MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 454/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 454            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 1 iulie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 742 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 4 din Codul penal

 

Decizia nr. 744 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 746 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

120. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind anularea titlului de parc industrial acordat Societătii Comerciale „Administrare Parc Industrial Corabia" - S.R.L.

 

121. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind completarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 485/2008

 

1.615. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

 

4.346. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Traian Lalescu"din Bucuresti

 

4.347. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Dr. Constantin Angelescu" din Bucuresti

 

4.348. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kindergarden - Giminni" din Timisoara

 

4.350. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Omenia" din Târgu Jiu

 

4.351. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Târgoviste

 

4.352. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Sibiu

 

4.380. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samuel" din Deva

 

4.381. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primar㠄Samuel" din Deva

 

4.382. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Profesia" din Bucuresti.

 

4.383. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠄FEG" din Pitesti

 

4.384. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Moldova" din Roman

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            10. - Regulament privind raportarea tranzactiilor efectuate prin conturile de corespondent si abrogarea unor acte normative care impun restrictii în utilizarea acestor conturi


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 742

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 4 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 4 din Codul penal, exceptie ridicată de instanta de judecată, din oficiu, în Dosarul nr. 3.106/109/2008 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 2 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.106/109/2008, Curtea de Apel Pitesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 4 din Codul penal. Exceptia a fost ridicată de instanta de judecată, din oficiu, cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva unei sentinte penale pronuntate de Tribunalul Arges, prin care această din urmă instantă a admis cererea de întrerupere a executării pedepsei de către petenta condamnată, care are un copil mai mic de un an.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate încalcă egalitatea în drepturi a cetătenilor, precum si conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, întrucât pedepsei accesorii sau complementare a interzicerii drepturilor părintesti nu i se aplică regimul juridic al institutiei întreruperii executării pedepsei. Arată că nerespectarea principiului constitutional al egalitătii în drepturi este cu atât mai evidentă cu cât pedepsele accesorii au un regim juridic subsecvent fată de cel al pedepselor principale, neexistând nicio justificare ratională ca, în cazul întreruperii executării pedepsei principale, pedepsele accesorii să fie exceptate de la aplicarea aceluiasi regim juridic. De asemenea, consideră că art. 71 alin. 4 din Codul penal restrânge exercitiul drepturilor părintesti în ipoteza în care legiuitorul admite întreruperea executării pedepsei si, prin urmare, repunerea condamnatului în exercitiul prerogativelor unor drepturi si libertăti fundamentale, inclusiv în ceea ce priveste libertatea individuală.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât nu contravin prevederilor din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei. În acest sens, face trimitere la Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.122/2008. Arată că, în realitate, ceea ce a determinat invocarea exceptiei de neconstitutionalitate este modul de interpretare si aplicare a legii, aspecte care excedează competentei Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 71 alin. 4 din Codul penal, modificate prin Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006, având următorul cuprins: „Pe durata amânării sau a întreruperii executării pedepsei detentiunii pe viată sau a închisorii, condamnatul poate să îsi exercite drepturile părintesti si dreptul de a fi tutore sau curator, în afară de cazul în care aceste drepturi au fost anume interzise condamnatului prin hotărârea de condamnare."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor si ale art. 53 privind conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că restrângerea cu titlu de pedeapsă a exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti este permisă, asa cum prevede art. 53 din Constitutie, pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor. În ceea ce priveste instituirea pedepselor aplicabile si a conditiilor de aplicare si executare a acestora, fie ele pedepse principale, complementare sau accesorii, aceasta constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Faptul că prin lege s-a prevăzut că pe durata amânării sau a întreruperii executării pedepsei detentiunii pe viată sau a închisorii condamnatul poate să îsi exercite drepturile părintesti si dreptul de a fi tutore sau curator numai dacă aceste drepturi nu au fost anume interzise condamnatului prin hotărârea de condamnare reprezintă o optiune de politică penală a legiuitorului, care a considerat că posibilitatea exercitării respectivelor drepturi trebuie apreciată de instanta de judecată de la caz la caz, tinându-se seama de natura si gravitatea infractiunii săvârsite, de împrejurările cauzei, de persoana infractorului si de interesele copilului ori ale persoanei aflate sub tutelă sau curatelă. În aceste conditii, nu pot fi retinute argumentele potrivit cărora dispozitiile art. 71 alin. 4 din Codul penal contravin prevederilor art. 16 si 53 din Legea fundamentală.

Pe de altă parte, ceea ce a determinat ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate este modul de aplicare a legii, aspect care excedează competentei Curtii Constitutionale, fiind de resortul instantei de judecată învestite cu solutionarea litigiului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 71 alin. 4 din Codul penal, exceptie ridicată de instanta de judecată, din oficiu, în Dosarul nr. 3.106/109/2008 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 744

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ovidiu Văduva în Dosarul nr. 766/1.372/2008 (număr în format vechi 98/P/2006) al Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 766/1.372/2008 (număr în format vechi 98/P/2006), Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de Ovidiu Văduva, apărător ales al inculpatului Constantin Muntean, cu ocazia solutionării unei cereri de scutire de la plata amenzii judiciare aplicate de instantă pentru lipsă nejustificată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală încalcă dreptul la apărare, întrucât împiedică asistarea unor părti de către apărătorul ales în situatia în care acesta întelege să îsi exercite profesia participând la un alt proces si formulând cerere de acordare a unui nou termen de judecată în dosarele care suportă amânare, în conditiile în care clientii în cauză nu sunt de acord cu substituirea.

Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile de lege criticate nu încalcă dispozitiile din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 332/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală, modificate prin art. I pct. 174 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „Lipsa nejustificată a apărătorului ales sau desemnat din oficiu fără a asigura substituirea, în conditiile legii, ori înlocuirea sau refuzul acestuia de a asigura apărarea se sanctionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la prevederile art. 24 din Legea fundamentală, invocate si în prezenta cauză, si cu motivări similare. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 332 din 3 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 9 mai 2007, prin care Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ovidiu Văduva în Dosarul nr. 766/1.372/2008 (număr în format vechi 98/P/2006) al Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 746

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Emil Balaure si Constantin Radu în Dosarul nr. 14.581/245/2008 al Judecătoriei Iasi - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorii acesteia solicită completarea dispozitiilor de lege criticate.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 14.581/245/2008, Judecătoria Iasi - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Emil Balaure si Constantin Radu în dosarul mai sus mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile de lege criticate încalcă dreptul la un proces echitabil, întrucât împiedică părtile să recuze toti judecătorii unei instante.

Judecătoria Iasi - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile de lege criticate nu încalcă dispozitiile din Legea fundamentală si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate de autorii exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 51 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 198/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 51 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală, având cuprinsul dat de Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006: „Recuzarea se formulează oral sau în scris, cu arătarea pentru fiecare persoană în parte a cazului de incompatibilitate invocat si a tuturor temeiurilor de fapt cunoscute la momentul recuzării. Cererea de recuzare poate privi numai pe acei judecători care compun completul de judecată.

Nerespectarea conditiilor prevăzute în alin. 2 sau recuzarea aceleiasi persoane pentru aceIasi caz de incompatibilitate si pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formulării unei cereri anterioare de recuzare care a fost respinsă atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare, care se constată de completul în fata căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii de lege, autorii exceptiei invocă încălcarea art. 21 alin. (3) din Constitutie, precum si a art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prevederi referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si în prezenta cauză, si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 198 din 13 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2007, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Emil Balaure si Constantin Radu în Dosarul nr. 14.581/245/2008 al Judecătoriei Iasi - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind anularea titlului de parc industrial acordat Societătii Comerciale „Administrare Parc Industrial Corabia" - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, ale art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 8 din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Articol unic. - (1) Se anulează titlul de parc industrial acordat Societătii Comerciale „Administrare Parc Industrial Corabia" - S.R.L. prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 540/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 9 octombrie 2003.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 120.

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind completarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 485/2008

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 485/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 6 iunie 2008, se completează după cum urmează:

- La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) În timpul executării sedintelor de tragere, la poligon va fi prezentă în mod obligatoriu o ambulantă, inclusiv cu personal medical, asigurată de centrul medical teritorial, la solicitarea unitătilor/subunitătilor organizatoare."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 121

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

 

În vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, si Regulamentul (CEE) nr. 1.875/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar,

în aplicarea normelor tehnice privind regimul de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR aprobate prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

în vederea punerii în aplicare a cerintelor Comisiei Europene referitoare la instituirea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autoritătile vamale, privind mărfurile care tranzitează teritoriul vamal al Comunitătii,

în vederea punerii în aplicare a controalelor bazate pe o analiză la nivel comunitar a riscurilor în ceea ce priveste siguranta si securitatea Comunitătii,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 7.898/2008 privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 18 decembrie 2008.

Art. 3. - Autorizatiile de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO emise până la data publicării prezentului ordin îsi păstrează valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.615.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Componenta NCTS/TIR, utilizată în toate statele membre ale Uniunii Europene, permite depunerea Carnetului TIR cu/fără elemente de sigurantă si securitate prin mijloace electronice, urmărirea si gestionarea tuturor operatiunilor TIR de la nivelul Comunitătii, precum si încheierea operatiunilor TIR în cadrul Comunitătii.

2. Depunerea Carnetului TIR cu/fără elemente de sigurantă si securitate prin mijloace electronice si/sau terminarea, descărcarea acestuia prin intermediul aplicatiei NCTS-RO se pot face de operatorii economici în calitate de:

2.1. transportatori autorizati la regimul TIR sau reprezentanti ai acestora, conform art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913 din 12 octombrie 1992 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar;

2.2. destinatari agreati sau reprezentanti ai acestora, conform art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

3. Pentru utilizarea componentei NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO destinată operatorilor economici este necesar ca acestia să îndeplinească cerintele tehnice hardware si software, prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare a accesului la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

 

A. Conditii de acces

4. Accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO se realizează pe baza unei autorizatii eliberate de Autoritatea Natională a Vămilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală.


B. Dosarul de autorizare

5. Autorizatia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societătii comerciale, sediul, codul unic de înregistrare, numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezintă legal societatea comercială. Autorizatia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR în procedură simplificată se solicită numai în cazul în care o societate este autorizată în calitate de destinatar agreat pentru mărfuri transportate sub regimul TIR. În acest caz, cererea de autorizare pentru acces la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO se depune de către destinatarul agreat sau, după caz, de reprezentantul desemnat de operatorul economic să efectueze formalitătile vamale în numele său. Cererea se transmite la Autoritatea Natională a Vămilor, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală împreună cu:

a) formularul unic de înregistrare la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) lista cu directiile judetene si a municipiului Bucuresti pentru accize si operatiuni vamale (DJAOV), respectiv birourile vamale (BV) pe lângă care se solicită autorizarea si lista persoanelor desemnate să depună în format electronic datele din carnetele TIR în componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO la fiecare DJAOV/BV, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

c) o declaratie (împuternicire), în cazul destinatarilor agreati, în care se specifică dacă descărcarea carnetului TIR se face apelându-se la serviciile unui reprezentant;

d) copie de pe autorizatia de reprezentant sau cel putin o împuternicire de la un transportator autorizat la regimul TIR, în situatia în care accesul este solicitat de un reprezentant;

e) copie de pe autorizatia de destinatar agreat pentru mărfuri transportate sub regimul TIR eliberată de DJAOV/BV, dacă este cazul;

f) o declaratie-angajament completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

C. Emiterea autorizatiei de acces

6. După verificarea documentelor prevăzute la pct. 5 se întocmeste de Autoritatea Natională a Vămilor autorizatia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO, în două exemplare, si se semnează de directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenta Serviciului analiza si optimizarea aplicatiilor informatice din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală. Solicitantul va depune o copie a autorizatiei de acces la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO la DJAOV/BV pe lângă care îsi va desfăsura activitatea, împreună cu lista utilizatorilor desemnati să depună în format electronic datele din carnetele TIR. Autorizatia de acces va contine informatii privind numărul de identificare si înregistrare al operatorului economic - EORI, denumirea si sediul operatorului economic, certificatul digital (fisier care asigură accesul criptat si securizat la aplicatia NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic, constând în denumirea fisierului si parola aferentă acestuia. Împreună cu autorizatia se vor transmite si:

a) fisierul ce contine certificatul digital;

b) lista cheilor de acces la componenta NCTS/TIR pentru fiecare utilizator desemnat să depună în format electronic datele din carnetele TIR la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator si parolă, cu recomandarea ca parola să fie modificată de către utilizator după prima conectare.

D. Extinderea autorizatiei de acces

7. În situatia în care solicitantul beneficiază de o autorizatie de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO se întocmeste de Autoritatea Natională a Vămilor o extindere a autorizatiei de acces pentru componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO, în două exemplare, si se semnează de directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7. Extinderea autorizatiei de acces va contine informatii privind numărul de identificare si înregistrare al operatorului economic - EORI, denumirea si sediul operatorului economic, certificatul digital (fisier care asigură accesul criptat si securizat la aplicatia NCTS-RO) alocat pentru fiecare operator economic, constând în denumirea fisierului si parola aferentă acestuia. Împreună cu extinderea autorizatiei se vor transmite si:

a) fisierul ce contine certificatul digital, dacă este cazul;

b) lista cheilor de acces la componenta NCTS/TIR pentru fiecare utilizator desemnat să depună în format electronic datele din carnetele TIR la fiecare DJAOV/BV, constând în nume utilizator si parolă, cu recomandarea ca parola să fie modificată de utilizator după prima conectare.

E. Suspendarea, revocarea si anularea autorizatiei/ extinderii autorizatiei de acces

8. Autoritatea Natională a Vămilor poate suspenda autorizatia/extinderea autorizatiei, dacă:

a) titularul solicită suspendarea;

b) titularul nu respectă regulile si conditiile tehnice impuse de cerintele Sistemului informatic integrat vamal. Înainte de a dispune suspendarea autorizatiei/extinderii autorizatiei, Autoritatea Natională a Vămilor pune în vedere titularului să îsi îndeplinească obligatiile si stabileste un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu îsi îndeplineste obligatiile în termenul stabilit, Autoritatea Natională a Vămilor suspendă autorizatia/extinderea autorizatiei pe o perioadă de la 3 la 12 luni. Dacă în această perioadă titularul îsi îndeplineste obligatiile, Autoritatea Natională a Vămilor poate ridica măsura suspendării. Dacă în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu îsi îndeplineste obligatiile, Autoritatea Natională a Vămilor anulează autorizatia/extinderea autorizatiei.

9. Autoritatea Natională a Vămilor poate anula sau revoca autorizatia/extinderea autorizatiei în conditiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului. Autoritatea Natională a Vămilor poate dispune anularea autorizatiei/extinderii autorizatiei si atunci când titularul nu respectă regulile de functionare, securitate si confidentialitate a datelor impuse de cerintele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.

10. Decizia de suspendare, revocare sau anulare contine data de la care măsura intră în vigoare si este transmisă titularului.

F. Actualizarea datelor privind autorizatia/extinderea autorizatiei de acces

11. Autorizatia de acces al operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO se actualizează la cererea titularului, atunci când:

a) titularul prezintă date referitoare la: extinderea activitătii la alte DJAOV/BV, suspendarea activitătii la una/unul dintre DJAOV/BV transmise anterior, actualizări în lista personalului desemnat să depună în format electronic datele din carnetele TIR la DJAOV/BV sau altele asemenea;

b) au survenit modificări fată de situatia initială privind declararea carnetelor TIR;

c) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate ori actualizate.


 

CAPITOLULUI

Dispozitii finale

 

12. Operatorul economic va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la componenta NCTS/TIRdin aplicatia NCTS-RO.

13. Operatorul economic care a obtinut autorizatia de acces la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO si nu a beneficiat de acces la această aplicatie va parcurge toti pasii prevăzuti în Instructiunile de instalare si configurare ale aplicatiei NCTS-RO prin conexiuni internet, publicate pe pagina de internet a Autoritătii Nationale a Vămilor.

14. Orice modificare intervenită în datele titularului autorizatiei se va transmite în scris Autoritătii Nationale a Vămilor de operatorul economic în termen de 24 de ore de la producerea ei, cu completarea corespunzătoare a formularelor din anexele nr. 2, 3, 4 si 5.

15. Autoritatea Natională a Vămilor poate aproba pentru operatorii economici, pe bază de protocol încheiat între părti, utilizarea altor solutii privind schimbul de date si conectarea la aplicatia NCTS-RO, decât cea pusă la dispozitie.

16. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

CERINTE TEHNICE

pentru utilizarea componentei NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

 

Hardware

- Pentium IV

- 512 M RAM

- 40 G HDD

- USB

- Conexiune internet stabilă 128 Kbps sau superioară, nerecomandat dial-up

- Imprimantă Laser (600 Dots/inch)

- Cititor de coduri de bare (optional) - Standardul ISO EAN 128

Software

- Windows 2000 sau XP

- Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară

- Java Runtime Environment versiunea 1.4.2.06 (disponibilă pe adresa ftp://80.96.3.90)

- VPN Secure Client (disponibil pe adresa ftp://80.96.3.90)

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

Nr..............din....................

Către Autoritatea Natională a Vămilor Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru acces la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

 

            Societatea comercială............................................................, CUI..........................., cu sediulîn............................., adresa ................................................., reprezentată legal de............................., având functia de..........................., beneficiar al autorizatiei de acces la componenta de gestiune a tranzitului comunitar/comun din aplicatia NCTS-RO nr. *................./data..........................., solicităm autorizarea pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO.

 

declarare în procedură**

 

normală

 

simplificată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele, prenumele, functia

...................................

Semnătura si stampila

...................................


* Se completează doar de operatorii economici beneficiari ai unei autorizatii de acces la aplicatia NCTS-RO.

** Se bifează căsuta corespunzătoare.

 


ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

DIRECTIA DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI, COMUNICATII SI STATISTICĂ VAMALĂ

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE LA COMPONENTA NCTS/TIR DIN APLICATIA NCTS-RO

(*) = se completează de A.N.V., restul câmpurilor fiind obligatoriu de completat

NUMĂR DE IDENTIFICARE SI ÎNREGISTRARE AL OPERATORULUI ECONOMIC (EORI)

 

COD UNIC DE ÎNREGISTRAR**

 

NUME

 

FORMĂ SOCIETATE COMERCIALĂ

 SA

 SRL

 ALTE

ADRESĂ

 

COD POSTAL (ZIP)

 

ORAS/LOCALITATE

 

SECTOR/JUDET

 

TARĂ

ROMÂNIA

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

NUME REPREZENTANT LEGAL

 

TIP OPERATOR ECONOMIC

 TRANSPORTATOR AUTORIZAT LA REGIMUL TIR

 REPREZENTANT TRANSPORTATOR/DESTINATAR AGREAT

 DESTINATAR AGREAT

BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZATII DE ACCES LA COMPONENTA DE GESTIUNE ATRANZITULUI COMUNITAR/COMUN DIN APLICATIA NCTS-RO

 DA                                 Nr. autorizatie:                                    Data:

 NU

DATA INTRODUCERII ÎN NCTS-RO

(*)

DATA IESIRII DIN NCTS-RO

(*)

SOCIETATE COMERCIALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂA VĂMILOR

SEMNĂTURĂ STAMPILĂ

SEMNĂTURĂ STAMPILĂ


**) Se preia din certificatul de înregistrare.

 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

 

LISTA DJAOV/BV NCTS/TIR pe lângă care se solicită autorizarea si a persoanelor desemnate să depună carnete TIR*

 

 

Nr. crt.

DJAOV/BV

Persoane desemnate

Tip procedură

Valabilitate**

Cod

Denumire

Nume

Prenume

(N - normală, S - simplificată)

Dată început zz/ll/aaaa

Dată sfârsit zz/ll/aaaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. BRASOV - ROBV

 

 

 

 

 

1

ROBV0300

ALBAIULIA

 

 

 

 

 

2

ROBV0900

BRASOV

 

 

 

 

 

3

ROBV5600

MIERCUREA-CIUC

 

 

 

 

 

4

ROBV5610

ODORHEIU SECUIESC

 

 

 

 

 

5

ROBV7820

SFANTU GHEORGHE

 

 

 

 

 

6

ROBV7900

SIBIU

 

 

 

 

 

7

ROBV7910

SIBIU- AEROPORT

 

 

 

 

 

8

ROBV8800

TARGU MURES

 

 

 

 

 

9

ROBV8820

TARGU MURES- AEROPORT

 

 

 

 

 


 

Nr. crt.

DJAOV/BV

Persoane desemnate

Tip procedură

Valabilitate**

Cod

Denumire

Nume

Prenume

(N - normală, S - simplificată)

Dată început zz/ll/aaaa

Dată sfârsit zz/ll/aaaa

 

D.R.A.O.V. BUCURESTI - ROBU

 

 

 

 

 

1

ROBU1030

OTOPENI CĂLĂTORI

 

 

 

 

 

2

ROBU 1040

BĂNEASA - AEROPORT

 

 

 

 

 

3

ROBU 1200

ANTREPOZITE

 

 

 

 

 

4

ROBU 1400

TÂRGURI SI EXPOZITII

 

 

 

 

 

5

ROBU3910

GIURGIU

 

 

 

 

 

6

ROBU3980

ZONA LIBERĂ GIURGIU

 

 

 

 

 

7

ROBU7100

PLOIESTI

 

 

 

 

 

8

ROBU 1380

POSTĂ

 

 

 

 

 

9

ROBU8600

TÂRGOVISTE

 

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. CLUJ - ROCJ

 

 

 

 

 

1

ROCJ0500

BAIA MARE

 

 

 

 

 

2

ROCJ0400

BISTRITA

 

 

 

 

 

3

ROCJ 1800

CLUJ-NAPOCA

 

 

 

 

 

4

ROCJ1810

CLUJ-NAPOCA - AEROPORT

 

 

 

 

 

5

ROCJ4310

HALMEU

 

 

 

 

 

6

ROCJ6570

ORADEA

 

 

 

 

 

7

ROCJ6580

ORADEA - AEROPORT

 

 

 

 

 

8

ROCJ7810

SATU MARE

 

 

 

 

 

9

ROCJ8000

SIGHET

 

 

 

 

 

10

ROCJ9700

ZALĂU

 

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. CRAIOVA- ROCR

 

 

 

 

 

1

ROCR0310

ALEXANDRIA

 

 

 

 

 

2

ROCR1700

CALAFAT

 

 

 

 

 

3

ROCR1720

BECHET

 

 

 

 

 

4

ROCR2000

CORABIA

 

 

 

 

 

5

ROCR2100

CRAIOVA

 

 

 

 

 

6

ROCR7000

PITESTI

 

 

 

 

 

7

ROCR7270

PORTILE DE FIER I

 

 

 

 

 

8

ROCR7280

ORSOVA

 

 

 

 

 

9

ROCR7700

RÂMNICU VÂLCEA

 

 

 

 

 

10

ROCR8210

SLATINA

 

 

 

 

 

11

ROCR8810

TÂRGU JIU

 

 

 

 

 

12

ROCR9000

DROBETA-TURNU SEVERIN

 

 

 

 

 

13

ROCR9100

TURNU MĂGURELE

 

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. CONSTANTA- ROCT

 

 

 

 

 

1

ROCT1710

CĂLĂRASI

 

 

 

 

 

2

ROCT1900

CONSTANTA-SUD AGIGEA

 

 

 

 

 

3

ROCT1970

CONSTANTA-PORT

 

 

 

 

 

4

ROCT5100

MIHAIL KOGĂLNICEANU - AEROPORT

 

 

 

 

 

5

ROCT5400

MANGALIA

 

 

 

 

 

6

ROCT8220

SLOBOZIA

 

 

 

 

 


 

Nr. crt.

DJAOV/BV

Persoane desemnate

Tip procedură

Valabilitate**

Cod

Denumire

Nume

Prenume

(N - normală, S - simplificată)

Dată început zz/ll/aaaa

Dată sfârsit zz/ll/aaaa

 

D.R.A.O.V. GALATI - ROGL

 

 

 

 

 

1

ROGL0700

BRĂILA

 

 

 

 

 

2

ROGL0710

ZONA LIBERĂ BRĂILA

 

 

 

 

 

3

ROGL1500

BUZĂU

 

 

 

 

 

4

ROGL3600

FOCSANI

 

 

 

 

 

5

ROGL3610

OANCEA

 

 

 

 

 

6

ROGL3800

GALATI DOCURI

 

 

 

 

 

7

ROGL3810

ZONA LIBERĂ GALATI

 

 

 

 

 

8

ROGL8900

TULCEA

 

 

 

 

 

9

ROGL3850

GIURGIULESTI

 

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. IASI - ROIS

 

 

 

 

 

1

ROIS0100

ALBITA

 

 

 

 

 

2

ROIS0600

BACĂU

 

 

 

 

 

3

ROIS1600

BOTOSANI

 

 

 

 

 

4

ROIS2700

DORNESTI

 

 

 

 

 

5

ROIS4650

IASI

 

 

 

 

 

6

ROIS4660

IASI - AEROPORT

 

 

 

 

 

7

ROIS4800

PASCANI

 

 

 

 

 

8

ROIS4990

SCULENI

 

 

 

 

 

9

ROIS1610

STÂNCA COSTESTI

 

 

 

 

 

10

ROIS7400

PIATRA-NEAMT

 

 

 

 

 

11

ROIS8200

SIRET

 

 

 

 

 

12

ROIS8230

SUCEAVA

 

 

 

 

 

13

ROIS9610

VASLUI

 

 

 

 

 

 

D.R.A.O.V. TIMISOARA- ROTM

 

 

 

 

 

1

ROTM0200

ARAD

 

 

 

 

 

2

ROTM0230

ARAD AERO

 

 

 

 

 

3

ROTM2300

ZONA LIBERĂ CURTICI

 

 

 

 

 

4

ROTM8100

DEVA

 

 

 

 

 

5

ROTM5010

JIMBOLIA

 

 

 

 

 

6

ROTM5510

MORAVITA

 

 

 

 

 

7

ROTM7600

RESITA

 

 

 

 

 

8

ROTM8720

TIMISOARA-BAZĂ

 

 

 

 

 

9

ROTM8730

TIMISOARA - AEROPORT

 

 

 

 

 

10

ROTM8750

LUGOJ

 

 

 

 

 

11

ROTM6100

NAIDĂS

 

 

 

 

 


* Se vor completa numai birourile vamale si utilizatorii pe lângă care operatorii economici îsi vor desfăsura activitatea.

** Data de sfârsit, data la care operatorii economici încetează a depune carnete TIR. Data de început, data de la care operatorii economici vor depune carnete TIR pe lângă birourile vamale în care îsi vor desfăsura activitatea. (Se completează de ANV.)


 

ANEXA Nr. 5

la instructiuni

 

SOCIETATEA COMERCIALĂ................................................

Cod unic de înregistrare....................................................

 

DECLARATIE- ANGAJAMENT

Nr................./data.......................

privind respectarea obligatiilor ce revin utilizatorilor NCTS/TIR

 

Societatea Comercială..........................................................................................................................................................,

CUI .................................................................., reprezentată legal prin ............................................................................................,

având functia de................................................................., se angajează:

În calitate de utilizator, cunoscând dispozitiile legale cu caracter general si special în materie de protectie a dreptului de proprietate, precum si sanctiunile aplicabile în cazul săvârsirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct si neconditionat obligatiile privitoare la utilizarea NCTS/TIR fată de Autoritatea Natională a Vămilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

I. Obligatiile utilizatorului

Ne angajăm, în calitate de utilizatori ai NCTS/TIR, să respectăm regulile impuse de autoritatea vamală, proprietară a sistemului.

Ea este singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific NCTS/TIR, în conditiile pe care le consideră necesare.

Fată de cele de mai sus, ne obligăm:

1. conditii tehnice:

a) să detinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea si functionarea normală a NCTS/TIR;

b) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu conditiile stabilite prin prezentele instructiuni privind accesul la NCTS/TIR;

c) să detinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea si functionarea normală a NCTS/TIR;

d) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea si functionarea normală a NCTS/TIR;

2. resursele umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic si vamal capabil să utilizeze NCTS/TIR;

b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al NCTS/TIR cu privire la normele în vigoare;

3. confidentialitatea si securitatea datelor:

a) să asigurăm utilizarea NCTS/TIR pus la dispozitie de autoritatea vamală, la parametrii definiti de aceasta;

b) să nu permitem accesul tertilor la NCTS/TIR;

c) să nu utilizăm NCTS/TIR în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu difuzăm NCTS/TIR altor persoane juridice sau fizice;

e) să nu modificăm NCTS/TIR;

f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la NCTS/TIR;

g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal; h) să asiguram confidentialitatea datelor si informatiilor de care luăm cunostintă prin utilizarea NCTS/TIR;

4. asigurarea conditiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autoritătii Nationale a Vămilor asupra activitătii desfăsurate privind:

a) respectarea obligatiilor referitoare la conditiile tehnice, comunicatii, confidentialitatea si securitatea datelor;

b) nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze NCTS/TIR si respectarea instructiunilor de lucru.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de Autoritatea Natională a Vămilor

În cazul nerespectării obligatiilor asumate, am luat cunostintă că suntem pasibili de a suporta următoarele sanctiuni, în functie de gravitatea faptelor săvârsite:

a) suspendarea autorizatiei de acces la NCTS/TIR pe o perioadă cuprinsă între 3 si 12 luni;

b) revocarea/anularea autorizatiei de acces la NCTS/TIR.

Aplicarea sanctiunilor de către autoritatea vamală nu exclude răspunderea civilă si penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârsite.

 

Data...................

Utilizator

Functia.............................................

Numele.............................................

Semnătura...................................…..

 

ANEXA Nr. 6

la instructiuni

 

AUTORITATEA NATIONALA A VĂMILOR

DIRECTIA DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI, COMUNICATII SI STATISTICĂ VAMALĂ

Exemplar nr.......

 

AUTORIZATIE

pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

Nr........................din...................

 

1. Denumirea si sediul solicitantului.............................................................................................................................................

2. EORI............................................................

3. Certificat digital............................................

Parola....................................................

 

Director,

.....................

 

ANEXA Nr. 7

la instructiuni

 

AUTORITATEA NATIONALA A VĂMILOR

DIRECTIA DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI, COMUNICATII SI STATISTICĂ VAMALĂ

Exemplar nr............

 

EXTINDEREA AUTORIZATIEI

de acces la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

 

Nr........................din...................

1. Denumirea si sediul solicitantului.............................................................................................................................................

2. EORI............................................................

3. Certificat digital............................................

Parola....................................................

 

Director,

………………….

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Traian Lalescu" din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 28 aprilie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-aprilie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite următorul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Traian Lalescu", cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 9-11, bl. M1, sectorul 3, pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „servicii", domeniul „economic", calificarea profesional㠄tehnician în activităti economice", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/seral".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Traian Lalescu" din Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Traian Lalescu" din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Traian Lalescu" din Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Traian Lalescu" din Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Traian Lalescu" din Bucuresti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Traian Lalescu" din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Universitară Română de Stiinte si Arte „Gheorghe Cristea" din Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Traian Lalescu" din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 4.346.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Dr. Constantin Angelescu" din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 28 aprilie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie - aprilie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Dr. Constantin Angelescu", cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 6, sectorul 6, pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „uman", specializarea „filologie", respectiv pentru profilul „real", specializarea „matematică-informatică", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/frecventă redusă".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Dr. Constantin Angelescu" din Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Dr. Constantin Angelescu" din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Dr. Constantin Angelescu" din Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Dr. Constantin Angelescu" din Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Dr. Constantin Angelescu" din Bucuresti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Dr. Constantin Angelescu" din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia pentru Tineret „Eloa" din Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Dr. Constantin Angelescu" din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 4.347.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kindergarden - Giminni" din Timisoara

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 28 aprilie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-aprilie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kindergarden - Giminni", cu sediul în municipiul Timisoara, str. Pisa nr. 9, judetul Timis, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal si prelungit".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kindergarden - Giminni" din Timisoara, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kindergarden - Giminni" din Timisoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kindergarden - Giminni" din Timisoara revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Kindergarden - Giminni" din Timisoara.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Kindergarden - Giminni" din Timisoara este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Timis, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociatia „Kindergarden - Giminni" din Timisoara, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Kindergarden - Giminni" din Timisoara, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Timis vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 4.348.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Omenia" din Târgu Jiu

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 28 aprilie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-aprilie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Omenia", cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Traian nr. 5, judetul Gorj, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesional㠄asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/seral".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Omenia" din Târgu Jiu, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Omenia" din Târgu Jiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Omenia" din Târgu Jiu revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitar㠄Omenia" din Târgu Jiu.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Omenia" din Târgu Jiu are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Omenia" din Târgu Jiu este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia „Omenia Mălăescu" din Târgu Jiu, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitar㠄Omenia" din Târgu Jiu, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 4.350.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Târgoviste

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 28 aprilie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie - martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Târgoviste, Str. Unirii nr. 28, judetul Dâmbovita, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical de farmacie", „asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/seral/frecventă redusă".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Târgoviste, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Târgoviste dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Târgoviste revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Târgoviste.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Târgoviste are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Târgoviste este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Dâmbovita, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Ecologic㠄Green" din Târgoviste, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Târgoviste, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Dâmbovita vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 4.351.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceală FEG din Sibiu

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 28 aprilie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie - aprilie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Ostirii nr. 5, judetul Sibiu, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical de farmacie", „asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Sibiu, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Sibiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Sibiu revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Sibiu.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Sibiu are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din Sibiu este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Ecologic㠄Green" din Sibiu, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală FEG din Sibiu, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 4.352.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samuel" din Deva

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie - aprilie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samuel", cu sediul în municipiul Deva, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judetul Hunedoara, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samuel" din Deva, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samuel" din Deva dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samuel" din Deva revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Samuel" din Deva.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Samuel" din Deva este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Biserica Crestină Baptist㠄Sf. Treime" din Deva, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Samuel" din Deva, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 4.380.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primar㠄Samuel" din Deva

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-aprilie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primar㠄Samuel", cu sediul în municipiul Deva, str. Mihail Kogălniceanu nr. 14, judetul Hunedoara, pentru nivelul de învătământ „primar", limba de predare „română".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primar㠄Samuel" din Deva, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primar㠄Samuel" din Deva dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Primar㠄Samuel" din Deva revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Primar㠄Samuel" din Deva.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primar㠄Samuel" din Deva este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Biserica Crestină Baptist㠄Sf. Treime" din Deva, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Primar㠄Samuel" din Deva, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 4.381.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Profesia" din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Profesia" cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mioara nr. 16, et. 2, sectorul 3, pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „servicii", domeniul „economic", calificarea profesional㠄tehnician în activităti economice", limba de predare „română", formele de învătământ „zi" si „cu frecventă redusă".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Profesia" din Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Profesia" din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Profesia" din Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Profesia" din Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Profesia" din Bucuresti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Profesia" din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia „Profesia" din Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Profesia" din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 4.382.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceal㠄FEG" din Pitesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠄FEG", cu sediul în municipiul Pitesti, str. Intrarea Rahovei nr. 6, judetul Arges, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical generalist", „asistent medical de farmacie" si „asistent medical de igienă si sănătate publică", respectiv pentru domeniul „economic", calificarea profesional㠄agent vamal", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠄FEG" din Pitesti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠄FEG" din Pitesti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠄FEG" din Pitesti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceal㠄FEG" din Pitesti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠄FEG" din Pitesti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceal㠄FEG" din Pitesti este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Arges, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Ecologic㠄Green", unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceal㠄FEG" din Pitesti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Arges vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 4.383.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Moldova" din Roman

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 25 mai 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie - martie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Moldova", cu sediul în municipiul Roman, Bd. Republicii nr. 1-3, judetul Neamt, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical generalist" si „asistent medical de farmacie", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Moldova" din Roman, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Moldova" din Roman dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Moldova" din Roman revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitar㠄Moldova" din Roman.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Moldova" din Roman are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Moldova" din Roman este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Universitatea Popular㠄Moldova" Iasi - Filiala Roman, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitar㠄Moldova" din Roman, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 4.384.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind raportarea tranzactiilor efectuate prin conturile de corespondent si abrogarea unor acte normative care impun restrictii în utilizarea acestor conturi

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) si ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 405 lit. c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 si al art. 405 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României adoptă prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, si sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine, denumite în continuare institutii de credit.

Art. 2. - În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) aranjament de cont de corespondent - aranjament de plată în care o institutie de credit, denumită corespondent, deschide în evidentele sale un cont pentru altă institutie de credit, denumită repondent, si furnizează repondentului, prin intermediul acestui cont, servicii constând în executarea de plăti si alte servicii conexe. Aranjamentele de cont de corespondent prin care institutiile de credit îsi furnizează reciproc servicii de plăti si alte servicii implică utilizarea conturilor de corespondent de tip cont nostro si/sau cont loro;

b) cont nostro - contul deschis în evidentele institutiei corespondent pe numele repondentului;

c) cont loro - contul deschis în evidentele institutiei corespondent pe numele repondentului; din perspectiva repondentului acest cont este un cont „nostro";

d) credit intraday - credit acordat de către corespondent repondentului pe parcursul zilei de operare a respectivului corespondent, a cărui rambursare trebuie să aibă loc cel mai târziu la sfârsitul zilei de operare în care a fost acordat creditul;

e) credit overdraft - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadentă este după sfârsitul zilei de operare a respectivului corespondent următoare celei în care a fost acordat creditul, precum si credite intraday nerambursate si transformate în credite overdraft;

f) credit overnight - credit acordat de către corespondent repondentului, a cărui scadentă este stabilită de către corespondent, dar nu mai târziu de sfârsitul zilei de operare a corespondentului următoare celei în care a fost acordat creditul;

g) zi de operare - zi calendaristică pe durata căreia se furnizează servicii de corespondent bancar, conform programului stabilit prin aranjamentul de cont de corespondent.

Art. 3. - (1) Institutiile de credit pot încheia aranjamente de cont de corespondent în lei.

(2) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între institutiile de credit participante la sistemele de plăti din România, institutiile de credit care au calitatea de corespondent au obligatia raportării datelor statistice conform anexei nr. 1, individual, pe fiecare repondent.

(3) În cazul aranjamentelor de cont de corespondent în lei încheiate între institutii de credit participante la sistemele de plăti din România si institutii de credit care nu au această calitate, institutiile de credit participante la sistemele de plăti au obligatia raportării datelor statistice, conform anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament, individual, pe fiecare repondent, respectiv corespondent.

Art. 4. - Raportarea datelor statistice se efectuează trimestrial, în conformitate cu anexele la prezentul regulament, în termen de 15 zile de la data încheierii fiecărui trimestru.

Art. 5. - Datele statistice vor fi raportate Băncii Nationale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

Art. 6. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se aplică măsuri de remediere si sanctiuni conform prevederilor titlului VI cap. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă art. 11, 12, 13 si 14 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plătilor interbancare pe suport hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, cu modificările ulterioare, Circulara Băncii Nationale a României nr. 25/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 8 septembrie 1995, Ordinul Băncii Nationale a României nr. 260/1995 privind sanctiunile în cazul nerespectării de către societătile bancare a dispozitiilor privind închiderea conturilor de corespondent, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 11 mai 1995, si art. 4 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 23/1996 privind procedurile de decontare ale Băncii Nationale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 24 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 18 iunie 2009.

Nr. 10.

 


ANEXA Nr. 1

 

Denumire corespondent

Denumire repondent

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Ziua de operare 1

Ziua de operare 2

…

Ziua de operare n

Ziua de operare 1

Ziua de operare 2

…

Ziua de operare n

Ziua de operare 1

Ziua de operare 2

…

Ziua de operare n

1.1. Numărul încasărilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului loro

1.2. Valoarea încasărilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului loro (mii RON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Numărul plătilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului loro

2.2. Valoarea plătilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului loro (mii RON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Valoarea creditului intraday nerambursat (mii RON)

3.2. Valoarea creditului overdraft (mii RON)

3.3 din care: valoarea creditului overnight (mii RON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Valoarea depozitelor denominate în monedă natională (mii RON)

4.2. Valoarea depozitelor denominate în valute (mii RON)*

4.3. Valoarea titlurilor de stat (mii RON)*

4.4. Valoarea certificatelor de depozit (mii RON)

4.5. Valoarea altor garantii (mii RON)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Limita de expunere intraday (mii RON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* mii RON echivalent la cursul comunicat de Banca Natională a României pentru ziua constituirii garantiei.

 

Luna 1, luna 2 si luna 3 reprezintă lunile din cadrul trimestrului pentru care se raportează.

Ziua de operare 1 reprezintă prima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

Ziua de operare 2 reprezintă a doua zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

Ziua de operare n reprezintă ultima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

 

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Semnificatia indicatorului

1.1.

Numărul încasărilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului loro

reprezintă numărul total al încasărilor denominate în monedă natională, decontate de corespondent în perioada de referintă.

Se includ toate operatiunile de creditare a contului loro, indiferent de initiatorul operatiunii [de exemplu: transferuri de fonduri/plăti în favoarea repondentului (incluzând plăti de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc), transferuri de fonduri/plăti în favoarea clientilor repondentului, constituiri de garantii, constituiri de depozite etc.].

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: numărul operatiunilor de creditare.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

1.2.

Valoarea încasărilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului loro

reprezintă valoarea totală a încasărilor denominate în monedă natională, decontate de corespondent în perioada de referintă.

Se includ toate operatiunile de creditare a contului loro, indiferent de initiatorul operatiunii [de exemplu: transferuri de fonduri/plăti în favoarea repondentului (incluzând plăti de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc), transferuri de fonduri/plăti în favoarea clientilor repondentului, constituiri de garantii, constituiri de depozite etc.].

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: valoarea operatiunilor de creditare.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

2.1.

Numărul plătilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului loro

reprezintă numărul total al plătilor denominate în monedă natională, decontate de corespondent în perioada de referintă.

Se includ toate operatiunile de debitare a contului loro, indiferent de initiatorul operatiunii [de exemplu: transferuri de fonduri/plăti din contul repondentului (incluzând plăti de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc), executări de garantii si popriri, lichidări depozite etc.].

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: numărul operatiunilor de debitare.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

2.2.

Valoarea plătilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului loro

reprezintă valoarea totală a plătilor denominate în monedă natională, decontate de corespondent în perioada de referintă.

Se includ toate operatiunile de debitare a contului loro, indiferent de initiatorul operatiunii (de exemplu: transferuri de fonduri/plăti din contul repondentului (incluzând plăti de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc), executări de garantii si popriri, lichidări depozite etc.].

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: valoarea operatiunilor de debitare.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

3.1.

Valoarea creditului intraday nerambursat

reprezintă valoarea creditului intraday denominat în monedă natională, acordat de corespondent repondentului prin contul loro si nerambursat, înregistrat la sfârsitul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: valoarea creditului intraday nerambursat.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

3.2.

Valoarea creditului overdraft

reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă natională, acordate de corespondent repondentului prin contul loro, cu scadente mai mari sau egale cu o zi si nerambursate, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă, si a creditelor overdraft denominate în monedă natională, rezultate din transformarea creditelor intraday nerambursate denominate în monedă natională în credite overdraft denominate în monedă natională, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Se includ toate creditele nerambursate la sfârsitul perioadei de referintă, respectiv credite de tip overnight si credite cu scadente până la 12 luni, inclusiv.

Nu se includ creditele intraday.

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: valoarea creditului overdraft.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

3.3.

Valoarea creditului overnight

reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă natională, acordate de corespondent repondentului prin contul loro, cu scadente egale cu o zi si nerambursate la sfârsitul perioadei de referintă, si a creditelor overnight denominate în monedă natională, rezultate din transformarea creditelor intraday nerambursate denominate în monedă natională în credite overnight denominate în monedă natională, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Se includ toate creditele nerambursate la sfârsitul perioadei de referintă având scadente overnight.

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: valoarea creditului overnight.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.


4.1.

Valoarea depozitelor denominate în monedă natională

reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în monedă natională, constituite de repondent ca garantie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 si 3.3, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: valoarea garantiilor constituite sub formă de depozite denominate în monedă natională.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

4.2.

Valoarea depozitelor denominate în valute

reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în valute, constituite de repondent ca garantie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 si 3.3, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: valoarea garantiilor constituite sub formă de depozite denominate în valute. Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: toate monedele.

Moneda de raportare: moneda natională.

4.3.

Valoarea titlurilor de stat

reprezintă valoarea cumulată a titlurilor de stat emise de Guvernul României, constituite de repondent ca garantie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 si 3.3, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Se includ toate titlurile de stat denominate în lei si/sau în valute, constituite de repondent ca garantie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 si 3.3, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: valoarea garantiilor constituite sub formă de titluri de stat.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: toate monedele.

Moneda de raportare: moneda natională.

4.4.

Valoarea certificatelor de depozit

reprezintă valoarea cumulată a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României, constituite de repondent ca garantie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1,3.2 si 3.3, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: valoarea garantiilor constituite sub formă de certificate de depozit. Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională

4.5.

Valoarea altor garantii

reprezintă valoarea cumulată a garantiilor constituite de repondent în vederea garantării expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 si 3.3, altele decât cele mentionate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 si 4.4, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Se includ:

a) actiuni si obligatiuni emise de companii, regii autonome, societăti nationale, companii nationale si de societăti cu capital majoritar de stat;

b) titluri de stat emise de autorităti publice centrale, regionale si locale;

c) alte instrumente financiare tranzactionabile sau nu.

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Măsurare: valoarea altor garantii.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: toate monedele.

Moneda de raportare: moneda natională.

5.1.

Limita de expunere intraday

reprezintă limita de expunere a corespondentului fată de repondent, stabilită de către corespondent pentru repondent, reprezentând valoarea maximă acceptată a debitului contului loro pe parcursul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit corespondent care gestionează contul loro.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.


ANEXA Nr. 2

 

Denumire corespondent Denumire repondent

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Ziua de operare 1

Ziua de operare 2

…

Ziua de operare n

Ziua de operare 1

Ziua de operare 2

…

Ziua de operare n

Ziua de operare 1

Ziua de operare 2

…

Ziua de operare n

1.1. Numărul încasărilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului nostro

1.2. Valoarea încasărilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului nostro (mii RON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Numărul plătilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului nostro

2.2. Valoarea plătilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului nostro (mii RON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Valoarea creditului intraday nerambursat (mii RON)

3.2. Valoarea creditului overdraft (mii RON)

3.3 din care: valoarea creditului overnight (mii RON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Valoarea depozitelor denominate în monedă natională (mii RON)

4.2. Valoarea depozitelor denominate în valute (mii RON)*

4.3. Valoarea titlurilor de stat (mii RON)*

4.4. Valoarea certificatelor de depozit (mii RON)

4.5. Valoarea altor garantii (mii RON)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Limita de expunere intraday (mii RON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* mii RON echivalent la cursul comunicat de Banca Natională a României pentru ziua constituirii garantiei.

 

Luna 1, luna 2 si luna 3 reprezintă lunile din cadrul trimestrului pentru care se raportează.

Ziua de operare 1 reprezintă prima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

Ziua de operare 2 reprezintă a doua zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

Ziua de operare n reprezintă ultima zi de operare din cadrul lunii pentru care se raportează.

 

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Semnificatia indicatorului

1.1.

Numărul încasărilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului nostro

reprezintă numărul total al încasărilor denominate în monedă natională, decontate de corespondent în perioada de referintă.

Se includ toate operatiunile de creditare a contului nostro, indiferent de initiatorul operatiunii [de exemplu transferuri de fonduri/plăti în favoarea repondentului (incluzând plăti de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc), transferuri de fonduri/plăti în favoarea clientilor repondentului, constituiri de garantii, constituiri de depozite etc.].

Raportează institutia de credit repondent.

Măsurare: numărul operatiunilor de creditare.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

1.2.

Valoarea încasărilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului nostro

reprezintă valoarea totală a încasărilor denominate în monedă natională, decontate de corespondent în perioada de referintă.

Se includ toate operatiunile de creditare a contului nostro, indiferent de initiatorul operatiunii [de exemplu transferuri de fonduri/plăti în favoarea repondentului (incluzând plăti de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc), transferuri de fonduri/plăti în favoarea clientilor repondentului, constituiri de garantii, constituiri de depozite etc.].

Raportează institutia de credit repondent.

Măsurare: valoarea operatiunilor de creditare.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

2.1.

Numărul plătilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului nostro

reprezintă numărul total al plătilor denominate în monedă natională, decontate de corespondent în perioada de referintă.

Se includ toate operatiunile de debitare a contului nostro, indiferent de initiatorul operatiunii [de exemplu transferuri de fonduri/plăti din contul repondentului (incluzând plăti de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc.), executări de garantii si popriri, lichidări depozite etc.].

Raportează institutia de credit repondent.

Măsurare: numărul operatiunilor de debitare.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

2.2.

Valoarea plătilor denominate în monedă natională efectuate prin intermediul contului nostro

reprezintă valoarea totală a plătilor denominate în monedă natională, decontate de corespondent în perioada de referintă.

Se includ toate operatiunile de debitare a contului nostro, indiferent de initiatorul operatiunii [de exemplu: transferuri de fonduri/plăti din contul repondentului (incluzând plăti de dobânzi, comisioane, speze, penalizări etc), executări de garantii si popriri, lichidări depozite etc.].

Raportează institutia de credit repondent.

Măsurare: valoarea operatiunilor de debitare.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

3.1.

Valoarea creditului intraday nerambursat

reprezintă valoarea creditului intraday denominat în monedă natională, acordat de corespondent repondentului prin contul nostro si nerambursat, înregistrat la sfârsitul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit repondent.

Măsurare: valoarea creditului intraday nerambursat.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

3.2.

Valoarea creditului overdraft

reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă natională, acordate de corespondent repondentului prin contul nostro, cu scadente mai mari sau egale cu o zi si nerambursate, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă, si a creditelor overdraft denominate în monedă natională, rezultate din transformarea creditelor intraday nerambursate denominate în monedă natională în credite overdraft denominate în monedă natională, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Se includ toate creditele nerambursate la sfârsitul perioadei de referintă, respectiv credite de tip overnight si credite cu scadente pană la 12 luni, inclusiv.

Nu se includ creditele intraday.

Raportează institutia de credit repondent.

Măsurare: valoarea creditului overdraft.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

3.3.

Valoarea creditului overnight

reprezintă valoarea cumulată a creditelor denominate în monedă natională, acordate de corespondent repondentului prin contul nostro, cu scadente egale cu o zi si nerambursate la sfârsitul perioadei de referintă, si a creditelor overnight denominate în monedă natională rezultate din transformarea creditelor intraday nerambursate denominate în monedă natională în credite overnight denominate în monedă natională, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Se includ toate creditele nerambursate la sfârsitul perioadei de referintă având scadente overnight.

Raportează institutia de credit repondent.

Măsurare: valoarea creditului overnight.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.


4.1.

Valoarea depozitelor denominate în monedă natională

reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în monedă natională, constituite de repondent ca garantie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 si 3.3, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit repondent.

Măsurare: valoarea garantiilor constituite sub formă de depozite denominate în monedă natională.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

4.2.

Valoarea depozitelor denominate în valute

reprezintă valoarea cumulată a depozitelor denominate în valute, constituite de repondent ca garantie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 si 3.3, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit repondent.

Măsurare: valoarea garantiilor constituite sub formă de depozite denominate în valute. Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: toate monedele.

Moneda de raportare: moneda natională.

4.3.

Valoarea titlurilor de stat

reprezintă valoarea cumulată a titlurilor de stat emise de Guvernul României, constituite de repondent ca garantie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 si 3.3, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Se includ toate titlurile de stat denominate în lei si/sau în valute, constituite de repondent ca garantie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 si 3.3, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit repondent.

Măsurare: valoarea garantiilor constituite sub formă de titluri de stat.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: toate monedele.

Moneda de raportare: moneda natională.

4.4.

Valoarea certificatelor de depozit

reprezintă valoarea cumulată a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României, constituite de repondent ca garantie a expunerilor prevăzute la pct. 3.1,3.2 si 3.3, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit repondent.

Măsurare: valoarea garantiilor constituite sub formă de certificate de depozit. Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

4.5.

Valoarea altor garantii

reprezintă valoarea cumulată a garantiilor constituite de repondent în vederea garantării expunerilor prevăzute la pct. 3.1, 3.2 si 3.3, altele decât cele mentionate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 si 4.4, înregistrate la sfârsitul perioadei de referintă.

Se includ:

a) actiuni si obligatiuni emise de companii, regii autonome, societăti nationale, companii nationale si de societăti cu capital majoritar de stat;

b) titluri de stat emise de autorităti publice centrale, regionale si locale;

c) alte instrumente financiare tranzactionabile sau nu. Raportează institutia de credit repondent. Măsurare: valoarea altor garantii.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: toate monedele.

Moneda de raportare: moneda natională.

5.1.

Limita de expunere intraday

reprezintă limita de expunere a corespondentului fată de repondent, stabilită de către corespondent pentru repondent, reprezentând valoarea maximă acceptată a debitului contului nostro pe parcursul perioadei de referintă.

Raportează institutia de credit repondent.

Perioada de referintă: zi.

Moneda de tranzactionare: moneda natională.

Moneda de raportare: moneda natională.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.