MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 17a/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 17            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 9 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.667/2008. - Hotărâre privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2008-2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.547/2008. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MEPC.154(55) si MEPC.164(56) ale Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din anul 2006, respectiv 2007

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            232/2008. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 15 decembrie 2008 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe înregistrări sonore

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2008-2011

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 37 si 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2008- 2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. vor actualiza anual, în conditiile legii, contractul de activitate prevăzut la art. 1 după adoptarea legii bugetului de stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.667.

 

ANEXĂ

 

CONTRACTUL DE ACTIVITATE

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Părtile contractante

 

            Prezentul contract de activitate se încheie între Ministerul Transporturilor, în numele statului, si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., administratorul infrastructurii feroviare publice din România, denumită în continuare C.F.R. - S.A, în concordantă cu prevederile art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul si durata contractului de activitate

 

(1) Prezentul contract de activitate stabileste obligatiile reciproce ale C.F.R. - S.A. si ale Ministerului Transporturilor, pentru asigurarea stării tehnice si de exploatare a infrastructurii feroviare, care să garanteze conditiile de desfăsurare a transporturilor de marfă si de călători pe căile ferate române în conditii de sigurantă a circulatiei.

(2) Prezentul contract de activitate se încheie pe o perioadă de 4 ani, respectiv pentru perioada 2008-2011.

(3) Prezentul contract de activitate contine, la data semnării, clauze generale pentru întreaga durată de valabilitate.

(4) Prevederile specifice pentru anii 2009-2011 se stabilesc anual, prin hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului C.F.R. - S.A., după aprobarea legii anuale a bugetului de stat.


 

CAPITOLUL II

Obligatiile specifice ale părtilor

 

ARTICOLUL 3

Obligatiile specifice ale C.F.R. - S.A.

 

(1) Având ca baza valorile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat conform legii, C.F.R. - S.A. se obligă să asigure desfăsurarea traficului feroviar în conditii de sigurantă.

(2) C.F.R. - S.A. se obligă să execute lucrări în conformitate cu programele de investitii, de reabilitare si reparatii, încadrându-se în alocatiile bugetare acordate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor.

(3) C.F.R. - S.A. se obligă ca, prin programul de întretinere, reparatii si modernizări în perioada 2008-2011, să diminueze numărul de zone si numărul de kilometri cu restrictii de viteză si puncte periculoase de pe infrastructura feroviară publică si să contribuie la cresterea vitezei existente, cu încadrarea în prevederile bugetare alocate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Transporturilor.

(4) Prin aplicarea programelor de mentinere si/sau de crestere a parametrilor tehnici si de exploatare optimă a infrastructurii feroviare, C.F.R.-S.A. va actiona în sensul cointeresării operatorilor feroviari de crestere a cerintelor pietei de transport pentru transportul feroviar prin:

a) eficientizarea transportului feroviar prin aplicarea unei tarifări (pentru TUI si servicii) echitabile si stimulatoare;

b) abordarea unor solutii tehnice în transportul feroviar compatibile/corelate cu cele din Uniunea Europeană (UE), corespunzătoare programelor prioritare aprobate anual prin acte aditionale;

(5) În scopul cresterii eficientei functionării, C.F.R. - S.A. se obligă să realizeze în perioada 2008-2011 măsurile postaderare aferente domeniului său de activitate, prevăzute în tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1

 

Măsuri postaderare

 

Prioritate/măsură

Termen

(lună/an)

Capacitatea de a face fată presiunii concurentiale si fortelor pietei din UE

Monitorizarea C.F.R. - S.A. pentru încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) aprobat pe perioada 2008-2011

Decembrie 2008

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile specifice ale Ministerului Transporturilor

 

(1) Ministerul Transporturilor va sustine includerea în bugetul său, în fiecare an, a sumelor necesare pentru asigurarea reparatiilor infrastructurii feroviare publice si pentru stoparea degradării tehnice a acesteia.

(2) Ministerul Transporturilor va sustine în fiecare an continuarea investitiilor la infrastructura feroviară publică, inclusiv a celor aflate în curs de realizare, acordând prioritate modernizării traseelor coridoarelor europene de transport feroviar, cu asigurarea finantărilor prin includerea în bugetul său a sumelor necesare.

(3) Ministerul Transporturilor va sprijini, din punctul de vedere al obtinerii resurselor financiare stabilite prin prezentul contract, al iniiativelor legislative menite să îmbunătătească activitatea de întretinere a infrastructurii feroviare si în relatiile cu alte ministere si structuri ale administratiei centrale si locale, realizarea de către C.F.R. - S.A. în perioada 2008-2011 a măsurilor postaderare aferente domeniului său de activitate, prevăzute în tabelul nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Conditiile specifice de functionare a infrastructurii feroviare

 

ARTICOLUL 5

Parametrii de performantă ai infrastructurii feroviare publice

 

(1) Indicatorii de calitate si performantă privind functionarea infrastructurii feroviare pe anul 2008 sunt prevăzuti în anexa nr. 2.

(2) Principalele lucrări de reparatii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2008 necesare pentru mentinerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectati si în concordantă cu normativele privind uzura si intensitatea traficului feroviar sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Pe perioada de valabilitate a prezentului contract de activitate, C.F.R. - S.A. va asigura alocarea capacitătilor de infrastructură necesare conform capacitătilor de circulatie existente pe infrastructura feroviară publică pentru transportul feroviar de călători si marfă la nivelul cerintelor pietei de transport.

(4) Capacitătile de circulatie pe infrastructura feroviară publică pot fi reanalizate anual, în functie de evolutia cerintelor pietei de transport.

(5) Prin programele anuale de reparatie, C.F.R. - S.A. va mentine infrastructura feroviară de pe traseele coridoarelor europene la parametrii realizati prin modernizare.

(6) Pentru realizarea prevederilor alin. (4), C.F.R. - S.A. va aplica numai proceduri de întretinere care să mentină linia la nivelul parametrilor proiectati si realizati prin modernizarea liniei.

 

ARTICOLUL 6

Fonduri alocate pentru functionarea infrastructurii feroviare pe anul 2008

 

(1) Ministerul Transporturilor va aloca prin bugetul său anual, în limita sumelor aprobate în bugetul său cu această destinatie, pe perioada valabilitătii prezentului contract de activitate, sumele de la bugetul de stat necesare pentru asigurarea reparatiilor si întretinerii infrastructurii feroviare publice, pentru stoparea degradării tehnice, pentru modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea acesteia, care se actualizează anual prin act aditional si care, pentru anul 2008, sunt prevăzute în anexa nr. 1 pct. 1.1.

(2) C.F.R. - S.A. îsi va asigura anual pentru perioada 2008-2011, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările si completările ulterioare, venituri proprii care să acopere costul lucrărilor de reparatii la infrastructura feroviară privată, care pentru anul 2008 sunt prevăzute în anexa nr. 1 pct. 1.2.

 

CAPITOLUL IV

Programele prioritare de dezvoltare, modernizare si investitii ale infrastructurii feroviare publice

 

ARTICOLUL 7

Corelarea programelor prioritare pe perioada 2008-2011

 

            Programele prioritare de dezvoltare, modernizare si investitii ale infrastructurii feroviare publice se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea s i modernizarea retelei de transport de interes national i european, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 817/2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii si în vederea modernizării si reînnoirii infrastructurii.


 

ARTICOLUL 8

Lista programelor prioritare pe perioada 2008-2011

 

            (1) Programele prioritare de dezvoltare, modernizare si investitii ale infrastructurii feroviare publice pe perioada 2008 sunt prevăzute în tabelul nr. 2.

 

Tabelul nr. 2

 

Nr. crt.

Denumirea programului prioritar

1.

Program de reabilitare si modernizare a coridorului transeuropean IV

2.

Program de reabilitare si modernizare a coridorului transeuropean IX

3.

Program de realizare a instalatiilor de centralizare electronică ale statiilor de cale ferată

4.

Program de modernizare a statiilor de cale ferată

5.

Program de finalizare a liniei de cale ferată Râmnicu Vâlcea-Vâlcele

6.

Program de modernizare a liniei Craiova-Calafat

7.

Program de realizare a infrastructurii de acces a noului pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin

8.

Program de supraînăltare si consolidare terasamente în zona SHN Portile de Fier I

9.

Program pentru electrificarea căii ferate

10.

Program de modernizare si dezvoltare a retelei de telecomunicatii digitale si a informaticii feroviare pentru integrarea în sistemele europene

11 .

Program de realizare a interoperabilitătii feroviare din România cu infrastructura feroviară europeană

12.

Program de realizare a căii ferate de mare viteză

13.

Program de modernizare a sistemului financiar-contabil si a managementului proiectelor de infrastructură feroviară

14.

Program pentru eliminarea efectelor inundatiilor, prevenirea si stoparea degradării infrastructurii feroviare ca urmare a calamitătilor naturale

15.

Program pentru mentenanta elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a acestora la parametrii operationali si de sigurantă, conform normelor UE de transport feroviar

16.

Program de reabilitare si modernizare a infrastructurii feroviare de pe liniile în exploatare ale retelei CFR, altele decât cele situate pe coridoarele transeuropene IV si IX

17.

Program de crestere a calitătii serviciului public de transport si protectia mediului înconjurător

18.

Program de promovare a proiectelor pentru mentenanta, reabilitarea si modernizarea infrastructurii feroviare din România

19.

Program operational sectorial Transport 2007-2013

 

(2) Principalele lucrări de reabilitare si modernizare a infrastructurii feroviare pe anul 2008 sunt prevăzute în anexa nr. 3 pct. 3.1.

(3) Proiectele din cadrul programelor prioritare ale CNCF „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2008-2011, care în prezent sunt în stadiul de executie sau de pregătire, sunt prevăzute în anexa nr. 3 pct. 3.1.1.

(4) Ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007 a Programului operational sectorial Transport 2007-2013, a fost prevăzută o listă orientativă de proiecte majore privind reteaua de infrastructură feroviară publică care pot fi finantate din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 3.2.

 

CAPITOLUL V

Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru traficul feroviar intern

 

ARTICOLUL 9

Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare

 

(1) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice (denumit în continuare TUI) se aplică pentru accesul pe infrastructura feroviară publică, conform art. 12 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Valoarea TUI este cea obtinută din aplicarea metodologiei de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice, prevăzută în anexa nr. 4. Lista cu încadrarea sectiilor de circulatie încadrate pe clase de linii, elaborată de C.F.R. - S.A., este prezentată în anexa nr. 5 si valoarea elementelor tarifare de bază pentru calculul TUI este prezentată în tabelul din anexa nr. 6.

(3) În scopul atragerii de trafic feroviar de tranzit si administrării infrastructurii feroviare pe principii comerciale, C.F.R. - S.A. poate aplica tarife reduse fată de cele prevăzute la alin. (2), în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 10

Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare publice

 

(1) Tarifele prevăzute la art. 9 alin. (2) se aplică nediscriminatoriu, pentru toti operatorii de transport feroviar aplicându-se tarife similare pentru servicii de transport feroviar similare.

(2) Se interzice C.F.R. - S.A. să presteze servicii în pierdere, practicând tarife necomerciale care să conducă la eforturi financiare suplimentare ale statului în sustinerea bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia.

(3) Plătile operatorilor feroviari către C.F.R. - S.A. se vor efectua conform contractelor de acces pe infrastructura feroviară. Pentru întârzieri la plata tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. poate decide suspendarea accesului operatorului în cauză la infrastructura feroviară, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările si completările ulterioare, si în conditiile legii.


 

CAPITOLUL VI

Alte dispozitii

 

ARTICOLUL 11

Tarife pentru activităti conexe

 

            (1) Lista completă a denumirii tarifelor pe anul 2008 ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar sau de la alti operatori economici, pentru activitătile conexe activitătii de transport feroviar, este prevăzută în anexa nr. 7.

            (2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se aprobă si în conditiile legii si conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 581/1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 12

Tarif pentru circulatia trenurilor pe sectiile neinteroperabile închiriate

 

(1) Tariful de conducere operativă a circulatiei trenurilor pe sectiile neinteroperabile închiriate, pe anul 2008, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.409/2007 pentru aprobarea Conditiilor de închiriere de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor părti din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum si de gestionare a acestora, are următoarele valori fără TVA:

- pentru trenurile de călători: 0,99 lei/tren-statie;

- pentru trenurile de marfă: 3,92 lei/tren-statie.

(2) Tariful prevăzut la alin. (1) se aplică pentru punctele de sectionare prevăzute cu impiegati de miscare si/sau revizori de ace (acari).

 

ARTICOLUL 13

Pachetul minim social

 

(1) Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2008, care face obiectul contractelor de servicii publice, este prevăzută în anexa nr. 8.

(2) În scopul adaptării la cerintele concrete de piată ale serviciului public social de transport feroviar de călători, operatorii de transport feroviar pot face modificări în lista prevăzută la alin. (1), cu respectarea instructiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulatie si fără a depăsi volumul total de tren-km din listă.

(3) În cazul închirierii în conditiile legii a altor sectii feroviare neinteroperabile de circulatie, pachetul minim social aferent acestor sectii va fi preluat de operatorul de transport feroviar implicat, cu plata corespunzătoare a compensatiei de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 14

Instructiunile de apărare împotriva incendiilor

 

            Instructiunile de apărare împotriva incendiilor specifice sectorului feroviar trebuie să fie corelate cu tipurile de activităti prestate, cu dotarea actuală cu mijloace de tractiune si transport si sunt obligatorii pentru toti operatorii care exploatează, pe bază de contract de acces, infrastructura feroviară publică, pe segmentele de transport călători si marfă.

 

ARTICOLUL 15

Răspunderea contractuală

 

(1) Părtile se obligă să execute prezentul contract întocmai si cu bună-credintă.

(2) În cazul aparitiei unor situatii neprevăzute în derularea contractului, părtile se vor întâlni pentru analiză si solutionare pe cale amiabilă.

(3) În cazul conflictelor de muncă, greva este permisă cu conditia ca organizatorii si conducătorii grevei să asigure serviciile esentiale, dar nu mai putin de o treime din activitatea normală, cu satisfacerea necesitătilor minime de viată ale comunitătilor locale, conform legislatiei în vigoare.

(4) Părtile se obligă să repare prejudiciul cauzat ca urmare a neexecutării/executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligatiilor contractului, care au fost făcute exclusiv din vina acestora.

 

ARTICOLUL 16

Forta majoră

 

(1) Forta majoră, conform prezentului contract, reprezintă orice eveniment sau cauză, imprevizibilă si de neînlăturat, produsă fără vina părtilor contractante, ce nu a putut fi anticipată la încheierea contractului si care exonerează oricare dintre părti de îndeplinirea totală sau partială a obligatiilor ce decurg din acest contract, conform legislatiei în vigoare.

(2) Partea care invocă forta majoră va notifica imediat în scris celeilalte părti producerea sau terminarea evenimentului de fortă majoră. Autoritatea competentă va confirma orice eveniment de fortă majoră, mentionând circumstantele producerii acestuia.

 

ARTICOLUL 17

Încetarea contractului

 

Prezentul contract de activitate încetează prin:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) acordul de vointă al părtilor semnatare, conform reglementărilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 18

Litigii

 

(1) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă.

(2) În cazul în care divergentele nu se solutionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instantele judecătoresti competente, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 19

Alte prevederi

 

            Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul contract.

 

Ministerul Transporturilor

 

Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

ministru

.........................................

director general

.........................................

 

ANEXA Nr. 1

la contractul de activitate

 

Principalele lucrări de reparatii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2008

 

1.1. Alocatiile pentru lucrările de reparatii la infrastructura feroviară publică în anul 2008

1.1.1. De la bugetul de stat, ca „Alte cheltuieli asimilate investitiilor - Reparatii capitale”

 

 

 

 

 

U.M.

TOTAL

Din care:

Credit extern

Buget de stat/ Componenta locală

Alocatie 2008

mii lei fără TVA

80.000

-

80.000

 

            1.1.1.1. Prin Programul TSSP prevăzut în Legea nr. 184/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006:

 

 

 

 

 

 

U.M.

TOTAL

Din care:

Credit extern (80%)

Buget de stat/

Componenta locală

(20%)

Sume prevăzute în acordul de împrumut

mii lei cu TVA

266.763

213.410

53.353

mii USD cu TVA

112.000

89.602

22.398

 

            1.1.1.2. Alocatie 2008 conform bugetului de stat pentru Programul TSSP

 

 

 

 

 

 

U.M.

TOTAL

Din care:

Credit extern

Buget de stat/ Componenta locală

Alocatie 2008

mii lei cu TVA

27.325

12.700

14.625

mii USD cu TVA

10.930

5.080

5.850

 

            1.1.2. Principalele lucrări de reparatii la infrastructura feroviară publică finantate de la bugetul de stat:

 

Nr. crt.

Lucrarea

U.M.

Fizic

Valoric (mii lei fără TVA)

0

1

2

3

4

1.

Linii

km

31

40.809

2.

Poduri

buc.

8

5.903

3.

Terasamente

zone

4

3.598

4.

Tuneluri

buc.

7

14.597

5.

Instalatii SCB+IFTE

buc.

11

7.727

6.

Linii/instalatii/clădiri din statiile CF pentru CE

buc.

2

1.034

7.

Manipulări materiale în baze

-

-

843

8.

Expertiză/proiectare/asistentă tehnică

-

-

5.489

 

TOTAL

-

-

80.000

 

            1.1.3. Principalele lucrări de reparatii/întretinere la infrastructura feroviară publică finantate prin programul TSSP ( creditul extern + componenta locală) pentru sectorul feroviar în anul 2008:

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Lucrarea

U.M.

Fizic

Valoric (mii lei, cu TVA)

Total

Creditul extern (80%)

Componenta locală (20%)

0

1

2

3

4

5

6

1.

Linii

km

83

178.828

143.062

35.766

2.

Poduri

buc.

64

19.000

15.200

3.800

3.

Terasamente

zone

47

6.000

4.800

1.200

4.

Instalatii SCB+IFTE

buc.

46

53.354

42.683

10.671

5.

Linii/instalatii/clădiri din statiile CF pentru CE

buc.

5

2.500

2.000

500

6.

Expertiză/proiectare/asistentă tehnică

-

-

7.081

5.665

1.416

 

TOTAL

-

-

266.763

213.410

53.353


            1.2. Principalele lucrări de reparatii necesare la infrastructura feroviară pentru anul 2008

 

Nr. crt.

Indicatorul

Cantitatea

Valoric

(mii lei fără TVA)

 

TOTAL INFRASTRUCTURĂ FEROVIARĂ

 

735.000

A. Reparatii la infrastructura feroviară publică - Total, din care:

-

700.000

1.

Linii

300 km

390.000

2.

Poduri

96 bucăti

90.000

3.

Terasamente

88 zone

70.000

4.

Tuneluri

34 bucăti

96.000

5.

Instalatii SCB+IFTE

52 bucăti

39.000

6.

Linii/instalatii/clădiri din statiile CF pentru CE

7 bucăti

2.800

7.

Manipulări materiale în baze

-

1.200

8.

Expertiză/proiectare/asistentă tehnică

-

11.000

B. Reparatii la infrastructura feroviară privată - Total, din care:

-

35.000

1.

Clădiri 17 bucăti

20.000

2.

Masini grele

25 bucăti

9.700

3.

Material rulant

20 bucăti

4.300

4.

Expertiză/proiectare/asistentă tehnică

-

1.000

 

1.3. Reducerea restrictiilor de viteză si a punctelor periculoase si cresterea vitezelor Ve si Vpi în functie de lucrările ce se execută din fondurile alocate anual infrastructurii feroviare publice

1. În prezent, raportul dintre viteza existentă (Ve) si viteza proiectată initial (Vpi) este:

Ve/Vpi = 0,803

unde:

- Ve viteza asigurată (existentă) = definită ca viteza maximă de circulatie actuală (afectată de restrictii de viteză);

- Vpi = viteza proiectată initial (maximă de circulatie) = definită ca viteza maximă admisă de linie (afectată de limitări de viteză constructive)

Pentru mentinerea raportului Ve/Vpi la acest nivel, este necesară alocarea resursei financiare x, compusă din:

x1 = întretinere linii:                                520.000.000 lei;

x2 = întretinere instalatii:                         420.000.000 lei;

x3 = reparatii capitale linii si instalatii:      700.000.000 lei.

TOTAL x = x1 + x2 + x3:                               1.640.000.000 lei

 

2. Pentru ameliorarea raportului Ve/Vpi la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x+y).

Resursa y, pentru ridicarea restrictiilor de viteză si eliminarea punctelor periculoase, este compusă din:

y1 = alte cheltuieli de investitii - reparatii capitale linii si instalatii pentru recuperarea restantelor:   526.000.000 lei;

y2 = refacere linii si instalatii afectate de calamităti:                                                                        98.000.000 lei;

y3 = reabilitare terasamente, poduri si tuneluri:                                                                            225.000.000 lei;

y4 = proiect sectorial de sprijinire a transporturilor:                                                                     226.763.000 lei.

TOTAL y = y1 + y2 + y3 + y 4 =                                                                                                        1.075.763.000 lei

 

3. Pentru cresterea raportului: Ve/Vpi peste valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x+y+z), în care z este compus din:

- fonduri pentru modernizări prin investitii pentru V= 160 km/h: 2.282.000.000 lei.


 

ANEXA Nr. 2

la contractul de activitate

 

Indicatorii de calitate si performantă privind functionarea infrastructurii feroviare pe anul 2008

 

Indicator

U.M.

Prevederi 2008

1.0. Infrastructura feroviară

 

 

Retea (lungimea retelei)

km x linii

10 820

Lungimea desfăsurată a liniilor

km x linii

20 410

Statii si halte de miscare

număr

992

2.0. Personal

 

 

Total personal

număr

29 600

3.0. Tren-km

 

 

3.1. Călători

mil. tren x km

68,22

3.2. Marfă

mil. tren x km

24,65

Total

mil. tren x km

92,87

4.0. Indicatori privind performantele activitătii

 

 

4.1. Viteza medie de circulatie pe reteaua feroviară

 

 

proiectată initial

km/h

90,99

asigurată

km/h

73,37

4.2. Regularitatea

 

 

marfă

minute întârziere 100 tren x km

1,6*)

călători

minute întârziere 100 tren x km

1,9*)

4.3. Productivitatea

tren x km/nr. mediu personal

3 782,00

 

*) Modificarea acestui parametru este o consecintă a perturbărilor datorate calamitătilor naturale si a lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea Coridorului IV paneuropean, pe tronsoanele Bucuresti Nord-Brasov, Bucuresti Băneasa-Constanta si Craiova-Calafat.


 

ANEXA Nr. 3

la contractul de activitate

 

            3.1. Lista proiectelor si obiectivelor de investitii*) ale Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. si repartizarea creditelor bugetare pe anul 2008 aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008

 

mii lei

Nr. crt.

Denumire indicator - Titlul / Programe / Obiective

Program

2008

0

1

2

1

BUGET DE STAT

742.993

 

Cheltuieli Curente

631.499

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

484

 

plati comisioane

484

1

Proiectul de restructurare transporturi etapa a 111-a (BIRD 4757)

206

2

Program sectorial de Sprijinire a transporturilor (împrumut BIRD 4842 - TSSP)

266

3

Linie nouă CF Vâlcele - Râmnicu-Vâlcea + Consolidare terasamente în zona S.H.N. Portile de Fier 1 ( Impr. Kfibanca)

12

 

Titlul IN. DOBÂNZI

82.667

1

Proiecte de reabillare cale ferată (împrumut BIRD 3976/1993)

8.748

2

Proiectul de restructurare transporturi etapa a 111-a (BIRD 4757)

4.483

3

Program sectorial de sprijinirea transporturilor (împrumut BIRD 4842 - TSSP)

10.950

4

Proiecte de reabilitare cale ferată Bucuresti - Câmpina (Împrumut BEI - 17521)

21.655

5

Reabilitare linie cale ferata Bucuresti-Con stan ta (împrumut JB1C ROM-P3/2001)

10.611

6

Proiect reabilitare c.f. Frontiera ungara-Curtici-Simeria (împrumut BEI 23372)

3.542

7

Stoparea degradării infrastructurii feroviare (împrumut cf 1201/2004 CSFB 120 mii USD)

19.553

8

Linie nouă CF Vâlcele - Râmnicu-Vâlcea + Consolidare lerasamente în zona S.H.N. Portile de Fier 1 ( Impr. Efibanca)

3.125

 

Titlu VIL ALTE TRANSFERURI

548.348

 

Transferuri interne - buget de stat (A+B+C+D+E+F+G)

548.348

A

Programe cu finantare rambursabilă - componenta locala

82.596

1

Extinderea solutiei KSTWL-90 ALCATEL la centralizarea electronică a 11 statii de cale ferată (împrumut HG 1045/2004)

8.033

2

Extinderea solutiei SIMIS W RO SIEMENS la centralizarea electronică a 7 statii de cale ferată (împrumut HG 835/2003)

9.821

3

Proiect eliminarea efectelor inundatiilor (Împrumut BDCE - Legea 326/2005)

17.724

4

Reabilitare tronson Bucuresti - Câmpina

21.373

5

Proiectul de restructurare transporturi etapa a III-a (BIRD 4757)

7.020

6

Program sectorial de sprijinirea transporturilor (Împrumut BIRD 4842 - TSSP)

14.625

7

Reabilitare linie cf Frontiera ungara-Curtici-Simeria (împrumut BF.I 23372)

4.000

B

Programe PHARE si alte programe cu finantare rambursabilă

0

C

Programe ISPA

59.587

C1

Programe ISPA cheltuieli neeligibile (TVA)

28.777

1

ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - "Reabilitarea căii ferate Bucuresti - Brasov, sectiunea Câmpina - Predeal"

28.777

C2

Programe ISPA cheltuieli eligibile

30.810

1

ISPA 2000/RO/16/P/P17001 - "Reabilitarea sectiunii Băneasa- Fetesti, de pe linia CF Bucuresti -Constanta"

11.797

2

ISPA 2003/RO/16/P/PI7007 - "Reabilitarea căii ferate Bucuresti - Brasov, sectiunea Câmpina - Predeal"

19.013

D

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

317.248

1

Electrificarea liniei de cale ferată Doaga-Tecuci-BctrbosL inclusiv Dispecerat pentru coordonarea activitătii de exploatare în Complexul CF. Galati

24.500

2

Consolidare lerasamente în zona S.H.N. Portile de Fier 1

0

3

Modernizarea statiei CF Focsani la standarde europene

5.000

4

Linie nouăCF Vâlcele - Râmnicu-Vălcea

135.000

5

Tunel la zi km. 352+850/970 si km. 353+006/024. linia CF Piatra Olt - Podu Olt

4.500

6

Reabilitare linie cale ferata Bucuresti-Constanta

47.748

7

Reconstructie pod Gura Lotrului km. 325+704. linia Piatra Olt - Podul Olt

4.000

8

Reabilitarea si modernizarea liniei de cale ferată Crai ova-Calafat

5.000

9

Dotări independente - pozitia b)

1.500

10

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefczabilitatc. fezabilitate si altor studii - pozitia c)

10.000

11

Consultantă, asistentă tehnică si alte cheltuieli asimilate investitiilor (reparatii capitale) - pozitia e)

80.000

E

Programe FEDR

6.560

F

Programe FC

4.920

G

Programe ISPA - cheltuieli neeligibile

77.437

1

ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - "Reconstructia infrastructurii feroviare afectată de inundatiile din judetele Vrancea. Bacău si

839

 

Giurgiu

 


2

ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - "Constructia infrastructuri! feroviare conexe a celui de-al doilea pod peste Dunăre la Calafat-Vidin

781

3

ISPA 200 l/RO/16/P/P A/00 8 - "Asistentă tehnică pentru reabilitarea liniei CF de la granita ungara până la Simeria si studii adiacente"

164

4

ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - "Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul feroviar finantate din Fondul de Coeziune"

41.653

5

ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea sectiunii Băneasa - Fetesti, de pe linia CF Bucuresti - Constanta"

18.000

6

ISPA 2003/RO/16/I7PI7007 - "Reabilitarea căii ferate Bucuresti - Brasov, sectiunea Câmpina - Predeal"

16.000

 

OPERAŢIUNI FINANCIARE

111.494

 

Titlul XIII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

111,494

1

Proiecte de reabiltare cale ferata (împrumut BIRD 3976/1993)

14.102

2

Proiecte de reabilitare cale ferată Bucuresti - Câmpina (împrumut BF1 - 17521)

43.690

3

Stoparea degradării infrastructurii feroviare (împrumut cf 1201/2004 CSI B 120 mii USD)

45.275

4

Linie nouă CF Vâlcele - Râmnicu-Vâlcea + Consolidare terasamente hi zona S.l l.N. Portile de Fier 1 ( Impr. Efibanca)

8.427

II

INTRĂRI CREDITE EXTERNE

71.295

 

Cheltuieli Curente

71.295

 

Titlul VII. Alte Transferuri

71.295

 

Transferuri interne

71.295

A

Programe cu finantare rambursabilă la nivel CNCF CFR-SA

71.295

1

Extinderea solutiei ESTWL-90 ALCATEL la centralizarea electronică a 11 statii de calc ferată (împrumut HG 1045/2004)

i)

2

Extinderea solutiei SIMIS W RO SIEMENS la centralizarea electronică a 7 statii de cale ferată (împrumut HG 835/2003}

0

3

Proiect eliminarea efectelor inundatiilor (împrumut BDCE - Legea 326/2005)

0

4

Reabilitare statii de eale ferată (împrumut CSFB)

0

5

Proiectul de restructurare transporturi etapa a 111-a (BIRD 4757)

27.615

6

Reabilitare linie calc ferata Bucuresti-Con stanta

9.800

7

Program sectorial de sprijinire a transporturilor (Împrumut BIRD 4842 - l'SSP)

12.700

8

Proiect reabilitare e.f. Frontiera ungara-Curlici-Simeria (împrumut lil'I)

21.180

B

Programe PHARE si alte programe cu finantare rambursabila

0

C

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat CNCF CFR-SA

0

1

Consolidare terasamente în /:ona SI IN Portile de Fier 1 (SECOL)

0

2

Linie nouă CF Vâlccle-Râmnicu Vâlcea (SECOL)

0

III

Intrări programe cu finantare nerambursabită UE

730.533

 

Cheltuieli Curente

730.533

 

Titlul VII. Alte Transferuri

730.533

 

Transferuri interne

730.533

A

Programe PHARE

34.891

1

PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproicct 9 -"Consolidarea procesului de restructurare a căilor ferate române, partea aferentă CFR SA " 9.2 - Asistentă tehnică pentru mersul trenurilor pentru călători"

1.561

2

PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 -"Consolidarea procesului de restructurare a căilor ferate române, partea aferentă CFR SA " 9.3. - Asistentă tehnică pentru taxa pentru accesul la infrastructura"

374

3

PI IA RE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 -"Consolidarea procesului de restructurare a căilor ferate române, partea aferentă CFR SA " 9.5. - Reabilitare statii de calc ferată"

838

4

PI 1ARE CES 2005 - "Asistentă tehnică pentru lucrări de reabilitare pentru poduri si urnele de pe reteaua TEN -T feroviară"

24.295

5

PHARE CES 2006 - "Asistentă tehnică pi imbunatatirea sigurantei traficului feroviar"

1.476

6

PHARE CES 2005- "Asistentă tehnică pentru pregătirea unui studiu de fezabilitate si a documentatiei de licitatie pt reabilitarea de 16 gări"

6.347

B

MASURI ISPA (cheltuieli eligibile)

488.704

1

ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - "Reconstructia infrastructurii feroviare afectată de inundatiile din judetele Vrancea. Bacău si Giurgiu

0

2

ISPA 2004/RO/16/P/P17009- "Constructia infrastructurii feroviare conexe acelui de-al doilea pod peste Dunăre la Calafat-Vidin

0

3

ISPA 2001/RO/16/P/PA/008 - "Asistentă tehnică pentru reabilitarea liniei CF de la granita ungară până la Simeria si studii adiacente"

428

4

ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - "Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul feroviar finantate din Fondul de Coeziune"

36.546

5

ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - "Reabilitarea sectiunii Băncasa - Fetesti, de pe linia CF Bucuresti - Constanta"

262.015

6

ISPA 2003/RO/16/P/PI7007 - "Reabilitarea căii ferate Bucuresti - Brasov, sectiunea Câmpina - Predeal"

189.715

C

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

71

1

PHARE, 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 - "Consolidarea procesului de restructurare a căilor ferate române, partea aferentă CFR SA " 9.1 - Asistentă tehnică pt aplicatia financiară pentru companiile de cale ferată: achizitie de echipamente IT"

71

D

Programe FEDR

206.867

 

Continuarea în pagina a 2-a


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.