MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 14/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 14            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 8 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.127/2008. - Ordin al ministrului apărării pentru aprobarea Normelor privind stabilirea calitătii de veteran de război de către Ministerul Apărării

 

            1.560/2008. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

            13.601/2008. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea calitătii de veteran de război de către Ministerul Apărării

 

Pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 5, 6 si 23 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind stabilirea calitătii de veteran de război de către Ministerul Apărării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instructiunile cu privire la metodologia de stabilire a calitătii de veteran de război si eliberare a documentelor de atestare de către Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul general al ministrului apărării nationale nr. O.G. 6/1995*).

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. M.127.


*) Ordinul general al ministrului apărării nationale nr. O.G. 6/1995 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind stabilirea calitătii de veteran de război de către Ministerul Apărării

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează modul de stabilire a calitătii de veteran de război pentru cetătenii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 si 2 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumiti în continuare solicitanti.

Art. 2. - Structurile din compunerea Ministerului Apărării care au competente si atributii privind stabilirea calitătii de veteran de război, potrivit prevederilor prezentelor norme, sunt următoarele:

a) Serviciul reconversie profesională, asistentă veterani si postcarieră personal militar din Directia management resurse umane, cu indicativul de unitate militară 02585 Bucuresti, denumit în continuare U.M. 02585 Bucuresti;

b) Directia personal si mobilizare din Statul Major General, cu indicativul de unitate militară 02515/B Bucuresti, denumită în continuare U.M. 02515/B Bucuresti;

c) Serviciul istoric al armatei, cu indicativul de unitate militară 02600 Bucuresti, denumit în continuare U.M. 02600 Bucuresti;

d) Centrul de studii si păstrare a arhivelor militare istorice, cu indicativul de unitate militară 02405 Pitesti, denumit în continuare U.M. 02405 Pitesti;

e) centrele militare zonale, judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite în continuare centre militare.

Art. 3. - Calitatea de veteran de război se stabileste de către centrele militare si, după caz, de U.M. 02515/B Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Procedura de stabilire a calitătii de veteran de război

 

Art. 4. - (1) Stabilirea calitătii de veteran de război se realizează pe bază de cerere, adresată comandantului centrului militar sau presedintelui filialei unei asociatii de veterani de război legal constituite, pe a cărei rază de responsabilitate domiciliază solicitantul.

(2) Solicitantii care domiciliază în străinătate adresează cererea privind stabilirea calitătii de veteran de război institutiilor prevăzute la alin. (1) pe a căror rază de responsabilitate au avut ultimul domiciliu în tară.

(3) În cerere, solicitantii trebuie să-si exprime optiunea de a rămâne neafiliati sau de a fi afiliati la una dintre asociatiile de veterani de război constituite legal, cu precizarea explicită a acesteia.

Art. 5. - (1) La cererea privind stabilirea calitătii de veteran de război se anexează, în original si în copie, următoarele documente:

a) livretul militar;

b) certificatul eliberat de U.M. 02600 Bucuresti sau de U.M. 02405 Pitesti, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2, ori de Arhivele Nationale, potrivit modelelor proprii;

c) adeverinta eliberată de U.M. 02600 Bucuresti, U.M. 02405 Pitesti sau de alte institutii detinătoare de arhivă, numai în cazul solicitantilor care au activat în unitătile/formatiunile prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major, conform anexei nr. 3.

(2) În cazul solicitantilor care domiciliază în străinătate, certificatul prevăzut la alin. (1) lit. b) se avizează de către directorul general al Directiei generale de informatii a apărării si nu trebuie să contină informatii referitoare la indicativul de unitate si dislocarea acesteia.


(3) În cazul solicitantilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare, certificatul prevăzut la alin. (1) lit. b) se eliberează pe baza documentelor oficiale eliberate de arhivele militare ori civile ale statelor respective, obtinute în mod direct sau prin U.M. 02600 Bucuresti, traduse si autentificate notarial.

(4) Adeverintele prevăzute la alin. (1) lit. c), eliberate de alte institutii detinătoare de arhivă, se avizează de U.M. 02585 Bucuresti, la cererea solicitantului.

Art. 6. - (1) Documentele prevăzute la art. 4 si 5 se înaintează centrului militar de către solicitant, personal sau prin mandatar, ori prin intermediul unei asociatii de veterani de război legal constituite, prin prezentarea la sediul acestuia sau prin corespondentă.

(2) Personalului încadrat în structurile prevăzute la art. 2 îi este interzisă îndeplinirea calitătii de mandatar al unui solicitant.

Art. 7. - (1) Documentele prevăzute la art. 4 si 5 se analizează de către un ofiter desemnat în acest sens de comandantul centrului militar si nominalizat în ordinul de zi pe unitate, denumit în continuare responsabil.

(2) Pe timpul analizei, responsabilul verifică:

a) existenta tuturor documentelor necesare, prevăzute în prezentele norme, corespunzătoare situatiei specifice solicitantului în cauză;

b) corectitudinea completării livretului militar: fără stersături sau adăugări, cu toate mutatiile consemnate, semnat si stampilat de către autoritătile competente;

c) conformitatea copiei de pe livretul militar cu originalul;

d) autenticitatea documentelor;

e) orice alt aspect considerat relevant pentru solutionarea cererii.

Art. 8. - (1) În urma desfăsurării analizei prevăzute la art. 7, responsabilul întocmeste un proces-verbal, în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care îl înaintează comandantului centrului militar spre aprobare.

(2) Prin procesul-verbal, responsabilul poate propune:

a) acordarea calitătii de veteran de război;

b) amânarea luării unei decizii, cu recomandarea prezentării solicitantului în fata comisiei de reconstituire cu martori;

c) neacordarea calitătii de veteran de război.

(3) După aprobarea procesului-verbal de către comandant, centrul militar transmite solicitantului sau asociatiei de veterani de război, după caz, exemplarul nr. 1, împreună cu toate documentele prevăzute la art. 5, în original, retinând exemplarul nr. 2 al procesului-verbal si copiile celorlalte documente.

 

CAPITOLUL III

Procedura de reconstituire cu martori a calitătii de veteran de război

 

Art. 9. - (1) Procedura reconstituirii cu martori se aplică în cazul solicitantilor care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Confirmarea scrisă a inexistentei sau distrugerii arhivelor se face de U.M. 02600 Bucuresti sau U.M. 02405 Pitesti, prin eliberarea unei adeverinte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Procedura de reconstituire se face de către o comisie, denumită comisie de reconstituire, desemnată în acest scop.

(4) Comisia de reconstituire se numeste prin Ordinul de zi pe unitate nr. 1, iar componenta acesteia se actualizează ori de câte ori este nevoie.

(5) Comisia de reconstituire prevăzută la alin. (3) se compune din:

a) seful de stat major al centrului militar/seful de birou desemnat pentru a îndeplini această functie ca presedinte al comisiei de reconstituire;

b) consilierul juridic al centrului militar zonal ca membru al comisiei de reconstituire, inclusiv pentru centrele militare din subordine;

c) seful structurii de personal, ca membru si secretar al comisiei de reconstituire.

Art. 10. - (1) Procedura de reconstituire se face, la cerere, pe baza probei cu 2 martori, la centrul militar pe a cărui rază de responsabilitate domiciliază solicitantul sau la centrul militar pe raza căruia s-au desfăsurat actiunile militare pentru care se solicită reconstituirea.

(2) În vederea reconstituirii, solicitantul trebuie să prezinte comisiei de reconstituire următoarele documente:

a) cererea de reconstituire, formulată în scris, conform anexei nr. 6;

b) actul de identitate, în original si în copie;

c) livretul militar, în original si în copie;

d) adeverinta prevăzută la art. 9 alin. (2).

(3) Pentru cei 2 martori, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

a) declaratia individuală autentificată notarial, în original, din care să rezulte că acesta a făcut parte din aceeasi unitate si perioadă de operativitate cu solicitantul, conform anexei nr. 7;

b) actul de identitate, în copie;

c) legitimatia de veteran de război, în copie;

d) certificatul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b), din care să rezulte participarea pe front a martorului în aceeasi unitate si perioadă de operativitate cu persoana care solicită reconstituirea, în copie.

(4) Nu sunt admisi ca martori veteranii de război care au obtinut această calitate prin procedura de reconstituire.

Art. 11. - Comisia de reconstituire, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea documentelor, desfăsoară următoarele activităti:

a) inventariază si examinează documentele prezentate;

b) stabileste data audierii martorilor si o comunică, în scris, solicitantului;

c) la data stabilită pentru audierea individuală a martorilor, atât solicitantul, cât si martorii sunt obligati să prezinte documentele depuse la dosar în original, iar acestea vor fi certificate sub semnătura comandantului centrului militar si stampila unitătii;

d) audiază individual martorii, prezentându-le consecintele prevăzute la art. 260 din Codul penal privind mărturia mincinoasă;

e) întocmeste procesul-verbal de admitere sau respingere a cererii, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 8 sau 9, după caz;

f) în situatia admiterii cererii, constituie dosarul de reconstituire a calitătii de veteran de război, compus din copiile certificate ale documentelor solicitantului si martorilor, precum si din 3 exemplare ale procesului-verbal al comisiei de reconstituire, pe care îl înaintează spre avizare U.M. 02585 Bucuresti;

g) când hotărârea comisiei de reconstituire este nefavorabilă, procesul-verbal se întocmeste în două exemplare, din care exemplarul nr. 1 se transmite solicitantului, iar exemplarul nr. 2 se retine la centrul militar.

Art. 12. - (1) Solicitantul poate depune contestatie împotriva hotărârii comisiei de reconstituire sau a neavizării dosarului de reconstituire de către U.M. 02585 Bucuresti.

(2) Contestatia va fi adresată comisiei de reconstituire care a emis procesul-verbal, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.

(3) Hotărârea comisiei de reconstituire necontestată în termenul prevăzut la alin. (2) rămâne definitivă.

Art. 13. - (1) Contestatiile se solutionează de Comisia superioară de reconstituire a Statului Major General, care functionează în cadrul Directiei personal si mobilizare, denumită în continuare Comisia superioară de reconstituire.

(2) Comisia superioară de reconstituire prevăzută la alin. (1) se compune din:

a) loctiitorul U.M. 02515/B Bucuresti - presedintele comisiei;

b) s eful U.M. 02585 Bucure s ti - membru;

c) eful U.M. 02600 Bucureti - membru;

d) 2 reprezentanti ai U.M. 02515/B Bucuresti - membri;

e) reprezentantul Asociatiei Nationale a Veteranilor de Război - membru;

f) un reprezentant al U.M. 02600 Bucuresti - membru si secretar al comisiei.

(3) Comisia de reconstituire are obligatia să înainteze contestatia, împreună cu procesul-verbal prevăzut la art. 11 lit. e) si documentele depuse la dosar, Comisiei superioare de reconstituire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.

(4) Hotărârea Comisiei superioare de reconstituire este definitivă si va fi adusă la cunostintă, în scris, în termen de 30 de zile calendaristice de la solutionare, comisiei de reconstituire de pe lângă centrul militar si solicitantului, precum si U.M. 02585 Bucuresti, în cazul în care s-a contestat neavizarea dosarului de reconstituire de către această unitate.

Art. 14. - Reconstituirea cu martori a situatiei militare ca premilitar nu se poate face pentru persoanele care, la data pentru care se solicită reconstituirea, nu aveau împlinită vârsta de 17 ani.

Art. 15. - Nu se poate face reconstituirea cu martori a situatiei militare pentru copiii de trupă. Acestia pot obtine calitatea de veteran de război numai pe baza documentelor prevăzute la art. 5.

Art. 16. - Comandantii centrelor militare sunt responsabili pentru asigurarea tuturor conditiilor legale de functionare a comisiilor de reconstituire.

Art. 17. - U.M. 02515/B Bucuresti verifică modul de respectare a prevederilor legale de către comisiile de reconstituire, în cadrul controalelor desfăsurate la centrele militare.

Art. 18. - Pentru solutionarea problemelor care depăsesc competentele comisiei de reconstituire, presedintele acesteia se adresează direct U.M. 02585 Bucuresti.

 

CAPITOLUL IV

Evidenta, controlul mânuirii si eliberarea legitimatiilor de veteran de război

 

Art. 19. - (1) Documentul care atestă calitatea de veteran de război este legitimatia de veteran de război.

(2) Pentru veteranii de război care nu optează pentru a deveni membri ai unei structuri asociative a veteranilor de război, legitimatia se eliberează de centrul militar pe a cărui rază de responsabilitate domiciliază solicitantul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10.

(3) În situatia în care legitimatia de veteran de război a fost eliberată de structurile asociative ale veteranilor de război legal constituite, conform modelului propriu, pentru membrii afiliati, aceasta este valabilă numai cu semnătura si stampila comandantului centrului militar.

(4) Comandantii centrelor militare contrasemnează legitimatia de veteran de război prevăzută la alin. (2) numai în situatia în care calitatea de veteran de război a fost stabilită în conformitate cu prezentele norme si a fost întocmit un proces-verbal prin care s-a propus acordarea acesteia.

Art. 20. - (1) Legitimatiile de veteran de război prevăzute la art. 19 alin. (2) se confecionează de Centrul tehnic editorial al armatei, cu indicativul de unitate militară 02560 Bucuresti, denumit în continuare U.M. 02560 Bucuresti, pe baza comenzii lansate de U.M. 02585 Bucuresti. Resursele financiare necesare vor fi prevăzute în bugetul aferent programului major prin care se finantează U.M. 02560 Bucuresti.

(2) U.M. 02585 Bucuresti distribuie legitimatiile de veteran de război centrelor militare zonale, pe baza situatiilor centralizatoare privind necesarul de legitimatii de veteran de război pentru anul următor.

(3) Centrele militare zonale distribuie legitimatiile de veteran de război centrelor militare judetene/ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza situatiilor privind necesarul de legitimatii de veteran de război pentru anul următor.

Art. 21. - (1) Centrele militare au obligatia de a tine evidenta unitară a legitimatiilor de veteran de război pe care le-a eliberat si a celor eliberate de asociatiile veteranilor de război legal constituite.

(2) Pentru evidenta, păstrarea si controlul mânuirii legitimatiilor de veteran de război se aplică normele în vigoare pentru evidenta, păstrarea si controlul mânuirii livretelor militare, cu următoarele precizări:

a) la nivelul centrelor militare, responsabilul cu evidenta stocului de livrete militare este responsabil si cu evidena legitimatiilor de veteran de război;

b) evidenta legitimatiilor de veteran de război se tine numeric si pe serii, în Registrul de evidentă a stocului de livrete militare, în partidă separată, cu respectarea regulilor si procedurilor valabile pentru livretele militare;

c) ofiterul prevăzut la art. 7 alin. (1) este responsabil si cu eliberarea legitimatiilor de veteran de război;

d) pentru eliberarea legitimatiilor de veteran de război, se înfiintează un registru separat, după modelul Registrului de evidentă a eliberării livretelor militare;

e) situatiile centralizatoare privind necesarul de legitimatii de veteran de război pentru anul următor, precum si cele privind rezultatele inventarierii anuale a stocului de legitimatii de veteran de război se înaintează de centrele militare zonale direct la U.M. 02585 Bucuresti.

Art. 22. - Centrele militare eliberează legitimatiile de veteran de război solicitantilor care si-au exprimat optiunea de a rămâne neafiliati, odată cu înmânarea exemplarului nr. 1 al procesului-verbal prevăzut la art. 8, pe bază de semnătură în Registrul de evidentă a eliberării legitimatiilor de veteran de război.

Art. 23. - (1) Asociatiile de veterani de război eliberează legitimatiile de veteran de război prevăzute la art. 19 alin. (3), fiecare pentru membrii săi, pe baza procesului-verbal prevăzut la art. 8 si a semnăturii în fila din Registrul de evidentă a eliberării legitimatiilor de veteran de război.

(2) În baza cererilor asociatiilor de veterani de război, centrele militare le asigură un număr suficient de file din Registrul de evidentă a eliberării legitimatiilor de veteran de război, pentru evidenta legitimatiilor de veteran de război prevăzute la art. 19 alin. (3).

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Contestatiile privind modul de stabilire a calitătii de veteran de război se solutionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 25. - Documentele de transport gratuite la care au dreptul veteranii de război în baza art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru veteranii de război neafiliati, vor fi puse la dispozitia centrelor militare, la cererea comandantilor acestora, de către Asociatia Natională a Veteranilor de Război, prin filialele sale din teritoriu.

Art. 26. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme.


 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

GLOSAR

 

TERMENI SI DEFINITII

 

Mandatarul este persoana care se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama unei alte persoane, numită mandant, care îi dă această împuternicire si pe care îl reprezintă. Sub aspectul formei, mandatul este consacrat printr-un înscris numit procură sau împuternicire.

Perioada de operativitate constituie perioada în care structura militară din care a făcut parte solicitantul, respectiv martorii, a participat efectiv la război, conform datelor înscrise în dreptul fiecărei structuri, în Nomenclatorul Marelui Stat Major.

Premilitarul, potrivit Legii nr. 752/1942 privind educatia si instructia extrascolară si pregătirea premilitară, este persoana de sex masculin care, după împlinirea vârstei de 17 ani, avea obligatia de a urma instructia premilitară în conditiile legii pentru pregătirea preliminară si sub rezerva dispoziiilor din legea pentru organizarea „Muncii Tineretului Român”.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

- Modele -

 

ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII

Unitatea Militară..............................

(localitatea)

CERTIFICAT*

Nr...................din...................

 

Certificăm că domnul/doamna................................................., născut/ă în anul.............., luna........., fiul/fiica lui.................. si al/a..............................., domiciliat/ă în..................................., a fost identificat/ă cu următoarea situatie militară:......................

Datele au fost extrase din arhiva Ministerului Apărării, drept care s-a eliberat prezentul certificat.

 

Seful Unitătii Militare..................................

(localitatea)

 

 

Sef sectie,

................................


* Pentru solicitantii cu domiciliul în România.

 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

CERTIFICAT**

Nr..................din.......................

 

Certificăm că domnul/doamna............................, născut/ă în anul......................., a fost identificat/ă în Arhivele Ministerului Apărării cu următoarea situatie:...........................................................................................................................................................

Drept care s-a eliberat prezentul certificat.

 

Seful Arhivelor,

....................

 

 

 

Sef sectie,

................................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

UNITĂTILE/FORMATIUNILE

prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major - operative în perioada prevăzută în dreptul fiecărei categorii

 

1. Batalioanele 1, 2, 3, 4, 5, 7 si 8 Reparatii auto, prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major la „Instructie si reparatie auto”, inclusiv scolile profesionale de ucenici de pe lângă aceste unităti - 23.08.1944-9.05.1945

2. Personalul din stabilimentele militare apartinând Ministerului de Război - Subsecretariatului de Stat al Înzestrării Armatei si Productiei de Război - 23.08.1944-9.05.1945:

a) Institutul Geografic Militar;

b) Arsenalul Armatei Târgoviste;

c) Arsenalul Armatei Sibiu;

d) Pirotehnia Armatei Valea Sadului;

e) Fabrica de pulberi Bucuresti;

f) Fabrica de explozivi Ucea;

g) Uzinele Mârsa;

h) Uzinele Mărgineanca;

i) Fabrica de material de protectie Bucuresti;

j) Laboratorul de studii si experiente Bucuresti;

k) Poligonul Suditi;

l) Arsenalul geniului Bucuresti;

m) Arsenalul trupelor motomecanizate Lăculete.

3. A.S.A.M. - Administratia comercială a stabilimentelor aerului si marinei - 23.08.1944-31.08.1944

4. Arsenalul marinei militare, dislocat la Izlaz -23.08.1944 - 31.08.1944.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

Centrul Militar........................

 

Aprob

Comandantul Centrului Militar

 

 

PROCES-VERBAL

Nr............din.....................

 

Examinând cererea domnului/doamnei............................................., domiciliat/ă în localitatea................................, str........................................ nr. . ....................................., bl......., sc .........., et.........., judetul ........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ... nr..................., eliberat/ă de.................... la data de ........................., prin care solicită stabilirea calitătii de veteran de război, s-au constatat următoarele:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Având în vedere că din adeverinta nr................ din..................., eliberată de U.M. 02405 Pitesti/U.M. 02600 Bucuresti, rezultă că:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

propun următoarele:

a) acordarea calitătii de veteran de război □

b) amânarea luării unei decizii, cu recomandarea prezentării solicitantului în fata comisiei de reconstituire cu martori □

c) neacordarea calitătii de veteran de război □ Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare.

 

Responsabil,

.....................


 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

Unitatea Militară...........................

.............. - anul -

Nr.....................................

- localitatea -

ADEVERINTĂ

Domnului/Doamnei.................

Domiciliat/ă în............................................

 

La cererea adresată unitătii noastre, vă facem cunoscut că nu ati putut fi identificat/ă în documentele create de ..................., întrucât arhiva acestei unităti a fost*..............................

Ca urmare, vă puteti adresa Comisiei de reconstituire, cu martori, a situatiei militare de pe lângă centrul militar de care apartineti.

 

Comandantul/Seful U.M. .....................

 

 

 

Sef sectie,

................................


*1. distrusă prin ardere, inundatie, selectionare etc.

2. capturată.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

Comandantului Centrului Militar...........................................

- Comisia de reconstituire -

 

Subsemnatul/a..............................................................................., domiciliat/ă în..............................................., str................................ nr........................, bl............., sc......., ap.........., judetul ..........................., născut/ă în anul........, luna................., ziua.................., în localitatea..................................................judetul......................., fiul/fiica lui...................................si al/a....................................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria.......................... nr...................................., eliberat/ă de Politia .................................., la data de .........................................., solicit reconstituirea următoarelor situatii:

Participarea ........................................... ca .................................................................. cu ....................................................., în perioada ................................................................................................................, pentru care propun audierea următoarelor persoane:

1....................................................., domiciliat în...................................................., judetul................................;

2..............................................................................., domiciliat în..............................................................................., judetul.................................

În sustinerea cererii mele, anexez următoarele înscrisuri/date:

- adeverinta nr...................din..............., eliberată de......................................., din care rezultă inexistenta sau distrugerea arhivelor;

- înscris prin care dovedesc că în perioada la care se referă prezenta cerere am activat în...........................................

 

Reconstituirea pe care o solicit îmi este necesară pentru întocmirea dosarului de...................................................

 

Data............................

 

...................................

(semnătura)


ANEXA Nr. 7

la norme

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul,..................................................................................., născut la data (luna ....................., ziua ..................., anul ...............) în ............................................., judetul ............................, domiciliat în ...................................................., judetul........................., posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ..............., eliberat de Politia ...................la data de ....................., declar pe propria răspundere că numitul .................................................................... a activat împreună cu subsemnatul în perioada.................................................la Unitatea Militară nr................si că în această perioadă am participat împreună la ......................................................................................................ca............................................................................................. (activitatea desfăsurată) (militar/premilitar/voluntar) în localitătile..............................................................................................................................

Dovedesc că am activat în Unitatea Militară nr....................... si în perioada declarată, cu următoarele acte legale:

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Declar si semnez cele de mai sus că am luat cunostintă despre consecintele prevăzute la art. 260 din Codul penal privind mărturia mincinoasă.

 

Semnătura declarantului

.....................................

Data

.....................................

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII

Comisia de reconstituire de pe lângă Centrul Militar .........................

Dosar nr..........................................

 

Avizat

Seful U.M. 02585 Bucuresti

 

PROCES-VERBAL Nr.................

din .....................

Comisia de reconstituire compusă din:

- presedinte......................................................

- membri..........................................................

- secretar................................. .......................

Examinând cererea numitului/numitei .........................., domiciliat/ă în localitatea.............................................., str...............................nr............, bl......., sc..........., et.........., judetul........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ......nr. ................., eliberat/ă de .................... la data de ............................, prin care solicită reconstituirea participării pe front, s-au constatat următoarele:

...................................................................................................................................................................................................

Având în vedere că din adeverinta nr................. din ..................., eliberată de U.M. 02405 Pitesti/U.M. 02600 Bucuresti, rezultă că nu a putut fi identificată situatia participării pe front ca urmare a inexistentei sau distrugerii arhivelor, constatăm că cererea îndeplineste cerintele legii.

Tinând seama de declaratiile persoanelor audiate:

1.......................................................................................................................................................................;

2.......................................................................................................................................................................;

3.......................................................................................................................................................................;

4.......................................................................................................................................................................,

ce se află la dosar, precum si de actele legale prezentate, si anume......................................................................................,

din care rezultă participarea martorilor pe front...................................................................................................................,

Comisia, în unanimitate de voturi, hotărăste: admite cererea si stabileste că numitul/a ......................................................., în perioada ..............................................., a activat în îndeplinirea obligatiilor militare în ............................................................................................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare.

 

Presedinte,

...................

Membri:

1....................

2...................

 

ANEXA Nr. 9

la norme

 

- Model -

 

ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII

Comisia de reconstituire de pe lângă Centrul Militar............................

Dosar nr..........................................

PROCES-VERBAL Nr.......

din.....................

Comisia de reconstituire compusă din:

- presedinte..........................................................................

- membri...............................................................................

...............................................................................

- secretar..............................................................................

Examinând cererea numitului/numitei...............................,........, domiciliat/ă în localitatea.................................., str. ..............................nr. .............................., bl. ......, sc. ......... et. ........., judetul ........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .... nr...................., eliberat/ă de .................... la data de ..............................., prin care solicită reconstituirea participării pe front, s-au constatat următoarele:

...........................................................................................................................................................................................

Având în vedere că din adeverinta nr. \>$??......... din..................., eliberată de U.M. 02405 Pitesti/U.M. 02600 Bucuresti, nu rezultă inexistenta sau distrugerea arhivelor, se constată că cererea nu îndeplineste cerintele legii, fiind respinsă de comisia de reconstituire din următoarele motive:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Comisia, în unanimitate de voturi, hotărăste: respinge cererea si stabileste că numitul/a ............................................., în perioada .............................., nu a activat pentru îndeplinirea obligatiilor militare în.....................................................

Cu drept de contestatie, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară de reconstituire de pe lângă U.M. 02515 Bucuresti.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare.

 

Presedinte,

...................

Membri:

1....................

2...................


ANEXA Nr. 10

la norme

 

 

- Model -

 

LEGITIMATIE DE VETERAN DE RĂZBOI*)

 

 

NOTĂ:

- Seria legitimatiei se va completa conform indicativului judetean, iar pentru Bucuresti, indicativul municipiului însotit de numărul de sector.

- Numărul legitimatiei va fi acelasi cu numărul din Registrul de evidentă a eliberării legitimatiilor de veteran de război.

- Pentru sotul supravietuitor se va specifica în mod expres: urmas/ă de veteran de război.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.355/2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 10 noiembrie 2008, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2008.

Nr. 1.560.

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumire indicator

Program

actualizat

2008

Influente

de

rectificare

Program

rectificat

2008

 

 

 

0

1

2

3=1+2

 

 

 

VENITURI TOTAL

57.743,00

-3.458,00

54.285,00

 

 

 

VENITURI PROPRII

13.480,00

-1.000,00

12.480,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

13.480,00

-1.000,00

12.480,00

 

 

 

VENITURI NEFISCALE

13.480,00

-1.000,00

12.480,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

13.480,00

-1.000,00

12.480,00

 

33.10

 

Venituri din prestări servicii

10.160,00

 

10.160,00

 

 

08

Venituri din prestări servicii

4.500,00

 

4.500,00

 

 

 

Venituri din org.cursuri calific.si conversie profesionala

 

 

 

 

 

17

specializare si perfectionare

4.914,00

 

4.914,00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

746.00

 

746,00

 

39.10

 

VENITURI DIN CAPITAL

3.320,00

-1.000,00

2.320,00

 

 

01

Venituri din valorificare unor bunuri ale institutiilor publice

3.320,00

-1.000,00

2.320,00

 

 

 

VENITURI DIN ALOCATII DE LA BUGET

44.263,00

-2.458,00

41.805,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.CHELTUIELI, din care:

57.743,00

-3.458,00

54.285,00

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

24.560,00

 

24.560,00

 

10

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10.060,00

 

10.060,00

 

10.01

 

Cheltuieli salarialeîn bani

7.569,00

 

7.569,00

 

 

 

Venituri proprii

3.389,00

 

3.389,00

 

 

 

Alocatii de ia buget de stat

4.180,00

 

4.180,00

 

 

01

Salarii de bază

3.250,00

-15,00

3.235,00

 

 

 

Venituri proprii

1.283,00

-10,00

1.273,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.967,00

-5,00

1.962,00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

160,00

 

160,00

 

 

 

Venituri proprii

65,00

-10,00

55,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

95,00

10,00

105,00

 

 

04

Spor de vechime

1.030,00

13,00

1.043,00

 

 

 

Venituri proprii

473,00

 

473,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

557,00

13,00

570,00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

295.00

-2,00

293.00

 

 

 

Venituri proprii

130,00

68,00

198,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

165,00

-70,00

95,00

 

 

06

Alte sporuri

2.029,00

13,00

2.042,00

 

 

 

Venituri proprii

973,00

-40,00

933,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.056,00

53,00

1.109,00

 

 

07

Ore suplimentare

90,00

-8,00

82,00

 

 

 

Venituri proprii

29,00

-1,00

28,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

61,00

-7,00

54,00

 

 

08

Fond de premii

400,00

 

400,00

 

 

 

Venituri proprii

218,00

 

218,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

182,00

 

182,00

 

 

12

Indemnizatii plătile unoi persoane din afara unitătii

170,00

 

170,00

 

 

 

Venituri proprii

84.00

1,00

85,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

86,00

-1,00

85,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

75,00

 

75,00

 

 

 

Venituri proprii

75,00

 

75,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

70,00

-1,00

69.00

 

 

 

Venituri proprii

59,00

-8,00

51,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

11,00

7,00

18,00

 

10.03

 

Contributii

2.491,00

 

2.491,00

 

 

 

Venituri proprii

1.178,00

 

1.178,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.313,00

 

1.313,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.802,00

11,00

1.813,00

 

 

 

Venituri proprii

819,00

 

819,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

983,00

11,00

994.00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

104.00

 

104,00

 

 

 

Venituri proprii

72,00

 

72,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

32,00

 

32,00


 

 

 

0

1

2

3=1+2

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

423,00

 

423,00

 

 

 

Venituri proprii

199,00

 

199.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

224.00

 

224.00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de munca

71,00

-1,00

70,00

 

 

 

Venituri proprii

43,00

 

43,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

28,00

-1,00

27,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

76,00

-10.00

66,00

 

 

 

Venituri proprii

37,00

 

37,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

39,00

-10,00

29,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale

15,00

 

15,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

8,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

7,00

 

7,00

 

20

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

14.500,00

 

14.500,00

 

 

 

Venituri proprii

5.593,00

 

5.593,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8.907,00

 

8.907,00

 

20 01

 

Bunuri si servicii

7.428,00

124,00

7.552,00

 

 

 

Venituri proprii

2.804,00

-328,00

2,476,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4,624,00

452,00

5.076,00

 

 

01

Furnituri de birou

152,00

1,00

153,00

 

 

 

Venituri proprii

67,00

 

67,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

85,00

1,00

86,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

76,00

46,00

122,00

 

 

 

Venituri proprii

32,00

42,00

74,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

44,00

4,00

48,00

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

259,00

-17,00

242,00

 

 

 

Venituri proprii

129,00

 

129,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

130.00

-17.00

113,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

150,00

-38.00

112,00

 

 

 

Venituri proprii

70,00

-20,00

50.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

80,00

-18,00

62.00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

3.072,00

163,00

3.235,00

 

 

 

Venituri proprii

772,00

-150,00

622,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.300,00

313,00

2.613,00

 

 

06

Piese de schimb

2.100,00

87,00

2.187,00

 

 

 

Venituri proprii

800,00

-200,00

600,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.300,00

287,00

1.587,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

138,00

-6,00

132,00

 

 

 

Venituri proprii

68,00

 

68.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

70,00

-6,00

64,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

1.045,00

 

1.045,00

 

 

 

Venituri proprii

705,00

 

705.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

340,00

 

340,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

436,00

-112,00

324,00

 

 

 

Venituri proprii

161,00

 

161,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

275,00

-112.00

163.00

 

20.02

 

Reparatii curente

1,283,00

439,00

1.722.00

 

 

 

Venituri proprii

204,00

350,00

554,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.079,00

89,00

1.168,00

 

20 03

 

Hrana

428,00

-64,00

364,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

428,00

-64,00

364,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

428,00

-64,00

364,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

428,00

-64,00

364,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

23,00

 

23,00

 

 

 

Venituri proprii

23,00

 

23,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

01

Medicamente

23,00

 

23,00

 

 

 

Venituri proprii

23,00

 

23,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

329,00

-21,00

308,00

 

 

 

Venituri proprii

140,00

 

140,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

189,00

-21,00

168,00

 

 

01

Uniforme si echipament

93,00

3,00

96,00

 

 

 

Venituri proprii

54,00

 

54.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

39.00

3,00

42,00


 

 

 

0

1

2

3=1+2

 

 

03

Lenjerie

14,00

 

14,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatji de la buget de stat

14,00

 

14.00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

222,00

-24,00

198.00

 

 

 

Venituri proprii

86,00

 

86,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

136,00

-24,00

112,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

129,00

 

129,00

 

 

 

Venituri proprii

129,00

 

129,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

01

Deplasări interne, detasări, transferări

43.00

 

43,00

 

 

 

Venituri proprii

43,00

 

43,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

 

02

Deplasări în străinătate

86,00

 

86,00

 

 

 

Venituri proprii

86,00

 

86.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

35,00

 

35,00

 

 

 

Venituri proprii

35,00

 

35,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

115,00

 

115,00

 

 

 

Venituri proprii

115,00

 

115,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.13

 

Pregătire profesionala

10,00

 

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.14

 

Protectia muncii

11,00

 

11,00

 

 

 

Venituri proprii

11,00

 

11,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

4.709,00

-478,00

4 231.00

 

 

 

Venituri proprii

2.122,00

-22,00

2,100,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.587,00

-456,00

2.131,00

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

33.183,00

-3.458,00

29.725,00

 

 

 

Venituri proprii

3.320,00

-1.000,00

2.320,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

29.863,00

-2.458,00

27.405,00

 

71

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

33.183,00

-3.458,00

29.725,00

 

 

 

Venituri proprii

3.320,00

-1.000,00

2.320.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

29.863,00

-2.458,00

27.405,00

 

71.01

 

Active fixe

27.026,00

-2.475,00

24.551,00

 

 

 

Venituri proprii

2.360,00

-1.000,00

1.360.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

24.666,00

-1.475,00

23.191,00

 

 

01

Constructii

6.471,00

 

6.471,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

6.471,00

 

6.471,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

19.375,00

-2.475.00

17.400,00

 

 

 

Venituri proprii

1.680,00

-1.000,00

680,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

18.195,00

-1.475,00

16.720,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

680,00

 

680,00

 

 

 

Venituri proprii

680,00

 

680,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

6,157,00

-983,00

5,174,00

 

 

 

Venituri proprii

960,00

 

960,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5.197,00

-983,00

4.214,00

 

Deficit de acoperit din alocatie de la bugetul de stat

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008:

1) Numar mediu de personal: 120 persoane

2) Câstigul mediu brut lunar: 4,989 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 200 mii lei), suma destinata membrilor consiliului de conducere (170 mii lei), precum si indemnizatiile pentru delegări {suma de 75 mii lei).

3) Cistigul mediu brut lunar este influentat de art 10 01.06 "Alte drepturi" in suma de 2.029 mii lei care provine din:

- indemnizatie orara de zbor - suma de 96 lei/ora de instruire practica in zbor

- indemnizatie de instruire sintetica pe Simulator Frasca 242 - suma de 45 lei/ora

- indemnizatie de exploatare, suma de 1Olei/ora de functionare pentru fiecare tip de aeronava, 500 lei pentru fiecare verificare tehnica de certificare si repunere in serviciu a aeronavelor

4) Mentionam ca de aceste indemnizatii beneficiază un număr de 33 salariati (piloti instructori si personal tehnic) si ca sunt prevăzute a se plati conform CCM inregistrat la Directia de munca si protectie sociala sub nr.2326/14.05.2007.


 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici

 

Având în vedere:

- art. 53 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici,

în temeiul art. 21 alin. (2) si al art. 22 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 lit. d) si art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă formatul standard de transmitere a datelor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici, denumit în continuare format standard, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Autoritătile si institutiile publice au obligatia de a raporta anual către Agentia Natională a Functionarilor Publici, denumită în continuare Agentia, datele si informatiile privind perfectionarea profesională a functionarilor publici, în forma si continutul stabilite prin formatul standard.

(2) Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice răspund de corectitudinea datelor si informatiilor completate în formatul standard.

(3) Autoritătile si institutiile publice îndeplinesc obligatiile prevăzute de prezentul ordin prin persoana sau persoanele desemnată/desemnate în conditiile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici.

Art. 3. - (1) Ordonatorii tertiari de credite completează formatul standard cu datele si informatiile privind perfectionarea profesională a functionarilor publici din aparatul propriu.

(2) Ordonatorii secundari de credite centralizează datele si informatiile transmise de către ordonatorii tertiari de credite din subordine, cu datele si informatiile privind perfectionarea profesională a functionarilor publici din aparatul propriu, într-un singur document.

(3) Ordonatorii principali de credite centralizează datele si informatiile transmise de către ordonatorii secundari si tertiari de credite, cu datele si informatiile privind perfectionarea profesională a functionarilor publici din aparatul propriu, într-un singur document.

Art. 4. - (1) Ordonatorii principali de credite din administratia publică locală transmit Agentiei datele si informatiile în format electronic până la data de 1 martie a fiecărui an.

(2) Ordonatorii principali de credite din administratia publică centrală transmit Agentiei datele si informatiile în format electronic până la data de 31 martie a fiecărui an.

Art. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite din administratia publică transmit datele si informatiile în format electronic, într-un singur document atasat, la adresa de e-mail mentionată la alin. (3), numai în format Word, cu caractere Times New Roman, corp 12, cu diacritice, fără sublinieri sau prescurtări.

(2) Subiectul e-mailului prin care se transmite Agentiei formatul standard completat este format din „acronimul autoritătii sau institutiei publice” raportare „anul”.

(3) Transmiterea formatelor standard completate se face prin comunicare electronică, la adresa de e-mail perfectionare@anfp.gov.ro, centralizat conform art. 3.

Art. 6. - Agentia centralizează datele si informatiile transmise în conditiile prevăzute la art. 5, pe baza cărora elaborează raportul anual privind formarea profesională a functionarilor publici.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Eugen Coifan

 

Bucuresti, 23 decembrie 2008.

Nr. 13.601.

 


ANEXĂ

 

FORMAT STANDARD

de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Domenii de perfectionare profesională

Art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici

Functii publice Nr. functionari publici1

I.1. identificate în rapoartele de evaluare2

Domeniul 13

înaltii functionari publici

 

de conducere

 

de executie

 

specifice

 

Domeniul n4

înaltii functionari publici

 

de conducere

 

de executie

 

specifice

 

I.2. prioritare conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008

Domeniul 1

înaltii functionari publici

 

de conducere

 

de executie

 

specifice

 

Domeniul n

înaltii functionari publici

 

de conducere

 

de executie

 

specifice

 

II. Informatii privind avizul comisiei paritare5

 

III. Informatii privind includerea de măsuri privind perfectionarea profesională a functionarilor publici în acordul colectiv6

 

IV. Fonduri alocate

IV.1. De la bugetul autoritătii sau institutiei publice:

IV.2. Alte surse:

V. Persoană(e) desemnată(e) pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008

Institutia7:

Nume, prenume si functia:

Telefon:

Adresă de e-mail:

VI. Gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate si rezultatele efectiv obtinute conform art. 21 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/20088

VII. Propunerile de îmbunătătire a sistemului de formare profesională a functionarilor publici la nivelul autoritătii sau institutiei publice conform art. 21 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008, dacă este cazul9


1 Se va detalia numărul de functionari publici care au urmat programe de formare profesională, raportat la domeniile identificate si la categoria din care fac parte.

2 Se vor detalia domeniile identificate pentru formarea profesională în functie de programele de instruire recomandate a fi urmate, de obiectivele stabilite prin planurile strategice pentru fiecare autoritate sau institutie publică ori prin strategii de dezvoltare durabilă.

3 Se va specifica denumirea exactă a domeniului, tematicii sau cursurilor identificate conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008.

4 Se vor introduce linii noi raportat la numărul de domenii identificate.

5 Se va mentiona tipul avizului dat de comisia paritară conform art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si încheierea acordurilor colective.

6 Se va mentiona „Nu este cazul” dacă nu există acord colectiv sau dacă acesta nu contine măsuri privind perfectionarea profesională a functionarilor publici, iar în cazul în care există prevederi, se va (vor) detalia clauza/clauzele respectivă(e).

7 Se va (vor) mentiona persoana(ele) desemnată(e) pentru fiecare institutie sau autoritate publică.

8 Se vor prezenta sintetic informatiile referitoare la actualizarea semestrială, la rezultatele implementării măsurilor în primul semestru al anului si la rezultatul final al implementării măsurilor la sfârsitul perioadei raportate.

9 Se vor prezenta sintetic informatiile, cu accent asupra problemelor întâmpinate, efectele măsurilor privind perfectionarea profesională si propuneri de îmbunătătire.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.