MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 497/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 497            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 17 iulie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.208. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

785. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.124/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8 + 100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5 B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN2"

 

786. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 681/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 si DN 1A"

 

789. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 56, Craiova - Calafat km 0+000 - km 84+020" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            794.- Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea nivelului cotizatiei anuale plătite de sportivii legitimati la Aeroclubul României si al tarifelor aplicate de Aeroclubul României în cazul activitătilor pentru terti

 

            1.786/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

            3.423. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a Xl-a - a XII-a si a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi

 

            3.733. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolventilor din învătământul profesional si tehnic preuniversitar


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

cu prilejul aniversării a 90 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice, în semn de înaltă apreciere pentru contributia remarcabilă în promovarea cooperării economice, culturale si spirituale dintre Republica Cehă si România, pentru întelegerea si interesul profund manifestate fată de civilizatia românească,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria G „Culte", Preafericitului Krystof, mitropolitul primat al Bisericii Ortodoxe din Cehia si SIovacia.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria F „Promovarea culturii":

- domnului ing. Stanislav Jurânek;

- domnului ing. Vladimir Gardavsky.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A „Literatură", domnului Bozetech David.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F „Promovarea culturii":

- domnului Nicolae Dedulea;

- domnului Jaroslav Stika;

- domnului Milos Maly;

- domnului Zbynek Král.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria G „Culte", preotului paroh Cristian Popescu.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial si Comercial în grad de Cavaler domnului ing. Bohumir Krampera.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Cavaler doamnei dr. Manuela Gheorghe.

Art. 8. - Se conferă Medalia Meritul Cultural clasa I, categoria „G" Culte, staretei Domnica Grămadă (maica Alexia).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

In temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 13 iulie 2009.

Nr. 1.208.

 

HOTĂRÂRI  ALE  GUVERNULUI  ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.124/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8 + 100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5 B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN2"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.124/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8 + 100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5 B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN2", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din  26  septembrie  2007,  cu  completările  ulterioare,  se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8 + 100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti obiect 5 B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN2", cu suma globală estimată de 5.100 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinatie, conform Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, la cap. 84.01 „Transporturi", titlul „Alte transferuri", pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 10 de zile de la data aducerii la cunostinta publică, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 785.

 

ANEXĂ

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiul Bucuresti obiect 5 B - Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2"

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Număr cadastral

Suprafata terenului - m2 -

Suprafata

constructiilor

- m2 -

Numele proprietarului

conform documentatiei

tehnico-cadastrale

Suprafata rezultată din acte

- m2 -

Suprafata rezultată

din măsurători

- m2 -

193

Ilfov

Afumati

3264/1

4.896,00

590,00

-

Cumpănăsoiu Alexandru

194

Ilfov

Tunari

3000/1

26.500,00

4.706,00

-

Vrâncu Verginia Musat Anastasia Dogioiu Alexandra

195

Ilfov

Tunari

2771/1

213,00

56,00

-

Consiliul Local al Comunei Tunari

196

Ilfov

Stefănestii de Jos

2630/1

360,00

121,00

85,00

Cârstea Ion

197

Ilfov

Stefănestii de Jos

1559/1

14.310,00

1.005,00

-

Constantin Tudora

198

Ilfov

Stefănestii de Jos

1468/2

-

-

72,00

Rădulescu Măria

199

Ilfov

Stefănestii de Jos

1110/1

95.200,00

-

255,00

Salitra Măria Cristina

 

 

 

 

 

6.478,00 m2  

412,00 m2

 

 

 

Total  suprafată expropriată: 6.890,00 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 681/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti princonstructia sectorului cuprins între DN 7 si DN 1 A"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 681/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 si DN 1A", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 23 iulie 2007, cu completările ulterioare, se completează cu pozitia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilul ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 si DN 1 A" cu suma globală estimată de 500 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, la cap. 84.01 „Transporturi", titlul „Alte transferuri", pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilului cuprins în anexă.

Art. III. - Persoana fizică prevăzută în anexa la prezenta hotărâre va depune cererea pentru plata justei despăgubiri în termen de 10 de zile de la data aducerii la cunostinta publică, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 786.

 

ANEXĂ

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată necesar a fi expropriate pentru executia lucrării „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins între DN 7 si DN 1A"

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

- m2 -

Numele proprietarului,

conform documentatiilor

tehnico-economice

Suprafata rezultată din acte

- m2 -

Suprafata ce urmează a fi expropriată

- m2 -

0

1

2

3

4

5

6

7

88

Ilfov

Comuna Mogosoaia

865/2/2

3.785,82

863,00

0

Olteanu Nicolae

 

 

Total:

 

 

863,00

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 56, Craiova - Calafat km 0+000 - km 84+020" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare DN 56, Craiova - Calafat km 0+000 - km 84+020", prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Europeană de Investitii asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 8 iulie 2009.

Nr. 789.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


ACTE  ALE  ORGANELOR  DE  SPECIALITATE ALE  ADMINISTRATIEI  PUBLICE  CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea nivelului cotizatiei anuale plătite de sportivii legitimati la Aeroclubul României si al tarifelor aplicate de Aeroclubul României în cazul activitătilor pentru terti

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 31 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă nivelul cotizatiei anuale plătite de sportivii legitimati la Aeroclubul României si al tarifelor aplicate de Aeroclubul României în cazul activitătilor desfăsurate pentru terti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală infrastructură si transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si Aeroclubul României vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 6 iulie 2009.

Nr. 794.

 

ANEXĂ

 

Cotizatia anuală plătită de sportivii legitimati la Aeroclubul României si tarifele aplicate de Aeroclubul României în cazul activitătilor pentru terti

 

A.

Cotizatia anuală pentru sportivii legitimati la Aeroclubul României

15

 

€/an

 

B. Zboruri Ore zbor

B1.

 

(AN2) - ora de zbor + echipaj + asigurări + întretinere aeronavă + CLU + taxe medicale si licente

342,1

 

€/oră zbor

(AN2) - ora de zbor + echipaj + asigurări + întretinere aeronavă - fără CLU + taxe medicale si licente

125,2

 

€/oră zbor

(AN2) - ora de zbor - fără echipaj + asigurări + întretinere aeronavă + CLU + taxe medicale si licente

286,4

 

€/oră zbor

(AN2) - ora de zbor - fără echipaj + asigurări + întretinere aeronavă - fără CLU + taxe medicale si licente

69,4

 

€/oră zbor

 

(PZL - Vilga 35A) - ora de zbor

153,8

 

€/oră zbor

(PZL - Vilga 35A) - ora de zbor fără CLU

82,2

 

€/oră zbor

(Zlin 142) - ora de zbor

128,2

 

€/oră zbor

(Zlin 142) - ora de zbor fără CLU

69,3

 

€/oră zbor

(Zlin 526/726) - ora de zbor

128,1

 

€/oră zbor

(Zlin 526/726) - ora de zbor fără CLU

80,4

 

€/oră zbor

(Extra 300 L) - ora de zbor

236,7

 

€/oră zbor

(Extra 300 L) - ora de zbor fără CLU

114,6

 

€/oră zbor

(IAR 46/46S) - ora de zbor

105,3

 

€/oră zbor

(IAR 46/46S) - ora de zbor fără CLU

83,8

 

€/oră zbor

(IS28 M2) - ora de zbor

95,4

 

€/oră zbor

(IS 28 M2) - ora de zbor fără CLU

78,7

 

€/oră zbor

(ULM) - ora de zbor

83,1

 

€/oră zbor


(ULM) - ora de zbor fără CLU

58,7

 

€/oră zbor

(Planor IS 28 B2) - ora de zbor fără remorcare

63,8

 

€/oră zbor

(Planor IS 28 B2) - tur pistă cu planorul si instructor fără remorcare

7,4

 

€/tur pistă

(Planor IS 29) - ora de zbor fără remorcare

30,7

 

€/oră zbor

(Planor IAR 35) - ora de zbor fără remorcare

47,3

 

€/oră zbor

(Planor Discus 2a) - ora de zbor fără remorcare

47,8

 

€/oră zbor

Ora de instructie (instructor cu aeronavă privată)

37,5

 

€/oră instructie zbor

 

            B2.  Tur de pistă

 

Tur de pistă AN2

46,0

 

€/tur pistă

Tur de pistă ULM

11,1

 

€/tur pistă

Tur de pistă Wilga

20,5

 

€/tur pistă

Tur de pistă Zlin 142

17,1

 

€/tur pistă

Tur de pistă Zlin 526/726

17,1

 

€/tur pistă

Tur de pistă Extra 300 L

31,6

 

€/tur pistă

Tur de pistă IAR 46S

14,0

 

€/tur pistă

Tur de pistă motoplanor

12,7

 

€/tur pistă

Tur de pistă dublă comandă IS 28 B2

7,4

 

€/tur pistă

Tur de pistă simplă comandă IS 28 B2

4,0

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj automosor dublă comandă IS 28 B2

10,6

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj automosor simplă comandă IS 28 B2

7,2

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj Wilga - H350 m dublă comand IS 28 B2

35,6

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj Wilga - H350 m simplă comandă IS 28 B2

32,2

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj Wilga - H500 m dublă comandă IS 28 B2

40,8

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj Wilga - H500 m simplă comandă IS 28 B2

37,3

 

€/tur pistă

Tur de pistă simplă comandă IS 29

3,6

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj automosor simplă comandă IS 29

6,8

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj Wilga - H350 m simplă comandă IS 29

31,8

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj Wilga - H500 m simplă comandă IS 29

36,9

 

€/tur pistă

Tur de pistă simplă comandă IAR 35

5,5

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj automosor simplă comandă IAR 35

8,7

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj Wilga - H350 m simplă comandă IAR 35

33,7

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj Wilga - H500 m simplă comandă IAR 35

38,8

 

€/tur pistă

Tur de pistă simplă comandă Discus 2a

5,6

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj automosor simplă comandă Discus 2a

8,8

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj Wilga - H350 m simplă comandă Discus 2a

33,8

 

€/tur pistă

Tur de pistă remorcaj Wilga - H500 m simplă comandă Discus 2a

38,9

 

€/tur pistă

 

C. Lansări/Salturi

C1. Lansări

 

Lansare la automosor

3

 

€/lansare

Lansare/Salt la turnul de parasutism

2

 

€/lansare


            C2. Salturi

 

 

manta

parafoil

 

Salt cu parasută din avionul AN2 de la H = 1.000 m

17,9

19,2

€/salt

Salt cu parasută din avionul AN2 de la H = 1.500 m

23,6

25,0

€/salt

Salt cu parasută din avionul AN2 de la H = 2.000 m

29,4

30,6

€/salt

Salt cu parasută din avionul AN2 de la H = 2.500 m

35,0

36,3

€/salt

Salt cu parasută din avionul AN2 de la H = 3.000 m

40,7

42,0

€/salt

Salt cu parasută din avionul Vilga 35 de la H = 1.000 m

19,3

20,6

€/salt

Salt cu parasută din avionul Vilga 35 de la H = 1.500 m

25,7

27,0

€/salt

Salt cu parasută din avionul Vilga 35 de la H = 2.000 m

32,1

33,5

€/salt

Salt cu parasută din avionul Vilga 35 de la H = 2.500 m

38,5

39,9

€/salt

Salt cu parasută din avionul Vilga 35 de la H = 3.000 m

45,0

46,4

€/salt

 

            C3. Servicii conexe pentru parasute

 

închiriere parasută (exclusiv pliajul parasutei)

6,5

7,8

€/salt

Pliere parasută

3

3

€/pliaj

Salt pentru inspectia de navigabilitate a unei parasute Pregătire teoretică si fizică elev formare/parasutist

 

50 30

€/salt €/elev

 

D. Servicii de navigatie aeriană si conexe acestora

(planificare de zbor, informare meteo si aeronautică, coordonare zbor ACC- APP-MApN, deschiderea/închiderea activitătii de zbor, obtinerea autorizatiei de survol al municipiului Bucuresti, consultarea privind serviciile de navigatie aeriană si conexe acestora)

 

            Comunicarea planificării de zbor si obtinerea confirmării acesteia la MapN

 

Pentru AUN

exceptat

 

Pentru ULM

1

 

€/zi

Pentru SEP

5

 

€/zi

Pentru celelalte categorii de aeronave

10

 

€/zi

Obtinerea autorizatiei de survol al municipiului Bucuresti

2

 

€/zi

Consultantă privind serviciile de navigatie aeriană si conexe acestora

5

 

€/document

 

            Abonament lunar pentru serviciile de navigatie aeriană si conexe acestora

 

Pentru AUN

exceptat

 

Pentru ULM

5

 

€/lună

Pentru SEP

100

 

€/lună

Pentru celelalte categorii de aeronave

200

 

€/lună

 

            Abonament anual pentru serviciile de navigatie aeriană si conexe acestora

 

Pentru AUN

exceptat

 

Pentru ULM

26

 

€/an

Pentru SEP

450

 

€/an

Pentru celelalte categorii de aeronave

900

 

€/an

 

            E. Servicii aerodrom

 

Parcare (aeronavă sub 1.500 kg MTOM)

2

 

€/zi/ aeronavă

Parcare (aeronavă peste 1.500 kg MTOM)

6

 

€/zi/ aeronavă

Abonament lunar parcare (aeronavă sub 1.500 kg MTOM)

67

 

€/lună/ aeronavă

Abonament lunar parcare (aeronavă peste 1.500 kg MTOM)

112

 

€/lună/ aeronavă


Hangarare (aeronavă sub 1.500 kg MTOM)

6

 

€/zi/ aeronavă

Hangarare (aeronavă peste 1.500 kg MTOM)

11

 

€/zi/ aeronavă

Abonament lunar hangarare (aeronavă sub 1.500 kg MTOM)

112

 

€/lună/ aeronavă

Abonament lunar hangarare (aeronavă peste 1.500 kg MTOM)

223

 

€/lună/ aeronavă

 

F. Servicii de certificare tehnică aeronautică

F1. Eliberarea certificatelor

 

Certificate de navigabilitate parasute

13

 

€/document

Certificate de omologare pentru aeronave ultrausoare:

 

 

 

- pentru AUN

11

 

€/document

- pentru ULM

23

 

€/document

Certificat de identificare aeronave ultrausoare:

 

 

 

-pentru AUN

4

 

€/document

- pentru ULM

9

 

€/document

Autorizatie de zbor pentru aeronave ultrausoare motorizate

9

 

€/document

Certificate de functionare pentru aparatele de lansare la zbor

23

 

€/document

 

            F2. Prelungirea valabilitătii/validarea/echivalarea/recunoasterea certificatelor

 

Certificate de omologare pentru aeronave ultrausoare/parasute

 

 

 

-pentru AUN

9

 

€/document

- pentru ULM

17

 

€/document

- pentru parasute

9

 

€/document

Anexă certificat de identificare aeronave ultrausoare/de navigabilitate parasute

 

 

 

-pentru AUN

4

 

€/document

- pentru ULM

9

 

€/document

- pentru parasute

9

 

€/document

Autorizatie de zbor pentru aeronave ultrausoare motorizate

9

 

€/document

Certificate de functionare pentru aparatele de lansare la zbor

17

 

€/document

 

G. Tarife pentru certificarea personalului aeronautic

G1. Tarif examinare teoretică si practică pentru eliberarea, revalidarea, reînnoirea, recunoasterea/validarea, echivalarea licentei/calificării/autorizatiei pentru piloti de aeronave ultrausoare

 

Tarife examinare teoretică

17

 

€/certificat

Tarife examinare practică fără închirierea aeronavei Aeroclubului României

21

 

€/certificat

Tarife examinare practică cu închirierea aeronavei Aeroclubului României (Festival)

63

 

€/certificat

Eliberare certificat (eliberare, revalidare, reînnoire, recunoastere/validare, echivalare licente/calificări/autorizatii)

10

 

€/certificat

 

            G2. Tarif examinare teoretică si practică pentru acordarea, revalidarea, reînnoirea, validarea licentelor/calificărilor/ autorizărilor pentru piloti si parasutisti care intră în competenta Aeroclubului României

 

Tarife examinare teoretică

28

 

€/certificat

Tarife examinare practică fără închirierea aeronavei Aeroclubului României

21

 

€/certificat

Tarife examinare practică cu închirierea aeronavei Aeroclubului României:

 

 

 

- parasută

39

 

€/certificat

- planor

41

 

€/certificat

- Zlin 142

86

 

€/certificat


- Zlin 526/726

86

 

€/certificat

- motoplanor

69

 

€/certificat

- ULM

63

 

€/certificat

- IAR 46S

74

 

€/certificat

 

            G3. Tarif examinare teoretică si practică pentru acordarea, reînnoirea, validarea calificărilor/autorizărilor pentru piloti si parasutisti  instructori,  încercători  si  receptie  si  control,  care  intră  în  competenta Aeroclubului  României

 

Tarife examinare teoretică

57

 

€/certificat

Tarife examinare practică fără închirierea aeronavei Aeroclubului României

43

 

€/certificat

Tarife examinare practică cu închirierea aeronavei Aeroclubului României:

 

 

 

- parasută

79

 

€/certificat

- planor

81

 

€/certificat

- Zlin 142

171

 

€/certificat

- Zlin 526/726

171

 

€/certificat

- motoplanor

138

 

€/certificat

-ULM

126

 

€/certificat

- IAR 46S

148

 

€/certificat

 

            H. Servicii auxiliare

 

închiriere cameră cu 1 sau 2 paturi

10

 

€/pat/noapte

închiriere cameră cu peste 2 paturi

6

 

€/pat/noapte

închiriere autocisternă MAZ

80

 

€/auto/ 100 km

închiriere rezervor carburanti

5,9

 

€/lună/ 1.000 1

Ora de mecanică de aviatie

23,9

 

€/oră/ mecanic

 

NOTĂ:

1. Tarifele nu includ cheltuielile aferente transportului, cazării si diurnei de deplasare a inspectorilor si examinatorilor. Aceste cheltuieli se asigură de către beneficiar.

2. Proprietarii sau detinătorii de aeronave civile beneficiază de gratuitate pentru serviciile mentionate la lit. D si E, pentru zborurile care se efectuează în interesul Aeroclubului României.

3. Sportivii legitimati la Aeroclubul României, componenti ai loturilor judetene si nationale, detinători de aeronave, altele decât planoarele, si care nu sunt legitimati la alte cluburi aeronautice, beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor mentionate la lit. D si E. Acestia vor da o declaratie pe propria răspundere că nu mai sunt legitimati la alte aerocluburi.

4. Serviciile de parcare si hangarare mentionate la lit. E se vor oferi în limita spatiului disponibil, cu avizul comandantului aeroclubului teritorial si cu respectarea prevederilor normelor PSI si a normelor generale privind securitatea si sănătatea în muncă, conform Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006. Tarifarea se va face dacă stationarea pe aerodrom este de peste 3 ore. Parcarea si hangararea se fac fără asumarea răspunderii Aeroclubului României pentru eventualele deteriorări produse aeronavelor pe perioada stationării, parcării sau hangarării.

5. La lit. C, în cazul saltului cu parasuta proprie, din tariful saltului se va scădea tariful de închiriere al parasutei tip Manta. Pentru salt din avionul AN2, echipajul minim acceptat este de 10 parasutisti. Pentru salt din avionul Vilga 35, echipajul obligatoriu este de 3 parasutisti performeri/2 începători si un instructor. Zborurile sau salturile cu parasuta se vor face în concordantă cu cursurile de pregătire în zbor/salt cu parasuta aprobate, proprii Aeroclubului României.

6. Pentru tarifele mentionate la lit. D, plata pe zi se va face la casieriile aerocluburilor teritoriale sau la sediul central ori prin mandat postal în contul (de venituri) RO24TREZ7015005XXX000155 al Aeroclubului României la Trezoreria Sectorului 1, după cel mult 5 zile după prima planificare la zbor făcută de Aeroclubul României. Chitanta sau mandatul postal se va transmite prin fax la Aeroclubul României - Serviciul de Control Trafic Aerian.

7. în afara situatiei mentionate la pct. 6, plata se va face în avans în lei la cursul BNR lei/euro din ziua plătii.

8. Pentru zborul acrobatic, tarifele se majorează cu 50%.

9. Pentru zborurile în simplă comandă pe aeronavele Aeroclubului României, se va plăti suplimentar asigurarea de tip CASCO pentru toate riscurile, în cazul în care aeronava respectivă nu o are.

10. La zborul în simplă comandă pe planorul IS 28 B2, din tariful orei de zbor se va scădea tariful orei de instructie.

11. Tarifele pentru certificarea parasutelor nu contin tariful aferent saltului cu parasuta.

12. Lucrările de întretinere se vor tarifa în functie de tehnologia si manopera necesare stabilite prin contract între Aeroclubul României si solicitant.


 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române ale persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române ale persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 1.786/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Alterovici Zigu, fiul lui Altarovici Avram si Liba, născut la data de 7 iulie 1945 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat-Yam, str. K.K.L. nr. 8. (136/2005)

2. Appel Rivka, fiica lui Leibovici Froim si Basa, născută la data de 4 noiembrie 1958 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Pardeciya, HaShoshan nr. 24. (154/2006) Copii minori: Appel Shirel, născută la data de 11 septembrie 1991, Appel Ortal Bracha, născută la data de 11 septembrie 1991, si Appel Chen, născută la data de 8 iunie 1994.

3. Arkin Maya Miriam Margalit, fiica lui Aharon si Michaela lael, născută la data de 3 mai 1981 în localitatea Rehovot, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon le Zion, str. Hayakinton nr. 2. (3.322/2005)

4. Aurian-Blăjeni Benedict, fiul lui Justin-Edgard si Sara, născut la data de 7 septembrie 1946 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A, 1068 Bellingman, S. Main, Norfolk, Massachusetts. (3.266/2006)

5. Avrahami Alexandru, fiul lui Abrahăm Desideriu si Helena, născut la data de 16 decembrie 1946 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Or-Yehuda, str. Ben Gurion nr. 31. (1.922/2006)

6. Aycicek Ionela Mihaela, fiica lui Mares Gheorghe si Diaconu Elisabeta, născută la data de 2 decembrie 1975 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Marktstr. 106, 46045 Oberhausen. (665/2009)

7. Bar Josef Eliahu, fiul lui losef Avram si Mina, născut la data de 28 august 1938 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Raanana, str. Rambam nr. 22. (1.116/2006)

8. Bar Josef Rella, fiica lui Berry Sami si Corina, născută la data de 12 martie 1945 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Raanana, str. Rambam nr. 22. (1.115/2006)

9. Bar Lev lacob, fiul lui Bărbieru Bentiu si Perla, născut la data de 22 mai 1946 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Sheinkin nr. 38. (1.900/2006)

10. Ben Dor Ron, fiul lui Beldner Aurel si Sofia, născut la data de 1 mai 1945 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Shlonsky nr. 37. (973/2006)

11. Ben Dov Zvi, fiul lui Zilberman Bercu si Lora, născut la data de 24 martie 1932 în localitatea Focsani, judetul Vrancea, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Efal, str.Etron nr. 10. (727/2008)

12. Bernstein Alexandra, fiica lui Rotenstein Ilie si Sofia, născută la data de 10 martie 1949 în localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Cârmi nr. 3/4. (2.043/2005)


13. Berwanger-Schuppert Mariana, fiica lui Lupu Gheorghe si Weber Măria, născută la data de 10 iunie 1951 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Karl Philipp Str. 1, 51429 Bergisch Gladbach. (717/2009)

14. Biber Ady, fiul lui Toth Stefan si Irina, născut la data de 9 februarie 1969 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Ben Gurion Blu 44/1. (3.748/2005)

15. Boros Rozalia, fiica lui Dan Gheorghe si Floare, născută la data de 15 decembrie 1951 în localitatea Reghea, judetul Bihor, România, cetătean australian, cu domiciliul actual în Australia, 16 Lewisham Close, Hampton Park, Victoria 3976. (2.905/2005)

16. Brăgută Derek Vasile, fiul lui Ignat si Liuba, născut la data de 13 decembrie 1950 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., Wiestnyack, str. Demarest 55 NY. (2.944/2005)

17. Brunn Werner, fiul lui Josif si Elisabeta, născut la data de 26 martie 1959 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 84544 Aschau, 6 Ahornstr. (1.907/2006)

18. Caduc Ana, fiica lui Dubuleac Tudose si Eudochia, născută la data de 31 iulie 1947 în localitatea Lovrin, judetul Timis, România, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grimăncăuti, raionul Briceni. (1.046/2009)

19. Cohen Aurel Robert, fiul lui Cohn Imanuel si Reginette-Miriam, născut la data de 16 aprilie 1969 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Africa de Sud, Cape Towiî, 12 Heather st. (1.624/2004) Copii minori: Cohen Arad Shlomit, născută la data de 3 ianuarie 1997, si Cohen Eshed Hay, născut la data de 5 mai 1994.

20. Cojocaru Rifca, fiica lui David si Bruha, născută la data de 27 decembrie 1945 în localitatea Săveni, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat-Hasharon 47277, str. HaRav Raines nr. 11. (3.554/2006)

21. Denemark Erela, fiica lui Heller Mayer si Anuta, născută la data de 10 septembrie 1949 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, KfarSaba, str. Moshe Dayan nr. 5. (1.467/2006)

22. Dickmann Hana Anuta, fiica lui Haimzohn Avram si Fani, născută la data de 11 noiembrie 1928 în localitatea Adjud, judetul Vrancea, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, BeerSheva, str. Isaiahu nr. 14/15. (3.493/2005)

23. Dragomir Doina Cornelia, fiica lui Păun Dan si Viorica, născută la data de 8 martie 1958 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 14013 North 80 Place, Scottsdale, Arizona 85260. (2.973/2008) Copii minori: Dragomir Julien, născut la data de 11 noiembrie 1992.

24. Dumanschi Adrian, fiul lui Andrei si Lucretia, născut la data de 30 mai 1950 în localitatea Săveni, judetul Botosani, România, apatrid, cu domiciliul actual în S.U.A., Chicago, 2208 N. Clork, ap. 210. (2.224/2006)

25. Dumitrescu Călin-Laurentiu, fiul lui Alexandru si Elena, născut la data de 5 noiembrie 1977 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 5300 Woodbury Drive, Castra Valley, CA 94552. (1.110/2005)

26. Elias Tal Herman, fiul lui lancu si Sorina, născut la data de 21 noiembrie 1977 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon le Zion. (2.779/2005)

27. Farkash Shimon, fiul lui Farcas Alexandru si Tilda, născut la data de 21 februarie 1947 în localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Raanana 43341, str.Halamed Hey nr. 8/5. (1.188/2009)

28.  Farqash Miriam, fiica lui Papp loan Francisc si Margareta, născută la data de 23 mai 1951 în localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Akko, str. Echad Haam nr. 20. (1.060/2009)

29. Feinstein Dinu, fiul lui lancu si Rasela, născut la data de 17 februarie 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Freud nr. 2. (3.531/2005)

30. Friestadt Sapir, fiica lui Avraham si Yehudit, născută la data de 9 septembrie 1990 în localitatea Petah Tiqwa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tiqwa, str. Anne Frank nr. 15. (974/2006)

31. Friestadt Yehudit, fiica lui Abraham Desideriu si Elena, născută la data de 15 iulie 1951 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tiqwa, str. Anne Frank nr. 15. (974/2006)

32. Gilad Yair, fiul lui Gluck Mendel si Grosz Fani, născut la data de 28 ianuarie 1950 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiryat Motzkin, str. Vered nr. 8/3. (1.465/2006)

33. Goldenberg Nava, fiica lui Aberman Beniamin si Erna, născută la data de 25 octombrie 1949 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikwa, str. Shidrovetky nr. 11 A. (1.571/2006)

34. Goldhirsch Feiwisch, fiul lui Dawid si letti, născut la data de 10 august 1945 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer Sheva, str. Tzivoni nr. 16. (1.996/2006)

35. Goldhirsch Rita, fiica lui Silthaus Herscu si Tivia, născută la data de 25 februarie 1946 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer Sheva, str. tzivoni nr. 16. (1.997/2006)

36. Greber Hadas, fiica lui Yechiel si Miriam, născută la data de 17 octombrie 1980 în localitatea Nazaret, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Qiriat Bialik, str. Hapalmah nr. 24/7. (1.048/2009)

37. Greber Naama, fiica lui Yechiel si Miriam, născută la data de 18 mai 1987 în localitatea Afula, Israel, cetătean isarelian, cu domiciliul actual în Israel, Ahuzat Barak, str. Narkisim nr. 12. (1.057/2009)

38. Greber Yechiel, fiul lui Laszlo si Gavriela, născut la data de 28 octombrie 1955 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ahuzat Barak, str. Narkisim nr. 12. (1.047/2009)

39. Groisman Weiss Chaya, fiica lui Lerner Simion si Pepi, născută la data de 7 martie 1950 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tiqwa, str. Moshe Sneh nr. 14. (1.263/2009)

40. Haimberg Lorin, fiul lui Solo si Marcela, născut la data de 23 septembrie 1971 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer-Sheva, str. Oskar Shindler nr. 14/10. (1.998/2006) Copii minori: Haimberg Shir, născută la data de 19 iunie 2003, si Haimberg Nitzan, născută la data de 19 iunie 2003.

41. Heim Wilhelm Zvi, fiul lui Alfred si Rebeca, născut la data de 28 ctombrie 1951 în localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tiqwa, str. Veshalosh nr. 10. (1.049/2009)

42. Hersh-Ber Mady, fiica lui Wexler Soil si SIima, născută la data de 7 mai 1947 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Askelon, str. Hasne nr. 4/33. (1.054/2009)

43. Hirsh Pnina, fiica lui Friedman losif si Olga, născută la data de 24 iunie 1955 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovat, str. Hagana nr. 46/12. (662/2009)


44. Hophy Alexander, fiul lui Costică Solomon si Steinberg Rozica, născut la data de 7 martie 1946 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikwa, str. Andersen nr. 10. (2.919/2005)

45. Huber Carmen Silvia, fiica lui Becherescu Vasile si Măria, născută la data de 25 octombrie 1955 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Hufnagelstr 4, 80686 Munchen. (1.065/2009)

46. Huberman Tomer, fiul lui Yaron si Jacqueline Noemi, născut la data de 28 mai 1989 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ghivat Ela 23800, str. Hagalic nr. 76. (767/2009)

47. Iarchy Sorin Zohar, fiul lui Marcel si Tatiana, născut la data de 21 decembrie 1959 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Elharizi nr. 4. (1.051/2009)

48. Ilie Cornelia, fiica lui Ene Mihail si Niculina-Victoria, născută la data de 11 februarie 1952 în Bucuresti, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Stockholm 11683, Bjurholmsgatan 12, 6 tr. (3.444/2006)

49. Isak Tomer, fiul lui Moshe Leb si Noga, născut la data de 29 iulie 1980 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 33854 Haifa, str. Hana Senesh nr. 51. (1.083/2009)

50. Jacob Mordechai Martehel, fiul lui lacob Emil si Ita, născut la data de 27 iunie 1955 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 71799 Rakefet, str. Modiin-Makabim-Reut nr. 4. (1.314/2009)

51. Kaufmann Jacob, fiul lui Maxim si Fani, născut la data de 20 septembrie 1956 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer Sheva, str. Beit Shean nr. 24. (218/2006) Copii minori: Kaufmann Hadas, născută la data de 1 octombrie 1993.

52. Kaufmann Omer, fiul lui Jacob si Orii, născut la data de 28 aprilie 1991 în localitatea Kfar Saba, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer Sheva, str. Beit Shean nr. 24. (218/2006)

53. Keinan Dana, fiica lui Rabinovitz Marius si Alice, născută la data de 28 iulie 1957 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Gedera, str. Ziv Arkin nr. 8. (1.991/2006)

54. Kelemen Ladislaus Ludwig, fiul lui Kelemen Ladislau-Ludovic si Meszaros Ecaterina, născut la data de 23 martie 1924 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Salzburger Strase 26, 83301 Traunreut. (718/2009)

55. Keren Andrei, fiul lui Hirschhorn Soma si Selma, născut la data de 26 iulie 1947 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel Ierusalim, str. Hechalutz nr. 56. (3.694/2005)

56. Kisler Dan, fiul lui Moshe si Ingrid-Sorana, născut la data de 6 decembrie 1987 în localitatea Petah Tiqwa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzeliya, str. Bar Kohva nr. 117/30. (3.798/2005)

57. Kisler Ingrid-Sorana, fiica lui Bernstein Roger si Lya-Cocuta, născută la data de 8 februarie 1957 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzeliya, str. Bar Kohva nr. 117/30. (1.363/2006)

58. Kisler Moshe, fiul lui Kitzler Naum si Elsa-Jeana, născut la data de 22 februarie 1953 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzeliya, str. Bar Kohva nr. 117/30. (3.798/2005)

59. Klein Renata, fiica lui Marcovici David si Editt, născută la data de 26 iunie 1954 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Gilon, str. D.N. Misagov nr. 20/03. (3.766/2005)

60. Kolber Lea, fiica lui Hecht Simion si Berta, născută la data de 24 februarie 1945 în localitatea Maghilu Podolsk, Ucraina, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natanya 42221, str. Holand nr. 47. (2.143/2004)

61. Kraus Uwe, fiul lui Karl-Heine si Măria, născut la data de 30 iunie 1969 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Ludwing-Huber-Strase 26, 77749 Hohberg OT Niederschopfheim. (1.066/2009)

62. Lackner Irene Nathalie Iris, fiica lui Iulian si Rodica Liliana, născută la data de 1 martie 1974 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 52433 Ramat-Gan, str. Krinitzi nr. 62/1. (1.345/2009)

63. Lackner Iulian, fiul lui Emanoil si Rozalia, născut la data de 4 ianuarie 1944 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 52433 Ramat-Gan, str. Krinitzi nr. 62/1. (1.347/2009)

64. Lackner Rodica Liliana, fiica lui David losef si Ida, născută la data de 1 octombrie 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 52433 Ramat-Gan, str. Krinitzi nr. 62/1. (1.346/2009)

65. Lazarovitch Daniela, fiica lui Witner Mauriciu si Erika, născută la data de 5 august 1964 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzeliya, str. Amir nr. 7. (1.507/2008) Copii minori: Lazarovitch Karin, născută la data de 20 iunie 1994.

66. Lazarovitch Keidar, fiul lui Shlomo si Daniela, născut la data de 30 iunie 1990 în localitatea Petah Tiqwa, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzeliya, str. Amir nr. 7. (1.507/2008)

67.  Lederer-Enescu Ana-Maria, fiica lui Enescu Radu-Gheorghe si Steliana, născută la data de 10 octombrie 1976 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Lammgasse 23, 71711 Steinheim. (719/2009)

68. Lederman Tova, fiica lui Stoleru Avram si Goldita, născută la data de 15 mai 1951 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Maas 49925, str. Hallanot nr. 12. (137/2006)

69. Leibovici lozi, fiul lui Lupu si Schelly, născut la data de 24 ianuarie 1934 în localitatea Buhusi, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv 67448, str. Nahalat Ytzhak nr. 18/124A. (3.700/2005)

70. Leibovici Nora, fiica lui Tulceanu Lazarsi Liza, născută la data de 16 ianuarie 1939 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv 67448, str. Nahalat Ytzhak 18/124A. (3.701/2005)

71. Leibusor Ferentz Netanel, fiul lui Harry si Judita, născut la data de 6 octombrie 1983 în localitatea Holon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Gan Yavne, str. Hamalkosh nr. 22/1. (1.053/2009)

72. Lichtenfeld Reia, fiica lui Silverman Jean si Rodica, născută la data de 15 august 1971 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Hasavoraim nr. 19. (2.926/2005)

73. Lorberer Otto Laszlone, fiica lui Fejer Moise si Fulop Irina, născută la data de 30 ianuarie 1930 în localitatea Cernatul de Sus, judetul Covasna, România, cetătean maghiar, cu domiciliul actual în Ungaria, Budapesta, Terez Krt. nr. 21, et. 4, ap. 26. (1.544/2006)

74. Mangel Tzipora, fiica lui Rosenthal Smil si Malvina, născută la data de 17 iunie 1949 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Haeshel nr. 4. (3.764/2005)


75. Marcovici Jeana, fiica lui Covaliu Hers si Clara, născută la data de 29 august 1935 în localitatea Bârlad, judetul Vaslui, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba 44280, str. HaBazelet HaSharon nr. 6, ap. 5. (3.813/2005)

76. Marcu Natan, fiul lui Haim si Ita, născut la data de 2 decembrie 1942 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Irsael, Ierusalim, str. Hationut nr. 5/14. (658/2009)

77. Marcu Tova, fiica lui Bercovici Berii si Maica, născută la data de 23 martie 1952 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. jakov nr. 26B. (1.918/2006)

78. Marcus Alice Simona, fiica lui luda Samuel si lacobsohn Marcela, născută la data de 24 noiembrie 1959 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah-Tikwa, str. Katz nr. 42. (136/2006)

79.  Melzer Miriam, fiica lui Bretter Henrich si Hedviga, născută la data de 18 ianuarie 1930 în localitatea Turda, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ahuzat Poleg Tel Izhak. (1.560/2006)

80. Mischkofsky Katharina, fiica lui Bosch losif si Ecaterina, născută la data de 7 decembrie 1940 în localitatea lecea-Mare, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Lindwurmstr. 96, 80337 Munchen. (720/2009)

81. Moldovan Ionel, fiul lui Simion si Măria, născut la data de 9 august 1952 în localitatea Sebes, judetul Alba, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Albogatan nr. 33, 29138 Kristianstand. (732/2009)

82.  Nemeth Ester, fiica lui Herscovici Mechel si Mina, născută la data de 20 martie 1946 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Petah Tiqwa, str. Moshe Sneh nr. 14. (676/2009)

83. Nemeth Mircea, fiul lui Heinerich si Cecilia, născut la data de 21 septembrie 1940 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, Petah Tiqwa, str. Moshe Sneh nr. 14. (677/2009)

84. Omri Ora, fiica lui Diamant lancu si Liza, născută la data de 3 martie 1933 în localitatea Brosteni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashqelon. (1.993/2006)

85. Omry Paul, fiul lui Kunovitz Kuni si Seindla-Leia, născut la data de 10 decembrie 1932 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashqelon. (1.992/2006)

86. Paul Leah, fiica lui LutwakAdolf si Edit, născută la data de 24 octombrie 1957 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion.str. Rotsild nr. 82/21. (1.058/2009) Copii minori: Paul Elad, născut la data de 16 iunie 1999.

87. Peici Arsenie, fiul lui Emil si Zorea, născut la data de 5 august 1930 în localitatea Varias, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Gustav-Mahier-str. 2, 85057 Ingolstadt. (1.067/2009)

88. Peled Pălărieru Jeroham Ricu, fiul lui Pălărieru Sami si Mimi, născut la data de 23 iulie 1945 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kibut, Mishmar Hanegev. (163/2006)

89. Pincovici Hagit, fiica lui Shimon si Sima, născută la data de 13 octombrie 1978 în localitatea Ramat Gan, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kokhav Yair 44864, str. Hanegev nr. 3. (1.273/2009)

90. Primor Jacob, fiul lui Fraimovits Herman si Sarolta, născut la data de 25 februarie 1947 în localitatea Sighet, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kokhav Yair, str. Haikalanit nr. 4. (153/2006)

91. Reinhorn Claudia, fiica lui Weintraub Haim si Lora, născută la data de 26 februarie 1947 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, str. Nordau nr. 6. (661/2009)

92. Roizenberg Marcel, fiul lui Rozemberg Zisu si Bela, născut la data de 6 mai 1935 în localitatea Podu lloaiei, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, str. Hamaiasdim nr. 14/6. (3.814/2005)

93. Rosner Renne, fiica lui Siegelstein Izac si Frida, născută la data de 26 noiembrie 1949 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str, Mavo Livna nr. 1, ap. 9. (1.981/2006)

94. Roth Monika Renate, fiica lui Mantsch Friederich Andrei si Erika, născută la data de 14 mai 1965 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Zeppelinstr22, 74177 Bad Friedrichshall. (721/2009)

95. Sachter Eldor, fiul lui Dan si Ella, născut la data de 17 august 1989 în localitatea Ashkelon, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Yamit nr. 68. (1.288/2009)

96. Schaier Fanchete, fiica lui Mendel Avram si Betti, născută la data de 5 mai 1939 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiryat-Bialic 27235, str. Lechi nr. 6, ap. 3. (135/2005)

97. Schnepp Elena, fiica lui Botusan Alexandru si Lucretia, născută la data de 17 mai 1958 în localitatea Drăgoiesti, judetul Suceava, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Oedenberger Strase 70, 90491 Nurnberg. (722/2009)

98. Schnirer Isac Itzhak, fiul lui Herescu si Olga, născut la data de 26 iulie 1957 în localitatea Târgu-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Gitataym, str. Enzo-Sereni nr. 21. (134/2006) Copii minori: Schnirer Dolev, născut la data de 17 decembrie 1992, si Schnirer Shaked, născută la data de 28 decembrie 1995.

99. Schnirer Rotem, fiul lui Isac Itzhak si Mira, născut la data de 23 martie 1988 în localitatea Ramat Gan, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Gitataym, str. Enzo-Sereni nr. 21. (134/2006)

100. Schnirer Yaara, fiica lui Isac Itzhak si Mira, născută la data de 26 ianuarie 1990 în localitatea Ramat Gan, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Gitataym, str. Enzo-Sereni nr. 21. (134/2006)

101. Schulder Puiu, fiul lui Bercu si Tudora, născut la data de 19 decembrie 1946 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Haim, str. Harisonim nr. 64/A. (659/2009)

102. Segal Hedi, fiica lui Berla si Sura, născută la data de 14 ianuarie 1956 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Eilat 88000, str. Macor Ha Hasida nr. 13/8. (3.778/2005)

103. Segal Han Elian, fiul lui Nută si Bronia, născut la data de 20 octombrie 1953 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Moshav Bat Shlomo. (1.231/2006)

104. Segal Liat, fiica lui Yehoshua si Marilena, născută la data de 11 decembrie 1988 în localitatea Kfar Saba, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasharon, str. Saknay nr. 9. (3.802/2005)

105. Segal Marilena, fiica lui Vârcovici Tiberiu si Henriette, născută la data de 31 decembrie 1955 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasharon, str. Saknay nr. 9. (3.802/2005)


106. Segal Yehoshua, fiul lui Misu Isak si losefina, născut la data de 12 mai 1954 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasharon, str. Saknay nr. 9. (3.803/2005)

107. Shapira Avichay, fiul lui Israel si Hagit, născut la data de 6 iulie 1987 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Bialik, str. Keren Kaiemet Le nr. 44. (1.055/2009)

108. Shapira Niran, fiul lui Israel si Hagit, născut la data de 11 martie 1990 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Bialik, str. Keren Kaiemet Le nr. 44. (1.056/2009)

109. Sharon Moshe, fiul lui Schimmel Josef si Simmel Karla, născut la data de 4 aprilie 1948 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Margalit nr. 10. (1.319/2006)

110. Shimon Ghiora, fiul lui Desideriu si ludita, născut la data de 4 aprilie 1947 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hod Hasharon,str. Duchifat nr. 41. (3.511/2005)

111. Shvartz Meir, fiul lui Sfart Marcu si Rifca-Leia, născut la data de 30 aprilie 1958 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beer-Sheva, str. Asar Tobias nr. 28. (1.457/2006)

112. Solomon Simon, fiul lui Marcu si Fany, născut la data de 15 mai 1935 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natanya, str. Zamenhof nr. 3/27. (1.150/2005)

113. Spuderka Dan-Georg, fiul lui Spuderca Gheorghe si Măria, născut la data de 18 septembrie 1955 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Hallerhuttenstrase 3, 90461 Nurnberg. (1.179/2009)

114. Stein Aviv, fiul lui Tzvi si Elisheva, născut la data de 4 ianuarie 1989 în localitatea Tel Aviv-laffo, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givataim, str. Hakneset nr. 49. (2.371/2006)

115. Stein Tzvi, fiul lui Stein lancu si Pepi, născut la data de 27 aprilie 1956 în localitatea Tecuci, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givataim, str. Hakneset nr. 49. (2.371/2006) Copii minori: Stein Nizan, născut la data de 26 martie 1995.

116. Stoleru Chen, fiul lui Marian si Rachel, născut la data de 3 iulie 1987 în localitatea Kfar Saba, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, str. Hakalanit nr. 15/12. (1.642 bis/2004)

117. Sudai Tami Ita, fiica lui Fleischer Herman si Reizlea, născută la data de 22 octombrie 1949 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon 58246, str. Hamapilim nr. 6, ap. 3. (1.193/2006)

118. Tollas Denes Karoly, fiul lui Dionisiu si Sarolta, născut la data de 3 septembrie 1939 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cetătean maghiar, cu domiciliul actual în Ungaria, 1164 Budapesta, str. Bobitas nr. 23. (1.107/2006)

119. Trufin Oskar Thomas, fiul lui Eugen-Florin si Hanna, născut la data de 12 iunie 1980 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, EgerlanderweglO, 74385 Pleidelsheim. (1.423/2009)

120. Tseilon Gabriela, fiica lui Friedman losif si Olga, născută la data de 6 noiembrie 1946 în localitatea Micula, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rehovot, str. Hamered nr. 5. (657/2009)

121. TsurAdi, fiica lui Mayer Marcu si Bruha, născută la data de 17 martie 1958 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, 72A Mohe Sharet Street. (1.226/2006) Copii minori: Tsur Dvir, născută la data de 14 aprilie 1996.

122. Uzum Nadya, fiica lui Waltersi Mirna Marcia Carvalho, născută la data de 10 iulie 1982 în localitatea Sao Paulo, Brazilia, cetătean brazilian, cu domiciliul actual în Brazilia, Sao Paulo, str. Rua Frei Caneca nr. 76, ap. 1, CEP: 09210-190. (939/2007)

123. Verona Andrei, fiul lui Renatosi Măria, născut la data de 24 august 1943 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 1139 Arcadia Ave. 1, Arcadia, California 91007. (1.064/2009)

124. Wainstain Sergiu Marcian, fiul lui Beno-losef si Paula, născut la data de 10 iulie 1970 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givataiym, str. Ben Zwi Shimon nr. 39/6. (1.050/2009) Copii minori: Wainstain Bonnie Michaela, născută la data de 16 septembrie 2001, si Wainstain Lior Matan, născut la data de 20 octombrie 1999.

125. Weintraub Ariela, fiica lui Crips Calman si Rebeca, născută la data de 5 iulie 1946 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str Bruria nr. 23. (2.049/2006)

126. Wolf Maor, fiul lui Israel si Ronit, născut la data de 18 aprilie 1990 în localitatea Beer Yakov, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le Zion, str. Ainstain nr. 6. (1.059/2009)

127. Yacov Avraham, fiul lui lacob Emil si Ita, născut la data de 11 februarie 1952 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Haviva Raih nr. 11. (1.315/2009)

128. Zalmanovich Israel, fiul lui Zelmanovici Alter si Laia, născut la data de 4 august 1955 în localitatea Sighet, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tiqwa, str. Tidhar nr. 11. (3.267/2005)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care au solicitat redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Bonescu Filimonia, fiica lui Gheorghe si Elena, născută la data de 3 august 1947 în localitatea Oravita, judetul Caras-Severin, România, apatrid, cu domiciliul actual în România, localitatea Timisoara, bd. CD. Loga nr. 6, ap. 8, judetul Timis. (680/2009)

2. Ghetu Peter, fiul lui Vasile si Ileana, născut la data de 27 august 1953 în localitatea Sag, judetul Timis, România, cetătean american, cu domiciliul actual în România, comuna Moldovenesti, satul Moldovenesti nr. 256, judetul Cluj. (3.725/2006)

3. Younger Shimshon, fiul lui Ghedaliahu si Lea, născut la data de 23 august 1950 în localitatea Kfar Saba, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Levi Eshkol nr. 16, ap. 51.(1.312/2009)

4. Zele- Azzola Marinela-Renate, fiica lui Azzola Ferdinand si Rusalina, născută la data de 12 mai 1962 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cetătean austriac, cu domiciliul actual în localitatea Otelu Rosu, str. Decebal nr. 4, judetul Caras-Severin. (2.139/2006)


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea planurilor de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasele a Xl-a - a XII-a si a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă planurile de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a Xl-a, ruta directă de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă planurile de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a XII-a, ruta directă de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă planurile de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a XII-a, ruta progresivă de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă planurile de învătământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică si stagii de pregătire practică, din aria curriculară tehnologii pentru clasa a XIII-a, ruta progresivă de calificare, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi. Aceste planuri sunt cuprinse în anexa nr. 4.

Art. 5. - Planurile de învătământ aprobate la art. 1-4 sunt valabile până la finalizarea studiilor pentru elevii care în anul scolar 2009-2010 se află în:

a) clasele a XI-a si a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională;

b) clasele a XII-a si a XIII-a, liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.

Art. 6. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 7. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 3.423.


*) Anexele nr. 1-4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 bis din 17 iulie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolventilor din învătământul profesional si tehnic preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolventilor din învătământul profesional si tehnic preuniversitar.

(2) Metodologia de organizare si desfăsurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolventilor din învătământul profesional si tehnic preuniversitar este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispozitie contrară se abrogă.

Art. 3. - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia acreditare, evaluare si performantă în cariera didactică, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si unitătile de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 3.733.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 bis din 17 iulie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.