MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 457/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 457            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 1 iulie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 734 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 735 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 770 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Decizia nr. 798 din 19 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

 

            Decizia nr. 818 din 26 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

90. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice

 

91. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative

 

92. - Ordonantă de urgentă pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

 

93. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri

 

747. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud

 

748. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale de distributie a gazelor naturale „Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti si „Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            736. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea datei iesirii din vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italia cu privire la promovarea si garantarea reciprocă a investitiilor, semnat la Roma la 6 decembrie 1990, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 319/1991

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 734

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Iboia Badon în Dosarul nr. 7.252/271/2008 al Judecătoriei Oradea - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că autorul exceptiei a transmis note scrise prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând trimitere, în acest sens, la jurisprudehta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.252/271/2008, Judecătoria Oradea - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Iboia Badon cu ocazia solutionării plângerii împotriva unei rezolutii de neîncepere a urmăririi penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 2781 alin.l si 2 din Codul de procedură penală, prin sanctionarea depăsirii termenelor cu respingerea ca tardivă a plângerii împotriva actului de netrimitere în judecată al procurorului, încalcă egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil. Consideră că persoana vătămată este sanctionată pentru culpa procurorului ierarhic superior, în conditiile în care textul de lege criticat nu prevede nicio sanctiune pentru acesta din urmă. Arată că „justitia este compatibilă cu termenele, dar actele la care se referă termenele prevăzute de art. 2781 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală nu sunt acte de justitie în întelesul legii". Mai arată că „nu există nici pentru procurorul ierarhic un asemenea impediment pentru a relua în discutie o solutie dată de procuror, fie că se sesizează din oficiu, fie de către părti cu privire la legalitatea si temeinicia solutiei, cu atât mai mult nu poate exista un astfel de termen pentru judecătorul îndreptătit să controleze actul procurorului. Singurul termen cu semnificatie în această problemă este cel de prescriptie a răspunderii penale de care trebuie să tină cont atât judecătorul, cât si procurorul ierarhic atunci când analizează plângerea împotriva actelor procurorului."

Judecătoria Oradea - Sectia penală nu si-a exprimat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 2781 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, întrucât prevederile de lege criticate sunt menite tocmai să asigure accesul la justitie în cauzele în care parchetul a emis acte de netrimitere în judecată si reprezintă o concretizare a normelor constitutionale care consacră dreptul la un proces echitabil, fiind instituite tocmai în vederea respectării exigentei termenului rezonabil, impusă de art. 21 alin. (3) din Constitutie. Arată că, reglementând dreptul persoanei interesate de a formula plângere direct la instanta de judecată în cazul în care procurorul nu se conformează prevederilor art. 277 din Codul de procedură penală, potrivit cărora procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire si să comunice de îndată persoanei care a făcut plângerea modul în care a fost rezolvată, legiuitorul a dat expresie principiujui celeritătii care guvernează desfăsurarea procesului penal. În acest sens, face trimitere la deciziile Curtii Constitutionale nr. 524/2005 si nr. 586/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate fi constituie dispozitiile art. 2781 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins:

„După respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecătorul de la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instantă. Plângerea poate fi făcută si împotriva dispozitiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu.

În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277, termenul prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului initial de 20 de zile."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi si ale art. 21 privind accesul liber la justitie, precum si a prevederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 2781 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si în prezenta cauză, si cu motivări similare. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 901 din 16 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 29 octombrie 2008, prin care Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, pentru considerentele acolo arătate, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 si 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Iboia Badon în Dosarul nr. 7.252/271/2008 al Judecătoriei Oradea - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 735

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Vasilică Tălângă si Ileana Tălângă în Dosarul nr. 13.950/212/2008 al Tribunalului Constanta - Sectia penală si de Ellinor David în Dosarul nr. 9.911/325/2008 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă partea Constantin Tălângă, lipsind autorii exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.403D/2008 si nr. 2.517D/2008au obiect partial identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Partea Constantin Tălângă lasă la aprecierea Curtii conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 2.517D/2008 cu Dosarul nr. 2403D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul părtii Constantin Tălângă, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând trimitere, în acest sens, la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierea din 9 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 13.950/212/2008, Tribunalul Constanta - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Vasilică Tălângă si Ileana Tălângă cu ocazia solutionării recursului împotriva unei sentinte penale prin


care a fost respinsă ca tardivă plângerea formulată împotriva unei rezolutii de neîncepere a urmăririi penale.

Prin încheierea din 19 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 9.911/325/2008, Tribunalul Timis - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Ellinor David cu ocazia solutionării recursului declarat împotriva unei sentinte penale prin care a fost respinsă ca tardivă plângerea formulată împotriva unei rezolutii de neîncepere a urmăririi penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile de lege criticate încalcă accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si dreptul la apărare, întrucât, în cazul în care procurorul ierarhic superior nu solutionează plângerea în termen de 20 de zile, persoana vătămată este tinută, sub sanctiunea decăderii, să se adreseze instantei în termen de 20 de zile de la expirarea termenului initial de solutionare a plângerii de către procurorul ierarhic superior, persoana vătămată fiind astfel sanctionată pentru culpa procurorului ierarhic superior, în conditiile în care textele de lege criticate nu prevăd nicio sanctiune pentru acesta din urmă.

Tribunalul Constanta - Sectia penală, cu opinie majoritară, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că prevederile de lege criticate nu încalcă accesul liber la justitie.

Tribunalul Timis - Sectia penală apreciază ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, întrucât art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală nu aduce nicio atingere dispozitiilor din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, întrucât textele de lege criticate nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorii exceptiei. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr. 598/2005, nr. 232/2007, nr. 667/2007, nr. 904/2007 si nr. 136/2008.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 277: „Procurorul este obligat sa rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire si să comunice de îndată persoanei care a făcut plângerea modul în care a fost rezolvată. ";

- Art. 2781 alin. 2, modificat prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006: „în cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277, termenul prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului initial de 20 de zile."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie, invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.223 din 18 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2008, si Decizia nr. 1.279 din 25 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 17 decembrie 2008, prin care Curtea Constitutională a respins exceptiile de neconstitu­tionalitate a acestor texte de lege, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 coroborat cu art. 277 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Vasilică Tălângă si Ileana Tălângă în Dosarul nr. 13.950/212/2008 al Tribunalului Constanta - Sectia penală si de Ellinor David în Dosarul nr. 9.911/325/2008 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 770

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 din Leaea fondului funciar nr. 18/1991

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Constantin Chera, Silvia Diaconescu, Gheorghe Călutoiu, Gheorghe Nanu, Nicolae Bătăiosu si Elena Bătăiosu în Dosarul nr. 3897.3/318/2007 al Judecătoriei Târgu Jiu.

La apelul nominal se prezintă personal Gheorghe Călutoiu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată. Autorul exceptiei sustine admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, expunând situatia de fapt si combătând valabilitatea titlului de proprietate al părtii adverse.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 12 februarie 2009, pronuntată în Dosarul 3897.3/318/2007, Judecătoria Târgu Jiu a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Constantin Chera, Silvia Diaconescu, Gheorghe Călutoiu, Gheorghe Nanu, Nicolae Bătăiosu si Elena Bătăiosu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că articolul de lege criticat a abrogat expres dispozitiile Legii nr. 59/1974 si implicit ale Decretului nr. 151/1950, în baza căruia a fost emis actul de schimb invocat de către reclamanti în dovedirea proprietătii. Cu toate că Decretul nr. 151/1950 a fost abrogat prin Legea nr. 59/1974, dispozitiile acestui act normativ referitoare la actele de schimb între stat si fostii proprietari de terenuri au rămas valabile. Astfel, în conditiile în care terenul dobândit în baza unui contract de schimb autentic a intrat în circuitul civil, cu toate restrictiile legilor ulterioare, printre care si Legea nr. 59/1974, proprietarii în cauză nu au pierdut niciodată prerogativele dreptului de proprietate, cu toate că Legea nr. 18/1991 a abrogat expres actele normative ce reglementau în mod valid dreptul de proprietate dobândit în baza normelor legale arătate. Caracterul reparatoriu al Legii nr. 18/1991 trebuie să aibă la bază principiul echitătii, deoarece este injust să se repare o nedreptate cu o altă nedreptate. Fată de cele arătate, autorul exceptiei consideră că art. 123 din Legea nr. 18/1991 este neconstitutional prin raportare la art. 44 din Constitutia României, care garantează proprietatea privată, în măsura în care nu face distinctie între situatiile juridice născute anterior si cele născute posterior legii abrogatoare.

Judecătoria Târgu Jiu apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că aspectele invocate în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate constituie o problemă de aplicare a legii, instanta de judecată fiind singura în măsură să aprecieze, în baza dovezilor existente la dosar si a probelor administrate, cine este titularul dreptului de proprietate asupra terenului ce face obiectul litigiului supus judecătii.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 123 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, text de lege care are următorul continut: „(1) Prezenta lege intră în vigoare ia data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- art. 1-36 si 51-79 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974;

- Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 30 ianuarie 1990, cu exceptia art. 8-11.

- Legea nr. 9/1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 august 1990, cu exceptia art. 2;

- H.C.M. nr. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta, folosirea, protectia si ameliorarea terenurilor agricole, publicată în Buletinul Oficial nr. 74 din 16 iulie 1975;

- Decretul nr. 115/1959 pentru lichidarea rămăsitelor oricăror forme de exploatare a omului de către om în agricultură,


În scopul ridicării continue a nivelului de trai material si cultural al tărănimii muncitoare si al dezvoltării constructiei socialiste, publicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Nationale a Republicii Populare Române nr. 10 din 30 martie 1959;

- orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că argumentele invocate în sustinerea criticii vizează, în principal, succesiunea în timp a legilor care au reglementat regimul juridic al terenurilor în România. Or, cu privire la acest aspect, Curtea constată că textul de lege criticat nu contine nicio dispozitie cu caracter retroactiv, urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a legii. În ceea ce priveste determinarea situatiilor juridice care rămân supuse vechii reglementări, precum si a celor care vor fi guvernate de noua reglementare, aceasta nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii în timp, de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

În legătură cu principiul neretroactivitătii legilor, Curtea constată că, potrivit acestui principiu, o lege devine obligatorie numai după publicarea ei în Monitorul Oficial al României, ea rămânând în vigoare până la aparitia unei alte legi, care o abrogă în mod explicit sau implicit. Prin urmare, ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii celei noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii legi, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. A decide că, prin dispozitiile sale, legea nouă ar putea desfiinta sau modifica situatii juridice anterioare, existente ca o consecintă a actelor normative care nu mai sunt în vigoare, ar însemna să se încalce principiul constitutional al neretroactivitătii legii civile. Însă legea nouă este aplicabilă de îndată tuturor situatiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum si tuturor efectelor produse de situatiile juridice formate după abrogarea legii vechi.

Raportând cele arătate cu titlu principial, la norma dedusă controlului, Curtea constată că prevederile art. 123 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 nu contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 123 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Constantin Chera, Silvia Diaconescu, Gheorghe Călutoiu, Gheorghe Nanu, Nicolae Bătăiosu si Elena Bătăiosu în Dosarul nr. 3897.3/318/2007 al Judecătoriei Târgu Jiu.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 798

din 19 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marilena Mincă - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cosmin Dragu Flueras în Dosarul nr. 214/59/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul exceptiei a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui avocat. Curtea pune în discutie această cerere. Reprezentantul


Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii. Curtea respinge cererea de amânare.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 26 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 214/59/2008, Curtea de Apel Timisoara - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de Cosmin Dragu Flueras, inculpat în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 11, art. 20 si art. 129 din Constitutia României, art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, deoarece instituie caracterul definitiv al deciziei de condamnare ca urmare a judecării recursului împotriva hotărârii de achitare pronuntată de instanta de fond, lipsindu-l în felul acesta pe inculpatul condamnat de a mai exercita vreo cale de atac pentru a-si sustine si dovedi nevinovătia.

Instanta de judecată opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 7 septembrie 2006, dispozitii ce au următorul continut: „Instanta, judecând recursul, pronuntă una din următoarele solutii: [...] 2. admite recursul, casând hotărârea atacată si: [...] d) dispune rejudecarea de către instanta de recurs în cazurile prevăzute în art. 3859 alin. 1 pct. 11-20, precum si în cazul prevăzut în art. 3856 alin. 3."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Dispozitiile legale atacate nu aduc atingere dispozitiilor constitutionale si conventionale invocate de autorul exceptiei. Inculpatul are posibilitatea pe parcursul întregului proces penal să expună toate apărările sale, poate propune instantei administrarea de probe în apărarea sa, dacă acestea sunt pertinente, concludente si utile cauzei. Decizia de condamnare definitivă intervine după administrarea acestor probe care sunt apreciate de instantă. Potrivit art. 129 din Constitutie, împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii, iar legiuitorul a înteles să reglementeze în acest fel această situatie, garantând pe deplin dreptul la un proces echitabil.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38515 pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Cosmin Dragu Flueras în Dosarul nr. 214/59/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 818

din 26 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Chen Biao în Dosarul nr. 3.492/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 25 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.492/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Chen Biao într-o cauză având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva deciziei Oficiului Român pentru Imigrări de returnare a acestuia si de respingere a cererii de prelungire a dreptului de sedere în România în scopul desfăsurării de activităti comerciale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât „prin refuzul de a se prelungi dreptul de sedere temporară cetătenilor străini, pentru că activitatea comercială nu se desfăsoară în conformitate cu planul de afaceri, se limitează excesiv si discriminatoriu dreptul constitutional la proprietate al acestora". Precizează că acestea nu sunt suficient de precise si de accesibile, „făcând posibil ca amestecul Oficiului Român pentru Imigrări în exercitarea dreptului de proprietate să aibă caracter arbitrar si abuziv".

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege ce constituie obiect al exceptiei sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat, până la data întocmirii raportului, punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b): „(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporară se pot acorda dacă străinul îndeplineste următoarele conditii:

a) activitatea societăti comerciale se desfăsoară în conformitate cu planul de afaceri; (...)

(3) Dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute în prezentul articol se face cu următoarele documente: (...)

b) documentele care atestă că activitatea se desfăsoară în conformitate cu planul de afaceri."

În opinia autorului exceptiei, prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie si celor ale art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la protectia dreptului de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textelor de lege supuse controlului de constitutionalitate în cauza de fată, din perspectiva unor critici similare si prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale, iar prin mai multe decizii, dintre care pot fi amintite, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 219 din 17 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 martie 2009, Decizia nr. 584 din 20 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 18 iunie 2008, sau Decizia nr. 341 din 3 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 mai 2007, a respins exceptia ca neîntemeiată, pentru argumentele acolo retinute. Întrucât nu au fost evidentiate elemente noi, de natură să justifice o reconsiderare a acestei jurisprudente a Curtii, solutia si motivările acestor decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Chen Biao în Dosarul nr. 3.492/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice

 

Ca urmare a stabilirii prin Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a termenului de 19 iulie 2009 ca dată limită pentru absolvirea unei forme de învătământ superior de lungă durată în specialitatea juridică sau administratie publică de către secretarii de comună, sub sanctiunea eliberării din functie,

având în vedere necesitatea asigurării continuitătii activitătii curente a colectivitătilor locale prin prelungirea până la data de 31 decembrie 2010 a termenului prevăzut pentru absolvirea studiilor universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, în specialitatea juridică sau administrativă,

dat fiind faptul că, în lipsa unor măsuri care să asigure mentinerea secretarilor de comună în functiile publice până la momentul în care organizarea concursurilor este posibilă, există riscul ca activitatea de avizare pentru legalitate a dispozitiilor primarului, respectiv ale presedintelui consiliului judetean, de contrasemnare a hotărârilor consiliului local, respectiv hotărârilor consiliului judetean, precum si de exercitare a altor atributii prevăzute de lege sau însărcinări să nu poată fi îndeplinite în conformitate cu atributiile conferite acestei categorii de personal, ceea ce ar putea avea ca efect direct si consecinte negative nesolutionarea problemelor curente ale colectivitătii locale si aparitia unordisfunctionalităti în activitatea primăriei comunei care, conform legii, este si trebuie să rămână o structură functională cu activitate permanentă,

luând în considerare faptul că măsura exercitării cu caracter temporar a functiilor publice de conducere si a functiilor publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici trebuie asigurată pe întreaga perioadă a blocării posturilor din administratia publică, determinată de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, în caz contrar existând riscul ca atributiile de organizare, conducere, coordonare si control specifice acestor categorii de personal să nu poată fi îndeplinite, situatie cu consecinte negative în realizarea managementului în administratia publică si în exercitarea prerogativelor de putere publică,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul V din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. V. - (1) Secretarii de comune care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative îsi pot păstra functia publică, cu obligatia ca până la data de 31 decembrie 2010 să îndeplinească conditia de a avea studii universitare de licentă absolvite cu diplomă,

respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, în specialitatea juridică sau administrativă, sub sanctiunea eliberării din functia publică.

(2) Prin derogare de la prevederile art. IV alin. (5), secretarii de comune sunt obligati să îndeplinească conditia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2012, sub sanctiunea eliberării din functia publică.

(3) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar al comunei nu se prezintă persoane care îndeplinesc conditiile de studii prevăzute la alin. (1) si conditia de vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani, pot candida si persoane care nu îndeplinesc aceste conditii, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licentă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă;

b) persoane care au studii universitare de licentă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă, în altă specialitate;

c) persoane care au studii medii, absolvite cu diplomă.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3), ocuparea functiei publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioadă determinată, cu obligatia organizării anuale a concursului pentru ocuparea acesteia."

Art. II. - (1) În mod exceptional, perioada pentru care secretarii de comune au fost numiti, prin concurs, pe perioadă determinată, în conditiile legii, se prelungeste până la data ocupării acestei functii publice prin concurs organizat în conditiile legii.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), concursul de ocupare a functiilor publice de secretar al comunei se organizează în termen de maximum 60 de zile de la data încetării măsurii de suspendare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante.

Art. III. - (1) În situatia în care functia publică de conducere de secretar al comunei este vacantă sau temporar vacantă si în cadrul autoritătii sau institutiei publice nu există persoane care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. V alin. (1) din Legea nr. 251/2006, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonantă de urgentă, si la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, functia poate fi exercitată cu caracter temporar si de persoane care nu îndeplinesc ambele sau niciuna dintre aceste conditii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 92 alin. (2) lit. b), alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile art. IV alin. (1) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. IV. - (1) În mod exceptional, prin derogare de la prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, perioada prevăzută la art. 92 alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 6 luni într-un an calendaristic cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si în situatia în care, în mod exceptional, s-a dispus exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici.

Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 30 octombrie 2009.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică până la data de 31 decembrie 2010.

Art. V. - (1) În mod exceptional, în cazul în care la concursul organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria înaltilor functionari publici nu se înscriu candidati care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 16 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pot candida si persoane care nu îndeplinesc această conditie.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), persoana declarată admisă îsi poate păstra calitatea de înalt functionar public dacă, în termen de maximum 2 ani de la data numirii în functia publică în urma concursului, absolvă programele de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, organizate în conditiile legii, sub sanctiunea eliberării din functie în cazul neîndeplinirii acestei conditii în termenul prevăzut.

Art. VI. - Articolul 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Încadrarea în procentul de 15% prevăzut la alin. (2) nu se aplică în situatia în care ocuparea posturilor vacante nu duce la majorarea numărului total de posturi ocupate, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, la nivelul ordonatorului principal de credite, în cazul ocupării posturilor vacante corespunzătoare:

a) categoriei înaltilor functionari publici;

b) functiilor publice de conducere, functiilor publice de conducere cu statut special si posturilor militare de conducere;

c) functiilor prevăzute la art. III alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii publice."

2. Alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) si (21) se va face prin concurs sau examen, în conditiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 90.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea unor acte normative

 

Având în vedere că în prezent o serie de unităti administrativ-teritoriale se confruntă cu situatia în care bugetul local pe anul 2009 nu a fost aprobat de către consiliile locale, datorită faptului că acestea au fost dizolvate potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, iar autoritatea executivă nu poate asigura finantarea cheltuielilor curente ale unitătii administrativ-teritoriale,

tinând cont de faptul că, după aprobarea bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale, în situatia dizolvării consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti în timpul exercitiului bugetar, autoritatea executivă nu poate introduce modificări în bugetele locale ca urmare a influentelor determinate de alocări sau diminuări de sume de la bugetul de stat,

având în vedere urgenta deblocării finantării proiectelor la nivelul întreprinderilor mici si mijlocii prin completarea instrumentelor de garantare a creditelor bancare pentru proiectele derulate de către IMM-uri, tinând cont de efectul multiplicator în economie,

având în vedere insuficienta resurselor bugetare necesare capitalizării Fondului de contragarantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii datorată constrângerilor bugetare, fapt care necesită recurgerea la o realocare între cheltuielile bugetare, prin diminuarea unor prevederi neutilizate, respectiv diminuarea sumelor prevăzute pentru majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A. în bugetul de stat pe anul 2009,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 39, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) si (72), cu următorul cuprins:

„(71) În cazul autoritătilor deliberative care sunt dizolvate sau se află în procedură de dizolvare, după caz, în conditiile legii, si care nu si-au aprobat bugetele locale în termenul legal, directiile generale ale finantelor publice, prin exceptie de la prevederile alin. (7), alocă cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, până la data aprobării bugetelor locale ale noilor autorităti deliberative constituite.

(72) Primarii, presedintii consiliilor judetene, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, aflati în situatia prevăzută la alin. (71), aplică în anul financiar în curs bugetul anului precedent, cu încadrarea cheltuielilor în limita lunară de 1/12 din bugetul anului precedent."

2. Articolul 82 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - Cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sumealocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispozitie a autoritătii executive, potrivit legii, urmând ca la prima sedintă a autoritătii deliberative să se valideze modificările respective."

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Finantelor Publice subscrie cu suma de 795 milioane lei la majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A., sumă aprobată cu această destinatie în bugetul de stat pe anul 2009."

2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.

3. Articolul 2 se abrogă.

Art. III. - După alineatul (2) al articolului 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190din 26 martie 2009, se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) În anul 2009, statul român, în calitate de actionar majoritar al Fondului, prin Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, participă de la bugetul de stat cu suma de 105 milioane lei la constituirea capitalului social al Fondului.

(22) Suma prevăzută la alin. (21) se va asigura în bugetul Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri pe anul 2009 la capitolul 80.01 «Actiuni generale, economice, comerciale si de muncă», subcapitolul 80.01.50 «Alte servicii publice generale», titlul 72 «Active financiare», articolul 72.01 «Active financiare», alineatul 72.01.01 «Participare la capitalul social al societătilor comerciale»."

Art. IV. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute la art. II si III în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor acestora pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului

si mediului de afaceri,

Constantin Nită

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 91.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

 

În contextul crizei economico-financiare actuale din România, care a afectat mediul de afaceri, generând diminuarea lichiditătilor operatorilor economici, cresterea ratei somajului, precum si cresterea riscului privind imposibilitatea asigurării nivelului de lichidităti necesare operatorilor economici în vederea derulării activitătii curente,

si în conditiile în care statele membre intentionează să ia măsuri pentru sprijinirea operatorilor economici în vederea atenuării efectelor crizei economice mondiale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală se acordă înlesniri sub forma amânării la plată, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Amânarea la plată se poate solicita de contribuabili, prin cerere, pentru obligatiile fiscale datorate si neachitate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.

(3) În cerere contribuabilii vor indica perioada pentru care se solicită amânarea la plată, care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amânarea la plată nu poate depăsi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.

Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de amânarea la plată a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) nu înregistrează obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008;

b) si-au depus toate declaratiile fiscale;

c) nu au înscrise fapte în cazierul fiscal;

d) nu s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, si/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Conditiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) trebuie îndeplinite la data depunerii cererii.

Art. 3. - (1) Cererea contribuabilului se depune la organul fiscal competent si se solutionează de acesta, prin decizie, în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii.

(2) Odată cu depunerea cererii de amânare la plată contribuabilul va solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscală prin care se vor individualiza sumele care vor face obiectul amânării la plată.

Art. 4. - (1) În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată, contribuabilii vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancară si/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii.

(2) Garantiile constituite si/sau bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor acoperi sumele amânate la plată, precum si majorările de întârziere datorate pe perioada amânării.

(3) Bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor fi evaluate de un expert independent, iar pentru bunurile constând în terenuri si clădiri evaluarea se va realiza conform Comunicării Comisiei privind elementele de ajutor de stat în vânzările de terenuri si clădiri de către autoritătile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 209/1997.

Art. 5. - (1) Amânările la plată îsi pierd valabilitatea:

a) în cazul în care contribuabilii nu îsi achită, conform legii, obligatiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată;

b) în cazul în care nu sunt îndeplinite obligatiile prevăzute la art. 4.

(2) Pierderea valabilitătii amânării la plată se constată de organul fiscal competent, prin decizie.

(3) Pierderea valabilitătii amânării la plată atrage anularea acesteia, precum si începerea sau continuarea, după caz, a executării silite.

Art. 6. -Amânarea la plată se acordă unui contribuabil o singură dată într-un an calendaristic.

Art. 7. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului finantelor publice, se aprobă norme metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 9. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică până la data de 30 iunie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 92.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri

 

Având în vedere constatările din practică ale autoritătilor abilitate să aplice prevederile legale care reglementează transportul de produse accizabile, cereale si produse procesate din cereale, ce au evidentiat amplificarea activitătilor comerciale ilicite, în care sunt implicati operatorii economici ce se ocupă cu comercializarea si transportul acestor categorii de produse, se impune interventia legislativă de urgentă, în sensul perfectionării instrumentelor legale necesare pentru prevenirea si combaterea acestor activităti. Reglementarea se impune cu atât mai mult cu cât s-a înregistrat o crestere a numărului de transporturi ilicite de produse accizabile, diversificându-se concomitent formele de realizare a acestor fapte ilicite. De asemenea, în perioada campaniei agricole de vară se amplifică activitătile comerciale ilicite în care sunt implicati operatorii economici ce se ocupă cu comercializarea si transportul cerealelor, fiind momentul în care se creează stocuri ilicite de cereale ce ulterior sunt utilizate pentru tranzactii comerciale sau productia de panificatie neînregistrată.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 221 alin. (3) teza I din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru constatarea si sanctionarea contraventiei prevăzute de art. 220 alin. (1) lit. k) din aceeasi ordonantă, controlul asupra mijloacelor de transport se efectuează de către echipe mixte alcătuite din personalul de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si unitătile sale subordonate si personalul anume desemnat din cadrul Politiei Române.

(2) La solicitarea personalului anume desemnat din cadrul Politiei Române, care face parte din echipa mixtă prevăzută la alin. (1), personalul de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si unitătile sale subordonate are obligatia de a efectua controlul de specialitate prevăzut la alin. (1).

(3) Personalul anume desemnat din cadrul Politiei Române care face parte din echipa mixtă prevăzută la alin. (1) va opri în trafic mijloacele de transport marfă, în vederea efectuării controlului de specialitate, din oficiu sau la solicitarea personalului de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si unitătile sale subordonate.

(4) Constatarea contraventiei prevăzute de art. 220 alin. (1) lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si aplicarea sanctiunilor stabilite prin dispozitiile art. 220 alin. (2) din acelasi act normativ se fac de către personalul de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si unitătile sale subordonate.

Art. 2. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 14 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"e) transportul în scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificatie, neînsotite de documentele prevăzute de lege care să justifice provenienta licită a acestora, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, confiscarea mărfii si a mijlocului de transport marfă utilizat în acest scop."

2. La articolul 14, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se fac de către persoane împuternicite în acest scop de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de către Garda Financiară si personalul anume desemnat din cadrul Politiei Române."

Art. 3. - (1) Veniturile rezultate din valorificarea bunurilor confiscate si ca urmare a aplicării sanctiunilor potrivit art. 1 si art. 2 constituie venituri la bugetul de stat. Din aceste venituri se retine o cotă de 15% care se constituie într-un fond de premiere la dispozitia ministrului administratiei si internelor si a ministrului finantelor publice, în cote egale.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor emite ordine în aplicarea dispozitiilor art. 1 si art. 3 alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 93.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.-Anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Sângeorz-Băi" la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 si 647 bis din 31 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) Se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea: 274 m, suprafata: 1.918 mp, lătimea: 7 m, îmbrăcăminte: beton asfaltic";

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea: 312 m, suprafata : 2.496 mp, lătimea: 8 m, îmbrăcăminte: beton asfaltic";

- la pozitia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea: 193 m, suprafata: 1.158 mp, lătimea: 6 m, îmbrăcăminte: balast";

- la pozitia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea: 191 m; suprafata: 1.146 mp, lătimea: 6 m, îmbrăcăminte: balast";

- la pozitia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea: 145 m; suprafata: 870 mp, lătimea: 6 m, îmbrăcăminte: beton asfaltic";

- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungimea: 352 m; suprafata: 1,760 mp, lătimea: 5 m, îmbrăcăminte: balast".

b) După pozitia nr. 134 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 135-137, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 747.

 

ANEXA

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Sângeorz-Băi, judetul Bistrita-Năsăud

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosintă

Valoare de inventar

Situatia juridică

135.

2.1.24.6.

Teren punct de transfer al deseurilor

Extravilan orasul Sângeorz-Băi Suprafată: 1.500 mp, din nr. topo 11309/1

2008

8.500,00

Domeniul publicai orasului Sângeorz-Băi, conform HCL nr. 52/2008

136.

1.6.2.

Teren intravilan

Orasul Sângeorz-Băi, Str. Sălciilor nr. 18 Suprafată: 2.526 mp Cartea funciară 7068 Număr cadastral 377

2009

45.500,00

Domeniul publicai orasului Sângeorz-Băi, conform HCL nr. 3/2009

137.

1.6.2.

Teren aferent Scolii generale „Artemiu Publiu Alexi" si Liceului teoretic „Solomon Halită"

Orasul Sângeorz-Băi, Str. Republicii nr. 38^0 Suprafată: 11.871 mp Cartea funciară nr. 25, 544, 5379 si 5347, nr. topo 1,2, 3/1, 3/2, 4/2/2/2 si 13/2, suprafată -11.871 mp

2009

830.970,00

Domeniul publicai orasului Sângeorz-Băi, conform HCL nr. 7/2009


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale de distributie a gazelor naturale „Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti si „Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale de distributie a gazelor naturale „Distrigaz Sud" - S.A. Bucuresti si „Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 3 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale de distributie a gazelor naturale «Distrigaz Sud» - S.A. Bucuresti si «Distrigaz Nord» - S.A. Târgu Mures, denumită în continuare Comisia pentru coordonarea privatizării, alcătuită din 5 membri, în următoarea componentă:

a) ministrul economiei - presedinte;

b) seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie - membru;

c) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului economiei - membru;

d) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului finantelor publice - membru;

e) secretarul de stat numit prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale - membru.

(2) Prin ordin al ministrului de resort vor fi desemnati un membru si un membru supleant ai Comisiei pentru coordonarea privatizării."

2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) coordonează activitatea Comisiei de negociere în procesul de privatizare. Din Comisia de negociere vor face parte reprezentanti ai Ministerului Economiei si ai Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie. Numărul membrilor, componenta si atributiile Comisiei de negociere se vor stabili prin ordin al ministrului economiei;".

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, asigură secretariatul Comisiei pentru coordonarea privatizării.

(2) Prin ordin al ministrului economiei se vor stabili numărul membrilor si componenta secretariatului Comisiei pentru coordonarea privatizării, precum si atributiile acestuia."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 748.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea datei iesirii din vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italia cu privire la promovarea si garantarea reciprocă a investitiilor, semnat la Roma la 6 decembrie 1990, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 319/1991

 

În temeiul art. 34 alin. (5) si al art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, precum si al art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe adoptă prezentul ordin.

Articol unic. - Se aduce la cunostintă iesirea din vigoare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italia cu privire la promovarea si garantarea reciprocă a investitiilor, semnat la Roma la 6 decembrie 1990, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 319/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 23 mai 1991, începând cu data de 14 martie 2010.

 

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2009.

Nr. 736.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.