MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 38/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 38             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 21 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            17. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Mare Cruce

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            8. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

            9. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            96. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 11 si ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national,

în semn de recunostintă si înaltă apreciere pentru dragostea si talentul cu care a militat, de-a lungul întregii sale vieti, prin puterea cuvântului, pentru convietuirea oamenilor în pace si întelegere, rămânând în sufletul tuturor românilor ca un simbol al legăturilor dintre fratii de aceeasi limbă,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul National Steaua României în grad de Mare Cruce poetului Grigore Vieru.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2009.

Nr. 17.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 si al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, autoritate publică centrală responsabilă cu elaborarea, reglementarea si implementarea politicilor agricole comunitare si nationale si cu dezvoltarea, pe baze moderne, a domeniilor sale de activitate.

(2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale aplică Programul de guvernare, elaborează politici si adoptă strategii sectoriale nationale în domeniile sale de activitate: agricultură si productie alimentară, dezvoltare rurală, pescuit si acvacultură, silvicultură, îmbunătătiri funciare, optimizarea exploatatiilor si conservarea solurilor, cercetare stiintifică de specialitate si fitosanitar.

(4) Obiectivele Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt următoarele:

a) asigurarea securitătii alimentare prin cresterea productiei agricole;

b) absorbtia fondurilor comunitare destinate finantării domeniilor specifice;

c) stimularea transformării gospodăriilor tărănesti în exploatatii agricole moderne cu caracter comercial, formarea si consolidarea clasei de mijloc în spatiul rural;

d) sustinerea financiară si fiscală a agriculturii prin programe multianuale;

e) cresterea valorii adăugate a produselor agricole, forestiere si piscicole;

f) accelerarea procesului de dezvoltare rurală;

g) gestionarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare de utilitate publică;

h) extinderea suprafetelor de păduri în România si dezvoltarea pisciculturii;

i) reforma structurilor administrative cu atributii în domeniul agriculturii.

(5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale elaborează strategii si reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului si în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.

Art. 2. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului, normele Uniunii Europene si tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate si se proiectează mecanismele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice activitătilor din domeniile sale de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietătii publice si private a statului, precum si gestionarea

fondurilor si serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de gestionare a fondurilor europene si nationale alocate dezvoltării rurale, agriculturii si pisciculturii;

e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern, în domeniul său de activitate si în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;

g) de autoritate de management pentru:

- Programul SAPARD si, respectiv, Programul national de dezvoltare rurală 2007-2013, prin Directia generală dezvoltare rurală;

- Programul operational pentru pescuit, prin Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea si functionarea Retelei de informatii contabile agricole - RICA.

(3) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, functionează autoritatea competentă pentru acreditarea agentiilor de plăti pentru agricultură, dezvoltare rurală si pescuit si a organismului coordonator al agentiilor de plăti pentru agricultură, dezvoltare rurală si pescuit, care acordă si/sau retrage acreditarea de functionare a acestora.

 

CAPITOLUL II

Atributiile, structura organizatorică si conducerea ministerului

 

SECTIUNEA 1

Atributiile ministerului

 

Art. 3. - (1) În exercitarea functiilor sale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are următoarele atributii principale:

a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor si politicilor din domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

b) fundamentează si elaborează strategii si politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european si/sau national;

c) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinantării si prefinantării contributiei financiare a Comunitătii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) si Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene si Comisiei Comunitătii Europene;

d) garantează integritatea contributiei financiare a Comunitătii Europene si asigură respectarea utilizării acesteia conform destinatiei stabilite prin acordul interinstitutional, angajamentele bugetare si prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României;


e) avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;

f) elaborează norme si instructiuni pentru acreditarea, atestarea si avizarea operatorilor economici din domeniu care desfăsoară activităti specifice, potrivit legii;

g) coordonează elaborarea normelor tehnice si metodologice de reglementare a activitătilor specifice;

h) coordonează activitatea de elaborare a documentatiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;

i) coordonează activitatea privind evaluarea si înregistrarea bunurilor din patrimoniul institutiilor publice din subordine si de sub autoritatea sa;

j) elaborează studii, analize, planuri si fundamentează programe de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a zonelor rurale, montane, împădurite si a celor cu risc de eroziune a solului;

k) initiază si elaborează, direct sau prin structurile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;

l) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contributiei financiare a Comunitătii Europene prin conturi deschise la institutii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului;

m) asigură controlul privind operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin FEGA;

n) în domeniile sale de activitate, gestionează contributia financiară a Comunitătii Europene, în conditiile stabilite prin plafoanele anuale si angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României;

o) reprezintă Guvernul în relatiile cu organismele si institutiile interne si internationale, în domeniile sale de activitate;

p) initiază, negociază si asigură, din împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a conventiilor si acordurilor internationale din domeniul său de activitate la care România este parte si dezvoltă relatii de cooperare cu institutii si organizatii similare din alte state;

q) întreprinde actiuni si initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru participarea României la actiunile de cooperare bilaterală si multilaterală, la nivel subregional, regional si global, pentru valorificarea oportunitătilor si facilitătilor de asistentă financiară, tehnică, tehnologică si stiintifică;

r) colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale;

s) asigură relatia cu Parlamentul României, cu sindicatele si patronatele si cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum si cu mass-media;

t) desfăsoară activităti de control si inspectii tehnice privind respectarea legislatiei pe domenii de activitate, colaborând în actiunile sale, după caz, si cu celelalte autorităti publice abilitate;

u) acreditează si controlează, în conditiile legii, operatorii economici care desfăsoară activităti în domeniu;

v) exercită si alte responsabilităti, în conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si ale acordurilor internationale la care România este parte, precum si cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene;

x) promovează politicile nationale si comunitare din domeniul specific de activitate.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale îndeplineste orice alte atributii specifice stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este beneficiarul măsurilor 4.2 „Asistentă tehnică” si 4.1 „Îmbunătătirea pregătirii profesionale” din cadrul Programului SAPARD, precum si al măsurii 511 „Asistentă tehnică”, inclusiv Reteaua natională de dezvoltare rurală din cadrul Programului national de dezvoltare rurală 2007-2013.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este responsabil de implementarea măsurilor 111 „Formare profesională (training), informare si difuzare de cunostinte”,

141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenă”,

142 „Înfiintarea grupurilor de producători”, 143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultantă pentru fermieri“, submăsura 431.1 „Constructie parteneriate public-private” si măsura 511 „Asistentă tehnică” (pentru nevoile proprii si ale celorlalti beneficiari, asa cum sunt prevăzuti în fisa tehnică a măsurii) din cadrul Programului national de dezvoltare rurală 2007-2013.

(5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este responsabil de selectia grupurilor de actiune locală, finantate din axa 4 a Programului national de dezvoltare rurală 2007-2013. Implementarea măsurilor mentionate se va face cu sprijinul Departamentului dezvoltare rurală organizat în cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală.

 

SECTIUNEA a 2-a

Structura organizatorică si conducerea ministerului

 

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor s i dezvoltării rurale se pot organiza servicii, birouri i compartimente, în conditiile legii.

(2) Atributiile si responsabilitătile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 5. - (1) În conditiile legii, se organizează si functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale numeste, în conditiile legii, personalul UMP si stabileste competentele directorului.

Art. 6. - (1) Structurile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atributiile s i responsabilitătile, structura organizatorică, statele de functii i numărul de posturi pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Numirea în functiile de conducere la institutiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în conditiile legii.

(4) Structurile care functionează sub autoritatea si, respectiv, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 si 4.

(5) La structurile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.

Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale îndeplineste în domeniul de activitate al ministerului atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale înfiintează comitete de monitorizare sau grupuri de lucru mixte,


fără personalitate juridică, în scopul coordonării unitătilor din subordine, sub autoritatea sau aflate în coordonarea ministerului.

(5) În scopul coordonării activitătilor specifice programelor nationale si comunitare, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se înfiintează comitete de coordonare, monitorizare, evaluare, selectie, fără personalitate juridică, ale căror componentă si mod de functionare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(6) În exercitarea atributiilor sale, ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(7) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, instructiuni, proceduri si norme de implementare a regulamentelor comunitare în domeniile de activitate ale ministerului.

(8) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale îndeplineste si alte atributii specifice stabilite prin alte acte normative.

(9) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, cu persoane juridice si fizice din tară sau din străinătate, precum si în justitie.

(10) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine, precum si a celor aflate sub autoritatea si în coordonarea ministerului si îndeplineste atributiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 8. - (1) Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat si de un subsecretar de stat.

(2) Secretarii de stat si subsecretarul de stat exercită atributiile delegate de către ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale. Răspunderile si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

Art. 9. - În cazul în care ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nu îsi poate exercita atributiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru.

Art. 10. - (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este înalt functionar public, numit în conditiile legii. Acesta asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(3) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale poate îndeplini si alte atributii încredintate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

(5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale este de 605, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.

Art. 12. - (1) În cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală functionează structurile fitosanitare, fără personalitate juridică.

(2) Directiile pentru agricultură s i dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice i agrochimice, institutii publice deconcentrate cu personalitate juridică, finantate din venituri proprii.

Art. 13. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare: 9 autovehicule, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, si un autovehicul cu un consum de 400 litri/lună.

(2) Pentru activitătile specifice de inspectii si control, gestiune economico-administrativă, precum si pentru activitătile interinstitutionale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale are în dotare 21 de autovehicule de interventie, cu un consum lunar de 600 litri/lună/autovehicul.

(3) Structurile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I si II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităti specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 5.

Art. 14. - (1) Posturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale se compun din cele ale fostului Minister al Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Personalul aferent posturilor prevăzute la alin. (1) se consideră transferat, respectiv preluat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în conditiile legii, beneficiind de drepturile dobândite anterior.

Art. 15. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale preia toate drepturile si obligatiile fostului Minister al Agriculturii si Dezvoltării Rurale si continuă litigiile în curs ale acestuia.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Încadrarea în numărul de posturi si în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul interimar al administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

 

 


 

Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale


 

 

 

 

 

 

 

 

Structurile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Denumirea structurii

I.

Institutii publice finantate integral din bugetul de stat

1.

Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate

2.

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, inclusiv oficiile judetene pentru ameliorare si reproductie în zootehnie

3.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

4.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

6.

Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare

7.

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

8.

Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati

9.

Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură

10.

Oficiul National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti

11 .

Agentia Natională a Zonei Montane

12.

Administratia sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru institutiile prevăzute la cap. I este de 10.686.

 

II.

Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

1.

Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

2.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

3.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor - servicii publice deconcentrate

4.

Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească

6.

Laboratorul Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Blaj

7.

Laboratorul Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Odobesti

8.

Oficiul National al Viei si Vinului

9.

Agentia Natională de Consultantă Agricolă, inclusiv oficiile/centrele judetene si locale de consultantă agricolă din subordinea acesteia

10.

Autoritatea Hipică Natională

 

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru institutiile prevăzute la cap. II este de 3.442.

 

III.

Alte structuri finantate din venituri proprii

1.

Agentia Domeniilor Statului

2.

Institutul de Bioresurse Alimentare

3.

Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole

4.

Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene din subordinea directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene

5.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti

6.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură, Stefănesti - Arges

IV.

Structuri cu finantare externă si de la bugetul de stat

 

Unităti de management al proiectului (UMP)

 

ANEXA Nr. 3

 

Structurile care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Denumirea structurii

1.

Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - SA.

2.

Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare

3.

Societatea Natională a Produselor Agricole - SA.

4.

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva


ANEXA Nr. 4

 

Structurile care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Denumirea structurii

1.

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” (sursa de finantare: venituri proprii)

2.

Autoritatea Hipică Natională (sursa de finantare: venituri proprii si venituri de la bugetul de stat)

3.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătătiri Funciare - I.N.C.D.I.F. „ISPIF” Bucuresti (sursa de finantare: venituri proprii)

 

ANEXA Nr. 5

 

Normative de autoturisme si combustibil pentru structurile care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

TOTAL

din care:

Autoturisme pentru activităti specifice

Autospeciale

1.

Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate

3/unitate

 

3/unitate

2.

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”

20 + 252

3 + 3/unitate

17 + 3/unitate

3.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

3

2

1

4.

Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

3

2

1

5.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

2

1

1

6.

Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare

109

91

18

7.

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură*)

785

698

87

8.

Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati

3

2

1

9.

Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

157

100

57

10.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

6

4

2

11.

Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor - servicii publice deconcentrate

4/unitate

3/unitate

1/unitate

12.

Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor

4

4

-

13.

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

69

69

-

14.

Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură**)

39

30

9

15.

Oficiul National al Viei si Vinului

1

1

-

16.

Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Valea Călugărească

1

1

-

17.

Laboratorul Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Blaj

1

1

-

18.

Laboratorul Regional pentru Controlul Calitătii si Igienei Vinului Odobesti

1

1

-

19.

Autoritatea Hipică Natională

13

13

-

20.

Oficiul National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti

1

1

-

 

*) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă si un număr de 3 salupe cu un consum lunar de 600 l/lună.

**) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă si un număr de:

- 12 bărci din fibră de sticlă cu motor de 15-20 CP, cu un consum de 5 litri/oră pentru 100 de ore pe lună;

- 5 salupe fluviale de control, cu un consum de 30 litri/oră pentru 80 de ore pe lună;

- 2 salupe maritime de control, cu un consum de 60 litri/oră pentru 80 de ore pe lună.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, înfiintat prin reorganizarea Ministerului Culturii si Cultelor, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează si asigură aplicarea strategiei si politicilor în domeniul culturii, cultelor religioase si patrimoniului national.

(2) Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National are sediul în municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1.

Art. 2. - În activitatea sa, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National asigură respectarea si promovarea libertătilor si drepturilor fundamentale, consacrate de Constitutia României, precum si de tratatele si conventiile internationale semnate si ratificate de România, în ceea ce priveste:

a) libertatea de expresie si de creatie;

b) sansele egale si accesul liber la cultură, înteleasă ca un serviciu public;

c) participarea tuturor cetătenilor la cunoasterea, utilizarea si păstrarea patrimoniului national, înteles ca un bun de interes public;

d) implicarea la viata culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale;

e) libertatea constiintei si a credintelor religioase.

Art. 3. - Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National îsi desfăsoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale:

a) creatia culturală este domeniul privilegiat al exprimării libertătii, fiind o sursă a progresului uman;

b) patrimoniul cultural este o resursă neregenerabilă, amenintată constant de proiectele de amenajare a teritoriului si de fenomenul de globalizare;

c) patrimoniul cultural national este factor determinant al identitătii culturale a României;

d) patrimoniul cultural, material si imaterial, împreună cu mediul natural si peisajele asociate formează o componentă strategică pentru dezvoltarea durabilă;

e) economia afacerilor culturale este un domeniu specific, doar partial guvernat de regulile economiei de piată;

f) cultura este un element strategic pentru îmbunătătirea calitătii vietii, fiind nu numai un factor de dezvoltare individuală, ci si o modalitate esentială pentru accentuarea coeziunii sociale, prin dialog si coparticipare activă;

g) cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome si egale în fata autorită Î ilor statului.

Art. 4. - În activitatea sa, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National urmăreste îndeplinirea următoarelor obiective generale:

a) salvgardarea si sporirea patrimoniului cultural national, material si imaterial, si accentuarea rolului acestuia în dezvoltarea socială si economică;

b) sustinerea mostenirii si diversitătii culturale, respectiv conservarea identitătilor culturale, atât la nivel national, cât si în cadrul comunitătilor locale, prin implicare proactivă a acestora în viata culturală si recunoasterea valorilor patrimoniale;

c) promovarea unui cadru legislativ specific în vederea protejării eficiente si a promovării proactive a patrimoniului national, inclusiv prin elaborarea Codului patrimoniului national;

d) cresterea gradului de acces si de participare a publicului la cultură;

e) promovarea valorilor culturii române în circuitul cultural si turistic international;

f) modernizarea infrastructurilor culturale în acord cu buna practică si realitătile europene si internationale contemporane;

g) sustinerea creatiei artistice contemporane si stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale, respectiv a circulatiei valorilor de patrimoniu, prin promovarea dialogului intercultural si a diplomatiei culturale;

h) gestiunea resurselor umane din domeniul cultural (managerii din administratia culturală, specialistii din reteaua muzeală si institutiile publice de cultură, artistii si creatorii) în acord cu principiile si practicile moderne, conforme politicilor europene în domeniu;

i) sustinerea si promovarea cercetării stiintifice specifice în procesul de elaborare a politicilor culturale;

j) dezvoltarea parteneriatului dintre autoritătile administratiei publice centrale si locale cu activităti în domeniul culturii si cultelor religioase recunoscute de lege în domeniul social, cultural si educational, prin promovarea în beneficiul întregii societăti a relaiei de respect si cooperare între cultele recunoscute de lege;

k) sustinerea participării comunitătilor la dezvoltarea cunoasterii, prin promovarea rolului activ al bibliotecii moderne în societate si asumarea de către institutiile publice de cultură a misiunii specifice decurgând din rolul de centre de acces universal la informatie si de educare continuă pentru toate segmentele de public;

l) sprijinirea cultelor recunoscute de lege;

m) promovarea multiculturalismului si protejarea culturii minoritătilor.

Art. 5. - (1) În vederea îndeplinirii rolului s i a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii, Cultelor i Patrimoniului National are următoarele atributii principale:

1. asigură gestionarea eficientă a sistemului său institutional specific, cuprinzând inclusiv institutiile subordonate si serviciile publice deconcentrate;

2. elaborează, cu consultarea si participarea atât a autoritătilor publice interesate, a institutiilor publice de cultură, a altor operatori culturali si specialisti în domeniul culturii si cultelor, cât si a societătii civile strategii, politici publice, programe nationale si directii de dezvoltare pentru domeniile din sfera sa de competentă;

3. promovează si finantează, în conditiile legii, printr-un sistem competitional deschis, proiecte, programe si activităti culturale în domeniul culturii, cultelor si patrimoniului cultural national, cu respectarea principiului transparentei decizionale, a liberului acces la informatia publică si a primordialitătii valorii;

4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniile specifice de activitate sau având incidentă cu acestea, cu respectarea principiului transparentei decizionale;

5. initiază si negociază, în conditiile legii, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale în domeniul său de activitate sau formulează propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz, si, respectiv, dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea obligatiilor rezultate, semnarea si ratificarea acestora, pentru domeniile sale de competentă si activitate;

6. propune si promovează parteneriate cu autoritătile administratiei publice locale si cu structurile societătii civile pentru diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor publice oferite de institutiile si asezămintele de cultură, în vederea satisfacerii necesitătilor culturale si educative ale publicului;

7. sprijină, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, buna functionare si activitatea instituiilor si a asezămintelor de cultură aflate în subordinea autoritătilor judetene sau locale;

8. promovează recunoasterea competentelor profesionale, respectiv garantează drepturile si interesele creatorilor, artistilor si specialistilor din domeniul culturii;

9. asigură, cu respectarea legislatiei în vigoare, colaborarea si consultarea cu sindicatele si patronatul din domeniile sale de activitate, precum si cu alte structuri ale societătii civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidentă asupra sectorului cultural si pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;

10. gestionează, în conditiile legii, relatiile cu Parlamentul, cu celelalte autorităti, pentru armonizarea initiativelor legislative si a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;

11. elaborează, potrivit legii, norme, regulamente si metodologii pentru domeniile sale de activitate, acestea având caracter obligatoriu pentru derularea activitătilor din toate institutiile si asezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;

12. coordonează si controlează activitatea institutiilor subordonate, numeste si revocă, în conditiile legii, conducerile acestora;

13. contribuie la întărirea capacitătii institutionale a institutiilor, structurilor si serviciilor publice deconcentrate din subordinea sa, respectiv la formarea profesională a personalului angajat în cadrul acestora;

14. propune Guvernului măsurile pentru descentralizarea administrativă si financiară a institutiilor din subordine;

15. initiază proiecte de acte normative pentru înfiintarea sau reorganizarea unor institutii din subordine, respectiv avizează, în conditiile legii, înfiintarea sau reorganizarea institutiilor si a asezămintelor publice de cultură, indiferent de subordonarea acestora;

16. aprobă, potrivit legii, preturi si tarife pentru serviciile asigurate de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prin institutiile din subordinea sa;

17. asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentatiilor tehnico-economice din competenta sa de aprobare, potrivit legii;

18. exercită atributiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administratiei publice sub autoritatea căruia functionează operatorii economici din domeniul său de activitate;

19. colaborează cu institutiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare si pentru prelucrarea acestora;

20. initiază, organizează si sustine, în conditiile legii, concursuri interne si internationale, tabere, rezidente de creatie si interpretare, precum si alte manifestări similare, cu respectarea principiului transparentei decizionale, a liberului acces la informatia publică si a primordialitătii valorii;

21. acordă, în conditiile legii, burse, granturi de studii si călătorie, premii si distinctii pentru toate domeniile sale de activitate si sustine participarea specialistilor în domeniul culturii, a creatorilor si artistilor români la manifestări culturale si stiintifice din străinătate, cu respectarea principiului transparentei decizionale, a liberului acces la informatia publică si a primordialitătii valorii;

22. colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale s i Locuintei, Ministerul Mediului si Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, cât si cu institutiile si organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii nationale de atenuare a impactului asupra patrimoniului cultural national generat de implementarea proiectelor de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a infrastructurii, respectiv pentru formularea unui set de politici comune si metodologii de lucru în acest domeniu si implementarea acestora;

23. colaborează atât cu Ministerul Dezvoltării Regionale s i Locuintei, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii si cu Ministerul Turismului, cât si cu institutiile si organismele abilitate din subordinea acestora pentru corelarea Strategiei de dezvoltare durabilă 2030, a strategiilor sectoriale de profil în vederea armonizării legislatiei si politicilor în aceste domenii;

24. colaborează atât cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, cât si cu institutiile si organismele abilitate din subordinea acestuia pentru dezvoltarea programelor de învătământ artistic si diversificarea ofertei de specializări necesare domeniului culturii si cultelor, respectiv implementarea acestora;

25. colaborează atât cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Ministerul Turismului, cât si cu institutiile si organismele abilitate din subordinea acestora pentru elaborarea unei strategii nationale de promovare a valorilor culturii române si de dezvoltare a turismului cultural în România, respectiv pentru formularea unui set de politici comune în acest domeniu si implementarea acestuia;

26. propune Guvernului recunoasterea statutului de utilitate publică pentru organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii si cultelor, cu respectarea normelor legale.

(2) Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National urmăreste îndeplinirea măsurilor necesare, specifice domeniului culturii si cultelor, ce decurg din aderarea României la Uniunea Europeană si garantează ducerea la îndeplinire a obligatiilor României rezultate din actul aderării, inclusiv prin elaborarea de politici publice si strategii de armonizare a legislatiei specifice domeniilor sale de activitate, conform prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si oricăror altor reglementări comunitare cu caracter obligatoriu în domeniile sale de activitate.

Art. 6. - (1) În îndeplinirea rolului si a obiectivelor sale, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National are următoarele atributii specifice:

1. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Română si cu alte institutii interesate, după caz, activitatea si programele institutelor culturale ale României din străinătate, promovează si sustine programele si proiectele culturale derulate de acestea;

2. numeste si eliberează din functie, prin ordin comun al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national, ministrului afacerilor externe si al presedintelui Institutului Cultural Român, în conditiile legii, directorii si directorii adjuncti ai institutelor culturale ale României din străinătate;

3. avizează numirile si eliberările din functie ale personalului diplomatic cu atributii în domeniul culturii;


4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Institutul Cultural Român, înfiintarea de noi institute culturale ale României în străinătate;

5. promovează si sustine, în conditiile legii, programe s i proiecte culturale cu participarea diasporei românesti i colaborează în acest scop cu autorităti, institutii, organizatii neguvernamentale sau cu alte entităti;

6. stabileste si implementează, prin comisiile de specialitate, Strategia natională de salvgardare si promovare a patrimoniului cultural national material si imaterial, în vederea actualizării Planului national de dezvoltare 2007-2013, în privinta patrimoniului cultural si a elaborării sectiunilor specifice ale Planului national de dezvoltare 2014-2020;

7. elaborează si implementează norme, regulamente si metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legii;

8. coordonează activitătile de cercetare, conservare, evidentă, proiectare si restaurare, regenerare si punere în valoare a patrimoniului cultural national, material si imaterial, si asigură finantarea adecvată a acestora, potrivit legii;

9. coordonează activitatea de atestare a expertilor si a specialistilor, respectiv autorizarea operatorilor economici care au obiect de activitate în domeniile specifice evaluării, proiectării, restaurării, conservării si punerii în valoare a patrimoniului cultural national imobil, potrivit legii;

10. coordonează activitatea de acreditare a expertilor, conservatorilor si restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural national mobil, respectiv autorizarea operatorilor economici care au obiect de activitate în domeniul patrimoniului cultural national mobil, potrivit legii;

11. colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale si locale la elaborarea si avizarea, împreună cu comisiile de specialitate din cadrul său, după caz, a planurilor de amenajare si dezvoltare a teritoriului, pentru zonele protejate, respectiv a celor unde sunt delimitate situri arheologice, potrivit legii;

12. avizează temele de proiectare si solutiile arhitecturale si de artă monumentală, cu consultarea organizatiilor profesionale si de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;

13. actionează, potrivit competentelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural national, sustrase sau exportate ilicit;

14. contribuie la crearea cadrului juridic si institutional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea si punerea în valoare a artei si culturii minoritătilor nationale din România;

15. colaborează cu autoritătile publice centrale si locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaste, a respecta si a pune în valoare patrimoniul cultural national;

16. sustine programe pentru promovarea, protejarea si revitalizarea culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial;

17. promovează si coordonează, în conditiile legii, programe de formare în domeniul mestesugurilor si ocupatiilor traditionale;

18. coordonează activitatea de atestare a artistilor liber-profesionisti, a traducătorilor, precum si activitatea de atestare si avizare în domeniul impresariatului artistic;

19. suspendă sau retrage, după caz, avizele si/sau atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;

20. colaborează cu autoritătile administratiei publice, cu institutiile de specialitate si cu organizatiile din domeniu pentru formarea si perfectionarea profesională a personalului din aparatul propriu si al serviciilor publice deconcentrate, precum si din institutiile publice de cultură, contribuind la organizarea si finantarea, în conditiile legii, a cursurilor sau altor forme specifice de pregătire;

21. editează publicatii de specialitate si de informare pentru domeniile sale de competentă;

22. gestionează, asigură s i monitorizează, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare i îndeplinirea programului de dezvoltare a bazei materiale si de investitii în domeniul afacerilor si infrastructurii culturale;

23. elaborează în colaborare cu Consiliul National al Audiovizualului, Strategia natională în domeniul audiovizualului;

24. coordonează atât elaborarea de către Centrul National al Cinematografiei a Strategiei de dezvoltare a cinematografiei nationale, cât si formularea si implementarea politicilor sectoriale în domeniul cinematografiei;

25. contribuie, în conditiile legii, la recunoasterea si protectia drepturilor de autor si ale artistilor interpreti;

26. asigură relatiile statului cu toate cultele legal recunoscute din România;

27. sprijină toate cultele legal recunoscute, potrivit statutelor de organizare si functionare a acestora, în vederea participării lor la viata socială si spirituală a tării, si mediază situatiile litigioase;

28. acordă asistentă cultelor, în conditiile legii, pentru solutionarea problemelor specifice;

29. analizează cererile de înfiintare de noi culte, întocmeste documentatiile cerute de lege si face propuneri în vederea recunoasterii acestora;

30. formulează propuneri pentru recunoasterea, conform legii, a sefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalti ierarhi si a celor asimilati acestora, la solicitarea cultelor legal recunoscute din România;

31. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea fondurilor necesare salarizării personalului clerical si neclerical, potrivit legii;

32. colaborează cu sistemul educational si avizează, alături de autoritătile publice cu competente în domeniul învătământului, planurile de învătământ si programele analitice elaborate de cultele recunoscute;

33. sprijină cultele recunoscute în organizarea si desfăsurarea activitătilor de asistentă religioasă si socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii si în alte institutii, precum si în familii care se confruntă cu nevoi speciale;

34. sprijină cultele recunoscute în activitatea de evidentă, păstrare, conservare, restaurare si punere în valoare a bunurilor culturale mobile si imobile, aflate în proprietatea sau în folosinta cultelor, în conditiile legii;

35. organizează, în colaborare cu cultele recunoscute si cu institutiile specializate din tară si/sau din străinătate, activităti periodice de instruire si de perfectionare profesională a personalului de specialitate care asigură conservarea si punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor religioase, în conditiile legii;

36. organizează si sprijină, în conditiile legii, activităti si manifestări pentru cunoasterea si promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă si de arhitectură religioasă, atât în tară, cât si în străinătate, prin expozitii, simpozioane, sesiune de comunicări si prin promovarea turismului cultural-religios;

37. acordă sprijin financiar, în conditiile legii, pentru:

a) restaurarea si conservarea lăcasurilor de cult care sunt monumente istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national mobil apartinând cultelor recunoscute din România;

b) completarea fondurilor proprii necesare întretinerii si functionării unitătilor de cult cu venituri mici sau fără venituri;

c) amenajarea s i întretinerea muzeelor cultural-religioase;

d) construirea i repararea lăcasurilor de cult;

e) achizitionarea de imobile necesare desfăsurării activitătii unitătilor de cult si de asistentă socială sustinute de acestea;

f) sprijinirea activitătilor de asistentă socială organizate de cultele recunoscute în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni si alte forme de asistentă;

g) sustinerea unor actiuni cu caracter intern si international realizate de cultele recunoscute din România;

h) completarea fondurilor proprii, necesare pentru întretinerea si functionarea unitătilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea si repararea lăcasurilor de cult si pentru conservarea si întretinerea bunurilor apartinând cultelor s i care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, precum i pentru activitătile de asistentă socială sustinute de acestea.

(2) Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 7. - Pentru realizarea obiectivelor si pentru îndeplinirea atributiilor sale generale si specifice, pentru conceperea si punerea în aplicare de politici si actiuni intersectoriale si de parteneriate public-privat si central-local, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National actionează în cooperare cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, cu institutii publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societătii civile si ale mediului de afaceri, din tară si din străinătate, conform legii.

Art. 8. - Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National este abilitat să solicite si să primească informatii si date de la autoritătile administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competentă.

Art. 9. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national, se pot organiza, în conditiile legii, servicii, birouri sau compartimente, precum si colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.

(2) Numărul maxim de posturi este de 196, exclusiv demnitarii si personalul aferent cabinetului ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.

(3) Atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.

(4) Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national poate constitui comisii de specialitate si alte organisme consultative, care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu si la fundamentarea deciziilor de specialitate.

Art. 10. - (1) La nivelul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National functionează, în conditiile legii, Unitatea de management al proiectului, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane si regulamentul de functionare pentru Unitatea de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.

(3) Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national nume s te personalul Unitătii de management al proiectului si stabilete atributiile directorului acesteia.

(4) Salarizarea personalului Unitătii de management al proiectului se realizează potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001.

Art. 11. - (1) Conducerea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National se exercită de către ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national.

(2) Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national conduce întreaga activitate a Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate.

(3) Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national este ordonator principal de credite.

(4) În exercitarea atributiilor sale, ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite ordine si instructiuni.

(5) În îndeplinirea atributiilor sale, ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national este sprijinit de 3 secretari de stat si un secretar general.

(6) Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national poate dispune exercitarea temporară de către alti demnitari sau functionari a unor atributii prevăzute prin Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

Art. 12. - (1) Secretarii de stat se subordonează ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national si îndeplinesc atributiile si sarcinile stabilite de acesta.

(2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, potrivit anexei nr. 1 si regulamentului de organizare si functionare a ministerului.

Art. 13. - Secretarul general este subordonat ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national si îndeplineste atributiile prevăzute prin lege si sarcinile stabilite de acesta si de regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

Art. 14. - (1) Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national numeste si revocă, potrivit legii, presedintii si membrii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, Comisiei Nationale de Arheologie, Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, precum si ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii.

(2) Fondurile necesare functionării comisiilor de specialitate se suportă din bugetul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, în conditiile legii.

(3) Prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat, se stabilesc, în conditiile legii, indemnizatiile cuvenite membrilor comisiilor de specialitate care nu sunt salariati ai Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

Art. 15. - (1) Pentru realizarea obiectivelor si atributiilor sale generale si specifice, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National poate colabora cu specialisti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de conventii civile sau contracte individuale de muncă cu timp partial, după caz.

(2) În situatiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în tară, în interesul institutiei, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National poate suporta cheltuielile de transport, cazare si diurnă, în conditiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care, prin conventiile civile sau contractele individuale de muncă cu timp partial încheiate, s-a prevăzut acest lucru.

Art. 16. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucure s ti functionează directiile judetene pentru cultură, culte i patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(2) Directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti sunt conduse de un director executiv, care este functionar public, potrivit legii.

Art. 17. - (1) Directiile judetene pentru cultură, culte s i patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucureti au următoarele atributii principale:

1. îndeplinesc atributiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural national;

2. colaborează cu autoritătile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

3. participă, la cererea autoritătilor abilitate si împreună cu acestea, la actiuni de control al respectării legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;


4. avizează, potrivit legii, înfiintarea, reorganizarea sau desfiintarea institutiilor publice de cultură si a asezămintelor culturale care funcionează sub autoritatea consiliilor judetene sau locale;

5. finantează, în conditiile legii, programe, proiecte si actiuni culturale;

6. sprijină, în conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii si cultelor;

7. initiază s i sprijină, în conditiile legii, actiuni de revitalizare a tradiiilor i obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor si meseriasilor în domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;

8. editează sau sprijină, în conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare în domeniul culturii si artei;

9. solicită si primesc, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, de la autorităti ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informării publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;

10. controlează respectarea îndeplinirii obligatiilor de plată a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite prin lege;

11. îndeplinesc, la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, atributiile Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National în domeniul cultelor;

12. asigură, potrivit legii, monitorizarea activitătilor derulate în cadrul Programul prioritar national pentru dotarea si finalizarea lucrărilor de constructie a asezămintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban;

13. îndeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national.

(2) Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.

Art. 18. - (1) Unitătile care functionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, statele de functii pentru institutiile publice subordonate, precum si atributiile acestora se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 19. - (1) Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National are, de asemenea, în dotare, pentru activitătile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfă si persoane, cu un consum mediu lunar de carburanti de 400 litri, o masină de teren cu un consum mediu lunar de 450 litri si două autoturisme, cu un consum mediu lunar de carburanti de 450 litri.

Art. 20. - (1) Stingerea datoriilor preluate de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, ca efect al desfiintării publicatiilor „Contemporanul”, „Literatorul”, „Manuscriptum”, „Desteptarea Aromânilor”, „Moftul Român”, „Albina”, „Teatrul”, „Universul Cărtii”, „A Het”, „Korunk”, „Vilnie Slovo”, institutii publice cu personalitate juridică aflate în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, se asigură din disponibilitătile acestor institutii si, după caz, din bugetul aprobat Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National pe anul 2009.

(2) Activul si pasivul institutiilor prevăzute la alin. (1) vor fi preluate de Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 21. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Bibliotecii Nationale a României, modificate corespunzător ca urmare a preluării activitătii Revistei „Biblioteca”, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul angajat la Revista „Biblioteca” este preluat de Biblioteca Natională a României, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru această institutie, în conditiile legii.

(3) Activul si pasivul Revistei „Biblioteca” vor fi preluate de Biblioteca Natională a României, pe bază de protocol de predare-preluare, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Preluarea activului si pasivului Revistei „Muvelodes”, institutie publică trecută sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj, se va face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părtile interesate, până la data de 31 martie 2009, conform ultimului bilant contabil si a inventarului bunurilor detinute.

(5) Transferul institutiei prevăzute la alin. (4) se face cu preluarea personalului angajat, conform legii.

Art. 22. - (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Încadrarea în numărul de posturi si în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. 9.


 

ANEXA Nr. 1*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

 


ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Unităti care functionează în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

I.

Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate integral din bugetul de stat

 

1.

Directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti - servicii publice deconcentrate

Bugetul de stat

2.

Biblioteca Natională a României

Bugetul de stat

3.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*)

Bugetul de stat

 

NOTĂ:

Unitătile prevăzute la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 786 de posturi.

 

II.

Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

 

4.

Institutul National pentru Memoria Exilului Românesc*)

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

5.

Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

6.

Centrul National al Cinematografiei

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

7.

Muzeul National de Artă al României din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

8.

Muzeul National de Artă Contemporană al României

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

9.

Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

10.

Muzeul National de Istorie a României din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

11 .

Muzeul National „Brukenthal”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

12.

Muzeul National „Peles”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

13.

Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

14.

Muzeul National al Tăranului Român din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

15.

Muzeul National Bran

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

16.

Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

17.

Complexul Muzeal National „Moldova”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

18.

Muzeul National al Carpatilor Răsăriteni

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

19.

Muzeul National de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

20.

Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor si colectionar”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

21.

Muzeul National „George Enescu” din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

22.

Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

23.

Teatrul National „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

24.

Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

25.

Teatrul National „Mihai Eminescu” din Timisoara

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

26.

Teatrul National „Marin Sorescu” din Craiova

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

27.

Teatrul National din Târgu Mures

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

28.

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

29.

Opera Natonală Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

30.

Opera Natională Română din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

31.

Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

32.

Opera Natională Română din Iasi

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

33.

Opera Natională Română din Timisoara

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

34.

Teatrul National de Operetă „Ion Dacian”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

35.

Filarmonica „George Enescu”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

36.

Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

37.

Centrul National de Cultură al Romilor

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

38.

Centrul National de Artă „Tinerimea Română”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

39.

Centrul Cultural „Sala Palatului”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

40.

Centrul European de Cultură din Sinaia

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

41.

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

42.

Centrul de Cultură „Arcus” din Covasna

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

43.

Centrul Cultural Toplita

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

44.

Centrul National al Dansului Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

45.

Oficiul National al Monumentelor Istorice

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

46.

Institutul National al Monumentelor Istorice

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

47.

Institutul National de Cercetare în Domeniul Conservării si Restaurării

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

48.

Studioul de Creatie Cinematografică din Bucuresti

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

49.

Editura „Video”

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

50.

Centrul de Studii si Cercetări în Domeniul Culturii

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

51.

Centrul de Consultantă pentru Programe Culturale Europene

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

52.

Administratia Fondului Cultural National

Venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

 

NOTĂ:

Unitătile mentionate la nr. crt. 4-51 pot utiliza un număr maxim de 6.384 de posturi.

 

III.

Institutii publice finantate din venituri proprii

 

53.

CIMEC - Institutul de Memorie Culturală

Venituri proprii

54.

ARTEXIM

Venituri proprii

55.

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

Venituri proprii

Unităti care functionează sub autoritatea Ministerului Culturii, Culte or si Patrimoniului National

56.

Compania Natională a Imprimeriilor „Coresi” - S.A.

 

57.

Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm”

 

58.

Studioul Cinematografic „Rofilm” - S.A.

 

59.

Studioul Cinematografic „Sahia Film” - S.A.

 

60.

Studioul Cinematografic „Animafilm” - S.A.

 

61.

Societatea Comercială „Editura Scrisul Românesc” - S.A.

 

62.

Societatea Comercială „Editura Meridiane” - S.A.

 

 

 

*) Organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si ale Ordonanei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din anexa nr. 1 „Prospect de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2009” la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna ianuarie 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. zile

Valoare emisiune

- lei -

RO0909CTN0W2

5.01.2009

7.01.2009

6.02.2009

30

1.000.000.000

RO0909CTN0T8

14.01.2009

16.01.2009

17.04.2009

91

2.000.000.000

RO0909CTN0U6

19.01.2009

21.01.2009

20.02.2009

30

1.000.000.000

RO0909CTN027

22.01.2009

26.01.2009

27.04.2009

91

1.500.000.000

RO0909CTN019

28.01.2009

30.01.2009

31.07.2009

182

500.000.000”

 

Art. II. - Valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark, în sumă de 4.000 milioane lei, anuntată conform prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008, se majorează cu suma de 2.500 milioane lei.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2009.

Nr. 96.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.