurgiu - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Vlădut cu ocazia solutionării recursului împotriva unei sentinte prin care a fost respinsă plângerea împotriva unei ordonante de scoatere de sub urmărire penală si de neîncepere a urmăririi penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia Gheorghe Vlădut sustine că stabilirea unei singure căi de atac împotriva hotărârilor pronuntate de judecător potrivit art. 2781 alin. 8 lit. a) si b) din Codul de procedură penală reprezintă o discriminare în raport cu părtile din alte categorii de procese penale, cu toate că este vorba de situatii juridice similare, precum si o încălcare a dreptului la un proces echitabil si a dreptului la apărare. Totodată, autorul exceptiei Ioan Ceucă arată că textul de lege criticat aduce atingere dreptului la un proces echitabil si impartialitătii justitiei, întrucât nu prevede calea de atac a recursului si împotriva încheierii pronuntate de judecător în baza art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală.

Judecătoria Suceava consideră că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală este, în principiu, neîntemeiată. Apreciază însă că textul de lege criticat ar putea contraveni dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală în situatia în care cauza a fost retinută spre judecare atunci când solutia procurorului a fost de neîncepere a urmăririi penale. Face trimitere, în acest sens, la Decizia nr. XLVIII/2007, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie în recurs în interesul legii.

Tribunalul Giurgiu - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, făcând trimitere, în acest sens, la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, întrucât nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorii exceptiei. Invocă, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit Încheierii de sesizare din 18 septembrie 2008, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală. Însă, din examinarea notelor scrise ale autorului exceptiei Gheorghe Vlădut reiese că acesta critică numai prevederile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală. Ca urmare, Curtea se va pronunta numai asupra acestor dispozitii legale, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „Hotărârea judecătorului pronuntată potrivit alin. 8 lit. a) si b) poate fi atacată cu recurs de procuror, de persoana care a făcut plângerea, de persoana fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum si de orice altă persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art.16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare si ale art. 124 alin. (2) referitoare la impartialitatea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate Curtea constată că prevederile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare. Astfel, spre exemplu, prin Decizia nr. 138 din 10 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 25 aprilie 2005, si prin Decizia nr. 148 din 21 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 19 martie 2008, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală pentru considerentele acolo arătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin.10 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Ceucă în Dosarul nr. 2.891/314/2007 al Judecătoriei Suceava si de Gheorghe Vlădut în Dosarul nr. 2.523/192/2007 al Tribunalului Giurgiu - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 38

din 13 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de inculpatii Ovidiu Hasan si Maricel Hasan în Dosarul nr. 1.495/110/2008 al Tribunalului Bacău - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă faptul că autorul exceptiei Ovidiu Hasan a depus la dosar o cerere de amânare a cauzei, în vederea angajării unui avocat si pentru a-si pregăti apărarea.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii de amânare, arătând că, având în vedere data sesizării Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauză, a existat un interval de timp suficient pentru ca părtile să îsi angajeze apărători si să îsi pregătească apărarea.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 19 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.495/110/2008, Tribunalul Bacău - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ovidiu Hasan si Maricel Hasan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat încalcă art. 16 din Constitutie, deoarece dă mai multe drepturi părtilor vătămate decât inculpatilor. În orice proces penal inculpatul trebuie să fie cel care este apărat, or, prin acest text de lege, asa cum este reglementat, se încalcă posibilitatea reală pe care o are inculpatul de a se apăra, reglementarea fiind doar în favoarea părtilor vătămate. Se îngrădeste si dreptul inculpatilor la apărare, deoarece modalitatea de audiere, asa cum este prevăzută de art. 771 alin. 5 din Codul de procedură penală, pune sub semnul întrebării scopul procesului penal.

Tribunalul Bacău - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate, ci vizează buna desfăsurare a procesului penal si garantează dreptul la apărare al unei categorii de victime expuse clar si care, datorită traumelor suferite, sunt supuse vulnerabilitătii. Se asigură astfel protejarea drepturilor si intereselor victimelor pe toată durata procesului penal si le permite acestora să fie audiate în conditii care le oferă o stare de sigurantă, fără ca prin aceasta să aducă atingere drepturilor autorilor prezumtivi ai infractiunilor.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 771 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 771 Modalităti speciale de ascultare a părtii vătămate si a părtii civile: „În cazul în care poate fi periclitată viata, integritatea corporală sau libertatea părtii vătămate ori a părtii civile sau a rudelor apropiate ale acesteia, procurorul ori, după caz, instanta de judecată poate încuviinta ca aceasta să fie ascultată fără a fi prezentă fizic la locul unde se află organul care efectuează urmărirea penală sau, după caz, în locul în care se desfăsoară sedinta de judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute în alineatele următoare.

La solicitarea organului judiciar sau a părtii vătămate ori a părtii civile ascultate în conditiile prevăzute în alin. 1, la luarea declaratiei poate participa un consilier de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor, care are obligatia de a păstra secretul profesional cu privire la datele de care a luat cunostintă în timpul audierii. Organul judiciar are obligatia să aducă la cunostinta părtii vătămate sau a părtii civile dreptul de a solicita audierea în prezenta unui consilier de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor.

Partea vătămată sau partea civilă poate fi ascultată prin intermediul unei retele video s i audio.

În cursul judecătii, părtile i apărătorii acestora pot adresa întrebări, în mod nemijlocit, părtii vătămate sau părtii civile ascultate în conditiile alin. 1-3. întrebările se pun în ordinea prevăzută în art. 323 alin. 2. Presedintele completului respinge întrebările care nu sunt utile si concludente judecării cauzei.

Declaratia părtii vătămate sau a părtii civile, ascultată în conditiile arătate în alin. 1-3, se înregistrează prin mijloace tehnice video si audio si se redă integral în formă scrisă, fiind semnată de organul judiciar, de partea vătămată sau partea civilă ascultată, precum si de consilierul de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor prezent la ascultarea acesteia, depunându-se la dosarul cauzei.


Suportul pe care a fost înregistrată declaratia părtii vătămate sau a părtii civile, în original, sigilat cu sigiliul parchetului ori, după caz, al instantei de judecată, se păstrează la sediul acestora.

Dispozitiile art. 75-77 si ale art. 865 se aplică în mod corespunzător.”

Prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 24 privind dreptul la apărare. Se invocă si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost ridicată, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile art. 771 din Codul de procedură penală referitoare la modalităti speciale de ascultare a părtii vătămate si a părtii civile sunt impuse de necesitatea asigurării pentru acestea a dreptului la viată, la integritate fizică si libertate individuală, dând expresie exigentelor constitutionale impuse de art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală.

Nu poate fi primită sustinerea potrivit căreia normele criticate ar încălca art. 16 din Constitutie, deoarece acestea se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza textului legal, fără nicio discriminare pe criterii arbitrare.

De asemenea, prin instituirea acestor modalităti speciale de ascultare a părtii vătămate si a părtii civile nu se încalcă dreptul la un proces echitabil si nici dreptul la apărare al inculpatilor, care, în cursul judecătii, personal sau prin apărătorii acestora, pot adresa întrebări, în mod nemijlocit, părtii vătămate sau părtii civile ascultate în conditiile alin. 1-3 ale art. 771 din Codul de procedură penală.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 771 din Codul de procedură penală, exceptie invocată de Ovidiu Hasan si Maricel Hasan în Dosarul nr. 1.495/110/2008 al Tribunalului Bacău - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 41

din 13 ianuarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si ale art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si ale art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Societatea Comercială „First Rosenau Tour” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.996/338/2008 al Judecătoriei Zărnesti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 10 iulie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.996/338/2008, Judecătoria Zărnesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si ale art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Societatea Comercială „First Rosenau Tour” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că art. 10 din Legea nr. 188/2000 este neconstitutional, întrucât nu mentionează în mod expres cazurile în care un executor judecătoresc poate fi recuzat, ci face doar trimitere la dispozitiile art. 27 din Codul de procedură civilă, care vizează judecătorii, neexistând identitate de situatie. În ceea ce priveste art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, se arată că încalcă dreptul la apărare al părtii care formulează cererea de recuzare, aceasta fiind în imposibilitatea de a-si prezenta argumentele care au determinat-o să formuleze cererea de recuzare.

Judecătoria Zărnesti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, întrucât nu încalcă dreptul la apărare si nici dreptul la un proces echitabil. Se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, si ale art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins:

- Art. 10 din Legea nr. 188/2000: „(1) Executorii judecătoresti pot fi recuzati în cazul în care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 si 9 din Codul de procedură civilă.

(2) Executorul judecătoresc pentru care este cerută recuzarea poate declara că se abtine.

(3) Partea interesată poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecătoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevăzute la alin. (1), dar numai până la încheierea executării silite. Încheierea instantei prin care s-a încuviintat ori s-a respins abtinerea, precum si cea prin care s-a încuviintat recuzarea nu sunt supuse niciunei căi de atac.

(4) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

(5) Încheierea prin care s-a hotărât recuzarea va arăta în ce măsură actele îndeplinite de executorul judecătoresc recuzat vor fi păstrate.”;

- Art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă: „Instanta decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezenta părtilor si ascultând pe judecătorul recuzat.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale se invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 care consacră accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 privind dreptul la apărare, precum si ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii normelor criticate, în raport cu aceleasi prevederi din Legea fundamentală si fată de sustineri similare.

Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 175 din 26 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 3 aprilie 2008, Curtea a respins, pentru considerentele acolo retinute, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000.

Tot astfel, asupra constitutionalitătii art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 268 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 20 mai 2008, si Decizia nr. 1.074 din 14 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată anterior de Curte si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti si ale art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Societatea Comercială „First Rosenau Tour” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.996/338/2008 al Judecătoriei Zărnesti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 ianuarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU COMUNICATII

 

DECIZIE

privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

 

Având în vedere dispozitiile art. 21 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 144/2006 privind implementarea portabilitătii numerelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (5) lit. d), art. 6 alin. (2) pct. 23 si ale art. 8 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, cu modificările ulterioare, ale art. 20 alin. (4) si (5) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicată, ale art. 51 alin. (1), alin. (2) lit. k) si alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările s i completările ulterioare, precum si ale art. 6 alin. (3) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileste conditiile si modalitătile de îndeplinire a obligatiilor de informare a utilizatorilor finali care revin furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului în conformitate cu legislatia specială din domeniul comunicatiilor electronice.

(2) În conformitate cu prezenta decizie, obligatiile de informare a utilizatorilor finali constau în:

a) pentru furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, informarea prin mijloace proprii, în conditiile cap. II sectiunea 1;

b) pentru toti furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului:

- punerea la dispozitia publicului a informatiilor privind conditiile tehnice si comerciale de furnizare a acestor servicii, prin intermediul unei pagini de internet realizate si administrate de Autoritatea Natională pentru Comunicatii, denumită în continuare ANC, în conditiile cap. II sectiunea a 2-a;

- punerea la dispozitia abonatilor, prin intermediul facturilor detaliate, a informatiilor referitoare la serviciile prestate conform contractelor încheiate si la tarifele aferente acestor servicii, în conditiile cap. IIIx

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) punct de lucru - orice sediu principal sau secundar în care furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului îsi desfăsoară activitatea si care este accesibil publicului în scopul vânzării produselor si serviciilor;

b) serviciu de acces la internet în bandă largă - un serviciu de acces la internet care constă în transportul semnalelor la o capacitate de cel putin 144 Kbps;

c) ofertă comercială - ansamblul ofertelor de servicii de telefonie sau acces la internet în bandă largă destinate publicului, cu exceptia ofertelor individuale propuse în cadrul negocierilor directe.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări s i completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările i completările ulterioare, la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare, la art. 2 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicată, si la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Obligatia de informare privind conditiile de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului

 

SECTIUNEA 1

Informarea prin mijloacele proprii ale furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului

 

Art. 3. - (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitia publicului informatii privind preturile si tarifele aplicabile, precum si conditiile de obtinere si utilizare a serviciilor de telefonie destinate publicului, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a alege în cunostintă de cauză.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă cel putin elementele prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 la prezenta decizie si vor fi puse la dispozitia publicului în conditiile prezentei sectiuni.

(3) Prevederile prezentei sectiuni sunt aplicabile serviciilor de telefonie destinate publicului, indiferent dacă plata se realizează în avans sau ulterior furnizării acestora.

(4) În cazul serviciilor de acces la internet, furnizorilor li se recomandă să pună la dispozitia publicului, tinând cont de prevederile prezentei sectiuni, informatii privind preturile si tarifele aplicabile, precum si conditiile de conectare si utilizare a serviciilor, care să cuprindă cel putin elementele prevăzute la pct. II din anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Informatiile pe care furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a le pune la dispozitia utilizatorilor finali trebuie să fie detaliate, clare si actualizate.

(2) Informatiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi redactate si prezentate, indiferent de mijloacele prin care sunt puse la dispozitia publicului, conform prevederilor art. 5, într-o manieră simplă, clară, lizibilă si accesibilă, care să permită utilizatorilor parcurgerea cu usurintă a acestora. Conditiile sau termenele care afectează oferta comercială vor fi prezentate în acelasi format, cu caractere de acelasi tip si de aceeasi dimensiune ca si cele folosite pentru redactarea acesteia.


(3) Informatiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi actualizate ori de câte ori intervine modificarea acestora, precizându-se data ultimei actualizări.

Art. 5. - Punerea la dispozitia publicului a informatiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) de către furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului se va realiza, cumulativ, prin următoarele mijloace:

a) furnizarea în mod gratuit, la cerere, a unor materiale cuprinzând informatiile solicitate, în formă tipărită si/sau, dacă se solicită astfel, în formă electronică;

b) afisarea informatiilor pe paginile proprii de internet;

c) serviciul de relatii cu clientii, disponibil cel putin 56 de ore pe săptămână la un număr de telefon indicat de furnizor.

Art. 6. - (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitia publicului informatii privind conditiile de obtinere si utilizare a serviciilor, cel putin prin intermediul unui afis lizibil în permanentă, având continutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta decizie, care va fi expus la toate punctele de lucru proprii sau din retelele de distributie ale partenerilor care oferă servicii de telefonie destinate publicului pe bază de abonament, în locuri usor accesibile si vizibile pentru public.

(2) Dimensiunile afisului vor fi de minimum 42 x 59,40 cm, (lătime x lungime). Fontul folosit pentru tipărirea afisului va avea dimensiunea de minimum 25 de puncte. Pentru a tipări datele de contact ale ANC poate fi folosit un font de o dimensiune mai mică, în functie de spatiul disponibil. În cazul în care se va folosi un fundal colorat (fotografie, elemente grafice, culoare plină), textul va fi tipărit cu o culoare contrastantă, care să permită citirea cu usurintă. Textul va respecta structura (titluri, dispunere pe paragrafe) prezentată în anexa nr. 2.

(3) Afisul va fi retipărit anual si va fi actualizat la solicitarea ANC, în urma aparitiei unor circumstante obiective.

Art. 7. - (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia să remită oricărei persoane, la cerere, în mod gratuit în formă tipărită sau, dacă se solicită astfel, în formă electronică, o copie a contractului-cadru si a conditiilor generale privind furnizarea serviciului de telefonie, în cazul abonamentelor, respectiv a conditiilor generale privind furnizarea serviciului de telefonie, în cazul serviciilor pentru care plata se realizează în avans.

(2) În mod obligatoriu, materialele prevăzute la alin. (1) vor fi înmânate sau transmise persoanelor interesate de încheierea unui contract în formă tipărită sau, dacă se solicită astfel, în formă electronică, înainte de încheierea contractului, furnizorii având obligatia să se asigure că personalul de vânzări de la punctele de lucru proprii sau din retelele de distributie ale partenerilor care oferă servicii de telefonie destinate publicului pe bază de abonament îndrumă persoanele în cauză să citească atent materialele respective înainte de a încheia contractul.

(3) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia să se asigure că personalul de vânzări de la punctele de lucru proprii sau din retelele de distributie ale partenerilor care oferă servicii de telefonie destinate publicului pe bază de abonament comunică utilizatorului final, înainte de încheierea contractului, cel putin următoarele informatii:

a) planul tarifar ales, inclusiv contravaloarea acestuia pe întreaga perioadă contractuală initială, precizând serviciile incluse - abonament lunar (numărul de minute/creditul inclus, dacă este cazul), extraoptiuni, conectare/instalare, echipament terminal achizitionat etc., după caz, cu toate taxele incluse;

b) tarifele aplicabile pentru acces si pentru apelurile nationale, tarifele pentru apelurile efectuate în orele de vârf/în afara orelor de vârf (cu indicarea intervalelor orare corespunzătoare) si conditiile de utilizare a minutelor incluse sau a creditului inclus, după caz;

c) durata minimă a contractului, dacă este cazul, precum si conditiile de încetare a contractului înainte de termen si penalitătile aplicabile, dacă este cazul;

d) modurile în care pot fi aflate celelalte informatii prevăzute la art. 3 alin. (1).

(4) Comunicarea prevăzută la alin. (3) va fi însotită sau urmată, la cerere, în mod gratuit, de oferirea unor materiale în formă tipărită sau, dacă se solicită astfel, în formă electronică, incluzând cel putin informatiile prevăzute la alin. (3), înainte de încheierea contractului pentru furnizarea de servicii de telefonie destinate publicului.

(5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplică inclusiv în cazul vânzărilor la distantă.

Art. 8. - Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a afisa pe pagina principală a propriului site, la loc usor vizibil, un link direct către contractul-cadru si către conditiile generale privind furnizarea serviciului de telefonie.

Art. 9. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de întocmi „Procedura privind solutionarea reclamatiilor utilizatorilor finali”, denumită în continuare Procedură, si de a o pune la dispozitia publicului prin următoarele mijloace, în mod cumulativ:

a) furnizarea în mod gratuit, la cerere, la toate punctele de lucru proprii sau la punctele de lucru din retelele de distributie ale partenerilor care oferă servicii de telefonie destinate publicului pe bază de abonament, a unui exemplar tipărit al Procedurii;

b) afisarea Procedurii pe propriul site.

(2) La momentul încheierii contractului pentru furnizarea de servicii de telefonie destinate publicului, utilizatorului final îi va fi înmânat un exemplar tipărit al Procedurii.

(3) Procedura va cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) modalitătile în care utilizatorul final poate înainta o reclamatie (telefon, fax, e-mail, serviciu postal);

b) un număr de telefon si o adresă de e-mail pentru primirea reclamatiilor;

c) denumirea, adresa si programul de lucru ale compartimentului însărcinat cu primirea si înregistrarea reclamatiilor, dacă este cazul;

d) termenul maxim pentru depunerea reclamatiei, dacă este cazul;

e) termenul maxim de solutionare a reclamatiilor sau, dacă este cazul, pentru fiecare categorie de reclamatii;

f) modalitătile si termenul de informare a utilizatorului final cu privire la rezultatul demersurilor efectuate pentru solutionarea reclamatiei sale, precum si, în cazul nesolutionării reclamatiei în termenul maxim, termenul de informare a utilizatorului asupra stadiului de solutionare;

g) în cazul în care litigiul nu este solutionat pe cale amiabilă cu furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, posibilitatea utilizatorului final de a apela la ANC sau la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a litigiilor; de asemenea, se va indica posibilitatea utilizatorului final de a se adresa instantei competente.

Art. 10. - (1) În cazul în care contractul pentru furnizarea de servicii de telefonie destinate publicului este prelungit automat, iar denuntarea unilaterală ulterioară presupune plata de către abonat a unor penalităti, cu cel putin 15 zile înainte de data-limită stabilită în contract pentru transmiterea de către abonat a notificării în vederea încetării efectelor contractului, dar nu cu mai mult de 45 de zile înainte de această dată, furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a tipări pe factura emisă abonatului sau de a transmite odată cu aceasta un mesaj de informare cu privire la data la care expiră contractul, data-limită pentru transmiterea notificării, precum si prelungirea automată a contractului în caz contrar.

(2) Furnizorii de servicii de telefonie mobilă au obligatia să comunice mesajul prevăzut la alin. (1) si prin intermediul unui SMS transmis fiecărui abonat, în termenul stabilit la alin. (1).


 

SECTIUNEA a 2-a

Informarea prin intermediul ANC

 

Art. 11. - (1) ANC va realiza, va administra si va pune la dispozitia publicului o pagină de internet care va oferi informatii comparative privind tarifele si conditiile oferite de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, prin intermediul unei aplicatii interactive care va efectua, pe baza unui set de optiuni introduse de utilizator, analize comparative ale planurilor tarifare existente pe piată pentru 3 categorii de servicii de comunicatii electronice: telefonie mobilă, telefonie fixă si acces la internet în bandă largă, urmând să returneze un clasament al celor mai avantajoase planuri tarifare din punctul de vedere al pretului, care corespund optiunilor exprimate de utilizator.

(2) Aplicatia interactivă prevăzută la alin. (1) va furniza utilizatorului final următoarele informatii:

I. În cazul serviciilor de telefonie:

a) denumirea si logoul furnizorului, numele planului tarifar si pagina de internet a furnizorului unde se regăsesc informatii detaliate privind acest plan;

b) aranjamentul contractual (cu plata în avans sau ulterior furnizării serviciilor);

c) durata minimă a contractului, precum si penalitătile aplicabile pentru încetarea contractului înainte de termen;

d) tariful abonamentului lunar sau valoarea cartelei de reîncărcare, după caz, precum si minutele incluse sau creditul initial inclus în pret, dacă este cazul;

e) tariful de conectare la retea sau tariful de instalare a serviciului, dacă este cazul;

f) tarifele percepute pentru fiecare categorie de apeluri: pentru apelurile nationale se vor indica tarifele în functie de destinatie/reteaua apelată (în aceeasi retea sau către alte retele/tipuri de retele, precizându-se retelele/tipurile de retele care pot fi apelate), precum si în functie de perioada din zi/săptămână în care se efectuează apelul (în orele de vârf/în afara orelor de vârf, cu indicarea intervalelor orare corespunzătoare) sau în functie de tipurile de numere apelate (de exemplu, numere dintr-un grup definit), dacă este cazul; pentru apelurile internationale se vor indica tarifele în functie de zonele/tările de destinaie; de asemenea, se va indica faptul că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obisnuit (de exemplu, numere cu tarif special);

g) în cazul serviciilor de telefonie mobilă, tarifele pentru serviciile utilizate în roaming (apeluri primite, apeluri efectuate, SMS, MMS), în functie de reteaua selectată, intervalul orar (dacă este cazul), precum si în functie de destinatie (în interiorul tării vizitate, către tara de origine sau către o altă tară decât cea de destinatie ori cea de origine);

h) aria de acoperire a serviciilor (localitătile în care sunt disponibile serviciile, în cazul telefoniei fixe, respectiv procentul populatiei si procentul din teritoriu, în cazul telefoniei mobile);

i) modalitătile de plată a facturii;

j) ofertele promotionale în curs, inclusiv reduceri sau gratuităti la echipamente.

II. În cazul serviciului de acces la internet în bandă largă:

a) denumirea si logoul furnizorului, numele planului tarifar si pagina de internet a furnizorului unde se regăsesc informatii detaliate privind acest plan, dacă este cazul;

b) aranjamentul contractual (cu plata în avans sau ulterior furnizării serviciilor);

c) tariful abonamentului lunar si traficul/creditul initial inclus în pret, dacă este cazul;

d) tariful de conectare la retea sau tariful de instalare a serviciului, dacă este cazul;

e) tarifele percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;

f) tariful perceput pentru traficul suplimentar, dacă este cazul;

g) aria de acoperire a serviciilor (localitătile în care sunt disponibile serviciile);

h) viteza de upload/download în intervalul orar de trafic maxim (calculată în functie de numărul maxim de utilizatori care pot accesa simultan serviciul), precum si viteza maximă de upload/download;

i) modalitătile de plată a facturii;

j) ofertele promotionale în curs, inclusiv reduceri sau gratuităti la echipamente.

(3) Criteriile si optiunile utilizate de aplicatia interactivă prevăzută la alin. (1) în vederea realizării clasamentului celor mai avantajoase planuri tarifare din punctul de vedere al pretului, formatul în care furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia să pună la dispozitie ofertele lor comerciale pentru a asigura continutul necesar functionării aplicatiei, precum si orice alte elemente si conditii necesare pentru dezvoltarea si functionarea aplicatiei vor fi stabilite de către ANC, cu consultarea furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

(4) Pagina de internet prevăzută la alin. (1) va putea contine si alte informatii de interes pentru utilizatorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

Art. 12. - (1) În termen de 30 de zile de la data primirii unei înstiintări din partea ANC cu privire la finalizarea aplicatiei interactive prevăzute la art. 11, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au, cumulativ, următoarele obligatii:

a) să transmită ANC în mod complet si corect ofertele lor comerciale care să contină cel putin elementele prevăzute în anexa nr. 1, în una dintre modalitătile prevăzute la art. 13, în formatul aferent fiecărei categorii de servicii (telefonie fixă, telefonie mobilă si acces la internet în bandă largă), stabilit de ANC;

b) să introducă informatiile corespunzătoare în formă electronică, pentru fiecare categorie de servicii (telefonie fixă, telefonie mobilă si acces la internet în bandă largă), în baza de date a aplicatiei prevăzute la art. 11 prin intermediul unei interfete web puse la dispozitie în acest scop de ANC, informatiile în cauză urmând a fi verificate si validate de ANC.

(2) În cazul în care furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului lansează o nouă ofertă comercială, o modifică pe cea existentă sau lansează o ofertă promotională cu termen scurt de valabilitate, au obligatia de a transmite ANC informatiile corespunzătoare si de a le introduce în formă electronică, în conditiile alin. (1), în termen de 4 zile lucrătoare de la data lansării sau modificării acestora. Furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sunt obligati să precizeze perioada de valabilitate si orice conditii ce afectează ofertele lor comerciale, cu respectarea formatului stabilit de ANC.

Art. 13. - Informatiile prevăzute la art. 12 vor fi transmise către sediul central sau structura teritorială a ANC în raza căreia se situează sediul furnizorului, în unul dintre următoarele moduri:

a) pe suport hârtie, semnate si stampilate de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită în acest sens, prin depunere, sub luare de semnătură, ori printr-un serviciu postal, cu confirmare de primire;

b) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

 

CAPITOLUL III

Informatiile cuprinse în facturile detaliate emise de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

 

Art. 14. - Facturile detaliate se eliberează la cererea abonatilor, indiferent de calitatea de persoană fizică sau juridică a abonatului.


Art. 15. - (1) Facturile detaliate emise de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului vor include cel putin următoarele categorii de informatii:

I. În cazul serviciilor de telefonie:

a) perioada de tarifare;

b) tariful lunar perceput pentru abonament;

c) tarife percepute pentru conectare/instalare/reconectare/ deconectare, dacă este cazul;

d) tarife percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;

e) alte tarife pentru servicii suplimentare, percepute lunar;

f) gratuitătile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat si modul de aplicare a acestora;

g) serviciile ocazionale furnizate si tarifele percepute pentru acestea;

h) lista completă a convorbirilor efectuate si a mesajelor expediate, precum si a mesajelor sau apelurilor receptionate pentru care se percepe un tarif; în cuprinsul acestei liste vor fi specificate următoarele informatii:

1. numărul apelat pentru fiecare convorbire si numărul către care s-a expediat un mesaj sau de la care a fost primit un apel ori mesaj pentru care se percepe un tarif, în măsura în care furnizorul poate identifica aceste informatii;

2. data si ora la care s-a initiat fiecare convorbire telefonică, la care s-a expediat un mesaj sau la care a fost primit un apel ori mesaj pentru care se percepe un tarif;

3. durata fiecărei convorbiri telefonice;

4. tariful total pentru fiecare convorbire efectuată si pentru fiecare mesaj expediat sau primit pentru care se percepe un tarif;

i) valorile totale ale apelurilor, respectiv ale mesajelor tarifate, diferentiate pe categorii de apeluri/mesaje/alte servicii: apeluri în aceeasi retea, apeluri către alte retele pe tipuri de retele - către (alte) retele fixe, către (alte) retele mobile, către anumite retele, dacă este cazul -, către numere dintr-un grup definit, apeluri internationale, apeluri efectuate/primite în roaming, apeluri către numere cu tarif special, apeluri dial-up pentru acces la internet, apeluri video, SMS, MMS, precum si pentru orice alte categorii de servicii utilizate si tarifate de furnizor în perioada de facturare;

j) suma totală tarifată, inclusiv TVA;

k) modalitatea de contorizare a timpului de conversatie tarifat; de asemenea, va fi specificată modalitatea de tarifare utilizată de furnizor, mentionându-se cel putin unitatea de timp utilizată pentru tarifare (de exemplu, secundă, minut etc.) si modalitatea de tratare a fiecărei unităti de timp;

l) un număr de telefon la care utilizatorul final poate solicita informatii suplimentare referitoare la factura detaliată;

m) cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul.

II. În cazul serviciilor de acces la internet:

a) perioada de tarifare;

b) tariful lunar perceput pentru abonament si tariful pentru traficul suplimentar;

c) tarife percepute pentru conectare/instalare/reconectare/ deconectare, dacă este cazul;

d) tarife percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;

e) alte tarife pentru servicii suplimentare, percepute lunar;

f) gratuitătile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat si modul de aplicare a acestora;

g) serviciile ocazionale furnizate si tarifele percepute pentru acestea;

h) numărul de ore/volumul de trafic inclus în abonament (limita de trafic), precum si traficul suplimentar generat prin depăsirea numărului de ore/volumului de trafic inclus în abonament, diferentiat în functie de perioada din zi/săptămână în care se realizează accesul la internet, dacă este cazul;

i) suma totală tarifată, inclusiv TVA;

j) un număr de telefon în cazul în care utilizatorul consideră necesare informatii suplimentare cu privire la factura detaliată;

k) cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 16. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

Dorin-Liviu Nistoran

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 77.

 

ANEXA Nr. 1

 

Setul minim de informatii pe care trebuie să le contină oferta comercială

a furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

 

I. Ofertele comerciale referitoare la serviciile de telefonie vor cuprinde:

A. Datele de identificare a furnizorului: nume/denumire, domiciliu/sediu, telefon, fax, adresă de e-mail, pagină de internet

B. Descrierea categoriilor de servicii oferite:

- servicii de acces;

- apeluri nationale/internationale;

- servicii oferite persoanelor fizice sau juridice, cu plata în avans ori ulterior furnizării serviciilor;

- posibilitatea de a apela serviciile de urgentă, precum si dacă si în ce conditii este disponibilă localizarea apelantului;

- servicii de identificare a liniei care apelează si a liniei apelate;

- servicii de relatii cu clientii;

- servicii de informatii privind abonatii;

- servicii de restrictionare a apelurilor;

- servicii de redirectionare a apelurilor;

- serviciul de roaming;

- serviciul de portabilitate a numerelor;

- servicii de întretinere si/sau reparatii etc.

C. Informatii referitoare la conditiile de furnizare a serviciilor, după cum urmează:

C.1. În cazul serviciilor de telefonie fixă pe bază de abonament se vor prezenta:

1. aria de furnizare a serviciilor (localitătile în care sunt disponibile serviciile);

2. documentele necesare pentru încheierea unui contract, pentru fiecare categorie de utilizatori finali (de exemplu, pentru persoane fizice, respectiv pentru persoane juridice);

3. pentru fiecare categorie de utilizatori finali si pentru fiecare tip de abonament1):

a) contractul-cadru, precum si conditiile generale privind furnizarea serviciului de telefonie;


b) durata minimă a contractului, dacă este cazul, conditiile de modificare, cesiune sau încetare a contractului înainte de termen, precum si penalitătile aplicabile, dacă este cazul;

c) tariful de conectare la retea/tariful de instalare a serviciului, dacă este cazul;

d) termenul de instalare a postului telefonic/termenul de punere în functiune a serviciului;

e) tariful abonamentului lunar;

f) alte tarife suplimentare percepute lunar (tarife pentru închirierea echipamentelor etc.), dacă este cazul;

g) numărul de minute incluse sau creditul inclus initial, dacă este cazul; în cazul în care abonamentul cuprinde minute incluse, se vor preciza cu exactitate intervalele orare, destinatiile (nationale/internationale), retelele/tipurile de retele de destinatie sau tipurile de numere apelate (de exemplu, numere dintr-un grup definit) pentru care minutele incluse sunt valabile sau, alternativ, cele pentru care minutele incluse nu sunt valabile (de exemplu, numere cu tarif special); de asemenea, se va preciza dacă creditul/minutele incluse neutilizat/neutilizate se reportează în următoarea sau în următoarele perioade de facturare, precum si perioada de valabilitate a creditului/minutelor incluse, dacă este cazul;

h) numărul de minute sau orice alte facilităti care se oferă periodic ori cu anumite ocazii, sub formă de bonus/premiu etc., conditiile în care se oferă si modalitatea de utilizare a acestora;

i) tarifele exacte percepute pentru apelurile efectuate la nivel national, în functie de destinatie/reteaua apelată (în aceeasi retea sau către alte retele/tipuri de retele, precizându-se retelele/tipurile de retele care pot fi apelate), în functie de perioada din zi/săptămână în care se apelează (în orele de vârf/în afara orelor de vârf, cu indicarea intervalelor orare corespunzătoare), precum si în functie de tipurile de numere apelate (de exemplu, numere dintr-un grup definit), dacă este cazul; de asemenea, se va indica faptul că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obisnuit (de exemplu, numere cu tarif special);

j) tarifele pentru serviciul de portabilitate a numerelor si pentru apelurile realizate către numerele portate, dacă acestea diferă de tarifele percepute pentru apelurile către reteaua în care numărul a fost portat, pentru categoria de utilizatori finali sau pentru tipul de abonament respectiv;

k) tarifele pentru apelurile internationale, în functie de zonele/tările de destinatie;

l) tarifele pentru serviciul SMS, în functie de destinatie (natională/internatională), dacă este cazul; de asemenea, se va indica faptul că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obisnuit;

m) modalitatea de tarifare (la secundă, la minut etc.) pentru fiecare categorie de apeluri, precum si tariful pentru stabilirea legăturii („call set-up”, primul minut indivizibil etc.), dacă este cazul;

n) în cazul furnizării de servicii „în pachet”, se vor prezenta conditiile în care se oferă serviciile incluse în cadrul pachetului, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informatiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;

o) modalitătile si mijloacele de plată a facturilor (dacă tarifele sunt exprimate în altă monedă decât cea în care se face plata, se va preciza cursul de schimb; în cazul în care se utilizează un curs de schimb mediu lunar, se va preciza acest lucru, precum si tariful pentru emiterea facturii detaliate, dacă este cazul;

p) conditiile de suspendare, respectiv de reconectare a serviciului de acces la retea în caz de suspendare.


1) În cazul în care unele elemente sunt comune pentru mai multe tipuri de abonamente sau categorii de utilizatori, acestea se vor putea mentiona o singură dată, cu precizarea expresă a domeniului de aplicare.

 

C.2. În cazul serviciilor de telefonie fixă pentru care plata se realizează în avans se vor prezenta:

1. aria de furnizare a serviciilor (localitătile în care sunt disponibile serviciile);

2. categoriile de servicii de telefonie fixă care pot fi accesate de către utilizatorii finali;


1) În cazul în care unele elemente sunt comune pentru mai multe tipuri dată, cu precizarea expresă a domeniului de aplicare.

 

3. pentru fiecare categorie de servicii, se vor enumera:

a) planurile tarifare si creditul corespunzător inclus initial în pret;

b) perioada de valabilitate a creditului, dacă este cazul;

c) în cazul furnizării de servicii prin intermediul procedurii de selectare a transportatorului sau al numerotatiei nongeografice, se vor specifica indicativul individual de selectare a transportatorului sau numerotatia nongeografică prin care utilizatorii au acces la serviciile oferite, precum si retelele de acces din care poate fi initiat apelul;

d) modalitatea de tarifare (la secundă, la minut etc.) pentru fiecare categorie de apeluri oferite, precum si tariful pentru stabilirea legăturii („call set-up”, primul minut indivizibil etc.), dacă este cazul;

e) tarifele exacte percepute pentru apelurile efectuate la nivel national în functie de destinatie/reteaua apelată (în aceeasi retea sau către alte retele/tipuri de retele, precizându-se retelele/tipurile de retele care pot fi apelate), în functie de perioada din zi/săptămână în care se apelează (în orele de vârf/în afara orelor de vârf, cu indicarea intervalelor orare corespunzătoare), precum si în functie de tipurile de numere apelate (de exemplu, numere dintr-un grup definit), dacă este cazul; de asemenea, se va indica faptul că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obisnuit (de exemplu, numere cu tarif special);

f) tarifele pentru apelurile internationale, în functie de zonele/tările de destinatie;

g) numărul de minute sau orice alte facilităti care se oferă periodic ori cu anumite ocazii, sub formă de bonus/premiu etc., conditiile în care se oferă si modalitatea de utilizare a acestora.

C.3. În cazul serviciilor de telefonie mobilă oferite pe bază de abonament se vor prezenta:

1. aria de acoperire a retelei (procentul populatiei si procentul din teritoriu);

2. documentele necesare pentru încheierea unui contract, pentru fiecare categorie de utilizatori finali (de exemplu, pentru persoane fizice, respectiv pentru persoane juridice);

3. pentru fiecare categorie de utilizatori finali si pentru fiecare tip de abonament1):

a) contractul-cadru, precum si conditiile generale privind furnizarea serviciului de telefonie;

b) durata minimă a contractului, dacă este cazul, conditiile de modificare, cesiune sau încetare a contractului înainte de termen, precum si penalitătile aplicabile, dacă este cazul;

c) termenul de punere în functiune a serviciului, dacă este cazul;

d) tariful de conectare la retea, dacă este cazul;

e) tariful abonamentului lunar;

f) numărul de minute/SMS-uri/MMS-uri incluse sau creditul inclus initial, dacă este cazul; în cazul în care abonamentul cuprinde minute/SMS-uri/MMS-uri incluse, se vor preciza cu exactitate intervalele orare, destinatiile (nationale/ internationale), retelele/tipurile de retele de destinatie sau tipurile de numere (de exemplu, numere dintr-un grup definit) pentru care minutele/SMS-urile/MMS-urile incluse sunt valabile sau, alternativ, cele pentru care minutele incluse nu sunt valabile (de exemplu, către numere cu tarif special); de asemenea, se va preciza dacă creditul/minutele/SMS-urile/MMS-urile incluse rămase neutilizate se reportează în următoarea sau următoarele perioade de facturare, precum si perioada de valabilitate a creditului/ minutelor/SMS-urilor/MMS-urilor incluse, dacă este cazul;

g) tarifele exacte percepute pentru apelurile efectuate la nivel national, în functie de destinatie/reteaua apelată (în aceeasi retea sau către alte retele/tipuri de retele, precizându-se retelele/tipurile de retele care pot fi apelate), în functie de perioada din zi/săptămână în care se apelează (în orele de vârf/în afara orelor de vârf, cu indicarea intervalelor orare corespunzătoare), precum si în functie de tipurile de numere abonamente sau categorii de utilizatori, acestea se vor putea mentiona o singură apelate (de exemplu, numere dintr-un grup definit), dacă este cazul; de asemenea, se va indica faptul că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obisnuit (de exemplu, numere cu tarif special);

h) tarifele percepute pentru apelurile internationale, în functie de zonele/tările de destinatie;

i) tarifele pentru serviciul de portabilitate a numerelor si pentru apelurile realizate către numerele portate, dacă acestea diferă de tarifele percepute pentru apelurile către reteaua în care numărul a fost portat, pentru categoria de utilizatori finali si pentru tipul de abonament respectiv;

j) tarifele pentru serviciile SMS si MMS, în functie de destinatie (natională/internatională), dacă este cazul; de asemenea, se va indica faptul că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obisnuit;

k) destinatiile disponibile si tarifele pentru serviciile utilizate în roaming (apeluri primite, apeluri efectuate, SMS, MMS), în functie de reteaua selectată, intervalul orar (dacă este cazul), precum si în functie de destinatie (în interiorul tării vizitate, către tara de origine, către o altă tară decât cea de destinatie sau cea de origine);

l) numărul de minute sau orice alte facilităti care se oferă periodic ori cu anumite ocazii, sub formă de bonus/premiu etc., conditiile în care se oferă si modalitatea de utilizare a acestora;

m) modalitatea de tarifare (la secundă, la minut etc.) pentru fiecare categorie de apeluri, precum si tariful pentru stabilirea legăturii („call set-up”, primul minut indivizibil etc.), dacă este cazul;

n) în cazul furnizării de servicii „în pachet”, se vor prezenta conditiile în care se oferă serviciile incluse în cadrul pachetului, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informatiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;

o) modalitătile si mijloacele de plată a facturilor (dacă tarifele sunt exprimate în altă monedă decât cea în care se face plata, se va preciza cursul de schimb; în cazul în care se utilizează un curs de schimb mediu lunar, se va preciza acest aspect, precum si tariful pentru emiterea facturii detaliate, dacă este cazul;

p) conditiile de suspendare, respectiv reconectare a serviciului de acces la retea în caz de suspendare, precum si tarifele aplicabile, dacă este cazul.

C.4. În cazul serviciilor de telefonie mobilă pentru care plata se realizează în avans, se vor prezenta:

1. aria de acoperire a retelei (procentul populatiei si procentul din teritoriu);

2. planurile tarifare oferite;

3. pentru fiecare plan tarifar se vor mentiona:

a) creditul initial inclus în pret;

b) perioada de valabilitate a creditului, dacă este cazul;

c) perioada de valabilitate a cartelei SIM si conditiile de prelungire a valabilitătii;

d) cartelele valorice de reîncărcare disponibile, valoarea si valabilitatea creditului corespunzător fiecăreia;

e) modalitatea de tarifare (la secundă, la minut etc.) pentru fiecare categorie de apeluri oferite, precum si tariful pentru stabilirea legăturii („call set-up”, primul minut indivizibil etc.), dacă este cazul;

f) tarifele exacte percepute pentru apelurile efectuate la nivel national, în functie de destinatie/reteaua apelată (în aceeasi retea sau către alte retele/tipuri de retele, precizându-se retelele/tipurile de retele care pot fi apelate), în functie de perioada din zi/săptămână în care se apelează (în orele de vârf/în afara orelor de vârf, cu indicarea intervalelor orare corespunzătoare), precum si în functie de tipurile de numere apelate (de exemplu, numere dintr-un grup definit), dacă este cazul; de asemenea, se va indica faptul că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obisnuit (de exemplu, numere cu tarif special);

g) tarifele pentru apelurile internationale, în functie de zonele/tările de destinatie a apelului;

h) tarifele pentru serviciile SMS si MMS, în functie de destinatie (natională/internatională);

i) destinatiile disponibile si tarifele pentru serviciile utilizate în roaming (apeluri primite, apeluri efectuate, SMS, MMS), în functie de reteaua selectată, intervalul orar (dacă este cazul), precum si în functie de destinatie (în interiorul tării vizitate, către tara de origine, către o altă tară decât cea de destinatie sau cea de origine);

j) număr de minute (valoare credit), precum si orice alte facilităti care se oferă periodic sau cu anumite ocazii, sub formă de bonus/premiu etc., conditiile în care se oferă si modalitatea de utilizare a acestora;


1) În cazul în care unele elemente sunt comune pentru mai multe tipuri dată, cu precizarea expresă a domeniului de aplicare.

 

4. descrierea modalitătilor de reîncărcare a cartelei SIM.

D. Serviciile de mesagerie vocală oferite, modalitatea de activare, dezactivare si tarifele aferente pentru activare, pentru apeluri către mesageria vocală si pentru accesarea mesageriei vocale

E. Ofertele promotionale în curs, cu specificarea conditiilor si a perioadei de valabilitate, dacă este cazul

F. Produsele si serviciile suplimentare oferite (de exemplu, se va preciza dacă este necesară achizitionarea unui aparat telefonic compatibil cu serviciul oferit sau instalarea unor echipamente suplimentare si tarifele aplicabile), serviciile cu valoare adăugată oferite, conditiile în care se pun la dispozitie, modalitatea de activare, dezactivare si tarifare a acestora

G. Eventualele restrictii la utilizarea echipamentului terminal (spre exemplu, blocarea în retea), precum si termenul de valabilitate a acestor restrictii, dacă este cazul

H. Programele de fidelizare (acordarea de bonusuri, reduceri, gratuităti etc), conditiile în care se acordă si modul de utilizare a facilitătilor oferite

I. Numerele de acces la serviciul de relatii cu clientii si/sau la serviciul care oferă asistentă tehnică si programul de disponibilitate a acestora

J. Nivelurile de calitate oferite

K. Tipurile de servicii de remediere a defectiunilor, întretinere si reparatii oferite (se vor oferi informaii cu privire la compartimentul responsabil pentru remedierea defectiunilor, datele de contact, programul de lucru si tarifele aferente acestor servicii)

II. Ofertele comerciale referitoare la serviciile de acces la internet vor cuprinde:

A. Datele de identificare a furnizorului: nume/denumire, domiciliu/sediu, telefon, fax, adresă de e-mail, pagină de internet

B. Descrierea categoriilor de servicii de acces la internet oferite

C. Aria de furnizare a serviciilor (localitătile în care sunt disponibile serviciile)

D. Informatii referitoare la conditiile de furnizare a serviciilor, după cum urmează:

D.1. În cazul serviciilor de acces la internet pentru care plata se realizează în avans, se vor prezenta1):

1. planurile tarifare oferite;

2. pentru fiecare plan tarifar se vor mentiona:

a) tariful de conectare la retea, dacă este cazul;

b) numărul de ore (creditul) incluse în pret;

c) perioada de valabilitate a creditului;

d) numerele de acces la retea;

e) tarifele în functie de perioada din zi/săptămână în care se realizează accesul la internet, dacă este cazul;

f) viteza de upload/download în intervalul orar de trafic maxim (calculată în functie de numărul maxim de utilizatori care pot accesa simultan serviciul), precum si viteza maximă de upload/download.

D.2. În cazul serviciilor de acces la internet pe bază de abonament, se vor prezenta1):

1. documentele necesare pentru încheierea unui contract, pentru fiecare categorie de utilizatori finali (de exemplu, pentru persoane fizice, respectiv pentru persoane juridice); abonamente sau categorii de utilizatori, acestea se vor putea mentiona o singură


2. pentru fiecare categorie de utilizatori finali si pentru fiecare tip de abonament:

a) tariful de conectare la retea si/sau tariful de instalare a serviciului, cu specificarea elementelor componente;

b) echipamentele aditionale necesare pentru accesul la internet si preturile/tariful lunar pentru utilizarea/închirierea acestora;

c) tariful abonamentului lunar, cu mentionarea situatiilor în care tariful este conditionat de achizitionarea unui pachet de servicii;

d) traficul inclus în abonament (limita de trafic);

e) tariful pentru traficul suplimentar, în cazul depăsirii traficului inclus în abonament;

f) viteza de upload/download în intervalul orar de trafic maxim (calculată în functie de numărul maxim de utilizatori care pot accesa simultan serviciul), precum si viteza maximă de upload/download;

g) tarifele în functie de perioada din zi/săptămână în care se realizează accesul la internet, dacă este cazul;

h) modalitătile si mijloacele de plată a facturii (dacă tarifele sunt exprimate în altă monedă decât cea în care se face plata, se va preciza cursul de schimb; în cazul în care se utilizează un curs de schimb mediu lunar, se va preciza acest aspect), precum si tariful pentru emiterea facturii detaliate, dacă este cazul;

i) pachetele de servicii integrate oferite, care includ servicii de acces la internet, precum si conditiile în care se oferă, dacă este cazul;

j) conditiile de suspendare, respectiv reconectare a serviciului de acces la retea în caz de suspendare, precum si tarifele aplicabile, dacă este cazul.

E. Termenul de conectare la retea/de instalare a serviciului

F. Produsele si serviciile suplimentare oferite (de exemplu, de precizat dacă este necesară achizitionarea/instalarea unor echipamente suplimentare si tarifele aplicabile), serviciile cu valoare adăugată oferite, conditiile în care se pun la dispozitie, modalitatea de activare, dezactivare si tarifare a acestora

G. Eventualele restrictii la utilizarea echipamentului terminal, precum si termenul de valabilitate a acestora, dacă este cazul

H. Programele de fidelizare (acordarea de bonusuri, reduceri etc), conditiile în care se acordă si modul de utilizare a facilitătilor oferite

I. Numerele de acces la serviciul de relatii cu clientii si/sau serviciul care oferă asistentă tehnică si programul de disponibilitate a acestora

J. Nivelurile de calitate oferite (de exemplu, se va indica nivelul de calitate privind accesul, dacă lărgimea de bandă este sau nu este garantată ori dacă depinde de nivelul de utilizare a retelei sau a serverului unde utilizatorul este conectat)

K. Tipurile de servicii de remediere a defectiunilor, întretinere si reparatii oferite (se vor indica informatii cu privire la compartimentul responsabil pentru remedierea defectiunilor, datele de contact, programul de lucru si tarifele aplicabile).

 

ANEXA Nr. 2

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DE INFORMARE

în calitate de utilizator de servicii de telefonie

 

Aveti anumite drepturi de informare garantate prin lege în relatia cu [denumirea furnizorului].

Aveti dreptul să cereti si să obtineti gratuit înainte de semnarea contractului o copie a contractului-cadru si a Conditiilor generale de furnizare a serviciului. La fel si înainte de cumpărarea cartelei preplătite, când puteti să cereti si să primiti gratuit Conditiile generale de furnizare a serviciului.

Trebuie să vi se spună si să vi se dea în scris înainte de semnarea contractului 3 informatii importante:

• planul tarifar ales, inclusiv valoarea lui pentru toată durata contractului, cu serviciile incluse - abonament lunar (cu minute/credit incluse/inclus), extraoptiuni, conectare/instalare etc, plus telefon (dacă e cazul), cu toate taxele incluse;

• ce tarife se aplică si în ce conditii se folosesc minutele incluse sau creditul inclus;

• durata minimă a contractului si taxele pe care trebuie să le plătiti dacă renuntati la contract înainte de termen.

Fiti atenti atunci când semnati contractul! Verificati mai ales următoarele:

1. ce tarife se aplică si în ce conditii;

2. în cât timp veti fi conectat;

3. cum puteti anunta o defectiune si în ce termen se remediază;

4. taxele pe care trebuie să le plătiti dacă renuntati la contract înainte de termen;

5. în ce conditii vi se poate suspenda serviciul;

6. la ce despăgubiri aveti dreptul dacă [denumirea furnizorului] nu respectă contractul;

7. penalitătile pe care trebuie să le plătiti dacă nu respectati contractul (de exemplu, dacă nu plătiti factura la termen).

[denumirea furnizorului] trebuie să vă ofere, la semnarea contractului, un exemplar tipărit al Procedurii de solutionare a reclamatiilor.

Dacă oricare dintre aceste drepturi la informare vă este încălcat, vă puteti adresa Autoritătii Nationale pentru Comunicatii (ANC).

Autoritatea Natională pentru Comunicatii

Str. Delea Nouă nr. 2, sectorul 3, 030925 Bucuresti, România

Număr gratuit: 0800 855 855

Telefon: 0372 845 845. Fax: 0372 845 402

E-mail: anrcti@anrcti.ro Website: www.anrcti.ro


 

REPUBLICĂRI

 

Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 


*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 167/2008 pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 octombrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004 si a mai fost modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 507/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, prin Legea nr. 233/2005 pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 21 iulie 2005, prin Legea nr. 290/2006 pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 iulie 2006, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007, aprobată prin Legea nr. 61/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 27 martie 2008.

 

Art. 1. - Îmbunătătirile funciare au ca obiective:

a) asigurarea protectiei terenurilor de orice fel si a oricăror categorii de constructii fată de inundatii, alunecări de teren si eroziuni, precum si protectiei lacurilor de acumulare împotriva colmatării si regularizarea cursurilor de apă;

b) asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului, care să permită sau să stimuleze cresterea plantelor, incluzând plantatiile vitipomicole, culturile agricole si silvice;

c) asigurarea ameliorării solurilor acide, sărăturate si nisipoase, precum si protectia împotriva poluării.

Art. 2. - (1) Amenajările de îmbunătătiri funciare ca lucrări hidrotehnice complexe si agropedoameliorative se realizează în scopul prevenirii si înlăturării actiunii factorilor de risc - secetă, exces de apă, eroziunea solului si inundatii, precum si poluare- pe terenurile cu orice destinatie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacitătii de productie a terenurilor si a plantelor, precum si la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive.

(2) Amenajările de îmbunătătiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări:

a) îndiguiri si regularizări ale cursurilor de apă prin care se asigură, în principal, protectia terenurilor si a oricăror categorii de constructii împotriva inundatiilor, surse locale de apă si emisari pentru scurgerea apelor;

b) irigatii si orezării prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului si a plantelor cu cantitătile de apă necesare dezvoltării culturilor si cresterii productiei agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distributie si evacuare a apei si, după caz, lucrări de nivelare a terenului;

c) desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea s i înlăturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului i din sol, în vederea asigurării conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport si de evacuare în emisar a apei în exces;

d) combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscătoare;

e) pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând si lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole si santuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum si îngrăsăminte, în scopul valorificării pentru agricultură si, după caz, pentru silvicultură;

f) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului;

g) alte lucrări realizate prin solutii tehnice si tehnologii noi; h) zone de protectie ale lucrărilor prevăzute la lit. a) - g).

(3) Amenajările de îmbunătătiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole si silvice si alimentarea cu apă a unor localităti, amenajări piscicole, incinte agricole si industriale si asigură protectia localitătilor si a oricăror categorii de constructii împotriva efectelor alunecărilor de teren si a inundatiilor, precum si protectia lacurilor de acumulare împotriva colmatării.

(4) Realizarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare la nivel national are loc pe baza programelor si strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autoritătilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale si locale de amenajare a teritoriului si în corelare cu strategia sectorială.

(5) Proiectarea, executarea si exploatarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare se fac în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicatie, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri si cu documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, tinând seama de cerintele de protectie a mediului.

Art. 3. - Prezenta lege are drept scop:

a) reglementarea regimului juridic al proprietătii si folosintei infrastructurii de îmbunătătiri funciare si a terenului aferent, precum si mecanismele de dobândire si/sau transmitere a dreptului de proprietate, administrare sau folosintă asupra acestei infrastructuri;

b) instituirea cadrului de reglementare a înfiintării si functionării Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare Administratie, persoană juridică română de interes public national în sectorul îmbunătătirilor funciare, care desfăsoară activitătile prevăzute de prezenta lege;

c) reglementarea înfiintării si functionării organizatiilor de îmbunătătiri funciare si a federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare în vederea desfăsurării activitătilor de îmbunătăiri funciare atât în interesul membrilor lor, cât si în interesul public;

d) stabilirea serviciilor prestate de Administratie organizatiilor de îmbunătătiri funciare si federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare si mecanismele de finantare a acestor activităti;

e) stabilirea atributiilor autoritătii publice centrale, denumită în continuare ministerul, care coordonează elaborarea strategiei si politicilor în sectorul îmbunătătirilor funciare;

f) stabilirea principiilor reorganizării Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare” - S.A.;

g) stabilirea sanctiunilor care se aplică în cazul încălcării prevederilor prezentei legi.

Art. 4. - Principiile care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătătirilor funciare sunt următoarele:

a) exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătătiri funciare, sistemelor de irigatii sau desecare si drenaj si a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor si combatere a eroziunii solului pentru asigurarea proteciei intereselor tuturor beneficiarilor;

b) consultarea si, după caz, implicarea beneficiarilor, organizatiilor neguvernamentale si a altor reprezentanti ai societătii civile în luarea deciziilor în scopul promovării adoptării rationale, eficiente si transparente a acestora;

c) realizarea de către proprietarii de teren a exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare situate pe terenurile pe care le detin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investitii si suportarea costurilor acestor activităti. Statul intervine prin Administratie si prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administratiei sau ale beneficiarilor constituiti în organizatii de îmbunătătiri funciare sau federatii de organizatii de îmbunătătiri funciare, în cazurile în care proprietarii de teren nu pot desfăsura prin efortul propriu activităti de îmbunătătiri funciare;

d) exploatarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea si poluarea solului si să se promoveze protectia mediului în conformitate cu standardele de mediu.

Art. 5. - Definitiile termenilor utilizati în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Organizatiile si federatiile de organizatii din domeniul îmbunătătirilor funciare

 

Art. 6. - (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care detin în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosintă terenuri deservite de sisteme de irigatii sau de desecare si drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizatie de îmbunătătiri funciare, denumită în continuare organizatia, pentru a desfăsura una sau mai multe dintre următoarele activităti de interes public:

a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întretinerea si reparatiile unui sistem de irigatii care deserveste mai multi proprietari de teren;

b) exploatarea, întretinerea si reparatiile unui sistem de desecare si drenaj care deserveste mai multi proprietari de teren;

c) întretinerea si reparatiile lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor care protejează terenul mai multor proprietari de teren;

d) întretinerea si reparatiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului si desfăsurarea altor activităti de îmbunătătiri funciare care protejează solul de pe terenul mai multor proprietari de teren.

(2) Proprietarii sau alti detinători de teren care intentionează să realizeze o nouă amenajare de îmbunătătiri funciare se pot constitui în organizatii.

(3) Organizatiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie si functionează în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 7. - (1) Organizatia îsi desfăsoară activitatea în cadrul unei suprafete de teren clar delimitate, amenajată cu lucrări de îmbunătătiri funciare, denumită în continuare teritoriul organizatiei.

(2) Organizatia care îndeplineste mai multe dintre activitătile prevăzute la art. 6 le va specifica în statut, precizând care este activitatea principală pe care o va desfăsura.

(3) Organizatia care are ca activitate principală exploatarea, întretinerea si reparatiile unui sistem de irigatii, precum si livrarea apei pentru irigat va include în denumirea sa mentiunea organizatia utilizatorilor de apă pentru irigatii, urmată de denumirea localitătii unde functionează sau de o altă denumire proprie.

(4) Organizatia care are ca activitate principală exploatarea, întretinerea si reparatiile unui sistem de desecare si drenaj va include în denumirea sa mentiunea organizatia de desecare si drenaj, urmată de denumirea localitătii unde functionează sau de o altă denumire proprie.

(5) Organizatia care are ca activitate principală întretinerea si reparatiile unor lucrări de apărare împotriva inundatiilor va include în denumirea sa mentiunea organizatia de apărare împotriva inundatiilor, urmată de denumirea localitătii unde functionează sau de o altă denumire proprie.

(6) Organizatia care are ca activitate principală întretinerea si reparatiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului va include în denumirea sa mentiunea organizatie de combatere a eroziunii solului, urmată de denumirea localitătii unde functionează sau de o altă denumire proprie.

Art. 8. - În realizarea activitătilor de interes public, organizatiile au următoarele atributii:

a) încheie contracte de prestări de servicii de îmbunătătiri funciare potrivit prevederilor prezentei legi;

b) prestează servicii de îmbunătătiri funciare către membrii săi;

c) livrează apă pentru irigatii sau prestează alte servicii de îmbunătătiri funciare, pe bază de contract potrivit prevederilor prezentei legi, persoanelor care nu sunt membri ai organizatiei si care detin în proprietate sau folosintă terenuri situate pe teritoriul organizatiei;

d) încasează tarife pentru serviciile prestate de la membrii organizatiei si de la persoanele care nu sunt membri, în vederea acoperirii costurilor acestor servicii;

e) achizitionează, închiriază de la terti, exploatează, întretin si repară utilajele si instalatiile necesare prestării serviciilor de îmbunătătiri funciare si alte echipamente necesare desfăsurării activitătilor proprii;

f) organizează cursuri de instruire a membrilor lor pentru pregătirea exploatării si întretinerii sistemului de irigatii sau desecare si drenaj ori a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, de protectie a muncii, pentru asimilarea tehnicilor de îmbunătătiri funciare si promovarea utilizării noilor tehnici si tehnologii;

g) asigură paza si protectia corespunzătoare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul sistemului de irigatii sau de desecare si drenaj, pe care o detin în proprietate sau folosintă, a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, în vederea prevenirii sau reducerii pagubelor si păstrării integritătii acestora;

h) reabilitează, modernizează si dezvoltă infrastructura de îmbunătătiri funciare de pe teritoriul său;

i) încheie contracte pentru achizitia de bunuri si prestarea de servicii necesare desfăsurării activitătii lor cuprinzând proiectarea si lucrările de reabilitare, modernizare si dezvoltare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare de pe teritoriul său;

j) angajează credite si prezintă garantii potrivit legislatiei în vigoare;

k) îndeplineste alte atributii prevăzute de prezenta lege.

Art. 9. - (1) Veniturile unei organizatii se pot constitui din:

a) tarife pentru servicii de irigatii;

b) tarife de desecare si drenaj;

c) tarife de apărare împotriva inundatiilor, de combatere a eroziunii solului si alte activităti de îmbunătătiri funciare;

d) o cotizatie anuală;

e) donatii, legate si sponsorizări, potrivit legii;

f) subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Tarifele si cotizatiile restante, datorate organizatiei de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de acestia, care constituie titluri executorii.

Art. 10. - (1) Organizatia care prestează servicii unei persoane care nu este membru al acesteia si care detine în proprietate sau folosintă teren în cadrul teritoriului respectiv percepe tarife care să acopere integral costurile prestării serviciilor de îmbunătătiri funciare către acea persoană.

(2) Membrii organizatiilor pot beneficia de o reducere a tarifului de prestare a serviciilor de îmbunătătiri funciare în conformitate cu hotărârile adunării generale.

(3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de îmbunătătiri funciare, altele decât cele de irigatii, pot fi încasate prin compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife si de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfăsurarea acestei activităti se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor, în temeiul căruia se pot încheia, la nivel local, protocoale între organizatii si consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situat teritoriul organizatiei.

(4) Pentru recuperarea tarifelor si cotizatiilor restante datorate de membri si persoanele care nu sunt membri ai organizatiei, adunarea generală poate să hotărască instituirea de garanii.

Art. 11. - Excedentul, ca parte a veniturilor ce depăseste cheltuielile într-un an financiar, rămâne la dispozitia organizatiei si se distribuie către rezerve sau este folosit pentru activitatea următorilor ani.

Art. 12. - (1) Oricare persoană fizică sau persoană juridică, ce detine în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosintă, un teren situat pe teritoriul organizatiei sau care are, în conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, în administrare ori în folosintă astfel de terenuri aflate în proprietatea publică ori privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, poate fi membră a unei organizatii.

(2) Infrastructura de îmbunătătiri funciare aflată în proprietatea unei persoane fizice sau juridice, alta decât Administratia, situată pe teritoriul organizatiei, poate fi preluată în folosintă de către organizatie, pe durata existentei acesteia, în temeiul unei întelegeri scrise, autentificată.

Art. 13. - (1) În vederea dobândirii personalitătii juridice, persoanele care si-au manifestat vointa de a fi membre ale organizatiei încheie actul constitutiv si statutul organizatiei, în formă autentică, sub sanctiunea nulitătii absolute.

(2) Statutul organizatiei este adoptat cu majoritatea simplă a voturilor participantilor la adunarea constitutivă, cu conditia ca acesti participanti să detină în proprietate, în administrare sau în folosintă cel putin jumătate din suprafata de teren a teritoriului organizatiei si să fie de acord să preia întreaga răspundere a exploatării, întretinerii si reparatiilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul organizatiei.

(3) În cazul organizatiilor care au ca obiect de activitate lucrările de irigatii, condiia ca membrii să detină mai mult de jumătate din suprafata de teren trebuie îndeplinită si pe fiecare plot de irigatii sau zonă de reprezentare, conform legii.

(4) Coninutul minim al actului constitutiv si al statutului organizatiilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care aprobă si modelul documentelor de constituire si organizare.

(5) Organizatia constituită potrivit legii rămâne deschisă si va primi noi membri până la nivelul teritoriului organizatiei.

Art. 14. - (1) Procedura de constituire a organizatiilor va fi prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei legi*).

(2) Pe baza avizului Oficiului de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, constituirea organizatiilor se autorizează prin ordin al ministrului, prin care se dispune si înregistrarea acestora în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare.

(3) Organizatia dobândeste personalitate juridică la data înregistrării sale în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare.

Art. 15. - (1) Organizatia are următoarele organe de conducere si comisii:

a) adunarea generală;

b) consiliul de administratie;

c) comisia de cenzori;

d) comisia de conciliere a neîntelegerilor din interiorul organizatiei, denumită în continuare comisie de conciliere.

(2) Deciziile consiliului de administratie sunt puse în executare de director si personalul tehnic si economic de executie al organizatiei.

Art. 16. - Modul de organizare si functionare a organelor de conducere si a comisiilor organizatiilor se reglementează prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu exceptiile prevăzute în acest capitol.

Art. 17. - Adunarea generală este organul de conducere al organizatiei, compus din membrii organizatiei sau reprezentantii acestora, care se întruneste cel putin de două ori pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) si d).

Art. 18. - (1) Statutul unei organizatii care nu are sistem de reprezentare va mentiona modalitatea de alocare a voturilor fiecărui membru la sedintele adunărilor generale, proportional cu mărimea suprafetei de teren detinute în proprietate, administrare sau folosintă sau pe o altă bază echitabilă care să protejeze interesele fiecărui membru.

(2) Un membru al organizatiei poate detine cel mult două cincimi din numărul total de voturi.

(3) Membrii unei organizatii care nu are un sistem de reprezentare, precum si proprietarii care au dat în folosintă terenurile pe care le detin unei persoane care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 12 pentru a fi membru al unei organizatii pot fi reprezentati în adunările generale pe baza unei procuri speciale, autentificată.

Art. 19. - Comisia de conciliere solutionează neîntelegerile patrimoniale în legătură cu activitatea organizatiei privind:

a) modalitatea de calcul si cuantumul tarifelor practicate pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate de organizatie si al altor asemenea tarife, precum si al cotizatiilor;

b) suportarea de către membri a costurilor de exploatare, întretinere si reparatii a infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în folosinta sau proprietatea organizatiei;

c) livrarea apei pentru irigatii si prestarea altor servicii de îmbunătătiri funciare la termenele si în conditiile stabilite, cu nerespectarea principiului distributiei echitabile si protectiei intereselor tuturor beneficiarilor;

d) orice alte neîntelegeri patrimoniale dintre organizatie si membrii săi, precum si dintre membrii organizatiei.

Art. 20. - (1) Orice membru al organizatiei care a suportat un prejudiciu de natura celor prevăzute la art. 19 se poate adresa presedintelui comisiei de conciliere cu o cerere.

(2) Cererea va fi solutionată de comisia de conciliere în termen de 14 zile de la data depunerii, cu participarea părtilor, personal sau prin reprezentant.

(3) Comisia de conciliere analizează cererea si probele depuse de părti si emite o decizie motivată de admitere sau respingere a acesteia.

(4) Decizia emisă de comisia de conciliere este definitivă si obligatorie pentru părti si poate fi atacată la instanta competentă în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 21. - Membrii consiliului de administratie, ai comisiei de cenzori si ai comisiei de conciliere nu sunt salariati ai organizatiei.

Art. 22. - (1) Federatia de organizatii de îmbunătătiri funciare, denumită în continuare federatie, se înfiintează din două sau mai multe organizatii de îmbunătătiri funciare, în vederea exploatării, întretinerii si reparatiilor unor părti dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătătiri funciare care deserveste în comun organizaţiile membre.

(2) Federatia exploatează, întretine si repară infrastructura de îmbunătătiri funciare situată în afara teritoriului organizatiilor cărora le poate presta servicii de îmbunătătiri funciare si care este în legătură functională cu sistemele de irigatii, de desecare si drenaj, cu lucrările de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului exploatate, întretinute si reparate exclusiv de acele organizatii.

(3) Federatiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie si functionează în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(4) Pot dobândi calitatea de membru al unei federatii numai acele organizatii care beneficiază de partea din amenajarea de îmbunătătiri funciare sau de întreaga amenajare pe care federatia o exploatează, întretine si repară si cărora li se pot presta servicii de îmbunătătiri funciare de acea federatie.

Art. 23. - (1) Federatiile se constituie prin adoptarea de către organizatiile membre a actului constitutiv si a statutului, al căror continut minim se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care cuprind si modelul documentelor de constituire si organizare.

(2) Constituirea federatiilor se face cu respectarea acelorasi conditii de avizare, autorizare, formă si publicitate ca si cele cerute pentru constituirea organizatiilor si potrivit procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Federatiile se organizează si functionează în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 24. - În realizarea activitătilor de interes public, federatiile au următoarele atributii:

a) încheierea de contracte cu Administratia sau cu alti furnizori, pentru livrarea apei pentru irigatii si prestarea altor servicii de îmbunătătiri funciare;

b) încheierea de contracte cu furnizorul de energie electrică sau termică pentru livrarea energiei necesare exploatării unei părti autonome functional ori a întregii amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa;

c) prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare către organizatiile membre si alti beneficiari, pe bază de tarife;

d) angajarea personalului calificat necesar;

e) achizitionarea, închirierea, înlocuirea, exploatarea si întretinerea instalatiilor si echipamentului de îmbunătătiri funciare;

f) asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul amenajării de îmbunătătiri funciare sau a părtii de amenajare exploatate, întretinute si reparate de federatie;

g) deschiderea de conturi bancare si efectuarea de operatiuni financiare prin aceste conturi;

h) organizarea de instruiri ale reprezentantilor organizatiilor membre, prin specialistii proprii sau prin servicii prestate de terti;

i) aprobarea regulamentelor interne obligatorii pentru organizatiile membre, pentru reprezentantii organizatiilor membre participanti la activitatea federatiei, precum si pentru angajatii federatiei;

j) înaintarea de propuneri privind reabilitarea si modernizarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul teritoriului său;

k) angajarea de experti si consultanti pentru asigurarea sporirii eficientei functionării federatiei sau a organizatiilor membre;

l) contractarea de studii de cercetare si de teren pentru extinderea amenajării de îmbunătătiri funciare existente, realizarea de noi sisteme, lucrări sau amenajări si dezvoltarea activitătii federatiei.

Art. 25. - Dizolvarea, lichidarea si reorganizarea organizatiilor si federatiilor, precum si modificarea statutului acestora se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.


*) Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Dreptul de proprietate si de folosintă asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare si a terenului

 

Art. 26. - Asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, înfiintate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaiile utilizatorilor de apă pentru irigatii*), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 573/2001, cu modificările ulterioare, care se reorganizează, în conditiile prezentei legi, în organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii, preiau bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea sau în folosinta acestora, precum si:

a) dreptul de proprietate detinut de asociatia utilizatorilor de apă pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii, constând din statii de pompare de punere sub presiune si constructii hidrotehnice, împreună cu dotările si terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei si obligatiile corelative;

b) dreptul de folosintă detinut de asociatia utilizatorilor de apă pentru irigatii asupra infrastructurii de irigatii apartinând domeniului privat al statului, unitătilor administrativ-teritoriale sau unor persoane fizice ori juridice, constând în statii de pompare de punere sub presiune si constructii hidrotehnice, împreună cu dotările si terenul aferent, conducte subterane, precum si alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizatiei.

Art. 27. - (1) Infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, aflată în folosinta Administratiei, societătilor comerciale, statiunilor si institutelor de cercetare si productie agricolă, unităilor de învătământ agricol si silvic, precum si a altor institutii publice, situată pe teritoriul unei organizatii, se transmite la cerere, fără plată, în proprietatea acelei organizatii, în conditiile legii.

(2) Infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al unitătilor administrativ-teritoriale se transmite, la cerere, în proprietatea sau folosinta organizatiilor ori federatiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, în conditiile legii.

(3) Organizatiile dobândesc dreptul de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului sau unitătilor administrativ-teritoriale, în conditiile Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Transmiterea dreptului de folosintă sau de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea Administratiei se face pe bază de protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu specificarea obligatiilor privind exploatarea, întretinerea, reparatiile si paza integritătii bunurilor.

(5) Punerea în functiune a infrastructurii de irigaii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinta sau în proprietatea unei organizatii se realizează din fonduri asigurate în totalitate de la bugetul de stat.

(6) Transmiterea dreptului de folosintă sau de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind publicitatea si înregistrarea circulatiei bunurilor imobile.

(7) În termen de 30 de zile de la data dobândirii personalitătii juridice, organizatia are obligatia de a încheia cu furnizorul de apă contract multianual pentru o perioadă de cel putin 3 ani.

Art. 28. - (1) Federatiile pot primi în folosintă gratuită, în conditiile legii, o parte dintr-o amenajare de îmbunătătiri funciare sau o întreagă amenajare de îmbunătătiri funciare aflată în proprietatea publică a statului.

(2) Conditiile exploatării, întretinerii si reparatiilor efectuate de federatie asupra părtii de amenajare sau întregii amenajări de îmbunătătiri funciare aflate în folosintă gratuită, conform alin. (1), precum si durata folosintei sunt cuprinse în protocolul de transmitere a folosintei gratuite.

(3) Punerea în functiune a infrastructurii de irigatii care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în folosinta unei federatii, se realizează din fonduri asigurate în totalitate de la bugetul de stat.

Art. 29. - Administratia, organizatiile si federatiile au obligatia asigurării pazei si protectiei infrastructurii pe care o exploatează, o întretin si o repară, potrivit legii.

Art. 30. - (1) Administratia administrează infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public si privat al statului, cu exceptia celei situate pe terenurile incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva.

(2) Lista bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 31. - Infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului privat al statului, situată pe terenurile cu destinatie agricolă detinute în exploatare de societătile comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite în administrare Administratiei si se înregistrează în patrimoniul acesteia, cu reducerea corespunzătoare a capitalului lor social, prin diminuarea participatiei statului.

Art. 32. - Bunurile ce alcătuiesc infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului se transmit în administrarea Administratiei, prin protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu specificarea obligatiilor acesteia privind exploatarea, întretinerea, reparatiile si paza integritătii acestor bunuri.

Art. 33. - Amenajările de îmbunătătiri funciare, sistemele de irigatii sau desecare si drenaj si lucrările de apărare împotriva inundatiilor ori combatere a eroziunii solului pot fi de utilitate publică, în conditiile legii.

Art. 34. - (1) Administratia, organizatiile si federatiile pot dobândi, în conditiile legii, un drept de servitute asupra terenului unui proprietar, acolo unde acesta se justifică din motive tehnice si economice, cu acordul scris al proprietarilor de teren, potrivit legii.

(2) Reprezentantii Administratiei, organizatiilor si federatiilor pot intra pe terenul unei persoane, în cazuri de urgentă, în scopul efectuării de controale, remedierii unor defeciuni, înlăturării urmărilor unor dezastre si aplicării de măsuri de protectie a mediului înconjurător.

(3) Proprietarii de teren vor fi despăgubiti, potrivit legii, pentru daunele provocate terenului sau culturilor lor, în cazurile mentionate la alin. (1) si (2).

Art. 35. - Pentru realizarea oricărei investitii, Administratia, organizatiile si federatiile emit, după caz, la cerere, avize pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătătiri funciare din aria lor de responsabilitate. Aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor se face potrivit prevederilor legale în vigoare.


*) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.

 

CAPITOLUL IV

Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare

 

Art. 36. - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se înfiintează Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare prin reorganizarea Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare” - S.A., care se divizează în vederea privatizării conform principiilor stabilite de prezenta lege.

(2) Administratia este persoană juridică română de interes public national si functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, sub autoritatea ministerului.

(3) Sediul central al Administratiei este în Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4.

(4) Administratia îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).

(5) Administratia are în structura sa sucursale teritoriale fără personalitate juridică, ce au în alcătuire unităti de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătătiri funciare.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 1 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Art. 37. - (1) Administratia desfăsoară următoarele activităti:

a) exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, cu exceptia amenajărilor sau părtilor de amenajare preluate de federaii, precum si a amenajărilor cărora li s-a retras recunoasterea de utilitate publică si în cadrul cărora s-au constituit organizatii;

b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau a părtilor de amenajare cărora li s-a retras recunoasterea de utilitate publică;

c) scoaterea din functiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătătiri funciare sau părti de amenajare cărora li s-a retras recunoasterea de utilitate publică si valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătătiri funciare;

e) realizarea de investitii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si executia de noi amenajări;

f) informarea si instruirea în domeniul îmbunătătirilor funciare;

g) realizarea si asigurarea functionării sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitătilor de îmbunătătiri funciare;

h) asigurarea alimentării cu apă a unor localităti, amenajări piscicole, incinte agricole si industriale, prin amenajările de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa, în conditiile legii;

i) prestarea de servicii de îmbunătătiri funciare către organizatii, federatii si alte persoane fizice si juridice;


j) cooperarea internatională, în limitele împuternicirii acordate de minister;

k) desfăsurarea altor activităti de interes public, prevăzute de prezenta lege.

(2) Administratia aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătătirilor funciare stabilite de prezenta lege, gestionează eficient resursele proprii si pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora si, totodată, asigură integritatea si functionarea durabilă a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa si contractează cu teri furnizori achizitia de bunuri si servicii, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice de bunuri si servicii.

Art. 38. - (1) Administratia exploatează, administrează, întretine si repară amenajările de îmbunătătiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate publică, cu exceptiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Lista initială a amenajărilor de îmbunătătiri funciare ce se administrează de Administratie este inclusă în regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.

(3) O amenajare de îmbunătătiri funciare sau o parte autonomă functional a unei amenajări de îmbunătătiri funciare este declarată de utilitate publică, potrivit criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(4) Anual, în functie de îndeplinirea criteriilor stabilite conform alin. (3), lista amenajărilor ce se administrează de Administratie se modifică sau se completează si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Administratiei*).

(5) Costurile de desfăsurare a activitătilor prevăzute la alin. (1) se acoperă din tarifele pentru serviciile prestate în conformitate cu prevederile prezentei legi si, în completare, de la bugetul de stat sau alte fonduri publice.

(6) Anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului, se aprobă nivelul fondurilor publice pe activităti s i amenajări de îmbunătătiri funciare de utilitate publică, precum i cota din cheltuielile de exploatare, întretinere si reparatii ce se va suporta din tarife si cota ce se va suporta de la bugetul de stat, pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare decât cele de irigatii.

Art. 39. - (1) Dacă o amenajare de îmbunătătiri funciare sau o parte a unei amenajări de îmbunătătiri funciare nu mai îndeplineste criteriile prevăzute la art. 38 alin. (3), prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoasterea de utilitate publică si, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale*).

(2) Amenajările de îmbunătătiri funciare sau părtile unor amenajări de îmbunătătiri funciare, prevăzute la alin. (1), se trec în conservare pentru o perioadă de până la 5 ani, perioadă în care acestea pot fi:

a) transmise în proprietate sau date în folosintă gratuită unei organizatii ori federatii, potrivit legii;

b) vândute unui cumpărător privat, potrivit legii;

c) concesionate sau închiriate, potrivit legii;

d) scoase din functiune, potrivit legii;

e) valorificate, potrivit legii.

(3) Conservarea unei amenajări de îmbunătătiri funciare sau a unei părti a unei amenajări de îmbunătătiri funciare se realizează prin asigurarea pazei acesteia si prin dezafectarea si depozitarea corespunzătoare a echipamentelor si instalatiilor aferente.

(4) În termen de 90 de zile de la trecerea în conservare a amenajării de îmbunătătiri funciare sau a părtii de amenajare de

îmbunătătiri funciare, prevăzută la alin. (1), Administratia va face publicitate, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-c).

(5) Scoaterea din functiune a unei amenajări de îmbunătătiri funciare sau a unei părti a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, la propunerea Administratiei.

(6) În perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de retragere a recunoasterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătătiri funciare sau unei părti de amenajare de îmbunătătiri funciare si până la finalizarea uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), Administratia asigură exploatarea, întretinerea si reparatiile acelei amenajări sau părti de amenajare, finantarea acestor activităti efectuându-se în conditiile prezentei legi.

Art. 40. - Administratia îndeplineste următoarele atributii:

a) întocmeste si pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică;

b) elaborează bugetul de venituri si cheltuieli si planul de activitate pentru exercitiul financiar următor;

c) inventariază anual amenajările de irigatii, cu evidentierea distinctă a celor functionale;

d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătătiri funciare;

e) elaborează studii, proiecte, programe de cercetare si propuneri anuale pentru investitii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente sau execută noi amenajări si supraveghează realizarea acestor lucrări de investitii, precum si propuneri de elemente de strategie si politici sectoriale;

f) urmăreste impactul asupra mediului înconjurător al activitătilor de îmbunătătiri funciare si ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislatia protectiei mediului;

g) asigură paza si protectia infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare pe care le administrează, exploatează, întretine si repară;

h) urmăreste permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrare;

i) desfăsoară actiuni de prevenire si protectie a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea sa fată de actiunea factorilor de risc si a calamitătilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice;

j) pregăteste si pune în aplicare planurile de actiune în cazuri de urgentă;

k) emite avize tehnice pentru instalatiile care se amplasează si constructiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătătiri funciare din administrarea sa;

l) elaborează si finantează planul propriu de cercetare, proiectare si informatică;

m) coordonează si îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate a exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare, efectuat de sucursalele teritoriale;

n) avizează documentatiile tehnice, contractează si finantează lucrările de investitii contractate cu terti furnizori si verifică derularea si receptionarea lucrărilor, potrivit legii;

o) elaborează studiile privind necesarul fortei de muncă pe structuri de personal, pregătirea si perfectionarea întregului personal, selectarea si promovarea acestuia în cadrul unitătilor din subordine;

p) organizează si aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv si evidenta angajamentelor conform legii, efectuează analize economice si tehnice asupra organizării si desfăsurării activitătilor;

q) organizează si participă la activităti de cooperare tehnico-economică internatională în domeniul îmbunătătirilor funciare, al gospodăririi apelor si protectiei mediului;

r) verifică si dispune măsuri privind organizarea contabilitătii pentru veniturile proprii si subventiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, pentru activitatea de irigatii, si, separat, pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare.


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2008 pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau a părtilor de amenajări de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, si a Listei amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau a părtilor de amenajări de îmbunătătiri funciare din administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, cărora li se retrage recunoasterea de utilitate publică, precum si pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2008.

 

Art. 41. - (1) Pentru realizarea activitătilor sale, Administratia contractează cu terti furnizori elaborarea de studii, prestarea de servicii de cercetare si/sau de proiectare, executarea de lucrări de constructii, întretinere si reparatii, inclusiv achizitionarea sau închirierea echipamentului necesar desfăsurării activitătilor sale, precum si a echipamentelor de interventie pentru a face fată situatiilor de urgentă, cu respectarea legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) lucrările de întretinere curentă în amenajările de îmbunătătiri funciare de utilitate publică, altele decât irigatiile, care se vor executa de către Administratie.

(3) Până la transmiterea către organizatii si federatii a infrastructurii de îmbunătătiri funciare, Administratia contractează serviciile de exploatare, întretinere si reparatii ale acesteia cu tertii prestatori de servicii.

Art. 42. - (1) Finantarea cheltuielilor curente ale Administratiei se asigură din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat.

(2) Cheltuielile de natura investitiilor se acoperă total sau partial de la bugetul de stat, după cum urmează:

a) obiectivele de investitii noi sau în continuare privind infrastructura de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat, iar cele privind infrastructura de îmbunătătiri funciare din domeniul privat al statului, partial de la bugetul de stat;

b) studiile, proiectarea si cercetarea aplicativă legate de obiectul său de activitate, total de la bugetul de stat;

c) echipamentele tehnologice aferente amenajărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat;

d) expertizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare din cadrul infrastructurii apartinând domeniului public al statului si consultanta de specialitate referitoare la aceste lucrări, total de la bugetul de stat;

e) alte cheltuieli de investitii, potrivit prevederilor art. 46 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, total de la bugetul de stat.

(3) Veniturile proprii ale Administratiei se constituie din:

a) tarife de prestări de servicii de irigatii percepute beneficiarilor pentru serviciile de livrare a apei de irigatii, întretinerea si reparatiile amenajărilor de irigatii declarate de utilitate publică;

b) tarife de prestări de servicii de desecare si drenaj, apărare împotriva inundatiilor si combatere a eroziunii solului, percepute beneficiarilor, referitoare la exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, altele decât cele de irigatii;

c) dobânzi încasate pentru depozitele si sumele disponibile din conturile proprii;

d) dobânzi si penalităti percepute pentru serviciile prestate, a căror contravaloare nu a fost încasată la termen;

e) tarife de prestări de servicii de alimentare cu apă a unor localităti, incinte agricole si industriale, a unor amenajări piscicole si de evacuare a apelor pluviale, menajere si industriale uzate, ce respectă normele în vigoare;

f) sumele încasate din închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, aflate în patrimoniul Administratiei;

g) tarifele de trecere pe digurile aflate în administrarea Administratiei, percepute pentru întretinerea sectiunii acestora si a rampelor de acces;

h) tarife pentru eliberarea avizelor tehnice si de specialitate, precum si a avizelor si acordurilor de scoatere din circuitul agricol;

i) sume încasate din dezafectarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare, ca urmare a scoaterii din circuitul agricol a suprafeelor ocupate cu lucrări de îmbunătătiri funciare;

j) valorificarea materialului lemnos rezultat în urma lucrărilor de întretinere si regenerare a plantatiilor silvice pentru combaterea eroziunii solului;

k) sume rezultate din valorificarea masei ierboase, obtinute în urma lucrărilor de întretinere a digurilor si a retelei de canale;

l) sume încasate din închirierea unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei si care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(4) Cheltuielile administrative, materiale si de personal necesare desfăsurării activitătilor Administratiei se acoperă total sau partial din subventii de la bugetul de stat, după cum urmează:

a) exploatarea, întretinerea, reparatiile si administrarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, care nu sunt amenajări de irigatii, total de la bugetul de stat;

b) lucrărilor de întretinere si reparatii de natura investitiilor la prizele de apă pentru irigatii, dragarea/decolmatarea senalelor, andocarea si reparatiile specifice statiilor de pompare plutitoare, reparatiile accidentale, interventiile pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale asupra infrastructurii de irigatii, total de la bugetul de stat;

c) actiunilor de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si constituirii stocurilor de materiale si mijloace de apărare, mijloace de interventie si avertizare, mijloace fixe si echipamente de protecie, sigurantă si cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare, total de la bugetul de stat;

d) reabilitarea infrastructurii apartinând domeniului public al statului din amenajările de îmbunătătiri funciare existente sau conservarea obiectivelor de investiii sistate ori întrerupte temporar, total de la bugetul de stat;

e) reabilitarea infrastructurii apartinând domeniului privat al statului din amenajările de îmbunătătiri funciare existente, partial de la bugetul de stat;

f) protectiei mediului, prin lucrări de îmbunătătiri funciare si monitorizarea efectelor acestor lucrări, inclusiv lucrări de amenajamente silvice, total de la bugetul de stat;

g) informarea publică si instruirea în domeniul îmbunătătirilor funciare, partial de la bugetul de stat;

h) functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitătilor de îmbunătătiri funciare, total de la bugetul de stat;

i) conservarea si asigurarea pazei amenajărilor de îmbunătătiri funciare neutilizate, aflate în conservare, total de la bugetul de stat;

j) salarizării personalului prevăzut în statele de functii ale unitătii centrale, ale sucursalelor teritoriale si unitătilor de administrare ale Administratiei, altor cheltuieli de personal, precum si cheltuielilor curente necesare functionării acestora, partial de la bugetul de stat;

k) paza amenajărilor de îmbunătătiri funciare în afara perioadei de utilizare, total de la bugetul de stat;

l) executarea probelor tehnologice, epuizmentelor si consumul de energie pe perioada nefunctionării, total de la bugetul de stat.

Art. 43. - Pentru cazuri exceptionale, cum sunt calamitătile produse de cauze naturale sau de activitătile antropice neprevăzute, care fac imposibilă functionarea întregii amenajări de îmbunătătiri funciare sau a unei părti a acesteia, Guvernul, la propunerea ministerului, poate aproba măsurile tehnice si fondurile necesare pentru remedierea avariilor, înlăturarea efectelor defavorabile si repunerea în stare de functionare a infrastructurii afectate.

Art. 44. - (1) Patrimoniul Administratiei se constituie prin preluarea unei părti a activului patrimonial al Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si cuprinde bunurile corporale apartinând domeniului privat al statului necesare desfăsurării activitătii sale, precum si bunuri necorporale, cum este dreptul de administrare si folosintă a bunurilor din domeniul public sau privat al statului, conform hotărârii Adunării generale a actionarilor Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

(2) Valoarea initială a patrimoniului Administratiei se stabileste pe baza datelor din ultima balantă de verificare a Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si este inclusă în regulamentul de organizare si functionare a Administratiei, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) În primii 5 ani de la înfiintare, Administratia va efectua reevaluarea imobilizărilor corporale preluate, prevăzute la alin. (1), cu reflectarea diferentelor rezultate pe seama conturilor de capital si rezerve.

Art. 45. - Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol încheiat între Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si Administratie, care se aprobă prin ordin al ministrului. Protocolul va contine în anexă inventarul activelor preluate.

Art. 46. - (1) Administratia este condusă de un consiliu de administratie, ai cărui membri sunt numiti prin ordin al ministrului si care îsi desfăsoară activitatea potrivit regulamentului de organizare si functionare a Administratiei.

(2) Activitatea curentă a Administratiei este condusă de un director general. Executarea operatiunilor Administratiei este coordonată de directori executivi, angajati ai acesteia, aprobati de consiliul de administratie si numiti de directorul general.

(3) Activitatea curentă a sucursalelor teritoriale este condusă de directori.

Art. 47. - (1) Consiliul de administratie este compus din 7 membri, dintre care:

a) 3 specialisti din cadrul ministerului;

b) un specialist desemnat de autoritatea centrală pentru gestionarea finantelor publice;

c) unul desemnat de autoritatea centrală pentru gospodărirea apelor;

d) 2 specialisti recunoscuti pe plan national în domeniul îmbunătătirilor funciare.

(2) Membrii consiliului de administratie nu sunt salariati ai Administratiei.

(3) Consiliul de administratie îsi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.

Art. 48. - (1) Membrii consiliului de administratie se numesc, la propunerea autoritătilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu exceptia celor nominalizati de minister, care vor fi membri ai consiliului de administratie pe perioada cât detin functia din minister.

(2) Membrii consiliului de administratie si secretarul acestuia vor primi o indemnizatie de sedintă, care se plăteste din bugetul Administratiei. Cuantumul indemnizatiei de sedintă se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de administratie, si va fi de până la 20% din salariul directorului general.

Art. 49. - Consiliul de administratie îndeplineste următoarele atributii:

a) prezintă un raport trimestrial si anual către ministru privind activitătile si performantele Administratiei;

b) aprobă proiectul situatiilor financiare anuale ale Administratiei după analiza raportului directorului general si îl supune aprobării ministrului;

c) aprobă proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, al programului de activitate pentru exercitiul financiar următor si al indicatorilor anuali de performantă ai Administratiei, pentru a fi înaintate spre aprobare ministerului;

d) aprobă numirea directorilor executivi si a directorilor sucursalelor Administratiei, la propunerea directorului general;

e) aprobă, la propunerea directorului general, structura organizatorică si statul de functii ale Administratiei, precum si ale sucursalelor teritoriale;

f) aprobă propunerile de tarife si structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigatii, precum si pentru alte servicii de îmbunătătiri funciare;

g) urmăreste continuu si analizează performantele financiare si de functionare ale Administratiei;

h) aprobă, la propunerea directorului general, distribuirea excedentului provenit din veniturile proprii către investitii de capital si alte fonduri;

i) asigură organizarea contabilitătii separat cu privire la veniturile proprii si la subventiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum si cu privire la activitatea de irigatii si separat cu privire la alte activităti de îmbunătătiri funciare;

j) aprobă distribuirea pe sucursale teritoriale si activităti a subventiilor de la bugetul de stat prevăzute în bugetul ministerului, la propunerea directorului general;

k) aprobă regulamentele interne de functionare a Administratiei;

l) aprobă planurile de interventie în caz de urgentă sau de accidente la constructiile hidrotehnice aflate în administrarea sa;

m) aprobă obiectivele de investitii finantate din veniturile proprii ale Administratiei, credite sau fonduri publice sau, după caz, propune obiective de investitii a căror aprobare este de competenta altor organe ale administratiei publice centrale;

n) aprobă contractarea de credite interne potrivit reglementărilor în vigoare;

o) aprobă programele de activitate anuale si multianuale privind investitiile, exploatarea, întretinerea si reparatiile lucrărilor de îmbunătătiri funciare;

p) propune proiecte de investitii pentru realizarea de noi amenajări de îmbunătătiri funciare sau executarea de lucrări la amenajările existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare;

q) aprobă lista specialistilor împuterniciti pentru constatarea încălcării prevederilor prezentei legi si aplicării sanctiunilor;

r) stabileste prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă;

s) aprobă închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, apartinând patrimoniului Administratiei;

t) aprobă orice altă măsură necesară desfăsurării activitătii Administratiei, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 50. - (1) Ministrul poate demite un membru al consiliului de administratie în următoarele situatii:

a) absentează nejustificat la trei sedinte consecutive ale consiliului de administratie;

b) desfăsoară activităti concurente, este implicat în interes personal într-o achizitie publică organizată de Administratie sau orice alte activităti ce conduc la un conflict de interese real sau potential;

c) este condamnat pentru săvârsirea de infractiuni;

d) pentru alte motive, la propunerea presedintelui consiliului de administratie.

(2) Consiliul de administratie poate conferi prerogative de reprezentare directorilor sucursalelor teritoriale pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu ale acestora si poate, de asemenea, recurge la experti pentru studiul si rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe.

Art. 51. - (1) Consiliul de administratie se va întruni în sedinte cel putin o dată pe lună. Sedintele consiliului de administratie vor fi convocate de presedinte.

(2) Consiliul de administratie ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor, adoptă propriile reguli de procedură, iar dezbaterile sedintelor consiliului de administratie se consemnează în procese-verbale de sedintă.

Art. 52. - (1) Directorul general este propus de consiliul de administratie, potrivit legii, si numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Directorul general este angajat pe bază de contract individual de muncă si contract de performantă, anexă la contractul individual de muncă, încheiate cu consiliul de administratie, în conditiile legii.

(2) Directorul general asigură conducerea generală a activitătilor curente ale Administratiei, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia si deciziilor consiliului de administratie.

(3) Directorul general va fi supus evaluării anuale, în conditiile legii.

(4) Directorul general îndeplineste următoarele atributii:

a) propune structura organizatorică si statul de functii ale Administratiei s i le supune aprobării consiliului de administratie;

b) întocmete raportul anual de activitate si, la solicitarea consiliului de administratie, situatiile financiare ale Administratiei pentru anul în curs, precum si proiectul programului de activităti si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul următor;

c) elaborează propuneri de distribuire a excedentului provenit din veniturile proprii către investitii de capital si alte fonduri, pe care le supune aprobării consiliului de administratie;

d) analizează, împreună cu directorii executivi, performanta economică a sucursalelor si încadrarea acestora în bugetul de venituri si cheltuieli, raportează consiliului de administratie modul de îndeplinire a indicatorilor de performantă si stabileste actiunile ce se vor întreprinde;

e) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentantii salariatilor;

f) angajează si concediază personalul si încheie contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice în numele Administratiei, potrivit delegării date de consiliul de administratie;

h) reprezintă Administratia în relatiile cu tertii, în limitele delegării acordate de consiliul de administratie;

i) asigură îndeplinirea obiectivelor si criteriilor de performantă stabilite împreună cu consiliul de administratie;

j) asigură organizarea contabilitătii pentru veniturile proprii si subventiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum si pentru activitatea de irigatii si, separat, pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare;

k) deleagă directorilor sucursalelor teritoriale atributiile privind angajarea si concedierea personalului, cu exceptia personalului de conducere si de reprezentare în relatiile cu tertii, în limitele stabilite în regulamentul de organizare si functionare;

l) îndeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie sau prevăzute de lege.

Art. 53. - (1) Personalul Administratiei va fi angajat, promovat si eliberat din functie cu respectarea legislatiei muncii în vigoare, a regulamentului de organizare si funcionare a Administratiei si a contractului colectiv sau individual de muncă. Salariatii Administratiei nu au statut de functionari publici.

(2) Personalul necesar desfăsurării activitătii Administratiei va fi preluat de la Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Numărul de posturi din structura organizatorică a Administratiei care vor fi preluate de la Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei. Dimensionarea personalului preluat de către Administratie se va face conform normelor de muncă si normativelor de personal în vigoare pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de îmbunătătiri funciare, precum si legislatiei privind protectia muncii.

(4) Numărul de posturi necesar desfăsurării activitătii Administratiei se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia.

(5) În vederea atragerii de tineri specialisti, Administratia poate asigura locuinte de serviciu personalului propriu în spatiile existente si/sau spatii nou-construite. Fondurile necesare pot fi, după caz, alocatii de la bugetul de stat si venituri proprii ale Administratiei.

Art. 54. - (1) Administratia îsi desfă s oară activitatea la nivel teritorial, prin sucursalele sale teritoriale, i la nivel de amenajare de îmbunătătiri funciare sau grup de amenajări de îmbunătătiri funciare prin unitătile de administrare din alcătuirea sucursalelor teritoriale.

(2) Sucursalele sunt unităti fără personalitate juridică, cu gestiune economico-financiară, care tin evidenta contabilă la nivel de balantă de verificare.

(3) Sucursalele teritoriale si unitătile de administrare exploatează, întretin, repară s i administrează amenajările de îmbunătătiri funciare si desfăoară activităti de îmbunătătiri funciare în cadrul unei zone delimitate, pe baza structurii functionale a amenajărilor sau grupurilor de amenajări pe care acestea le administrează.

(4) Numărul sucursalelor, competenta teritorială a acestora si relatiile functionale cu Administratia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.

(5) Directorii sucursalelor Administratiei sunt angajati în conditiile legii si sunt numiti în functie prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie. Atributiile directorilor de sucursală se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Administratiei si prin contractele individuale de muncă.

Art. 55. - (1) Activitatea fiecărei sucursale teritoriale este supravegheată de un consiliu de sucursală, iar activitatea fiecărei unităti de administrare este supravegheată de un consiliu de unitate de administrare. Din aceste consilii fac parte reprezentanti ai organizatiilor, federatiilor si ai altor beneficiari de servicii de îmbunătătiri funciare prestate de Administratie. Din consiliile de sucursală fac parte si specialisti recunoscuti pe plan local în domeniul îmbunătătirilor funciare. Consiliile de sucursală înaintează consiliului de administratie al Administratiei, iar cele de unitate de administrare conducerii sucursalei în subordinea căreia se află unitatea de administrare recomandări de îmbunătătire a activitătii sucursalei teritoriale, respectiv a unitătii de administrare.

(2) Atributiile consiliilor de sucursală si ale consiliilor de unitate de administrare, conditiile si procedura de desemnare si de numire a membrilor lor, precum si functionarea acestor consilii sunt prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a Administratiei.

(3) Pentru activitatea desfăsurată, membrii consiliului de sucursală si ai consiliului de unitate de administrare nu sunt remunerati.


 

CAPITOLUL V

Serviciile de îmbunătătiri funciare

 

Art. 56. - Administratia livrează apă pentru irigatii, la solicitarea beneficiarilor, în următoarele conditii:

a) pe bază de contracte de prestări de servicii cu executare succesivă încheiate pe termen lung, denumite în continuare contracte multianuale;

b) pe bază de contracte de prestări de servicii pentru un sezon de irigatii, denumite în continuare contracte sezoniere;

c) pe bază de contracte de prestări de servicii în amenajările de irigatii sau părti de amenajări de irigatii a căror infrastructură nu s-a transmis organizatiilor, conform legii.

Art. 57. - (1) Contractul multianual se încheie de furnizorul de apă cu organizatii sau federatii pentru o perioadă de 5 ani, cu obligatia ca în fiecare an beneficiarul să plătească contributia proprie la tariful anual.

(2) Conform contractului sezonier, beneficiarul plăteste un tarif sezonier pentru irigatii.

Art. 58. - Conform contractului multianual se plătesc următoarele tarife:

a) un tarif anual;

b) un tarif de livrare a apei pentru irigatii.

Art. 59. - (1) Tariful anual se calculează pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii la care Administratia livrează apă beneficiarilor.

(2) Tariful anual va acoperi costurile estimate de întretinere s i reparatii a infrastructurii de irigatii din domeniul public i domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administratiei.

(3) Cuantumul tarifului anual se va stabili pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, anterior încheierii contractului multianual.

Art. 60. - Structura tarifului anual, a tarifului pentru livrarea apei pentru irigatii si a tarifului sezonier, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunostintă beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale si termenul de plată de către beneficiari a tarifului anual se stabilesc prin normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale*), cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 61. - (1) În cazul neachitării de către beneficiari a tarifului anual la termen, pentru anul respectiv, Administratia poate rezilia contractul multianual, cu notificarea prealabilă a beneficiarului.

(2) Beneficiarul al cărui contract multianual a fost reziliat în conditiile alin. (1) poate solicita încheierea unui nou contract multianual în anii următori, cu conditia achitării oricăror sume restante datorate Administratiei.

Art. 62. - (1) Beneficiarii pot reînnoi contractul multianual, cu conditia notificării Administratiei până la data de 31 iulie a anului în care contractul expiră.

(2) Administratia încheie noi contracte multianuale sau le reînnoieste pe cele în vigoare numai dacă cererea de prestări de servicii, ce face obiectul contractelor multianuale, implică irigarea a cel putin 20% din suprafata deservită de punctele de livrare a apei pentru irigatii, precum si din suprafata întregii amenajări sau a părtii de amenajare aflate în administrarea sa.

Art. 63. - (1) Tariful de livrare a apei pentru irigatii se calculează pe unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigatii. Tariful de livrare a apei pentru irigatii cuprinde cheltuieli fixe si cheltuieli variabile pentru sezonul de irigatii.

(2) Tariful de livrare a apei pentru irigatii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigatii prin intermediul infrastructurii de irigatii din domeniul public si domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administratiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative s i cele cu energia electrică si termică pentru pomparea apei i cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului si din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum si alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigatii nu cuprinde costurile de întretinere si reparatii, care se acoperă din tariful anual.

(3) Tariful de livrare a apei pentru irigatii din orezării se calculează conform prevederilor alin. (2), la care se adaugă costurile de evacuare a apei din orezărie.

Art. 64. - (1) Administratia elaborează propunerile de tarife anuale si de tarife de livrare a apei pentru irigatii, pe care le supune aprobării consiliului de administratie. Până la transmiterea către organizatii si federatii a infrastructurii din sistemele de irigatii, Administratia calculează tarife pentru serviciile de exploatare, întretinere si reparatii ale acestei infrastructuri, pe care le supune aprobării consiliului de administratie.

(2) Tarifele pentru serviciile de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii din sistemele de irigatii din administrarea Administratiei, care nu au fost transmise la organizatii si federatii, nu se cuprind în contractele multianuale.

(3) Cuantumul tarifului anual si al tarifului de livrare a apei pentru irigatii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigatii al anului următor.

Art. 65. - (1) Orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigatii aflată în administrarea Administratiei poate încheia cu aceasta contracte sezoniere, în conditiile legii.

(2) Beneficiarul care a încheiat un contract sezonier achită către Administratie un tarif sezonier în functie de volumul de apă consumat, conform conditiilor contractuale, care pot prevedea ca plata să se efectueze anterior livrării apei.

Art. 66. - Administratia poate percepe tarife beneficiarilor sistemelor si amenajărilor de desecare si drenaj si ai lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului aflate în administrarea sa. Tarifele se calculează separat pentru fiecare amenajare sau lucrare, pe baza costurilor fixe s i a costurilor variabile, după caz, de exploatare, întretinere i reparatii ale acelei amenajări sau lucrări.

Art. 67. - Tarifele de prestatii pentru alte activităti de îmbunătătiri funciare decât irigatiile se calculează anual de către Administratie în baza normelor metodologice, aprobate prin ordin al ministrului, iar cuantumul tarifelor se aprobă de consiliul de administratie al Administratiei.

Art. 68. - (1) Organizatiile si federatiile primesc subventii de la bugetul de stat pentru exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de irigatii, care se folosesc numai pentru:

a) achitarea către Administratie sau alt furnizor de apă pentru irigatii a tarifului anual aferent punctelor de livrare a apei pentru irigaii prevăzute în contractul multianual;

b) achitarea către Administratie sau alt furnizor de apă pentru irigatii a tarifului de livrare a apei pentru irigatii aferent punctelor de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual;

c) achitarea către furnizorul de energie electrică a costului energiei electrice, a penalitătilor facturate de către furnizorul de energie electrică si decontarea cheltuielilor cu energia termică de pompare a apei pentru irigatii prin punctele de livrare a apei prevăzute în contractul multianual.


(2) Subventiile pentru sezonul de irigatii al fiecărui an se acordă numai organizatiilor si federatiilor care au achitat contributiile proprii la tarifele anuale până la data de 30 noiembrie a anului anterior. Organizatiile si federatiile nou-constituite după această dată pot beneficia de subventii dacă achită contributia proprie la tarifele anuale, în termen de 30 de zile de la data înfiintării.

(3) Pentru sezonul de irigatii al anului 2007, termenul prevăzut la alin. (2) este 30 iunie 2007.

(4) De prevederile alin. (2) beneficiază, pentru anul 2007, si persoanele fizice si juridice ale căror terenuri sunt amplasate în amenajările de irigatii care se pun în functiune în anul 2007 si nu sunt cuprinse în teritoriul organizatiilor.

(5) Subventiile de la bugetul de stat pentru îndeplinirea obligatiilor de plată ale organizatiilor si federatiilor, prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), se acordă la cererea acestora si se repartizează Administratiei sau altui furnizor de apă pentru irigatii, esalonat, pe baza receptiei serviciilor prevăzute în contractul multianual.

(6) La cererea organizatiilor si federatiilor, subventiile se pot aloca în avans pe baza necesarului estimat pentru fiecare dintre activitătile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c).

(7) Subventiile pentru suportarea costurilor de exploatare, întretinere si reparatii ale sistemelor si amenajărilor de irigatii se vor aloca până la concurenta unui plafon maxim la hectar unitar la nivel national, indiferent de amplasarea fiecărui punct de livrare a apei pentru irigatii în cadrul sistemului sau a amenajării de irigatii. Cuantumul subventiei se stabileste proportional cu suprafata de teren ce se irigă, potrivit contractului multianual.

Art. 69. - (1) Ministerul comunică unitătilor interesate din subordine si acestea aduc la cunostinta beneficiarilor din aria lor teritorială de competentă cuantumul propus al subventiilor ce se estimează că se pot acorda pentru anul următor, până la data de 1 septembrie a fiecărui an.

(2) Cuantumul maxim al subventiei ce se acordă fiecărei organizatii sau federatii se calculează pe fiecare statie de pompare de punere sub presiune ori punct de livrare a apei pentru irigatii mentionat în contractul multianual în vigoare si pe fiecare suprafată de teren din cadrul teritoriului organizatiei sau federatiei, exprimată în hectare, care este detinută în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosintă de membrii organizatiei sau federatiei si poate primi apă pentru irigatii de la acel punct de livrare a apei pentru irigatii. Subventia se calculează separat pentru fiecare dintre statiile de pompare de punere sub presiune sau alte puncte de livrare a apei pentru irigatii situate pe teritoriul organizatiei ori federatiei.

(3) În fiecare an, înainte ca orice subventie să fie alocată, ministerul va face cunoscut:

a) cuantumul maxim al subventiei ce se va aloca la hectar;

b) cuantumul contributiei anticipate ce se plăteste de organizatie ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigatii.

(4) Modul de alocare si acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare se stabileste prin norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale*).

Art. 70. - Pentru realizarea de noi amenajări sau lucrări de irigatii ori pentru reabilitarea celor existente, beneficiarii pot primi subventii de la bugetul de stat sau alte fonduri publice, care să acopere total ori partial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.

Art. 71. - Beneficiarii pot primi subventii de la bugetul de stat si pentru:

a) acoperirea cheltuielilor aferente exploatării, întretinerii si reparatiilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare, alta decât cea pentru irigatii, aflată în folosinta sau proprietatea lor;

b) acoperirea cheltuielilor necesare realizării de noi amenajări de îmbunătătiri funciare, altele decât cele de irigatii, precum si reabilitarea celor existente, care să acopere total sau partial cheltuielile efectuate cu realizarea acestora.


*) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.231/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006.

 

CAPITOLUL VI

Atributiile ministerului

 

Art. 72. - Răspunderea pentru coordonarea activitătilor de îmbunătătiri funciare revine Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sau oricărei alte autorităti publice centrale căreia i se atribuie răspunderea pentru sectorul îmbunătătirilor funciare.

Art. 73. - (1) Ministerul efectuează planificarea si elaborează politici pentru sectorul îmbunătătirilor funciare, elaborează si actualizează periodic strategia natională pentru sectorul îmbunătătirilor funciare, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.

(2) Ministerul întocmeste strategia natională pentru sectorul îmbunătătirilor funciare, care va contine:

a) descrierea si analiza stadiului actual al sectorului îmbunătătirilor funciare;

b) evaluarea principalelor riscuri care pot afecta sectorul si costurile prevenirii, reducerii ori atenuării acestor riscuri;

c) identificarea obiectivelor pe termen scurt, mediu si lung ce se vor realiza pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului, inclusiv reabilitarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si stabilirea criteriilor de selectare a amenajărilor ce se reabilitează;

d) stabilirea măsurilor administrative, a indicatorilor de performantă, a mecanismelor de finantare si măsurilor de prevenire, reducere sau atenuare a factorilor de risc identificati, precum si realizarea obiectivelor sectoriale, cum sunt: cercetarea aplicativă, consultarea în vederea elaborării si/sau elaborarea strategiilor subsectoriale, precum si alte aspecte relevante pentru elaborarea strategiei nationale.

Art. 74. - În sectorul îmbunătătirilor funciare ministerul are următoarele atributii:

a) asigură corelarea activitătilor si programelor sale privind sectorul îmbunătătirilor funciare cu planurile, politicile, programele si activitătile altor ministere si institutii publice;

b) propune si înfiintează comitete tehnice consultative si poate propune acordarea de facilităti organizatiilor neguvernamentale de utilitate publică, care promovează sau elaborează programe si proiecte în domeniul îmbunătătirilor funciare si în alte domenii conexe;

c) elaborează si emite ordine si regulamente privind exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de îmbunătătiri funciare, precum si cu privire la diminuarea suprafetei deservite de sistemele si amenajările de irigatii sau desecare si drenaj si de lucrările de apărare împotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului;

d) atestă persoanele fizice si juridice care îsi manifestă intentia de a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări si servicii si/sau de fabricare si utilizare a instalatiilor si echipamentelor specifice acestor activităti, potrivit normelor metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului;


e) asigură, prin experti si specialisti atestati potrivit legii, evaluarea stării de sigurantă în exploatare si controlul respectării standardelor de sigurană a amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

f) emite norme si standarde tehnice privind prevenirea si reducerea poluării si utilizarea ratională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

g) avizează sau, după caz, aprobă documentatiile tehnico-economice de executie de noi amenajări de îmbunătătiri funciare si de reabilitare si modernizare a amenajărilor existente finantate de la bugetul de stat, cu consultarea Administratiei sau la propunerea acesteia;

h) organizează si asigură functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele ecologice si economice ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare ca parte componentă a sistemului national de monitorizare integrată de fond si de impact, pentru toti factorii de mediu;

i) asigură finantarea de la bugetul de stat a activitătilor de organizare si functionare a sistemului de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare;

j) organizează, execută si actualizează sistemul informational de evidentă la nivel national a amenajărilor de îmbunătătiri funciare din domeniul agricol;

k) aprobă situatiile financiare anuale ale Administratiei;

l) supune aprobării Guvernului bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei pentru încadrarea acestuia în prevederile bugetului ministerului, programul de activitate pentru exercitiul financiar următor si indicatorii de performantă;

m) solicită informatii si rapoarte de activitate de la Administratie;

n) aprobă reabilitarea si modernizarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si executia de noi amenajări, la propunerea Administratiei, a organizatiilor si a federatiilor;

o) aplică măsurile prevăzute la art. 39 alin. (2) lit. b) si c) prin Agentia Domeniilor Statului, iar cele prevăzute la lit. a), d) si e) si la art. 39 alin. (3) prin Administratie.

Art. 75. - (1) În cadrul ministerului se înfiintează un compartiment distinct, denumit Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare. Acesta are în structură specialisti care î s i desfăsoară activitatea în minister si specialisti care îsi desfăoară activitatea în cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Lista si atributiile specialistilor care îsi desfăsoară activitatea în cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, care vor face parte din Oficiul de reglementare, se aprobă prin ordin al ministrului.

Art. 76. - Oficiul de reglementare are următoarele atributii:

a) tine Registrul national al organizatiilor de îmbunătăiri funciare;

b) acordă consultantă si asistentă la înfiintarea si reorganizarea organizatiilor si federatiilor;

c) avizează înfiintarea organizatiilor si federatiilor, inclusiv teritoriile propuse ale acestora, pe baza referatului tehnic întocmit de Administratie;

d) solicită informaii si rapoarte din partea organizatiilor si federatiilor privind exploatarea si întretinerea infrastructurii ce le-a fost transmisă în folosintă sau proprietate;

e) elaborează proiectele de hotărâri ale Guvernului privind transferul infrastructurii de îmbunătătiri funciare din domeniul public al statului în domeniul privat al statului;

f) monitorizează îndeplinirea conditiilor legale si modul de acordare a subventiilor de la bugetul de stat către organizatii si federatii;

g) efectuează controale la organizatii si federatii, cuprinzând atât controale tehnice, cât si financiare, conform legii;

h) avizează dizolvarea, lichidarea, reorganizarea si modificarea statutului organizatiilor si federatiilor;

i) acordă asistentă tehnică organizatiilor si federatiilor;

j) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege si de ordinele si instructiunile emise de ministru.

Art. 77. - În cadrul inspectiilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare specialistii Oficiului de reglementare pot intra pe teritoriul unei organizatii sau federatii si pot solicita organizatiei sau federatiei să execute anumite lucrări acolo unde este necesar, pentru:

a) asigurarea întretinerii corespunzătoare a infrastructurii;

b) prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii;

c) prevenirea deteriorării infrastructurii aflate în proprietatea statului sau a tertilor;

d) garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public.


*) A se vedea Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL VII

Reorganizarea Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

Art. 78. - (1) Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A., denumită în continuare SNIF, se reorganizează în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului pentru aprobarea planului de reorganizare globală a SNIF.

(2) Planul de reorganizare globală a SNIF cuprinde următoarele:

a) serviciile de întretinere si reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare, ce se vor presta de SNIF sau de societătile comerciale rezultate din divizarea SNIF pentru Administratie si se vor achizitiona prin negociere cu o singură sursă, conform legii, în primii 3 ani de la data înfiintării Administratiei;

b) natura relatiilor contractuale dintre SNIF sau societătile comerciale rezultate din divizarea SNIF, pe de o parte, si Administratie, pe de altă parte, după expirarea perioadei de 3 ani de la data înfiintării Administratiei;

c) componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului;

d) modalitătile de privatizare a componentelor patrimoniului SNIF;

e) componentele ce urmează a fi privatizate, care pot fi grupate împreună pentru a crea o activitate comercială viabilă, de maximizare a veniturilor statului si de promovare a competitiei pentru prestarea de servicii în cadrul sectorului îmbunătătirilor funciare;

f) procedura de privatizare sau de reorganizare si termenele de realizare a fiecărei etape;

g) autoritatea statului care va avea rolul conducător în privatizarea fiecărei componente sau fiecărui grup de componente;

h) modalitatea în care este asigurată finantarea si sunt gestionate componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului;

i) datoriile SNIF la data reorganizării si modalitătile de acoperire a acestora;

j) posibilele obligatii de mediu pentru prevenirea sau reducerea efectelor poluării si specificarea modalitătii în care acestea ar putea fi îndeplinite;

k) modalitatea de concediere sau de redistribuire a personalului SNIF care îsi continuă activitatea.

(3) Până la finalizarea transmiterii părtii din patrimoniul său, necesar functionării Administratiei, SNIF prestează servicii de îmbunătătiri funciare organizatiilor, federatiilor si altor proprietari de terenuri sau persoane juridice care administrează si folosesc terenuri cu amenajări de îmbunătătiri funciare.

Art. 79. - Procedurile de reorganizare a SNIF vor fi reglementate printr-un regulament, aprobat prin ordin al ministrului.


Art. 80. - Personalul care nu a fost preluat de Administratie si care îsi continuă activitatea la SNIF îsi păstrează drepturile salariale si celelalte drepturi avute anterior.

Art. 81. - (1) Persoanele disponibilizate prin concediere colectivă, efectuată în conditiile art. 68-75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, în perioada 1 iunie-30 noiembrie 2005, ca urmare a reorganizării SNIF, vor beneficia de următoarele drepturi:

a) la momentul disponibilizării, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul National de Statistică;

b) indemnizatie de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj.

(2) Venitul de completare se acordă lunar, de la data stabilirii dreptului la indemnizatia de somaj, după cum urmează:

a) pentru o perioadă de 20 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de până la 15 ani;

b) pe o perioadă de 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 si 25 de ani;

c) pe o perioadă de 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani.

(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, persoanele disponibilizate în conditiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna iulie 2005, comunicat de Institutul National de Statistică.

(4) Dacă în perioada de acordare a plătilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, plata indemnizatiei de somaj încetează.

(5) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) si alin. (3) se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj, de la articolul „Indemnizatii pentru somaj”.

(6) Suma acordată la momentul disponibilizării, precum si venitul lunar de completare prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la plata contributiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat si către Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

(7) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) lit. b) se acordă si în perioadele în care fostilor salariati le-a fost suspendat sau le-a încetat dreptul la indemnizatia de somaj înainte de expirarea perioadei stabilite pentru acordarea acestei indemnizatii.

(8) Venitul de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.

(9) Persoanele care se încadrează în muncă sau se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la alin. (2) beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul de completare în cuantumul stabilit potrivit alin. (1).

(10) Cuantumul venitului de completare, stabilit potrivit alin. (1) lit. b), se modifică ori de câte ori se modifică indemnizatia de somaj ca urmare a modificării salariului minim brut pe economie, în perioada prevăzută la alin. (2).

(11) Pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. b) numai persoanele disponibilizate care au încheiat un contract individual de muncă cu SNIF până la data de 1 aprilie 2005.

(12) Persoanele care se încadrează în muncă la acelasi angajator, în termen de 12 luni de la data disponibilizării vor restitui sumele primite cu titlu de venit de completare.

 

CAPITOLUL VIII

Sanctiuni

 

Art. 82. - Următoarele fapte constituie infractiuni:

a) împiedicarea în orice mod a specialistului împuternicit, în conditiile legii, cu inspectia infrastructurii de îmbunătătiri funciare sau cu efectuarea de lucrări de exploatare, întretinere si reparatii ale acestei infrastructuri de a-si îndeplini atributiile se pedepseste cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă;

b) fapta presedintelui consiliului de administratie ori a directorului unei organizatii sau federatii de a nu depune la Oficiul de reglementare situatia veniturilor anuale si situatiile financiare auditate ori de a prezenta cu rea-credintă situatii sau date inexacte, în vederea ascunderii situatiei reale, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani;

c) fapta presedintelui consiliului de administratie ori a directorului unei organizatii de a vinde, ipoteca sau dispune în alt mod de bunurile dobândite de organizatie în proprietate, fără avizul Oficiului de reglementare, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani;

d) fapta persoanei fizice de a porni instalatiile de irigatie si de a aplica udări culturilor de pe terenurile situate pe teritoriul unei organizatii sau federatii ori în cadrul unei amenajări de irigatii aflate în administrarea Administratiei, fără împuternicirea organizatiei sau federatiei ori fără încheierea prealabilă a unui contract sezonier cu Administratia, constituie infractiunea de furt si se pedepseste potrivit Codului penal;

e) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare a lucrărilor de îmbunătătiri funciare ori împiedicarea luării măsurilor de conservare a unor astfel de lucrări, precum si înlăturarea acestor măsuri, constituie infractiunea de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.

Art. 83. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii la normele privind exploatarea, întretinerea, reparatiile si protectia amenajărilor de îmbunătătiri funciare:

a) nerespectarea prevederilor regulamentelor si normelor tehnice în vigoare privind proiectarea, executia, exploatarea, întretinerea, repararea si protectia amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

b) neexecutarea lucrărilor de întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare, inclusiv ale instalaiilor si echipamentelor din amenajări, si nerespectarea regulamentelor de exploatare, întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare si a regimului de folosintă a acestora de către administratorii de lucrări sau de persoanele juridice ori fizice care exploatează amenajările, având ca rezultat risipa de apă sau degradarea solului;

c) executarea de lucrări agricole pe terenurile amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii solului, cu nerespectarea regulilor si tehnologiilor prevăzute în documentatia tehnico-economică aprobată, pe baza căreia s-au realizat amenajările, precum si neaplicarea tehnicilor agricole antierozionale pe terenurile cu potential de eroziune;

d) executarea de constructii ori înfiintarea de plantatii în zona de protectie din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare, fără avizul si acordul prealabil al Administratiei, al organizatiilor sau federatiilor ori, după caz, al persoanelor juridice sau fizice care exploatează aceste lucrări;

e) tăierea arborilor, arbustilor si a puietilor din perdelele si plantatiile forestiere de protectie antierozională, cu încălcarea normelor silvice, precum si păsunatul pe diguri, baraje si plantatii silvice antierozionale;

f) poluarea zonei amenajărilor de îmbunătătiri funciare si a spatiilor tehnice aferente, a zonei de protectie a lucrărilor sau a terenurilor din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare, evacuarea apelor pluviale, menajere si din activitatea industrială în canalele din amenajările de îmbunătătiri funciare, precum si circulatia cu autovehiculele pe diguri si baraje, fără acordul prealabil al Administratiei;

g) executarea de constructii ori modificarea sau extinderea constructiilor în amenajările de îmbunătătiri funciare, fără avizul si acordul prealabil al Administratiei, al organizatiilor sau federatiilor ori al proprietarului acestor amenajări sau cu încălcarea conditiilor prevăzute în acord;

h) darea în exploatare a constructiilor sau a instalatiilor în zona de protectie din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare, fără autorizarea prealabilă a Administratiei, organizatiilor sau federatiilor ori a detinătorului acestor amenajări;

i) dislocarea, deteriorarea si manevrarea de către persoane neautorizate a stăvilarelor, grătarelor, vanelor, bazinelor si a altor constructii si instalatii de îmbunătătiri funciare;

j) deversarea apelor uzate si menajere, ale retelelor de canalizare ale localitătilor sau ale obiectivelor industriale, ale persoanelor fizice sau juridice, în infrastructura de îmbunătătiri funciare, cu nerespectarea conditiilor stabilite de administratorul acesteia;

k) efectuarea de săpături, gropi de împrumut sau santuri în baraje, diguri ori în zonele de protectie a acestor lucrări, precum si extragerea pământului sau a altor materiale din lucrările de apărare, fără acordul prealabil al Administratiei.

(2) Săvârsirea contraventiilor prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. c) si d), cu amendă de la 700 lei la 1.500 lei;

b) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;

c) cele prevăzute la lit. b), e) si f), cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei;

d) cele prevăzute la lit. g)-k), cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei.

(3) Sanctiunile contraventionale prevăzute la alin. (2) se aplică si persoanelor juridice; în acest caz limitele minime si maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către specialisti împuterniciti prin ordin al ministrului, în conditiile legii.

(5) O cotă de 75% din cuantumul amenzilor contraventionale aplicate si încasate în temeiul prezentei legi rămâne la dispozitia Administratiei si se repartizează astfel:

a) 60% pentru Fondul „Îmbunătătiri Funciare”;

b) 40% în scopul creării unui fond de stimulare a personalului.

(6) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 84. - Contraventiilor prevăzute la art. 83 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări s i completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările i completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 85. - (1) Pentru a beneficia de drepturile acordate de prezenta lege, asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, înfiintate în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999*), se reorganizează si se înregistrează ca organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, care îndeplinesc conditiile privind stabilirea teritoriului organizatiilor, devin, la cerere, organizatii ale utilizatorilor de apă pentru irigatii, aprobate prin ordin al ministrului, cu conditia ca statutul organizatiei să fie adoptat de membrii asociatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii, care detin în proprietate, administrare sau folosintă cel putin jumătate din suprafata de teren a teritoriului viitoarei organizatii, ce se probează printr-un extras din registrul membrilor. Pe data înregistrării în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare, organizatia utilizatorilor de apă pentru irigatii preia toate drepturile si obligatiile asociatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii.

(3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării organizatiei utilizatorilor de apă pentru irigatii, asociatia utilizatorilor de apă pentru irigatii, care se reorganizează, va transmite organizatiei, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, bunurile detinute si va cere radierea din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Pe data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor, asociatia utilizatorilor de apă pentru irigatii se dizolvă de drept.

Art. 86. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului**).

(2) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora strategia natională pe termen lung pentru sectorul îmbunătătirilor funciare, care va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 87. - (1) În primii 3 ani de la înfiintare, Administratia va contracta achizitia de servicii de întretinere si reparatii cu SNIF, prin negociere cu o singură sursă, potrivit legii. În cazurile în care SNIF nu poate presta aceste servicii, Administratia va atribui contractele de prestări de servicii unor terti furnizori, în conditiile art. 41 alin. (1). Lista lucrărilor de întretinere curentă în amenajările de îmbunătătiri funciare de utilitate publică, altele decât irigatiile, care se execută de către Administratie cu personalul propriu, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(2) După expirarea perioadei de 3 ani de încredintare directă către SNIF, Administratia va contracta lucrările de exploatare, întretinere si reparatii ale infrastructurii din amenajările interioare de irigatii care nu se află pe teritoriul unei organizatii sau federatii, cu terti prestatori de servicii.

Art. 88. - (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul de reorganizare globală a SNIF, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului***).

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul SNIF si al Administratiei si să propună Guvernului aprobarea acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 89. - (1) În termen de 90 de zile de la data înfiintării Administratiei, SNIF va transmite, iar Administratia va prelua patrimoniul necesar functionării acesteia, cu drepturile si obligatiile aferente.


            (2) Finantarea lucrărilor de investitii contractate de SNIF si aflate în derulare la data înfiintării Administratiei, până la finalizarea acestora, se asigură din sursele de finantare prevăzute în documentatia tehnico-economică aprobată potrivit legii.


*) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare.

***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2004 pentru aprobarea Planului de reorganizare globală a Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Art. 90. - Până la data de 31 decembrie 2009, Administratia se reorganizează si va avea în structură filiale teritoriale cu personalitate juridică, ce au în subordine unităti de administrare la nivelul amenajărilor de îmbunătătiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătătiri funciare.

Art. 91. - Până la data de 31 decembrie 2005, asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, constituite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/1999*), vor beneficia de subventii de la bugetul de stat, cu conditia încheierii cu Administratia sau cu alti furnizori de apă pentru irigatii de contracte multianuale, pe care le vor transmite noilor organizatii, la constituirea si înregistrarea lor.

Art. 92. - Până la data de 31 decembrie 2005, operatorii economici si institutiile publice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază, direct sau prin furnizorul de apă pentru irigatii, de subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare si care detin în proprietate, administrare sau folosintă terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătătiri funciare, care nu sunt situate pe teritoriul unei asociatii a utilizatorilor de apă pentru irigatii, vor beneficia de subventii pentru acoperirea costului energiei electrice sau termice de pompare, în limita a 75% din cuantumul plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, pentru anul 2005.

Art. 93. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 94. - La 2 ani de la data înfiintării Administratiei, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 440/2001, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă. După această dată, SNIF va fi supusă procedurii de privatizare, în conformitate cu planul de reorganizare globală a SNIF, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 95. - (1) Pe data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei legi**), se abrogă art. 2, art. 7 alin. (1) si (2), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 34 alin. (2) lit. a) si art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999*), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 573/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 1 noiembrie 2001.

(2) Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, înfiintat potrivit art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999*), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 573/2001, îsi încetează activitatea, atributiile sale fiind preluate de Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare înfiintat potrivit prezentei legi.

Art. 96. - La 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999*), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 573/2001.

Art. 97. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea îmbunătătirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996, cu exceptia prevederilor art. 31 referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, care se abrogă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, si Hotărârea Guvernului nr. 611/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 21 octombrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.


*) A se vedea art. 96 din prezenta lege, conform căruia Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/1999 a fost abrogată.

**) Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.156 din 7 decembrie 2004, si au intrat în vigoare la data publicării. Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006.

 

ANEXA Nr. 1

 

ÎNTELESUL

unor termeni în sensul prezentei legi

 

Activităti de îmbunătătiri funciare - exploatarea, întretinerea, reparatiile, proiectarea si constructia sistemelor si amenajărilor de irigatii sau desecare si drenaj, lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor sau combatere a eroziunii solului, precum si reabilitarea si consolidarea acestora.

Administratie - Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare înfiintată în conformitate cu art. 36 si următoarele din prezenta lege.

Administrarea amenajărilor de îmbunătătiri funciare - totalitatea activitătilor desfăsurate de către Administratie în vederea realizării conditiilor necesare exploatării, întretinerii si reparatiilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, inclusiv asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de îmbunătătiri funciare.

Amenajare de desecare si drenaj - o retea la scară mare de structuri, pompe, canale si conducte, care poate fi folosită pentru a transporta apa de la unul sau mai multe sisteme de desecare si drenaj către un curs natural de apă sau emisar si care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întretine si repara amenajarea si sistemele componente.

Amenajare de irigatii - o retea la scară mare de structuri, pompe, canale si conducte care poate fi folosită pentru a preleva apa din resursele autorizate de apă si a distribui apa pentru irigatii unuia sau mai multor sisteme de irigatii si care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întretine si repara amenajarea.

Amenajare de îmbunătătiri funciare - o retea de sisteme de irigatii, sisteme de desecare si drenaj si lucrări de apărare împotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului, care deserveste o suprafată de teren definită si care include terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întretine si repara amenajarea si sistemele componente.

Amenajare de îmbunătătiri funciare declarată de utilitate publică - o amenajare de îmbunătătiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatată, întretinută si reparată de Administratie în conformitate cu art. 38 din prezenta lege.


Beneficiari - orice persoană fizică sau juridică detinătoare de teren situat în cadrul unei amenajări de îmbunătătiri funciare si care beneficiază de servicii de îmbunătătiri funciare. În cazul amenajărilor de irigatii, beneficiarii sunt organizatiile si federatiile care au încheiat cu Administratia sau cu alti furnizori de apă pentru irigatii un contract multianual, precum si ceilalti proprietari de teren sau persoane care detin teren în administrare ori în folosintă, potrivit legii, si care au încheiat cu furnizorii de apă pentru irigatii un contract sezonier si, după caz, un contract de prestări de servicii.

Federatie - o federatie de organizatii de îmbunătătiri funciare înfiintată în conformitate cu art. 23 si următoarele din prezenta lege.

Infrastructură de îmbunătătiri funciare - cuprinde sistemele s i amenajările de irigatii, sistemele si amenajările de desecare i drenaj si lucrările de apărare împotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului.

Lucrări de combatere a eroziunii solului - cuprind formarea, construirea conform conturului, structurarea si lucrările solului, precum si constructia, întretinerea si reparatiile infrastructurii temporare si permanente astfel încât să se reducă sau să se oprească eroziunea si degradarea solului, cuprinzând lucrările pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apelor pe versanti, corectarea torentilor si stabilizarea nisipurilor miscătoare, amenajări silvice de perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului.

Lucrări de apărare împotriva inundatiilor- o retea de diguri, baraje, lucrări de regularizare a cursurilor de apă si infrastructura aferentă care are menirea să protejeze o suprafată de teren definită împotriva inundatiilor si care cuprinde terenul, clădirile, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a întretine si a repara acele lucrări.

Lucrări de regularizare a cursurilor de apă - amenajarea albiilor cursurilor de apă constând în profilări ale albiei, devieri ale cursului de apă, consolidări de maluri si alte asemenea lucrări pentru combaterea efectelor economice si sociale nefavorabile si redarea agriculturii si circuitului economic a unor terenuri afectate de inundatii si eroziune a solului.

Ministerul- Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sau orice alt minister căruia i se atribuie prin hotărâre a Guvernului răspunderea pentru sectorul îmbunătătirilor funciare si îndeplinirea atributiilor stabilite de prezenta lege.

Ministrul- ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale sau, drept urmare a unei hotărâri a Guvernului, un alt ministru căruia îi revine răspunderea pentru sectorul îmbunătătirilor funciare si îndeplinirea atributiilor stabilite de prezenta lege.

Oficiul de reglementare - serviciul de specialitate din cadrul ministerului, care răspunde de supravegherea înfiintării, functionării, reorganizării si dizolvării organizatiilor de îmbunătătiri funciare si federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, urmărind functionarea lor si reglementarea activitătii acestora.

Organizatie - o organizatie de îmbunătătiri funciare înfiintată în conformitate cu art. 6 si următoarele din prezenta lege.

Parte autonomă functional a unei amenajări de îmbunătătiri funciare - ansamblul lucrărilor si elementelor de infrastructură de îmbunătătiri funciare din cadrul unei amenajări de îmbunătătiri funciare, care pot fi utilizate si pot functiona independent în cazul în care restul lucrărilor si elementelor de infrastructură de îmbunătătiri funciare din cadrul amenajării de îmbunătătiri funciare sunt scoase din functiune.

Punctul de livrare a apei pentru irigatii - locul din care Administratia sau alt furnizor de apă pentru irigatii extrage sau livrează apă pentru irigatii beneficiarilor, cu exceptia hidrantilor de irigatii.

Servicii de îmbunătătiri funciare - livrarea apei pentru irigatii, evacuarea apei în exces de pe terenuri, protectia terenului si a oricăror categorii de constructii fată de inundatii si alunecări de teren, protectia lacurilor de acumulare împotriva colmatării, ameliorarea terenurilor acide, sărăturate si nisipoase, precum si protectia solurilor împotriva eroziunii si poluării.

Sezon de irigatii al fiecărui an - perioada de timp cuprinsă între data de 1 octombrie a anului curent si data de 30 septembrie a anului următor.

Sistem de desecare si drenaj - o retea hidraulic distinctă de conducte, canale, structuri si pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa în exces de pe o suprafată de teren definită si a transporta acea apă la unul sau mai multe puncte specifice si care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, întretine si repara sistemul.

Sistem de irigatii- o retea hidraulic distinctă de structuri, pompe, canale, conducte care pot fi folosite pentru a preleva si/sau a transporta apa, a distribui si a aplica apa pentru irigatii pe o suprafată de teren definită si care cuprinde terenul, clădirile, echipamentul fix sau mobil, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata, a întretine si a repara sistemul.

Tehnici pedoameliorative - ansamblul procedeelor tehnice si lucrărilor de nivelare si modelare a terenului, afânare si scarificare, asigurarea scurgerii apelor, arături de prevenire a degradării solului, spălarea terenurilor sărăturate, aplicarea de amendamente si îngrăsăminte, defrisări care se pot asocia cu celelalte categorii de activităti de îmbunătătiri funciare.

Zona de protectie - zona adiacentă infrastructurii de îmbunătătiri funciare în care este interzisă sau restrânsă executarea de constructii ori exploatarea terenului din cadrul zonei, în scopul asigurării stabilitătii lucrărilor si constructiilor din amenajările de îmbunătătiri funciare si prevenirii poluării.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

bunurilor care alcătuiesc infrastructura de îmbunătătiri funciare apartinând domeniului public al statului

 

1. Bunurile din amenajările de irigatii, formate din prize, statii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, statii de repompare, canale si conducte de aductiune si distributie a apei pentru irigatii până la statiile de pompare de punere sub presiune.

2. Bunurile din amenajările de desecare si drenaj, formate din canalele colectoare principale la lucrările de desecare

gravitatională si cu pompare, inclusiv statiile de pompare aferente acestora.

3. Barajele si digurile de apărare împotriva inundatiilor si lucrările de regularizare a cursurilor de apă.

4. Lucrările de combatere a eroziunii solului.


 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 167/2008 pentru modificarea si completarea Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 138/2004 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 167/2008:

„Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare vor proceda la încheierea unui protocol de modificare a protocolului de predare-preluare initial, prevăzut la art. 44*) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare. Transferul bunurilor între părti se va face respectându-se metodologia de punere în aplicare a protocolului de predare-preluare initial si se va aproba prin hotărâre a Guvernului.”


*) În forma republicată, art. 44 a devenit art. 45.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.