MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 465a/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 465            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 6 iulie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 730 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si ale art. 93 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995

 

Decizia nr. 733 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Decizia nr. 778 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            749. - Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            575. - Decizie pentru numirea domnului Adrian Victor Vevera în functia de consilier personal al primului-ministru în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            354. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 239/2009 privind interdictia pescuitului în timpul noptii

 

            434. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 236/2008

 

            735. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

            741. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Centrului Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

            1.589/C.- Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti pentru completarea Ordinului ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 18/C/2009 privind criteriile pentru avansarea functionarilor publici cu statut special într-o functie imediat superioară la aceeasi pozitie din statul de organizare si functionare


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 730

din 7 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin.(1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si ale art. 93 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si ale art. 93 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, exceptie ridicată de Nicolae Nicuiescu în Dosarul nr. 17.409/245/2007 al Tribunalului Harghita - Sectia civilă si în Dosarul nr. 17.410/245/2007 al Judecătoriei lasi.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 2 aprilie 2009 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea la data de 7 mai 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 27 noiembrie 2008, pronuntată de Tribunalul Harghita - Sectia civilă în Dosarul nr. 17.409/245/2007, si încheierea din 10 decembrie 2008, pronuntată de Judecătoria lasi în Dosarul nr. 17.410/245/2007, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si ale art. 93 alin.(2) din Legea învătământului nr. 84/1995. Exceptia a fost ridicată de Niculae Nicuiescu cu prilejul solutionării unor actiuni prin care s-a solicitat încetarea exercitării atributelor ce îi revin autorului exceptiei în calitate de rector.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 32 alin. (5) si (6) si art. 44 din Constitutie. în acest sens, arată că, prin prevederile art. 1162 alin. (1)si ale art. 1161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 84/1995, conceptul de autonomie universitară a dobândit, în ceea ce priveste universitătile particulare, un nou continut, având ca fundament dreptul de proprietate privată al fondatorilor. în aceste conditii recunoasterea dreptului Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului de a confirma organele de conducere ale universitătilor particulare, de a dispune suspendarea rectorului atunci când nu agreează persoana desemnată democratic de senatul universitar si de a intra în componenta comisiilor de desemnare a organelor de conducere ale universitătii reprezintă imixtiuni în activitatea universitătilor particulare si o nesocotire flagrantă a autonomiei universitare asa cum este în prezent definită. De asemenea, consideră că prin aceste imixtiuni este încălcat si dreptul de proprietate al fondatorilor universitătilor particulare, care implică dreptul acestora de a-si desemna liber structurile de conducere managerială si academică.

Tribunalul Harghita - Sectia civilă arată că institutiile particulare de învătământ sunt parte a învătământului national, modul de înfiintare si functionare al acestor institutii fiind reglementat de legi emise de Parlament. Confirmarea rectorului prin ordin al ministrului nu aduce o atingere autonomiei universitare atât timp cât si pentru celelalte institutii ale învătământului de stat si confesionale se prevede aceeasi modalitate de alegere a rectorului, iar toate aceste institutii fac parte din învătământul national functional în baza acelorasi reglementări legale. Nu poate fi creată o stare discriminatorie între aceste institutii. De asemenea, arată că, în măsura în care confirmarea de către ministru a alegerii rectorului reprezintă, de fapt, o verificare a legalitătii alegerilor, nu poate fi vorba despre o încălcare a dreptului de proprietate.

Judecătoria lasi consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate nu este întemeiată. în acest sens, arată că textele de lege invocate de autorul exceptiei nu aduc atingere autonomiei universitare, iar împrejurarea că rectorul urmează a fi confirmat prin ordin nu este de natură a crea o stare discriminatorie pentru universitătile particulare fată de cele de stat si nici nu aduce atingere principiului constitutional al garantării proprietătii. Confirmarea rectorului prin ordin al ministrului are ca scop acordarea unei garantii suplimentare în ceea ce priveste legalitatea procesului de învătământ.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. în acest sens, arată că autonomia universitară a fost definită chiar de legiuitor, în virtutea competentei sale atribuite prin Constitutie. Prin urmare, nu se poate primi sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia dispozitiile de lege criticate ar contraveni principiului constitutional al garantării autonomiei universitare, întrucât aceste dispozitii vizează realizarea acestui principiu, în conditiile legii, si nu contin norme contrare, ci, dimpotrivă, dau expresie acestuia, astfel cum a fost definit. De asemenea, arată că prevederile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate nu sunt incidente în cauză, deoarece textele de lege criticate nu contin dispozitii de natură să afecteze dreptul de proprietate sau patrimoniul universitătilor particulare.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 si ale art. 93 alin. (2) din Legea învătământului sunt constitutionale. în acest sens, arată că textele de lege care stabilesc că rectorul ales de senatul universitar se confirmă prin ordin al ministrului sunt în concordantă cu regula constitutională potrivit căreia „învătământul de toate gradele se desfăsoară în unităti de stat, particulare si confesionale, în conditiile legii"si nu aduc atingere principiului autonomiei universitare. Asadar, legiuitorul are competenta exclusivă de a stabili procedura de alegere si de confirmare a rectorului unei institutii de învătământ superior, fie că este publică sau privată. în ceea ce priveste dispozitiile art. 44 din Constitutie, arată că acestea nu sunt incidente în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, dispozitii potrivit cărora „Functiile de conducere din institutia de învătământ superior, cu exceptia rectorului, se confirmă de senatul universitar. Rectorul, ales de senatul universitar, se confirmă prin ordin al ministrului învătământului. în caz de neconfirmare, se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (3) din prezentul articol".

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile art. 93 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, asa cum au fost modificate prin articolul unic pct. 4 din Legea nr. 2/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 11 ianuarie 2008, având în prezent următoarea redactare: „Organele alese, cu exceptia rectorului, se confirmă de către senatul universitar. Rectorul se alege de către senat si se confirmă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului. O persoană nu poate ocupa functia de decan sau de rector mai mult de două mandate succesive complete. Rectorul poate fi revocat din functie de către senatul universitar prin aceeasi procedură folosită la numire."

Autorul exceptiei consideră că acest texte de lege sunt contrare art. 32 alin. (5) si (6) si art. 44 din Constitutie referitoare la autonomia universitară, respectiv la proprietatea privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aspectele invocate de autorul exceptiei au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional. Astfel, prin Decizia nr. 72 din 18 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 31 iulie 1995, si Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 21 februarie 2005, Curtea a retinut că o confirmare a numirii rectorului prin ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului este necesară nu doar pentru verificarea respectării procedurilor democratice de alegere, instituite prin art. 93 alin. (1) din Legea nr. 84/1995, dar si pentru verificarea îndeplinirii conditiilor pentru alegere. De asemenea, a fost respinsă critica potrivit căreia prevederile art. 93 alin. (2) din legea amintită ar fi contrare principiului autonomiei universitare, „întrucât autonomia universitară a fost definită chiar de legiuitor, în virtutea competentei sale atribuite prin Constitutie". în acest sens, trebuie observat că art. 93 din Legea nr. 84/1995 face parte din sectiunea a 7-a a legii, prin care este reglementată „Autonomia universitară".

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră însă că prin completările ce au fost aduse Legii nr. 84/1995, în sensul introducerii art. 1161-1164 prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 480/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 22 decembrie 2006, se dă un nou continut conceptului de autonomie universitară pentru universitătile particulare, punându-se accent pe proprietatea privată ca fundament al acestora. Aceste sustineri nu sunt însă în măsură să schimbe solutia retinută de Curte prin deciziile mai sus amintite, din moment ce legiuitorul a înteles ca, în ciuda completărilor aduse Legii învătământului cu privire la continutul conceptului de autonomie universitară pentru institutiile de învătământ superior particulare, să păstreze conditiile referitoare la confirmarea numirii rectorului de către ministrul învătământului, indiferent dacă este vorba de învătământ de stat sau particular.

În sfârsit, Curtea retine că toate aceste argumente sunt valabile si în ceea ce priveste dispozitiile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, întrucât acestea nu fac decât să preia reglementarea art. 93 alin. (2) din Legea nr. 84/1995.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si ale art. 93 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, exceptie ridicată de Nicolae Niculescu în Dosarul nr. 17.409/245/2007 al Tribunalului Harghita - Sectia civilă si Dosarul nr. 17.410/245/2007 al Judecătoriei lasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 733

din 7 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Bliga - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Mihăilescu loan Prodrom în Dosarul nr. 34.037/3/2007 (4.688/2008) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 30 aprilie 2009 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea la data de 7 mai 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 34.037/3/2007 (4.688/2008), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Mihăilescu loan Prodrom cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 3.093 din 10 aprilie 2008, pronuntată de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 34.037/3/LM/2007.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul exceptiei sustine, în esentă, că textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie care consacră egalitatea în drepturi a cetătenilor. în acest sens, arată că, potrivit art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000, persoanele care au realizat stagiu de cotizare anterior datei de 1 septembrie 1947 beneficiază de un punct de cotizare pentru fiecare lună de stagiu din această perioadă, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite. Astfel, această categorie de persoane este discriminată în raport cu persoanele care au realizat stagiul de cotizare după data de 1 septembrie 1947 si ale căror venituri dovedite se iau în calcul la stabilirea pensiei. Inegalitatea apare cu atât mai evidentă în cazul persoanelor care, anterior datei de 1 septembrie 1947, au realizat venituri care le-ar fi permis să obtină un punctaj mai mare decât cel prevăzut de textul de lege criticat.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, întrucât textul de lege criticat se aplică în mod egal tuturor persoanelor ce se încadrează în ipoteza normei de lege.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, întrucât dispozitiile art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 sunt aplicabile, deopotrivă, tuturor cetătenilor aflati în ipoteza normei legale atacate, si anume tuturor cetătenilor care, pentru aceeasi perioadă, nu pot face dovada salariilor obtinute. De asemenea, aminteste că, potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, dreptul la pensie se acordă în conditiile stabilite de lege. Astfel, legiuitorul are competenta exclusivă si optiunea liberă pentru stabilirea veniturilor în raport cu care se datorează contributia la fondul asigurărilor sociale si în raport cu care se calculează cuantumul pensiilor si al altor ajutoare sociale.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, sens în care aminteste cele retinute de Curtea Constitutională în Decizia nr. 766/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:


Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, text introdus prin art. I pct. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007.

Textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 161 alin. (3) lit. a): „Fac exceptie de la aplicarea prevederilor alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963 pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizează:

a) un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncă sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncă nu sunt înregistrate drepturile salariale;".

Autorul exceptiei consideră că textele de lege criticate sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie privind egalitatea în drepturi a cetătenilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în esentă, critica de neconstitutionalitate are în vedere diferenta de tratament juridic pe care art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 o instituie în raport cu celelalte texte de lege privind pensiile din sistemul public si prin care se prevede luarea în calcul la stabilirea pensiilor a veniturilor realizate dovedite, în raport cu care s-a realizat contributia la fondul de asigurări sociale. în acest sens, autorul exceptiei arată că, desi poate dovedi drepturile salariale obtinute anterior datei de 1 septembrie 1947, legea îi acordă, indiferent de nivelul veniturilor realizate, un punct pentru fiecare lună de stagiu de cotizare realizat în acea perioadă.

Fată de acestea, Curtea retine că, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, „Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege."

Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească continutul, conditiile si limitele acordării acestui drept, putând ca, în considerarea unor situatii obiectiv diferite, să instituie un tratament juridic diferentiat, fără a contraveni astfel dispozitiilor constitutionale ce consacră egalitatea în drepturi a cetătenilor.

În acest sens, Curtea observă că, în reglementarea textului de lege criticat, legiuitorul a avut în vedere faptul că pentru perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947 nu se cunosc salariile minime si medii din fiecare an si nici nu pot fi determinate, din cauza lipsei informatiilor despre reformele monetare. De asemenea, în confirmările prezentate de pensionari, salariile extrase din statele de plată sau obtinute de la arhive sunt nedenominate, iar salariul mediu prevăzut în Legea nr. 19/2000 este denominat. în astfel de situatii, punctajul mediu anual nu poate fi determinat, întrucât cele două elemente nu sunt comparabile.

Asa fiind, Curtea constată că tratamentul juridic instituit prin art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 a avut în vedere situatia obiectiv diferită în care se găsesc persoanele care se încadrează în ipoteza acestui text de lege în raport cu celelalte persoane titulare ale dreptului la pensie, astfel încât nu poate fi vorba de o încălcare a principiului constitutional al egalitătii în drepturi.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 161 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Mihăilescu loan Prodrom în Dosarul nr. 34.037/3/2007 (4.688/2008) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta oublică din data de 7 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 778

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader – judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Emil Havriliuc în Dosarul nr. 6.780/314/2008 al Judecătoriei Suceava.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul exceptiei a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui avocat. Curtea pune în discutie această cerere. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii. Curtea respinge cererea de amânare.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 17 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 6.780/314/2008, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Exceptia a fost ridicată de Emil Havriliuc, reclamant în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitutia României, deoarece instituie o taxă judiciară de timbru disproportionată pentru actiunile având ca obiect daune morale.

Instanta de judecată opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 28 august 2001, dispozitii prin care s-a abrogat art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este întemeiată si urmează să fie admisă, pentru considerentele ce se vor expune în cele ce urmează:

Reglementând răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate prin fapte ilicite, Codul civil român nu se referă expres si la existenta unei forme de răspundere patrimonială pentru daunele morale. O asemenea formă de răspundere juridică a fost admisă pe cale jurisprudentială, cu deosebire începând cu anul 1990.

Legislativ, existenta răspunderii patrimoniale pentru daune morale a fost recunoscută implicit prin art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, text introdus în lege prin Ordonanta Guvernului nr. 11 din 29 ianuarie 1998, aprobată prin Legea nr. 112/1998, în care se prevedea scutirea de taxa judiciară de timbru a actiunilor si cererilor, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la „stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii sau reputatiei unei persoane fizice". Reglementarea reprezenta un mod specific de apărare juridică a mentionatelor atribute ale personalitătii umane - caracterizate în art. 1 alin. (3) din Constitutia României ca fiind valori supreme în statul de drept. în felul acesta se asigura accesul la justitie, neconditionat de plata unei taxe de timbru, persoanelor vătămate prin proferarea de expresii insultătoare, calomnii ori denigrări săvârsite pe orice cale, direct sau prin mijloacele de comunicare în masă.


Luând în considerare aceste ratiuni ale art. 1 alin. (3) din Constitutia României care au justificat scutirea de taxe judiciare de timbru a actiunilor având ca obiect stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii sau reputatiei unei persoane fizice, Curtea Constitutională constată că abrogarea art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru contravine prevederilor art. 1 alin. (3) si ale art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutia României, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Emil Havriliucîn Dosarul nr. 6.780/314/2008 al Judecătoriei Suceava.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

în conformitate cu art. 60 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu art. 1 alin. (3) si cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, cu art. 2-4 din Legea consortiilor universitare nr. 287/2004, precum si cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor si specializărilor/programelor de studii universitare de licentă si sistemul national de codificare al acestora, precum si numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă structura institutiilor de învătământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licentă si specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă structura institutiilor de învătământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licentă si specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu în cadrul institutiilor de învătământ superior particular autorizate să functioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă specializările/programele de studii autorizate să functioneze provizoriu în cadrul institutiilor de învătământ superior particular autorizate să functioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - (1) Noile specializări autorizate să functioneze provizoriu prevăzute în prezenta hotărâre au dreptul să îsi desfăsoare activitatea începând cu anul I al anului universitar 2009-2010.

(2) La specializările/programele de studii care nu se mai regăsesc în prezenta hotărâre nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2009-2010.

Art. 7. - (1) Institutiile de învătământ superior acreditate prin lege pot organiza numai în locatiile evaluate favorabil de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior si confirmate prin hotărâri ale Guvernului, după caz, admiterea în învătământul superior, procesul de învătământ, examene de finalizare a studiilor, pot emite si elibera diplome de licentă si alte documente scolare, numai la specializările/programele de studii universitare de licentă autorizate să functioneze provizoriu sau acreditate, separat pentru fiecare formă de învătământ (zi, frecventă redusă, învătământ la distantă), aprobate prin hotărâri ale Guvernului, cu precizarea locatiei.


(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) conduce la nerecunoasterea de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării a studiilor si actelor de studii emise de aceste institutii.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de învătământ superior si specializările/programele de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 11 decembrie 2008.

Art. 9. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 749.

 

ANEXA Nr. 1

 

NOMENCLATORUL

domeniilor si specializărilor/programelor de studii universitare de licentă si sistemul national de codificare al acestora, precum si numărul de credite de studiu transferabile

 

A. Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă si sistemul national de codificare de bază al acestora

 

Domenii fundamentale de stiintă, artă si cultură

Domeniul de studii universitare de licentă

Specializări/Programe de studii

Nr. C.S.T.

Denumire

Cod

Denumire

Cod

Denumire

Cod 

 

Stiinte exacte

010

Matematică

010

Matematică

010

180

Matematici aplicate

020

180

Matematică informatică

030

180

Fizică

020

Fizică

010

180

Fizică medicală

020

180

Biofizică

030

180

Fizică informatică

040

180

Chimie

030

Chimie

010

180

Biochimie tehnologică

020

180

Radiochimie

030

180

Chimie informatică

040

180

Informatică

040

Informatică

010

180

Informatică aplicată

020

180

Stiinte ale naturii

020

Biologie

010

Biologie

010

180

Biochimie

020

180

Geografie

020

Geografie

010

180

Geografia turismului

020

180

Cartografie

030

180

Hidrologie si meteorologie

040

180

Planificare teritorială

050

180

Geologie

030

Geologie

010

180

Geochimie

020

180

Stiinta mediului

040

Chimia mediului

010

180

Ecologie si protectia mediului

020

180

Geografia mediului

030

180

Fizica mediului

040

180

Stiinta mediului

050

180

Stiinte umaniste

030

Filosofie

010

Filosofie

010

180

 

 

Limbă si literatură

020

Limba si literatura română*1)

010

180

Limba si literatura*2)

020

180

Limba si literatura modernă*3)

030

180

Literatură universală si comparată*1)

040

180

Filologie clasică*4)

050

180

 

 

Limbi moderne aplicate

030

Traducere si interpretare

010

180

Limbi moderne aplicate

020

180


 

 

 

Istorie

040

Istorie

010

180

Arheologie

020

180

Arhivistică

030

180

Muzeologie

040

180

Istoria artei

050

180

 

 

Studii culturale

050

Etnologie

010

180

Studii iudaice

020

180

Studii americane

030

180

Studii culturale

040

180

Studii europene

050

180

Teologie

040

Teologie

010

Teologie pastorală*5)

010

240

Teologie didactică*5)

020

180

Artă sacră

030

180

Teologie asistentă socială*5)

040

180

Studii religioase

050

180

Stiinte juridice

050

Drept

010

Drept

010

240

Drept comunitar

020

240

Ordine si sigurantă publică

030

180

Stiinte sociale si politice

060

Sociologie

010

Sociologie

010

180

Antropologie

020

180

Asistentă socială

020

Asistentă socială

010

180

Stiinte politice

030

Stiinte politice

010

180

Studii de securitate

020

180

Relatii internationale si studii europene

040

Relatii internationale si studii europene

010

180

Stiinte administrative

050

Administratie publică

010

180

 Administratie europeană

020

180

Asistentă managerială si secretariat

030

180

Politie comunitară

040

180

Servicii si politici de sănătate publică (Public Health)

050

180

Stiinte ale comunicării

060

Jurnalism

010

180

Comunicare si relatii publice

020

180

Publicitate

030

180

Biblioteconomie si stiinta informării

040

180

Stiinte ale educatiei

070

Pedagogie

010

180

Psihopedagogie specială

020

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar

030

180

Psihologie

080

Psihologie

010

180

Terapie ocupatională

020

180

Stiinte economice

070

Economie

010

Economie generală

010

180

Economie agroalimentară

020

180

Economia mediului

030

180

Economie si comunicare economică în afaceri

040

180

Economie agroalimentară si a mediului

050

180

Economie generală si comunicare economică

060

180


 

 

 

Finante

020

Finante si bănci

010

180

Administrarea afacerilor

030

Administrarea afacerilor

010

180

Economia firmei

020

180

Economia comertului, turismului si serviciilor

030

180

Merceologie si managementul calitătii

040

180

Economia comertului, turismului, serviciilor si managementul calitătii

050

180

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

060

180

Administrarea afacerilor în comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitătii

070

180

Contabilitate

040

Contabilitate si informatică de gestiune

010

180

Cibernetică, statistică si informatică economică

050

Cibernetică economică

010

180

Informatică economică

020

180

Statistică si previziune economică

030

180

Economie si afaceri internationale

060

Economie internatională

010

180

Afaceri internationale

020

180

Economie si afaceri internationale

030

180

Management

070

Management

010

180

Managementul dezvoltării rurale durabile

020

180

Marketing

080

Marketing

010

180

Arte

080

Teatru

010

Artele spectacolului*6)

010

180

Teatrologie*7)

020

180

Scenografie

030

180

Cinematografie si media

020

Cinematografie, fotografie, media*8)

010

180

Filmologie

020

180

Muzică

030

Pedagogie muzicală

010

180

Muzică religioasă

020

180

Muzicologie

030

240

Interpretare muzicală - canto

040

240

Interpretare muzicală - instrumente

050

240

Compozitie muzicală

060

240

Dirijat

070

240

Artele spectacolului muzical

080

240

Arte plastice, decorative si design

040

Arte plastice*9)

010

180

Arte decorative

020

180

Design

030

180

Conservare si restaurare

040

180

Artă murală

050

180

Pedagogia artelor plastice si decorative

060

180

Istoria si teoria artei

070

180

Ceramică - sticlă - metal

080

180

Arte textile - design textil

090

180

Modă-design vestimentar

100

180


 

 

 

 

 

Scenografie si eveniment artistic

110

180

Design ambiental

120

180

Artă monumentală

130

180

Arhitectură si urbanism

090

Arhitectură

010

Arhitectură

010

360

Arhitectură de interior

020

300

Design de produs

030

300

Conservare si restaurare de arhitectură

040

180

Arhitectura peisajului

050

180

Mobilier si amenajări interioare

060

180

Tehnologie arhitecturală

070

180

Urbanism

020

Proiectare si planificare urbană

010

240

Urbanism si administrarea teritoriului

020

240

Amenajarea si planificarea peisajului

030

240

Educatie fizică si sport

100

Educatie fizică si sport

010

Educatie fizică si sportivă

010

180

Sport si performantă motrică

020

180

Kinetoterapie si motricitate specială

030

180

Stiinte agricole si silvice

110

Agronomie

010

Agricultură

010

240

Stiintele solului

020

240

Montanologie

030

240

Protectia plantelor

040

240

Exploatarea masinilor si instalatiilor pentru agricultură si industria alimentară

050

240

Horticultura

020

Horticultura

010

240

Peisagistică

020

240

Silvicultură

030

Silvicultură

010

240

Exploatări forestiere

020

240

Cinegetică

030

240

Zootehnie

040

Zootehnie

010

240

Piscicultura si acvacultura

020

240

Biotehnologii

050

Inginerie genetică

010

240

Biotehnologii*10)

020

240

Stiinte ingineresti

120

Calculatoare si tehnologia informatiei

010

Calculatoare

010

240

Tehnologia informatiei

020

240

Calculatoare si sisteme informatice pentru apărare si securitate natională

030

240

Ingineria informatiei

040

240

Inginerie genistică

020

Masini si utilaje de geniu

010

240

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri si mascare

020

240

 

 

Inginerie geodezică

030

Măsurători terestre si cadastru

010

240

Topogeodezie si automatizarea asigurării topogeodezice

020

240

Inginerie aerospatială

040

Constructii aerospatiale

010

240

Sisteme de propulsie

020

240


 

 

 

 

 

Echipamente si instalatii de aviatie

030

240

Inginerie si management aeronautic

040

240

Aeronave si motoare de aviatie

050

240

Navigatie aeriană (Air Navigation)

060

240

 

 

Inginerie chimică

050

Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului

010

240

Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie

020

240

Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale

030

240

Stiinta si ingineria polimerilor

040

240

Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice

050

240

Inginerie chimică

060

240

Controlul si securitatea produselor alimentare

070

240

Inginerie biochimică

080

240

Ingineria fabricatiei hârtiei

090

240

Tehnologia chimică a produselor din piele si înlocuitori

100

240

Tehnologie chimică textilă

110

240

Chimie alimentară si tehnologii biochimice

120

240

Prelucrarea petrolului si petrochimie

130

240

Extracte si aditivi naturali alimentari

140

240

Chimie militară

150

240

Inginerie civilă

060

Constructii civile, industriale si agricole

010

240

Căi ferate, drumuri si poduri

020

240

Constructii si fortificatii

030

240

Amenajări si constructii hidrotehnice

040

240

Constructii miniere

050

240

Inginerie sanitară si protectia mediului

060

240

Îmbunătătiri funciare si dezvoltare rurală

070

240

Inginerie civilă

080

240

Inginerie urbană si dezvoltare regională

090

240

Infrastructura transporturilor metropolitane

100

240

Ingineria instalatiilor

070

Instalatii pentru constructii

010

240

Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

020

240

Instalatii pentru constructii - pompieri

030

240

Inginerie de armament, rachete si munitii

080

Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare

010

240

Munitii, rachete, explozivi si pulberi

020

240

Armament, aparatură artileristică si sisteme de conducere a focului

030

240

Sisteme integrate de armament si munitie

040

240

Inginerie electrică

090

Sisteme electrice

010

240

Electronică de putere si actionări electrice

020

240

Electrotehnică

030

240


 

 

 

 

 

Instrumentatie si achizitii de date

040

240

Electromecanică

050

240

Inginerie electrică si calculatoare

060

240

Inginerie electronică si telecomunicatii

100

Electronică aplicată

010

240

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

020

240

Retele si software de telecomunicatii

030

240

Microelectronică, optoelectronică si nanotehnologii

040

240

Telecomenzi si electronică în transporturi

050

240

Echipamente si sisteme electronice militare

060

240

Transmisiuni

070

240

Inginerie energetică

110

Ingineria sistemelor electroenergetice

010

240

Hidroenergetică

020

240

Termoenergetică

030

240

Energetică industrială

040

240

Energetică si tehnologii nucleare

050

240

Managementul energiei

060

240

Inginerie geologică

120

Inginerie geologică

010

240

Geologia resurselor miniere

020

240

Geologia resurselor petroliere

030

240

Geofizică

040

240

Inginerie industrială

130

Tehnologia constructiilor de masini

010

240

Masini-unelte si sisteme de productie

020

240

Ingineria sudării

030

240

Design industrial

040

240

Ingineria si managementul calitătii

050

240

Ingineria securitătii în industrie

060

240

Nanotehnologii si sisteme neconventionale

070

240

Tehnologia si designul produselor textile

080

240

Tehnologia si designul confectiilor din piele si înlocuitori

090

240

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

100

240

Tehnologia tricotajelor si confectiilor

110

240

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile si compozite

120

240

Inginerie forestieră

140

Ingineria prelucrării lemnului

010

240

Ingineria produselor finite din lemn

020

240

Ingineria produselor alimentare

150

Ingineria produselor alimentare

010

240

Tehnologia prelucrării produselor agricole

020

240

Controlul si expertiza produselor alimentare

030

240

Pescuit si industrializarea pestelui

040

240

Ingineria autovehiculelor

160

Constructii de autovehicule

010

240

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

020

240

Autovehicule rutiere

030

240


 

 

 

 

 

Echipamente si sisteme de comandă si control pentru autovehicule

040

240

Blindate, automobile si tractoare

050

240

Ingineria materialelor

170

Stiinta materialelor

010

240

Ingineria elaborării materialelor metalice

020

240

Ingineria procesării materialelor

030

240

Inginerie mecanică

180

Sisteme si echipamente termice

010

240

Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

020

240

Mecanică fină si nanotehnologii

030

240

Masini si echipamente miniere

040

240

Inginerie mecanică

050

240

Masini si instalatii pentru agricultură si industrie alimentară

060

240

Utilaje petroliere si petrochimice

070

240

Utilaje pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor

080

240

Echipamente pentru procese industriale

090

240

Utilaje tehnologice pentru constructii

100

240

Ingineria si managementul resurselor tehnologice în constructii

110

240

Utilaje pentru textile si pielărie

120

240

Vehicule pentru transportul feroviar

130

240

Utilaje si instalatii portuare

140

240

 

 

Ingineria mediului

190

Ingineria si protectia mediului în industrie

010

240

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

020

240

Ingineria si protectia mediului în industria chimică si petrochimică

030

240

Ingineria si protectia mediului în agricultură

040

240

Ingineria dezvoltării rurale durabile

050

240

Ingineria mediului

060

240

Ingineria valorificării deseurilor

070

240

Reconstructie ecologică

080

240

Arhitectură navală

200

Arhitectură navală

010

240

Sisteme si echipamente navale

020

240

Inginerie marină si navigatie

210

Navigatie si transport maritim si fluvial

010

240

Navigatie, hidrografie si echipamente navale

020

240

Electromecanică navală

030

240

Ingineria sistemelor

220

Automatică si informatică aplicată

010

240

Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizată a actiunilor de luptă

020

240

Ingineria sistemelor multimedia

030

240

Inginerie si management

230

Inginerie economică industrială

010

240

Inginerie economică în domeniul mecanic

020

240

Inginerie economică în constructii

030

240

Inginerie si management naval si portuar

040

240

Inginerie economică în domeniul transporturilor

050

240


 

 

 

 

 

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

060

240

Inginerie economică în industria chimică si de materiale

070

240

Inginerie economică în agricultură

080

240

Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism

090

240

Inginerie si management în industria turismului

100

240

Inginerie si management forestier

110

240

Ingineria transporturilor

240

Ingineria transporturilor si a traficului

010

240

Ingineria sistemelor de circulatie feroviară

020

240

 Ingineria sistemelor de circulatie rutieră

030

240

Mecatronică si robotică

250

Mecatronică

010

240

Robotică

020

240

Mine, petrol si gaze

260

Inginerie minieră

010

240

Prepararea substantelor minerale utile

020

240

Topografie minieră

030

240

Inginerie de petrol si gaze

040

240

Transportul, depozitarea si distributia hidrocarburilor

050

240

Stiinte ingineresti aplicate

270

Inginerie medicală

010

240

Optometrie

020

240

Biotehnologii industriale

030

240

Inginerie fizică

040

240

Informatică industrială

050

240

Informatică aplicată în inginerie electrică

060

240

Informatică aplicată în ingineria materialelor

070

240

Matematică si informatică aplicată în inginerie

080

240

Fizică tehnologică

090

240

Bioinginerie

100

240

Stiinte militare si informatii

130

Stiinte militare si informatii

010

Conducere interarme - forte terestre

010

180

Conducere interarme - forte navale

020

180

Conducere interarme - forte aeriene

030

180

Conducere logistică

040

180

Managementul organizatiei

050

180

Comunicare si relatii publice - informatii

060

180

Psihologie - informatii

070

180

Management economico-financiar

080

180

Securitate si apărare

090

180

Conducere militară

100

180

Comunicare publică si interculturală în domeniul securitătii si apărării

110

180

Sisteme informationale

120

180

Medicină veterinară

140

Medicină veterinară

010

Medicină veterinară

010

360

 

*1) Se poate adăuga: în combinatie cu o limbă si literatură modernă.

*2) Se adaugă: limba si literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinatie cu limba si literatura română/o limbă si literatură modernă.

*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinatie cu o altă limbă si literatură modernă/clasică sau în combinatie cu limba si literatura română/clasică.

*4) Se adaugă: în combinatie cu limba si literatura română sau o limbă si literatură modernă.

*5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.

*6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpusi-Marionete, Coregrafie.

*7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.

*8) Se adaugă, după caz: Regie de film si TV, Imagine de film si TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie.

*9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.

*10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

 

            B. Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial si, respectiv, general si sistemul national de codificare de bază al acestora

 

Domeniul de studii universitare de licentă

Natura reglementării

Specializări/Programe de studii

Nr. C.S.T.

Denumire

Cod

Denumire

Cod

Denumire

Cod 

 

Sănătate

150

Reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene

010

Medicină

010

360

Medicină dentară

020

360

Farmacie

030

300

Asistentă medicală generală

040

240

Moase

050

240

 

 

Reglementate general

020

Radiologie si imagistică

010

180

Laborator clinic

020

180

Balneofiziokinetoterapie si recuperare

030

180

Tehnică dentară

040

180

Asistentă dentară

050

180

Asistentă de farmacie

060

180

Audiologie si protezare auditivă

070

180

Asistentă de profilaxie stomatologică

080

180

Nutritie si dietetică

090

180

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA

institutiilor de învătământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licentă si specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu

 

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să functioneze provizoriu (AP)

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Inginerie Electrică

Inginerie electrică

Sisteme electrice

A

Zi

240

Electronică de putere si actionări electrice

A

Zi

240

Instrumentatie si achizitii de date

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240

Stiinte ingineresti aplicate

Informatică aplicată în inginerie electrică

A

Zi

240

2

Facultatea de Energetică

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

A

Zi

240

Hidroenergetică

A

Zi

240

Termoenergetică

A

Zi

240

Energetică si tehnologii nucleare

A

Zi

240

Managementul energiei

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului în industrie

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240

Stiinte ingineresti aplicate

Informatică industrială

A

Zi

240

3

Facultatea de Automatică si Calculatoare

Calculatoare si tehnologia informatiei

Calculatoare

A

Zi

240

Tehnologia informatiei

A

Zi

240

Ingineria sistemelor

Automatică si informatică aplicată

A

Zi

240

4

Facultatea de Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Calculatoare si tehnologia informatiei

Ingineria informatiei

A

Zi

240

Inginerie electronică si telecomunicatii

Electronică aplicată

A

Zi

240

Electronică aplicată (în limba engleză)

A

Zi

240

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

A

Zi

240

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (în limba engleză)

A

Zi

240

Retele si software de telecomunicatii

A

Zi

240

Retele si software de telecomunicatii (în limba engleză)

A

Zi

240

Microelectronică, optoelectronică si nanotehnologii

A

Zi

240

Microelectronică, optoelectronică si nanotehnologii (în limba engleză)

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240

5

Facultatea de Inginerie Mecanică si Mecatronică

Inginerie industrială

Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile si compozite

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Sisteme si echipamente termice

A

Zi

240

Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

A

Zi

240

Mecanică fină si nanotehnologii

A

Zi

240

Echipamente pentru procese industriale

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

Zi

240

Mecatronică si robotică

Mecatronică

A

Zi

240

Stiinte ingineresti aplicate

Optometrie

A

Zi

240


 

6

Facultatea de Ingineria si

Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie industrială

Tehnologia constructiilor de masini

A

Zi

240

Masini-unelte si sisteme de productie

A

Zi

240

Ingineria sudării

A

Zi

240

Ingineria si managementul calitătii

A

Zi

240

Nanotehnologii si sisteme neconventionale

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică industrială

A

Zi

240

Mecatronică si robotică

Robotică

A

Zi

240

7

Facultatea de Ingineria Sistemelor

Biotehnice

Inginerie mecanică

Masini si instalatii pentru agricultură si industrie alimentară

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

A

Zi

240

Ingineria dezvoltării rurale durabile

A

Zi

240

8

Facultatea de Transporturi

Inginerie electronică si telecomunicatii

Telecomenzi si electronică în transporturi

A

Zi

240

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transportul feroviar

A

Zi

240

Ingineria transporturilor

Ingineria transporturilor si a traficului

A

Zi

240

9

Facultatea de Inginerie Aerospatială

Inginerie aerospatială

Constructii aerospatiale

A

Zi

240

Sisteme de propulsie

A

Zi

240

Echipamente si instalatii de aviatie

A

Zi

240

Inginerie si management aeronautic

A

Zi

240

Navigatie aeriană (în limba engleză )

AP

Zi

240

10

Facultatea de Stiinta si Ingineria

Materialelor

Ingineria materialelor

Stiinta materialelor

A

Zi

240

Ingineria elaborării materialelor metalice

A

Zi

240

Ingineria procesării materialelor

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului în industrie

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică în industria chimică si de materiale

A

Zi

240

Stiinte ingineresti aplicate

Inginerie medicală

A

Zi

240

11

Facultatea de Chimie Aplicată si Stiinta

Materialelor

Inginerie chimică

Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului

A

Zi

240

Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie

A

Zi

240

Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale

A

Zi

240

Stiinta si ingineria polimerilor

A

Zi

240

Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice

A

Zi

240

Chimie alimentară si tehnologii biochimice

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului în industria chimică si petrochimică

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică în industria chimică si de materiale

A

Zi

240

12

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Calculatoare si tehnologia informatiei

Ingineria informatiei (în limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Inginerie chimică

Inginerie chimică (în limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Inginerie electronică si telecomunicatii

Electronică aplicată (în limbile engleză, franceză si germană)

A

Zi

240

 

 

Ingineria materialelor

Stiinta materialelor (în limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică (în limbile engleză, franceză si germană)

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)

A

Zi

240

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic (în limba germană)

A

Zi

240

13

Facultatea de Stiinte Aplicate

Stiinte ingineresti aplicate

Matematică si informatică aplicată în inginerie

A

Zi

240

Inginerie fizică

A

Zi

240

 

            2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să functioneze provizoriu (AP)

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole

Inginerie civilă

Constructii civile, industriale si agricole

A

Zi

240

Inginerie urbană si dezvoltare regională

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică în constructii

A

Zi

240

2

Facultatea de Hidrotehnică

Inginerie civilă

Amenajări si constructii hidrotehnice

A

Zi

240

Inginerie sanitară si protectia mediului

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria mediului

AP

Zi

240

Ingineria sistemelor

Automatică si informatică aplicată

AP

Zi

240

3

Facultatea de Căi Ferate, Drumuri si Poduri

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri si poduri

A

Zi

240

Infrastructura transporturilor metropolitane

AP

Zi

240

4

Facultatea de Instalatii

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii

A

Zi

240

Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

A

Zi

240

5

Facultatea de Utilaj Tehnologic

Inginerie mecanică

Utilaje tehnologice pentru constructii

A

Zi

240

Ingineria si managementul resurselor tehnologice în constructii

A

Zi

240

6

Facultatea de Geodezie

Inginerie geodezică

Măsurători terestre si cadastru

A

Zi

240

7

Facultatea de Inginerie în Limbi Străine

Inginerie civilă

Inginerie civilă (în limbile engleză si franceză)

A

Zi

240

Ingineria instalatiilor

Instalatii pentru constructii (în limba franceză)

A

Zi

240

8

Departamentul de Limbi Străine si Comunicare

Limbi moderne aplicate

Traducere si interpretare

AP

Zi

180

 

            3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM „ION MINCU" DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să functioneze provizoriu (AP)

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Arhitectură

Arhitectură

Arhitectură

A

Zi

360

Conservare si restaurare de arhitectură

AP

Zi

180

Conservare si restaurare de arhitectură (la Sibiu)

AP

Zi

180

2

Facultatea de Arhitectură de Interior

Arhitectură

Arhitectură de interior

AP

Zi

300

Design de produs

AP

Zi

300

Mobilier si amenajări interioare

AP

Zi

180

3

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Proiectare si planificare urbană

A

Zi

240

Amenajarea si planificarea peisajului

AP

Zi

240

 

            4. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să functioneze provizoriu (AP)

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Agricultură

Biologie

Biologie

A/ AP

Zi/FR

180

 

 

Agronomie

Agricultură

A

Zi

240

 

 

 

Stiintele solului

A

Zi

240

 

 

 

Protectia plantelor

A

Zi

240

 

 

Silvicultură

Silvicultură

AP

Zi

240

2

Facultatea de Management,

Inginerie Economică în Agricultură si

Dezvoltare Rurală

Inginerie si management

Inginerie economică în agricultură

A/A

Zi/ID

240

 

 

 

Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism

A/ AP

Zi/ID

240

3

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Horticultura

A

Zi

240

 

 

 

Peisagistică

A

Zi

240

4

Facultatea de Zootehnie

Silvicultură

Cinegetică

AP

Zi

240

 

 

Zootehnie

Zootehnie

A

Zi

240

 

 

 

Piscicultura si acvacultura

AP

Zi

240

 

 

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

Zi

240

5

Facultatea de Medicină Veterinară

Ingineria produselor alimentare

Controlul si expertiza produselor alimentare

AP

Zi

240

 

 

Medicină veterinară

Medicină veterinară

A

Zi

360

6

Facultatea de Biotehnologii

Biotehnologii

Biotehnologii agricole

A

Zi

240

 

 

 

Biotehnologii medical-veterinare

A

Zi

240

 

 

Stiinte ingineresti aplicate

Biotehnologii industriale

A

Zi

240

7

Facultatea de Îmbunătătiri Funciare si

Ingineria Mediului

Inginerie geodezică

Măsurători terestre si cadastru

A/ AP

Zi/FR

240

 

 

Inginerie civilă

Îmbunătătiri funciare si dezvoltare rurală

A

Zi

240

 

 

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului în agricultură

A/ AP

Zi/FR

240

 

 

Inginerie si management

Inginerie economică în constructii

AP

Zi

240

8

Facultatea de Management, Inginerie

Economică în Agricultură si  Dezvoltare Rurală din SIatina

Inginerie si management

Inginerie economică în agricultură

AP

Zi

240

9

Facultatea de Management, Inginerie

Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală din Călărasi

Inginerie si management

Inginerie economică în agricultură

A

Zi

240


 

            5. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să functioneze provizoriu (AP)

Forma de învătământ

Număr de credite

1

Facultatea de Administratie si Afaceri

Stiinte administrative

Administratie publică

A/ AP/ AP

Zi/FR/ID

180

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

AP

Zi

180

 

 

Marketing

Marketing

AP

Zi

180

2

Facultatea de Biologie

Biologie

Biologie

A

Zi

180

Biochimie

A

Zi

180

 

 

Stiinta mediului

Ecologie si protectia mediului

A

Zi

180

3

Facultatea de Chimie

Chimie

Chimie

A

Zi

180

Chimie (în limba engleză)

AP

Zi

180

Chimie (în limba franceză)

A

Zi

180

Biochimie tehnologică

A

Zi

180

Radiochimie

AP

Zi

180

Stiinta mediului

Chimia mediului

AP

Zi

180

4

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A/ AP

Zi/ID

240

5

Facultatea de Filosofie

Filosofie

Filosofie

A

Zi

180

6

Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică

A

Zi

180

Fizică (în limbile franceză si engleză)

A

Zi

180

Fizică medicală

A

Zi

180

Biofizică

AP

Zi

180

Fizică informatică

AP

Zi

180

 

 

Stiinte ingineresti aplicate

Fizică tehnologică

A

Zi

240

7

Facultatea de Geografie

Geografie

Geografie

A/ AP/ AP

Zi/FR/ID

180

Geografia turismului

AP/ AP/ AP

Zi/FR/ID

180

Geografia turismului (la Călimănesti)

AP

Zi

180

Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin)

AP

Zi

180

Cartografie

A

Zi

180

Hidrologie si meteorologie

AP

Zi

180

Planificare teritorială

AP

Zi

180

Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)

AP

Zi

180

Planificare teritorială (la Macin)

AP

Zi

180

Stiinta mediului

Geografia mediului

A/ AP

Zi/FR

180

8

Facultatea de Geologie si Geofizică

Geologie

Geologie