MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 528            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 30 iulie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            870. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            594. - Decizie privind numirea doamnei Melinte Doina Ofelia în functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            952. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea tematicilor pentru examenul de medic primar Chirurgie orală si maxilo-facială si pentru examenul de medic primar Chirurgie dento-alveolară


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Organizarea de jocuri de noroc se poate realiza de către operatorii economici care îndeplinesc cerintele prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, denumită în continuare ordonantă de urgentă, si de prezenta hotărâre, numai în baza licentei de organizare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finantelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare comisie, în conditiile prezentei hotărâri, pentru fiecare tip de activitate în parte.

(2) Activitătile pentru care se poate solicita obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sunt următoarele:

a) activităti loto;

b) activităti de pariuri mutuale;

c) activităti de pariuri în cotă fixă;

d) activităti de jocuri de noroc caracteristice cazinourilor;

e) activităti de tip slot-machine;

f) activităti de bingo desfăsurate în săli de joc;

g) activităti de bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune.

(3) În situatia în care un operator economic intentionează să organizeze două sau mai multe activităti dintre cele prevăzute la alin. (2), este obligat să solicite licentă de organizare a jocurilor de noroc pentru fiecare activitate în parte. în vederea obtinerii licentei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici solicitanti sunt obligati să îndeplinească cerintele specifice prevăzute de ordonanta de urgentă si de prezenta hotărâre pentru fiecare activitate în parte.

(4) Modelul licentei de organizare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 a).

(5) Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acordă individual, este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării si este netransmisibilă.

(6) Prin data acordării în întelesul ordonantei de urgentă se întelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat si avizat favorabil documentatia depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2J lit. a) din ordonanta de urgentă.

(7) În situatia în care operatorii economici nu fac dovada plătii taxei aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care documentatia a fost aprobată în cadrul comisiei, aprobarea se revocă de drept.

(8) În situatia în care un organizator de jocuri de noroc nu respectă cuantumul si termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) lit. a) paragraful (ii) din ordonanta de urgentă, licenta de organizare a jocurilor de noroc emisă în favoarea acestuia îsi pierde valabilitatea de drept cu aceeasi dată la care expiră anul precedent celui pentru care nu a respectat obligatia de plată anuală a licentei de organizare a jocurilor de noroc.

(9) În situatia în care un organizator de jocuri de noroc detine mai multe licente de organizare a jocurilor de noroc, prevederile alin. (7) se aplică corespunzător pentru fiecare licentă de organizare a jocurilor de noroc.

(10) În întelesul ordonantei de urgentă si al prezentelor norme metodologice, prin exploatarea în mod direct a activitătilor pentru care operatorii economici detin licentă de organizare a jocurilor de noroc si una sau mai multe autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc se întelege că în derularea activitătii (operarea mijloacelor de joc, evidentierea încasărilor si plătilor si completarea documentelor aferente activitătii curente, precum si altele asemenea) se realizează numai de personalul propriu angajat, în conditiile legii, al organizatorului de jocuri de noroc. Pentru realizarea activitătilor conexe organizării jocurilor de noroc, respectiv organizarea activitătii financiar-contabile, de pază, de transport valori si altele asemenea, precum si pentru obtinerea dreptului de folosintă a mijloacelor de joc sau a spatiului în care se organizează jocuri de noroc, operatorii economici pot încheia contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, în conditiile legii.

(11) În întelesul prevederilor art. 1 alin. (5) din ordonanta de urgentă, asocierea pentru exploatarea în comun a jocurilor de noroc se poate realiza dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) asocierea se realizează între 2 operatori economici care detin, fiecare în parte, licentă de exploatare a jocurilor de noroc pentru una dintre activitătile prevăzute la alin. (2);

b) asocierea priveste exploatarea în comun, în aceeasi incintă, a activitătilor prevăzute la alin. (2) pentru care cei 2 asociati detin autorizatii pentru exploatarea jocurilor de noroc;

c) asocierea priveste exclusiv operarea mijloacelor de joc din incinta respectivă, exploatarea mijloacelor de joc putându-se realiza de către una sau mai multe persoane angajate ale unuia dintre asociati, astfel cum acestea sunt prevăzute la alin. (10);

d) asocierea se realizează prin contract încheiat în conditiile legii, care să prevadă că răspunderea administrativă revine ambilor parteneri.

Art. 2. - (1) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza de către operatorii economici care îndeplinesc cerintele prevăzute de ordonanta de urgentă si prezenta hotărâre si detin licentă de organizare a jocurilor de noroc.

(2) Exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza numai pe baza autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, document emis de Ministerul Finantelor Publice, prin comisie, în conditiile prevăzute în ordonanta de urgentă si în prezenta hotărâre.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot solicita si obtine autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc operatorii economici care îndeplinesc cerintele prevăzute de ordonanta de urgentă si de prezenta hotărâre si solicită, în acelasi timp, si licentă de organizare a jocurilor de noroc.

(4) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru o perioadă de 12 luni.

(5) Data de începere a valabilitătii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat si avizat favorabil documentatia depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipatele operatorul economic, conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgentă.

(6) În situatia în care operatorii economici nu fac dovada plătii taxei aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc în cuantumurile si la termenele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) si în cuantumurile prevăzute în anexa la ordonanta de urgentă, aprobarea comisiei se revocă de drept.

(7) În situatia în care data aprobării în cadrul comisiei presupune acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru fractiuni de trimestru, respectiv 1 februarie, 1 martie, 1 mai, 1 iunie, 1 august, 1 septembrie, 1 noiembrie, 1 decembrie, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati să plătească taxa de autorizare aferentă trimestrului din care face parte luna respectivă. în continuare, pentru mentinerea valabilitătii autorizatiei emise în favoarea acestora sunt obligati să respecte termenele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b) si cuantumurile din anexa la ordonanta de urgentă, urmând ca regularizarea taxei anuale de autorizare să se efectueze în ultimul trimestru din perioada de valabilitate a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc.

(8) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă după cum urmează:

a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfăsoară în prezenta jucătorilor, conform modelului autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc prezentat în anexa nr. 1 b);

b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care se desfăsoară organizarea si exploatarea unitară la nivelul organizatorului a fiecărei activităti distincte. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);

c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activitătii cazinourilor: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia în care se organizează si se desfăsoară aceste activităti. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);

d) în cazul jocurilor bingo desfăsurate în săli de joc: pentru fiecare locatie în care se organizează si se desfăsoară aceste activităti. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);

e) în cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate care presupune câstiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive caracteristice jocurilor bingo, fără prezenta fizică a jucătorilor. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 b);

f) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc. Modelul autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1 c).

Art. 3. - În situatia în care termenele de plată prevăzute la art. 14 alin. (2) si în anexa la ordonanta de urgentă sunt zile nelucrătoare sau sărbători legale în conditiile legii, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. - (1) Documentele necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc sunt prezentate în anexa nr. 2.

(2) Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc sunt prezentate în anexa nr. 3.

(3) Documentele necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc se depun la directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.

(4) Eliberarea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, se face cu conditia ca operatorul economic în cauză să prezinte în original si în copie documentele care atestă plata taxelor datorate anticipat conform prevederilor ordonantei de urgentă si ale prezentei hotărâri, vizate de unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal teritorial la care este înregistrat domiciliul fiscal al operatorului economic. în situatia în care plata s-a efectuat prin decontare bancară, se vor prezenta în original si în copie ordinul de plată si originalul extrasului de cont în care se evidentiază debitarea contului detinut de operatorul economic cu sumele respective, vizat de bancă.

Art. 5. - (1) Licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc sunt documente tipărite prin grija Ministerului Finantelor Publice de către Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A. si vor contine elemente de sigurantă care să prevină contrafacerile.

(2) Cheltuielile legate de tipărirea licentelor de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum si cele legate de producerea elementelor de sigurantă vor fi suportate din bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Culoarea predominantă a licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, forma si culoarea elementelor de sigurantă se vor stabili, de comun acord, de către Ministerul Finantelor Publice si Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A.

Art. 6. - (1) Operatorii economici care detin licentă de organizare a jocurilor de noroc sunt obligati să păstreze acest document în cadrul locatiei care constituie sediul social, precum si să afiseze o copie a acestuia într-un loc vizibil, în cadrul fiecărei locatii în care se exploatează activitatea respectivă.

(2) Operatorii economici care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. a)-e) din prezenta hotărâre, sunt obligati să afiseze o copie a acesteia într-un loc vizibil în cadrul fiecărei locatii în care se exploatează activitatea respectivă. Originalul autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc detinute de operatorul economic în cauză se păstrează la sediul social al acestuia si va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice sau ale Ministerului Administratiei si Internelor, la solicitarea acestora.

(3) Operatorii economici care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 2 alin. (8) lit. f) din prezenta hotărâre, sunt obligati să afiseze acest document într-un loc vizibil, pe mijlocul de joc care face obiectul autorizării.

Art. 7. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să asigure participantilor la jocurile de noroc sanse egale la mize egale jucate pe elementele aleatorii proprii mijloacelor de joc utilizate sau pe elemente de hazard si de abilitate a participantilor la jocurile de noroc.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să asigure distributia câstigurilor sau premiilor cuvenite participantilor la jocurile de noroc în cuantumul si în forma în care s-au angajat înainte de începerea jocului respectiv si cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind calculul si plata obligatiilor care le revin în ceea ce priveste impozitul pe veniturile realizate din jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.


(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să tină o evidentă unitară a activitătilor pentru care au fost autorizati în conditiile ordonantei de urgentă si ale prezentei hotărâri, indiferent de tipul acestora, precum si a rezultatelor financiare aferente, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locatii în care se desfăsoară activitatea.

(4) Organizatorii pot interzice accesul persoanelor aflate într-o stare avansată de ebrietate, al celor aflate sub influenta substantelor halucinogene, al celor care nu au o tinută decentă sau al celor care prin comportament aduc atingere bunei desfăsurări a activitătii în incinta în care sunt exploatate jocuri de noroc.

(5) Programele de joc nu sunt transmisibile în cazul transferului instalatiilor de la un organizator la altul, cu exceptia programelor informatice aferente jocurilor tip slot-machine, inclusiv a sistemelor tehnice adăugate acestora.

Art. 8. - (1) Pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligati să utilizeze mijloace financiare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea, precum si mijloace bănesti, care constituie în întelesul ordonantei de urgentă mijloace de joc auxiliare.

(2) Se interzice utilizarea ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc a instrumentelor de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc), altor hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere.

Art. 9. - (1) În întelesul ordonantei de urgentă, prin agentie se întelege punctul de lucru înregistrat ca atare de către organizatorul activitătii la oficiul registrului comertului.

(2) Exploatarea jocurilor de noroc în cadrul agentiei se realizează în mod direct, la sediul punctului de lucru sau în alte locatii decât punctul de lucru, cu conditia ca centralizarea activitătii si raportarea rezultatelor să se efectueze prin punctul de lucru respectiv sau printr-un punct de lucru desemnat de organizator în care se realizează colectarea.

Art. 10. - (1) În întelesul art. 28 alin. (1) din ordonanta de urgentă, prin persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finantelor Publice se întelege persoanele din cadrul directiei de specialitate cu atributii de autorizare.

(2) În întelesul art. 28 alin. (1) din ordonanta de urgentă, prin persoane împuternicite din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor se întelege persoanele din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române si unitătile sale subordonate.

Art. 11. - (1) Verificările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală pentru mijloacele masinilor, instalatiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc si pentru alte mijloace de joc, cu exceptia programelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc respectiv, vizează:

a) verificări pentru obtinerea aprobării de tip (omologare);

b) verificări tehnice initiale;

c) verificări tehnice periodice;

d) verificări tehnice după reparatia mijlocului de joc.

(2) Sunt exceptate de la verificările pentru obtinerea aprobării de tip (omologare) mijloacele de joc care au certificate similare recunoscute la nivelul Uniunii Europene prin directivă. în acest caz, operatorii economici vor depune la Biroul Român de Metrologie Legală un etalon al programului de joc, o aplicatie pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat în mijlocul de joc respectiv si traducerea legalizată a setului de documente obtinut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedeste că mijlocul de joc respectă legislatia specifică în domeniu existentă în România, în vederea efectuării verificărilor tehnice ulterioare.

(3) Verificările se efectuează de Biroul Român de Metrologie Legală în baza unei solicitări scrise depuse de operatorii economici, acestia fiind obligati să suporte costurile reprezentând tarifele si cheltuielile aferente acestor activităti.

(4) In documentele emise de Biroul Român de Metrologie Legală în vederea obtinerii autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc se înscriu, în functie de tipul mijlocului de joc, următoarele informatii:

a) datele de identificare ale mijlocului de joc (seria de fabricatie, producătorul, anul de fabricatie);

b) datele de identificare ale proprietarului de drept al mijlocului respectiv (denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare). în situatia în care exploatarea mijlocului de joc urmează a fi realizată de alt operator economic, se vor înscrie distinct si datele de identificare ale acestuia;

c) documentele de provenientă a mijlocului de joc;

d) caracteristicile tehnice ale modului de functionare;

e) tensiunea de alimentare;

f) clasa de electrosecuritate;

g) factorul de multiplicare al contoarelor;

h) indexul contoarelor înainte si după verificare;

i) modalitatea de sigilare si componentele sigilate. Cutia de protectie a plăcii de bază si cea a contoarelor vor fi sigilate obligatoriu;

j) modalitatea prin care se realizează monitorizarea, înregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare, în situatia în care cerintele sunt îndeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informatii privind faptul că monitorizarea, înregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare se realizează prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum si datele de identificare ale societătii care a distribuit si instalat dispozitivul respectiv;

k) drepturile de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integrantă din mijlocul de joc. Pe baza declaratiei pe propria răspundere a operatorului economic solicitant, care se arhivează la nivelul Biroului Român de Metrologie Legală, se va înscrie proprietarul programului informatic.

(5) În documentele tehnice emise de Biroul Român de Metrologie Legală pentru verificările tehnice ulterioare se va identifica obligatoriu aprobarea de tip (omologarea) si emitentul acesteia.

Art. 12. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să exploateze jocurile de noroc pentru care detin autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc cu respectarea numărului minim de mijloace de joc, locatii sau dotări tehnice, astfel cum acesta este prevăzut la art. 15 alin. (6) din ordonanta de urgentă.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să informeze comisia cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care detin autorizatie de exploatare a mijloacelor de joc cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operatiunii. Informarea va cuprinde adresa noii locatii si datele de identificare ale mijloacelor de joc care fac obiectul mutării.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să conducă evidenta contabilă cu respectarea prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 13. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati să prevadă în mod expres în regulamentul de ordine interioară interzicerea accesului minorilor în spatiile organizate distinct pentru exploatarea mijloacelor de joc pentru care detin autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc, precum si în acele spatii pentru care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc si care sunt destinate eliberării de cartoane sau de bilete care atestă participarea la jocul de noroc respectiv.

(2) Organizatorii sunt obligati să afiseze la loc vizibil prevederea expresă de la alin. (1) continută în regulamentul de ordine interioară.

Art. 14. - (1) Declararea mijloacelor de joc produse pe teritoriul României se realizează de către producătorul acestora, iar a celor care fac obiectul achizitiilor intracomunitare sau importului dintr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, sub orice formă, se realizează de către operatorii economici care efectuează aceste operatiuni, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

(2) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc în scopul prevăzut de ordonanta de urgentă vor declara tranzactia respectivă, cu precizarea elementelor de identificare ale mijloacelor de joc, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

(3) Operatorii economici care nu mai doresc să exploateze mijloacele de joc care au făcut anterior obiectul autorizării sau nu mai doresc să le pună la dispozitie, sub orice formă, unui alt operator economic, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc), vor declara mijloacele de joc respective, cu precizarea elementelor de identificare ale acestora, precum si natura operatiunii si data efectuării acesteia, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

Art. 15. - (1) În întelesul art. 27 alin. (1) din ordonanta de urgentă, prin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă se întelege aprobările acordate de comisie până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, pentru eliberarea de licente pentru exploatarea jocurilor de noroc, sub conditia plătii taxelor aferente, chiar dacă data de început a termenului de valabilitate al acestora este ulterioară datei intrării în vigoare a ordonantei de urgentă.

(2) Intră sub incidenta prevederilor alin. (1) si jocurile de noroc, indiferent de denumire si de modul de organizare, exploatate de Compania Natională „Loteria Română" - S.A.

(3) Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 27 alin. (1) din ordonanta de urgentă, licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă operatorii îsi mentin valabilitatea în conditiile achitării taxelor lunare din taxa anuală datorată aferentă licentelor în cuantumul si la termenele prevăzute de legislatia în vigoare la momentul acordării licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc.

(4) Mutarea mijloacelor de joc care intră sub incidenta prevederilor alin. (1) se realizează de către operatorii economici care exploatează mijloacele respective cu respectarea prevederilor ordonantei de urgentă referitoare la informarea comisiei cu privire la noua locatie si datele de identificare ale mijloacelor de joc care fac obiectul mutării. Comunicarea se realizează cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de realizarea operatiunii.

(5) Operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă si doresc continuarea activitătii pentru care au fost autorizati pot solicita licentă de organizare a jocurilor de noroc în conditiile prevăzute în ordonanta de urgentă si în prezenta hotărâre. La stabilirea numărului minim de mijloace de joc se vor lua în considerare si licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data depunerii cererii.

(6) Operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc valabile la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă sunt obligati să îndeplinească cerintele privind dotările tehnice si de amplasare la data intrării în vigoare a art. 27 alin. (1) din ordonanta de urgentă.

Art. 16. - (1) Prin mijloace de joc produse de operatori economici în România, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (6) din ordonanta de urgentă, se întelege mijloacele de joc prevăzute de ordonanta de urgentă pentru a fi utilizate în scopul prevăzut de aceasta.

(2) Pentru obtinerea avizului comisiei este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic să depună următoarele documente:

1. cererea prin care se solicită comisiei acordarea avizului, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) si tipul de mijloace de joc pe care urmează a le produce, în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care să rezulte:

- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

- capitalul social subscris si vărsat;

- structura actionariatului sau a asociatilor, după caz;

- numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;

- obiectul de activitate. în obiectul de activitate trebuie să fie cuprinse obligatoriu activităti de fabricare a jocurilor si jucăriilor, cod CAEN 3240;

- sediile secundare înregistrate si adresa acestora;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului;

4. certificat de aprobare de tip eliberat de Biroul Român de Metrologie Legală din care să rezulte că mijlocul de joc care urmează a fi produs îndeplineste cerintele prevăzute de ordonanta de urgentă si de prezenta hotărâre. Pentru fiecare tip/model de mijloc de joc se va prezenta câte un certificat de conformitate;

5. declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situatia în care există mai multi reprezentanti legali, se va prezenta declaratia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

- reprezentantul legal cunoaste si si-a însusit legislatia specifică jocurilor de noroc în vigoare;

- tipul/modelul mijlocului de joc care urmează a se produce;

- operatorul economic detine drepturile de proprietate sau de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integrantă din mijlocul de joc;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritătile competente pe a căror rază de competentă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentantilor legali (în situatia în care există mai multi reprezentanti legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritătile competente pentru fiecare) din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronuntat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infractiune prevăzută de ordonanta de urgentă sau pentru o altă infractiune săvârsită cu intentie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organele fiscale competente, din care să rezulte că nu înregistrează obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat;

8. procesul-verbal de omologare a contoarelor electromecanice care urmează a fi instalate în mijlocul de joc de tip slot-machine, emis de fabricantul acestora.

(3) Fabricarea tipurilor/modelelor de mijloace de joc se poate realiza după obtinerea avizului comisiei.

(4) În situatia în care, după obtinerea avizului, operatorul economic în cauză intentionează să producă si alte tipuri/modele de mijloace de joc, procedura prevăzută la alin. (2]-(3) se aplică în mod corespunzător.

(5) În situatia în care operatorul economic nu respectă prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligatiile asumate prin declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal, comisia va proceda la retragerea avizului, iar o nouă solicitare se poate depune după 6 luni de la data retragerii avizului.

 

CAPITOLUL II

Conditii de autorizare specifice diferitelor categorii de jocuri de noroc

 

SECTIUNEA 1

Jocurile tip slot-machine

 

Art. 17. - (1) Mijloacele de joc incluse în categoria jocurilor tip slot-machine sunt reprezentate de masinile, utilajele si instalatiile specifice asamblate din punct de vedere constructiv într-o unitate prin care în mod independent se generează elemente aleatorii bazate exclusiv pe hazard, dar si pe dexteritatea sau abilitatea participantilor la jocul de noroc, fără implicarea sub orice formă sau prin orice mijloc a organizatorului, personalului acestuia ori a altor persoane la selectia sau la generarea hazardului si la stabilirea rezultatelor jocului.

(2) Din categoria mijloacelor de joc incluse în categoria jocurilor tip slot-machine fac parte:

a) mijloacele de joc constituite într-o singură unitate si care permit accesul la jocul de noroc unui singur participant de la un singur post de joc (terminal);

b) mijloacele de joc constituite într-o singură unitate si care permit accesul la jocul de noroc, simultan, mai multor participanti de la cel putin 4 posturi de joc (terminale).

(3) Încadrarea mijloacelor de joc propuse a fi autorizate ca jocuri tip slot-machine se va realiza de către comisie.

Art. 18. - (1) Numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelasi operator economic este de 50 de aparate, în acest număr sunt luate în considerare si posturile de joc (terminale) constituite într-o singură entitate.

(2) Exploatarea jocurilor tip slot-machine este permisă numai în incinta unor imobile si numai în conditiile în care spatiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activitătii la oficiul registrului comertului.

(3) Incinta în care sunt exploatate numai jocuri tip slot-machine trebuie să îndeplinească următoarele cerinte minime:

a) să fie prevăzută cu grupuri sanitare proprii sau să fie asigurat accesul la acestea în cadrul sau în spatiul adiacent imobilului respectiv;

b) să fie amplasată si dotată conform conditiilor prevăzute de lege pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

c) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;

d) să asigure conditii ambientale corespunzătoare unei bune desfăsurări a activitătii si să nu se aducă atingere linistii si ordinii publice conform prevederilor legale în vigoare.

(4) În situatia în care în cadrul incintei se exploatează numai mijloace de joc tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc trebuie să fie de 20. în cadrul acestei incinte se pot desfăsura adiacent si alte activităti economice de alimentatie publică care concură la buna desfăsurare a activitătii de jocuri de noroc, scopul acestora fiind acela de a asigura participantilor un grad ridicat de confort.

(5) În incintele în care se desfăsoară preponderent alte activităti cu caracter economic (de genul alimentatie publică sau altele asemenea), în care, de regulă, nu au acces minorii neînsotiti, se pot amplasa minimum 3 mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc. Amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activităti să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării si exploatării.

(6) În incintele în care, pe lângă exploatarea jocurilor de noroc loto sau a jocurilor de pariuri, sunt amplasate si mijloace de joc tip slot-machine, numărul acestora nu poate fi mai mic de două mijloace de joc, iar amplasarea acestora în cadrul incintei se va realiza distinct, astfel încât cele două activităti să nu se suprapună din punctul de vedere al organizării si exploatării.

(7) Mijloacele de joc slot-machine se individualizează prin plăcute de identificare marcate vizibil, în care vor fi precizate: tipul aparatului, producătorul, seria si anul de fabricatie.

(8) În situatia în care producătorul mijloacelor de joc nu a prevăzut dotarea cu plăcute de identificare individuală sau cele montate de producător sunt deteriorate astfel încât datele de individualizare nu mai pot fi identificate, organizatorul, înainte de solicitarea autorizării mijlocului de joc respectiv, este obligat să asigure aplicarea acestora cu respectarea datelor de individualizare prevăzute de producător.

Art. 19. - (1) Nu se acordă autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru mijloacele de joc care nu permit monitorizarea, înregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare.

(2) Prin cerinte privind monitorizarea, înregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare, în întelesul ordonantei de urgentă si al prezentei hotărâri, se întelege următoarele informatii:

a) total încasări (total in);

b) total plăti acordate (total out);

c) conectare/deconectare mijloc de joc.

(3) Monitorizarea, înregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare se pot realiza în cadrul sistemului propus, făcând parte integrantă constructivă din acesta sau adăugat ulterior (prin intermediul unor dispozitive de tip black-box).

(4) Documentele tehnice emise de Biroul Român de Metrologie Legală vor contine obligatoriu informatii privind modalitatea prin care sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (2). în situatia în care cerintele sunt îndeplinite prin intermediul dispozitivelor de tip black-box, avizul va cuprinde informatii privind faptul că monitorizarea, înregistrarea si evidentierea tuturor operatiunilor de exploatare se realizează prin intermediul unui dispozitiv de tip black-box, datele de identificare ale acestuia, precum si datele de identificare ale societătii care a distribuit si instalat dispozitivul respectiv.

(5) Operatorii economici sunt obligati ca în termen de un an de la intrarea în vigoare a ordonantei de urgentă să se doteze cu mijloace de joc care să permită îndeplinirea cerintelor prevăzute la alin. (2), în măsură să permită înregistrarea si stocarea informatiilor aferente pentru cel putin un an, fără posibilitatea de functionare a mijlocului de joc neinterconectat cu sistemul de monitorizare, înregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare. în situatia în care mijloacele de joc pentru care detin autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc valabile la acea dată nu pot îndeplini cerintele mentionate anterior, sunt obligati să adauge respectivelor mijloace de joc dispozitive de tip black-box.

Art. 20. - (1) Prin sisteme integrate de monitorizare, înregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare adăugate ulterior mijloacelor de joc (de tip black-box), astfel cum se prevede la art. 15 alin. (2) lit. f) din ordonanta de urgentă, se întelege dispozitivele care permit înregistrarea si stocarea informatiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din prezenta hotărâre pentru cel putin un an. Sistemele de tip black-box vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice sau electronice care permit evidentierea unui număr compus din minimum 9 cifre.

(2) Pentru obtinerea avizului comisiei este necesar ca reprezentantul legal al operatorului economic care intentionează să adauge si să instaleze sisteme de tip black-box să depună următoarele documente:

1. cererea prin care se solicită comisiei acordarea avizului, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) si tipul de mijloace de joc pe care urmează a le produce, în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care să rezulte:

- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

- valoarea capitalului social subscris si vărsat este de cel putin 400.000 lei;

- structura actionariatului sau a asociatilor, după caz;

- numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;

- obiectul de activitate;

- existenta a minimum 10 sedii secundare înregistrate si adresa acestora;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului;

4. certificat/certificate de omologare eliberat/eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală din care să rezulte că sistemul/sistemele de tip black-box care urmează a fi adăugat/adăugate si instalate pe mijloacele de joc îndeplineste/îndeplinesc cerintele prevăzute de ordonanta de urgentă si de prezenta hotărâre. Pentru fiecare sistem de tip black-box se va prezenta câte un certificat de omologare;

5. declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situatia în care există mai multi reprezentanti legali se va prezenta declaratia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

- reprezentantul legal cunoaste legislatia specifică jocurilor de noroc în vigoare;

- tipul/modelul de sistem de tip black-box care urmează a se produce/achizitiona în vederea adăugării si instalării pe mijloacele de joc;

- operatorul economic va asigura piese de schimb si service pentru sistemele de tip black-box adăugate si instalate pe mijloacele de joc;

- dispune sau va face demersurile necesare în vederea angajării de personal cu pregătire si experientă în domeniu, suficient din punct de vedere numeric si având disponibilitatea de a se deplasa în teritoriu;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritătile competente pe a căror rază de competentă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentantilor legali (în situatia în care există mai multi reprezentanti legali se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritătile competente pentru fiecare) din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronuntat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infractiune prevăzută de ordonanta de urgentă sau pentru o altă infractiune săvârsită cu intentie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;

8. cel putin o scrisoare de intentie emisă de un producător de mijloace de joc prin care acesta îsi asumă obligatia ca, în situatia în care operatorul economic solicitant va primi avizul comisiei, va pune la dispozitia acestuia informatiile, dispozitivele, produsele informatice si altele asemenea, necesare în vederea aditionării si instalării pe mijloacele de joc realizate de producător a sistemelor de tip black-box.

(3) Adăugarea si instalarea sistemelor de tip black-box pe mijloacele de joc se poate realiza după obtinerea avizului comisiei.

(4) În situatia în care, după obtinerea avizului, operatorul economic în cauză intentionează să producă/achizitioneze alte tipuri/modele de sisteme de tip black-box, procedura prevăzută la alin. (2)-(3) se aplică în mod corespunzător.

(5) În situatia în care operatorul economic nu respectă prevederile alin. (1)-(3), inclusiv obligatiile asumate prin declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal, comisia va proceda la retragerea avizului, iar o nouă solicitare se poate depune după 6 luni de la data retragerii avizului.

Art. 21. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc pot interconecta mijloacele de joc tip slot-machine pentru care detin autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc într-un sistem de tipjack-potîn scopul acordării aleatorii de câstiguri suplimentare persoanelor participante la joc în momentul respectiv din sumele rezultate ca urmare a adăugării separate a unui anumit procent din sumele derulate ca urmare a exploatării acestor mijloace de joc.

(2) Evidentierea sumelor din care se acordă câstigurile de tip jack-pot (tabela de jack-pot) se realizează în cadrul unui sistem electronic prin care sunt interconectate cel putin două mijloace de joc, evidentierea acumulării fiind realizată prin dispozitive auxiliare sau în cadrul sistemului unuia dintre mijloacele de joc interconectate în sistem.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc au obligatia de a evidentia distinct acumulările realizate si câstigurile acordate în cadrul sistemului, pentru sistemele care nu evidentiază aceste informatii pe contoarele mijlocului de joc tip slot-machine.

(4) În situatia în care se organizează sisteme de tip jack-pot prin interconectarea a două sau mai multe mijloace de joc aflate în cadrul locatiei sau al mai multor locatii în care sunt exploatate jocuri de tip slot-machine, cu respectarea prevederilor ordonantei de urgentă si a prezentei hotărâri, numărul de sisteme care poate fi organizat este determinat de numărul mijloacelor de joc din cadrul incintei/incintelor respective, obligatia prevăzută la alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător.

(5) Organizatorii sistemelor de tip jack-pot, pentru fiecare sistem în parte, vor notifica acest fapt comisiei conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

(6) Se interzice organizarea sistemelor de tip jack-pot în situatia în care nu sunt îndeplinite prevederile din ordonanta de urgentă si din prezenta hotărâre.

Art. 22. - (1) Jocurile de tip slot-machine vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice neresetabile care permit evidentierea unui număr compus din minimum 6 cifre, care vor înregistra atât sumele intrate, cât si premiile acordate.

(2) Contoarele vor fi prezentate, în mod obligatoriu, spre citire si verificare organelor de control, la solicitarea acestora.

Art. 23. - (1) Exploatarea jocurilor de noroc se efectuează în conformitate cu regulamentul de ordine interioară aprobat de comisie pentru fiecare incintă, care va prevedea expres obligatiile si responsabilitătile fiecărei persoane care participă la exploatarea în mod direct a activitătii, astfel cum acestea sunt definite la art. 1 alin. (10) din prezenta hotărâre.

(2) Evidenta primară se tine zilnic, pentru fiecare joc de tip slot-machine si sistem de joc de tip jack-pot, după caz, conform modelului prezentat în anexa nr. 8 a), pentru mijloacele de joc care operează în lei, respectiv în anexa nr. 8 b), pentru mijloacele de joc care operează în valută.

(3) Lunar, în ultima zi a lunii, încasările vor fi centralizate conform modelului prezentat în anexa nr. 9 a), pentru mijloacele de joc care operează în lei, respectiv în anexa nr. 9 b), pentru mijloacele de joc care operează în valută.

(4) Formularele astfel completate vor fi cuprinse într-un registru special, numerotat, legat si stampilat de către organul fiscal competent în administrarea punctului de lucru apartinând organizatorului respectiv.

(5) Scrierile se vor face cu pix cu pastă, lizibil, fiind interzise stersăturile sau modificările, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(6) Eventualele greseli vor fi corectate prin bararea sumelor înregistrate gresit si înscrierea sumelor corecte deasupra acestora, certificată prin semnătura persoanei care a completat formularul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(7) Evidenta contabilă va fi tinută zilnic pe baza evidentei tuturor operatiunilor de exploatare.

Art. 24. - (1) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot-machine sunt obligati:

a) să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locatiei în care exploatează mijloacele de joc respective, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu exceptia situatiei în care întreaga clădire din care face parte locatia în care se desfăsoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal;

b) să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafetele vitrate sau altele asemenea, prin care:

(i) să fie împiedicată vizualizarea activitătilor care se desfăsoară în locatia respectivă;

(ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri.

(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfăsurată în următoarele conditii:

a) să înscrie denumirea societătii organizatoare, denumirea activitătii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante la intrarea în locatia în care sunt exploatate jocurile de noroc, pe un panou sau pe o suprafată vitrată dispusă în spatiul aferent locatiei în limita a 6 m2;

b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum si orice alte mijloace de iluminat dinamic.

(3) Organizatorii care exploatează mijloace de joc de tip slot-machine în locatiile prevăzute la art. 15 alin. (6) lit. a) pct. (ii) si (iii) din ordonanta de urgentă nu pot mediatiza spatiile în care exploatează activitatea pentru care au fost autorizati. Acestor organizatori nu li se aplică prevederile alin. (1) lit. b).

(4) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafetelor vitrate a afiselor sau a materialelor publicitare în vederea sustinerii campaniilor de informare a clientilor; suprafata fiecărui material în parte nu va putea depăsi 1 m2, iar suprafata totală 3 m2.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Mijloacele de iluminat dinamic (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice si altele asemenea) utilizate de organizatori pentru mediatizarea activitătilor desfăsurate, în functiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

 

SECTIUNEA a 2-a

Jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor

 

Art. 25. - (1) Jocurile de noroc caracteristice activitătii cazinourilor se desfăsoară în spatii corespunzătoare, denumite cazinouri, în care exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale, folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizează:

a) Între participanti si organizator;

b) direct între participanti, organizatorul având obligatia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comisie.

(2) Prin imobile care nu au destinatia de locuintă se întelege imobilele care nu au fost construite având această destinatie sau nu au dobândit această calitate ulterior prin modificări succesive. Jocuri de noroc caracteristice activitătii cazinourilor se pot organiza, de asemenea, în imobile care au fost construite având destinatia de locuintă, dar care ulterior, prin modificări succesive, au pierdut această calitate.

(3) Prin normele nationale în vigoare pentru clasificarea hotelurilor se întelege clasificarea acordată hotelurilor de Ministerul Turismului, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice activitătii cazinourilor este permisă numai în conditiile în care spatiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activitătii la oficiul registrului comertului.

(5) Cerintele minime pe care trebuie să le îndeplinească incintele în care se organizează activităti specifice cazinourilor sunt:

a) spatiile în care sunt amplasate mesele de joc trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambiantă plăcută pentru participanti;

b) să fie corespunzător amenajate;

c) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea si monitorizarea activitătii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participantii;

d) să beneficieze de instalatie de conditionare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;

e) să fie prevăzute cu circuit electric de sigurantă. La usile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în functiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind în acceptiunea prezentei hotărâri circuit electric de iluminare de sigurantă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât, în situatii de necesitate, să asigure protejarea si evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum si a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activitătii de tip cazinou în spatii în care nu există circuit electric de iluminare de sigurantă sau acesta nu functionează în mod corespunzător;

f) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;

g) să fie amplasate si dotate conform conditiilor prevăzute de lege pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

h) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;

i) să asigure conditii ambientale corespunzătoare unei bune desfăsurări a activitătii si să nu se aducă atingere linistii si ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare;

j) să permită amenajarea unor încăperi conexe, strict necesare activitătii, respectiv cameră tehnică, grupuri sanitare pentru personal, bar, garderobă, cameră de odihnă pentru personal etc.

Art. 26. - (1) În toate cazinourile întreaga activitate din sălile de joc, de la casierie si de la receptie trebuie supravegheată în mod obligatoriu prin circuit închis de televiziune si înregistrată în sistem digital, permanent, în regim „non-stop".

(2) Înregistrările video respective vor fi realizate pe mese de joc si pe zile si vor fi păstrate, în conditii de securitate, cel putin 30 de zile calendaristice. înregistrările trebuie să cuprindă data si ora evenimentelor, astfel încât să nu obstructioneze vizibilitatea înregistrării. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna într-un registru tinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile întemeiate vor fi înstiintate imediat organele de politie. înregistrările video făcute în aceste cazuri vor fi păstrate până la clarificarea acestor situatii, prin exceptare de la termenul prevăzut anterior.


(3) Înregistrările video pot fi controlate sau ridicate de organele de control ale Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si unitătile sale subordonate, precum si de organele de control ale Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea efectuării unor verificări.

(4) Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât să se asigure receptionarea unor imagini clare si utile atât la mesele de joc, cât si în întreaga incintă.

(5) Imaginile de la mesele de joc trebuie să cuprindă întregul caroiaj al mesei, precum si roata ruletei, inclusiv jetoanele existente lângă crupier si în float-box, cu o fidelitate care să permită vizionarea unor detalii, si anume: culoarea jetoanelor si valoarea bancnotelor, asezarea jetoanelor pe caroiajul mesei, numărul de jetoane pe coloană, precum si derularea în întregime a operatiunilor de creditare-debitare (credit-fill) cu jetoane valorice efectuate la mese în timpul partidelor.

(6) Imaginile receptionate la casierie trebuie să permită vizionarea mâinilor casierului asezate pe ghiseu, culoarea, numărul si valoarea jetoanelor si a bancnotelor, iar imaginile de la receptie trebuie să permită vizionarea, integrală sau a bustului, a persoanelor care pătrund în incinta cazinoului.

(7) Casieria si receptia pe perioada de functionare a cazinoului vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea acestora urmând a fi captată atât pe monitoare, cât si în sistemul de stocare.

(8) Urmărirea în direct si înregistrarea activitătii din cazinou vor fi efectuate în sistem color.

(9) Optional, operatorii economici mai pot dota camera tehnică si cu alte dispozitive si instalatii, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii captate, dispozitive de comandă a camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat, de înregistrare audio etc.

(10) În cazul în care în incinta cazinoului sunt exploatate si slot-machines, activitatea acestora va fi supravegheată prin circuit închis de televiziune cu imagini de ansamblu ale masinilor, realizându-se si înregistrarea video respectivă în sistem color.

(11) Conditia de păstrarea a înregistrărilor video pe mese de joc si pe zile pentru cel putin 30 de zile calendaristice, astfel cum se prevede la alin. (2), se aplică începând cu 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 27. - Cazinourile vor avea o dotare tehnică de bază si complementară, inclusiv cărti de joc si zaruri, la nivelul practicat pe plan international.

Art. 28. - (1) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau al cărtilor de joc, regulamentul jocurilor si cel de ordine interioară trebuie să contină prevederi obligatorii privind procedurile si competentele referitoare la: aprovizionarea, păstrarea, circulatia internă, securizarea si durata de exploatare, casarea, dotarea minimală si maximală, proceduri standard de operare a acestor jocuri etc.

(2) Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate si lansate dintr-o cupă, urnă sau cu mâna. în situatia în care zarurile sunt aruncate cu mâna, în regulamentul de joc propus de organizator si aprobat de comisie se va specifica faptul că aruncarea este validă numai în situatia în care zarurile vor atinge minimum un perete al mesei de joc si se va rostogoli după lovirea peretelui.

(3) Zarurile vor fi confectionate din materiale care să aibă duritatea necesară impusă de suprafata de joc, respectiv din oase, materiale plastice, ebonită, fildes, metal sau alte materiale acceptate pe plan international, si vor avea laturile perfect egale, cu dimensiuni cuprinse între 20 mm si 25 mm, sigla sau denumirea cazinoului va fi inscriptionată pe una dintre fete si vor fi perfect echilibrate.

(4) Se va respecta conditia ca suma punctelor înscrise pe fetele opuse ale unui zar să fie egală cu cifra 7.

Art. 29. - (1) Rotile ruletelor vor fi produse de firme specializate în domeniu. Mesele vor avea în dotare două cutii cu dublă încuietoare, care, în afara programului, vor sta deschise pe mesele de joc.

(2) Rotile ruletelor vor fi prevăzute cu număr de serie original sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuvă si rotor.

(3) În afara programului rotile ruletelor vor fi protejate cu un capac care să permită închiderea si sigilarea acestora.

(4) Mesele la care sunt exploatate jocuri de noroc la care evenimentele aleatorii se produc prin intermediul zarurilor sau cărtilor de joc vor fi prevăzute cu o serie (număr de identificare al acestora în cadrul locatiei), atribuită de organizator si unică la nivelul cazinoului. Amplasarea meselor în cazinou se individualizează prin înscrierea seriei atribuite fiecărei mese în schita de amplasare, document care face parte integrantă din regulamentul de ordine interioară.

Art. 30. - (1) Cazinourile pot primi spre păstrare sume numai în numerar, în lei sau în valută, ale clientilor.

(2) Acestea vor fi păstrate în seifuri special amenajate în casieria sălii de joc, altele decât cele destinate operatiunilor curente ale cazinoului, iar procedura de primire-predare, pe bază de documente utilizate în regim special, va fi total separată de fluxurile financiare si de înregistrările contabile ale cazinourilor si vor fi păstrate si arhivate conform prevederilor legale în vigoare. Evidenta acestor sume se va tine distinct pentru depozitar în parte, pe bază de fisă de cont pentru operatiuni diverse întocmită pentru fiecare depozitar, în care se vor înscrie toate operatiunile efectuate de către acesta. Pentru toate aceste operatiuni se vor întocmi dispozitii de încasare, respectiv plată, care vor fi semnate de casier pentru suma plătită sau încasată si, obligatoriu, de depozitar, acesta fiind singura persoană care poate să dispună de sumele respective. în cazul în care titularul, din motive obiective, nu poate lichida soldul existent, operatiunea se poate efectua numai în baza unei procuri notariale speciale sau a unor acte de succesiune.

Art. 31. - (1) Numărarea bacsisului colectat de la mese, precum si deschiderea si închiderea meselor se vor face în prezenta directorului de sală, sefului/sefilor de masă, casierului si lucrătorilor de la masă, constituiti în echipă, care vor completa documentele aferente (chitante sau dispozitii) si le vor semna, operatiunile fiind supravegheate si înregistrate în sistem video.

(2) Operatiunile de creditare a meselor de joc sau de debitare a meselor de joc, după caz, în timpul partidelor se vor face în prezenta directorului de sală, sefului/sefilor de masă si lucrătorilor de la masă, constituiti în echipă, care vor completa documentele aferente (chitante sau dispozitii) si le vor semna împreună cu casierul si un reprezentant al personalului operator din camera de supraveghere video, operatiunile fiind supravegheate si înregistrate în sistem video.

Art. 32. - Organizarea activitătii în cazinou, respectiv dotarea meselor, verificarea dotării, întreruperea temporară a activitătii la mese, închiderea meselor, numărarea bacsisului, înregistrarea stocului de jetoane, se va face conform regulamentului de ordine interioară al cazinoului, asa cum a fost aprobat de comisie. Un exemplar identic cu cel depus la comisie se va afla în permanentă la sediul cazinoului si va fi prezentat la cerere organelor de control.

Art. 33. - (1) Organizatorii jocurilor de tip cazinou pot utiliza pentru exploatarea activitătii numai jetoane produse de firme recunoscute în domeniu, având inscriptionată sigla cazinoului. Organizatorii sunt obligati să asigure o gestiune strictă privind provenienta, înregistrarea, depozitarea, circulatia si casarea acestora. Aceeasi evidentă va fi tinută si în cazul cărtilor de joc si al zarurilor. înregistrarea, circulatia si casarea jetoanelor, a cărtilor de joc si a zarurilor vor fi prevăzute în regulamentul de ordine interioară al cazinoului.

(2) Jetoanele valorice pot fi cumpărate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în valută, iar restituirea (răscumpărarea) acestora se face numai la casierie.

Art. 34. - Organizatorii vor prevedea prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului toate detaliile privind organizarea, numărul meselor si al masinilor, conditiile de angajare, specializare, programul de functionare, organizarea evidentelor contabile, circuitul documentelor, semnăturile obligatorii pe fiecare document, modalitatea de admitere a clientilor, conditiile de supraveghere si de securitate etc.

Art. 35. - (1) Se interzice personalului cazinoului aflat în sală să transporte jetoane sau bani în numerar în incinta cazinoului, în alte conditii decât cele stabilite atât prin lege, cât si prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului.

(2) Prin regulamentul de ordine interioară al cazinoului vor putea fi prevăzute numai acele situatii în care transportul este justificat de mentinerea bunei functionări a activitătii cazinoului, fără participarea sau implicarea sub orice formă a participantilor la jocurile de noroc aflati în incinta sau în afara acestuia, personalul desemnat să efectueze transportul si modul de evidentă al acestuia.

Art. 36. - Bacsisurile oferite de participantii la joc salariatilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc si pot fi împărtite de conducere salariatilor. Bacsisurile vor fi evidentiate separat în contabilitate.

Art. 37. - Personalul care deserveste sala de joc (crupieri, inspectori de masă, casieri, ospătari si altii asemenea) trebuie să poarte în timpul serviciului uniforme fără buzunare.

Art. 38. - (1) Organizatorii vor conduce evidenta accesului jucătorilor în incinta cazinoului numai în format electronic.

(2) Evidenta accesului va contine datele de identificare ale participantilor, cel putin nume, prenume, data si locul nasterii, documentul, numărul si seria documentelor legale de identificare, prezentate de titular, astfel:

a) pentru cetătenii care nu apartin unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: pasaportul, cartea de identitate diplomatică sau consulară, legitimatia provizorie;

b) pentru cetătenii români sau cetătenii apartinând unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de politie, care poartă o fotografie si semnătura titularului.

(3) Organizatorii sunt obligati să nu permită accesul persoanelor care nu detin asupra lor actele de identitate prezentate mai sus.

(4) Bazele de date constituite la nivelul organizatorului privind evidenta accesului jucătorilor în incinta cazinoului se arhivează prin grija acestuia si se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani. Organizatorii sunt obligati să pună la dispozitie bazele de date la solicitarea organelor cu atributii de control apartinând Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si unitătilor sale subordonate, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

Art. 39. - (1) Prin decizii interne, organizatorii au dreptul de a interzice accesul persoanelor indezirabile.

(2) Listele cuprinzând persoanele care, motivat, prin decizii interne ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile si cărora li s-a interzis accesul în cazinou vor fi comunicate organelor de politie, împreună cu motivatia acestei măsuri, în 5 zile lucrătoare de la data acordării Autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc sau de la data de la care acestea se modifică prin decizie a organizatorului.

Art. 40. - (1) Organizatorii au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Evidenta primară se tine zilnic, pentru fiecare masă de joc, pe formularul prezentat în anexa nr. 10 a) si conform instructiunilor de completare a acestuia. Acestea vor fi redactate în limba română si nu trebuie să prezinte spatii goale, stersături si modificări.

(3) Lunar, până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă, evidentele vor fi centralizate, utilizând formularul prezentat în anexa nr. 10 b).

Art. 41. - (1) Organizatorii au obligatia de a desemna si comunica comisiei o persoană pentru asigurarea conformitătii privind conditiile de autorizare la nivelul conducerii executive, care va avea atributii în legătură cu:

a) dezvoltarea de politici interne, proceduri si control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului;

b) desfăsurarea de programe de pregătire profesională continuă;

c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului de verificare, înregistrare si securitate.

(2) Conducerea executivă are obligatia de a asigura, prin persoana prevăzută la alin. (1) sau prin altă persoană sau structură, stabilirea de politici si proceduri adecvate în materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidentelor secundare sau operative, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare, pentru a preveni si a împiedica operatiunile suspecte de spălarea banilor sau finantarea terorismului, asigurând în acelasi timp instruirea corespunzătoare a angajatilor în acest sens.

(3) Personalul de executie din cazinouri, până la nivelul directorilor inclusiv, va fi format prin scolarizare în tară sau străinătate ori poate fi angajat din străinătate cu permis de muncă pentru cetătenii străini, eliberat în conditiile legii.

(4) Pentru personalul prevăzut la alin. (3) se va solicita obtinerea avizului de la inspectoratul judetean de politie/Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti pe raza căruia se află cazinoul, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării.

Art. 42. - (1) În vederea acordării Autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc din cazinou si pentru prezentarea documentatiei în comisie, o echipă de specialisti, formată din reprezentanti ai directiei de specialitate si reprezentanti ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, în număr de cel putin 5 persoane, se va deplasa la fata locului si va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea conditiilor de autorizare.

(2) Nota de constatare va fi semnată de către toti membrii echipei si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi înaintată comisiei.

Art. 43. - în situatia în care în incinta cazinoului se intentionează si exploatarea de mijloace de joc de tip slot-machine, organizatorii sunt obligati să solicite licentă de organizare a jocurilor de noroc si autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc în conditiile ordonantei de urgentă si prezentei hotărâri.

Art. 44. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la extinderea activitătii prin autorizarea majorării numărului de mese speciale de joc.

(2) Aprobarea se acordă în conditiile în care vor fi prezentate documentatiile corespunzătoare pentru mijlocul de joc respectiv, se achită taxele aferente în conditiile si în cuantumurile prevăzute de ordonanta de urgentă si prezenta hotărâre si se majorează în mod corespunzător garantia constituită de operatorul economic.

(3) În aceste cazuri, autorizatia de exploatare se va modifica în mod corespunzător cu respectarea termenului de valabilitate al acesteia, modificarea fiind validă cu data de întâi a lunii următoare celei în care, după aprobarea comisiei, sunt respectate prevederile alin. (2) în ceea ce priveste plata taxelor de autorizare si constituirea garantiei.


 

SECTIUNEA a 3-a

Jocurile bingo desfăsurate în săli de joc

 

Art. 45. - Prin jocul bingo desfăsurat în săli de joc se întelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri si premieri succesive de numere în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participantii la joc fiind desemnati câstigători în conditiile în care fac cunoscut faptul că pe cartonul de joc pus la dispozitie de organizator în schimbul taxei de participare are înscrisă combinatia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă si premiile speciale din fondurile de rezervă.

Art. 46. - (1) Prin sală de joc tip bingo se întelege o încăpere amenajată corespunzător, care are în dotare un complex de dispozitive, instalatii, masini si echipamente interconectate, rezultând un tot unitar, caracterizat prin extrageri si premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalatii care înglobează un circuit închis de televiziune.

(2) Exploatarea jocului bingo desfăsurat în săli de joc este permisă numai în conditiile în care spatiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activitătii la oficiul registrului comertului.

Art. 47. - O sală de joc tip bingo va avea în dotare, în mod obligatoriu, următoarele dispozitive si echipamente:

a) un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere;

b) două sau mai multe panouri cu afisaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora vor fi afisate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, pretul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase si premiile speciale. Panoul de date va avea suficienti digiti pentru înscrierea în totalitate a datelor afisate;

c) două sau mai multe panouri cu afisaj luminos, prin intermediul cărora vor fi afisate numerele extrase;

d) cel putin 4 monitoare TV color, prin intermediul cărora vor fi afisate principalele date de joc, numerele extrase, precum si cartoanele câstigătoare; numărul panourilor cu lămpi electrice, precum si numărul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea accesului jucătorilor la informatiile de joc, din orice punct al sălii, indiferent de configuratia si de dimensiunea acesteia;

e) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control si una sau mai multe imprimante;

f) alte dispozitive si accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură, întrerupătoare, instalatii audio etc;

g) optional pot fi racordate la calculatorul central al sălii terminale de tip mini bings pentru jucătorii care joacă simultan cu mai multe cartoane, pentru a facilita urmărirea numerelor extrase si a celor câstigătoare, precum si a cartoanelor câstigătoare.

Art. 48. - Pentru a fi autorizate, sălile de joc tip bingo trebuie să îndeplinească următoarele conditii de bază:

a) spatiile trebuie să fie organizate astfel încât să se creeze o ambiantă plăcută pentru participanti;

b) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activitătii, dar astfel montat încât să nu deranjeze participantii;

c) să beneficieze de instalatie de conditionare a aerului, cu o putere corespunzătoare dimensiunii acestora;

d) să fie prevăzute cu circuit electric de sigurantă. La usile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în functiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în acceptiunea prezentei hotărâri, circuit electric de iluminare de sigurantă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situatii de necesitate să asigure protejarea si evacuarea jucătorilor, a personalului sălii, precum si a valorilor. Nu va fi autorizată organizarea activitătii tip bingo în sală în spatii în care nu există circuit electric de iluminare de sigurantă sau acesta nu functionează în mod corespunzător;

e) să fie prevăzute cu grupuri sanitare proprii;

f) să fie amplasate si dotate conform conditiilor prevăzute de lege pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

g) să respecte normele igienico-sanitare în vigoare;

h) să fie prevăzute cu instalatie de sonorizare care să asigure o auditie optimă;

i) să se asigure uniforme pentru personal;

j) calculatorul de coordonare si gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă;

k) să existe aparate de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă pentru care există verificare tehnică acordată de Biroul Român de Metrologie Legală;

l) să se asigure conditii ambientale corespunzătoare unei bune desfăsurări a activitătii si să nu se aducă atingere linistii si ordinii publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 49. - Sălile de joc nu pot fi autorizate în situatiile în care:

a) calculatorul electronic manifestă unele deficiente de programare sau este neperformant, în sensul că: permite desfăsurarea jocului în conditiile pierderii partiale sau totale a memoriei, în situatia unei întreruperi a alimentării cu energie electrică, permite desfăsurarea jocului în situatia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hârtia de imprimantă;

b) sunt amplasate în grădinile de vară sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt închise si acoperite integral;

c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor;

d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.

Art. 50. - (1) La jocul de bingo procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 65% si maximum 80% si va fi constituit pe fiecare joc obisnuit, cu exceptia jocurilor la care se acordă premii speciale atunci când se va respecta doar procentul minim.

(2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezintă premii de linie, de bingo si de bingo acumulat, precum si din procentul aferent constituirii fondului de rezervă.

(3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale si la reconstituirea optională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.

(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câstigător la bila maximă afisată pe panoul de date.

(5) Se interzice acordarea partială a acestuia în cote fixe, precum si acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.

(6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare.

(7) Premiile de linie, de bingo si de bingo acumulat si fondul de rezervă vor fi afisate permanent pe panoul cu datele generale de joc.

(8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc. Orice modificare ulterioară a regulamentului de joc se va face în limitele prevăzute la alin. (1) si va putea fi aplicată numai după aprobarea modificării regulamentului de joc de către comisie.

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.


Art. 51. - Exploatarea jocurilor bingo desfăsurate în săli de joc se realizează numai cu cartoane tipărite de Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A.

Art. 52. - (1) Întreaga gestiune a jocurilor de tip bingo va fi evidentiată pe hârtia imprimantei calculatorului.

(2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo în sală organizate, data si ora începerii jocului, ora încheierii jocului, pretul cartoanelor vândute, numărul cartoanelor vândute, intervalul de serie vândut, premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă si premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase, bila maximă, numărul cartonului câstigător atât la linie, cât si la bingo, validarea jocului.

(3) La sfârsitul fiecărei zile de joc calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate si alte date sintetice.

(4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situatia zilei să fie verificată si semnată de responsabilul de joc, casier si un operator. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, functia, urmate de semnătură. Ordinea înscrierii va fi dată de ierarhia functiilor detinute.

(5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc si după redarea sintezei zilei de către calculator.

Art. 53. - (1) Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil si se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.

(2) Lunar, se va întocmi situatia prevăzută în anexa nr. 11 pentru jocul de tip bingo.

Art. 54. - (1) Exploatarea jocurilor de bingo desfăsurate în săli de joc se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.

(2) În cazul încetării activitătii, programele de joc nu pot fi transmise odată cu înstrăinarea instalatiei.

Art. 55. - (1) În vederea acordării autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sală în parte, o echipă de specialisti, formată din reprezentanti ai directiei de specialitate si reprezentanti ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, în număr de cel putin 5 persoane, se va deplasa la fata locului si va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea conditiilor de autorizare.

(2) Nota de constatare va fi semnată de către toti membrii echipei, precum si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi înaintată comisiei.

Art. 56. - (1) Organizatorii sunt obligati:

a) să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locatiei în care se exploatează mijloacele de joc respective, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu exceptia situatiei în care întreaga clădire din care face parte locatia în care se desfăsoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal;

b) să acopere cu panouri, autocolante sau altele asemenea suprafetele vitrate sau altele asemenea, prin care:

(i) să fie împiedicată vizualizarea activitătilor care se

desfăsoară în locatia respectivă; (ii) să nu fie sugerată activitatea de jocuri de noroc prin folosirea de imagini, înscrisuri sau alte simboluri. (2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfăsurată în următoarele conditii:

a) să înscrie denumirea societătii organizatoare, denumirea activitătii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante la intrarea în locatia în care sunt exploatate jocuri de noroc, pe un panou sau pe o suprafată vitrată dispuse în spatiul aferent locatiei, în limita a 6 m2;

b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum si a oricăror altor mijloace de iluminat dinamic.

(3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafetelor vitrate a afiselor sau a materialelor publicitare în vederea sustinerii campaniilor de informare a clientilor; suprafata fiecărui material în parte nu va putea depăsi 1 m2, iar suprafata totală 3 m2.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Mijloacele de iluminat dinamice (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice si altele asemenea), utilizate de organizatori pentru mediatizarea activitătilor desfăsurate, în functiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

 

SECTIUNEA a 4-a

Jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune

 

Art. 57. - (1) Prin jocul bingo organizat prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune se întelege jocul de noroc caracterizat prin extrageri si premieri succesive de numere în mod aleatoriu, prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, participantii la joc fiind desemnati câstigători în conditiile în care cartonul de joc pus la dispozitie de organizator în schimbul taxei de participare are înscrisă combinatia completă de numere dintre cele extrase până în acel moment, corespunzătoare următoarelor premii succesive: linie, bingo, bingo acumulat, bila maximă si premiile speciale din fondurile de rezervă.

(2) Succesiunea premierilor este anuntată de organizator care, pe baza evidentelor proprii si a validării extragerilor de numere efectuate până la un moment dat, constată faptul că există cel putin un carton valabil dintre cele vândute, care contine combinatia completă de numere pentru acordarea premiului.

(3) Documentatia tehnico-economică de eficientă prezentată de operatorul economic la autorizare, întocmită pe o perioadă de un an, va contine următoarele date: totalul încasărilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.

Art. 58. - Pentru exploatarea jocului bingo organizat prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, organizatorul trebuie să asigure:

a) transmiterea în direct a extragerii de numere;

b) un complex de dispozitive, instalatii, masini si echipamente interconectate, rezultând un tot unitar, caracterizat prin extrageri si premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalatii care înglobează un circuit închis de televiziune;

c) organizarea locului de transmisie în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 59. - Sala va avea în dotare, în mod obligatoriu, următoarele dispozitive si echipamente:

a) cel putin un aparat de extragere aleatorie a numerelor, respectiv turbosuflantă prevăzută cu serpentină la vedere;

b) cel putin un panou cu afisaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cărora vor fi afisate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervă, pretul cartonului, intervalul de serie vândut, numărul de cartoane vândute, bila maximă, numărul de bile extrase si premiile speciale. Panoul de date va avea suficienti digiti pentru înscrierea în totalitate a datelor afisate;

c) cel putin un panou cu afisaj luminos, prin intermediul căruia vor fi afisate numerele extrase;


d) un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilă a jocului, prevăzut cu un monitor de control si una sau mai multe imprimante;

e) să existe cel putin un aparat de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă pentru care există verificare tehnică acordată de Biroul Român de Metrologie Legală;

f) alte dispozitive si accesorii specifice jocului tip bingo, respectiv tastatură, întrerupătoare, instalatii audio etc.

Art. 60. - Pentru a fi autorizată, sala trebuie să îndeplinească următoarele conditii de bază:

a) să fie asigurat iluminat electric suficient de puternic pentru exploatarea activitătii;

b) să fie prevăzută cu instalatie de sonorizare care să asigure o auditie optimă;

c) calculatorul de coordonare si gestiune a jocului să fie prevăzut cu sursă de alimentare neîntreruptibilă;

d) să fie prevăzută cu circuit electric de sigurantă. La usile de evacuare vor fi montate lămpi electrice care să intre în functiune în momentul unei avarii la circuitul electric de bază, constituind, în acceptiunea prezentei hotărâri, circuit electric de iluminare de sigurantă. Aceste lămpi vor fi amplasate astfel încât în situatii de necesitate să asigure protejarea si evacuarea personalului sălii, precum si a valorilor.

Art. 61. - Sala nu poate fi autorizată în situatiile în care:

a) calculatorul electronic manifestă unele deficiente de programare sau este neperformant, în sensul că: permite desfăsurarea jocului în conditiile pierderii partiale sau totale a memoriei, în situatia unei întreruperi a alimentării cu energie electrică; permite desfăsurarea jocului în situatia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date, respectiv hârtia de imprimantă;

b) sunt amplasate în grădinile de vară sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt închise si acoperite integral;

c) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbosuflantă nu este dotat cu serpentină de stocare a bilelor;

d) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.

Art. 62. - (1) Procentul de premiere din totalul rulajului încasărilor va fi de minimum 40% si maximum 60% si va fi constituit pe fiecare joc obisnuit, cu exceptia jocurilor la care se acordă premii speciale atunci când se va respecta doar procentul minim.

(2) Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezintă premii de linie, de bingo si de bingo acumulat, precum si din procentul aferent constituirii fondului de rezervă.

(3) Fondul de rezervă va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale si la reconstituirea optională a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.

(4) Premiul de bingo acumulat, constituit din încasări într-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezervă, se acordă integral participantului la joc declarat câstigător la bila maximă afisată pe panoul de date.

(5) Se interzice acordarea partială a acestuia în cote fixe, precum si acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.

(6) Premiile speciale acordate jucătorilor se constituie numai din fondul de rezervă acumulat la jocurile anterioare.

(7) Premiile de linie, de bingo si de bingo acumulat si fondul de rezervă vor fi afisate permanent pe panoul cu datele generale de joc.

(8) Procentele de premiere practicate de organizator vor fi prevăzute în regulamentul de joc. Orice modificare ulterioară a regulamentului de joc se va face în limitele prevăzute la alin. (1) si va putea fi aplicată numai după aprobarea modificării regulamentului de joc de către comisie.

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru o perioadă de 3 luni de la data acordării autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, organizatorul de joc tip bingo poate constitui fond de rezervă din resursele financiare proprii, pe care ulterior le poate recupera.

(10) Să transmită comisiei, în cel mult 3 zile lucrătoare, procesele-verbale întocmite de comisia de validare a premiilor constituită pentru fiecare editie de joc (emisiune televizată), precum si anexele procesului-verbal si evidenta cartoanelor din gestiunea organizatorului cu evidentierea cartoanelor vândute pentru jocul de noroc respectiv.

Art. 63. - Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune se realizează numai cu cartoane tipărite de Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A.

Art. 64. - (1) Gestiunea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, pentru o singură editie de joc, se realizează exclusiv de către organizator si se validează pentru fiecare editie de joc (emisiune televizată) de către o comisie de validare formată din 5 membri, dintre care un presedinte numit de organizator, gestiunea editiei de joc (emisiunii televizate) fiind evidentiată pe hârtia imprimantei calculatorului.

(2) Pe hârtia imprimantei calculatorului vor fi precizate, în mod obligatoriu, următoarele date: enumerarea cronologică a jocurilor de bingo organizate în cadrul editiei de joc (emisiunii televizate), după caz, data si ora începerii fiecărui joc, ora încheierii, pretul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, numărul cartoanelor vândute pentru fiecare joc, intervalul de serie vândut pentru fiecare joc, intervalul seriilor de cartoane anulate pentru fiecare joc, premiul de linie acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acordat pentru fiecare joc, premiul de bingo acumulat acordat pentru fiecare joc, fondul de rezervă si premiile speciale acordate din acesta, bilele extrase acordate pentru fiecare joc, bila maximă acordată pentru fiecare joc, numărul cartonului câstigător atât la linie, cât si la bingo, acordat pentru fiecare joc, validarea fiecărui joc.

(3) La sfârsitul fiecărei editii de joc (emisiune televizată) calculatorul va opera sinteza jocurilor, numărul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate si alte date sintetice.

(4) După această sinteză, hârtia de imprimantă va fi barată, urmând ca situatia editiei de joc (emisiunii televizate) să fie verificată si semnată de fiecare membru al comisiei de validare. Fiecare dintre semnatari va înscrie personal numele, ora semnării, functia, urmate de semnătură.

(5) Această procedură se va efectua imediat după terminarea ultimului joc si după redarea sintezei de către calculator.

Art. 65. - (1) Hârtia de imprimantă cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil si se păstrează ca atare, împreună cu acesta, conform normelor legale.

(2) Lunar, până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, organizatorii de astfel de jocuri vor întocmi situatia prevăzută în anexa nr. 11.

Art. 66. - (1) Exploatarea jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune se realizează prin intermediul unor programe informatice specifice jocului de bingo.

(2) În cazul încetării activitătii, programele de joc nu pot fi transmise odată cu înstrăinarea instalatiei.

Art. 67. - (1) În vederea acordării autorizatiei pentru exploatarea jocurilor de noroc, pentru fiecare sală în care urmează a se organiza jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, o echipă de specialisti, formată din reprezentanti ai directiei de specialitate si reprezentanti ai organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului Administratiei si Internelor, în număr de cel putin 5 persoane, se va deplasa la fata locului si va întocmi o notă de constatare privind îndeplinirea conditiilor de autorizare.


(2) Nota de constatare va fi semnată de către toti membrii echipei, precum si de reprezentantul operatorului economic verificat si va fi înaintată comisiei.

 

SECTIUNEA a 5-a

Pariuri în cotă fixă

 

Art. 68. - (1) Activitătile de pariuri în cotă fixă vor fi exploatate în spatii bine delimitate, denumite agentii de pariuri.

(2) În cadrul agentiilor de pariuri, organizatorul este obligat să exploateze activitatea utilizând programe informatice unice si formulare unitare la nivelul organizatorului.

(3) Documentatia tehnico-economică de eficientă prezentată de operatorul economic la autorizare, întocmită pe o perioadă de un an, va contine următoarele date: totalul încasărilor brute estimate, totalul cheltuielilor, pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.

(4) Prin încasări brute se întelege suma totală încasată înainte de deducerea premiilor si a altor cheltuieli.

(5) Lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, organizatorii de astfel de jocuri vor întocmi situatia prevăzută în anexa nr. 12.

(6) Procentul de câstiguri din totalul încasărilor brute va fi de minimum 60%, calculat pentru perioada de valabilitate a autorizatiei.

Art. 69. - În regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioară vor fi precizate toate datele principale privind organizarea activitătii: sistemul de certificare si de omologare a câstigurilor, sistemul de validare a câstigurilor, sistemul de control si de securitate si alte elemente definitorii ale activitătii respective. Modificarea ulterioară a acestora se poate face numai cu aprobarea comisiei.

Art. 70. - (1) Organizatorii sunt obligati să nu practice iluminarea excesivă a intrării sau a locatiei în care exploatează pariurile în cotă fixă, sub orice formă sau prin utilizarea oricăror mijloace, cu exceptia situatiei în care întreaga clădire din care face parte locatia în care se desfăsoară activitatea face obiectul iluminării, alta decât iluminatul stradal.

(2) Organizatorii pot mediatiza activitatea desfăsurată în următoarele conditii:

a) să înscrie denumirea societătii organizatoare, denumirea activitătii sau alte înscrisuri pe care organizatorii le consideră a fi relevante, la intrarea în locatie ori situată pe aceasta, pe un panou sau pe o suprafată vitrată dispusă în spatiul aferent locatiei în limita a 6 m2;

b) panoul prevăzut la lit. a) poate fi iluminat la o intensitate care să permită pe timp de noapte doar vizualizarea înscrisurilor de pe acesta; se interzice folosirea luminilor intermitente sau stroboscopice, precum si a oricăror altor mijloace de iluminat dinamic.

(3) Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafetelor vitrate a afiselor sau a materialelor publicitare în vederea sustinerii campaniilor de informare a clientilor; suprafata fiecărui material în parte nu va putea depăsi 1 m2, iar suprafata totală 3 m2.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Mijloacele de iluminat dinamice (jocuri de lumini, lumini intermitente sau stroboscopice si altele asemenea), utilizate de organizatori pentru mediatizarea activitătilor desfăsurate, în functiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

 

SECTIUNEA a 6-a

Jocuri loto si pariuri mutuale

 

Art. 71. - (1) În întelesul ordonantei de urgentă si al prezentei hotărâri, în categoria jocurilor loto sunt incluse, fără a se limita la acestea, următoarele tipuri de jocuri:

a) jocuri loto cu extrageri pur aleatorii de numere, fără a se limita la acestea: 5/40; 6/49; 3/90; 5/55; 5/45 + 1/20 (JOKER), noroc, loto bingo, Keno si altele asemenea;

b) jocuri loto cu pretrageri pur aleatorii de numere si/sau simboluri, fără a se limita la acestea: loz în plic, loz randalinat, loz capsat, loz anvelopat, loz răzuibil si altele asemenea;

c) jocuri loto - loterii pasive, care se bazează pe extragerea pur aleatorie de bilete, numere si/sau date de identificare ale biletelor, fără a se limita la acestea: Crosul Loteriei; Loteria Cadou; Loteria sărbătorilor de iarnă; Loto Zodiac si altele asemenea;

d) videoloteria - joc tip loto prin care se obtin aleatoriu câstiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influentă/relevantă în obtinerea câstigului. Jocul de videoloterie se realizează printr-o retea unitară de terminale cu circuit închis care functionează numai conectate on-line la un sistem central la nivel national. Sistemul central asigură activarea, monitorizarea permanentă a terminalelor, centralizarea datelor si validarea automată a câstigurilor acordate jucătorilor. Validarea si acordarea câstigului nu implică terminalul utilizat de jucător.

(2) În măsura în care, pentru realizarea obiectului de activitate al Companiei Nationale „Loteria Română" - S.A., adunarea generală a actionarilor decide extinderea activitătii cu noi jocuri de noroc, categoriile de jocuri enumerate la alin. (1)se completează în mod corespunzător, cu conditia ca acestea să respecte prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgentă.

Art. 72. - (1) Pentru jocurile de noroc pentru care Compania Natională „Loteria Română" - S.A. beneficiază de licentă de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, comisia nu emite documentele aferente.

(2) Dispozitiile art. 12 alin. (2) din ordonanta de urgentă nu se aplică Companiei Nationale „Loteria Română" - S.A. pentru jocurile de noroc prevăzute la art. 18 alin. (1) din ordonanta de urgentă, pentru care aceasta beneficiază de licente de organizare a jocurilor de noroc prin efectul legii.

(3) Regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioară utilizate de Compania Natională „Loteria Română" - S.A. pentru jocurile de noroc pentru care aceasta beneficiază de licente de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, sunt cele aprobate la nivelul acestei companii, conform legii, si avizate de către comisie. Avizarea de către comisie, la propunerea Companiei Nationale „Loteria Română" - S.A., se realizează în cel mult 45 de zile de la depunerea documentatiei complete. Regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioară se vor depune la comisie până cel târziu pe data de 15 decembrie pentru anul următor.

(4) Pentru anul 2009, taxele aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv taxele aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, pentru fiecare joc de noroc pentru care Compania Natională „Loteria Română" - S.A. beneficiază de licentă de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, se achită de către aceasta până la data intrării în vigoare a art. 27 alin. (1) din ordonanta de urgentă numai pentru trimestrul IV din anul 2009, proportional cu cuantumurile stabilite în anexa la ordonanta de urgentă, respectiv 25% din taxele anuale datorate.


(5) Pentru anul 2009, regulamentele de joc si regulamentele de ordine interioară utilizate de Compania Natională „Loteria Română" - S.A. pentru jocurile de noroc pentru care aceasta beneficiază de licente de organizare a jocurilor de noroc, respectiv autorizatii de exploatare a jocurilor de noroc, prin efectul legii, se depun până la data de 1 octombrie, termenul de avizare de către comisie fiind cel prevăzut la alin. (3).

Art. 73. - (1) Compania Natională „Loteria Română" - S.A. poate utiliza sistemul computerizat de înregistrare, stocare, omologare si raportare contabilă realizat pentru organizarea si exploatarea pariurilor mutuale, inclusiv sistemul de securizare a transmisiilor, sistemul de transmisie de date (internet, radio, telefon etc.) utilizat la nivelul companiei, precum si cel utilizat pentru locatia aflată la Ministerul Finantelor Publice si pentru organizarea si exploatarea celorlalte jocuri de noroc a căror existentă este prevăzută în ordonanta de urgentă.

(2) Compania Natională „Loteria Română" - S.A. poate exploata jocurile de noroc pentru care detine exclusivitate în conformitate cu prevederile ordonantei de urgentă si ale prezentei hotărâri si pe bază de contract încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice în conditiile legii.

 

CAPITOLULUI

Obligatiile organizatorilor de jocuri de noroc

 

Art. 74. - (1) Organizatorii de jocuri de noroc au, în functie de specificul activitătii de jocuri de noroc desfăsurate, următoarele obligatii:

a) să întretină mijloacele de joc autorizate în conditii corespunzătoare, în scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare prevăzuti în verificările tehnice si în regulamentele de desfăsurare a jocurilor aprobate de comisie;

b) să asigure securitatea utilajelor si a accesoriilor aferente mijloacelor de joc autorizate, cum ar fi: ceasuri, contoare, indicatoare, afisaje electronice, instalatie de alimentare cu energie electrică, inclusiv a sigiliilor aplicate;

c) să tină zilnic la fiecare sală de joc o evidentă completă, clară si detaliată a încasărilor realizate de fiecare mijloc de joc în parte, precum si a premiilor sau câstigurilor acordate, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în limba română;

d) să prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, verificările tehnice ale mijloacelor de joc sau alte documente solicitate de către organele de control prevăzute de lege;

e) să asigure functionarea instalatiilor si a sălilor de joc la nivelul prevăzut de prezenta hotărâre;

f) să nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu masini autorizate în altă locatie decât cea aprobată sau comunicată comisiei, după caz;

g) să nu angajeze sau să nu mentină în functie personalul pentru care în ordonanta de urgentă sau în prezenta hotărâre s-a prevăzut obligativitatea obtinerii avizului organului de politie, în situatia în care s-a obtinut aviz negativ;

h) să tină pentru activitatea de cazinou un registru special, numerotat si snuruit, în care fiecare angajat care are acces în sala de jocuri sau la casieria unitătii să consemneze zilnic banii personali, la intrarea si la iesirea din serviciu;

i) să nu schimbe softul calculatorului coordonator de joc pentru jocurile de noroc fără aprobarea comisiei, existând posibilitatea ca la avizare sau ulterior să se solicite aprobarea pentru dotarea cu un sistem informatic de rezervă identic;

j) să ia măsurile care se impun pentru organizarea activitătii, inclusiv prin pregătirea personalului operator de joc, astfel încât să nu fie eliberate participantilor la joc atestate sau alte documente prin care se certifică câstigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;

k) să nu participe si să nu permită participarea propriilor salariati, direct sau prin interpusi, la propriile jocuri de noroc organizate în conditiile legii;

l) să facă cunoscut în limba română, la loc vizibil, valoarea mizelor, valoarea impulsului, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate sau valoarea premiilor pentru acele jocuri de noroc pentru care se prevede un procent minim de câstig din totalul încasărilor, conform prevederilor prezentei hotărâri, regulamentele de joc, precum si licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatia/autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc, conform prevederilor prezentei hotărâri;

m) să tină un registru unic de control, numerotat, snuruit si stampilat conform prevederilor legale în vigoare;

n) să ia măsurile care se impun în vederea respectării programului de functionare, care va fi afisat vizibil si comunicat organului fiscal teritorial;

o) să respecte reglementările specifice stabilite în sectiunile aplicabile din prezenta hotărâre, conform tipului de joc autorizat;

p) să tină în permanentă la casieria sălii de joc si să pună la dispozitia jucătorilor caietul de reclamatii si sesizări, care va fi numerotat, snuruit si sigilat prin stampilare de către organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în a căror rază teritorială se află sala de joc;

q) să ia măsurile necesare pentru ca fiecare angajat din sălile de jocuri să fie dotat cu un ecuson pe care să fie înscrise numele si prenumele persoanei respective, precum si functia detinută;

r) să nu crediteze participantii la jocul de noroc;

s) să informeze, prin adresă, organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal despre obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si organul fiscal în a cărui arie teritorială se află situată locatia în care sunt exploatate mijloace de joc despre obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia respectivă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestora;

t) să informeze, prin adresă, organul fiscal în a cărui arie teritorială se află situată locatia în care urmează să mute mijloace de joc în termen de 5 zile lucrătoare de la data informării comisiei;

u) să respecte si să îsi desfăsoare activitatea privind jocurile de noroc în conformitate cu prevederile si obligatiile cuprinse în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Personalul propriu angajat de organizatorii de jocuri de noroc pentru organizarea si desfăsurarea activitătii în domeniul reglementat de prezenta hotărâre are, în functie de specificul activitătii de jocuri de noroc desfăsurate, următoarele obligatii:

a) să nu permită participarea minorilor la jocuri de noroc;

b) să nu elibereze jucătorilor atestate sau alte documente prin care se certifică câstigarea de sume de la jocuri de noroc organizate;

c) să nu crediteze participantii la jocul de noroc;

d) să asigure desfăsurarea civilizată a jocurilor de noroc, în sensul respectării ordinii si linistii publice;

e) să respecte programul de functionare al locatiei respective;

f) să poarte la loc vizibil ecusonul pe care sunt înscrise numele si prenumele persoanei respective, precum si functia detinută.

(3) În întelesul prezentului articol, creditarea participantilor la jocurile de noroc reprezintă creditarea directă acordată participantilor, sub orice formă si pentru orice sume, sau acordarea dreptului de participare pe bază de gaj sau altă formă de garantie (introducerea de credite fără achitarea prealabilă a acestora, acordarea de jetoane fără încasarea corespunzătoare a contravalorii acestora etc).

(4) Intră sub incidenta alin. (3) si oferirea din partea participantilor de bunuri, produse sau servicii sub costul, pretul sau tariful practicat pentru bunuri, produse ori servicii identice sau similare si care are ca finalitate acordarea dreptului de joc pentru diferenta de cost, pret sau tarif.


 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 75. - În vederea dispunerii măsurilor prevăzute la art. 17 din ordonanta de urgentă, organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a organizatorilor de jocuri de noroc vor informa comisia în termen de cel mult 5 zile lucrătoare despre neîndeplinirea de către acestia a obligatiilor declarative si de plată sau despre neconstituirea la termen ori la valoarea integrală a garantiilor de acoperire a riscului de neplată a obligatiilor fată de bugetul general consolidat.

Art. 76. - (1) Constituie contraventii la regimul exploatării jocurilor de noroc următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor: art. 1 alin. (10) si (11), art. 7 alin. (1)-(3), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (1) si (2), art. 18 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (6), art. 23 alin. (1)-(3) si (7), art. 24, art. 30 alin. (2), art. 31-33, art. 35, 38, 50, 62-65, art. 69, art. 74 alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), h), j), k), r) si u);

b) mentinerea în functiune a mijloacelor de joc care nu îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 19 alin. (2) si (5);

c) nerespectarea prevederilor de păstrare a înregistrărilor video în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2);

d) nerespectarea conditiilor avute în vedere la autorizare si prevăzute în nota de constatare întocmită pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, pe întreaga perioadă de functionare;

e) nerespectarea prevederilor: art. 15 alin. (4) si (6), art. 18 alin. (3), art. 21 alin. (3) si (5), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (3), art. 36, 37, 39, art. 40-41, art. 47, art. 51-53, art. 56, art. 58-59, art. 68, 70, art. 74 alin. (1) lit. a), i), I), m), n), o), p), q), s) si t).

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă, după cum urmează:

a) între 25.000-50.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c);

b) între 10.000-25.000 lei, faptele prevăzute la alin. (1) lit. djsie).

(3) Comisia poate dispune, în functie de consecintele produse, măsura suspendării autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 6 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locatie, în functie de gravitatea faptelor constatate si a consecintelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c).

(4) Comisia poate dispune, în functie de consecintele produse, măsura suspendării autorizatiei/autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc până la 3 luni, pentru fiecare mijloc de joc în parte sau pentru toate mijloacele de joc situate într-o locatie, în functie de gravitatea faptelor constatate si a consecintelor ce decurg din acestea, pentru una dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) si e).

(5) În aplicarea prevederilor alin. (3) si (4), organele cu atributii de control vor înainta propunerea de sanctionare si perioada propusă, însotite de întreaga documentatie care stă la baza propunerii.

Art. 77. - (1) Organele abilitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si organele sale subordonate si ale Ministerului Administratiei si Internelor-Inspectoratul General al Politiei Române si organele sale subordonate au drept de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor contraventionale, de control asupra evidentei financiar-contabile, modului de functionare a jocurilor de noroc, de admitere a jucătorilor în incintă, precum si asupra altor aspecte legate de modul de desfăsurare a activitătii privind jocurile de noroc, stabilite prin ordonanta de urgentă sau prin prezenta hotărâre.

(2) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor are drept de control conform competentelor atribuite prin legislatia specifică în vigoare în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si a finantării terorismului.

(3) În cursul actiunilor de verificare si control asupra respectării prevederilor ordonantei de urgentă si ale prezentei hotărâri, organele abilitate mentionate la alin. (1) vor sesiza Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni legate de operatiuni de spălare a banilor sau asupra oricăror nerespectări ale obligatiilor prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 78. - (1) În întelesul art. 23 alin. (3) din ordonanta de urgentă, prin concursuri clandestine organizate în alte conditii decât cele prevăzute de normele legale în vigoare se întelege acele concursuri care nu se desfăsoară într-un cadru organizat si avizat de autorităti, cum ar fi: lupte de câini, de cocosi sau alte animale, curse auto desfăsurate în alte conditii decât cele pentru care se detin autorizatii etc.

(2) În întelesul art. 23 alin. (3) din ordonanta de urgentă, prin organizarea de jocuri clandestine ale căror rezultate pot fi influentate prin dexteritatea mânuitorului mijloacelor de joc în scopul obtinerii unor venituri se întelege jocurile tip alba-neagra în care se utilizează mijloace de joc, cum ar fi: cărti de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bilă etc.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 79. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 80. - Atributiile si Regulamentul de organizare si functionare ale comisiei, precum si competentele în domeniul jocurilor de noroc stabilite de ordonanta de urgentă si de prezenta hotărâre ale directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 81. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 22 aprilie 1999, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 870.

 


ANEXA Nr. 1a)*)

 

 

LICENTA

 

AUTORIZATIE DE EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC

 

AUTORIZATIE DE EXPLOATARE A JOCURILOR DE NOROC TIP SLOT-MACHINE


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 2

 

DOCUMENTELE

necesare pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc

 

În vederea obtinerii licentei de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici vor înainta comisiei un dosar continând, în principal, următoarele documente:

1. cererea prin care se solicită comisiei acordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) si tipul de activitate pentru care se solicită licenta. în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care să rezulte:

- elementele de identificare ale operatorului economic (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare);

- capitalul social subscris si vărsat;

- structura actionariatului sau a asociatilor, după caz;

- numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;

- obiectul principal de activitate. Obligatoriu trebuie să contină si activitatea „jocuri de noroc si pariuri", cod CAEN 9200;

- sediile secundare înregistrate si adresa acestora;

3. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului;

4. avizul organelor de politie acordat tuturor reprezentantilor legali ai operatorului economic. în situatia în care reprezentant legal este un operator economic, se va prezenta avizul organelor de politie acordat tuturor reprezentantilor legali ai acestuia;

5. declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situatia în care există mai multi reprezentanti legali, se va prezenta declaratia fiecăruia) din care să rezulte următoarele:

- operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

- reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum aceasta este reglementată de lege;

- reprezentantul legal are experientă în domeniul organizării si exploatării de jocuri de noroc;

- reprezentantul legal cunoaste legislatia specifică în vigoare;

6. certificatul de cazier judiciar sau alt act emise de autoritătile competente pe a căror rază de competentă se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut al reprezentantului legal/reprezentantilor legali (în situatia în care există mai multi reprezentanti legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritătile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestuia nu s-a pronuntat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infractiune prevăzută de ordonanta de urgentă sau pentru o altă infractiune săvârsită cu intentie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

7. certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;

8. numai pentru activitatea de cazinou - dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal acordată de Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

9. numai pentru activitatea de pariuri în cotă fixă - declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are, direct sau prin interpusi, legătură cu activitătile ale căror evenimente fac obiectul pariurilor pentru care se solicită licenta.

 

ANEXA Nr. 3

 

DOCUMENTELE

necesare pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc

 

A. Pentru autorizatiile de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine:

1. cererea privind autorizarea mijloacelor de joc tip slot-machine. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum si spatiile de joc în care urmează a se desfăsura activitatea, distinct pentru fiecare locatie în parte, în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. regulamentul de functionare al fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câstiguri din totalul rulajului încasărilor;

3. actele privind dreptul de proprietate sau de folosintă a spatiului de joc;

4. regulamentul de ordine interioară privind organizarea si desfăsurarea activitătii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidentă financiar-contabilă, modul de asigurare a securitătii documentelor, a valorilor etc;

5. dovada privind verificarea tehnică a masinilor electronice cu câstiguri eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;

6. documentele care atestă provenienta legală a masinilor electronice cu câstiguri;

7. dovada privind constituirea fondului de garantie;

8. declaratie pe propria răspundere din partea organizatorului că spatiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I.;

9. pentru mutarea mijloacelor de joc:

a) notificare privind înregistrarea mutării. Notificarea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum si spatiul de joc în care urmează a se desfăsura activitatea. în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) dovada înregistrării spatiului în care urmează a se desfăsura activitatea ca punct de lucru al organizatorului la oficiul registrului comertului;


B. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc în cazinouri:

1. cererea privind autorizarea activitătii. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum si spatiul de joc în care urmează a se desfăsura activitatea. în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. o descriere amănuntită a activitătii, inclusiv schita spatiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază si auxiliare;

3. regulamentul de functionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câstiguri din totalul rulajului încasărilor;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosintă a spatiului de joc;

5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea si desfăsurarea activitătii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidentă financiar-contabilă, modul de asigurare a securitătii documentelor, a valorilor etc;

6. dovada privind verificările tehnice eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală (numai acolo unde este cazul);

7. documentele care atestă provenienta legală a mijloacelor de joc;

8. dovada privind constituirea fondului de garantie;

9. persoana desemnată la nivelul conducerii executive pentru asigurarea conformitătii privind conditiile de autorizare;

10. declaratie pe propria răspundere din partea organizatorului că spatiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I.;

11. pentru completare cu noi mijloace de joc:

c) cererea privind completarea autorizatiei. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum si spatiul de joc în care urmează a se desfăsura activitatea. în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

d) o descriere amănuntită a activitătii, inclusiv nouă schită a spatiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc;

e) regulamentul de functionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câstiguri din totalul rulajului încasărilor;

f) documentele care atestă provenienta legală a mijloacelor de joc;

g) dovada privind constituirea fondului de garantie;

h) dovada privind verificarea tehnică eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală (numai acolo unde este cazul).

C. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc tip bingo în sală:

1. cererea privind autorizarea activitătii. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, precum si spatiul de joc în care urmează a se desfăsura activitatea. în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. o descriere amănuntită a activitătii, inclusiv schita spatiilor de joc, cu locul de amplasare a mijloacelor de joc de bază si auxiliare;

3. regulamentul de functionare, în care va fi precizat, obligatoriu, procentul acordat pentru câstiguri din totalul rulajului încasărilor;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosintă a spatiului de joc;

5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea si desfăsurarea activitătii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidentă financiar-contabilă, modul de asigurare a securitătii documentelor, a valorilor etc;

6. dovada privind verificarea tehnică a turbosuflantei, eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;

7. documentele care atestă provenienta legală a mijloacelor de joc de bază si auxiliare;

8. dovada privind constituirea fondului de garantie;

9. declaratie pe propria răspundere din partea organizatorului că spatiul în care urmează a fi exploatate mijloacele de joc corespunde din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I.

D. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariu în cotă fixă:

1. cererea privind autorizarea activitătii. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, genul de activitate pentru care se solicită aprobarea, precum si locatiile (agentiile) în care urmează a se desfăsura activitatea. în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. o descriere amănuntită a activitătii, inclusiv locatia în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de interconectivitate cu agentiile de pariuri, modalitatea si garantarea securizării informatiilor centralizate care privesc totalul rulajelor pentru fiecare agentie de pariuri în parte, precum si modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finantelor Publice;

3. regulamentul de functionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat, acolo unde este cazul, procentul acordat pentru câstiguri din totalul rulajului încasărilor;

4. actele privind dreptul de proprietate sau de folosintă a spatiilor de joc (numai pentru punctele de lucru care nu sunt cuprinse în certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului);

5. regulamentul de ordine interioară privind organizarea si desfăsurarea activitătii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidentă financiar-contabilă, modul de asigurare a securitătii documentelor, a valorilor etc, precum si locatia în care este amplasat serverul;

6. un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către detinătorul de drept al programului informatic;

7. dovada privind constituirea fondului de garantie;

8. declaratie pe propria răspundere din partea organizatorului că spatiile în care urmează a fi desfăsurată activitatea corespund din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I.;

9. pentru completare cu noi agentii de pariuri:

a) cererea privind înregistrarea noilor agentii de pariuri. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, locatia agentiilor si terminalele interconectate în sistem din cadrul acestora. în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) modalitatea de interconectivitate cu serverul de referintă al sistemului;


c) dovada privind constituirea fondului de garantie;

d) declaratie pe propria răspundere din partea organizatorului că spatiul/spatiile în care urmează a fi desfăsurată activitatea corespunde din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I.

E. Pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune:

1. cererea privind autorizarea activitătii. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, tipul si seria mijloacelor de joc care fac obiectul cererii, locatia în care urmează a se desfăsura activitatea (componenta televizată), precum si locatiile (agentiile) prin care urmează a se face distributia cartoanelor. în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

2. regulamentul de ordine interioară privind organizarea si desfăsurarea activitătii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidentă financiar-contabilă, modul de asigurare a securitătii documentelor, a valorilor etc, inclusiv locatia în care este amplasat serverul. Se vor preciza modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic, modalitatea si garantarea securizării informatiilor centralizate, precum si modalitatea de interconectare cu sistemul instalat la nivelul Ministerului Finantelor Publice;

3. acordul încheiat pentru derularea activitătii cu difuzorul de programe televizate;

4. regulamentul de functionare a fiecărui joc în parte, în care va fi precizat procentul acordat pentru câstiguri din totalul rulajului încasărilor;

5. dovada privind verificarea tehnică a turbosuflantei, eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală;

6. documentele care atestă provenienta legală a mijloacelor de joc de bază si auxiliare;

7. dovada privind constituirea fondului de garantie;

8. avizul emis de Compania Natională „Loteria Română" - S.A. conform căruia jocurile de noroc propuse a fi autorizate nu încalcă dreptul de exclusivitate si nu impietează asupra realizării obiectului de activitate al acesteia;

9. declaratie pe propria răspundere din partea organizatorului că spatiile în care urmează a fi desfăsurată activitatea de distributie a cartoanelor corespund din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I.;

10. pentru completare cu noi agentii:

a) cererea privind înregistrarea noilor agentii. Cererea va fi redactată si dactilografiată în limba română, va fi semnată si stampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic si va contine: datele de identificare ale solicitantului, locatia agentiilor si modalitatea de colectare a datelor în sistemul informatic. în măsura dezvoltării aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) dovada privind constituirea fondului de garantie;

c) declaratie pe propria răspundere din partea organizatorului că spatiul/spatiile în care urmează a fi desfăsurată activitatea corespunde/corespund din punct de vedere sanitar si respectă normele P.S.I.

 

ANEXA Nr. 4

 

DECLARATIE

privind importul, achizitia intracomunitară sau productia mijloacelor de joc

 

            Subsemnatul, ......................, legitimat cu ...................., având calitatea de administrator al Societătii Comerciale ..........................., cu sediul social în: judetul....................., localitatea........................., str................nr......., bl......, sc. ......, et........, ap........., cod postal ........., având codul unic de înregistrare ......................, prin prezenta declar importul/achizitia intracomunitară/productia unui număr de............mijloace de joc, astfel:

 

Nr. crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Producătorul

Anul de fabricatie

Locul de depozitare a mijlocului de joc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

 

DECLARATIE

privind vânzarea/cumpărarea mijloacelor de joc

 

            Subsemnatul,........................................, legitimat cu........................................., având calitatea de administrator al Societătii Comerciale..........................................., cu sediul social în: judetul........................, localitatea........................., str.................nr......, bl......, sc....., et......, ap......, cod postal.........., având codul unic de înregistrare........................, prin prezenta declar vânzarea/cumpărarea unui număr de...........mijloace de joc, astfel:

 

Nr. crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Producătorul

Anul de fabricatie

Locul de depozitare a mijlocului de joc*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează numai de operatorul economic care achizitionează mijloacele de joc.


 

ANEXA Nr. 6

 

DECLARATIE

privind scoaterea din functiune a mijloacelor de joc

 

            Subsemnatul,...................................., legitimat cu................, având calitatea de administrator al Societătii Comerciale ...................., cu sediul social în: judetul......., localitatea ..... str......nr....., bl. ..., sc....., et....., ap....., cod postal..... având codul unic de înregistrare.............., prin prezenta declar scoaterea din functiune a unui număr de......mijloace de joc, astfel:

 

Nr. crt.

Tipul mijlocului de joc

Seria mijlocului de joc

Producătorul

Anul de fabricatie

Modul de scoatere din functiune*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Casare, export, stocare, conservare.

 

ANEXA Nr. 7

 

Organizator: Societatea Comercială................................

Sala din............................................................................

Data...............................

 

NOTIFICARE

privind organizarea sistemelor de joc tip jack-pot

 

            Subsemnatul, .............................., legitimat cu ............., având calitatea de administrator al Societătii Comerciale .........................., cu sediul social în: judetul......................, localitatea......................, str...................nr....., bl....., sc....., et. ..., ap....., cod postal ..... având codul unic de înregistrare....., prin prezenta vă notificăm organizarea unui număr de .... sisteme de joc tip jack-pot, astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Identificarea sistemului de tip jack-pot

Număr de slot-machine interconectate

Tip slot-machine

Serie slot-machine

Locatia sistemului de tip jack-pot

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 8a)

 

Organizator: Societatea Comercială................................

Detinătorul spatiului: Societatea Comercială...................

Sala din............................................................................

Data...............................

 

SITUATIA ÎNCASĂRILOR ZILNICE

obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A- nr. crt.;

- B - seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

- C - indexul contoarelor la început (Si);


- D - indexul contoarelor la sfârsit (Sf);

- E - factorul de multiplicare (F);

- F - diferenta dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F;

- G - soldul impulsurilor;

- H - pret/impuls.

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

Încasări/acu­mulare jack-pol

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

= 11-12-13

lei

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=14x15

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SLOT-MACH INE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL JACK-POT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL LEI:

 

Întocmit

Numele si prenumele

Functia.......................

Semnătura.................

 

Instructiuni de completare a formularului „Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)"

Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei) se poate întocmi în format electronic sau pe hârtie.

În situatia în care operatorul economic întocmeste Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei) în format electronic, este obligat să pună la dispozitia organelor cu atributii de control, la solicitarea acestora, în format hârtie.

În situatia în care operatorul economic întocmeste Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei) în format hârtie, formularul are dimensiunea unei coli de hârtie format A4. Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se snuruieste si se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestuia.

Se întocmeste de către organizator la locul de desfăsurare a activitătii.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeste registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.

 

Modul de completare:

- col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locatii, se va mentiona pe lângă numărul atribuit si cuvântul „extins";

- col. 1 = seria mijlocului de joc;

- col. 2 (I) = indexul la începutul zilei pentru contorul de intrări;

- col. 3 (Ej) = indexul la începutul zilei pentru contorul de iesiri;

- col. 4 (Ei) = indexul la începutul zilei pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 5 (I) = indexul la sfârsitul zilei pentru contorul de intrări;

- col. 6 (Ej) = indexul la sfârsitul zilei pentru contorul de iesiri;

- col. 7 (Ei) = indexul la sfârsitul zilei pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

- col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri;

- col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 11 = rulaje în cursul zilei - intrări (col. 5 -col. 2)x col. 8;

- col. 12 = rulaje în cursul zilei - iesiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9;

- col. 13 = rulaje în cursul zilei - iesiri impulsuri (col. 7- col. 4)x col. 10;

- col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 - col. 12 - col. 13);

- col. 15 = pretul unui impuls în lei;

- col. 16 = încasări în lei din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă


*) Factorul de multiplicare este mentionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.


 

ANEXA Nr. 8b)

 

Organizator: Societatea Comercială................................

Detinătorul spatiului: Societatea Comercială...................

Sala din:...........................................................................

Data...............................

 

SITUATIA ÎNCASĂRILOR ZILNICE

obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută)

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A- nr. crt.;

- B - seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

- C - indexul contoarelor la început (Si);

- D - indexul contoarelor la sfârsit (Sf);

- E - factorul de multiplicare (F);

- F - diferenta dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F;

- G - soldul impulsurilor;

- H - pret/impuls.

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

Încasări/acumulare jack-pot

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

= 11-12-13

Valută

Valută

lei

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=14x15

17

18=16x17

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SLOT-MACHINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

TOTAL JACK-POT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

            total (valută)....................=...................lei

 

Numele si prenumele

Functia......................

Semnătura.................

 

Instructiuni de completare a formularului „Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută)"

Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută) se poate întocmi în format electronic sau pe hârtie.

În situatia în care operatorul economic întocmeste Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută) în format electronic, este obligat să pună la dispozitia organelor cu atributii de control, la solicitarea acestora, în format hârtie.

În situatia în care operatorul economic întocmeste Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută) în format hârtie, formularul are dimensiunea unei coli de hârtie format A4. Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se snuruieste si se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestuia.

Se întocmeste de către organizator la locul de desfăsurare a activitătii.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeste registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.

Modul de completare:

- col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locatii, se va mentiona pe lângă numărul atribuit si cuvântul „extins".

- col. 1 = seria mijlocului de joc;

- col. 2 (I) = indexul la începutul zilei pentru contorul de intrări;

- col. 3 (Ej) = indexul la începutul zilei pentru contorul de iesiri;

- col. 4 (Ei) = indexul la începutul zilei pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 5 (I) = indexul la sfârsitul zilei pentru contorul de intrări;


- col. 6 (Ej) = indexul la sfârsitul zilei pentru contorul de iesiri;

- col. 7 (Ei) = indexul la sfârsitul zilei pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

- col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri;

- col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 11 = rulaje în cursul zilei - intrări (col. 5 -col. 2)x col. 8;

- col. 12 = rulaje în cursul zilei - iesiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9;

- col. 13 = rulaje în cursul zilei - iesiri impulsuri (col. 7- col. 4)x col. 10;

- col. 14 = sold impulsuri (col. 11 - col. 12 - col. 13);

- col. 15 = pretul unui impuls în .... (valută);

- col. 16 = încasări în............(valuta) din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de

tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă;

- col. 17 = cursul de schimb al ... (valută), stabilit de Banca Natională a României pentru ziua respectivă;

- col. 18 = încasări în lei din exploatarea jocului (col. 16 x col. 17)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă.


*) Factorul de multiplicare este mentionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.

 

ANEXA Nr. 9a)

 

Organizator: Societatea Comercială.............

Detinătorul spatiului: Societatea Comercială

Sala din.........................................................

Luna.............., anul..........

 

SITUATIA ÎNCASĂRILOR LUNARE

obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A- nr. crt.;

- B - seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

- C - indexul contoarelor la început (Si);

- D - indexul contoarelor la sfârsit (Sf);

- E - factor de multiplicare (F);

- F - diferenta dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F;

- G - soldul impulsurilor;

- H - pret/impuls.

 

A

B

C

D

E

F

G

H

Încasări/acumulare

Jack-pot

 

 

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

=11-12-13

lei

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=14x15

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SLOT-MACHINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL JACK-POT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL LEI:

 

Întocmit

Numele si prenumele

Functia......................

Semnătura.................

 

Instructiuni de completare a formularului „Situatia încasărilor lunare obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)"

Formular format A4 pentru activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine.

Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se snuruieste si se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestuia.

Se întocmeste de către organizator la locul de desfăsurare a activitătii.

Serveste la centralizarea încasărilor din exploatarea sistemelor de tip slot-machine.

Se întocmeste lunar, pe baza datelor din formularul „Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (lei)" întocmit pe format electronic sau pe format hârtie.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeste registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.


Modul de completare:

- col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locatii, se va mentiona pe lângă numărul atribuit si cuvântul „extins";

- col. 1 = seria mijlocului de joc;

- col. 2 (I) = indexul la începutul lunii pentru contorul de intrări;

- col. 3 (Ej) = indexul la începutul lunii pentru contorul de iesiri jetoane;

- col. 4 (Ei) = indexul la începutul lunii pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 5 (I) = indexul la sfârsitul lunii pentru contorul de intrări;

- col. 6 (Ej) = indexul la sfârsitul lunii pentru contorul de iesiri jetoane;

- col. 7 (Ei) = indexul la sfârsitul lunii pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

- col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri jetoane;

- col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 11 = rulaje în cursul lunii - intrări (col. 5 - col. 2) x col. 8;

- col. 12 = rulaje în cursul lunii - iesiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9;

- col. 13 = rulaje în cursul lunii - iesiri impulsuri ( col. 7 - col. 4) x col. 10;

- col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 - col. 12 - col. 13);

- col. 15 = pretul unui impuls în lei;

- col. 16 = încasări în lei din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă care trebuie să fie egale cu totalul obtinut prin însumarea valorilor înscrise în col. 16 din formularul „Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine (lei)".


*) Factorul de multiplicare este mentionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.

 

ANEXA Nr. 9b)

 

Organizator: Societatea Comercială................................

Detinătorul spatiului: Societatea Comercială...................

Sala din............................................................................

Luna.............., anul..............

 

SITUATIA ÎNCASĂRILOR LUNARE

obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută)

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- A- nr. crt.;

- B - seria mijlocului de joc/numărul atribuit de organizator pentru sistemul de tip jack-pot;

- C - indexul contoarelor la început (Si);

- D - indexul contoarelor la sfârsit (Sf);

- E - factorul de multiplicare (F);

- F - diferenta dintre indexurile contoarelor (D) = (Sf - Si) x F;

- G - soldul impulsurilor;

- H - pret/impuls.

 

A

B

 

C

 

 

D

 

 

E

 

 

F

 

G

H

Încasări/acumulare jack-pot

 

 

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

I

Ej

Ei

=11-12-13

Valută

Valută

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=14x15

18=16x17

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SLOT-MACHINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

TOTAL JACK-POT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            TOTAL LEI: ...................


 

Întocmit

Numele si prenumele............................

Functia ..................................................

Semnătura............................................

 

Instructiuni de completare a formularului „Situatia încasărilor lunare obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută)"

Formular format A4 pentru activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine.

Formularele se leagă într-un registru de 100 de file, care se snuruieste si se numerotează. Se înregistrează de către organizator la organul fiscal competent cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestuia.

Se întocmeste de către organizator la locul de desfăsurare a activitătii.

Se întocmeste lunar, pe baza datelor din formularuf„Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a sistemelor de tip slot-machine (valută)" întocmit pe format electronic sau pe format hârtie.

Nu circulă în afară, fiind document de înregistrare contabilă primară, pe baza căruia se întocmeste registrul de casă.

Se arhivează, după completarea registrului, de către organizator, la sediul acestuia.

Modul de completare:

- col. 0 = numărul de ordine al aparatului în sală/numărul de ordine atribuit de organizator sistemului de tip jack-pot organizat. Pentru sistemele organizate prin interconectarea de mijloace de joc din mai multe locatii, se va mentiona pe lângă numărul atribuit si cuvântul „extins";

- col. 1 = seria mijlocului de joc;

- col. 2 (I) = indexul la începutul lunii pentru contorul de intrări;

- col. 3 (Ej) = indexul la începutul lunii pentru contorul de iesiri jetoane;

- col. 4 (Ei) = indexul la începutul lunii pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 5 (I) = indexul la sfârsitul lunii pentru contorul de intrări;

- col. 6 (Ej) = indexul la sfârsitul lunii pentru contorul de iesiri jetoane;

- col. 7 (Ei) = indexul la sfârsitul lunii pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 8 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de intrări;

- col. 9 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri jetoane;

- col. 10 = factorul de multiplicare*) pentru contorul de iesiri impulsuri;

- col. 11 = rulaje în cursul lunii - intrări (col. 5 - col. 2) xcol. 8;

- col. 12 = rulaje în cursul lunii - iesiri jetoane (col. 6 - col. 3) x col. 9;

- col. 13 = rulaje în cursul lunii - iesiri impulsuri (col. 7 - col. 4)xcol. 10;

- col. 14 = soldul impulsurilor (col. 11 - col. 12 - col. 13);

- col. 15 = pretul unui impuls în......(valuta);

- col. 16 = încasări în .... (valuta) din exploatarea jocului (col. 14 x col. 15)/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, care trebuie să fie egale cu totalul obtinut prin însumarea valorilor înscrise în col. 16 din formularul „Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine (valută)", respectiv sumele acumulate în toate sistemeleorganizate prin mijloacele din incinta respectivă;

- col. 17 = încasări în lei din exploatarea jocului/sumele acumulate în fiecare sistem de tip jack-pot, care trebuie să fie egale cu totalul obtinut prin însumarea valorilor înscrise în col. 18 din formularul „Situatia încasărilor zilnice obtinute din activitatea de exploatare a mijloacelor de joc tip slot-machine (valută)", respectiv sumele acumulate în toate sistemele organizate prin mijloacele din incinta respectivă.


*) Factorul de multiplicare este mentionat în dovada privind verificarea tehnică, pentru fiecare contor în parte.

 

ANEXA Nr. 10a)

 

Organizator: Societatea Comercială ...............................

Data............................................

SITUATIA ZILNICĂ

privind încasările la mesele de joc

 

 

Masa de joc

Contravaloarea jetoanelor la începutul jocului

Contravaloarea jetoanelor la sfârsitul jocului

Diferenta

Numerar

Total încasări

In valută (simbol)

în lei

In valută (simbol)

în lei

In valută (simbol)

în lei

In valută (simbol)

în lei

In valută (simbol)

în lei

1

2

3

4

5

6=4-2

7=5-3

8

9

10=6+8

11=7+9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

...............................

Contabil-sef,

...............................

Casier,

...............................


Instructiuni de completare a formularului „Situatia zilnică privind încasările la mesele de joc"

Formular format A4 specific activitătii de cazinou.

Serveste ca document de înregistrare în contabilitate a încasărilor de la mesele de joc.

Se întocmeste zilnic de către compartimentul de contabilitate, pe baza documentelor primare de închidere a jocurilor.

Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

Se avizează în compartimentul contabilitate, împreună cu documentele justificative si cu notele contabile.

Modul de întocmire:

- col. 1 = tipul si numărul mesei de joc exploatate. De exemplu: AR 1 = masa de ruletă 1; BJ 1 = masa Black-Jack 1 etc;

- col. 2 = valoarea jetoanelor(chips) la deschiderea jocurilor în.... (valuta), atunci când operarea se face în valută; în cazul operării în lei, se completează cu 0 (zero);

- col. 3 = valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor în lei; atunci când se operează în valută, suma reprezintă transformarea valutei în lei, la cursul de schimb al Băncii Nationale a României din ziua respectivă (col. 2 x cursul Băncii Nationale a României al .... - valuta - din ziua respectivă);

- col. 4 = valoarea jetoanelor (chips) la închiderea jocurilor în valută; atunci când se operează în lei, coloana se completează cu 0 (zero);

- col. 5 = valoarea jetoanelor (chips) la închiderea jocurilor în lei; atunci când se operează în valută, coloana se completează cu suma reprezentând col. 4 x cursul de schimb al Băncii Nationale a României al ... (valuta) din ziua respectivă;

- col. 6 = diferenta dintre valoarea în valută a jetoanelor (chips) la deschidere si valoarea în valută a jetoanelor (chips) la închidere;

- col. 7 = idem col. 6, în lei;

- col. 8 = suma în valută, numerar, aflată la masa de joc; în cazul operării în lei, se completează cu 0 (zero);

- col. 9 = suma în lei, numerar, aflată la masa de joc; în cazul operării în valută, se transformă suma de la col. 8 în lei, la cursul de schimb al Băncii Nationale a României al ... (valuta) din ziua respectivă;

- col. 10 = total încasări în valută (col. 6 + coi. 8); în cazul operării în lei, se completează cu 0 (zero);

- col. 11 = total încasări în lei (col. 7 + col. 9); în cazul operării în valută, se completează cu suma reprezentând transformarea sumei în valută de la col. 10, la cursul de schimb al Băncii Nationale a României al .... (valuta) din ziua respectivă.

 

ANEXA Nr. 10b)

 

Organizator: Societatea Comercială...................................

 

CENTRALIZATORUL

încasărilor la mesele de joc pe luna........., anul

 

 

Ziua

încasări

Plăti premii

Total încasări

în valută (simbol)

în lei

în valută (simbol)

în lei

în valută (simbol)

în lei

1

2

3

4

5

6=2-4

7=3-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Curs: 1 ... (valuta) =............lei

 

 

 

Director,

...............................

 

Contabil-sef,

...............................

Casier,

...............................

 

Instructiuni de completare a formularului „Centralizatorul încasărilor la mesele de joc pe luna............, anul.........."

Formular format A4 specific activitătii de cazinou:

1. Serveste la:

- stabilirea bazei de impozitare a încasărilor din activitatea de cazinou;

- înregistrarea în contabilitate a veniturilor si cheltuielilor de exploatare a meselor de joc.

2. Se întocmeste de către compartimentul financiar-contabil în două exemplare:

- un exemplar se arhivează la nota contabilă;

- un exemplar se arhivează într-un dosar separat, în cadrul compartimentului financiar-contabil.


Modul de întocmire:

- col. 1 = ziua de desfăsurare a jocurilor;

- col. 2 = încasări în .... (valuta); în cazul operării în valută, atunci când rezultatul a fost pozitiv, suma se preia din formularul „Situatia zilnică a încasărilor", rândul „Total" - col. 10;

- col. 3 = idem col. 2, în lei; suma se preia din formularul „Situatia zilnică a încasărilor", rândul „Total" - col. 11;

- col. 4 = plăti premii în ... (valuta); în cazul operării în valută, atunci când rezultatul zilei a fost negativ (pierdere), rândul „Total" -col. 10;

- col. 5 = idem col. 4, în lei, rândul „Total" - col. 11;

- col. 6 = încasări în valută, cumulate de la începutul lunii.

Exemplu: la data de 5 a lunii se cumulează încasările în valută de la col. 2 pentru zilele de 1, 2, 3, 4 si 5 ale lunii, din care se scad zilele cu minus din perioada respectivă;

- col. 7 = idem col. 6, în lei. Rândul „Total" = rând de control Total col. 2 - total col. 4 = total col. 6 Total col. 3 - total col. 5 = total col. 7.

3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.

 

ANEXA Nr. 11

 

Organizator .....................

Data............

 

SITUATIA

privind încasările lunare la sala de joc tip Dingo/jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune

 

Nr. crt.

Indicatorul

Valoarea

1.

TOTAL VÂNZĂRI

 

2.

Premiile acordate

 

 

Nr. crt.

Indicatorul

Valoarea

2.1.

Premii de linie

 

2.2.

Premii de bingo

 

2.3.

Premii de bingo acumulate

 

2.4.

Premii speciale

 

2.5.

TOTAL PREMII ACORDATE:(rd. 2.1 +...+ rd. 2.4)

 

3.

TOTAL ÎNCASĂRI (rd. 1 - rd. 2.5):

 

 

Director,

..........................

Casier,

..........................

 

Instructiuni de completare a formularului „Situatia privind încasările lunare la sala de joc tip bingo/jocuri bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune"

 

Se întocmeste în 3 exemplare, de către casierul general, într-un registru de evidentă alcătuit din 100 de file, care trebuie snuruit, numerotat si vizat de către organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal al operatorului economic. Se întocmeste pe baza „situatiilor zilnice ...". Modul de completare a formularului:

- rd. 1 = valoarea cartoanelor vândute pentru jocurile din ziua respectivă; se cumulează totalurile zilnice ale vânzărilor din „situatiile zilnice ...";

- rd. 2.1 - 2.4 - se totalizează valorile înscrise în „situatiile zilnice...".


 

ANEXA Nr. 12

 

Organizator........................

Data..................................

 

SITUATIA LUNARĂ

privind încasările din organizarea de tip pariuri în cotă fixă

 

            1. încasări din vânzarea biletelor

 

Nr. crt.

Indicatorul

Valoarea

1.1.

Cumulat în luna precedentă

 

1.2.

Luna curentă

 

1.3.

Cumulat la sfârsitul perioadei de raportare

 

 

            2. Premiile acordate

 

 

 

Nr. crt.

Felul premiului

Valoarea

2.1.

Cumulat în luna precedentă

 

2.2.

Luna curentă - total, din care:

 

 

- ..............................................

 

 

2.3.

Cumulat la sfârsitul perioadei de raportare

 

 

3. Taxa efectiv datorată

 

 

4. Taxa virată anterior

 

 

5. Diferenta de taxă datorată

 

 

Director,

...................................

Casier,

...................................

 

 

 

 

Instructiuni de completare a formularului „Situatia lunară privind încasările din organizarea de tip pariuri în cotă fixă"

Se întocmeste în 3 exemplare, de către casierul general, într-un registru de evidentă alcătuit din 100 de file, care trebuie snuruit, numerotat si vizat de către organul fiscal teritorial în a cărui rază se situează spatiul în care se desfăsoară jocurile. Modul de completare a formularului:

- rd. 1. - valoarea biletelor de participare vândute pentru jocurile organizate în luna respectivă; se cumulează totalurile zilnice ale vânzărilor;

- rd. 2.1 -2.4 - se totalizează valorile.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Melinte Doina Ofelia în functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Melinte Doina Ofelia se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2009.

Nr. 594.


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea tematicilor pentru examenul de medic primar Chirurgie orală si maxilo-facială si pentru examenul de medic primar Chirurgie dento-alveolară

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe nr. I.B. 7.412 din 24 iulie 2009,

având în vedere prevederile art. 4 pct. 16 si 20 si ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Tematica pentru examenul de medic primar Chirurgie orală si maxilo-facială, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Tematica pentru examenul de medic primar Chirurgie dento-alveolară, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 februarie 2010.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Aurel Nechita,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iulie 2009.

Nr. 952.

 

ANEXA Nr. 1

 

TEMATICA

pentru examenul de medic primar Chirurgie orală si maxilo-facială

 

Probe de concurs*):

1. Probă clinică

2. Probă clinică

3. Probă practică (executarea unei tehnici chirurgicale din tematică)

 

PROBA PRACTICĂ

1. Tratamentul chirurgical al infectiilor oro-maxilo-faciale pentru:

- spatiile fasciale;

- supuratii difuze;

- fasciite necrozante;

- infectii nespecifice ale oaselor maxilare.

2. Sechestrectomia în osteomielită si osteonecroză

3. Corticotomia în osteomielită maxilarelor

4. Osteosinteza fracturilor de mandibulă

5. Osteosinteza fracturilor de etaj mijlociu al fetei

6. Hemirezectia de maxilar

7. Rezectia marginală sau segmentară în patologia tumorală maxilo-mandibulară cu plastie reconstructivă imediată

8. Hemirezectia de mandibulă cu plastie reconstructivă imediată

9. Extirparea tumorilor de buză cu plastie imediată

10. Glosopelvectomie partială cu plastia imediată a defectului

11. Hemiglosopelvimandibulectomie cu plastia imediată a defectului

12. Extirparea tumorilor benigne/maligne cutanate ale fetei si gâtului cu plastia imediată a defectului postoperator

13. Evidarea cervicală supraomohioidiană

14. Evidarea cervicală radicală modificată tip I, II, III

15. Evidarea cervicală radicală

16. Evidarea cervicală radicală extinsă

17. Extirparea chisturilor cervicale - chistul dermoid, teratoid, branhial, de canal tireoglos si gusa linguală

18. Parotidectomia segmentară sau totală cu conservarea nervului facial

19. Reducerea chirurgicală a luxatiei temporo-mandibulare

20. Artroplastia în anchiloza temporo-mandibulară

21. Plastiile labio-narinare în despicăturile congenitale ale fetei

22. Plastiile de boltă, văl moale si luetă în despicăturile congenitale ale fetei

23. Tehnici de faringoplastie în insuficienta velară

24. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe

- tehnici de osteotomie maxilo-mandibulare si osteosinteza cu plăcute si suruburi

25. Confectionarea si utilizarea diferitelor tipuri de lambouri compozite, pediculate sau liber-vascularizate în reconstructia tridimensională a defectelor oro-maxilo-faciale


*) Cele două probe clinice (1 + 2) se vor desfăsura sub forma prezentărilor de caz din toată patologia specialitătii.


 

ANEXA Nr. 2

 

TEMATICA

pentru examenul de medic primar Chirurgie dento-alveolară

 

Probe de concurs*):

1. Probă clinică

2. Probă clinică

3. Probă practică (executarea unei tehnici chirurgicale din tematică)

 

PROBA PRACTICĂ

1. Odontectomia molarilor de minte cu incluzie disto-angulară, mezio-angulară sau orizontală

2. Odontectomia caninilor inclusi

3. Odontectomia altor incluzii dentare

4. Rezectia apicală si metode de sigilare apexiană intraoperatorie

5. Frenoplastia cu vestibulo-plastie

6. Tratamentul chirurgical al fibromatozelor tuberozitare

7. Plastia santurilor periosoase

8. Extractiile alveoloplastice ale dintilor egresati

9. Plastia modelantă a torusurilor

10. Elongarea dirijată a crestelor alveolare (osteodistractia)

11. Lifting sinusul în implantologia orală

12. Transpozitia nervului alveolar inferior în implantologia orală

13. Tehnici chirurgicale de augmentare a crestelor alveolare atrofiate în vederea inserării implanturilor dentare

14. Tratamentul chirurgical al abcesului vestibular, palatinal sau parodontal la bolnavii cu afectiuni generale asociate

15. Plastia imediată a comunicării sinuzale în deschiderea accidentală, postextractională a sinusului maxilar

16. Extractia rădăcinilor dentare împinse sub mucoasa sinuzală fără perforarea acesteia

17. Ligaturi dentare intermaxilare utilizate în tratamentul de urgentă al fracturilor maxilo-mandibulare

18. Tratamentul chirurgical al fracturilor dento-alveolare

19. Extirparea chirurgicală a tumorilor orale de tip:

- epulis-like;

- papilom;

- fibrom;

- mucocel;

- sialochist.

20. Tratamentul chirurgical cu sau fără conservarea dintilor, al chisturilor oaselor maxilare care nu implică structuri anatomice de vecinătate (sinus maxilar, fose nazale, canal mandibular)

21. Descoperirea chirurgicală a dintilor inclusi în vederea aplicării de dispozitive pentru redresarea chirurgical-ortodontică

22. Realizarea de proteze chirurgicale utilizate în defectele postexcizionale orale


*) Cele 3 probe de concurs se vor sustine în clinicile de chirurgie orală si maxilo-facială.

Probele clinice (1+2) se vor desfăsura sub forma prezentărilor de caz din toată patologia specialitătii.