MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 478/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 478            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 10 iulie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            727. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 14 ianuarie 2009 si la Washington la 28 ianuarie 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

            769. - Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională Muzeului Literaturii Române

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            441. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către Asociatia Natională a Evaluatorilor din România, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii

 

            501. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

 

            1.788/C.- Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 14 ianuarie 2009 si la Washington la 28 ianuarie 2009, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisorile*) semnate la Bucuresti la 14 ianuarie 2009 si la Washington la 28 ianuarie 2009, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 170/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 727.


*) Traducere autorizată din limba engleză.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Către: Orsalia Kalantzopoulos

Director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

Banca Mondială

14 ianuarie 2009

 

Ref.: Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură - MAKIS - Amendarea acordului de împrumut

 

Stimată doamnă,

Implementarea în perioada următoare a proiectului mentionat face necesară realocarea fondurilor între categoriile A5, B1, C si D ale împrumutului.

Economiile sunt în valoare de 140.000 euro, care au fost alocate initial pentru planul de actiune referitor la Programul de reformă în cadrul categoriei (5)(a) „Programul institutelor de cercetare în cadrul părtii B.2 a Proiectului" si în valoare de 4.215.000 euro, în cadrul categoriei (2) „Servicii de consultantă, inclusiv audit". De asemenea, în cadrul categoriei „Bunuri", suma suplimentară de 885.000 euro va fi folosită pentru dotarea cu echipamente a încă 5 centre integrate de consultantă agricolă si a institutului national, în timp ce, în cadrul categoriei (3) „Pregătire-instruire", suma suplimentară de 3.470.000 euro va fi folosită pentru servicii de consultantă agricolă pentru siguranta alimentară.

Asadar, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale a solicitat realocarea fondurilor initial alocate, de la categoria (2) „Servicii de consultantă, inclusiv audit" si categoria (5)(a) „Programul institutelor de cercetare în cadrul părtii B.2 a Proiectului" la categoria (1) „Bunuri" si categoria (3) „Pregătire-instruire".


În acest sens, propunem Băncii modificarea anexei nr. 1 „Trageri din împrumut" asa cum se specifică în anexa atasată, pentru a reflecta realocarea propusă a fondurilor.

V-am fi recunoscători dacă ati urmări această problemă si ati fi de acord cu cele prezentate mai sus.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

Categoria

Suma din împrumut

alocată (exprimată în euro)

Sume ce urmează a fi realocate

Suma din împrumut

Rămasă după realocare

(exprimată în euro)

(1) Bunuri

(a) în cadrul părtilor A. 1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului

 

4.120.000

3.610.000

-

 

885.000

 

4.120.000

4.495.000

(2) Servicii de consultantă, inclusiv audit

(a) în cadrul părtilor A. 1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului

 

2.360.000

5.000.000

-

 

-4.125.000

 

2.360.000

785.000

(3) Pregătire - instruire

(a) în cadrul părtilor A. 1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului

 

300.000

4.020.000

-

 

3.470.000

 

300.000

7.490.000

(4) Lucrări civile

(a) în cadrul părtilor A. 1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului

 

3.670.000

20.000

 

-

-

 

-

-

(5) (a) Elaborarea Programului institutelor de cercetare în cadrul părtii B.2 a Proiectului

(b) Implementarea Programului institutelor de cercetare în cadrul părtii B.2 a Proiectului

290.000

11.990.000

-140.000

150.000

11.990.000

(6) Granturi de cercetare prin schema de granturi competitive în cadrul părtii B.3 a Proiectului

3.920.000

-

3.920.000

(7) Costuri marginale de operare

(a) în cadrul părtilor A. 1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului

 

410.000

1.690.000

-

 

410.000

1.690.000

TOTAL:

41.400.000

 

41.400.000

 

SUA

bancamondială Washington, DC 20433

 

Orsalia Kalantzopoulos

Director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

28 ianuarie 2009

 

Excelentei Sale

Gheorghe Pogea

Ministrul finantelor publice Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

România: Proiectul pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură (împrumut nr. 4758-RO) - Realocarea sumelor împrumutului

 

Ne referim la Acordul de împrumut (Acordul) dintre România (împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mai sus mentionat din data de 28 ianuarie 2005 si scrisoarea din data de 14 ianuarie 2009 din partea domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat, Ministerul Finantelor Publice, prin care se solicită realocarea anumitor sume din împrumut.


Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră si prin urmare realocăm sumele împrumutului asa cum sunt prezentate în tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acord, după cum urmează:

(i) 885.000 euro de la categoria (2)(b) „Servicii de consultantă, inclusiv audit, în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului" la categoria (1)(b) „Bunuri în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului";

(ii) 3.300.000 euro de la categoria (2)(b) „Servicii de consultantă, inclusiv audit, în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului" la categoria (3)(b) „Pregătire - instruire în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului";

(iii) 140.000 euro de la categoria (5)(a) „Programul institutelor de cercetare în cadrul părtii B.2 a Proiectului" la categoria

(3)(b) „Pregătire - instruire în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului", în consecintă, tabelul revizuit din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acord este prevăzut în anexa atasată la prezenta scrisoare.

 

Cu stimă,

SS Indescifrabil

 

Ce: Excelenta Sa

llie Sârbu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Bucuresti, România

 

Dl Bogdan Drăgoi Secretar de stat Ministerul Finantelor Publice Bucuresti, România

Dl Liviu Harbuz

Secretar de stat

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Bucuresti, România

 

Dra Cornelia Mihai

Director general

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Bucuresti, România

 

Dl Viorel Morărescu

Director general

ANCA Bucuresti, România

 

Dl Stefan Nanu

Director general

Ministerul Finantelor Publice Bucuresti, România

 

Dra Simona Paranici

Director UMP

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

Dl Ruud Treffers

Director executiv Banca Mondială

 

ANEXĂ

 

Categoria

Suma din împrumut alocată (exprimată în euro)

% din cheltuieli ce urmează a fi finantat

(1) Bunuri

(a) în cadrul părtilor A.1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, Csi D ale Proiectului

 

4.120.000

4.495.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (cost franco uzină) si 80% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achizitionate de pe piata internă

(2) Servicii de consultantă, inclusiv audit

(a) în cadrul părtilor A.l, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, Csi D ale Proiectului

 

2.360.000

785.000

85% din cheltuielile externe si 75% din cheltuielile locale

(3) Pregătire - instruire

(a) în cadrul părtilor A.1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, Csi D ale Proiectului

 

300.000

7.490.000

100%

(4) Lucrări civile

(a) în cadrul părtilor A.1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, Csi D ale Proiectului

 

3.670.000

20.000

100% din cheltuielile externe si 80% din cheltuielile locale

(5) (a) Elaborarea Programului institutelor de cercetare în cadrul părtii B.2 a Proiectului

(b) Implementarea Programului institutelor de cercetare în cadrul părtii B.2 a Proiectului

150.000

11.990.000

85% din cheltuielile externe si 75% din cheltuielile locale

80%

(6) Granturi de cercetare prin Schema de granturi competitive în cadrul părtii B.3 a Proiectului

3.920.000

49%

(7) Costuri marginale de operare

(a) în cadrul părtilor A.1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, Csi D ale Proiectului

 

410.000

1.690.000

85% până la 31 decembrie 2007, 70% până la 31 decembrie 2009 si 25% după această dată

TOTAL:

41.400.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională Muzeului Literaturii Române

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) si al art. 16 alin. (1) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă titulatura de muzeu de importantă natională Muzeului Literaturii Române, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 12, sectorul 1.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor

si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 769.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către Asociatia Natională a Evaluatorilor din România, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 100.052 din data de 4 mai 2009, aprobat de ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

având în vedere dispozitiile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (1) lit. f) si al art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de agreare a persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către Asociatia Natională a Evaluatorilor din România, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Directia generală îmbunătătiri funciare si fond funciar, Directia generală de regim silvic si cinegetic, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, precum si inspectoratele teritoriale de regim silvic si vânătoare judetene si al municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 30 iunie 2009.

Nr. 441.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de agreare a persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către Asociatia Natională a Evaluatorilor din România, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii

 

CAPITOLUL 1

Prevederi generale

 

1.1. Scop

1.1.1. Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, a conditiilor si criteriilor de agreare, precum si a elementelor si etapelor procesului de agreare a persoanelor juridice si fizice experti evaluatori, membri ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România - asociatie natională profesională de utilitate publică, denumită în continuare ANEVAR.

1.1.2. Agrearea persoanelor juridice si fizice în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice conferă dreptul de a presta servicii în domeniul evaluării terenurilor forestiere si agricole, pe baza standardelor internationale de evaluare elaborate de International Valuation Standard Committee, denumit în continuare IVSC, aflate în vigoare la data evaluării, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare.

1.1.3. Procedura de agreare a persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către ANEVAR, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii, este organizată si coordonată de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare DADR judetene si de inspectoratele teritoriale de regim silvic si vânătoare, denumite în continuare ITRSV.

1.1.4. Agrearea se concretizează prin emiterea unui certificat de agreare valabil pentru o perioadă de 3 ani, semnat de către directorul coordonator al DADR si de către directorul coordonator al ITRSV, în urma analizării si avizării dosarului de prezentare al persoanei fizice sau juridice beneficiare care solicită agrearea MAPDR. în urma expirării termenului de valabilitate, certificatul poate fi prelungit la cererea beneficiarului la fiecare 3 ani, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

1.2. Domeniu

1.2.1. Activitatea care face obiectul prezentelor norme metodologice este emiterea de către MAPDR prin DADR judetene si ITRSV a Certificatului de agreare în favoarea persoanelor fizice si juridice experti evaluatori, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse procedurii de expropriere în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004, cu modificările si completările ulterioare.

1.2.2. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică de către:

- ITRSV, care acordă agrearea persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către ANEVAR, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere;


- DADR judetene, care acordă agrearea persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către ANEVAR, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor agricole;

- persoanele fizice care solicită acordarea sau mentinerea (reînnoirea) agreării MAPDRÎn vederea desfăsurării activitătilor de evaluare a terenurilor forestiere si agricole;

- persoanele juridice care solicită acordarea sau mentinerea (reînnoirea) agreării MAPDRÎn vederea desfăsurării activitătilor de evaluare a terenurilor forestiere si agricole.

1.3. Legislatie si documente de referintă

1.3.1. Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

1.3.2. Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare;

1.3.3. Standardele internationale de evaluare elaborate de IVSC;

1.3.4. Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic si de vânătoare, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL 2

Elemente ale normei metodologice de agreare

 

2.1. Criterii eliminatorii pentru obtinerea agreării

2.1.1. Agrearea persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către ANEVAR, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole, se realizează pe baza unor criterii privind experienta acestora de a efectua evaluări de terenuri forestiere si agricole.

2.1.2. Criteriile eliminatorii pe baza cărora se va face agrearea persoanelor fizice si juridice sunt următoarele:

2.1.2.1. pentru persoanele fizice:

- calitatea de membru titular ANEVAR, acreditat pentru desfăsurarea de activităti de evaluare a proprietătilor imobiliare;

- experientă în practica evaluării terenurilor de minimum 2 ani;

- asigurare de răspundere profesională de minimum 150.000 €;

- lipsa sanctiunilor contraventionale sau penale;

2.1.2.2. pentru persoanele juridice:

- statutul juridic. Persoanele juridice trebuie să fie persoane juridice române de drept privat, constituite ca asociatii profesionale independente, nonguvernamentale sau societăti comerciale, conform statutului si actului de constituire, înregistrate la autoritătile competente;

- calitatea de membru asociat ANEVAR, acreditat pentru desfăsurarea de activităti de evaluare a proprietătilor imobiliare;

- capital social subscris si vărsat de minimum 5.000 lei (50 milioane lei vechi);

- experientă în practica evaluării terenurilor de minimum 3 ani;

- asigurare de răspundere profesională de minimum 500.000 €;

- lipsa sanctiunilor contraventionale si penale.

2.2. Criterii suplimentare pentru mentinerea agreării

2.2.1. Pentru mentinerea agreării, persoanele fizice si juridice vor trebui să probeze că în decursul perioadei de valabilitate a agreării obtinute, pe lângă conditiile eliminatorii prevăzute la alin. 2.1.2.1 si, respectiv, 2.1.2.2, îndeplinesc o serie de conditii suplimentare, si anume:

a) depunerea unei cereri de mentinere a agreării, în termen de 30 de zile înainte de expirarea certificatului de agreare;

b) desfăsurarea unei activităti de prestări de servicii în domeniul de competentă pentru care s-a obtinut agrearea;

c) actualizarea cunostintelor în domeniul evaluării proprietătilor imobiliare conform programului de pregătire continuă/stabilit prin Statutul ANEVAR;

d) respectarea codului deontologic prevăzut de standardele internationale de evaluare.

2.2.2. În vederea mentinerii agreării, MAPDR prin DADR judetene si a municipiului Bucuresti si ITRSV va emite un document de prelungire a termenului de valabilitate a Certificatului de agreare.

2.3. Conditii de agreare

2.3.1. Persoanele fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către ANEVAR, care solicită agrearea MAPDR, vor îndeplini o serie de conditii conform prezentelor norme metodologice.

2.3.1.1. Persoanele fizice care se încadrează în criteriile prevăzute la alin. 2.1.2.1 vor depune o cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care va însoti dosarul de prezentare, la DADR judeteană, precum si la ITRSV în raza cărora domiciliază. Dosarul va cuprinde următoarele documente:

1. curriculum vitae din care să reiasă pregătirea profesională si experienta dobândită în domeniul evaluărilor imobiliare, precum si datele de identificare si de contact;

2. document prin care se face dovada calitătii de membru titular ANEVAR;

3. polita de asigurare profesională;

4. portofoliul de lucrări efectuate în domeniul evaluării proprietătilor imobiliare, în special a terenurilor forestiere si agricole;

5. declaratie pe propria răspundere că în vederea realizării rapoartelor de evaluare se vor folosi exclusiv abordările, metodele si tehnicile prevăzute în standardele internationale de evaluare în vigoare, adoptate de IVSC;

6. recomandare eliberată de ANEVAR, din care să reiasă experienta în practica evaluării terenurilor, precum si calitatea raportărilor elaborate în domeniul evaluării terenurilor în conformitate cu standardele internationale de evaluare;

7. declaratie scrisă pe propria răspundere că au a fost sanctionate penal sau contraventional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare si luare de mită ori pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările si completările ulterioare.

2.3.1.2. Persoanele juridice care se încadrează în criteriile prevăzute la alin. 2.1.2.2 vor depune o cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va însoti dosarul de prezentare, la DADR judeteană, precum si la ITRSV în raza cărora au sediul. Dosarul va cuprinde următoarele documente:

1. prezentarea societătii (date de identificare, sediu, aria geografică în care societatea îsi desfăsoară activitatea, statutul societătii);

2. documente prin care se face dovada calitătii de membru asociat al ANEVAR;

3. polita de asigurare profesională;

4. portofoliul de lucrări efectuate în evaluarea terenurilor forestiere si agricole în perioada ultimilor 3 ani;

5. certificat constatator emis de ORC, eliberat cu cel mult 15 zile înaintea depunerii dosarului, din care să rezulte obiectul de activitate, asociatii si administratorii, capitalul social, puncte de lucru, precum si faptul că nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii privind procedura insolventei;

6. declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că în vederea realizării rapoartelor de evaluare se vor folosi exclusiv abordările, metodele si tehnicile prevăzute în standardele internationale de evaluare în vigoare, adoptate de IVSC;

7. recomandare eliberată de ANEVAR, din care să reiasă experienta în practica evaluării terenurilor, precum si calitatea lucrărilor elaborate în domeniul evaluării terenurilor în conformitate cu standardele internationale de evaluare;

8. declaratie scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu au fost sanctionate contraventional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare si luare de mită, ori pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991, cu modificările si completările ulterioare.

2.3.2. în vederea prelungirii valabilitătii Certificatului de agreare persoana fizică sau juridică agreată de MAPDR va depune o solicitare conform alin. 2.2.1. lit. a), însotită de următoarele documente:

1. portofoliul de lucrări de evaluare a terenurilor forestiere si agricole efectuate pe perioada agreată;

2. recomandare ANEVAR;

3. declaratia conform prevederilor alin. 2.3.1.1 pct. 7 (persoanele fizice) si alin. 2.3.1.2 pct 8.

2.3.3. în situatia în care posesorul Certificatului de agreare care solicită prelungirea valabilitătii acestuia nu prezintă portofoliul de lucrări prevăzut la alin. 2.3.2 pct. 1, se va aplica procedura de agreare conform prevederilor subcap. 2.1 si 2.3.

2.3.4. După expirarea termenului de prelungire a valabilitătii Certificatului de agreare, se va relua procedura de agreare, conform prezentelor norme metodologice.

2.4. Procedura de agreare

2.4.1. Persoanele fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către ANEVAR, care solicită agrearea MAPDR în vederea desfăsurării activitătilor de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii, vor transmite dosarele de prezentare însotite de cererea-tip prevăzută în anexele nr. 1 si 2 (după caz) la DADR din judetul în care au domiciliul/sediul.

2.4.1.2. Proced ura de agrea re se desfăsoară în următoarele etape:

1. analizarea dosarelor la sediul DADR judeteană:

a) cererea se înregistrează într-un registru de evidentă special, destinat solicitărilor depuse în scopul obtinerii agreării MAPDR a persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către ANEVAR, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii;

b) la primirea dosarelor, persoana/comisia desemnată de către directorul coordonator al DADR cu analizarea dosarelor prezentate de persoanele juridice sau fizice verifică dacă sunt îndeplinite prevederile subcap. 2.1 (sau, după caz, 2.2) si 2.3;

c) în termen de 3 zile de la depunerea cererii persoana/comisia analizează conformitatea cu prevederile prezentelor norme metodologice, consemnând constatările în fise de verificare, care se datează si se atasează la dosar;

d) în situatia în care la analizarea dosarului se constată că dosarul trebuie completat, se comunică solicitarea de completare către persoana interesată în obtinerea agreării;

e) în situatia în care se constată că dosarul de prezentare îndeplineste prevederile prezentelor norme metodologice, persoana/comisia desemnată de către directorul coordonator al DADR întocmeste Certificatul de agreare, în 3 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 si va aviza prin semnarea tuturor exemplarelor;

f) persoana/comisia desemnată de către directorul coordonator al DADR va transmite un exemplar al dosarului de prezentare, însotit de toate cele 3 exemplare ale Certificatul de agreare avizate, către ITRSV care controlează regimul silvic din judetul respectiv;

2. analizarea dosarelor la sediul ITRSV

Persoana/Comisia desemnată de către directorul coordonator al ITRSV va efectua următoarele activităti:

a) va înregistra dosarul într-un registru de evidentă special si exclusiv destinat solicitărilor depuse în scopul obtinerii agreării MAPDR a persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către ANEVAR, care desfăsoară activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii;

b) va analiza dosarul de prezentare în vederea acordării avizului ITRSV;

c) în urma acordării avizului favorabil prin semnarea celor 3 exemplare, persoana/comisia desemnată de către directorul coordonator al ITRSV va proceda după cum urmează:

- un exemplar va rămâne la ITRSV împreună cu dosarul de prezentare;

- un exemplar se transmite la DADR judeteană sau, după caz, a municipiului Bucuresti, care va fi anexat la dosarul de prezentare;

- un exemplar se transmite persoanei fizice sau juridice beneficiare, în termen de 3 zile de la semnarea acestuia.

2.4.2. Directorul coordonator al DADR va comunica trimestrial MAPDR - Directiei generale îmbunătătiri funciare si fond funciar lista persoanelor agreate pentru care se vor trece datele de identificare, coordonate de contact, numărul si data Certificatului de agreare, precum si numărul si data documentului de mentinere a agreării, dacă este cazul.

 

CAPITOLUL 3

Dispozitii finale

 

3.1. Nominalizarea persoanei/comisiei care se ocupă de analizarea dosarelor depuse în vederea agreării intră în responsabilitatea directorilor coordonatori ai DADR judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a directorilor coordonatori ai ITRSV

3.2. Drepturile persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către ANEVAR, care doresc să desfăsoare activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole si care solicită agrearea MAPDR, sunt următoarele:

a) să fie incluse în Lista persoanelor fizice si juridice experti evaluatori membri ANEVAR, agreate de MAPDR pentru desfăsurarea activitătilor de evaluare în vederea exproprierii conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) să fie informate despre eventualele modificări efectuate în documentele de agreare;

c) să fie audiate înainte de aplicarea suspendării sau retragerii agreării;

d) să facă contestatii cu privire la deciziile de acordare a avizului nefavorabil.

3.3. Obligatiile persoanelor fizice si juridice experti evaluatori autorizati de către ANEVAR, care doresc să desfăsoare activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole si care solicită agrearea MAPDR, sunt următoarele:

a) să desfăsoare exclusiv activitătile pentru care au fost agreate, în conformitate cu prezentele norme metodologice si prin respectarea standardelor internationale de evaluare;

b) să depună documentele în termenele prevăzute de prezentele norme metodologice;

c) să ia act de prevederile Codului penal.

3.4. Sesizările primite de MAPDR cu privire la nerespectarea obligatiilor de către persoanele fizice si juridice agreate fac obiectul verificărilor în vederea stabilirii veridicitătii lor, iar în cazul confirmării acestora, atrag suspendarea sau retragerea agreării.

3.5. Directia generală îmbunătătiri funciare si fond funciar va întocmi formalitătile de publicare pe site-ul ministerului a persoanelor fizice si juridice experti evaluatori membri ANEVAR, agreate de MAPDR în vederea desfăsurării activitătilor de evaluare a terenurilor forestiere si agricole supuse exproprierii în baza Legii nr. 198/2004, cu modificările si completările ulterioare.

3.6. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE

privind agrearea persoanelor fizice care îsi manifestă intentia de a desfăsura activităti de evaluare a terenurilor

 

Către MAPDR             - DADR a Judetului.......................

                                    - ITRSV.........................................

 

Domnului director coordonator al DADR a Judetului ......................

Domnului director coordonator al ITRSV, judetul ............................

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................., fiul/fiica lui ............................................ si al (a) ..........................................., CNP ................................................................., născut(ă) la data de ..............................., în localitatea ..................................... Judetul ..........................................., tara ................................, având cetătenia ...................., domiciliat (ă) în localitatea ............................, str. ................................... nr. ....., judetul/sectorul ......., telefon ..............., fax..............., e-mail ............................................ posesor/posesoare al/a diplomei de expert evaluator al proprietătilor imobiliare nr..............din data de..............., eliberată de ANEVAR, localitatea ...................., promotia ........., solicit eliberarea Certificatului de agreare de către MAPDR/mentinerea agreării acordate conform Certificatului de agreare nr. ............ din data de .............., în vederea desfăsurării activitătii de evaluare a terenurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare.

 

..............................................

(numele, prenumele, semnătura)

 

Data .................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CERERE

privind agrearea persoanelor juridice care îsi manifestă intentia de a desfăsura activităti de evaluare a terenurilor

 

Persoana juridică...............

Nr...........din...............

Către MAPDR             - DADR a Judetului.......................

                                                - ITRSV.........................................

 

                                    Domnului director coordonator al DADR a Judetului...................

                                    Domnului director coordonator al ITRSV, judetul.........................

 

............................................................................, cu sediul în .........................., str. ......................................... nr. ............, (denumirea persoanei juridice) judetul ..................., telefon ..........., fax ............., e-mail .............., înmatriculată la registrul comertului cu nr. .......................... din .................., prin reprezentant ....................................................., având functia de ......................................., posesor al diplomei de expert evaluator al proprietătilor imobiliare1 nr. .......................... din data de1 ......................, eliberată de ANEVAR, localitatea1 ...................., promotia1 ....., solicit eliberarea Certificatului de agreare de către MAPDR/mentinerea agreării acordate conform Certificatului de agreare nr. ............ din data de .............., în vederea desfăsurării activitătii de evaluare a terenurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare.

 

Data..........

.......................................................................................................

(numele si prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice, functia, semnătura)

 


1 Se va completa dacă reprezentantul legal al persoanei juridice este membru ANEVAR.


 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

            1. Model de Certificat de agreare care va fi anexat la dosarele de prezentare la sediile DADR si, respectiv, ITRSV ROMÂNIA

 

STEMA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

CERTIFICAT DE AGREARE

Nr..............din...................

 

În urma analizării dosarului însotit de Cererea de agreare nr. .......din data de ............................................. (denumirea persoanei fizice sau juridice), având în vedere documentele prezentate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 441/2009, cu sediul/domiciliul în localitatea ..................., str. ............................. nr. ......., sectorul/judetul ................, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr........din data de............., este agreată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale să desfăsoare activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nu îsi asumă răspunderea cu privire la rezultatul evaluării propus de expertul evaluator, aceasta apartinând în exclusivitate persoanei fizice sau juridice expert evaluator, semnatar al raportului de evaluare, conform standardelor internationale de evaluare IVSC, codului deontologic si declaratiilor de conformitate solicitate în activitatea de evaluator, si nici cu privire la veridicitatea documentelor emise în nume propriu sau de către entitătile locale, acestea răspunzând conform prevederilor Codului penal.

Prezentul certificat are valabilitate 36 de luni de la data emiterii.

 

Director coordonator,

DADR a Judetului.................

 

Comisia de avizare

DADR.....................

Numele.............Semnătura..................

Director coordonator,

ITRSV..........................

 

Comisia de avizare ITRSV...............

 

Numele.............Semnătura..................

 

            În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr...../........., se prelungeste valabilitatea Certificatului de agreare de la data de.................până la data de.......................

 

Director coordonator,

DADR a Judetului.................

 

Comisia de avizare

DADR.....................

Numele.............Semnătura..................

Director coordonator,

ITRSV..........................

 

Comisia de avizare ITRSV...............

 

Numele.............Semnătura..................

 

            2. Model de Certificat de agreare care se eliberează beneficiarului agreării ROMÂNIA

 

STEMA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

CERTIFICAT DE AGREARE

Nr..............din...................

 

În urma analizării dosarului însotit de Cererea de agreare nr. ....... din data de ..............(denumirea persoanei fizice sau juridice), având în vedere documentele prezentate în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 441/2009,  cu sediul/domiciliul în localitatea......................, str........................nr........, sectorul/judetul..............., înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. ....... din data de ............., este agreată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale să desfăsoare activităti de evaluare a terenurilor forestiere si agricole, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (8) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nu îsi asumă răspunderea cu privire la rezultatul evaluării propus de expertul evaluator, aceasta apartinând în exclusivitate persoanei fizice sau juridice expert evaluator, semnatar al raportului de evaluare, conform standardelor internationale de evaluare IVSC, codului deontologic si declaratiilor de conformitate solicitate în activitatea de evaluator, si nici cu privire la veridicitatea documentelor emise în nume propriu sau de către entitătile locale, acestea răspunzând conform prevederilor Codului penal.

Prezentul certificat are valabilitate 36 de luni de la data emiterii.

 

Director coordonator,

DADR a Judetului.................

Director coordonator,

ITRSV..........................

 

            În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr...../........., se prelungeste valabilitatea Certificatului de agreare de la data de.................până la data de.......................

 

Director coordonator,

DADR a Judetului.................

Director coordonator,

ITRSV..........................

 


MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti

 

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice, nr. 2.734/2009,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 18 iunie 2009.

Nr. 501.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

INSTITITUL NATIONAL DE STUDII SI CERCETĂRI PENTRU COMUNICATII - I.N.S.C.C. BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

INDICATORI

Nr. rd.

Program an 2009

- mii lei -

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

2.645,74

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

02

2.552,63

a) Venituri din activitatea de bază

03

2.238,83

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de ce rceta re-d ezvolta re

04

313,80

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

-

2. VENITURI FINANCIARE

06

93,11

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

-


II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

2.401,85

1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea:

09

2.401,85

a) Bunuri si servicii

10

200,00

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

1.670,42

- cheltuieli cu salariile

12

1.253,50

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

72,82

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

105,59

- contributii de asigurări sociale de stat

15

260,72

- contributii de asigurări de somaj

16

5,90

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

65,18

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

3,13

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

10,65

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

2,95

- contributii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

68,39

- tichete de masă

23

60,73

- deplasări, detasări

24

7,66

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

170,61

d) Cheltuieli de protocol

26

4,00

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

3,00

- tichete de crese

30

-

- tichete cadou

31

-

h) Alte cheltuieli

32

353,82

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

-

- cheltuieli privind dobânzile

34

-

- alte cheltuieli financiare

35

-

3. Cheltuieli extraordinare

36

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

243,89


IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

39,02

V. REZULTATUL NET

39

204,87

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

41

204,87

a) pentru cointeresarea personalului - 20%

42

40,97

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national, 25%

43

51,22

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

112,68

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

97,11

1. Surse proprii

46

97,11

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

 

3. Credite bancare pentru investitii

48

-

- interne

49

-

- externe

50

-

4. Alte surse

51

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

97,11

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

53

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

 

 

- interne

 

-

- externe

 

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

57

2.645.74

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale <rd.08)

58

2.401,85


3. Rezultate (+/-) (rd.57 - rd.58)

59

243,89

4. Nr. mediu de personal, total instituit, din care:

 

 

 

60

31

- nr. mediu personal de cercetare-dezvoltare

61

22

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total instituit -lei/persoană/lună

62

2.986,37

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare-lei/persoană/ lună

63

3.089,64

7. Rentabilitatea (rd.59/rd.58*100)

64

10,15

8, Rata rentabilitătii financiare rd.39* 100 capital propriu

65

8,65

10. Plăti restante

66

-

11. Creante de încasat

67

-

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române ale persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 1.788/C.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Abrankian Carol Eduard, fiul lui Oxen si Alice, născut la data de 8 iunie 1937 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 43-30 44 th Street, ap. 6G, L.I.C., New York 11104. (10/2009)

2. Ben Dror Nomy, fiica lui Grimberg Carol si Sofia, născută la data de 3 august 1929 în localitatea Focsani, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Israel, Petah Ticva, str. Histadrut nr. 4, ap. 11.(162/2006)


3. Buciunană Sever, fiul lui Hristu si Zorica, născut la data de

8 septembrie 1944 în localitatea Mihai Viteazu, judetul Constanta, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Toronto, North York, str. 20- Godstone Rd 703. (2.892/2008)

4. Chiritescu Nicolae, fiul lui Alexandru si Elena, născut la data de 18 august 1948 în localitatea lohanisfeld, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Elvetia, 8008 Zurich, Geranienstrasse 10. (777/2006) Copii minori: Chiritescu Sanda Nora, născută la data de 24.07.1991.

5. Ciubotariu Arie Lulu, fiul lui Hună si Adela, născut la data de 8 iunie 1962 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat-Yam, str. Armonim nr. 23. (23/2009) Copii minori: Ciubotariu Libi, născută la data de 30.09.1993, Ciubotariu Chen, născută la data de 21.11.1995, si Ciubotariu Adi, născută la data de 14.02.1999.

6. Dagan Ariela, fiica lui Mayer Marton si Katalin, născută la data de 20 iunie 1954 în localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Naharya, str. Weizman nr. 14. (13/2009)

7. Dagan Yaron, fiul lui Moedechai si Ariela, născut la data de 2 iunie 1991 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Naharya, str. Weizman nr. 14. (13/2009)

8. Flechner Roy, fiul lui lancu si Măria, născut la data de 11 august 1975 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Hain Haviv nr. 7/26. (14/2009)

9. Friedman Sorina Dana, fiica lui Savin Ionel si Francisca, născută la data de 13 ianuarie 1950 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar-Saba, str. Dov Hoz nr. 27. (1.931/2005)

10. Gheorghe Marcel, fiul lui Vasile si Ioana, născut la data de 18 septembrie 1968 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 52 PinehurstAve. Auburn MA 01501. (784/2005)

11. Goldfeld Liviu, fiul lui Alexandru si Idisca, născut la data de 19 aprilie 1959 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Israel, str. David Hameleh nr. 4, Bnei-Berak. (3.568/2006)

12. Gon Yosef, fiul lui Boiangiu Nusim si Matilda, născut la data de 28 aprilie 1953 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Israel, str. Halon 140/45, BneyAyish. (1.554/2006)

13. Grunberg Yakov, fiul lui Marcu si Hana, născut la data de 1 ianuarie 1941 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Miriam nr. 10. (3.742/2005)

14. Grunsberger Viorica, fiica lui Kremer losif si Hermina, născută la data de 18 ianuarie 1956 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Nes Ziona nr. 2. (15/2009)

15. Haba Batya, fiica lui Cojocariu Strul-losub si Săli, născută la data de 26 august 1951 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Sevet Tede nr. 5. (200/2005) Copii minori: Haba Amit, născut la data de 23.12.1994.

16. Haba Liad, fiica lui Shlomo si Batya, născută la data de 9 februarie 1988 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Sevet Tedec nr. 5. (200/2005)

17. Haba Laor, fiica lui Shlomo si Batya, născută la data de 7 decembrie 1987 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Sevet Tedec nr. 5. (200/2005)

18. Haim Miriam, fiica lui Nuta Martin si Margareta, născută la data de 10 august 1950 în localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Marcel lancu nr. 18. (3.556/2006)

19. Harel Henry, fiul lui Haimovici Adrian si Măria, născut la data de 13 februarie 1959 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Pinkas nr. 69. (139/2006)

20. Herscovici Zuzi Shulamit, fiica lui Lazarovici Leizer si Clara, născută la data de 10 martie 1948 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzliya, str. Rambam nr. 15. (2.670/2005)

21. Herscu Miriam, fiica lui Abramovici Zaharia si Clara, născută la data de 20 noiembrie 1947 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Kapkan nr. 33. (164/2006)

22. Huber David, fiul lui Hers-Herman si Hani, născut la data de 28 august 1933 în localitatea Petrosani, judetul Hunedoara, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kvar lona, str. Rambam nr. 5/4. (3.786/2005)

23. Huber Viorica, fiica lui Salamon Avram si Ghizela, născută la data de 18 noiembrie 1937 în localitatea Simeria, judetul Hunedoara, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kvar lona, str. Rambam nr. 5/4. (3.785/2005)

24. Huin Isabela, fiica lui Galită Gheorghe si Măria, născută la data de 27 octombrie 1950 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 578 Villa Real, Palo Alto, CA 94306. (5.863/2004)

25. Kagan Solange Bat-Sheva, fiica lui Halpern Carol si Pesa-Ghitla, născută la data de 27 februarie 1936 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Moshe Kol nr. 74/8. (2.079/2006)

26. Keren Mikhael, fiul lui Cosma Meier si Salia, născut la data de 8 martie 1952 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Acco, str. Hairus nr. 1/3. (141/2006)

27. Leibovici Haim, fiul lui Haicăl si Sofia, născut la data de 20 mai 1946 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Cfar Bialik, str. Hahaclaim nr. 10.(1.980/2006)

28. Lerner Marian, fiul lui Wolff Hirsch si Ana, născut la data de 1 ianuarie 1941 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Hastrumanim nr. 17/32. (1.561/2006)

29. Loranger Stanca-Maria, fiica lui Enăchescu Gheorghe si Natalia, născută la data de 26 aprilie 1952 în Bucuresti, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Toronto, Ontario, str. 22 Earswick Drive, M1E 1C6. (2.199/2006)

30. Manole Amarylis, fiica lui Dinu Octav si lima Sarzedas, născută la data de 16 iunie 1974 în localitatea Sao Paulo, Brazilia, cetătean brazilian, cu domiciliul în Brazilia, Av. Botucatu nr. 128, Barueri, SP (3.059/2006)

31. Manole Daniela, fiica lui Dinu Octav si lima Sarzedas, născută la data de 8 aprilie 1966 în localitatea Sao Paulo, Brazilia, cetătean brazilian, cu domiciliul actual în Brazilia, Sao Paulo, Av. Campinas nr. 688-Barueri-SP. (3.058/2006)

32. Manole Dinu Octav, fiul lui Mauriciu si Ana, născut la data de 3 februarie 1932 în Bucuresti, România, cetătean brazilian, cu domiciliul actual în Brazilia, SP. Barueri, Alphaville, Al. Mamore nr. 189, ap. 71.(3.056/2006)

33. Manole Roberto Ermano, fiul lui Dinu Octav si lima Sarzedas, născut la data de 8 iunie 1968 în localitatea Sao Paulo, Brazilia, cetătean brazilian, cu domiciliul actual în Brazilia, Sao Paulo, str. Sorocaba nr. 65-Barueri-SP. (3.057/2006)

34. Marcus Sandu, fiul lui Carol si Etty, născut la data de 27 mai 1947 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Khdosy Khair nr. 20. (3.709/2005)


35. Michaela Râmi, fiul lui Mihăilă loan-Gheorghe si Ivon, născut la data de 5 mai 1969 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Modun, str. Haim Laskov nr. 19/4-71700. (879/2007)

36. Molnar Istvan-Laszlo, fiul lui Istvan si Iren, născut la data de 20 decembrie 1943 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Ungaria, 4032 Debrecen, Nagy Lajos Kirakyter 5-5/8. (1.502/2006)

37. Molnar Suzana, fiica lui Varga Alexandru si Susana, născută la data de 18 decembrie 1947 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Ungaria, 4032 Debrecen, Nagy Lajos Kirakyter 5-5/8. (1.507/2006)

38. Moscovici Andi, fiul lui Iustin si Malia, născut la data de 6 iulie 1954 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Sadot nr. 54. (19/2009)

39. Moscovici Noemy, fiica lui Druckmann Wolf si Goldina, născută la data de 7 august 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Maapolei Egaz nr. 48/3. (21/2009)

40. Neagu Gheorghe, fiul lui Gheorghe si Victoria, născut la data de 25 mai 1943 în localitatea Hetiur, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovat, str. Parshany nr. 1/34. (18/2009)

41. Neamtu Nicolae, fiul lui Nicolae si Ortansa, născut la data de 20 noiembrie 1939 în localitatea Buhusi, judetul Bacău, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 9821 E, Caron, St. Scottsdale, AZ 85258. (2.294/2004)

42. Ofer Israel, fiul lui Herscovici Strul si Toni, născut la data de 19 aprilie 1930 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Raanana, str. Zabotinski nr. 9/7. (2.775/2005)

43. Planks losefina Noeimi, fiica lui Goldschmidt Ladislau si Marioara, născută la data de 15 august 1954 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petach-Tikva, str. Keren Katemet Lisrpelnr. 19/4.(16/2009)

44. Pressner Brender Fred Cari, fiul lui Presner losif si Silvia, născut la data de 22 iulie 1947 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cetătean venezuelean, cu domiciliul actual în Venezuela, Caracas, Caile Paramacay, Qta. Mi Rancho 2, El Marquez. (12/2009)

45. Roii Jaques, fiul lui Leon si Berta, născut la data de 25 decembrie 1936 în localitatea Vatra Moldovitei, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Carmiel, str. MitpeNof nr. 22. (3.490/2005)

46. Rothbach Dolfi, fiul lui Bernard si Nesea, născut la data de 10 august 1941 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hedera, str. Ayalon nr. 4. (1.549/2006)

47. Ruhm Hedviga, fiica lui Ostfeld Samuil si Gizela, născută la data de 3 octombrie 1936 în localitatea Alba lulia, judetul Alba, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Hasharon, str. Izhar nr. 15. (22/2009)

48. Schwartz Chery, fiica lui Grunberg Marcu si Hana, născută la data de 6 mai 1939 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Gyvataim Hameri nr. 15. (3.514/2005)

49. Segal Refael, fiul lui Adolf si Ida, născut la data de 1 octombrie 1950 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Neviot nr. 1. (129/2005 )

50. Shani Marius, fiul lui Bendit Leizer si Paulina, născut la data de 2 august 1959 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Naharia, str. Iris nr. 81/2. (2.377/2008)

51. Sigal Idei, fiul lui Marcu si Ana, născut la data de 3 mai 1929 în localitatea Darabani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Âluf lohay Bin Nun 6, ap. 9. (3.787/2005)

52. Sigal Malvina, fiica lui Rozenberg Bercu si Ruhla, născută la data de 8 decembrie 1934 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Aluf lohay Bin Nun 6, ap. 9. (3.788/2005)

53. Simovici Mira, fiica lui Emanuel si Ernestina, născută la data de 18 aprilie 1970 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, str. Mishol Hahava nr. 24. (20/2009)

54. Sufrin Nir, fiul lui Adrian si Gâzi, născut la data de 26 octombrie 1973 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Shasha Argon nr. 21/18. (17/2009). Copii minori: Sufrin Ido, născut la data de 14.02.2008.

55. Sukenik Merav, fiica lui Lipa si Clara, născută la data de 12 februarie 1959 în localitatea Naharia, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Hanita nr. 34/67. (2.033/2008). Copii minori: Sukenik Roi, născut la data de 1.10.1994.

56. Tanyeli Serkan, fiul lui Selahattin si Belma, născut la data de 6 mai 1982 în localitatea Ankara, Turcia, cetătean turc, cu domiciliul actual în Turcia, Ankara, Bankaci sok. 21/7- Kavaklidere. (3.263/2006)

57. Tobias Pal Jozsefne Csiby llona, fiica lui Tobias Sandor si Anna, născută la data de 5 august 1925 în localitatea Joseni, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 1116 Budapesta, Kondorosi ut 13/3. (3.271/2006)

58. Varteresian Vartuhi, fiica lui Garabet Varteresian si Ahavni, născută la data de 25 martie 1928 în localitatea Focsani, judetul Vrancea, România, cetătean armean, cu domiciliul actual în Armenia, Erevan, str. Baronian nr. 28a, ap. 11. (3.356/2008)


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.