MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 28/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 28             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 14 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

7. - Decret pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

8. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Hotărâre pentru acordarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială pe anul 2009 la Ministerul Economiei pentru sectorul minier

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.913/2008. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor scolare în învătământul preuniversitar

 

18. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

4. Lista partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minorităilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 9 ianuarie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.395/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarului în Circumscriptia electorală comunală Borănesti, judetul Ialomita

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru constatarea vacantei unui post de membru al Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si al art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 5 si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Gabriel Oprea, ministrul administratiei si internelor, si se constată încetarea functiei acestuia de membru al Guvernului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2009.

Nr. 7.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 si ale art. 107 alin. (4) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

ca urmare a demisiei din functia de ministru al administratiei si internelor a domnului Gabriel Oprea si având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Dan Nica, viceprim-ministru, în functia de ministru interimar al administratiei si internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2009.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru acordarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială pe anul 2009

la Ministerul Economiei pentru sectorul minier

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Până la intrarea în vigoare a măsurilor de aprobare de către Guvern a subventiilor de produse si a subventiilor privind protectia socială, acordate companiilor, societătilor nationale din sectorul minier care se subventionează în anul 2009, se aplică subventiile unitare pe produs si subventiile unitare pentru protectia socială aprobate pentru anul 2008, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 121/2008 pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială, acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, cu modificările ulterioare, diminuate cu 14%, urmând ca după această dată să se efectueze regularizările necesare.

(2) Subventiile pe produse si subventiile pentru protectie socială pentru sectorul minier prevăzute la alin. (1) se acordă lunar, în cuantum de până la 1/12 din prevederile bugetare aprobate pe anul 2008 cu această destinatie în bugetul ordonatorului principal de credite cu atributii în domeniul sectorului minier.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2009.

Nr. 2.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor scolare în învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 396/2002 privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevantă asupra mediului de afaceri,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar,

în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind regimul manualelor scolare în învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispozitie contrară privind regimul manualelor scolare în învătământul preuniversitar se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2008.

Nr. 5.913.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind regimul manualelor scolare în învătământul preuniversitar

 

PARTEA I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Principiile care stau la baza prezentei metodologii sunt:

a) asigurarea calitătii si a corectitudinii stiintifice a manualelor scolare, în conformitate cu planurile de învătământ si cu programele scolare în vigoare pentru fiecare an de studiu si pentru fiecare disciplină;

b) utilizarea în activitatea scolară numai a manualelor scolare aprobate;

c) descentralizarea procesului de achizitie a manualelor scolare;

d) asigurarea manualelor s colare gratuite pentru toti elevii din învătământul obligatoriu si pentru elevii din învătământul profesional si liceal ai căror părinti au venitul lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie.

(2) Prezenta metodologie reglementează:

a) evaluarea/reevaluarea si aprobarea proiectelor de manuale scolare pentru învătământul preuniversitar;

b) achizitionarea manualelor scolare pentru elevii prevăzuti la alin. (1) lit. d);

c) completarea stocurilor de manuale scolare;

d) gestionarea manualelor scolare achizitionate de unitătile de învătământ;

e) regimul manualelor scolare adaptate pentru învătământul special;

f) regimul manualelor scolare pentru învătământul secundar superior;

g) elaborarea si gestionarea Catalogului manualelor scolare valabile pentru învătământul preuniversitar;

h) atributiile si responsabilitătile comisiilor de evaluare/ reevaluare a proiectelor de manuale scolare, ale comisiilor de achizitionare si ale comisiilor de evidentă si gestionare a manualelor scolare.


Art. 2. - (1) În sistemul national de învătământ preuniversitar se utilizează numai manuale scolare aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului - denumit în continuare MECT, prin Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar - denumit în continuare CNCEIP, urmăreste să asigure, în conditiile legii, manuale scolare corecte din punct de vedere stiinific s i de calitate, în conformitate cu planurile de învătământ i cu programele scolare în vigoare pentru fiecare disciplină si pentru fiecare an de studiu.

(3) Pentru elevii din învătământul obligatoriu si pentru cei din învătământul secundar superior care, în conditiile legii, beneficiază de gratuitate, achizitionarea manualelor scolare se face de către inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, denumit în continuare ISJ/ISMB în baza solicitărilor unitătilor de învătământ.

(4) Pentru elevii din învătământul preuniversitar secundar superior, cumpărarea manualelor scolare se face de către părinti/elevi de pe piata liberă.

Art. 3. - În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:

a) achizitionare de manuale scolare - cumpărarea de către ISJ/ISMB a manualelor scolare noi si/sau a manualelor scolare retipărite;

b) acord-cadru de furnizare a manualelor scolare - întelegerea scrisă intervenită între o editură si ISJ/ISMB, al cărei scop este stabilirea elementelor/a conditiilor esentiale care stau la baza contractelor de achizitie publică ce urmează a fi atribuite pe o perioadă de 4 ani, în mod special în ceea ce priveste pretul si tirajele avute în vedere; modelul acordului-cadru de furnizare a manualelor scolare este prevăzut în anexa nr. 4;

c) aprobarea manualelor scolare - procesul complex care cuprinde evaluarea calitătii metodico-stiintifice pentru fiecare proiect de manual scolar si care se finalizează prin emiterea unui ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului cuprinzând lista manualelor scolare aprobate;

d) catalogul manualelor scolare pentru învătământul preuniversitar - denumit în continuare catalog - documentul oficial care cuprinde titlurile de manuale scolare aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului;

e) comandă de manuale scolare - documentul oficial întocmit de ISJ/ISMB, pe baza solicitărilor primite de la unitătile de învătământ, prin care se solicită titluri si tiraje de manuale scolare;

f) contract de achizitie publică a manualelor scolare - contractul subsecvent acordului-cadru de furnizare a manualelor scolare, încheiat între ISJ/ISMB si o editură, având ca obiect furnizarea/achizitionarea de manuale scolare noi;

g) contract de retipărire a manualelor scolare - contractul subsecvent acordului-cadru de furnizare a manualelor scolare, încheiat între ISJ/ISMB si o editură, având ca obiect retipărirea si achizitionarea de manuale şcolare;

h) criterii pentru evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare - normele care conduc la acceptarea sau la respingerea proiectului de manual scolar, structurate în criterii eliminatorii si în criterii generale de calitate;

i) criterii eliminatorii - normele de evaluare a proiectelor de manuale scolare care conduc la continuarea evaluării sau la eliminarea proiectului de manual scolar din procesul de evaluare;

j) criterii generale de calitate - normele de evaluare a proiectelor de manuale scolare, care îndeplinesc criteriile eliminatorii, organizate în indicatori si detaliate pe descriptori de performantă, cărora li se acordă un punctaj stabilit corespunzător nivelului de realizare a indicatorilor si a descriptorilor de performantă;

k) evaluare stiintifică a proiectelor de manuale scolare - verificarea propriu-zisă a corectitudinii stiintifice si a calitătii proiectelor de manuale scolare, realizată conform procedurii de evaluare/reevaluare a proiectelor de manuale scolare;

l) evaluator de proiecte de manuale scolare - cadrul didactic cu statut de expert care are atributii în evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare; cadrul didactic evaluator are specialitatea disciplinei/a modulului de pregătire profesională si a parcurs un curs de instruire în vederea evaluării stiintifice a proiectelor de manuale scolare;

m) exemplar de referintă - proiectul de manual scolar, în formă finală, care a obtinut avizul „Bun de tipar”;

n) fisă-tip de evaluare a proiectului de manual scolar - modelul de instrument de evaluare, completat de către evaluatorii de proiecte de manuale scolare, care cuprinde criteriile eliminatorii, criteriile generale de calitate si indicatorii asociati fiecărui criteriu; fisa-tip de evaluare a proiectului de manual scolar este prevăzută în anexa nr. 1;

o) grilă pentru evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare - instrumentul de lucru al evaluatorului, în care sunt prezentate criteriile eliminatorii si criteriile generale de calitate, precum si corelatiile dintre criterii, indicatori si descriptorii de performantă; grila pentru evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare este prevăzută în anexa nr. 2;

p) manual scolar - instrumentul de lucru al elevului, în formă tipărită, elaborat în conformitate cu programa scolară, utilizat în activitatea didactică;

q) notă privind calitatea proiectului de manual scolar - documentul oficial transmis editurilor, care cuprinde datele de identificare a proiectului de manual scolar, precum si setul de modificări pe care editurile trebuie să le opereze în vederea obtinerii avizului „Bun de tipar”; modelul de notă privind calitatea proiectului de manual scolar este prevăzut în anexa nr. 3;

r) pagină de gardă - prima pagină a unui proiect de manual scolar care cuprinde, în ordine, titlul disciplinei/al modulului de pregătire profesională, în limba română si, după caz, în limba română si în limbile minoritătilor nationale, clasa, tipul de programă, numărul ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea programei, numărul de pagini;

s) procedură - succesiunea de etape în cadrul cărora se desfăsoară activităti specifice unui proces; document intern care reglementează activităti specifice unui proces;

t) proces de achizitie publică a manualelor scolare - succesiunea de etape în cadrul cărora se desfăsoară activităti specifice cumpărării de manuale scolare;

u) program de formare a expertilor în evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare - cursul de instruire/ initiere/pregătire/perfectionare, organizat pentru cadre didactice, care vizează problematica specifică activitătilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare;

v) proiect de manual scolar - propunerea de manual scolar, prezentată în formă imprimată, în conformitate cu un set de specificatii tehnice depus de către edituri în vederea evaluării stiintifice si a aprobării prin ordin al ministrului educatiei, cercetării i tineretului; propunerea de manual scolar prezentată în formă finală imprimată pentru obtinerea avizului „Bun de tipar”;

w) reevaluare a proiectelor de manuale scolare - reverificarea corectitudinii si a calitătii proiectelor de manuale scolare, în urma contestării rezultatului evaluării stiintifice, realizată pe baza acelorasi instrumente ca si în cazul evaluării initiale; reverificarea manualelor scolare sub aspectul actualitătii/corectitudinii informatiei si al calitătii stiintifice si didactice, în baza unor analize de impact sau a feedbackului obtinut prin examene si evaluări nationale si internationale, prin evaluarea de proces, prin studii si cercetări psihopedagogice/didactice;


x) retipărire de manuale scolare - procesul tehnic de multiplicare a unui manual scolar aprobat, în conformitate cu specificatiile tehnice ale exemplarului de referintă, în vederea completării stocurilor de manuale scolare;

y) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale scolare - perioada de timp determinată pe parcursul căreia se desfăsoară evaluarea/reevaluarea si aprobarea proiectelor de manuale scolare;

z) tiraj - numărul total de manuale scolare dintr-un titlu de manual scolar, care urmează să fie achizitionate de către un inspectorat scolar;

aa) titlu de manual scolar - ansamblul de informatii care conduc la identificarea manualelor scolare după titlul disciplinei/al modulului de pregătire profesională, clasa în care se studiază, tipul de programă, autori, editură, cod ISBN.

Art. 4. - Organizarea, coordonarea si monitorizarea evaluării/reevaluării si aprobării proiectelor de manuale scolare revin CNCEIP, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea MECT.

Art. 5. - CNCEIP are următoarele atributii în domeniul evaluării manualelor scolare:

a) participă la elaborarea si implementarea politicilor referitoare la manualele scolare;

b) organizează evaluarea si coordonează derularea procedurilor de evaluare a proiectelor de manuale scolare pentru învătământul preuniversitar, conform prezentei metodologii;

c) realizează expertize si sondaje în unitătile de învătământ cu privire la procesul de selectie si utilizare a manualelor scolare;

d) organizează si coordonează derularea procedurilor de reevaluare a proiectelor de manuale scolare;

e) organizează si coordonează formarea de evaluatori de proiecte de manuale scolare, prin derularea de programe în acest sens;

f) monitorizează organizarea de către ISJ/ISMB a sesiunilor de informare sau formare a cadrelor didactice în scopul selectiei manualelor scolare utilizate în procesul didactic;

g) organizează cadrul general al difuzării manualelor scolare în scoli;

h) verifică respectarea de către edituri a conditiilor tehnice de editare a manualelor scolare.

 

PARTEA a II-a

Evaluarea/reevaluarea si aprobarea proiectelor de manuale scolare

 

CAPITOLUL I

Coordonarea activitătii de evaluare/reevaluare si aprobare a proiectelor de manuale scolare

 

Art. 6. - Activitatea de evaluare/reevaluare a proiectelor de manuale scolare este coordonată de către CNCEIP

Art. 7. - CNCEIP întreprinde următoarele actiuni pentru buna desfăsurare a procesului de evaluare/reevaluare si aprobare a proiectelor de manuale scolare:

a) întocmeste lista disciplinelor/modulelor de pregătire profesională pentru care sunt necesare manuale scolare;

b) supune spre aprobare MECT calendarul pentru asigurarea manualelor scolare în învătământ obligatoriu - denumit în continuare calendar;

c) elaborează specificatiile tehnice ale manualelor scolare;

d) actualizează baza de date cu evaluatorii de proiecte de manuale scolare pentru fiecare disciplină/modul de pregătire profesională;

e) elaborează si aplică procedura pentru stabilirea evaluatorilor pentru sesiunea de evaluare a proiectelor de manuale scolare, care vor face parte din comisiile de evaluare/reevaluare;

f) supune spre aprobare MECT lista evaluatorilor de proiecte de manuale scolare;

g) elaborează si urmăreste aplicarea procedurii de evaluare/reevaluare a proiectelor de manuale scolare;

h) atribuie codurile de confidentialitate pentru proiectele de manuale scolare prezentate pentru evaluare/reevaluare;

i) stabileste evaluatorii pentru evaluarea/reevaluarea fiecărui proiect de manual scolar;

j) monitorizează activitatea evaluatorilor proiectelor de manuale scolare, până la comunicarea rezultatului final al sesiunii de evaluare;

k) transmite fiecărei edituri o notă privind calitatea proiectului de manual scolar în vederea obtinerii avizului „Bun de tipar”; nota este întocmită pe baza fiselor-tip de evaluare a proiectului de manual scolar, întocmite de evaluatori; structura notei privind calitatea manualelor este cuprinsă în anexa nr. 3;

l) elaborează proiectul de ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea manualelor scolare;

m) răspunde de legalitatea celor propuse în proiectul de ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea manualelor scolare;

n) înscrie manualele scolare aprobate în catalog.

 

CAPITOLUL II

Criterii pentru evaluarea/reevaluarea proiectelor de manuale scolare

 

Art. 8. - (1) Evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare vizează respectarea criteriilor eliminatorii si a criteriilor generale de calitate.

(2) Criteriile eliminatorii sunt:

a) conformitatea cu programa scolară;

b) caracterul nediscriminatoriu.

(3) Criteriile generale de calitate care trebuie respectate în evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare sunt următoarele:

a) criteriul I - corectitudinea continutului stiintific;

b) criteriul II - abordarea didactică a continutului stiintific;

c) criteriul III - contributia la optimizarea procesului de predare-învătare-evaluare;

d) criteriul IV - organizarea continutului în vederea formării de competente în conformitate cu programa scolară;

e) criteriul V - calitatea si accesibilitatea limbajului;

f) criteriul VI - calitatea tehnoredactării;

g) criteriul VII - stilul si unitatea proiectului de manual scolar.

Art. 9. - (1) Pentru respectarea criteriului ce vizează conformitatea cu programa scolară, proiectul de manual scolar trebuie:

a) să permită construirea situatiilor de învătare care să conducă la realizarea progresivă a obiectivelor-cadru si a tuturor obiectivelor de referintă, respectiv a competentelor generale si a tuturor obiectivelor competentelor specifice prevăzute în programa scolară sau a tuturor competentelor prevăzute în structura unitătilor de competente, componente ale standardelor de pregătire profesională;

b) să promoveze valorile si atitudinile prevăzute de programa scolară;

c) să respecte continuturile învătării prevăzute de programa scolară.


(2) Sunt eliminate din evaluare proiectele de manuale scolare în care sunt omise continuturi într-un procent mai mare de 15% sau sunt tratate continuturi necuprinse în programa scolară, fără marcarea distinctă a textului.

(3) Caracterul nediscriminatoriu în constructia si continutul proiectului de manual scolar - text, suporturi vizuale - constă în respectarea principiilor care nu fac nicio deosebire, excludere sau preferintă, indiferent de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenentă la o categorie defavorizată; caracterul nediscriminatoriu vizează totodată eliminarea oricăror modalităti de promovare a ideologiei nationalist-extremiste, rasiste, xenofobe.

(4) În situatia în care unul dintre criteriile eliminatorii este încălcat, proiectul de manual scolar nu mai participă la etapele ulterioare ale sesiunii de evaluare si este declarat „eliminat”.

(5) Un proiect de manual scolar eliminat din evaluare poate participa la o sesiune ulterioară de evaluare, după remedierea deficientelor.

Art. 10. - (1) Criteriul I - corectitudinea continutului stiintific - se evaluează în functie de următorii indicatori:

a) corectitudinea stiintifică si, după caz, actualitatea informatiei oferite implicit sau explicit prin text/suporturi vizuale;

b) relevanta informatiei oferite implicit sau explicit prin text/suporturi vizuale;

c) proiectarea corectă a itemilor de evaluare/autoevaluare.

(2) Criteriul II - abordarea didactică a continutului stiintific - se evaluează în functie de următorii indicatori:

a) coerenta logică a prezentării continutului disciplinei/modulului de pregătire profesională;

b) adecvarea activitătilor practice si a exemplelor la continutul stiintific, la programele scolare si, după caz, la situatii din viata cotidiană;

c) adecvarea prezentării continutului stiintific si a mesajului suporturilor vizuale la nivelul de vârstă/de dezvoltare a elevilor si la specificul disciplinei/modulului de pregătire profesională.

(3) Criteriul III - contributia la optimizarea procesului de predare-învătare-evaluare - se evaluează în functie de următorii indicatori:

a) existenta, ponderea si calitatea temelor recapitulative/ de sinteză;

b) echilibrarea continutului disciplinei/ modulului de pregătire profesională cu itemii/testele de evaluare si asigurarea caracterului aplicativ al itemilor complementari de evaluare;

c) gradul de utilizare a achizitiilor anterioare în contexte noi.

(4) Criteriul IV - organizarea continutului în vederea formării de competente în conformitate cu programa scolară - se evaluează în functie de următorii indicatori:

a) sistematizarea textului pentru eficientizarea învătării;

b) dezvoltarea si valorificarea obiectivelor/a competentelor din punct de vedere intra-, inter-, multidisciplinar, precum si al experientei de viată a elevilor;

c) utilizarea metodelor/a tehnicilor/a strategiilor activ-participative.

(5) Criteriul V - calitatea si accesibilitatea limbajului - se evaluează în functie de următorii indicatori:

a) corectitudinea si coerenta lingvistică, respectarea normelor de exprimare academică/de referintă în vederea formării competentelor de comunicare si dezvoltarea limbajului de specialitate în contexte creative;

b) echilibrarea utilizării informatiilor/a termenilor/a conceptelor noi în continuturi;

c) relevanta titlurilor/a subtitlurilor.

(6) Criteriul VI - calitatea tehnoredactării - se evaluează în functie de următorii indicatori:

a) respectarea elementelor tehnice;

b) calitatea tehnică a suporturilor vizuale;

c) aspectul atractiv si adecvat nivelului de vârstă/de dezvoltare a elevilor si specificului disciplinei/modulului de pregătire profesională.

(7) Criteriul VII - stilul si unitatea proiectului de manual scolar - se evaluează în functie de următorii indicatori:

a) elaborarea proiectului de manual scolar într-o conceptie unitară, care să promoveze valorile estetice, etice, morale si educative;

b) mentionarea obiectivelor/a competentelor si a finalitătilor practice grupate pe seturi de capitole/teme, detalierea cuprinsului si precizarea referintelor bibliografice;

c) alternanta textului cu suporturile vizuale si pozitionarea adecvată a textelor în corelatie cu suporturile vizuale.

Art. 11. - (1) Pentru fiecare indicator, punctajul se stabileste pe baza grilei pentru evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare.

(2) Punctajul maxim pentru fiecare indicator este de 10 puncte.

Art. 12. - Punctajul acordat de un evaluator, pentru fiecare criteriu, se calculează ca medie aritmetică, cu retinerea primelor două zecimale, a punctajelor obtinute pentru fiecare dintre cei 3 indicatori corelati criteriului, astfel:

media punctaj criteriu evaluat = (punctaj indicator 1 + punctaj indicator 2 + punctaj indicator 3) / 3.

Art. 13. - Punctajul final acordat de un evaluator pentru criteriile generale de calitate se calculează utilizând următoarea formulă:

punctaj final criterii generale de calitate = 2 x (punctaj criteriul I + punctaj criteriul II + punctaj criteriul III) + punctaj criteriul IV + punctaj criteriul V + punctaj criteriul VI + punctaj criteriul VII.

 

CAPITOLUL III

Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale scolare

 

Art. 14. - (1) CNCEIP coordonează realizarea tuturor demersurilor prevăzute prin procedura de stabilire a evaluatorilor, în vederea selectiei evaluatorilor de proiecte de manuale scolare, pentru fiecare disciplină/ modul de pregătire profesională.

(2) Procesul de selectare a cadrelor didactice pentru lista evaluatorilor de proiecte de manuale scolare se anuntă în mass-media si pe website-ul CNCEIP

(3) Cadrele didactice care solicită înscrierea în lista evaluatorilor trebuie să îndeplinească criteriile generale pentru selectia evaluatorilor de proiecte de manuale scolare.

Art. 15. - (1) Criteriile generale pentru selectia evaluatorilor de proiecte de manuale scolare sunt:

a) desfăsurarea de activităti de predare-învătare-evaluare în ultimii 5 ani, în cadrul învătământului preuniversitar;

b) abilităti practice de operare pe calculator.

(2) În procesul de selectie a evaluatorilor de proiecte de manuale scolare au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care:

a) au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activitătilor de evaluare a proiectelor de manuale scolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces;

b) au titlul stiintific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul stiintelor educatiei;

c) au titlul stiintific de doctor în domeniul disciplinei/modulului de pregătire profesională sau în domenii conexe celui pentru care aplică;

d) au gradele didactice I sau II.

(3) Evaluatorii proiectelor de manuale scolare se află în situatie de incompatibilitate, atunci când:

a) sunt autori de proiecte de manuale scolare la disciplina/modulul de pregătire profesională pentru care solicită înscrierea ca evaluator de proiecte de manuale scolare;

b) detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al editurii care propune proiecte de manuale scolare;

c) au calitatea de sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv fată de:

- oricare dintre autorii proiectului de manual propus;

- oricare dintre membrii consiliului de administratie/ conducerii editurii;

- oricare dintre referentii proiectelor de manuale scolare la disciplina/modulul de pregătire profesională pentru care cadrul didactic solicită înscrierea ca evaluator;

d) se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze impartialitatea pe parcursul evaluării/reevaluării si al aprobării proiectelor de manuale scolare.

(4) Înaintea începerii sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale scolare, evaluatorii proiectelor de manuale scolare dau declaratii pe propria răspundere, prin care atestă faptul că nu se află în niciuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3).

Art. 16. - (1) Selectia evaluatorilor de proiecte de manuale scolare se realizează pentru fiecare sesiune de evaluare a proiectelor de manuale scolare.

(2) Selectia evaluatorilor de proiecte de manuale scolare se realizează în două etape:

a) etapa I, eliminatorie, constă în prezentarea unui curriculum vitae;

b) etapa a II-a, organizată în urma promovării primei etape, constă în analizarea, într-o perioadă de timp limitată, în conformitate cu grila de evaluare a proiectelor de manuale scolare, a unui capitol dat dintr-un manual scolar indicat de către CNCEIP.

(3) CNCEIP constituie pentru fiecare disciplină/modul de pregătire profesională o bază de date cu propunerile de evaluatori de proiecte de manuale scolare; baza de date se ordonează descrescător, în raport cu rezultatele obtinute la etapa a II-a, conform alin. (2); baza de date se actualizează anual, în conformitate cu îndeplinirea de către evaluatori a unor criterii de eficientă/de performantă.

(4) Din baza de date astfel constituită CNCEIP selectează pentru fiecare sesiune evaluatorii proiectelor de manuale scolare.

(5) Pentru fiecare sesiune de evaluare CNCEIP supune spre aprobare MECT lista evaluatorilor de manuale scolare.

Art. 17. - Evaluatorii de proiecte de manuale scolare au următoarele atributii:

a) analizează proiectul de manual repartizat de către CNCEIP si completează fisa-tip de evaluare, pe baza grilei pentru evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare;

b) respectă termenele stabilite prin calendar;

c) răspund de corectitudinea evaluării stiintifice realizate pentru fiecare proiect de manual scolar repartizat în vederea evaluării/reevaluării;

d) verifică operarea tuturor modificărilor formulate către edituri în nota privind calitatea proiectului de manual scolar;

e) răspund de confidentialitatea evaluării/reevaluării proiectelor de manuale scolare până la comunicarea rezultatelor către edituri;

f) semnează un angajament de confidentialitate, al cărui model-tip este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 18. - (1) Înaintea declansării activitătilor de evaluare a proiectelor de manuale scolare, CNCEIP organizează cursuri de instruire obligatorii pentru evaluatorii de proiecte de manuale scolare din baza de date a CNCEIP.

(2) Evaluatorii proiectelor de manuale scolare sunt selectati dintre acele cadre didactice care au urmat cursurile de instruire obligatorii.

(3) În fiecare sesiune activitatea evaluatorilor proiectelor de manuale scolare este supusă monitorizării pe baza unor criterii de eficientă/performantă.

(4) La încheierea sesiunii de evaluare, consilierul de specialitate desemnat de către CNCEIP întocmeste un raport intern privind activitatea evaluatorilor de proiecte de manuale scolare. Rapoartele se păstrează la CNCEIP si constituie documente de referintă pentru:

a) actualizarea bazei de date cu evaluatorii de proiecte de manuale scolare;

b) trecerea expertilor în corpul evaluatorilor de proiecte de manuale scolare.

Art. 19. - (1) În vederea profesionalizării evaluării stiintifice a proiectelor de manuale scolare, CNCEIP constituie un corp specializat al evaluatorilor de proiecte de manuale scolare, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) După constituire, corpul evaluatorilor va reprezenta principala bază de selectie pentru cadrele didactice incluse în colectivele de evaluatori la sesiunile care vor fi organizate.

Art. 20. - În corpul evaluatorilor de proiecte de manuale scolare sunt cuprinse acele cadre didactice care:

a) au demonstrat competentă si eficientă/performantă în activitatea de evaluare/reevaluare a proiectelor de manuale scolare;

b) au fost desemnati evaluatori la minimum două sesiuni de evaluare;

c) au participat la minimum două programe de formare/perfectionare în domeniul evaluării proiectelor de manuale scolare.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea sesiunilor de evaluare a proiectelor de manuale scolare

 

Art. 21. - (1) CNCEIP organizează cel mult două sesiuni anuale de evaluare a proiectelor de manuale scolare, cu o durată maximă de 120 de zile fiecare.

(2) Sesiunea principală este programată în perioada februarie-mai a fiecărui an calendaristic si este anuntată la data de 1 septembrie a anului premergător sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale scolare.

(3) Cea de-a doua sesiune anuală de evaluare de proiecte de manuale scolare se organizează, dacă există solicitări, la minimum 3 luni de la încheierea sesiunii principale.

(4) CNCEIP organizează sesiuni de evaluare a proiectelor de manuale scolare în oricare dintre următoarele situatii:

a) au fost operate modificări la nivelul curriculumului si au fost introduse discipline/module de pregătire profesională noi;

b) s-au elaborat programe scolare noi pentru anumite discipline/module de pregătire profesională;

c) nu sunt manuale scolare aprobate pentru anumite discipline/module de pregătire profesională;

d) au fost modificate în proportie de minimum 25% programele scolare la anumite discipline/module de pregătire profesională.

(5) Fiecare sesiune de evaluare a proiectelor de manuale scolare se anuntă în mass-media si pe website-ul CNCEIP.

(6) Sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale scolare se pot organiza pe arii curriculare sau pe grupe de discipline/de module de pregătire profesională.

Art. 22. - Sesiunea de evaluare a proiectelor de manuale scolare cuprinde următoarele etape:

a) depunerea la CNCEIP de către edituri, în plicuri sigilate si securizate, a:

- proiectului de manual scolar în formă imprimată;

- ofertei de pret corespunzătoare proiectului de manual scolar;

b) atribuirea codurilor de secretizare fiecărui proiect de manual scolar pe disciplină/modul de pregătire profesională;

c) actualizarea bazei de date cu propunerile de evaluatori de proiecte de manuale scolare pentru fiecare disciplină/modul de pregătire profesională;

d) stabilirea listei de evaluatori ai proiectelor de manuale scolare pentru fiecare disciplină/modul de pregătire profesională;

e) evaluarea stiintifică propriu-zisă a proiectelor de manuale scolare, prin analiza proiectului si prin completarea de către evaluatori a fisei-tip de evaluare, pe baza grilei pentru evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare;

f) comunicarea rezultatelor;

g) depunerea de către edituri a eventualelor contestatii privind rezultatul evaluării stiintifice;

h) reevaluarea proiectelor de manuale scolare, în urma contestării rezultatului evaluării stiintifice, în aceleasi conditii în care se realizează evaluarea initială, dar de către alti evaluatori;

i) comunicarea rezultatelor finale ale sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale scolare;

j) transmiterea către edituri a notei privind calitatea proiectului de manual scolar pentru proiectele de manuale scolare declarate „admise”;

k) operarea de către edituri a modificărilor cuprinse în nota privind calitatea proiectului de manual scolar;

l) verificarea de către evaluatori a operării modificărilor din nota privind calitatea proiectului de manual scolar;

m) elaborarea listei proiectelor de manuale scolare care au îndeplinit criteriile generale de calitate.

Art. 23. - Pentru organizarea unei sesiuni de evaluare a proiectelor de manuale scolare, CNCEIP parcurge următoarele etape:

a) constată îndeplinirea a cel putin uneia dintre cerintele stipulate la art. 21 alin. (4) si solicită aprobarea MECT pentru declansarea sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale scolare;

b) elaborează calendarul, pe care îl supune spre aprobare MECT;

c) elaborează specificatiile tehnice pentru manualele scolare ale căror proiecte urmează să fie evaluate;

d) anuntă, în mass-media si pe website-ul CNCEIP, sesiunea de evaluare a proiectelor de manuale scolare;

e) realizează/actualizează baza de date cu propunerile de evaluatori de proiecte de manuale scolare, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire profesională;

f) nominalizează coordonatorii evaluării/reevaluării proiectelor de manuale scolare pentru fiecare disciplină/modul de pregătire profesională;

g) desemnează comisia pentru verificarea respectării specificatiilor tehnice ale proiectelor de manuale scolare; activitatea si componenta comisiei sunt reglementate prin procedură separată.

Art. 24. - (1) La sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale scolare au dreptul să participe editurile care au încheiat contracte cu autori individuali/grupuri de autori.

(2) Editurile pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale scolare cu unul sau mai multe proiecte de manuale scolare, pentru o disciplină/un modul de pregătire profesională, care corespunde unei clase si unui tip de

(3) Editurile îsi asumă răspunderea cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, printr-o declaratie autentificată, depusă la CNCEIP si consemnată în registrul de intrare-iesire.

Art. 25. - (1) Editurile depun la CNCEIP, în perioada stabilită prin calendar, câte 6 exemplare din fiecare proiect de manual scolar, în formă imprimată, în conformitate cu specificatiile tehnice anuntate de CNCEIP, precum si oferta de pret, secretizată.

(2) Proiectele de manuale scolare se realizează astfel încât utilizarea lor în procesul de predare-învătare-evaluare să fie independentă de folosirea unor auxiliare curriculare.

(3) În vederea acceptării pentru evaluare, editurile trebuie să respecte următoarele cerinte:

a) proiectul de manual scolar trebuie să fie depersonalizat, astfel încât să nu contină numele autorilor, numele editurii, sigla, alte semne particulare sau date care pot conduce la identificarea autorilor/editurii;

b) pagina de gardă a proiectului de manual scolar trebuie să cuprindă, în ordine, titlul disciplinei/modulului de pregătire profesională, în limba română si, după caz, în limbile minoritătilor nationale, clasa, tipul de programă scolară, numărul ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea programei scolare, numărul de pagini;

c) pe pagina a treia a manualelor de limba si literatura română, de limba si literatura maternă si de istorie se tipăreste textul imnului national, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritătile si institutiile publice.

Art. 26. - (1) Depunerea proiectelor de manuale scolare si a ofertei de pret, în plicuri sigilate si securizate de către deponenti, se face la CNCEIP si este consemnată în registrul de intrare-iesire al CNCEIP

(2) Comisia pentru verificarea îndeplinirii specificatiilor tehnice, formată din reprezentanti ai CNCEIP si ai editurilor, analizează respectarea specificatiilor tehnice si a prevederilor art. 25 alin. (3) si întocmeste un proces-verbal.

(3) În cazul nerespectării specificatiilor tehnice sau a prevederilor art. 25 alin. (3), proiectul de manual scolar este eliminat din evaluare.

(4) Rezultatele analizei realizate de către comisia pentru verificarea îndeplinirii specificatiilor tehnice se anuntă prin afisare la sediul CNCEIP si prin postare pe website-ul institutiei, în termen de maximum 3 zile de la data-limită a depunerii proiectelor de manuale scolare.

(5) Un proiect de manual scolar eliminat pentru nerespectarea specificatiilor tehnice sau a prevederilor art. 25 alin. (3) poate participa la o sesiune ulterioară de evaluare, după remedierea deficientelor.

 

CAPITOLUL V

Evaluarea proiectelor de manuale scolare

 

Art. 27. - (1) Evaluarea proiectelor de manuale scolare se declansează după aprobarea de către MECT a listei de evaluatori.

(2) Evaluarea stiintifică a fiecărui proiect de manual scolar este realizată de către 5 evaluatori.

(3) Fiecare evaluator pentru o disciplină/un modul de pregătire profesională primeste, în vederea evaluării, toate proiectele de manuale scolare corespunzătoare aceleiasi clase în perioada stabilită prin calendar.

(4) Activitatea de evaluare a manualelor scolare se desfăsoară, în mod independent, de către fiecare evaluator.


(5) Evaluarea/reevaluarea proiectelor de manuale scolare este confidentială până la comunicarea rezultatelor către edituri. Pentru respectarea caracterului de confidentialitate a evaluării/reevaluării, fiecare evaluator depune, în momentul primirii proiectelor de manuale scolare în vederea evaluării, angajamentul de confidentialitate completat, care se păstrează la CNCEIP

(6) Un evaluator poate primi, potrivit competentei si experientei sale didactice, în vederea evaluării/reevaluării, proiecte de manuale scolare la mai multe discipline/module de pregătire profesională, în conformitate cu prezenta metodologie.

Art. 28. - (1) Fiecare evaluator analizează proiectul de manual scolar prin aprecierea continutului si completează fisa-tip de evaluare a proiectului de manual scolar, pe baza grilei pentru evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare.

(2) Evaluatorii mentionează, exclusiv în fisa de evaluare, pe lângă punctajul acordat fiecărui indicator, argumente si/sau exemple.

(3) În situatia în care se constată că două sau mai multe edituri au depus proiecte de manuale identice, acestea sunt eliminate din evaluare.

Art. 29. - (1) În urma evaluării stiintifice, un proiect de manual scolar poate fi declarat „admis” sau „respins”.

(2) Proiectul de manual scolar este declarat „admis” dacă îndeplineste simultan următoarele conditii:

a) a fost declarat „admis” de către comisia de verificare a îndeplinirii specificatiilor tehnice anuntate;

b) respectă criteriile eliminatorii;

c) a obtinut minimum 70 de puncte pentru criteriile generale de calitate.

Art. 30. - (1) Media finală a proiectului de manual scolar este calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor finale pentru criteriile generale de calitate, acordate de fiecare dintre evaluatori.

(2) În situatia în care se constată diferente mai mari sau egale cu 7 puncte între oricare două punctaje finale pentru criteriile generale de calitate, acordate de evaluatori, se procedează după cum urmează:

a) CNCEIP desemnează un al saselea evaluator care lecturează proiectul de manual scolar, analizează comparativ fisele de evaluare a proiectelor de manuale scolare completate de fiecare dintre evaluatorii initiali si propune o solutie;

b) consilierul de specialitate al CNCEIP îi convoacă pe cei 6 evaluatori, analizează împreună cu acestia situatia constatată si solutia propusă de către evaluatorul desemnat; hotărârile se consemnează într-un proces-verbal în care se precizează punctajele finale pentru criteriile aflate în discutie;

c) în baza acestui proces-verbal se calculează media finală a proiectului de manual scolar.

Art. 31. - (1) Fiecare fisă de evaluare a proiectului de manual scolar cuprinde codul proiectului de manual scolar, titlul disciplinei/modulului de pregătire profesională, clasa, tipul de programă, numărul ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea programei scolare, titlul proiectului de manual scolar, numărul de pagini, numele, prenumele si semnătura evaluatorului.

(2) Fisele de evaluare a proiectelor de manuale scolare sunt centralizate la CNCEIP

(3) Rezultatele sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale scolare sunt comunicate de către CNCEIP, prin adrese oficiale, editurilor si sunt postate pe website-ul CNCEIP, în perioada stabilită prin calendar.

(4) CNCEIP pune la dispozitia editurilor, la cerere, fisele de evaluare pentru fiecare proiect de manual scolar prezentat spre evaluare.

 

CAPITOLUL VI

Depunerea, rezolvarea contestatiilor si stabilirea rezultatelor finale ale sesiunii de evaluare a proiectelor

de manuale scolare

 

Art. 32. - (1) Contestarea rezultatului evaluării stiintifice a proiectelor de manuale scolare se face numai pentru proiectele de manuale scolare declarate „respinse” în urma evaluării pe baza criteriilor generale de calitate.

(2) Contestatia se face prin solicitare scrisă, înregistrată la CNCEIP, în termenul prevăzut în calendar.

(3) Pentru fiecare proiect de manual scolar la care s-au înregistrat contestatii se specifică si criteriul/criteriile la care se solicită reevaluarea.

(4) Editurile pot contesta rezultatul evaluării stiintifice numai pentru proiectele de manuale scolare proprii.

Art. 33. - Proiectele de manuale scolare la care s-au înregistrat contestatii sunt reevaluate, conform prevederilor prezentei metodologii.

Art. 34. - Reevaluarea proiectelor de manuale scolare este realizată de către 3 evaluatori, altii decât cei care au evaluat initial proiectul de manual scolar si, dacă a fost cazul, altul decât evaluatorul desemnat de către CNCEIP pentru rezolvarea divergentelor în aprecierea unor criterii.

Art. 35. - (1) Reevaluarea proiectelor de manuale scolare respectă aceleasi proceduri utilizate în evaluarea initială.

(2) În situatia în care se constată diferente mai mari sau egale cu 5 puncte între oricare dintre punctajele finale pentru criteriile generale de calitate, acordate de fiecare dintre cei

3 evaluatori, în conditiile stipulate la art. 7 lit. j), se procedează după cum urmează:

a) CNCEIP desemnează un al patrulea evaluator care lecturează proiectul de manual scolar, analizează comparativ fisele de evaluare a proiectelor de manuale scolare completate de fiecare dintre evaluatorii initiali si propune o solutie;

b) consilierul de specialitate al CNCEIP îi convoacă pe cei

4 evaluatori, analizează împreună cu acestia situatia constatată si solutia propusă de către evaluatorul desemnat; hotărârile se consemnează într-un proces-verbal în care se precizează punctajele finale pentru criteriile aflate în discutie;

c) în baza acestui proces-verbal se calculează media finală a proiectului de manual scolar reevaluat.

Art. 36. - (1) După finalizarea reevaluării proiectelor de manuale scolare, CNCEIP analizează media finală a proiectului de manual scolar după reevaluare, în comparatie cu media finală a proiectului de manual scolar acordată initial.

(2) Contestatiile sunt admise numai în situaia în care se constată diferene mai mari sau egale cu 5 puncte, în plus sau în minus, între media finală a proiectului de manual scolar de la evaluarea initială si cea de după reevaluare. În acest caz, media finală este cea de după reevaluare. Dacă diferenta dintre media finală a proiectului de manual scolar de la evaluarea initială si cea de după reevaluare este mai mică de 5 puncte, media finală este cea acordată în urma evaluării initiale, iar contestatia este respinsă.

Art. 37. - Rezultatele obtinute în urma contestatiilor sunt definitive.

Art. 38. - Rezultatele contestatiilor si rezultatele finale ale sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale scolare sunt comunicate editurilor si sunt postate pe website-ul CNCEIP, în perioada stabilită prin calendar.

Art. 39. - (1) Pentru acele proiecte de manuale scolare care au fost declarate admise după comunicarea rezultatelor finale ale sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale scolare, CNCEIP transmite editurilor nota privind calitatea proiectului de manual scolar, în care sunt specificate modificări în vederea corectării imperfectiunilor referitoare la criteriile mentionate la art. 8 alin. (3).


(2) Propunerile de modificare mentionate în nota privind calitatea proiectului de manual scolar trebuie să fie operate, în totalitate, de către edituri, în perioada stabilită prin calendar.

Art. 40. - Responsabilitatea pentru corectitudinea si calitatea proiectelor de manuale scolare admise revine, după caz, autorilor, editurii, referentilor si evaluatorilor proiectelor de manuale scolare.

 

CAPITOLUL VII

Aprobarea manualelor scolare

 

Art. 41. - (1) După comunicarea rezultatelor finale ale sesiunii de evaluare, editurile care au proiecte de manuale scolare declarate „admise” operează modificările cuprinse în nota privind calitatea proiectului de manual scolar si depun forma finală imprimată a acestuia, consemnată în registrul de intrare-iesire al CNCEIP

(2) CNCEIP desemnează 2 dintre evaluatorii initiali pentru verificarea operării modificărilor cuprinse în nota privind calitatea proiectului de manual; evaluatorii consemnează într-un proces-verbal respectarea/nerespectarea operării tuturor modificărilor cuprinse în notă.

(3) În situatia în care se constată faptul că nu au fost operate toate modificările cuprinse în nota privind calitatea proiectului de manual scolar, acesta este declarat „respins”.

(4) Proiectul de manual declarat „admis” se include în lista manualelor care vor fi propuse spre aprobare.

Art. 42. - (1) Avizul „Bun de tipar” se acordă de către CNCEIP după aprobarea manualelor scolare prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(2) Avizul „Bun de tipar” se înmânează delegatului oficial al editurii.

Art. 43. - (1) Copia avizului „Bun de tipar” se atasează fiecărui proiect de manual scolar aprobat în formă finală imprimată, care devine exemplar de referintă.

(2) Fiecare exemplar de referintă rămâne în păstrarea CNCEIP până la iesirea din folosintă a manualului respectiv.

Art. 44. - Pentru fiecare proiect de manual scolar aprobat, editurile au obligatia de a mentiona, pe pagina tehnică, numele a 2 referenti: un referent din învătământul preuniversitar, cu doctorat sau gradul didactic I, si un referent, cadru didactic universitar, având cel putin functia didactică de lector, cu titlul stiintific de doctor.

Art. 45. - După aprobare, în caseta tehnică a manualului scolar, se notează următorul text: „Manualul scolar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. ... din ..., în urma evaluării stiintifice, si este realizat în conformitate cu programa scolară aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. ... din ...”.

 

PARTEA a III-a

Achizitionarea manualelor scolare pentru învătământul obligatoriu

 

Art. 46. - (1) CNCEIP organizează si desfăsoară licitatia pentru achizitia manualelor scolare noi, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.

(2) CNCEIP monitorizează achizitionarea manualelor scolare pentru învătământul obligatoriu.

(3) La propunerea CNCEIP, MECT alocă bugetul pentru achizitionarea manualelor scolare noi si pentru completarea stocurilor de manuale scolare prin retipărire, pentru fiecare ISJ/ISMB.

Art. 47. - ISJ/ISMB achizitionează doar manualele scolare declarate câstigătoare la licitatie.

Art. 48. - (1) În urma licitatiei organizate, achizitionarea manualelor scolare are la bază încheierea unui acord-cadru de furnizare a manualelor scolare între ISJ/ISMB, ca autoritate contractantă, si edituri, ca operatori economici, care prevede:

a) obligatiile pe care editura si le-a asumat, conform specificatiilor tehnice ale exemplarului de referintă;

b) specificarea pretului unitar de achizitie.

(2) Acordul-cadru de furnizare a manualelor scolare se încheie pe o perioadă de 48 de luni.

(3) În acordul-cadru se prevede, în mod expres, faptul că editura are obligatia de a asigura manuale scolare retipărite, la pretul calculat, anual, după formula:

Prt = Pia + (Pia x Ri),

unde: Prt - pretul de achizitie al manualului scolar retipărit; Pia - pretul initial de achizitie al manualului; Ri - rata de indexare, în procente.

(4) Rata de indexare este calculată de către Institutul National de Statistică, denumit în continuare INS, ca indice al preturilor de consum pentru postul de cheltuieli Cărti scolare pentru perioada cuprinsă între luna în care s-a încheiat contractul de achizitie si luna premergătoare celei în care se face solicitarea către INS.

Art. 49. - (1) Contractele subsecvente acordului-cadru, atât pentru achizitia manualelor scolare noi, cât si pentru retipărirea manualelor scolare, se încheie între ISJ/ISMB si editurile interesate, în concordantă cu prevederile acordului-cadru de furnizare a manualelor scolare si în conditiile prevăzute la art. 48.

(2) Contractele de achizitie publică si contractele de retipărire a manualelor scolare se încheie fără a utiliza, în mod abuziv sau impropriu, acordurile-cadru de furnizare a manualelor scolare, astfel încât să împiedice, să restrângă sau să distorsioneze concurenta dintre edituri.

(3) În situatia în care se constată încălcarea prevederilor contractelor, MECT sesizează autoritătile competente.

Art. 50. - Persoanele implicate din partea ISJ/ISMB în procesul de încheiere a contractelor subsecvente acordului-cadru se află în situatie de incompatibilitate atunci când se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de încheiere a respectivelor contracte. În acest sens, membrii comisiei de achizitie vor depune, la începerea activitătii, la secretariatul ISJ/ISMB o declaratie de interese.

 

CAPITOLUL VIII

Achizitionarea manualelor scolare noi

 

Art. 51. - (1) MECT-CNCEIP stabileste lista manualelor scolare noi care urmează să fie achizitionate, prin licitatie.

(2) În vederea organizării licitatiei pentru achizitia manualelor scolare se parcurg următoarele etape:

a) anuntarea publică a licitatiei de manuale scolare, care cuprinde calendarul si specificatiile tehnice;

b) depunerea în termen, de către edituri, a proiectelor de manuale scolare si a ofertelor de pret în plicuri sigilate;

c) deschiderea, în sedintă publică, a ofertelor de pret corespunzătoare proiectelor de manuale scolare depuse si consemnarea acestora în procesul-verbal;

d) evaluarea calitătii stiintifice a proiectelor de manuale scolare, în baza prevederilor prezentei metodologii;

e) declararea manualelor scolare câstigătoare se realizează conform art. 52.

Art. 52. – MECT-CNCEIP stabileste lista manualelor scolare noi care urmează să fie achizitionate de către ISJ/ISMB, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire profesională, pentru fiecare clasă, astfel:


a) ca urmare a deschiderii ofertelor de pret corespunzătoare proiectelor de manuale scolare aprobate, se identifică pretul minim ofertat si se declară câstigător manualul scolar a cărui ofertă este pretul minim ofertat;

b) se calculează nivelul de pret cu 40% mai mare decât pretul minim ofertat; se ordonează în mod crescător ofertele si se declară câstigătoare toate manualele scolare ale căror oferte de pret se încadrează în intervalul dintre pretul minim ofertat si nivelul de pret calculat cu 40% mai mare decât pretul minim ofertat;

c) ca urmare a acestei proceduri, în Catalog vor fi cuprinse manualul cu pretul minim ofertat si toate manualele ale căror preturi ofertate se încadrează în intervalul dintre pretul minim ofertat si nivelul de pret calculat cu 40% mai mare decât pretul minim ofertat.

Art. 53. - Achizitionarea de pe piata liberă a proiectelor de manuale scolare care nu au fost incluse în lista manualelor scolare noi se realizează potrivit vointei părintilor/elevilor.

Art. 54. - (1) După finalizarea licitatiei pentru achizitia manualelor scolare noi, lista cu proiectele de manuale scolare se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(2) La aparitia în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului MECT de aprobare a listei manualelor scolare noi, CNCEIP va actualiza Catalogul.

Art. 55. - (1) ISJ/ISMB coordonează si controlează procesul de consultare a manualelor scolare noi de către cadrele didactice.

(2) Fiecare ISJ/ISMB organizează cel putin o expozitie de manuale scolare noi pentru fiecare municipiu/oras/zonă rurală, cu o durată de 30 de zile, în vederea facilitării alegerii manualelor scolare pentru procesul de predare-învătare-evaluare, si anuntă editurilor interesate programul si calendarul expozitiilor.

Art. 56. - (1) ISJ/ISMB asigură conditiile unei consultări eficiente de către toate cadrele didactice a manualelor scolare nou-aprobate, pe baza Catalogului întocmit de CNCEIP.

(2) Fiecare ISJ/ISMB are responsabilitatea de a organiza si de a coordona întâlniri de lucru, expuneri si dezbateri referitoare la continutul manualelor scolare noi. Prezenta cadrelor didactice la întâlnirile de lucru organizate în vederea consultării manualelor scolare noi este monitorizată de către ISJ/ISMB si de către directorii unitătilor de învătământ.

Art. 57. - (1) Dacă la închiderea expozitiei de manuale scolare noi editurile participante îsi dau acordul pentru depunerea la ISJ/ISMB a unor exemplare din manualele scolare cu care s-au prezentat în expozitie, depunerea este consemnată în registrul de intrare-iesire al ISJ/ISMB.

(2) După închiderea expozitiei de manuale scolare noi, fiecare unitate de învătământ organizează, în cel mult 10 zile, analize si dezbateri, la nivel de catedră/arie curriculară, în care se finalizează procesul de selectie a manualelor scolare noi.

(3) Cadrele didactice pot alege, în vederea utilizării în procesul de predare-învătare-evaluare, numai manualele scolare care figurează în Catalog.

(4) Pentru clase situate pe acelasi nivel de învătământ, cadrele didactice pot alege manuale scolare diferite.

(5) Fiecare unitate de învătământ centralizează într-o bază de date optiunile pentru fiecare titlu de manual scolar, pe fiecare disciplină/modul de pregătire profesională si pe fiecare editură, si trimite baza de date, în format electronic si tipărit, către ISJ/ISMB.

Art. 58. - (1) La nivel local, ISJ/ISMB coordonează achizitionarea manualelor scolare noi si monitorizează difuzarea manualelor scolare în unitătile de învătământ.

(2) La nivelul fiecărui inspectorat scolar se constituie o comisie de achizitie a manualelor scolare, aprobată prin decizie a inspectorului scolar general.

Art. 59. - Comisia de achizitie a manualelor scolare de la nivelul ISJ/ISMB întreprinde următoarele actiuni, în perioada stabilită prin calendar:

a) întocmeste formularele-tip de comandă, pe baza listei manualelor scolare noi care urmează să fie achizitionate de către ISJ/ISMB si a Catalogului;

b) transmite formularele-tip de comandă fiecărei unităti de învătământ;

c) monitorizează corectitudinea întocmirii de către unitătile de învătământ a bazelor de date cu privire la necesarul de manuale scolare noi si acordă asistentă unitătilor de învătământ în vederea întocmirii comenzilor;

d) centralizează de la fiecare unitate de învătământ formularele de comandă completate în format electronic si imprimat;

e) stabileste titlurile si tirajele pentru achizitionarea manualelor scolare noi, la nivel de inspectorat;

f) stabileste comanda finală pentru fiecare unitate de învătământ, care este transmisă depozitelor judetene de carte scolară si unitătilor de învătământ;

g) încheie cu editurile acordurile-cadru si contractele de achizitie publică a manualelor scolare si le supune spre aprobare conducerii ISJ/ISMB;

h) monitorizează difuzarea manualelor scolare noi în depozitele judetene de carte scolară si apoi în unitătile de învătământ;

i) redactează, în termenul stabilit prin calendar, raportul către CNCEIP, în care este precizat gradul de asigurare a manualelor scolare în învătământul obligatoriu.

Art. 60. - În contractul de achizitie publică a manualelor scolare se specifică faptul că tipărirea manualului scolar nou se realizează conform exemplarului de referintă si că difuzarea manualelor scolare noi către depozitele judetene de carte scolară este asigurată de edituri pentru fiecare titlu de manual scolar.

Art. 61. - Inspectoratele scolare au obligatia de a atribui contractele de achizitie publică a manualelor scolare numai cu respectarea conditiilor financiare stabilite în acordul-cadru de furnizare a manualelor scolare si în baza unui document oficial prin care editura se obligă să respecte specificatiile tehnice ale exemplarului de referintă.

Art. 62. - Pentru activitatea de difuzare a manualelor scolare în unitătile de învătământ, fiecare depozit judetean de carte scolară din cadrul ISJ/ISMB primeste o cotă de distributie de 10%, virată de MECT sau de operatorii economici care si-au asumat obligatia de a edita, tipări si difuza manualele scolare.

Art. 63. - După tipărirea manualelor scolare noi, editurile transmit manualele scolare comandate fiecărui depozit judetean de carte scolară din cadrul ISJ/ISMB.

Art. 64. - Depozitele judetene de carte scolară transmit manuale scolare noi către fiecare unitate de învătământ.

 

CAPITOLUL IX

Procesul de completare a stocurilor de manuale scolare

 

Art. 65. - (1) Completarea stocurilor de manuale scolare pentru învătământul obligatoriu se realizează anual, prin achizitionarea manualelor scolare retipărite.

(2) Procesul de completare a stocurilor de manuale scolare vizează numai manualele scolare achizitionate de către ISJ/ISMB.


Art. 66. - În vederea demarării procesului de completare a stocurilor de manuale scolare, CNCEIP întreprinde următoarele activităti:

a) actualizează Catalogul, prin validarea acestuia în conformitate cu documentele oficiale de suspendare sau de retragere de la retipărire si/sau cu documentele care atestă aprobarea de reînscriere în Catalog;

b) solicită INS indicele preturilor de consum pentru postul de cheltuieli Cărti scolare si îl transmite ISJ/ISMB;

c) stabileste procentajele de retipărire care sunt unice pe disciplină/modul, pe baza unui studiu privind necesarul de manuale scolare la nivelul fiecărui ISJ/ISMB;

d) propune repartizarea fondurilor alocate retipăririlor de manuale scolare, în baza solicitărilor fundamentate de către ISJ/ISMB;

e) propune MECT, spre aprobare, fondurile necesare demarării procesului de completare a stocurilor de manuale scolare, în limita bugetului alocat.

Art. 67. - În vederea achizitionării manualelor scolare retipărite, la nivelul ISJ/ISMB se întreprind următoarele actiuni:

a) întocmirea formularelor-tip de comandă, care includ numai titlurile de manuale scolare destinate achizitionării de către ISJ/ISMB, în baza Catalogului;

b) transmiterea formularelor-tip de comandă către fiecare unitate de învătământ;

c) acordarea de asistentă unitătilor de învătământ, în vederea întocmirii comenzilor;

d) monitorizarea corectitudinii întocmirii/actualizării de către unitătile de învătământ a bazelor de date cu privire la stocurile existente de manuale scolare/necesarul de manuale scolare;

e) centralizarea formularelor de comandă, completate în format electronic si imprimat, de la fiecare unitate de învătământ;

f) coordonarea redistribuirii manualelor scolare existente între unitătile de învătământ;

g) stabilirea titlurilor si a tirajelor pentru achizitionarea manualelor scolare retipărite, la nivel de inspectorat;

h) încheierea cu editurile a contractelor de retipărire a manualelor scolare;

i) monitorizarea difuzării manualelor scolare retipărite către depozitele judetene de carte scolară si apoi în unitătile de învătământ.

Art. 68. - În vederea întocmirii comenzilor, unitătile de învătământ stabilesc numărul de manuale scolare pe fiecare titlu, în functie de mobilitatea populatiei scolare: schimbare de domiciliu, transferuri, retrageri, abandon scolar, repetentii, alte situatii prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 69. - CNCEIP efectuează anual analize si studii utilizând date furnizate de către ISJ/ISMB, în vederea fundamentării alocatiilor bugetare pentru completarea stocurilor de manuale.

Art. 70. - În procesul de retipărire a manualelor scolare, inspectoratele scolare au obligatia de a se încadra în bugetul alocat de către MECT.

Art. 71. - În contractul de retipărire se specifică faptul că tipărirea manualului scolar se realizează conform exemplarului de referintă, iar difuzarea manualelor scolare către depozitele judetene de carte scolară este asigurată de edituri, pentru fiecare titlu de manual scolar.

Art. 72. - Inspectoratele scolare au obligatia de a încheia contractele de retipărire a manualelor scolare cu respectarea conditiilor financiare stabilite în acordul-cadru de furnizare a manualelor scolare si în baza unei note oficiale, din care să rezulte faptul că editura se obligă să respecte specificatiile tehnice ale exemplarului de referintă.

Art. 73. - (1) După retipărirea manualelor scolare, editurile transmit manualele comandate către depozitele judetene de carte scolară din cadrul ISJ/ISMB.

(2) Din depozitul judetean de carte scolară se transmit fiecărei unităti de învătământ manualele scolare retipărite, conform comenzii aprobate de ISJ/ISMB.

 

PARTEA a IV-a

Evidenta si gestionarea manualelor scolare în învătământul obligatoriu

 

CAPITOLUL X

Coordonarea evidentei si a gestionării manualelor scolare

 

Art. 74. - La nivel national, evidenta centralizată a situatiei manualelor scolare este coordonată de către CNCEIP

Art. 75. - În vederea păstrării evidentei manualelor scolare existente la nivel national, CNCEIP întocmeste baza de date ce cuprinde numărul de manuale scolare existente, casate, necesare si comandate în anul scolar anterior, pe edituri, autori, discipline si clase, conform informatiilor transmise de către ISJ/ISMB.

Art. 76. - La nivelul ISJ/ISMB, evidenta si gestionarea manualelor scolare este coordonată de o comisie judeteană/a municipiului Bucuresti de evidentă si gestionare a manualelor scolare.

Art. 77. - Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de evidentă si gestionare a manualelor scolare, numită pe baza unei decizii la nivel de ISJ/ISMB, este alcătuită dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar si 4 membri.

Art. 78. - Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de evidentă si gestionare a manualelor scolare are următoarele atributii:

a) organizează si monitorizează evidenta manualelor scolare existente în fiecare unitate de învătământ;

b) acordă asistentă unitătilor de învătământ în evidenta si gestionarea manualelor scolare;

c) întocmeste, în baza Catalogului, formularele-tip de evidentă a manualelor scolare, codificate conform prezentei metodologii; lista codurilor manualelor scolare este prevăzută în anexa nr. 6;

d) transmite fiecărei unităti de învătământ formularele-tip de evidentă;

e) monitorizează corectitudinea întocmirii evidentei manualelor scolare de către unitătile de învătământ;

f) centralizează, de la fiecare unitate de învătământ, formularele de evidentă completate în format electronic si tipărit;

g) contabilizează, pe edituri si pe clase, datele obtinute de la unitătile de învătământ, în vederea realizării unei baze de date a manualelor scolare;

h) actualizează anual baza de date a manualelor scolare existente la nivel local;

i) monitorizează gestionarea manualelor scolare în unitătile de învătământ;

j) întocmeste raportul anual privind situatia manualelor scolare existente la nivel local, pe care îl înaintează CNCEIP;

k) monitorizează redistribuirea manualelor scolare existente între unitătile de învătământ;

l) verifică si aprobă, după caz, propunerile unitătilor de învătământ de casare a manualelor scolare care nu mai pot fi utilizate.

Art. 79. - La nivelul fiecărei unităti de învătământ, evidenta si gestionarea manualelor scolare sunt coordonate de o comisie de evidentă si gestionare a manualelor scolare.


Art. 80. - Comisia de evidentă si gestionare a manualelor scolare, numită în baza unei decizii interne a unitătii de învătământ, este alcătuită din:

a) presedinte: directorul unitătii de învătământ/directorul adjunct al unitătii de învătământ;

b) vicepresedinte: bibliotecarul unitătii de învătământ/ responsabilul cu manualele scolare;

c) secretar: un informatician din cadrul unităţii de învătământ/ administratorul de retea/un profesor cu abilităti de operare pe calculator;

d) membri permanenti: dirigintii/învătătorii fiecărei clase. Art. 81. - Comisia de evidenă si gestionare a manualelor

scolare, constituită la nivelul unitătii de învătământ, are următoarele atributii:

a) întocmeste si păstrează evidenta manualelor scolare existente în unitatea de învătământ;

b) monitorizează corectitudinea întocmirii evidentei manualelor scolare la nivel de clasă;

c) întocmeste/actualizează anual propria bază de date, în conformitate cu formularul-tip de comandă a manualelor scolare, primite de la Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de evidentă si gestionare a manualelor scolare;

d) completează formularul-tip de comandă a manualelor scolare;

e) monitorizează gestionarea manualelor scolare în unitatea de învătământ;

f) întocmeste raportul anual către Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de evidentă si gestionare a manualelor scolare, cu privire la situatia manualelor scolare existente în unitatea de învătământ;

g) întocmeste baza de date privind deficitul de manuale scolare în vederea redistribuirii, de către ISJ/ISMB, a manualelor scolare între unitătile de învătământ;

h) propune Comisiei de evidentă si gestionare a manualelor scolare casarea manualelor scolare care nu mai pot fi utilizate din cauza gradului de uzură fizică si/sau morală, precum si a celor a căror valabilitate a expirat.

 

CAPITOLUL XI

Gestionarea manualelor scolare

 

Art. 82. - Gestionarea manualelor scolare se realizează la nivelul inspectoratelor scolare, prin depozitele judetene de carte scolară, precum si la nivelul fiecărei unităti de învătământ, prin bibliotecile proprii.

Art. 83. - La nivelul fiecărui ISJ/ISMB functionează un depozit judetean de carte scolară, care se află în responsabilitatea unui sef de depozit.

Art. 84. - Atributiile sefului de depozit sunt:

a) organizează evidenta si gestionează manualele scolare existente în depozitul de carte scolară;

b) coordonează derularea achizitionării manualelor scolare noi, precum si a procesului de completare a stocurilor;

c) monitorizează, pe edituri/titluri de manuale scolare si autori/clase, rulajul de manuale scolare în/din depozit;

d) primeste în depozit, de la edituri, manualele scolare comandate de ISJ/ISMB;

e) realizează distribuirea manualelor scolare din depozit în unitătile de învătământ în termenele prevăzute prin calendar.

Art. 85. - Gestionarea manualelor scolare la nivelul fiecărei unităti de învătământ este realizată de bibliotecar/de responsabilul cu manualele scolare.

Art. 86. - (1) La începutul fiecărui an scolar, bibliotecarul/ responsabilul cu manualele scolare din unitatea de învătământ preia, pe baza documentelor justificative, manualele scolare noi si manualele scolare retipărite, de la depozitul de carte scolară.

(2) La nivelul unitătii de învătământ, manualele scolare sunt identificate prin coduri, în conditiile prezentei metodologii.

Art. 87. - Fiecare unitate de învătământ are obligatia să stipuleze, în propriul regulamentul intern, etapele procesului de predare-primire, precum si monitorizarea stării manualelor scolare.

 

PARTEA a V-a

Regimul Catalogului manualelor scolare pentru învătământul preuniversitar

 

Art. 88. - (1) Catalogul cuprinde titlurile de manuale scolare aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, pe edituri si autori.

(2) Catalogul este structurat în 3 părti:

a) manualele scolare în vigoare pentru învătământul obligatoriu;

b) manualele scolare în vigoare pentru învătământul secundar superior;

c) manualele scolare în vigoare adaptate învătământului special.

(3) Manualele scolare în vigoare sunt identificate prin coduri pentru nivelul de învătământ, clasă, arie curriculară, limbă de predare.

Art. 89. - Catalogul este întocmit pe baza listei manualelor scolare noi, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului, pentru învătământul preuniversitar, la care se adaugă pretul de achizitie corespunzător fiecărui titlu.

Art. 90. - Întocmirea si modificarea Catalogului sunt realizate de CNCEIP Forma electronică a Catalogului este actualizată de CNCEIP la fiecare aprobare a unor manuale scolare noi prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 91. - În vederea întocmirii si modificării Catalogului, CNCEIP întreprinde următoarele actiuni:

a) înscrie în Catalog titlurile de manuale scolare, în baza ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea manualelor scolare;

b) atribuie coduri pentru fiecare titlu de manual scolar, conform prezentei metodologii;

c) elaborează si aplică procedura pentru verificarea exactitătii înscrisurilor din Catalog;

d) actualizează, modifică si completează Catalogul, în conformitate cu documentele oficiale care atestă aprobarea lor pentru utilizare în sistemul de învătământ preuniversitar si/sau suspendarea/retragerea temporară/radierea titlurilor de manuale scolare;

e) redactează proiectul de ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru suspendarea/ retragerea temporară/ radierea titlurilor de manuale scolare, ori de câte ori este necesar;

f) publică Catalogul pe website-ul MECT si pe cel al CNCEIP

 

PARTEA a VI-a

Manualele scolare pentru învătământul special

 

Art. 92. - (1) Învătământul special, ca parte integrantă a sistemului national de învătământ, dispune de manuale scolare adaptate, în conformitate cu nevoile speciale ale elevilor cu dizabilităti.

(2) Activitatea de predare-învătare-evaluare desfăsurată cu elevii cu dizabilităti se realizează pe baza unor manuale scolare, elaborate conform curriculumului din învătământul de masă, adaptate în functie de tipul si gravitatea deficientei sau pe baza unui curriculum special.


(3) Manualele pentru învătământul special sunt asigurate prin:

a) adaptarea manualelor aprobate pentru învătământul de masă;

b) aprobarea unor manuale scolare noi.

Art. 93. - (1) Elevii cu deficientă mintală din scolile speciale studiază după un curriculum special, pe baza unor manuale scolare adaptate, în conformitate cu nevoile lor de instruire si formare, raportate la gravitatea deficientei.

(2) Elevii cu deficientă de vedere studiază după curriculumul din învătământul de masă, pe baza acelorasi manuale din învătământul de masă, dar adaptate din punctul de vedere al tehnoredactării, astfel:

a) pentru elevii ambliopi, manualul scolar este realizat în baza unor elemente tehnice si a unor suporturi vizuale aparte: contrast text-imagine-pagină si spatiere a textului, caractere si dimensiuni compatibile cu gravitatea deficientei, imprimare cromatică adecvată;

b) pentru elevii nevăzători, manualul scolar este transcris în alfabetul Braille.

(3) Elevii cu deficientă de auz studiază după curriculumul din învătământul de masă, adaptat în functie de tipul si gravitatea deficientei, ori după un curriculum special, astfel:

a) elevii cu hipoacuzie usoară studiază pe baza acelorasi manuale din învătământul de masă;

b) elevii cu hipoacuzie medie si forte, precum si cei cu surditate studiază pe baza unor manuale scolare speciale.

Art. 94. - (1) Pentru aprobarea manualelor scolare noi, MECT, prin CNCEIP, organizează sesiuni de evaluare a proiectelor de manuale scolare noi pentru învătământul special, în conditiile prevăzute la cap. IV - Organizarea sesiunilor de evaluare a proiectelor de manuale scolare.

(2) Pentru manualele scolare adaptate, MECT, prin CNCEIP, organizează sesiuni pentru verificarea îndeplinirii specificatiilor tehnice.

Art. 95. - (1) MECT, prin CNCEIP, organizează anual două sesiuni de verificare a îndeplinirii specificatiilor tehnice în care au fost realizate manualele scolare adaptate învătământului special, cu o durată maximă de 60 de zile.

(2) Sesiunea principală este programată în perioada februarie—martie a fiecărui an calendaristic.

(3) Cea de-a doua sesiune anuală de verificare a specificatiilor tehnice în care au fost realizate manualele scolare adaptate învătământului special se organizează, după caz, la minimum 3 luni de la încheierea sesiunii principale.

(4) Fiecare sesiune de verificare se anuntă în mass-media si pe website-ul CNCEIP si se organizează pe tipuri de deficientă.

(5) Verificarea îndeplinirii specificatiilor tehnice pentru manualele adaptate se realizează de către o comisie din care fac parte si cadre didactice din învătământul special.

Art. 96. - Pentru organizarea fiecărei sesiuni de verificare a îndeplinirii specificatiilor tehnice în care au fost realizate manualele scolare adaptate învătământului special, CNCEIP parcurge următoarele etape:

a) elaborează specificatii tehnice aparte pentru manualele scolare adaptate învătământului special, pe care le anuntă în mass-media si pe website-ul CNCEIP;

b) nominalizează cadrele didactice care verifică îndeplinirea specificatiilor tehnice de către manualele scolare adaptate învătământului special; selectia cadrelor didactice se realizează în baza unei proceduri separate.

Art. 97. - (1) Sesiunea de verificare a îndeplinirii specificatiilor tehnice în care au fost realizate manualele scolare adaptate învătământului special cuprinde următoarele etape:

a) depunerea la CNCEIP de către edituri în plicuri sigilate si securizate a:

- manualului scolar adaptat învătământului special, în formă imprimată;

- ofertei de pret corespunzătoare manualului scolar adaptat învătământului special;

b) stabilirea membrilor comisiilor de verificare, pe tipuri de deficientă;

c) realizarea verificării propriu-zise a îndeplinirii specificatiilor tehnice de către manualele scolare adaptate învătământului special;

d) redactarea raportului de verificare a respectării specificatiilor tehnice anuntate înaintea sesiunii de verificare, în baza căruia manualul scolar adaptat este declarat „admis” sau „respins”;

e) anuntarea rezultatelor verificării, prin afisare la sediul CNCEIP si prin postare pe website-ul institutiei, în termenul stabilit prin calendar;

f) realizarea proiectului de ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea manualelor scolare adaptate;

g) comunicarea către edituri a avizului „Bun de tipar”.

(2) Manualele scolare adaptate învătământului special, eliminate după sesiunea de verificare, pot participa la o sesiune ulterioară de verificare, după remedierea deficientelor.

Art. 98. - Achizitionarea manualelor scolare noi si completarea, prin retipărire, a stocurilor de manuale scolare pentru învătământul special se realizează în conditiile prevăzute în partea a III-a - Achizitionarea manualelor scolare pentru învătământul obligatoriu.

Art. 99. - Manualele scolare valabile pentru învătământul special sunt înscrise în Catalogul manualelor scolare pentru învătământul special, în conditiile prevăzute la art. 91 lit. a).

Art. 100. - Actualizarea, modificarea si completarea Catalogului manualelor scolare pentru învătământul special sunt realizate de CNCEIP, ori de câte ori este necesar, în conditiile prezentei metodologii.

 

PARTEA a VII-a

Manualele scolare pentru învătământul secundar superior

 

Art. 101. - Evaluarea/reevaluarea si aprobarea proiectelor de manuale scolare pentru învătământul secundar superior se realizează după aceeasi procedură utilizată în cazul evaluării/ reevaluării si aprobării proiectelor de manuale scolare, detaliată în partea a II-a.

Art. 102. - Manualele scolare valabile pentru învătământul secundar superior sunt înscrise în Catalogul manualelor scolare pentru învătământul preuniversitar secundar superior, în conditiile prevăzute la art. 91 lit. a).

Art. 103. - Manualele scolare pentru învătământul secundar superior se comercializează pe piata liberă.

Art. 104. - Actualizarea, modificarea si completarea Catalogului manualelor scolare pentru învătământul preuniversitar secundar superior sunt realizate de CNCEIP, ori de câte ori este necesar, în conditiile prezentei metodologii.

 

PARTEA a VIII-a

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 105. - (1) Respectarea întocmai a Metodologiei privind regimul manualelor scolare în învătământul preuniversitar este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.


(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară si atrage răspunderea disciplinară; personalul din învătământ implicat în evaluarea/reevaluarea proiectelor de manuale scolare, în achizitionarea, în evidenta si gestionarea manualelor scolare răspunde disciplinar, conform legii, pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin, precum si pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învătământului, prestigiului unitătii de învătământ si CNCEIP.

(3) În cazul în care este angajată răspunderea disciplinară, personalul implicat în comisiile de evaluare/reevaluare, în comisiile de achizitionare si în comisiile de evidentă si gestionare a manualelor scolare este sanctionat disciplinar, în raport cu gravitatea abaterilor, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, sau ale Legii nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, după caz.

Art. 106. - Pentru situatiile în care se constată că cei implicati în evaluarea/reevaluarea proiectelor de manuale scolare, în achizitionarea, în evidenta si gestionarea manualelor scolare au săvârsit fapte care întrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, CNCEIP sesizează organele de cercetare penală, în conditiile legii; constatarea faptei săvârsite angajează răspunderea penală a celor implicati.

Art. 107. - (1) Propunerea de sanctionare a personalului indicat la art. 105 alin. (2) se face potrivit art. 117 din Statutul personalului didactic, după informarea prealabilă a CNCEIP

(2) Sanctiunea disciplinară se aplică după efectuarea cercetării administrative a faptei sesizate, având la bază procesul-verbal al comisiei de control, audierea celui în cauză si verificarea sustinerilor făcute de acesta în apărare.

(3) Pentru cercetarea abaterilor săvârsite de personalul indicat la art. 105 alin. (2), se constituie comisii de cercetare a abaterilor, formate din câte 3—5 membri din cadrul CNCEIP, în conditiile prevăzute de art. 119 alin. (2) si (3) din Statutul personalului didactic.

(4) Cercetarea abaterilor prezumate si aplicarea sanctiunilor se realizează în conformitate cu prevederile art. 120—125 din Statutul personalului didactic.

Art. 108. - (1) În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării evaluării/reevaluării proiectelor de manuale scolare, la constituirea comisiilor de evaluare/reevaluare a proiectelor de manuale scolare, CNCEIP solicită declaratii scrise de la fiecare cadru didactic, membru al acestor comisii. În declaratie, evaluatorul de proiecte de manuale scolare precizează că nu se află în niciuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la art. 15 alin. (3) si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

(2) De asemenea, declaratia scrisă cuprinde mentiunea că, în cazul constatării unor nereguli în activitatea sa în calitate de evaluator al proiectelor de manuale scolare, cadrul didactic a luat cunostintă că este sanctionat, în functie de gravitatea abaterii, în conformitate cu prezenta metodologie.

Art. 109. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 17 constituie abatere disciplinară si conduce la aplicarea sanctiunilor stabilite prin Statutul personalului didactic si, după caz, la sesizarea organelor de cercetare penală, în conditiile legii.

(2) MECT si CNCEIP îsi declină orice răspundere care decurge din nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3) sau din încălcarea continutului declaratiei autentificate depuse de edituri, răspunderea revenind în exclusivitate editurilor.

Art. 110. - Anual, până la data de 31 august, CNCEIP postează pe website-ul propriu, www.cnceip.ro, calendarul.

Art. 111. - Viabilitatea manualelor scolare tipărite este de 4 ani scolari, perioadă calculată din momentul achizitiei publice sau similar pentru ciclul superior al liceului, de pe piata liberă.

Art. 112. - Manualele scolare utilizate în sistemul de învătământ preuniversitar pentru o disciplină/un modul de pregătire profesională îsi pierd valabilitatea odată cu achizitionarea noilor manuale scolare, elaborate în baza unor noi programe scolare sau a unor programe scolare care au fost modificate cu minimum 25% fată de programele scolare precedente, pentru aceeasi disciplină/acelasi modul de pregătire profesională.

Art. 113. - Manualele scolare retipărite pentru o disciplină/ un anumit modul de pregătire profesională sunt valabile simultan cu manualele scolare utilizate în sistemul de învătământ preuniversitar, dar îsi pierd valabilitatea odată cu achizitionarea manualelor scolare noi, elaborate în baza unor noi programe scolare sau a unor programe scolare care au fost modificate cu minimum 25% fată de programa scolară precedentă, pentru aceeasi disciplină/ acelasi modul de pregătire profesională.

Art. 114. - Plata evaluatorilor se face în baza unor reglementări speciale ale MECT.

Art. 115. - (1) Manualele scolare distribuite elevilor din învătământul obligatoriu, respectiv manualele scolare pentru elevii din învătământul secundar superior care beneficiază de gratuitate, se recuperează la sfârsitul fiecărui an scolar.

(2) Sunt exceptati de la prevederile alin. (1) elevii care au suferit de boli contagioase sau transmisibile, în baza recomandării eliberate de medicul specialist.

Art. 116. - În vederea elaborării de noi manuale scolare, noile programe scolare aprobate sunt anuntate public, de regulă, cu un an înainte de desfăsurarea unei noi sesiuni de evaluare.

Art. 117. - Pentru manualele scolare aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, ISJ/ISMB încheie contracte de retipărire cu respectarea specificatiilor tehnice ale exemplarului de referintă si în conditii financiare stabilite prin aceste contracte, independent de existenta acordului-cadru de furnizare a manualelor scolare.

Art. 118. - (1) Procesul de evaluare/reevaluare a proiectelor de manuale scolare pentru acele discipline/module de pregătire profesională la care, la nivel national, se scolarizează efective mici de elevi este reglementat prin procedură separată, aprobată prin notă a ministrului educatiei, cercetării si tineretului, la propunerea CNCEIP

(2) La cererea ministrului educatiei, cercetării si tineretului, CNCEIP realizează reevaluarea stiintifică a unor manuale scolare, ulterior sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale scolare, si întocmeste un raport de reevaluare; reevaluarea manualelor scolare se reglementează prin procedură separată.

Art. 119. - Asigurarea manualelor scolare pentru tirajele sub 300 de exemplare se reglementează prin procedură separată, aprobată prin notă a ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 120. - CNCEIP organizează anual două sesiuni de verificare a îndeplinirii specificatiilor tehnice de către manualele scolare difuzate în teritoriu.

Art. 121. - CNCEIP monitorizează permanent actualitatea/ corectitudinea informatiei, calitatea stiintifică si didactică a manualelor aprobate, în baza unor analize de impact sau a feedbackului obtinut prin examene si evaluări nationale si internationale, prin evaluarea de proces, prin studii si cercetări psihopedagogice.

            Art. 122. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 


Numele si prenumele evaluatorului: ...................................................................

Codul proiectului de manual scolar: ...................................................................

Titlul disciplinei/modulului de pregătire profesională: ..................................................................

Clasa: ......................

Nr. pagini: ..........................

Tipul de programă: ....................................................

Ordinul ministrului ................................................................... pentru aprobarea programei nr. . ................... / ...........................

 

Criterii eliminatorii**)

 

            I. Conformitatea cu programa scolară

            ...............................................................................................................................................................................................

            ...............................................................................................................................................................................................

            II. Caracterul nediscriminatoriu ................................................................................................................................................

 

Indicatori

Punctaj

Argumente si/sau exemple

Criteriul I

Corectitudinea continutului stiintific

punctaj criteriul I

 

1. Corectitudinea stiintifică si, după caz, actualitatea informatiei oferite implicit sau explicit prin text/suporturi vizuale

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

2. Relevanta informatiei oferite implicit sau explicit prin text/suporturi vizuale

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

3. Proiectarea corectă a itemilor de evaluare/autoevaluare

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Media punctaj criteriul I

 

 

Criteriul II

Abordarea didactică a continutului stiintific

punctaj criteriul II

 

1. Coerenta logică a prezentării continutului disciplinei/modulului de pregătire profesională

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

2. Adecvarea activitătilor practice s i a exemplelor la continutul stiintific, la programele colare si, după caz, situatii din viata cotidiană

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

3. Adecvarea prezentării continutului stiintific si a mesajului suporturilor vizuale la nivelul de vârstă/de dezvoltare a elevilor si la specificul disciplinei/modulului de pregătire profesională

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Media punctaj criteriul II

 

 

 

*) Se completează de către evaluatorii de proiecte de manuale scolare.

**) Se mentionează primul element care nu respectă unul dintre criteriile eliminatorii.

***) Stabilirea punctajelor se realizează conform notei redactate în finalul anexei.

 


 

 

 

 

 

 

Indicatori

Punctaj

Argumente si/sau exemple

Criteriul III

Contributia la optimizarea procesului de predare-învătare-

evaluare

punctaj criteriul III

 

1. Existenta, ponderea si calitatea temelor recapitulative/de sinteză

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

2. Echilibrarea continutului disciplinei/modulului de pregătire profesională cu itemii/testele de evaluare si asigurarea caracterului aplicativ al itemilor complementari de evaluare

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

3. Gradul de utilizare a achizitiilor anterioare în contexte noi

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

 

.........................................................................

Media punctaj criteriul III

 

 

Criteriul IV

Organizarea continutului în vederea formării de competente

în conformitate cu programa scolară

punctaj criteriul IV

 

1. Sistematizarea textului pentru eficientizarea învătării

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

2. Dezvoltarea si valorificarea obiectivelor/competentelor din punctul de vedere intra-, inter-, multidisciplinar, precum si al experientei de viată

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

3. Utilizarea metodelor/tehnicilor/strategiilor activ-participative

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Media punctaj criteriul IV

 

 

Criteriul V

Calitatea si accesibilitatea limbajului

punctaj criteriul V

 

1. Coerenta lingvistică si dezvoltarea limbajului de specialitate în contexte creative

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

2. Echilibrarea utilizării informatiilor/termenilor/conceptelor noi în continuturi

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

3. Relevanta titlurilor/subtitlurilor

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Media punctaj criteriul V

 

 


 

 

 

 

Indicatori

Punctaj

Argumente si/sau exemple

Criteriul VI

Calitatea tehnoredactării

punctaj criteriul VI

 

1. Respectarea elementelor tehnice

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

2. Calitatea tehnică a suporturilor vizuale

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

3. Aspect atractiv si adecvat nivelului de vârstă/de dezvoltare a elevilor si specificului disciplinei/modulului de pregătire profesională

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

 

Media punctaj criteriul VI

 

 

Criteriul VII

Stilul si unitatea proiectului de manual scolar

punctaj criteriul VII

 

1. Elaborarea proiectului de manual scolar într-o conceptie unitară, care să promoveze valorile estetice, etice, morale si educative

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

2. Mentionarea obiectivelor/competentelor si a finalitătilor practice grupate pe seturi de capitole/teme, detalierea cuprinsului si precizarea referintelor bibliografice

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

3. Alternanta textului cu suporturile vizuale si pozitionarea adecvată a textelor în corelatie cu suporturile vizuale

 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Media punctaj criteriul VII

 

 

Punctaj final pentru criteriile generale de calitate

 

 

            NOTĂ:

            • Pentru fiecare indicator punctajul se stabileste conform descriptorilor de performantă, în functie de nivelul de realizare a indicatorului. Punctajul pentru fiecare indicator este de maximum 10 puncte.

            • Pentru fiecare criteriu, punctajul se calculează ca medie aritmetică, cu retinerea primelor două zecimale, a punctajelor obtinute pentru fiecare dintre cei 3 indicatori corelati criteriului, astfel:

punctaj indicator 1 + punctaj indicator 2 + punctaj indicator 3 medie punctaj criteriu evaluat = 3

            Media pentru fiecare criteriu este de maximum 10 puncte.

            • Pentru criteriile generale de calitate punctajul final se calculează astfel încât să fie acordată o pondere dublă criteriilor „Corectitudinea continutului stiintific”, „Abordarea didactică a continutului stiintific” si „Contributia la optimizarea procesului de predare-învătare-evaluare”, conform următoarei formule:

            punctajul final pentru criteriile generale de calitate = 2 x (punctaj criteriul I + punctaj criteriul II + punctaj criteriul III) + punctaj criteriul IV + punctaj criteriul V + punctaj criteriul VI + punctaj criteriul VII

            Punctajul final pentru criteriile generale de calitate este de maximum 100 de puncte.

 

Data

Semnătura evaluatorului

..............................

..............................


LISTA

modificărilor care trebuie operate în vederea obtinerii avizului „bun de tipar”*)

 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 

Data

..............................

Semnătura evaluatorului

..............................

 

ANEXA Nr. 2 la metodologie

 

GRILĂ pentru evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare

Criterii pentru evaluarea stiintifică a proiectelor de manuale scolare

 

Criterii eliminatorii

I. Conformitatea cu programa scolară Demersul didactic al proiectului de manual scolar:

• permite construirea situatiilor de învătare care să conducă la realizarea progresivă a tuturor obiectivelor-cadru si de referintă, respectiv a tuturor competentelor generale si specifice prevăzute în programa scolară sau a tuturor competentelor prevăzute în structura unitătilor de competente, componente ale standardelor de pregătire profesională*);

• promovează valorile si atitudinile mentionate în programa scolară;

• respectă întocmai continuturile învătării prevăzute de programa scolară.

Proiectul de manual scolar respectă programa, nu omite continuturi într-un procentaj mai mare de 15% si nu tratează continuturi necuprinse în programa scolară, fără marcarea distinctă a textului.

II. Caracterul nediscriminatoriu

Caracterul nediscriminatoriu în constructia si continutul proiectului de manual scolar - text, suporturi vizuale - constă în respectarea principiilor care nu fac nicio deosebire, excludere sau preferintă, indiferent de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenentă la o categorie defavorizată; caracterul nediscriminatoriu vizează totodată eliminarea oricăror modalităti de promovare a ideologiei nationalist-extremiste, rasiste, xenofobe.

NOTĂ:

Proiectul de manual scolar care nu respectă unul dintre criteriile eliminatorii este declarat „eliminat”, fără a mai putea participa la etapele ulterioare ale sesiunii de evaluare în curs.

 

*) În cazul ofertei curriculare oficiale (standardele de pregătire profesională, programele pentru modulele de pregătire profesională) specifice curriculumului din învătământul profesional si tehnic.


 

Criterii generale de calitate

I. Corectitudinea continutului stiintific

 

 

 

 

 

 

Indicatori

Descriptori

Punctaj

1. Corectitudinea stiintifică si actualitatea informatiei oferite implicit sau explicit prin text/ suporturi vizuale

1.1. Toate conceptele/termenii/informatiile noi din continutul proiectului de manual scolar (text/suporturi vizuale) sunt actuale, tratate în mod explicit, adaptat nivelului de învătământ, corecte din punct de vedere stiintific si integrate coerent în textul/informaia dată.

9

1.2. Informatiile/termenii/conceptele noi din continutul proiectului de manual scolar (text/suporturi vizuale) sunt abordate corect din punct de vedere stiintific, dar partial explicitate.

7

1.3. Informatiile/termenii/conceptele noi din continutul proiectului de manual scolar (text/suporturi vizuale) sunt abordate vag.

5

2. Relevanta informatiei oferite implicit sau explicit prin text/ suporturi vizuale

2.1. Informatia stiintifică prezentată prin text/suporturi vizuale este selectată în functie de relevanta pentru:

- obiectivele de referintă/competentele specifice/competentele prevăzute în structura unitătilor de competente componente ale standardelor de pregătire profesională specifice învătământului profesional si tehnic;

- continuturile din programa scolară;

- interesul elevilor, în scopul formării/dezvoltării capacitătilor intelectuale specifice vârstei si pregătirii pentru integrarea în societate;

- sustinerea demersului didactic.

9

2.2. Informatia stiintifică dată prin text/suporturi vizuale este relevantă pentru:

- obiectivele de referintă/competentele specifice/competentele prevăzute în structura unitătilor de competente componente ale standardelor de pregătire profesională specifice învătământului profesional si tehnic;

- continuturile din programa scolară; - susinerea demersului didactic.

7

2.3. Informatia stiintifică dată prin text/suporturi vizuale respectă:

- obiectivele de referintă/competentele specifice/competentele prevăzute în structura unitătilor de competente componente ale standardelor de pregătire profesională specifice învătământului profesional si tehnic;

- continuturile din programa scolară.

5

3. Proiectarea corectă a itemilor de evaluare/autoevaluare

3.1. Itemii sunt proiectati în conformitate cu principiile evaluării prezentate în ghidurile de evaluare, elaborate pe discipline. Itemii sunt proiectati pentru a corespunde tuturor obiectivelor/competentelor de evaluare derivate din obiectivele de referintă/competentele specifice/competentele prevăzute în structura unitătilor de competente componente ale standardelor de pregătire profesională specifice învătământului profesional si tehnic înscrise în programa scolară. Itemii evaluează informatia stiintifică relevantă.

9

3.2. Itemii proiectati respectă partial regulile evaluării. Itemii corespund obiectivelor/competentelor de evaluare derivate din majoritatea obiectivelor de referintă/competentelor specifice/competentelor prevăzute în structura unitătilor de competente componente ale standardelor de pregătire profesională specifice învătământului profesional si tehnic înscrise în programa scolară. Itemii evaluează întreaga informatie stiintifică.

7

3.3. Itemii sunt realizati fără a evalua obiectivele/competentele de evaluat derivate din obiectivele de referintă/competentele specifice/competentele prevăzute în structura unitătilor de competente componente ale standardelor de pregătire profesională specifice învătământului profesional si tehnic înscrise în programa scolară. Itemii evaluează informatia stiintifică cu grad scăzut de relevantă.

5


II. Abordarea didactică a continutului stiintific

 

 

 

 

 

 

Indicatori

Descriptori

Punctaj

1. Coerenta logică a prezentării continutului disciplinei/modulului de pregătire profesională

1.1. Continutul proiectului de manual scolar este prezentat respectând coerenta logică internă a disciplinei/modulului de pregătire profesională, prin: explicatii detaliate; evidentierea relatiilor de cauzalitate; argumentare convingătoare; explicitarea simbolurilor utilizate, atât în interpretarea, cât si în demonstrarea gradului de aplicabilitate a informatiei stiintifice.

9

1.2. Coerenta logică internă a disciplinei/modulului de pregătire profesională este evidentă la nivelul prezentării si al aplicării continutului stiintific, dar nu si la nivelul interpretării acestuia.

7

1.3. Coerenta logică internă a disciplinei/modulului de pregătire profesională este slab realizată, conducând la dificultăti în întelegerea si valorificarea continutului stiintific, atât la nivelul prezentării, al interpretării, cât si al aplicării acestuia.

5

2. Adecvarea activitătilor practice si a exemplelor la continutul stiintific, la programele scolare si, după caz, situatii din viata cotidiană

2.1. În proiectul de manual scolar se regăsesc activităti practice si exemple din viata cotidiană, care conduc la realizarea finalitătilor programei scolare.

9

2.2. În proiectul de manual scolar se regăsesc activităti practice si exemple din viata cotidiană, care conduc partial la realizarea finalitătilor programei scolare.

7

2.3. În proiectul de manual scolar se regăsesc sporadic activităti practice si exemple din viata cotidiană.

5

3. Adecvarea prezentării continutului stiintific si a mesajului suporturilor vizuale la nivelul de vârstă/de dezvoltare al elevilor si la specificul disciplinei/modulului de pregătire profesională

3.1. Toate continuturile stiintifice prezentate în manual si mesajele suporturilor vizuale sunt adecvate nivelului de vârstă/de dezvoltare al elevilor si specificului disciplinei/modulului de pregătire profesională, răspund capacitătilor de întelegere, favorizând dezvoltarea intelectuală si socială a elevilor.

9

3.2. În mare parte, continuturile prezentate în manual si mesajele suporturilor vizuale sunt adecvate nivelului de vârstă/de dezvoltare al elevilor si specificului disciplinei/modulului de pregătire profesională.

7

3.3. Continuturile stiintifice prezentate în manual si mesajele suporturilor vizuale sunt elaborate conform specificului disciplinei/modulului de pregătire profesională, dar fie la nivel inferior treptei de scolaritate, fie la nivel academic, fără a tine cont de gradul de dezvoltare intelectuală al elevilor.

5


III. Contributia la optimizarea procesului de predare-învătare-evaluare

 

 

 

 

 

 

Indicatori

Descriptori

Punctaj

1. Existenta, ponderea si calitatea temelor recapitulative/de sinteză

1.1. Temele recapitulative/de sinteză sunt distribuite echilibrat, evidentiază aspectele semnificative pentru achizitiile de învătare ale elevilor, optimizează integrarea continuturilor si asigură realizarea finalitătilor programei scolare.

9

1.2. Temele recapitulative/de sinteză sunt prevăzute exclusiv la final de capitol, evidentiază aspectele semnificative pentru achizitiile de învătare ale elevilor, fără să conducă însă la realizarea finalitătilor programei scolare.

7

1.3. Temele recapitulative/de sinteză care să evidentieze aspecte semnificative pentru achizitiile de învătare ale elevilor se regăsesc sporadic în proiectul de manual scolar.

5

2. Echilibrarea continutului disciplinei/modulului de pregătire profesională cu itemii/testele de evaluare si asigurarea caracterului aplicativ al itemilor complementari de evaluare

2.1. În structura proiectului de manual scolar sunt prevăzuti/prevăzute itemi/teste de evaluare distribuiti/distribuite echilibrat în raport cu continutul disciplinei/modulului de pregătire profesională.

Itemii de evaluare sunt însotiti de indicatii de rezolvare.

În structura proiectului de manual scolar sunt proiectati itemi complementari de evaluare (de tipul rezolvărilor de probleme, proiectelor, portofoliilor, investigatiilor

etc), care presupun un grad ridicat de aplicabilitate în viata de zi cu zi.

9

2.2. În structura proiectului de manual scolar sunt prevăzuti itemi de evaluare care asigură un echilibru partial în raport cu continutul disciplinei/modulului de pregătire profesională, fie din cauza frecventei reduse, fie din cauza nerespectării alternantei cu continuturile stiintifice. Itemii de evaluare sunt însotiti de indicatii de rezolvare.

În structura proiectului de manual scolar sunt proiectati itemi complementari de evaluare (de tipul rezolvărilor de probleme, proiectelor, portofoliilor, investigatiilor etc), care au aplicabilitate doar la nivel teoretic.

7

2.3. În structura proiectului de manual scolar sunt prevăzuti itemi de evaluare, dar fără a fi distribuiti echilibrat în raport cu continutul disciplinei/modulului de pregătire profesională, nici ca frecventă, nici ca alternantă. În structura proiectului de manual scolar, itemii complementari de evaluare (de tipul rezolvărilor de probleme, proiectelor, portofoliilor, investigatiilor etc.) au un grad de aplicabilitate nesemnificativ.

5

3. Gradul de utilizare a achizitiilor anterioare în contexte noi

3.1. Pe tot parcursul proiectului de manual scolar, introducerea continuturilor noi din programa scolară se bazează, în mod explicit, pe achizitii anterioare ale elevilor, din aceeasi disciplină/modul de pregătire profesională sau din alte discipline/module de pregătire profesională, din clase anterioare sau din aceeasi clasă.

9

3.2. Pe tot parcursul proiectului de manual scolar, introducerea continuturilor noi din programa scolară se bazează pe achizitii anterioare ale elevilor din aceeasi/acelasi disciplină/modul de pregătire profesională sau din alte discipline/module de pregătire profesională, din clase anterioare sau din aceeasi clasă.

7

3.3. În proiectul de manual scolar, introducerea continuturilor noi din programa scolară se realizează sporadic pe achizitii anterioare ale elevilor din aceeasi/acelasi disciplină/modul de pregătire profesională sau din alte discipline/module de pregătire profesională, din clase anterioare sau din aceeasi clasă.

5


IV. Organizarea continutului în vederea formării de competente în conformitate cu programa scolară

 

 

 

 

 

 

Indicatori

Descriptori

Punctaj

1. Sistematizarea textului pentru eficientizarea învătării

1.1. În toate continuturile proiectului de manual scolar este realizată sistematizarea textului, prin evidentierea elementelor de continut (alineate, chenare, tabele, culori/nuante distincte, marcaje, exprimare clară, coerentă etc), asigurând eficientizarea învătării si realizarea finalitătilor programei scolare.

9

1.2. În general, în continuturile proiectului de manual scolar este realizată sistematizarea textului, prin evidentierea elementelor de continut (alineate, chenare, tabele, culori/nuante distincte, marcaje, exprimare clară, coerentă etc), asigurând întelegerea continuturilor.

7

1.3. Sistematizarea textului este realizată partial pe parcursul proiectului de manual scolar, prin evidentierea elementelor de continut (alineate, chenare, tabele, culori/nuante distincte, marcaje, exprimare clară, coerentă etc), asigurând prezentarea continuturilor.

5

2. Dezvoltarea si valorificarea obiectivelor/competentelor din punct de vedere intra-, inter-, multidisciplinar, precum si al experientei de viată

2.1. La începutul fiecărui capitol sunt explicit prezentate obiectivele/competentele si finalitătile practice si corect corelate continuturilor. Manualul oferă un cuprins detaliat si o bibliografie de referintă pentru elev.

9

2.2. Obiectivele/competentele si finalitătile practice sunt mentionate pentru fiecare capitol, dar sunt partial corelate continuturilor.

Manualul oferă un cuprins partial detaliat si o bibliografie pentru elev.

7

2.3. Obiectivele/competentele si finalitătile practice sunt mentionate pentru fiecare capitol.

Manualul oferă un cuprins partial detaliat si prezintă o bibliografie orientativă pentru elev.

5

3. Utilizarea

metodelor/tehnicilor/strategiilor

activ-participative

3.1. Asezarea în pagină a textului si a suporturilor vizuale este adaptată particularitătilor nivelului de vârstă/de dezvoltare si disciplinei/modulului de pregătire profesională, facilitând întelegerea continutului. Suporturile vizuale sunt însotite pe tot parcursul proiectului de manual scolar de explicatii/legende si conduc la întelegerea continuturilor si la cresterea valorii didactice a textului.

9

3.2. Asezarea în pagină a textului si a suporturilor vizuale este adaptată particularitătilor nivelului de vârstă/de dezvoltare si disciplinei/modulului de pregătire profesională, facilitând întelegerea continutului.

În general, elementele asociate suporturilor vizuale sunt prezente în continuturile proiectului de manual scolar.

7

3.3. Asezarea în pagină a textului si a suporturilor vizuale este adaptată particularitătilor disciplinei/modulului de pregătire profesională. Elementele asociate suporturilor vizuale sunt sporadic prezente în manual.

5


V. Calitatea si accesibilitatea limbajului

 

 

 

 

 

 

Indicatori

Descriptori

Punctaj

1. Coerenta lingvistică si dezvoltarea limbajului de specialitate în contexte creative

1.1. În toate continuturile proiectului de manual scolar, limbajul si topica sunt corecte, coerente în raport cu specificul disciplinei/modulului de pregătire profesională, asigurând coerenta lingvistică a proiectului de manual scolar. Continutul proiectului de manual scolar este astfel redactat încât să asigure dezvoltarea limbajului de specialitate si operationalizarea conceptelor în contexte creative.

Limbajul este accesibil nivelului de vârstă/de dezvoltare al elevilor si este specific disciplinei/modulului de pregătire profesională.

9

1.2. În toate continuturile proiectului de manual scolar, limbajul si topica sunt corecte, coerente în raport cu specificul disciplinei/modulului de pregătire profesională, asigurând coerenta lingvistică a proiectului de manual scolar. Continutul proiectului de manual scolar este astfel redactat încât asigură în mare măsură dezvoltarea limbajului de specialitate si operationalizarea conceptelor în contexte creative.

Limbajul este accesibil, specific disciplinei/modulului de pregătire profesională, dar relativ accesibil nivelului de vârstă/de dezvoltare al elevilor.

7

1.3. În general, în continuturile proiectului de manual scolar, limbajul si topica sunt corecte, coerente în raport cu specificul disciplinei/modulului de pregătire profesională.

Continutul proiectului de manual scolar este redactat în limbaj de specialitate, dar fără să asigure operationalizarea conceptelor.

Limbajul este relativ accesibil, specific disciplinei/modulului de pregătire profesională, confuz, fără să fie întotdeauna corelat nivelului de vârstă/de dezvoltare al elevilor.

5

2. Echilibrarea utilizării informatiilor/termenilor/ conceptelor noi în continuturi

2.1. În toate continuturile proiectului de manual scolar, utilizarea informatiilor/termenilor/conceptelor noi este echilibrată. Utilizarea informatiilor/termenilor/conceptelor noi este graduală. Limbajul utilizat, dimensiunea frazelor si modul de expunere a informatiilor/termenilor/conceptelor noi conduc la realizarea finalitătilor programei scolare.

9

2.2. În general, în continuturile proiectului de manual scolar, utilizarea informatiilor/termenilor/conceptelor noi este echilibrată.

Utilizarea informatiilor/termenilor/conceptelor noi este în mare măsură graduală. Limbajul utilizat, dimensiunea frazelor si modul de expunere a informatiilor/termenilor/conceptelor noi conduc în mare măsură la realizarea finalitătilor programei scolare.

7

2.3. În continuturile proiectului de manual scolar, utilizarea informatiilor/termenilor/conceptelor noi este partial echilibrată. Limbajul utilizat, dimensiunea frazelor si modul de expunere a informatiilor/termenilor/conceptelor noi facilitează întelegerea, fără să conducă însă întotdeauna la realizarea finalitătilor programei scolare.

5

3. Relevanta titlurilor/subtitlurilor

3.1. În structura proiectului de manual scolar titlurile/subtitlurile sunt relevante, sugestive, evidentiind continuturile cu care sunt asociate.

9

3.2. În structura proiectului de manual scolar titlurile/subtitlurile sunt relevante, fiind corect corelate cu continuturile cu care sunt asociate.

7

3.3. În structura proiectului de manual scolar titlurile/subtitlurile au un grad redus de relevantă, dar sunt corect corelate cu continuturile cu care sunt asociate.

5


VI. Calitatea tehnoredactării

 

 

 

 

 

 

Indicatori

Descriptori

Punctaj

1. Respectarea elementelor tehnice

1.1. Proiectul de manual scolar este unitar machetat si în toate continuturile sunt respectate elementele tehnice, astfel: textul este lizibil, clar, are o spatiere echilibrată, sunt utilizate caracterele specifice limbii în care este redactat manualul.

Titlurile/subtitlurile sunt puse în evidentă în mod corespunzător prin dimensiune sugestivă sau prin alte elemente.

Paginile, capitolele si itemii de evaluare/autoevaluare sunt numerotate adecvat si consecvent.

9

1.2. În toate continuturile proiectului de manual scolar sunt respectate elementele tehnice, astfel: textul este lizibil, clar, are o spatiere echilibrată, sunt utilizate caracterele specifice limbii în care este redactat manualul. Titlurile/subtitlurile sunt partial evidentiate prin dimensiune. Paginile, capitolele si itemii de evaluare/autoevaluare sunt numerotate adecvat.

7

1.3. În toate continuturile proiectului de manual scolar sunt respectate elementele tehnice, astfel: textul este lizibil, clar, fără însă a beneficia de o spatiere echilibrată, sunt utilizate caracterele specifice limbii în care este redactat manualul.

Titlurile/subtitlurile sunt partial evidentiate.

Paginile, capitolele si exercitiile prezintă inconsecvente în numerotare.

5

2. Calitatea tehnică a suporturilor vizuale

2.1. În toate continuturile proiectului de manual scolar este respectată calitatea tehnică a suporturilor vizuale, astfel: suporturile vizuale sunt clare, originale, adecvate din punct de vedere cromatic si al dimensiunilor. Suporturile vizuale redau detalii semnificative, corespund informatiei din text, sprijină întelegerea continuturilor proiectului de manual scolar si sustin mesajul pedagogic al acestuia, contribuind la realizarea finalitătilor obiectivelor de referintă, respectiv formarea competentelor specifice.

9

2.2. În toate continuturile proiectului de manual scolar este respectată calitatea tehnică a suporturilor vizuale, astfel: suporturile vizuale sunt clare, adecvate din punct de vedere cromatic si al dimensiunilor, fără însă să redea întotdeauna detalii semnificative.

Suporturile vizuale sprijină întelegerea continuturilor proiectului de manual scolar si a mesajului pedagogic al acestuia, contribuind la întelegerea continuturilor.

7

2.3. În toate continuturile proiectului de manual scolar este respectată calitatea tehnică a suporturilor vizuale, astfel: suporturile vizuale sunt clare, adecvate din punct de vedere cromatic si al dimensiunilor, dar detaliile prezentate nu sunt întotdeauna relevante pentru întelegerea continuturilor.

5

3. Aspect atractiv si adecvat nivelului de vârstă/de dezvoltare al elevilor si specificului disciplinei/modulului de pregătire profesională

3.1. În toate continuturile proiectului de manual scolar aspectul este atractiv si adecvat nivelului de vârstă/de dezvoltare al elevilor si specificului disciplinei/modulului de pregătire profesională, astfel: fontul si dimensiunea literelor/cifrelor/simbolurilor sustin mesajul pedagogic al continutului, corespund particularitătilor de vârstă si de dezvoltare ale elevilor, iar suporturile vizuale sprijină si completează continutul.

9

3.2. În general, în continuturile proiectului de manual scolar aspectul este atractiv si adecvat nivelului de vârstă/de dezvoltare al elevilor si specificului disciplinei/modulului de pregătire profesională, astfel: fontul si dimensiunea literelor/cifrelor/simbolurilor sustin în mare măsură mesajul pedagogic al continutului, corespund particularitătilor de vârstă si de dezvoltare ale elevilor, iar suporturile vizuale sprijină continutul.

7

3.3. Aspectul este partial adecvat nivelului de vârstă/de dezvoltare al elevilor si specificului disciplinei/modulului de pregătire profesională, astfel: fontul si dimensiunea literelor/cifrelor/simbolurilor facilitează mesajul pedagogic al continutului, corespund în mare măsură particularitătilor de vârstă si de dezvoltare ale elevilor, iar suporturile vizuale sunt prezente în continutul proiectului de manual scolar.

5


VII. Stilul si unitatea proiectului de manual scolar

 

 

 

 

 

 

Indicatori

Descriptori

Punctaj

1. Elaborarea proiectului de manual scolar într-o conceptie unitară, care să promoveze valorile estetice, etice, morale si educative

1.1. În structura proiectului de manual scolar, prezentarea continuturilor este realizată într-o conceptie unitară (consecventa stilului de prezentare, alegerea textelor ilustrative, a imaginilor, realizarea schemelor etc), care promovează valorile estetice, etice, morale si educative, programa scolară fiind abordată în mod atractiv.

9

1.2. În structura proiectului de manual scolar, prezentarea continuturilor este realizată într-o conceptie unitară (consecventa stilului de prezentare), programa scolară fiind în general abordată în mod atractiv.

7

1.3. În structura proiectului de manual scolar, prezentarea continuturilor este realizată într-o conceptie unitară (consecventa stilului de prezentare), programa scolară fiind abordată într-o conceptie care nu aduce niciun element de noutate, fapt ce conduce la diminuarea gradului de promovare a valorilor estetice, etice, morale si educative.

5

2. Mentionarea

obiectivelor/competentelor si a finalitătilor practice grupate pe seturi de capitole/teme, detalierea cuprinsului si precizarea referintelor bibliografice

2.1. În toate continuturile proiectului de manual scolar se asigură dezvoltarea si valorificarea obiectivelor/competentelor din punct de vedere intra-, inter- si multidisciplinar, precum si al experientei de viată.

Relatiile intra-, inter- si multidisciplinare din continutul proiectului de manual scolar sunt relevante pentru finalitătile educatiei si pentru experienta si interesele elevilor.

9

2.2. În toate continuturile proiectului de manual scolar se asigură dezvoltarea si valorificarea obiectivelor/competentelor din punct de vedere intra-, inter- si multidisciplinar.

Relatiile intra-, inter- si multidisciplinare din continutul proiectului de manual scolar sunt relevante pentru finalitătile educatiei, dar nu întotdeauna si pentru experienta si interesele elevilor.

7

2.3. În general, continuturile proiectului de manual scolar asigură valorificarea obiectivelor/competentelor din punct de vedere intra-, inter- si multidisciplinar. Relatiile intra-, inter- si multidisciplinare din continutul proiectului de manual scolar sunt, în mare măsură, relevante pentru finalitătile educatiei.

5

3. Alternanta textului cu suporturile vizuale si pozitionarea adecvată a textelor în corelatie cu suporturile vizuale

3.1. Metodele/tehnicile/strategiile didactice utilizate sunt activ-participative, diversitatea lor conducând la implicarea elevului, la participarea lui constientă si la efortul liber asumat.

Activitătile de învătare propuse sunt original concepute si atractive, asigurând în mod eficient întelegerea, sistematizarea si consolidarea continuturilor.

9

3.2. Metodele/tehnicile/strategiile didactice utilizate sunt activ-participative, diversitatea lor conducând la implicarea elevului. Activitătile de învătare propuse sunt atractive, asigurând întelegerea si sistematizarea coninuturilor.

7

3.3. Metodele/tehnicile/strategiile didactice utilizate nu sunt întotdeauna activ-participative. Activitătile de învătare propuse asigură întelegerea continuturilor.

5

 

            NOTĂ:

            Fiecare dintre indicatorii corelati criteriilor de notare a fost elaborat pe 3 niveluri de performantă, corespunzător punctajelor 5, 7 si 9 din 10 puncte posibile*).

            6 puncte se acordă atunci când proiectul de manual scolar îndeplineste indicatorul pentru 5 puncte, dar nu atinge standardele corespunzătoare pentru 7 puncte. În mod asemănător se acordă 8 puncte.

            10 puncte se acordă atunci când standardul pentru 9 puncte este în mod evident depăsit. 10 puncte este punctajul asociat excelentei si originalitătii.

            În situatia în care standardul minimal (pentru 5 puncte) este partial îndeplinit (50%), se vor acorda 3 puncte, iar dacă standardul minimal nu este îndeplinit, se va acorda 1 punct (din oficiu).

 

*) Lipsa descriptorilor pentru punctajele 2, 4, 6, 8 şi 10 puncte nu induce subiectivitatea în evaluare, ci facilitează aplicarea sistemului de evaluare bazat pe descriptori de performantă asociati indicatorilor de realizare a criteriilor generale de calitate.


 

ANEXA Nr. 3 la metodologie

 

NOTĂ privind calitatea proiectului de manual scolar*)

- model -

 

Aprob

Director general CNCEIP,

 

Codul proiectului de manual scolar: .....................................................

Titlul disciplinei/modulului de pregătire profesională: ..................................................................

Clasa: ......................

Tipul de programă: ....................................................

Ordinul ministrului .............................................................. pentru aprobarea programei nr. . .......... / ..........

Nr. de pagini: ..........................

Pentru obtinerea avizului „Bun de tipar” se vor opera următoarele modificări:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

Director,

…………………………

Data ....................

 

Consilier responsabil arie curriculară,

..........................................................

 

*) Se completează de către evaluatorii de proiecte de manuale scolare numai pentru următoarele criterii: Organizarea continutului în vederea formării de competente în conformitate cu programa scolară, Calitatea si accesibilitatea limbajului, Calitatea tehnoredactării si Stilul si unitatea proiectului de manual scolar.

 

ANEXA Nr. 4 la metodologie

 

ACORD-CADRU

de furnizare a manualelor scolare

nr. . ................ data ....................

- model -

 

            În temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificari si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

            între

            Inspectoratul Scolar al Judetului .................................. /Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, adresa sediu ............................................................................................................ , telefon/fax .................................... , număr de înmatriculare ................................. , cod fiscal ............................... , cont trezorerie ................................................. , reprezentată prin ............................................................ (numele conducătorului institutiei), functia ........................... , în calitate de promitent achizitor, pe de o parte,

            si

            .................................................... (denumire editură), adresa sediu ..................................................................... , telefon/fax .......................... , număr de înmatriculare ............................ , cod fiscal ............................... , cont (trezorerie, bancă) ............................................. , reprezentat prin ........................................................ (numele conducătorului institutiei), functia ................................. , în calitate de promitent furnizor, pe de altă parte, a intervenit prezentul acord-cadru de furnizare a manualelor scolare în conditiile în care părtile promitente rămân neschimbate pe toata durata de desfăsurare.


            1. Obligatiile editurii

            1.1. Editura se obligă ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor să furnizeze manualele scolare în conditiile convenite în prezentul acord-cadru. (Se specifică titlurile de manuale scolare si tirajele previzionate, precum si codul CPV.)

            1.2. Editura se obligă să tipărească/retipărească manualele scolare conform exemplarului de referintă.

            1.3. Editura se obligă să asigure difuzarea manualelor scolare către depozitele judetene de carte scolară, pentru fiecare titlu de manual scolar.

            1.4. Editura se obligă ca manualele scolare furnizate să respecte cel putin calitatea prevăzută în exemplarul de referintă.

            1.5. Editura se obligă să respecte pretul de achizitie corespunzător fiecărui titlu de manual scolar din contractul de achizitie publică, indexat cu indicele preturilor de consum pentru postul de cheltuieli Cărti scolare, comunicat de Institutul National de Statistică pentru perioada dintre momentul încheierii contractului de achizitie publică si momentul încheierii contractului de retipărire.

            1.6. Editura se obligă să nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul acord-cadru.

            2. Obligatiile Inspectoratului Scolar Judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti

            2.1. Inspectoratul Scolar/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite editurii, să achizitioneze manualele scolare în conditiile convenite în prezentul acord-cadru. (Se specifică titlurile de manuale scolare si tirajele previzionate, precum si codul CPV.)

            2.2. Inspectoratul Scolar/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti se obligă să nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intentionează să achizitioneze manuale scolare care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu exceptia cazului în care editura declară că nu mai are capacitatea de a le furniza si fundamentează declaratia printr-o notă adresată MECT.

            3. Pretul unitar de achizitie a manualelor scolare

            3.1. Pretul unitar de achizitie a manualelor scolare este de..........lei, la care se adaugă.........TVA. (Se precizează pretul unitar de achizitie pentru fiecare titlu de manual scolar.)

            4. Tirajul de manuale scolare

            4.1. Tirajul de manuale scolare ce vor fi furnizate în baza contractelor subsecvente este de...........exemplare. (Se precizează tirajul minim de manuale scolare pentru fiecare contract subsecvent.)

            5. Durata acordului-cadru

            5.1. Durata prezentului acord-cadru este de 48 de luni, începând de la data de........ (Se înscriu perioada si data.)

            5.2. Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de........ (Se înscrie data la care încetează contractul.)

            6. Ajustarea pretului

            6.1. Pretul de achizitie al manualelor scolare se ajustează cu procente cuprinse între 8% si 15%, în functie de tiraj. (Pretul de achizitie se obtine ca produs între pretul unitar de achizitie si tiraj, pentru fiecare titlu de manual scolar.)

            7. Comunicări

            7.1. (1) Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie sa fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.

            7.2. Comunicările între părti se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmării în scris a primirii comunicării.

            Părtile au înteles să încheie astăzi.............., prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. (Se precizează data semnării de către părti si numărul de exemplare.)

 

ISJ/ISMB

EDITURA

.....................................

(semnătura autorizată)

L.S.

.....................................

(semnătura autorizată)

L.S.


ANEXA Nr. 5

 

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar

Str. G-ral Berthelot nr. 26, sector 1, Bucuresti – 010168

Telefoane 021/314.44.11, 021/314.44.24, 021/314.45.21 Fax: 021/310.32.07

 

ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE

- (model-tip) -

 

            Subsemnatul,.............................................................., având functia de.....................................la......................................, localitatea ....................................., posesor al B.I./ CI. seria..........nr...................., eliberat/eliberată de................. la data

de........................., telefon................................../........................................., CNP .............................................., declar pe propria răspundere că, potrivit Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, nu voi divulga sub nicio formă informatii legate de procesul de evaluare/reevaluare a proiectelor de manuale scolare, informatii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăsor în procesul de evaluare/reevaluare a proiectelor de manuale scolare sau care să prejudicieze imaginii CNCEIP.

            Voi îndeplini sarcinile asumate, respectând termenele stabilite, si nu voi publica fragmente din proiectele de manuale scolare evaluate/reevaluate.

            Am luat la cunostintă faptul că activitatea mea este supusă reglementărilor legii, iar abaterile se sanctionează conform prevederilor Statutului personalului didactic si, după caz, ale Codului penal.

 

Data..................................

Semnătura...........................

 

LISTA CODURILOR MANUALELOR SCOLARE

 

            Manualele scolare sunt identificate printr-un cod alcătuit dintr-o combinatie de litere si cifre, structurată astfel: literă majusculă, număr de o cifră, literă majusculă, număr din 3 cifre, literă majusculă, număr din 3 cifre, literă majusculă

            NOTĂ:

            Codul va fi înscris fără spatii între litere si cifre.

            Prima literă majusculă corespunde fiecărui nivel de învătământ, conform tabelului următor:

 

Simbol

Nivel de învătământ

A

Învătământul primar

B

Învătământul secundar inferior, ciclul gimnazial

C

Învătământul secundar inferior, ciclul inferior al liceului

D

Învătământul secundar inferior, scolile de arte si meserii

E

Învătământul secundar superior, ciclul superior al liceului si anul de completare

F

Învătământul postliceal

 

 

 

 

 

Simbol

Învătământul primar

Învătământul secundar inferior

Învătământul secundar superior:

Ciclul superior al liceului

Anul de completare

Învătământul postliceal

Ciclul gimnazial

Ciclul inferior al liceului

Scolile de arte si meserii

1.

Clasa I

Clasa a V-a

Clasa a IX-a

Clasa a IX-a

Clasa a XI-a

Anul I

2.

Clasa a II-a

Clasa a VI-a

Clasa a X-a

Clasa a X-a

Clasa a XII-a

Anul al II-lea

3.

Clasa a III-a

Clasa a VII-a

Clasa a XIII-a

Anul al III-lea

4.

Clasa a IV-a

Clasa a VIII-a

Anul de completare

-


Lista numerelor de o cifră este prevăzută în tabelul următor:

Simbol

Arie curriculară

A

Limbă si comunicare

B

Matematică si stiinte

C

Om si societate

D

Arte

E

Educatie fizică si sport

F

Tehnologii

G

Consiliere si orientare

           

            A doua literă majusculă corespunde ariilor curriculare, conform tabelului următor:

            Primul număr din 3 cifre corespunde disciplinei/modulului de pregătire profesională, astfel: simbolul numeric 001 pentru prima disciplină, simbolul numeric 002 pentru a doua disciplină etc.

            NOTĂ:

            Disciplinele/ modulele de pregătire profesională vor fi ordonate alfabetic, în cadrul ariei curriculare. A treia literă majusculă corespunde limbii de predare, conform tabelului următor:

 

Simbol

Limba de predare

A

Limba română

B

Limba maghiară

C

Limba germană

D

Limba rromani

E

Limbi de predare pentru alte minorităti

F

Limbi de predare pentru elevii scolarizati în clase cu predare în limbi de circulatie internatională

 

            Al doilea număr din 3 cifre corespunde editurii, astfel: simbolul numeric 001 pentru prima editură, simbolul numeric 002 pentru a doua editură etc.

            NOTĂ:

            1. Editurile vor fi ordonate alfabetic.

            2. În situatia în care se produc modificări în lista editurilor, codurile respectivelor edituri se suspendă. Editurilor nou-înscrise în listă le sunt atribuite noi coduri, în ordine cronologică.

            A patra literă majusculă corespunde modului de achizitie, conform tabelului următor:

 

Simbol

Modul de achizitie

A

Achizitionare pe baza fondurilor alocate de către MECT

B

Cumpărare de pe piata liberă

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de

stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009

 

            În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si ale Ordonanei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

            Art. I. - Articolul 1 din anexa nr. 1 „Prospect de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2009” la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor


de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, afererente lunii ianuarie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 1. – În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna ianuarie 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. zile

Valoare emisiune

- lei -

RO0909CTN0W2

5.01.2009

7.01.2009

6.02.2009

30

1.000.000.000

RO0909CTN0T8

14.01.2009

16.01.2009

17.04.2009

91

2.000.000.000

RO0909CTN0U6

19.01.2009

21.01.2009

20.02.2009

30

1.000.000.000

RO0909CTN019

28.01.2009

30.01.2009

31.07.2009

182

500.000.000”

 

            Art. II. - Licitatia din data de 22 ianuarie 2009 pentru emisiunea de obligatiuni de stat de tip benchmark seria RO0912DBN050, anuntată în anexa nr. 2 „Prospect de emisiune a obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna ianuarie 2009”, se anulează.

            Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2009.

Nr. 18.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit,

persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte

 

            Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

            Banca Natională a României emite prezentul regulament.

            Articol unic. - Articolul 4 din Regulamentul nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice române, si a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 6 decembrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 4. - (1) În fiecare etapă a procesului de autorizare este necesar ca în sustinerea cererii de autorizare să fie transmise toate documentele si informatiile prevăzute la cap. II—VII, după caz.

            (2) Banca Natională a României poate să solicite orice documente si informatii suplimentare, inclusiv prin realizarea unor interviuri profesionale cu persoanele nominalizate să

exercite responsabilităti de administrare si/sau de conducere, dacă documentatia prezentată în conformitate cu prezentul regulament este incompletă sau insuficientă, iar titularii cererii de autorizare pot să prezinte din proprie initiativă orice informatii si documente considerate de acestia necesare în sustinerea cererii.

            (3) Actele înregistrate la Banca Natională a României începând cu ziua care precede intervalul de 30 de zile anterior datei încheierii termenelor în care Banca Natională a României trebuie să se pronunte în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 nu sunt luate în considerare la analiza acestor cereri si se restituie titularilor cererilor.”

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2009.

Nr. 1.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 9 ianuarie 2009 raportul detaliat

al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38. alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale

desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.395/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarului în Circumscriptia electorală comunală Borănesti, judetul Ialomita:

 

            Judetul Ialomita, comuna Borănesti:

            - Partidul Democrat Liberal;

            - Partidul Social Democrat;

            - Partidul National Liberal.

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2009.

Nr. 4.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.