MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 93/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 93             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 17 februarie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

77. - Hotărâre privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2009-2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

2.029. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plată a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat

în anul scolar/universitar 2009-2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 54 si al art. 141 lit. b) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cifrele de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat finantat de la bugetele locale si pentru învătământul preuniversitar militar finantat de la bugetul de stat, precum si numărul de locuri din institutiile de învătământ superior de stat pentru anul scolar/universitar 2009-2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Structura anului de învătământ preuniversitar si cea a anului de învătământ universitar vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul interimar al administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mariana Nedelcu,

secretar de stat p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 februarie 2009.

Nr. 77.

 

ANEXĂ

 

CIFRELE DE SCOLARIZARE

pentru anul scolar/universitar 2009-2010 la toate gradele învătământului de stat

 

I. Învătământ prescolar

 

Numărul copiilor cuprinsi în grădinite - total

660.000

II. Învătământ primar

 

Numărul elevilor în clasele I-IV

900.000

III. Învătământ secundar

 

1. Învătământ gimnazial

 

Numărul elevilor în clasele V-VIII - total, din care:

950.000

a) învătământ de zi

935.000

b) învătământ seral, cu frecventă redusă si la distantă

15.000

2. Învătământ liceal

 

a) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ de zi

221.0001)

b) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ seral si/sau cu frecventă redusă

22.0002)

c) numărul elevilor în clasa a XII-a, învătământ de zi si/sau seral

88.0003)

3. Învătământ profesional

 

Numărul elevilor în anul de completare, învătământ de zi si/sau seral

75.000

4. Învătământ postliceal

 

Numărul elevilor în anul I - total, din care:

17.265

a) învătământ special

195

b) învătământ militar (M.A.I. si M.Ap.N.)

2.570

c) învătământ de zi si/sau seral

14.500


IV. Învătământ de artă si sportiv

 

1. Numărul total de elevi în clasele si grupele cu program de muzică, arte plastice

 

si coregrafie (exclusiv învătământul liceal)

21.500

2. Numărul total de elevi în scolile cu program sportiv (exclusiv învătământul liceal)

17.000

3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă scolară

53.000

V. Învătământ special pentru prescolari si elevi cu deficiente si boli cronice

 

1. Numărul copiilor cuprinsi în grădinite pentru copii cu deficiente si în grupe de copii

 

cu boli cronice din cadrul unitătilor sanitare

2.500

2. Numărul elevilor cu deficiente si/sau boli cronice din scolile cu clasele I-VIII

20.0004)

3. Numărul elevilor din învătământul profesional pentru deficienti (an de completare)

1.5004)

4. Numărul elevilor din licee speciale:

 

- clasa a IX-a

3.0004)

- clasa a XI-a învătământ seral si/sau cu frecventă redusă

1003)

VI. Învătământ superior

 

Numărul locurilor pentru studii:

 

1. universitare de licentă (anul I)

62.6005, 6)

2. universitare de masterat

35.0005, 6)

3. universitare - rezidentiat

3.000

4. universitare de doctorat

3.5005, 6)

VII. Numărul de locuri cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, tări învecinate si diasporă

1. Învătământ preuniversitar

 

Numărul total de locuri, din care:

1.250

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

950

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

300

2. Învătământ superior

 

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licentă (anul I) - total, din care:

1.650

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

1.350

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

300

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care:

5307)

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

300

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

230

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care:

70

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

50

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

20

3. Numărul total de luni-bursă, din care:

500

a) stagii de specializare cadre didactice

300

b) mobilităti studentesti/practică studenti

200

VIII. Numărul de locuri cu finantare totală sau partială din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pentru cetătenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internatională si unor oferte unilaterale ale statului român

1. Învătământ preuniversitar

 

Numărul total de locuri, din care:

125

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

5

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

120

2. Învătământ superior

 

2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licentă (anul I) - total, din care:

264

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

214

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

50

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care:

987)

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

88

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

10

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care:

109

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

89

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

20

3. Numărul total de luni-bursă, din care:

1.700

a) stagii de specializare învătământ superior

700

b) stagii de specializare învătământ postuniversitar

1.000

 


1) Inclusiv învătământul liceal militar (Ministerul Apărării Nationale).

2) Clase de început organizate pentru absolventii învătământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învătământ liceal si care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 15 septembrie 2009 inclusiv.

3) Clase de început organizate pentru absolventii anului de completare si pentru absolventii scolilor profesionale, din serii vechi, care doresc să îsi continue studiile.

4) Inclusiv pentru învătământul organizat de Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti.

5) jnclusiv învătământul militar (Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apărării Nationale si Serviciul Român de Informatii).

6) I n cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

7) Inclusiv locurile pentru rezidentiat.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale implementare politici agricole nr. 131.079 din 30 ianuarie 2009,

în baza prevederilor art. 7 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 28 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia agricolă ecologică si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,Art. 2. - (1) În fiecare an, până la data de 1 iunie, operatorii au obligatia de a-si înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin.(1) producătorii care desfăsoară activităti de colectare din flora spontană, procesatorii si comerciantii care îsi pot înregistra activitatea până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(3) Operatorii completează fisele de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-7 si le depun la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti pe a căror rază îsi desfăsoară activitatea.

(4) Fisele de înregistrare vor fi însotite de contractul încheiat între operator si organismul de inspectie si certificare mentionat în fisa de înregistrare.

(5) Fisele de înregistrare a operatorilor se avizează si se aprobă de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(6) Directorii executivi din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor desemna prin decizie o persoană responsabilă pentru înregistrarea operatorilor si desfăsurarea altor activitătii din sectorul agricultură ecologică.

(7) Fisele de înregistrare aprobate sunt transmise în original operatorului, iar o copie se păstrează la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(8) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, la sfârsitul fiecărei luni, centralizatorul operatorilor înregistrati în agricultura ecologică, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8.

(9) În situatia în care un operator administrează una sau mai multe ferme/unităti cu locatii diferite, solicitantul va completa un set de fise de înregistrare pentru fiecare fermă/unitate.

(10) În cazul în care fisele de înregistrare nu sunt completate corect sau contin informatii neclare, se va acorda operatorului o perioadă de 15 zile pentru rectificarea acestora. Dacă fisele de înregistrare nu sunt remediate în termenul legal, procedura de înregistrare este anulată.

(11) În scopul verificării informatiilor cuprinse în fisele de înregistrare, operatorul furnizează, la cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si a directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, orice alte documente necesare.

(12) În situatia în care operatorul încetează activitatea cu organismul de inspectie si certificare mentionat în fisa de înregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană si a municipiului Bucuresti la care s-a înregistrat.”

3. Anexele nr. 1-7 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.

4. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, al cărei continut este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 9 februarie 2009.

Nr. 35.

 


ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ A JUDETULUI................................................

 

FISĂ DE ÎNREGISTRARE a producătorilor în agricultura ecologică

Anul..............

 

Aprobat

D.A.D.R.

Director executiv,

................

Nr......... din..........

Avizat

Responsabil cu agricultura ecologică, ..................................................................

 

1. Producător

Persoana juridică..........................................................................., cu sediul în localitatea....................................................., judetul ..............................................., înscrisă la registrul comertului sub nr........................................, CUI ....................., reprezentată de .......................................cod numeric personal (CNP)............................................................; sau

Persoana fizică......................................................, domiciliată în localitatea..........................................................................., judetul ..........................................................., str. ...............................................nr............, BI/CI seria ..............nr................., eliberat/eliberată la data de ............................................de către ............................................., CNP....................................................

Locatia fermei/unitătii administrate........................................................................................

2. Angajament. Solicit înregistrarea si mă angajez să respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispozitii sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat

Numele organismului de inspectie si certificare.........................................................

Codul organismului................................................................................................................

4. Productia vegetală (Se va completa cu datele din formularul „Registrul parcelar”.)

Suprafata totală în agricultura ecologică:.................................., din care:

- suprafata certificată:.................................................;

- suprafata în conversie: - anul 1 ...............................;

- anul 2.................................;

- anul 3...............................

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

Data.........

Semnătura

 

..........................


5. Productia animalieră

Numele producătorului...........................................................................................................................................................

 

 

 

Productia

Rasa/Specia

Efective

Modul de productie

Ecologic

În conversie

Conventional

Productia de bovine

Vaci de lapte

 

 

 

 

 

Juninci rasă de lapte

 

 

 

 

 

Vaci gestante

 

 

 

 

 

Juninci gestante

 

 

 

 

 

Bovine mascule peste 2 ani

 

 

 

 

 

Bovine mascule între 1 si 2 ani

 

 

 

 

 

Bovine mascule între 6 luni si 1 an

 

 

 

 

 

Vitei sub 6 luni

 

 

 

 

 

Productia de ovine

Oi mame

 

 

 

 

 

Mioare

 

 

 

 

 

Berbeci

 

 

 

 

 

Alte ovine

 

 

 

 

 

Productia de caprine

Capre de lapte

 

 

 

 

 

Tapi de reproducere

 

 

 

 

 

Alte capre

 

 

 

 

 

Productia porcine

Scroafe de reproducere

 

 

 

 

 

Vieri

 

 

 

 

 

Purcei sugari

 

 

 

 

 

Alti porci

 

 

 

 

 

Păsări

Găini outoare

 

 

 

 

 

Pui de carne

 

 

 

 

 

Rate

 

 

 

 

 

Bibilici

 

 

 

 

 

Curcani

 

 

 

 

 

Ecvine

Cai si iepe

 

 

 

 

 

Alte ecvine

 

 

 

 

 

Apicultură

Număr de stupi

 

 

 

 

 

Număr de familii de albine

 

 

 

 

 

Acvacultură

Altele

 

 

 

 

 

 

Data.........

Semnătura

 

..........................


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 219/2007)

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ A JUDETULUI................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRUL PARCELAR

Anul..............

Numărul

parcelei

cadastrale

Denumirea parcelei

Suprafata cadastrală

Suprafata

agricolă

exploatată*)

Suprafata

în

agricultura

conventională

Suprafata în agricultura ecologică

Cultura

Suprafata

din care:

Conversie anul I

Conversie anul II

Conversie anul III

Certificat ecologic

ha

m2

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicati suprafata exploatată.

Data.........

Semnătura

 

..........................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ A JUDETULUI................................................

 

FISĂ DE ÎNREGISTRARE a procesatorilor în agricultura ecologică

Anul..............

(operatii de conditionare si/sau de transformare a produselor agricole)

 

Aprobat

Avizat

D.A.D.R.

Responsabil cu agricultura ecologică,

Director executiv,

..................................................................

................

 

Nr......... din..........

 

 

1. Procesator

Persoana juridică ....................................., cu sediul în localitatea.............................................. judetul......................, înscrisă la registrul comertului sub nr........................, CUI................., reprezentată de.................................., cod numeric personal (CNP) ..................................................

Locatia fermei/unitătii administrate...................................................................................................

2. Angajament. Solicit înregistrarea si mă angajez să respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispozitii sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;


- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturiii alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat

Numele organismului de inspectie si certificare ales......................................................

Codul organismului......................................................................................................

4. Specificarea locurilor de transformare si/sau de conditionare si/sau de depozitare si natura operatiilor si a produselor, prin precizarea locului de procesare

Numele procesatorului............................................................................

 

Produsul finit*)

Locul de transformare

Cantitatea estimată în 2007 (kg sau litri)

Natura operatiilor**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânza de oaie, făină de grâu). **) Operatii privind: - conditionarea fără transformare (se va nota cu CFT);

- transformarea cu conditionare (se va nota cu TCC);

- transformarea fără conditionare (se va nota cu TFC).

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

Data.........

Semnătura

 

..........................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ A JUDETULUI..............................................

 

FISĂ DE ÎNREGISTRARE a importatorilor de produse ecologice

(importate din terte tări în UE)

Anul.......

 

Aprobat

Avizat

D.A.D.R.

Responsabil cu agricultura ecologică,

 

..................................................................

Director executiv,

 

................

 

Nr......... din..........

 

 

1. Importator ...........................................................................

Persoana juridică ........................................... , cu sediul în localitatea .................................... , judetul ...................... , înscrisă la registrul comertului sub nr. . ..... , CUI .................................. , reprezentată de ........................................... , cod numeric personal (CNP) ..................................

Locatia fermei/unitătii administrate ....................................................................................................................................


2. Angajament. Solicit înregistrarea si mă angajez să respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispozitii sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea i completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat

Numele organismului de inspectie si certificare ales...........................................................................

Codul organismului......................................................................

4. Localizarea tării de origine a produselor importate si natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitare

Numele importatorului........................................................

 

 

 

 

 

Produsul

Codul produsului1)

Tara de origine

Locurile de depozitare (tară si oras)

Volumul importat în: (kg/litri/buc.)

Anul anterior2)

Anul în curs3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Codul corespunzător produsului importat din lista prezentă în anexa nr. 5.

2) Productia importată în anul anterior.

3) Productia importată în anul în curs (estimare).

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

Data.........

Semnătura

 

..........................

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 219/2007)

 

LISTA PRODUSELOR SI CODUL DE IDENTIFICARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produse

Tipul de productie

Codul produsului

Produse neprocesate provenite din productia vegetală

Cereale si plante industriale (de exemplu: oleaginoase, leguminoase proteice, plante furajere etc.)

01

Legume

02

Fructe si plante destinate preparării băuturilor

03

Plante aromatice, medicinale si derivate

04

Citrice

05

Ciuperci

06

Produse neprocesate provenite din productia animalieră

Miere

07

Ouă

08

Carne de măcelărie (neprelucrată)

09

Păsări de curte

10

Alte produse neprocesate provenite din cresterea animalelor

11

Produse procesate pe bază de carne (mezeluri, conserve)

12

Produse din lapte

 

13

Produse pe bază de legume si fructe

Produse pe bază de cartofi

14

Suc de fructe si legume

15

Fructe uscate

16

Alte preparate si conserve pe bază de fructe, inclusiv 04 si 05

17

Preparate si conserve pe bază de legume, inclusiv 04 si 05

18

Produse pe bază de uleiuri

Uleiuri nerafinate si sroturi

19

Uleiuri rafinate si produse asociate

20

Produse din acvacultură

 

21

Făinuri, cereale procesate si produse cu amidon

Produse obtinute din seminte (orez, făină, gris, fulgi de cereale)

22

Produse cu amidon (ulei de porumb si tapioca etc.)

23

Furaje pentru animale

 

24

Produse alimentare diverse

Pâine si produse de patiserie proaspete (inclusiv pâine congelată)

25

Pesmeti, biscuiti si produse de patiserie conservate

26

Zaharuri

27

Ciocolată si dulceturi

28

Paste alimentare

29

Cafea

30

Ceai

31

Cacao

32

Infuzii de plante

33

Ierburi aromatice, condimente etc.

34

Produse alimentare dietetice si destinate copiilor

35

Băuturi (cu exceptia sucului de fructe)

 

36

Uleiuri esentiale

 

37

Altele

 

38


ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ A JUDETULUI........................................................

 

FISĂ DE ÎNREGISTRARE a exportatorilor de produse ecologice

Anul..............

 

Aprobat

Avizat

D.A.D.R.

Responsabil cu agricultura ecologică,

 

..................................................................

Director executiv,

 

................

 

Nr......... din..........

 

 

1. Exportator

Persoana juridică..................................................., cu sediul în localitatea......................................, judetul.........................., înscrisă la registrul comertului sub nr...................................., CUI..................., reprezentată de..............................., cod numeric personal (CNP) ...........................................................

Locatia fermei/unitătii administrate..................................................................................................................................

2. Angajament. Solicit înregistrarea si mă angajez să respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispozitii sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat

Numele organismului de inspectie si certificare ales.............................................

Codul organismului............................................................................................

4. Localizarea unitătii de origine a produselor exportate si natura produselor, cu precizarea destinatiei exportului

Numele exportatorului.............................................................................

 

Produsul

Volumul exportat estimat (kg/litri/buc.)

Unitatea de unde se face exportul

Tara de destinatie a exportului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Data.........

Semnătura

 

..........................


ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ A JUDETULUI................................................

 

FISĂ DE ÎNREGISTRARE

a comerciantilor de produse ecologice (inclusiv comertul intracomunitar)

 

Aprobat

Avizat

D.A.D.R.

Responsabil cu agricultura ecologică,

 

..................................................................

Director executiv,

 

................

 

Nr......... din..........

 

 

1. Comerciant.......................................................................................................................................................................

Certificat de înmatriculare în registrul comertului.......................................................................................................................

Cod fiscal................................................................Sediul......................................................................................................

Banca....................................................................................................Cont.........................................................................

Telefon...................................................Fax...................................................E-mail.............................................................

Reprezentat legal prin................................................., în calitate de........................................................................................

2. Angajament. Solicit înregistrarea si mă angajez să respect dispozitiile nationale si comunitare privind metoda de productie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea si etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispozitii sunt:

- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;

- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control;

- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.

3. Alegerea organismului de inspectie si certificare aprobat

Numele organismului de inspectie si certificare ales.................................................................................................................

Codul organismului................................................................................................................................................................

Numele comerciantului...........................................................................................................................................................

 

Produsul

Volumul estimat comercializat (kg/litri/buc.)

Locurile de depozitare

Destinatia produselor

(consumator/unităti de

comercializare/unităti de procesare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

Data .........

Semnătura

 

..........................


ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 219/2007)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALĂ A JUDETULUI

 

Aprobat

D.A.D.R.

Director executiv,

……………………………

AVIZAT

Responsabil cu agricultura ecologică,

.........................................

Nr.........din..........

 

 

CENTRALIZATORUL operatorilor din agricultura ecologică

Perioada.........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele operatorului

Localitatea

Judetul

Adresa

Nr. fisei

de

înregistrare

Numele

organismului

de control

Nr.

contractului încheiat cu organismul de control

Tipul operatorului

U.M. (ha, kg, buc, I, t)

Productia vegetală

Productia animalieră

Produsele procesate

Cultura

C1

C2

C3

Certificat ecologic

Categoria de animale

Modul de productie

Produsul

Cantitatea estimată

Total

Ecologic

Conventional

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor

si procedura de plată a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost

de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost si pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plată a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Oficiul Român pentru Drepturile de Autor răspunde de încasarea si gestionarea sumelor prevăzute la art. 1, conform legii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 3 februarie 2009.

Nr. 2.029.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de plată a sumelor datorate

pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea modalitătii de calcul al tarifelor si procedura de plată a sumelor datorate pentru operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, denumit în continuare ORDA.

Art. 2. - ORDA efectuează contra cost următoarele operatiuni:

a) înregistrarea si înscrierea în registrele nationale specifice organizate si administrate de ORDA si eliberarea marcajelor holografice utilizabile în conditiile legii în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe;

b) efectuarea de constatări tehnico-stiintifice si expertize cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe;

c) organizarea programelor de instruire.

 

CAPITOLUL II

Modalitatea de calcul al sumelor datorate pentru înregistrarea si înscrierea în registrele nationale

specifice organizate si administrate de ORDA

 

Art. 3. - Sumele datorate potrivit tarifelor pentru operatiunile efectuate contra cost se calculează pentru fiecare cerere depusă la ORDA.

Art. 4. - (1) Pentru înregistrarea unui operator economic în registrele sau în alte evidente nationale administrate de ORDA, suma datorată potrivit tarifelor se calculează după cum urmează:

 

S = Na x Ta + Np x Tp + Ns x Ts + Ne x Te,

unde:

a) S = suma datorată potrivit tarifelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost si pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

b) Na = numărul de activităti solicitate a fi înscrise în registrele nationale administrate de ORDA, respectiv: producere, import, multiplicare, intermediere servicii de multiplicare, distribuire, comercializare, închiriere, producere si/sau import de aparate si/sau suporturi pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată;

c) Ta = tariful stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru înscrierea de activităti; acesta poate fi diferit în functie de registrul pentru care se solicită înregistrarea;

d) Np = numărul de puncte de lucru solicitate a fi înscrise;

e) Tp = tariful stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru înscrierea unui punct de lucru;

f) Ns = numărul spatiilor de depozitare solicitate a fi înscrise;

g) Ts = tariful stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru înscrierea unui spatiu de depozitare;

h) Ne = echipamentele de multiplicare industriale din categoria celor prevăzute de lege pentru înregistrarea în Registrul national al multiplicatorilor;


i) Te = tariful stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru înscrierea unui echipament de multiplicare.

(2) Pentru preschimbarea, în perioada de valabilitate, a documentelor care atestă înregistrarea în registrele nationale ca urmare a modificării datelor înregistrate initial de operatorul economic sau pentru prelungirea duratei de valabilitate a acestora se plăteste suma datorată potrivit tarifului prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008.

(3) În cazul în care se solicită înregistrarea unor noi activităti, la suma prevăzută la alin. (2) se adaugă si tariful stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru înscrierea de activităti.

(4) După expirarea perioadei de valabilitate a documentelor care atestă înregistrarea în registrele nationale, se poate solicita o nouă înregistrare, pentru care suma datorată se calculează conform formulei prevăzute la alin. (1).

(5) Pentru completarea înregistrării initiale cu noi activităti, puncte de lucru sau spatii de depozitare si echipamente de multiplicare, suma datorată se calculează conform formulei prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - (1) Pentru înscrierea fonogramelor, programelor pentru calculator, a videogramelor si a operelor în registrele nationale administrate de ORDA, suma datorată se calculează prin înmultirea numărului de titluri pentru care se solicită înscrierea cu tariful prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) activitătile pentru care se plăteste tariful stabilit pentru fiecare cerere, indiferent de numărul de titluri pentru care se solicită înscrierea, astfel:

a) înscrierea titlurilor importate, pentru care tariful este stabilit pentru transe de titluri;

b) înscrierea programelor pentru calculator de alti operatori economici decât producătorul;

c) înscrierea videogramelor care contin filme cinematografice.

(3) În cazul în care se solicită modificarea datelor referitoare la un titlu înscris în registrele nationale, pentru motive care nu sunt datorate ORDA, se plăteste suma calculată conform alin. (1).

(4) Pentru rectificarea datelor înscrise în Registrul national de opere se plăteste tariful prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008.

(5) Pentru dosarele incomplete se plăteste tariful prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru fiecare cerere de completare.

(6) Pentru solutionarea cererii în regim de urgentă, la sumele calculate conform cap. II se adaugă tariful de urgentă prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru fiecare cerere.

Art. 6. - (1) Suma datorată pentru achizitionarea marcajelor holografice utilizabile în conditiile legii în domeniul drepturilor de autor si drepturilor conexe se calculează înmultind numărul de marcaje holografice solicitate a fi eliberate cu pretul de vânzare stabilit prin decizie a directorului general al ORDA.

(2) Pretul de vânzare al marcajelor holografice se stabileste pe baza pretului de achizitie, la care se adaugă un comision legal de administrare de 30%, iar la suma astfel obtinută se adaugă comisionul de 10%, care se face venit la Fondul cultural national.

(3) În cazul în care se solicită plata prin bancă a marcajelor holografice, ORDA eliberează o factură pro forma pe baza căreia se poate efectua plata. Modalitatea de plată se specifică de către solicitant în cererea de eliberare a marcajelor holografice.

 

CAPITOLUL III

Modalitatea de calcul al sumelor datorate pentru operatiuni de constatare tehnico-stiintifică

si expertize efectuate de ORDA

 

Art. 7. - Pentru efectuarea operatiunilor de constatare tehnico-stiintifică, suma de plată datorată se calculează în functie de numărul si de tipul produselor asupra cărora s-a efectuat constatarea tehnico-stiintifică prin aplicarea tarifului aferent prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 si se mentionează în raportul de constatare tehnico-stiintifică.

Art. 8. - (1) Pentru efectuarea operatiunilor de expertiză, suma de plată datorată se calculează în functie de numărul si de tipul produselor asupra cărora se solicită efectuarea de expertize prin aplicarea tarifului aferent prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008.

(2) În cazul în care expertiza se efectuează în alte locatii decât sediul ORDA, la sumele datorate potrivit alin. (1) se adaugă cheltuielile legale aferente deplasării, estimate de ORDA, iar suma astfel rezultată se mentionează într-o factură pro forma.

(3) La finalizarea expertizei, ORDA stabileste si comunică solicitantului suma definitivă, iar rezultatul expertizei se comunică acestuia numai după plata sumei datorate.

 

CAPITOLUL IV

Modalitatea de calcul al sumelor datorate pentru programele de instruire organizate de ORDA

 

Art. 9. - Pentru cursurile de instruire organizate de ORDA, suma de plată datorată se calculează, pentru fiecare participant, prin înmultirea numărului de ore aprobate prin decizie a directorului general al ORDA pentru fiecare curs cu tariful prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008.

 

CAPITOLUL V

Procedura de încasare a sumelor datorate, calculate conform prezentelor norme metodologice

 

Art. 10. - (1) Sumele datorate si calculate conform prezentelor norme metodologice se plătesc în numerar la casieria ORDA din municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 91- 93, sectorul 1, în ziua de luni, între orele 9,00-16,00, si în zilele de marti, miercuri si joi, între orele 13,30-16,00, sau în contul RO37TREZ7015032XXX009338, deschis de ORDA la Trezoreria Sectorului 1 Bucuresti.

(2) Operatiunile prevăzute la art. 2 se realizează numai după plata sumelor datorate, calculate conform prezentelor norme metodologice, cu exceptia operatiunilor de constatare tehnico-stiintifică.

(3) Pentru a dovedi plata sumelor datorate, se va prezenta la ORDA o fotocopie a chitantei eliberate de ORDA sau o fotocopie si originalul extrasului care atestă plata în contul prevăzut la alin. (1). Originalul se restituie solicitantului după confruntarea cu copia.

(4) La cererea scrisă a solicitantilor, ORDA poate elibera facturi pro forma pentru toate sumele calculate conform prezentelor norme metodologice.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.