MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 529            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 31 iulie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

833. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

835. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 10.602 m2, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Arad"

 

843. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

844. - Hotărâre privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

508. - Ordin al ministrului turismului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucuresti

 

2.397. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2009

 

2.398/166. - Ordin al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc

 

2.405. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea atributiilor si Regulamentului de organizare si functionare ale Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc si a competentelor în domeniul jocurilor de noroc stabilite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 si de Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice

 

4.356. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării cu privire la structura anului scolar 2009-2010


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2009 cu suma de 31.507 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin - Sucursala Cercetări Nucleare Pitesti si Sucursala Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucuresti.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Economiei pe anul 2009 la capitolul 86.01 „Cercetare-dezvoltare în domeniul economic", titlul 20 „Bunuri si servicii", articolul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii".

Art. 3. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează în mod corespunzător, atât la venituri, cât si la cheltuieli, bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 833.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 10.602 m2, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Arad"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 10.602 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Arad". (2) Suprafata de teren dată în administrare potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.


Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul apărării nationale,

Viorel Oancea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 835.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafetei totale de teren de 10.602 m2, care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Arad"

 

Locul unde este situat terenul care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Nr. de identificare M.F.P si codul de clasificare

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

Judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale -S.A.

104168 (partial)

Cod: 8.29.09

Suprafată -10.602 m2 Categoria de folosintă: Ce

Nr. cadastral: 13194

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului publicai judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cotofănesti" la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează la sectiunea „Bunuri imobile" cu 5 noi pozitii, pozitiile nr. 133-137, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 843.

 


ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Cotofănesti, judetul Bacău

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act

de proprietate

sau alte acte

doveditoare

133.

 

Teren extravilan

Tarlaua 29, parcela cadastrală A264/63, categoria arabil,

suprafata = 2.500 mp,

vecini: N - teren proprietate Mazăre Gheorghe, S - teren proprietate Milea Margareta, E - teren proprietate Plop N. Ion, V -D.N. 11 BAdjud-Onesti

2008

3.039

Domeniul public al comunei Cotofănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2008

134.

 

Teren extravilan

Tarlaua 29, parcela cadastrală 264/04, categoria arabil,

suprafata = 1.400 mp,

vecini: N - teren proprietate Avram Gh. Gheorghe, S - drum exploatare, E - teren proprietate privată a comunei,

V -D.N. 11 BAdjud-Onesti

2008

1.701

Domeniul public al comunei Cotofănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2008

135.

 

Teren extravilan

Tarlaua 15, parcela cadastrală P = A201/47, categoria arabil,

suprafata = 1.400 mp,

vecini: N - teren proprietate Pralea N. Petre, S - drum de exploatare, E - drum de exploatare, V - teren zona CER.

1991

700

Domeniul public al comunei Cotofănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2008

136.

 

Teren intravilan

Tarlaua 89/38, parcela cadastrală P = 453/2, categorie păsune,

suprafata = 2.500 mp,

vecini: N - teren proprietate privată a comunei, S - teren si constructii Tanjală Constantin, E - drum comunal, V - pârâul Bâlca

1991

10.000

Domeniul public al comunei Cotofănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2008

137.

 

Teren intravilan

Tarlaua 88/7, parcela cadastrală P = 1, cu destinatia de teren de sport,

suprafata = 13.680 mp,

vecini: N -D.C. 106, S - Irimia Petrea, teren + constructii, Damian Ion, teren intravilan, E -D.C. 107, V –Scoala cu clasele I-X Cotofănesti

1991

114.165

Domeniul public al comunei Cotofănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2008


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor bunuri aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea bunurilor prevăzute la art. 1, Administratia Natională „Apele Române" va actualiza în mod corespunzător evidenta contabilă si inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 844.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Date tehnice obiecte transferate

Adresa bunului

Anul punerii în functiune

Valoarea

D.S.N.

Durata

de serviciu

Justificare

1.

65.071

8.21

Canton 12 Mircea Vodă

tot bunul

Localitatea Mircea Vodă, judetul Constanta

1951

4.933,00

10

56

complet degradată, D.S.N. expirată

2.

152.149

8.21.

Remiză hidrogen

tot bunul

Localitatea Constanta, judetul Constanta

1980

35.500,00

30

28

complet degradată, D.S.N. expirată

3.

63.816

partial

8.21

Derivatii si canale magistrale

conductă subterană pentru alimentare cu apă de suprafată pentru industrie din sursa Nedelea

judetul Prahova

1961

4.422.768,00

40

47

complet degradată, D.S.N. expirată

4.

62.938

8.21.01

Clădire statie constructie evaporimetric Căldărusani

tot bunul

Localitatea Căldărusani, judetul Ilfov

1970

15.000,00

24

 

complet degradată, D.S.N. expirată

5.

65.044 partial

8.21

Baracă tip Bacău 306 Tăndărei - sediu formatie

doar constructia - terenul rămâne proprietate publică cu valoare 1 leu

Localitatea Tăndărei, judetul Ialomita

1974

21,00

8

34

complet degradată, D.S.N. expirată

6.

64.601

8.21

Adăpost instrumente meteo

3 bucăti

Localitatea Timisoara, judetul Timis

1982

15,00

10

26

complet degradată, D.S.N. expirată

7.

121.043

8.21.01

Canton Voinesti

Modul compartimentat, S construită = 19 m2

Judetul Dâmbovita, comuna Voinesti, INHGÂ

1989

10.717,00

12

20

complet degradată, D.S.N. expirată

8.

65.333

8.21

Canton Bucecea (baracă)

Se = 93,7 m2, St = 1.500 m2

Bucecea, judetul Botosani

1979

8.370,64

12

29

nefunctional, uzură fizică

9.

65.262

8.21

Canton Cândesti (baracă)

Sc= 112 m2, St= 1.100 m2

Cândesti, judetul Botosani

1983

7.560,30

12

25

nefunctional, uzură fizică

10.

63.785

partial

8.20.03

Retea geodezică de sprijin partial

18 bucăti borne râu Prut

judetul Iasi

1990

1,19

24

24

nefunctionale, uzură fizică si morală

11.

65.276

8.21

Canton Tecuci, integral

Sc= 150 m2, St = 700 m2

Tecuci, judetul Galati

1983

16.060,00

25

25

complet degradată, D.S.N. expirată

12.

63.423

8.21

Casa tip Banias Moneasa

Se = 34,45 m2

Localitatea Moneasa, judetul Arad

1977

2.562,00

12

31

complet degradată, D.S.N. expirată

13.

65.200

8.21

Canton Parhida

 

Localitatea Parhida, judetul Bihor

1952

8.000,00

50

56

complet degradată, D.S.N. expirată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, cu modificările ulterioare,

având în vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucuresti pe anul 2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

ministrul turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucuresti, din coordonarea Ministerului Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT Bucuresti din coordonarea Ministerului Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 508.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TURISMULUI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - INCDT BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2009

 

 

 

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizări 2008

Program 2009

Crestere/

descrestere

2009/2008

A

0

1

2

3=2/1

1. VENITURI TOTALE, din care:

01

2.184

2.211

1,24

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

2.183

2.210

1,24

a) Venituri din activitatea de bază *)

03

2.176

2.200

1,10

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cerceta re-dezvoltare

04

7

10

42,86

c) Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

05

0

0

0,00

2. VENITURI FINANCIARE

06

1

1

0,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

0

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care :

08

2.105

2.058

-2,23

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

2,104

2.057

-2,23

a) Bunuri si servicii

10

700

600

-14,29

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

1.312

1.365

4,04

- cheltuieli cu salariile

12

940

949

0,96

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

59

59

0,00

- drepturile salariale ale directorului general

14

83

82

-1,20

- contributii de asigurări sociale de stat

15

181

197

8,84

- contributii de asigurări de somaj

16

8

5

-37,50

- contributii de asigurări sociale de sănătate

17

51

49

-3,92

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

18

4

1

-75,00

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

8

8

0,00

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

20

2

2

0,00

- contributii la fondul de pensii facultative

21

0

0

0,00

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

118

154

30,51

- tichete de masă

23

41

54

31,71

- deplasări, detasări

24

77

100

29,87

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

69

70

1,45

d) Cheltuieli de protocol

26

4

3

-25,00

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

0

0

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

0

0

-


A

0

1

2

3=2/1

g). Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

4

4

0,00

- tichete de crese

30

0

0

-

- tichete cadou

31

0

0

-

h) Alte cheltuieli

32

15

15

0,00

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

1

1

0,00

- cheltuieli privind dobânzile

34

0

 

 

- alte cheltuieli financiare

35

1

1

0,00

3. Cheltuieli extraordinare

36

0

0

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

37

79

153

93,67

IV. IMPOZIT PE PROFIT

38

16

24

50,00

V. REZULTATUL NET

39

63

129

104,76

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

40

0

0

-

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

41

63

129

104,76

a), pentru cointeresarea personalului

42

13

26

100,00

b). pentru finantarea dezvoltării institutului national

43

38

77

102,63

c). pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

44

13

26

100,00

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

45

360

50

-86,11

1. Surse proprii

46

360

50

-86,11

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

47

-

-

-

3. Credite bancare pentru investitii

48

-

-

-

- interne

49

-

-

-

- externe

50

_

-

-

4. Alte resurse

51

-

-

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

52

0

50

-

1. Investitii, inclusiv investitii în curs de finele anului

53

0

50

-

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

54

-

-

-

- interne

55

-

-

-

- externe

56

-

-

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

57

2.184,00

2.211

1,24

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

58

2.105,00

2.058

-2,23

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58)

59

79,00

153

93,67

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 60

 

26

27

3,85

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare 61

 

21

22

4,76

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lunâ

62

2.660,00

2.589,74

-2,84

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei/persoană/lună

63

2.626,52

2.503,08

-4,70

7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58" 100)

64

3,75

7,43

98,13

8. Rata rentabilitătii financiare rd.39*100 capital propriu

65

10,18

15,99

57,07

9. Productivitatea muncii pe total personal - lei/pers. (rd.03+rd.04)/rd.6O

 

83961,54

81.851,85

-2,51

10. Plăti restante

66

0,00

0,00

-

11. Creante de încasat

67

0,00

0,00

-


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 700 mii lei, încheiate până la data de 31 martie 2009, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2009

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - In vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna august 2009, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 6.500 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 2.397.


 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2009

 

            Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, în luna august 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0910CTN0T5

3.08.2009

5.08.2009

4.08.2010

364

1.200.000.000

RO0910CTN0U3

10.08.2009

12.08.2009

11.08.2010

364

1.200.000.000

RO0910CTN0W9

17.08.2009

19.08.2009

17.02.2010

182

1.200.000.000

RO0910CTN0X7

24.08.2009

26.08.2009

25.08.2010

364

1.200.000.000

 

Art. 2. -Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:

 

P= 1 – [ d x r ] / 360

Y = r / P,

 

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - numărul de zile până la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

 

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri destat-SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2009

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark luna august 2009, Ministerul Finantelor Publice anuntă cu scadenta la 5 ani si 3 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

- % -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO0914DBN049

6.08.2009

10.08.2009

5.03.2014

5

11,00

476,16

850.000.000

RO0912DBN076

20.08.2009

24.08.2009

25.10.2012

3

11,25

933,90

850.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008, aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.


 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. -Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 5 ani si la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 351/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2009, pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 ani, fiind determinată conform formulei:

 

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

 

în care:

D = dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

r- rata cuponului.

 

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilorde pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop, si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.398 din 29 iulie 2009

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 166 din 29 iulie 2009

 

ORDIN

pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc

 

În baza prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc,

în temeiul prevederilor art. 10 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice si viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă componenta Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, după cum urmează:

1. Presedinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, coordonator al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific.

Din partea Ministerului Finantelor Publice:

2. directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepresedinte;

3. directorul general al Directiei generale juridice - membru.


Din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală:

4.-5. doi reprezentanti desemnati prin mandat de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală din personalul cu functii de conducere la nivel de cel putin director si care nu sunt implicati direct în actiuni de control asupra domeniului jocurilor de noroc - membri.

Din partea Ministerului Administratiei si Internelor:

6. un reprezentant desemnat prin mandat de ministrul administratiei si internelor din personalul cu functii de conducere la nivel de cel putin director si care nu este implicat direct în actiuni de control asupra domeniului jocurilor de noroc - membru.

Din partea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor:

7. un reprezentant desemnat prin mandat de presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din personalul cu functii de conducere la nivel de cel putin director si care nu este implicat direct în actiuni de control asupra domeniului jocurilor de noroc - membru.

(2) În cazuri justificate, presedintele Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc este înlocuit de vicepresedinte, care exercită toate atributiile presedintelui, conform prezentului ordin.

(3) În cazuri justificate, la sedintele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnati în scris de acestia.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 martie 2005, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea atributiilor si Regulamentului de organizare si functionare ale Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc si a competentelor în domeniul jocurilor de noroc stabilite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 si de Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 80 din Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Acordarea dreptului de organizare si exploatare a jocurilor de noroc, avizarea operatorilor economici care aditionează si instalează sisteme de tip black-box, avizarea producătorilor de mijloace de joc din România, precum si celelalte atributii care revin comisiei conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 si ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc se realizează prin intermediul Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare comisie, comisie interinstitutională care îsi desfăsoară activitatea la sediul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - Competentele si atributiile comisiei se exercită în cadrul sedintelor acesteia. în afara sedintelor, pregătirea documentatiilor care fac obiectul analizei, eliberarea documentelor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 si de Hotărârea Guvernului nr. 870/2009, evidenta acestora, demersurile necesare bunei desfăsurări a sedintelor, răspunsurile la întrebările formulate pe adresa comisiei, precum si celelalte activităti si actiuni adiacente sau aferente activitătii comisiei se realizează de directia de specialitate cu atributii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - (1) Comisia îsi desfăsoară activitatea si ia hotărâri prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor acesteia.

(2) În aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 si ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2009, comisia emite acte administrative care poartă denumirea de decizii.

 

CAPITOLUL II

Scopul, atributiile si obiectul de activitate ale comisiei

 

Art. 4. - Scopul principal al comisiei este de a asigura o desfăsurare normală si sub un control strict a jocurilor de noroc în România, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Comisia functionează având în vedere principiile legalitătii, impartialitătii, rolului activ si disponibilitătii.

(2) Atributiile si obiectivele principale ale comisiei sunt:

a) asigurarea urmăririi respectării de către operatorii economici a prevederilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc;

b) analiza incidentei unor activităti sau actiuni ale persoanelor fizice sau juridice, în curs de desfăsurare sau propuse a se desfăsura, asupra prevederilor legale din domeniul jocurilor de noroc, precum si încadrarea acestora în sfera jocurilor de noroc;

c) analizarea îndeplinirii conditiilor legale în vigoare în vederea autorizării organizării si exploatării jocurilor de noroc, în analiză se au în vedere documentatiile depuse de operatorii economici solicitanti, cu încadrarea acestora în prevederile legale în vigoare si consemnate în notele întocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice care însotesc respectivele documentatii în cadrul lucrărilor comisiei, rezultatele verificărilor întreprinse de comisiile de specialisti care verifică îndeplinirea faptică a conditiilor de autorizare, precum si alte documente sau precizări suplimentare formulate de operatorii economici solicitanti, alti operatori economici sau autorităti;

d) eliberarea documentelor prevăzute de legislatia în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, prin directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, care constată îndeplinirea conditiilor legale în vigoare;

e) anularea, revocarea sau suspendarea licentei de organizare a jocurilor de noroc si/sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, în cazul în care organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, direct sau prin cele care apartin Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, sau ale Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române si organele sale subordonate constată abateri de la prevederile legale privind organizarea, autorizarea si exploatarea activitătilor de jocuri de noroc. Măsura anulării, revocării sau suspendării licentei de organizare a jocurilor de noroc si/sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc poate fi dispusă si la solicitarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor pentru nerespectarea prevederilor legislatiei privind prevenirea si combaterea spălării banilor si finantarea actelor de terorism, constatată prin acte administrative emise de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, rămase definitive în sistemul căilor administrative de atac, sau prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile. Comisia poate să solicite organelor de specialitate mentionate anterior reanalizarea propunerilor si a documentelor care le însotesc în situatia în care, în contradictoriu cu acestea, operatorii economici depun documente noi în apărare sau în situatia în care documentele înaintate comisiei de organele de specialitate mentionate anterior nu contin elementele necesare în vederea luării unei decizii. în aceste cazuri, comisia poate să dispună fie refacerea sau completarea documentatiei de către organele cu atributii de control mentionate anterior, fie efectuarea unei verificări din partea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice. La luarea unei decizii, comisia va avea în vedere noile documente si propuneri transmise de organele de specialitate apartinând Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau ale Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române si organele sale subordonate sau, după caz, rezultatele verificării efectuate de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si celelalte documente transmise de organele de specialitate mentionate anterior si concluziile si propunerile acestora;

f) avizarea operatorilor economici care aditionează si instalează sisteme de tip black-box si avizarea producătorilor de mijloace de joc din România, precum si retragerea avizului pentru situatiile prevăzute de legislatia în vigoare;

g) gestiunea licentelor de organizare a jocurilor de noroc, a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, a avizelor de producere a mijloacelor de joc, a avizelor pentru aditionarea si instalarea sistemelor de tip black-box emise în favoarea operatorilor economici, a deciziilor de anulare, revocare sau suspendare a acestora, precum si a altor măsuri si hotărâri

dispuse de comisie, prin evidentierea strictă a activitătii, pe operatori economici, sedinte si categorii;

h) comisia sau directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice are dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii atât de la organizatori, cât si de la alti operatori economici sau alte institutii ale statului.

 

CAPITOLULUI

Organizarea sedintelor de lucru ale comisiei

 

Art. 6. - Comisia se întruneste, de regulă, o dată pe lună pentru avizarea documentatiilor depuse de operatorii economici sau ori de câte ori este nevoie pentru analiza situatiilor care impun adoptarea unei decizii în regim de urgentă si va fi convocată de presedintele sau vicepresedintele acesteia, din proprie initiativă sau la propunerea directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 7. - (1) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice va pune la dispozitie membrilor comisiei si reprezentantului Gărzii Financiare, în calitatea acestuia de invitat permanent, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte, ordinea de zi, notele de prezentare întocmite de directia de specialitate, precum si, la cerere, întreaga documentatie care va fi analizată în cadrul sedintei.

(2) Notele de prezentare vor fi întocmite de directia de specialitate în urma analizării documentatiei, care constă, în principal, în:

- solicitările în vederea autorizării sau avizării, după caz, sustinute de documentele necesare;

- sesizările primite de la organele de specialitate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, ale Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române si organele sale subordonate sau Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor;

- cererile de solutionare a plângerilor prealabile formulate de operatorii economici împotriva deciziilor comisiei. în acest caz, directia de specialitate va prezenta în nota de prezentare si propunerile de solutionare;

- sesizări din partea operatorilor economici.

(3) Documentatia va fi analizată la sediul Ministerului Finantelor Publice de către specialistii directiei de specialitate din cadrul ministerului.

(4) Directia de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (2) sub aspectul continutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând comisiei note de prezentare care contin propuneri în vederea modului de solutionare a solicitării sau sesizării.

(5) Comisia va analiza situatia prezentată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislatiei în vigoare.

Art. 8. - (1) Întreaga documentatie analizată va fi prezentată în plenul comisiei.

(2) Fiecare documentatie va fi prezentată printr-o notă semnată de către directorul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 9. - Comisia are dreptul de a respinge orice solicitare în situatia în care nu sunt întrunite elementele de aprobare a acesteia.

Art. 10. - (1) Deciziile vor fi luate de către comisie cu votul majoritătii simple din numărul membrilor comisiei si vor fi validate prin semnarea de către toti membrii prezenti a procesului-verbal în care aceste decizii sunt mentionate.

(2) Deciziile emise conform hotărârilor comisiei se semnează de către presedintele sau de către vicepresedintele acesteia.

Art. 11. - (1) La sedintele comisiei participă seful serviciului de specialitate si un expert din cadrul aceluiasi compartiment care va consemna într-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate în cadrul sedintei.


(2) La sedintele comisiei va participa un reprezentant al Gărzii Financiare, în calitate de invitat permanent.

(3) La sedintele comisiei pot participa reprezentanti ai asociatiilor profesionale din domeniu, în calitate de consultanti, cu aprobarea presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei.

(4) Deliberările si luarea deciziilor se fac numai de membrii comisiei, fără prezenta altor persoane.

 

CAPITOLUL IV

Deciziile comisiei

 

Art. 12. - (1) Actul administrativ se emite numai în formă scrisă.

(2) Actul administrativ cuprinde, după caz, următoarele elemente:

a) denumirea comisiei;

b) numărul si data la care a fost emis si data de la care îsi produce efectele;

c) datele de identificare a persoanei juridice;

d) obiectul actului administrativ;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele si semnătura presedintelui sau ale vicepresedintelui comisiei, după caz;

h) stampila comisiei;

i) posibilitatea de a fi contestat.

(3) Actul administrativ emis în conditiile alin. (2) prin intermediul mijloacelor informatice este valabil si în cazul în care nu poartă semnătura presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei, după caz, si stampila comisiei, dacă îndeplineste cerintele legale aplicabile în materie.

Art. 13. - (1) Actul administrativ se comunică persoanei juridice căreia îi este destinat sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz.

(2) Comunicarea actului administrativ se face după cum urmează:

a) prin prezentarea reprezentantului persoanei juridice sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, la sediul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si primirea sub semnătură a actului administrativ, data comunicării fiind data ridicării actului;

b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ de către persoanele împuternicite prin decizie a comisiei sau de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;

c) prin postă, la sediul social al persoanei juridice sau al persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ si confirmarea primirii acestuia;

d) prin publicitate.

(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul Ministerului Finantelor Publice si pe pagina de internet a acestuia, a unui anunt în care se mentionează că a fost emis actul administrativ pe numele persoanei juridice sau al persoanei împuternicite de către aceasta, după caz. Actul administrativ se consideră comunicat în termen de 15 zile calendaristice de la data afisării anuntului.

Art. 14. - Actul administrativ produce efecte din momentul în care este comunicat persoanei juridice sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, sau la o dată ulterioară mentionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii. Pentru cazuri urgente, când se pot dispune măsuri operative, comunicarea se poate face atât de comisie, cât si de organul fiscal teritorial la solicitarea comisiei sau a directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 15. - Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele si prenumele ori denumirea persoanei juridice sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii presedintelui sau vicepresedintelui comisiei, cu exceptia prevăzută la art. 12 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.

Art. 16. - Comisia poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului administrativ, din oficiu sau la cererea persoanei juridice sau a persoanei împuternicite de către aceasta, după caz. Actul administrativ rectificat se va comunica persoanei juridice sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, potrivit legii.

Art. 17. - (1) Împotriva deciziei comisiei se poate formula plângere prealabilă în conditiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei comisiei, în conditiile prezentului ordin, este calea administrativă de atac prin care se solicită autoritătii publice emitente reexaminarea deciziei.

Art. 18. - (1) Plângerea prealabilă se formulează în scris si va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul plângerii prealabile;

c) motivele de fapt si de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum si stampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calitătii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

(2) Plângerea prealabilă se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si nu este supusă taxelor de timbru.

Art. 19. - Plângerea prealabilă se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ.

Art. 20. - (1) Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestator până la solutionarea acesteia. Comisia va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la contestatie.

(2) Prin retragerea plângerii nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă plângere în interiorul termenului de depunere a acesteia.

Art. 21. - (1) În solutionarea plângerii prealabile, comisia se pronuntă prin decizie.

(2) Decizia emisă în solutionarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

Art. 22. - (1) Decizia de solutionare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul.

(2) Preambulul contine: denumirea comisiei, numele sau denumirea contestatorului, sediul social al operatorului economic, numărul de înregistrare a contestatiei la directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, obiectul cauzei, precum si sinteza plângerii prealabile.

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt si de drept care au format convingerea comisiei în emiterea deciziei.

(4) Dispozitivul cuprinde solutia pronuntată, calea de atac si termenul în care aceasta poate fi exercitată.

Art. 23. - (1) În solutionarea plângerii prealabile, comisia va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ. Analiza plângerii prealabile se face în raport de sustinerile formulate de contestatar, de dispozitiile legale invocate de acesta si de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării.


(2) Comisia, pentru lămurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al directiilor de specialitate din minister sau al altor institutii si autorităti.

(3) Prin solutionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului în propria cale de atac.

(4) Contestatorul, intervenientii sau împuternicitii acestora pot să solicite si să depună probe noi în sustinerea cauzei.

Art. 24. - (1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă în tot sau în parte ori respinsă.

(2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea în tot sau în parte a actului administrativ emis de comisie, care face obiectul contestatiei.

Art. 25. - (1) Dacă se constată de către comisie neîndeplinirea unei conditii procedurale, plângerea prealabilă va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

(2) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire gresită.

Art. 26. - (1) Decizia privind solutionarea plângerii prealabile se comunică contestatorului în formă scrisă, în conditiile prevăzute la art. 13.

(2) Deciziile emise în solutionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

            Art. 27. - Deciziile comisiei sunt definitive si produc efecte juridice de la data comunicării.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 29 iulie 2009.

Nr. 2.405.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

cu privire la structura anului scolar 2009-2010

 

În temeiul Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Anul scolar 2009-2010 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrătoare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

a) Pentru clasa a IX-a de liceu - filiera tehnologică, învătământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 de săptămâni de cursuri si 3 săptămâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.

b) Pentru clasa a X-a a scolii de arte si meserii, pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare, si pentru clasa a XIII-a de liceu -filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este de 36 de săptămâni, însumând 178 de zile lucrătoare. A 36-a săptămână prevăzută de planul-cadru va fi alocată instruirii practice/stagiului de pregătire practică pentru dobândirea experientei în conditii reale de muncă. Orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învătământ în functie de prevederile contractului/conventiei de colaborare cu partenerii sociali.

c) Pentru clasa a Xl-a - anul de completare si pentru învătământul special - clasele a IX-a - a Xl-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică.

d) Pentru clasa a Xl-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare, si pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în functie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile. Ultimele două, respectiv 3 săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, respectiv 14 iunie-2 iulie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică.

e) Pentru învătământul postliceal (scoală postliceală si scoală de maistri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învătământ în vigoare.

Art. 2. - Anul scolar 2009-2010 începe pe data de 1 septembrie 2009, se încheie pe data de 31 august 2010 si se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri - luni, 14 septembrie 2009 - vineri, 18 decembrie 2009

În perioada 2 - 8 noiembrie 2009, clasele din învătământul primar si grupele din învătământul prescolar sunt în vacantă.

Vacantă - sâmbătă, 19 decembrie 2009 - duminică, 3 ianuarie 2010

Cursuri - luni, 4 ianuarie 2010 - vineri, 29 ianuarie 2010

Vacantă intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2010 - duminică, 7 februarie 2010

Semestrul al ll-lea

Cursuri - luni, 8 februarie 2010 - vineri, 2 aprilie 2010

Vacantă - sâmbătă, 3 aprilie 2010 - duminică 11 aprilie 2010

Cursuri - luni, 12 aprilie 2010 - vineri, 11 iunie 2010

Vacanta de vară - sâmbătă, 12 iunie 2010 - duminică, 12 septembrie 2010


Art. 3. - În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art. 4. - (1) Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2009- 2010 se sustin, de regulă, până la data de 18 decembrie 2009.

(2) Tezele de pe semestrul al ll-lea al anului scolar 2009- 2010 se sustin, de regulă, până la data de 14 mai 2010.

Art. 5. - (1) În situatii deosebite, bine fundamentate, în functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitătilor de învătământ, modificări ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Aprobarea modificării structurii anului scolar mentionate la alin. (1) se acordă în conditiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la art. 1, precum si ale posibilitătii ca toti elevii să participe fără restrictii la examenele de bacalaureat si de absolvire.

Art. 6. - Calendarul examenului national de bacalaureat, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competentelor profesionale, precum si calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetării si inovării.

Art. 7. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 4.356.