MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 492/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 492            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 15 iulie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

284. - Lege privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

 

1.202. - Decret pentru promulgarea Legii privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

 

DECIZII

 

            7. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinară

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

684. - Hotărâre privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

784. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Cluj-Nord"

 

793. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul „Energy Intelligent Europe" al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2009

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            582. - Decizie privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Luchiniuc Aurica, inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Dragomiresti-Decindeni, judetul Dâmbovita

 

15. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor din perimetrul Popesti

 

846/702.- Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

2.261. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului de Etnografie Brasov

 

2.312. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.185/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2009

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            691. - Ordin pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de comodat prevăzut la art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 656/634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru îmbunătătirea administrării serviciilor medicale acordate cetătenilor migranti în statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            86. - Decizie privind numirea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România drept colector unic al remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - România se retrage din Acordul dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001, ratificat prin Legea nr. 397/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 1 iulie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 10 iulie 2009.

Nr. 284.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 1.202.


 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinară

 

Având în vedere solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor,

în temeiul dispozitiilor art. 66 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 31 alin. (1) lit. b) si art. 84 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

Camera Deputatilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 27 iulie 2009, cu următoarea ordine de zi:

I. Sedintă în plen - ora 16,00:

1. Raportul Comisiei pentru industrii si servicii întocmit în urma anchetei privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004 si a altor acte normative conexe;

2. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România (PL-x nr. 279/2009);

3. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piată a acestora (PL-x 291/9.06.2009).

II. Sedintă în plen - ora 18,00:

- Raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului si Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica lacob-Ridzi, pentru organizarea „Zilei Tineretului".

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 13 iulie 2009.

Nr. 7.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă taxele pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru operatiunile de eliberare duplicat certificat de înregistrare/anexă, prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, eliberare certificat constatator, prevăzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 1 si eliberare de copii certificate, prevăzute la nr. crt. 4 din anexa nr. 1, se aplică taxe suplimentare de 50% pentru solutionarea cererii în termen de maximum 48 de ore.

Art. 2. - (1) Se aprobă tarifele pentru eliberarea off-line de către Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale de informatii privind date înregistrate în registrul comertului computerizat si pentru accesarea de informatii privind datele înregistrate în registrul comertului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului National al Registrului Comertului, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Pentru cererea de eliberare de informatii prevăzute la nr. crt. 1-5 din anexa nr. 2 se aplică tarife suplimentare, după cum urmează:

a) 50% din tarife, pentru solutionarea cererii în termen de 48 de ore de la data înregistrării solicitării;

b) 30% din tarife, pentru solutionarea cererii în termen de 5 zile de la data înregistrării.

Art. 3. - (1) Informatiile prevăzute în anexa nr. 2 sunt eliberate autoritătilor si institutiilor publice, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii, fără plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop.

(2) Pentru informarea opiniei publice, Oficiul National al Registrului Comertului eliberează cu titlu gratuit ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare în masă informatii statistice din registrul comertului, care nu pot fi reutilizate în scop comercial.

Art. 4. - Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte si informatii prin mijloace de comunicatii - postă, fax, e-mail, suport magnetic, traducerea în limba engleza a certificatelor constatatoare/informatiilor punctuale pentru solicitanti, tehnoredactarea cererilor si declaratiilor, îndrumarea pentru completarea corectă a cererilor adresate registrului comertului, altele decât cererile de înregistrare si autorizare a functionării, si alte asemenea servicii se stabilesc, în mod unitar, prin ordinal ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti, pe bază de calculatie de pret.

Art. 5. - Dacă se renuntă la cerere înainte de solutionarea acesteia, oficiul registrului comertului restituie integral tarifele si comisioanele pentru serviciile neprestate, iar în cazul neprestării serviciului de înregistrare în registrul comertului, se restituie 90% din taxele de înregistrare.

Art. 6. - (1) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale colectează taxele si tarifele aferente unor activităti si/sau fonduri cu destinatie specială si, după caz, le virează în contul entitătilor beneficiare, în temeiul unor prevederi legale exprese.

(2) Entitătile beneficiare, după caz, suportă comisioanele percepute pentru operatiunile de plăti derulate prin intermediul sistemului de decontare si plăti, aferente virării taxelor si tarifelor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru operatiunile de colectare si virare în contul entitătilor beneficiare ale taxelor aferente activitătilor si/sau fondurilor cu destinatie specială, Oficiul National al Registrului Comertului percepe un comision suportat de entitatea beneficiară, care va fi stabilit prin ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti, pe bază de fundamentare economică.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 1 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 684.

 

ANEXA Nr. 1

 

TAXELE

pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Nr. crt.

Denumirea operatiunii

Taxa

- lei -

1.

Servicii prealabile înregistrării în registrul comertului, documente care potrivit legii se înregistrează sau se eliberează în/din registrul comertului, comisioane pentru servicii oferite de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale: înregistrare verificare denumire firmă si rezervare*) persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; înregistrare verificare disponibilitate*) o denumire firmă/emblemă persoană juridică; înregistrare verificare unicitate*) un sediu social/asociat unic/persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale; modificare*) a unei înregistrări (element) persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; preschimbare a certificatului de înregistrare în mod curent, ca urmare a unor modificări*); depunere situatii financiare*) anuale sau de lichidare; eliberare duplicat certificat de înregistrare/anexă; obtinere cod unic de înregistrare (CUI); transmitere spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/a Vll-a, a actelor prevăzute de lege; transmitere declaratii pe propria răspundere privind autorizarea functionării; obtinere informatii din cazierul fiscal; transmitere/obtinere alte documente/informatii prevăzute în mod expres de lege

10/înregistrare/ element**)/ document

2.

înregistrare în registrul comertului*) persoane juridice/sucursale/schimbare de sediu social în alt judet/schimbare formă juridică

120/înregistrare

3.

înregistrare*) a unui element al actului constitutiv, precum si a altor documente/date care potrivit legii se înregistrează sau se mentionează în registrul comertului pentru persoane juridice; rezervare*) denumire firmă/emblemă persoane juridice; înregistrare*) persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; mentionare*) a unui document în registrul comertului pentru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; înregistrare declaratie pe propria răspundere privind autorizarea functionării*); eliberare extras de registru; eliberare certificat constatator

30/înregistrare/ operatiune/ element**)

4.

Eliberare copii certificate de pe documentele depuse la registrul comertului

4+0,2/pagină certificată


*) La taxele percepute pentru operatiunile în cauză se aplică fondul de lichidare, constituit potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, si fondul de buletin, constituit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de insolventă, cu modificările si completările ulterioare.

**) Elemente si alte documente sau date care, potrivit legii, se înregistrează sau se mentionează în registrul comertului pentru persoane juridice si persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale:

a) elemente care se înregistrează în registrul comertului: denumire; emblemă; sediu social, inclusiv schimbarea datorată modificării administrative a denumirii arterei de circulatie/numărului postal; obiect de activitate; durata de functionare; suspendare/reluare activitate; asociati; participare la profit si pierderi; administratori/persoane împuternicite (fizice sau juridice, reprezentanti legali, lichidatori etc); înscriere structură actionariat; cenzori/auditori persoane fizice sau juridice si reprezentanti cenzori/auditori persoane juridice; capital social; sediu secundar; dizolvare; fuziune/divizare; lichidare, radiere înmatriculare/mentiune/altă operatiune; erori materiale generate de solicitant; alte elemente conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau în temeiul altor acte normative; modificare sediu profesional/obiect de activitate/date persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; punct de lucru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; modificare participare la beneficii si pierderi întreprindere familială; modificare membri/reprezentant întreprindere familială; patrimoniu de afectatiune;

b) documente supuse mentionării în registrul comertului: hotărârile adunării generale a actionarilor/asociatilor; hotărârile pronuntate de instantele judecătoresti; recursurile si/sau opozitiile formulate, alte cereri sau actiuni; prospectul de emisiune de actiuni; proiectul de fuziune/divizare; cererile de radiere formulate conform art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare; dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau actionar; registrele societătilor pe actiuni sau în comandită pe actiuni; registrul independent al actionarilor; prelungirea valabilitătii sediului firmei sau a sediilor secundare; specimenul de semnătură; certificatele de garantie legală pentru administratori si cenzori; dovada vărsământului de capital social; plângerile împotriva rezolutiei directorului oficiului registrului comertului pentru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; oricare alt act prevăzut de lege.


 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE

pentru eliberarea off-line de către Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale de informatii privind datele înregistrate în registrul comertului computerizat si pentru accesarea de informatii privind datele înregistrate în registrul comertului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului National al Registrului Comertului

 

Nr. crt.

Categorii de informatii

Tariful

- lei -

1.

Eliberare off-line de informatii privind date de identificare firmă (denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, număr de ordine în registrul comertului, sediu social)

3/date de identificare firmă

2.

Eliberare off-line de alte informatii înregistrate în registrul comertului: durată de functionare, activitate principală, activităti secundare, capital social, activităti autorizate; informatii cu număr variabil de aparitii referitoare la: asociati/actionari, administratori/cenzori/reprezentanti, sucursale/subunităti/ sedii secundare; informatii din situatiile financiare anuale, alte categorii de informatii.

0,85/informatie distinctă sau indicator financiar

3.

Eliberare off-line de informatii (date de identificare firme) pe serii de firme grupate pe criterii*) (arie geografică; localitate/sector/stradă; domeniu/obiect de activitate; capital social; cifră de afaceri; persoană fizică sau juridică asociat/actionar/administrator/reprezentant/cenzor/auditor în firmele înregistrate în registrul comertului; alte criterii)

7 + 3/date de identificare firmă

4.

Eliberare de raport istoric despre o firmă (evolutia firmei de la înmatriculare până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de informatii înregistrate)

20 + 3/fiecare depunere de act sau mentiune

înregistrată

5.

Eliberare de date statistice (fisa sintetică a investitiei străine pentru o tară si o perioadă definită; statistică în functie de un criteriu)

20/fisă sintetică/statistică unicriterială

6.

Eliberare on-line de informatii privind date de identificare firmă (denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, număr de ordine în registrul comertului, sediu social); si de alte informatii înregistrate în registrul comertului (durată de functionare, activitate principală, activităti secundare, capital social; informatii cu număr variabil de aparitii referitoare la asociati/actionari, administratori/cenzori/ reprezentanti, sucursale/subunităti/alte sedii secundare; informatii din situatiile financiare anuale; informatii privind cererile depuse la registrul comertului - tip/număr si dată înregistrare cerere; alte categorii de informatii)

1,6/date de identificare firmă + 0,5/informatie

distinctă sau indicator financiar

 

*) Tarifele se reduc în functie de numărul de firme despre care se solicită informatii:

- Între 101-500 firme: reducere 10%;

- Între 501-1.000 firme: reducere 20%;

- Între 1.001-10.000 firme: reducere 30%;

- peste 10.000 firme: reducere 50%.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Cluj-Nord"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire Cluj-Nord", judetul Cluj, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 784.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul „Energy Intelligent Europe" al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul „Energy Intelligent Europe" al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele europene care fac parte din Programul «Intelligent Energy-Europe» al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2011"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă utilizarea sumei de 114.754 euro în limita echivalentului în lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând participarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei la proiecte eligibile din cadrul Programului «Intelligent Energy-Europe» al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2011."

3. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 793.

 


ANEXA

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2006)

 

REPARTIZAREA

sumelor provenite din veniturile proprii si din alocatii acordate de la bugetul de stat ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei pentru Programul „Intelligent Energy-Europe" al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2011

 

1. Proiectul european Green Light pentru noile tări membre

Cod: EIE/05/192/SI2.419684

 

Anul

Contributia A.R.C.E.

(euro)

2006

3.600

2007

3.600

2008

3.670

 

2. Cooperare cu Franta:

Conventia nr. 0559C0059 semnată în baza protocolului de cooperare ADEME- ARCE

 

Anul

Contributia A.R.C.E.

(euro)

2006

15.000

2007

5.000

 

3. Proiectul european CEECAP

Cod: EIE/05/195/SI2.419686

 

Anul

Contributia A.R.C.E.

(euro)

2006

3.000

2007

3.300

2008

3.860

 

4. Proiectul european EL-TERTIARY

Cod: EIE/05/144/SI2.419658

 

Anul

Contributia A.R.C.E.

(euro)

2006

3.000

2007

3.400

2008

3.841

 

5. Proiectul european REMODECE

Cod: EIE/05/124/SI2.419657

 

Anul

Contributia A.R.C.E.

(euro)

2006

4.500

2007

5.000

2008

5.689

 

6. Proiectul european PromoSCene

Cod: EIE/06084/SI2.447301

 

Anul

Contributia A.R.C.E.

(euro)

2007

5.782

2008

4.420

2009

3.670

 

7. Proiectul european ODYSSEE-MURE EU 27 „Monitorizarea evolutiei cererii de energie si a eficientei energetice în Uniunea Europeană"

Cod: EIE/07/297/SI2.466291

 

Anul

Contributia A.R.C.E.

(euro)

2007

1.200

2008

7.000

2009

2.327

 

8. Proiectul european EXBESS „Extinderea schemelor de benchmarking si management energetic în IMM-uri pentru mai multe state membre si tări candidate"

Cod: EIE/07/103/SI2.466702

 

Anul

Contributia A.R.C.E.

(euro)

2007

940

2008

8.730

2009

790

 

9. Proiectul european SELINA „Pierderile de energie măsurate în magazine la aparatele noi în modul de functionare Standby si în modul OFF"

Cod: IEE/07/563/SI2.499206

 

Anul

Contributia A.R.C.E.

(euro)

2009

8.806

2010

4.629

 

10. Proiectul european CA ESD „Actiune concertată pentru sustinerea transpunerii si implementării Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului - CA ESD"

Cod: IEE/08/CA/001/SI2.503473

 

Anul

Contributia A.R.C.E.

(euro)

2009

-

2010

-

2011

-


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Luchiniuc Aurica, inspector guvernamental

 

Având în vedere Cererea înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/5.001 din 3 iulie 2009, prin care doamna Luchiniuc Aurica solicită încetarea raportului de serviciu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, prin acordul părtilor, raportul de serviciu al doamnei Luchiniuc Aurica, inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2009.

Nr. 582.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Dragomiresti-Decindeni, judetul Dâmbovita

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere nr. 403.018 din 25 iunie 2009;

- art. 31 lit. b), în conditiile stabilite la art. 32, din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Deciziei primului-ministru nr. 191/2009,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a resurselor minerale din zăcământul de nisip si pietris din perimetrul Dragomiresti-Decindeni, judetul Dâmbovita, convenită prin Licenta de concesiune nr. 2.197/2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială LUCRĂRI DRUMURI SI PODURI DÂMBOVITA - S.A., cu sediul în municipiul Târgoviste, str. Locotenent Stancu Ion nr. 1, judetul Dâmbovita, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu- Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 9 iulie 2009.

Nr. 14.

 


AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor din perimetrul Popesti

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.037 din 9 iulie 2009;

- art. 31 lit. b), coroborat cu art. 32, din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare din perimetrul Popesti, judetul Giurgiu, convenită prin Licenta de concesiune nr. 3.284/2002, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială CARPAT AGREGATE - S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu- Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 9 iulie 2009.

Nr. 15.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 846 din 6 iulie 2009

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 702 din 6 iulie 2009

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

Văzând Referatul de aprobare nr. I.B. 6.722 din 6 iulie 2009 al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 1.584 din 6 iulie 2009 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:

- titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 si 211 bis din 1 aprilie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la sectiunea A, articolul 15 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) dispozitive medicale si formularele FS1 specifice realizării activitătilor subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, din fondurile alocate acestui subprogram."

2. În anexa nr. 1, la sectiunea A, articolul 15, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Ca urmare a licitatiilor nationale organizate de Ministerul Sănătătii pentru achizitionarea produselor, bunurilor si serviciilor prevăzute la alin. (1), contractele de furnizare se încheie astfel:

a) pentru lit. a)-d) - între Ministerul Sănătătii si furnizorii adjudecati;

b) pentru lit. e) - între unităti sanitare si furnizorii adjudecati;

c) pentru lit. f) - între directiile de sănătate publică si furnizorii adjudecati."

3. În anexa nr. 1, la sectiunea B, litera C, articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Achizitia medicamentelor pentru tratamentul pe perioada spitalizării ce se acordă bolnavilor beneficiari ai programului national de oncologie si ai programului national de diabet zaharat se face, în conditiile legii, de către unitătile sanitare care derulează programele respective, la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Pentru medicamentele care se eliberează în cadrul acestor programe si prin farmacii cu circuit deschis, achizitia acestora de către unitătile sanitare se face la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii."


4. În anexa nr. 2, sectiunea A „programe nationale de SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV, FINANTATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂTII" se modifică si va avea următorul cuprins:

„A PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE SI CU SCOP CURATIV, FINANTATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SĂNĂTĂTII

 

 

 

 

 

- mii lei -

DENUMIRE PROGRAM

Buget de stat

Venituri proprii

Buget total

din care:

Transfer FNUASS

1. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

Credite bugetare

9.944

9.944

174.537

174.537

184.481

184.481

 

II. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

Credite bugetare

296.304

296.304

417.916

417.916

714.220

714.220

560.754

560.754

III. PROGRAMUL NATIONAL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ AAFECTIUNILOR ONCOLOGICE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

Credite bugetare

0

0

55.966

55.966

55.966

55.966

54.134

54.134

IV PROGRAMUL NATIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂTII SI EDUCATIE PENTRU SĂNĂTATE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

Credite bugetare

15.000

15.000

0

0

15.000

15.000

 

V PROGRAMUL NATIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII SI COPILULUI, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

Credite bugetare

25.752

25.752

7.907

7.907

33.659

33.659

 

VI. PROGRAMUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE SANITARĂ, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

Credite bugetare

200

200

2.300

2.300

2.500

2.500

 

VII. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

Credite bugetare

19.036

19.036

 

19.036

19.036

 

VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PRETULUI DE REFERINTĂ AL MEDICAMENTELOR, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

0

0

 

255.000

255.000

 

255.000

255.000

 

255.000

255.000

IX. PROGRAMUL NATIONAL DE ASISTENTĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ SI ACTIUNI PENTRU SĂNĂTATE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

Credite bugetare

16.957

16.957

820

820

17.777

17.777

 

X. PROGRAMUL NATIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULATIEI ÎN ASISTENTA MEDICALĂ PRIMARĂ, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

Credite bugetare

0

0

13.088

13.088

13.088

13.088

13.088

13.088

DATORII 2008

19.520

 

 

 

TOTAL PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

Credite bugetare

402.713

402.713

927.534

927.534

1.330.247

1.330.247

882.976

882.976"

 

5. În anexa nr. 2, la litera A, punctul I, subpunctul 2 „Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare)", la 2.1 „Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare", titlul „Activităti", litera d), după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu următorul cuprins:

„17. vaccinarea antitetanică a gravidelor cu dT sau VTA, conform reglementărilor în vigoare."

6. În anexa nr. 2, la litera A, punctul I, subpunctul 4 „Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viată si muncă", litera B „Activităti derulate la nivelul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti", obiectivul 3, după punctul 3.9 se introduce un nou punct, punctul 3.10, cu următorul cuprins:

„3.10. Asigurarea participării la instruiri periodice a personalului din cadrul directiilor de sănătate publică"

7. În anexa nr. 2, la litera A, punctul II, subpunctul 3 „Programul national de sănătate mintală", la 3.2 „Subprogramul de prevenire si tratament ale toxicodependentelor", titlul „Unităti care derulează subprogramul" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Unităti care derulează subprogramul:

- Spitalul Clinic de Psihiatrie «Socola» Iasi;

- Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel Timis;

- Spitalul de Psihiatrie «Domnita Bălasa» Ilfov;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca;

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca - Sectia toxicomanie copii;

- Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti - Sectia ATI II toxicologie;

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - Sectia toxicologie;

- Spitalul de Psihiatrie «Al. Obregia» Bucuresti;

- Spitalul de Psihiatrie «Dr. Constantin Gorgos» Titan Bucuresti;

- Centrul de evaluare si tratament al toxicodependentilor tineri «Sfântul Stelian»;

- Spitalul Municipal Onesti - Sectia psihiatrie, Bacău;

- Spitalul Judetean de Urgenta Târgu Jiu - Sectia psihiatrie, Gorj;

- Spitalul Clinic Judetean Târgu Mures - clinica de psihiatrie I si II, Mures."

8. În anexa nr. 2, la litera A, punctul IV, subpunctul 11 „Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun" se renumeroteză si devine subpunctul 4 „Subprogramul de prevenire si combatere a consumului de tutun;.

9. În anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 1 „Subprogramul de crestere a accesului la servicii moderne de planificare familiala", titlul „Activităti" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Activităti:

1. procurarea si distributia de contraceptive*;

2. tipărirea si distributia de formulare de înregistrare si raportare a activitătii de planificare familială;

3. instruirea si perfectionarea personalului medical din asistenta medicala primara si de specialitate în colaborare cu Biroul pentru România al Fondului ONU pentru Populatie;

4. monitorizarea desfăsurării subprogramului, estimarea consumului si a necesarului de contraceptive, precum si a numărului furnizorilor de servicii, prin sistemul informatic InterCON;

5. stabilirea pe esantion a ratei utilizării metodelor contraceptive moderne de către populatia de vârstă fertilă în colaborare cu Fondul ONU pentru Populatie si alte institutii interesate în acest domeniu;

6. distributia gratuită a contraceptivului Marvelon**.

 

NOTĂ:

* Contraceptivele se acordă fără plată prin cabinetele de planificare familială, prin cabinetele medicilor de familie inclusi în program, prin cabinetele de obstetrică-ginecologie din ambulatoriul de specialitate si spital, precum si prin sectiile de ginecologie în care se efectuează avorturi la cerere. Categoriile de persoane beneficiare ale acordării gratuite a contraceptivelor sunt somerele, elevele si studentele, persoanele care fac parte din familii beneficiare deajutor social, femeile cu domiciliul stabil în mediul rural, femeile care efectuează un avort, la cerere, într-o unitate sanitară publică, precum si alte persoane fără venituri, care dau declaratie pe propria răspundere în acest sens.

** Contraceptivul Marvelon se acordă fără plată populatiei feminine de vârstă fertilă, prin: cabinetele de planificare familială, cabinetele medicilor de familie, cabinetele de obstetrică-ginecologie din ambulatoriul de specialitate si spital, precum si prin sectiile de ginecologie în care se efectuează avorturi la cerere. Acordarea contraceptivului se realizează până la epuizarea acestuia din stocurile repartizate de la nivel central, precum si în conformitate cu prevederile legale referitoare la respectarea termenelor de valabilitate a medicamentelor.

Toti furnizorii de servicii medicale de planificare familială inclusi în program au obligatia de a justifica consumul de contraceptive către directiile de sănătate publică teritoriale."

 

10. În anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 1 „Subprogramul de crestere a accesului la servicii moderne de planificare familială", titlul „Indicatori de evaluare", punctul 1 „Indicatori fizici" se modifică si va avea următorul cuprins:

„1) Indicatori fizici:

- număr de medici de familie implicati în furnizarea de servicii de planificare familială: 3.600/an;

- număr de utilizatori activi de metode moderne de contraceptie: 125.000/an;

- număr de beneficiari ai contraceptivului Marvelon repartizat din stocul central: 599.536/an."

11. În anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 1 „Subprogramul de crestere a accesului la servicii moderne de planificare familială", titlul „Indicatori de evaluare", punctul 2 „Indicatori de eficientă" se modifică si va avea următorul cuprins:

„2) Indicatori de eficientă:

- cost mediu/utilizator activ de metode de contraceptie: 22,20 lei;

- cost mediu/beneficiar al contraceptivului Marvelon repartizat din stocul central:...........lei."

12. În anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 5 „Subprogramul de prevenire a deceselor neonatale prin cresterea accesului la îngrijiri adecvate în unităti regionale si de evaluarea a mortalitătii neonatale", titlul „Unităti care derulează subprogramul" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Unităti care derulează subprogramul:

- Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Cuza Vodă» lasi;

- Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti;

- Sectiile si compartimentele de terapie intensivă nou-născuti din maternitătile de nivel III si, în cazuri bine justificate, sectiile si compartimentele de terapie intensivă nou-născuti din maternitătile de nivel II, precum si spitale sau sectii de pediatrie care oferă servicii de terapie intensivă pentru nou-născuti, nominalizate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti."

13. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 6 „Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis", liniuta a 7-a de la litera a) a subtitlului „Indicatori de evaluare" se modifică si va avea următorul cuprins:

„- număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică -112;".

14. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 6 „Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis", liniuta a 7-a de la litera b) a subtitlului „Indicatori de evaluare" se modifică si va avea următorul cuprins:

„- cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică/an - 30.701,75 lei."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Irinel Popescu


MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului de Etnografie Brasov

 

Luând în considerare Hotărârea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 147 din 26 mai 2009, în conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. 4 din Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, în temeiul prevederilor art. 11 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă acreditarea Muzeului de Etnografie Brasov, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judetean Brasov.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 15 iunie 2009.

Nr. 2.261.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.185/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2009

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din anexa nr. 1 „Prospect de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2009" la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.185/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna iulie 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0910CTN0O6

6.07.2009

8.07.2009

6.01.2010

182

2.000.000.000

RO0909CTN0P6

13.07.2009

15.07.2009

14.10.2009

91

2.000.000.000

RO0909CTN0S0

15.07.2009

17.07.2009

16.08.2009

30

2.000.000.000

RO0910CTN0Q1

20.07.2009

22.07.2009

20.01.2010

182

1.000.000.000

RO0910CTN0R9

27.07.2009

29.07.2009

28.07.2010

364

1.000.000.000"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iulie 2009.

Nr. 2.312.

 


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de comodat prevăzut la art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 656/634/2009 privind implementarea proiectului NetC(§>RDS pentru îmbunătătirea administrării serviciilor medicale acordate cetătenilor migranti în statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. JA 2.532 din 22 iunie 2009 al Directiei juridic, contencios si acorduri internationale din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, art. 270 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 656/634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru îmbunătătirea administrării serviciilor medicale acordate cetătenilor migranti în statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul-cadru al contractului de comodat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 656/634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru îmbunătătirea administrării serviciilor medicale acordate cetătenilor migranti în statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, casele de asigurări de sănătate vor încheia cu unitătile sanitare pilot desemnate pentru instalarea punctelor de prezentă NetC@RDS contracte de comodat, conform modelului prevăzut în anexă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 691.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT DE COMODAT

Nr.............din................

 

- model-cadru -

 

I. Părtile contractante

1.1. Casa de Asigurări de Sănătate........................................................., cu sediul în......................................................, str.......................................nr........Judetul......................., cod fiscal..........................., reprezentată de......................................., în calitate de comodant,

si

1.2. Spitalul.............................................................................., cu sediulîn................................., str....................................... nr........, judetul......................., cod fiscal..........................., reprezentată de......................................., în calitate de comodatar, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

2.1. Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut, tehnica de calcul reprezentată de un cititor de cârduri, precum si aplicatia NetC@RDS, în vederea administrării serviciilor medicale acordate cetătenilor migranti în România (conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 656/634/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru îmbunătătirea administrării serviciilor medicale acordate cetătenilor migranti în statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European), bunuri prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract (serie, nr. eto).

2.2. Bunurile prevăzute la pct. 2.1 se acordă de către comodant comodatarului pe toată perioada de derulare a proiectului NetC@RDS.

III. Obligatiile părtilor

3.1. Obligatiile comodantului

a) Comodantul va preda spre folosintă comodatarului tehnica de calcul si aplicatia NetC@RDS, începând cu data semnării prezentului contract si a procesului-verbal de predare-primire a bunurilor (anexa nr. 2 la prezentul contract).

b) Comodantul nu îl va stânjeni pe comodatar în exercitarea dreptului de folosintă asupra bunurilor si nici nu va face acte care ar putea restrânge folosinta acestuia.

c) Comodantul nu va putea să închirieze/înstrăineze bunurile care fac obiectul prezentului contract niciunui tert pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract.


3.2. Obligatiile comodatarului

a) Comodatarul se obligă ca pe toată durata prezentului contract să păstreze în bune conditii bunurile, să nu le degradeze sau deterioreze.

b) Comodatarul va folosi bunurile numai potrivit destinatiei prevăzute în prezentul contract, si anume pentru administrarea serviciilor medicale acordate în România cetătenilor străini migranti din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European.

c) Pe toată durata prezentului contract comodatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitătile consumate pentru folosinta bunurilor ce fac obiectul prezentului contract.

d) Comodatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrările de reparatii ale bunurilor ce fac obiectul prezentului contract.

e) Comodatarul va răspunde de distrugerea totală sau partială a bunurilor care s-ar datora culpei ori neglijentei sale, suportând contravaloarea acestora la pretul de achizitie.

f) Comodatarul îi va permite comodantului să controleze modul cum sunt folosite bunurile si starea acestora oricând, pe toată perioada de derulare a prezentului contract.

g) Comodatarul, la expirarea prezentului contract, va restitui bunurile comodantului.

h) Comodatarul are obligatia de a notifica comodantului, în termen de maximum 24 de ore de la producere, orice defectiune sau degradare a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract.

IV. Durata contractului

4.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract pe întreaga perioadă de derulare a proiectului NetC@RDS.

4.2. Predarea bunului are loc la data de...................., pe baza procesului-verbal de predare-primire prevăzut în anexa

nr. 2 la prezentul contract.

V. Încetarea contractului

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară interventia unui/unei tribunal arbitrar/instante judecătoresti, în următoarele situatii:

a) comodatarul nu îsi respectă obligatiile stabilite pentru derularea proiectului NetC@RDS;

b) comodatarul nu foloseste bunurile ce fac obiectul prezentului contract conform destinatiei pentru care au fost predate;

c) închirierea de către comodatar a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract;

d) neîndeplinirea uneia sau mai multor obligatii prevăzute la pct. 3.2.

5.2. Prin acordul părtilor, prezentul contract poate să înceteze si înainte de termen.

VI. Forta majoră

6.1. Niciuna dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră constatată de o autoritate competentă.

6.2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de două zile, producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui.

6.3. Dacă în termen de două zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părtile au dreptul să îsi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VII. Notificări si litigii

7.1. În acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, si se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul postal primitor pe această confirmare.

7.3. Notificările verbale nu se iau în consideratie de niciuna dintre părti, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la punctele precedente.

7.4. Părtile au convenit ca toate neîntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din executarea ori interpretarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentantii lor.

7.5. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti competente.

VIII. Clauze finale

8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între părtile contractante.

8.2. Anexele la prezentul contract fac parte integrantă din acesta.

8.3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

 

Comodant

Casa de Asigurări de Sănătate

.........................................

 

Comodatar

Spitalul .........................................

.........................................

Presedinte - director general,

.........................................

(semnătura)

 

Manager,

.........................................

(semnătura)

Management economic,

Director executiv,

.........................................

 

 

Sisteme informatice

 

Vizat

Juridic, contencios si aplicare acorduri internationale


ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind numirea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România drept colector unic al remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe

 

Văzând Referatul Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice nr. RGII/7.362 din 7 iulie 2009, având în vedere dispozitiile art. 1071 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Protocolului privind desemnarea colectorului unic al remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe, repartizarea remuneratiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare si modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 24 iunie 2009 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 77/2009,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Articol unic. - Se numeste Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, denumită prescurtat UPFR, colector unic al remuneratiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 7 iulie 2009.

Nr. 86.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.