MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 531            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 31 iulie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 924 din 23 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum si ale ordonantei de urgentă, în ansamblul său

 

Decizia nr. 963 din 25 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Decizia nr. 983 din 30 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, 3 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, cu modificările si completările ulterioare

 

Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ si a celor ale art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

768. - Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Dobrun si Visina Nouă, judetul Olt

 

837. - Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Târgu Secuiesc, judetul Covasna

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

16. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a resurselor de gnais si nisip din perimetrul Câlnic

 

17. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a resurselor de granit din perimetrul Valea Mare

 

1.384. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru suspendarea aplicării Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscală


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 924

din 23 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum si ale ordonantei de urgentă, în ansamblul său

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, exceptie ridicată de Gigei Dăscălescu în Dosarul nr. 9.601/281/2008 al Judecătoriei Ploiesti - Sectia civilă, cauză ce face obiectul Dosarului nr. 496D/2009 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarele nr. 498D/2009 si nr. 576D/2009, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Dragos Ciupercescu în Dosarul nr. 14.990/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă, respectiv în Dosarul nr. 7.630/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde personal autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 959D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, exceptie ridicată de Iulian Anastasiu si Constanta Stefan în Dosarul nr. 32.472/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect a acestor cauze, pune în discutie problema conexării lor.

Partea prezentasi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarelor nr. 959D/2009, nr. 576D/2009 si nr. 498D/2009 la Dosarul nr. 496D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul domnului Dragos Ciupercescu, autorul exceptiilor ce constituie obiectul Dosarelor nr. 498D/2009 si nr. 576D/2009. Acesta arată că, fiind în stare de detentie, nu are mijloacele financiare necesare plătii taxelor judiciare de timbru aferente cererilor si actiunilor judecătoresti îndreptate împotriva celor care l-au defăimat, astfel că îi sunt restrictionate accesul liber la instantă si dreptul de petitionare.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază, în ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate invocată în Dosarele nr. 496D/2009, nr. 498D/2009 si nr. 576D/2009, referitoare la dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, că aceasta este neîntemeiată, pentru aceleasi considerente retinute de Curtea Constitutională în Deciziile nr. 96/2009 si nr. 264/2009. Referitor la prevederile art. 6 din aceeasi ordonantă de urgentă, criticate în Dosarul nr. 959D/2009, reprezentantul Ministerului Public mentionează că autorii exceptiei au relevat aspecte noi de neconstitutionalitate, neexaminate în precedent de Curtea Constitutională, si anume încălcarea accesului liber la justitie prin excluderea, dintre formele ajutorului public judiciar, a cautiunii, în sensul că, în prezent, nu mai este reglementată posibilitatea acordării de scutiri, reduceri, esalonări sau amânări de la plata cautiunii. Având în vedere că prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 au fost abrogate prevederile art. 75 din Codul de procedură civilă, care includeau, printre formele de asistentă judiciară, si cautiunea, alături de taxele judiciare de timbru si timbrul judiciar, se sustine că noul cadru legislativ în materie nu justifică, pe de o parte, excluderea cautiunii, iar, pe de altă parte, nici regimul diferit al acesteia fată de cel al taxelor judiciare de timbru. Ca atare, reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008, în măsura în care dintre formele de ajutor public judiciar este exclusă posibilitatea acordării de reduceri, scutiri, esalonări sau amânări de la plata cautiunii.

În timpul sedintei publice de judecată s-a prezentat domnul Iulian Anastasiu, autor al exceptiei de neconstitutionalitate ce constituie obiectul Dosarului nr. 959D/2009. Luând cunostintă despre faptul că respectiva cauză a rămas în pronuntare, formulează scurte argumente pentru admiterea exceptiei, arătând, în esentă, că se află în imposibilitate de a-si apăra în justitie dreptul legitim, deoarece cuantumul cautiunii aferente cererii sale este disproportionat fată de nivelul propriilor venituri.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 12 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 9.601/281/2008, Judecătoria Ploiesti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Gigei Dăscălescu într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

Prin încheierea din 19 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 14.990/3/2008, respectiv prin încheierea din 8 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.630/300/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă si, respectiv, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Exceptiile au fost ridicate de Dragos Ciupercescu în cauze civile având ca obiect pretentii.


Prin încheierea din 25 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 32.472/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Exceptia a fost ridicată de Iulian Anastasiu si Constanta Stefan în cadrul solutionării unei cereri de reexaminare a unei încheieri prin care a fost respinsă cererea acestora de acordare a ajutorului public judiciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, având un continut asemănător, se sustine, în esentă, că dispozitiile actului normativ limitează în mod abuziv si discriminatoriu dreptul la instantă si dreptul la petitionare, deoarece fixează o anumită sumă de bani acordată solicitantului sub forma ajutorului public judiciar, conditionând, asadar, accesul efectiv al respectivei persoane la exercitarea acestor drepturi. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008, autorii acesteia arată că textul criticat, spre deosebire de solutia legislativă continută de art. 75 din Codul de procedură civilă - în prezent, abrogat -, nu enumera si cautiunea printre formele ajutorului public judiciar, astfel că, în situatia fixării unei sume mari de bani cu acest titlu, accesul liber la justitie al persoanelor cu mijloace financiare reduse este, practic, limitat până la negarea sa.

Judecătoria Ploiesti - Sectia civilă, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 496D/2009, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a „art. 6-10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008" este neîntemeiată, arătând că pentru acordarea ajutorului prevăzut de acest act normativ persoanele aflate în nevoie „trebuie să îndeplinească anumite conditii pentru a se evita eventuale abuzuri."

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 498D/2009, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 576D/2009, consideră că dispozitiile actului normativ criticat nu contravin principiului accesului liber la justitie si nici dreptului la petitionare.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 959D/2009, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 este întemeiată, acestea fiind contrare prevederilor art. 21 din Constitutie. Astfel, prin stabilirea unei cautiuni care poate să ajungă până la 20% din valoarea bunului urmărit, pentru discutarea cererii de suspendare a executării silite, se poate ajunge la încălcarea principiului accesului liber la justitie si al dreptului la un proces echitabil al persoanelor ale căror posibilităti materiale precare nu le permit achitarea cautiunii, decât cu riscul de a pune în pericol întretinerea lor sau a familiei lor.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 193/2008, sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-

raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, pe de o parte, dispozitiile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008, precum si ale ordonantei de urgentă, în ansamblul său, pe de altă parte. Dispozitiile art. 6 din aceasta prevăd următoarele:

„Art- 6: Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme:

a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistentei juridice si, după caz, a apărării, printr-un avocat numit sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justitie sau pentru prevenirea unui litigiu, denumită în continuare asistentă prin avocat;

b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviintarea instantei sau a autoritătii cu atributii jurisdictionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;

c) plata onorariului executorului judecătoresc;

d) scutiri, reduceri, esalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită."

În opinia autorilor exceptiei, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă încalcă principiul egalitătii în drepturi, statuat de art. 16 din Constitutie, accesul liber la justitie si dreptul părtilor la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din aceasta, precum si dreptul la petitionare, stabilit de art. 51 din Legea fundamentală. Sunt invocate, de asemenea, si prevederile art. 6 si ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil si, respectiv, la dreptul la un recurs efectiv.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea Constitutională constată următoarele:

I. În legătură cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din aceeasi ordonantă, Curtea constată că aceasta urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, având în vedere natura criticilor de neconstitutionalitate formulate de autorii săi. Astfel, acestia argumentează pretinsa neconcordantă a textului atacat fată de prevederile art. 21 din Constitutie, vizând, în realitate, o omisiune legislativă, si anume absenta reglementării cautiunii dintre formele de ajutor public judiciar, în special în contextul în care aceasta era prezentă în legislatia anterioară în materie, fiind prevăzută de art. 75 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în prezent abrogat prin dispozitiile art. 53 din actul normativ atacat. Or, Curtea Constitutională nu poate analiza un text de lege din perspectiva a ceea ce el nu prevede in terminis, adică a unei lipse de reglementare, si nici printr-un examen comparativ al legislatiei într-o anumită materie, raportată la momente diferite în timp. Astfel concepute, sustinerile de neconstitutionalitate, care tind la completarea textului legal criticat, nu au natura unor veritabile critici de neconstitutionalitate asupra cărora Curtea Constitutională să fie competentă a le examina. Curtea s-a pronuntat constant, de exemplu prin Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 4 februarie 1999, în sensul că nu este competentă a solutiona exceptii de neconstitutionalitate privind lacune legislative ori în cazul unor reglementări legale despre care se pretinde că ar fi incomplete ori nesatisfăcător redactate, deoarece ar presupune o interventie nemijlocită din partea sa în activitatea de legiferare.

II. În ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblul său, aceasta urmează să fie respinsă ca neîntemeiată. Astfel, Curtea constată că prin Decizia nr. 264 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 30 martie 2009, instanta de contencios constitutional a mai examinat sustineri de neconstitutionalitate asemănătoare celor formulate în prezenta cauză, retinând, pentru argumentele acolo expuse, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 nu contine reglementări contrare principiului egalitătii în drepturi, accesului liber la justitie, dreptului părtilor la un proces echitabil si nici dreptului la petitionare. În lipsa unor elemente noi invocate de autorii exceptiei de fată si pentru identitate de ratiune si tratament, considerentele si solutia pronuntată cu acel prilej se mentin si în această cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, exceptie invocată de Iulian Anastasiu si Constanta Stefan în Dosarul nr. 32.472/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

II. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, în ansamblu său, exceptie ridicată de Gigei Dăscălescu în Dosarul nr. 9.601/281/2008 al Judecătoriei Ploiesti - Sectia civilă si de Dragos Ciupercescu în Dosarul nr. 14.990/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si în Dosarul nr. 7.630/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 iunie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 963

din 25 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1)si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Costache Nicolaie în Dosarul nr. 61/92/2007 al Tribunalului Militar Bucuresti.

La apelul nominal este prezentă partea Ministerul Apărării Nationale, prin consilier juridic Gabriela Sîrbu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Partea prezentă, prin consilier juridic, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Decizia nr. 1 din 2 februarie 2009, Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Costache Nicolaie în Dosarul nr. 61/92/2007 al Tribunalului Militar Bucuresti.


Prin decizia mai sus mentionată s-a admis recursul declarat de autorul exceptiei împotriva încheierii din 20 ianuarie 2009 a Tribunalului Militar Bucuresti, de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, s-a casat această încheiere si s-a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauză. Ulterior, prin încheierea din 16 februarie 2009, Tribunalul Militar Bucuresti a luat act că judecarea cauzei a fost suspendată prin Decizia penală nr. 1 din 2 februarie 2009 a Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti si a înaintat dosarul Curtii Constitutionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că normele criticate sunt neconstitutionale, deoarece, spre deosebire de art. 291 si art. 292 din Codul penal, care leagă existenta infractiunii de previziunea producerii unor consecinte juridice, fără a se face niciun fel de departajare sub aspect punitiv si deci niciun fel de discriminare, în functie de vreo ierarhizare a persoanelor sau entitătilor ale căror interese ar fi lezate prin aceste consecinte juridice, Legea nr. 78/2000 instituie un tratament punitiv mult mai sever si deci discriminatoriu, obiectul discriminării fiind dat de caracterul privilegiat al subiectului de drept afectat, si anume Comunitatea Europeană. Această discriminare este neconstitutională, deoarece, dacă s-ar considera altfel, „s-ar ajunge la concluzia aberantă ca severitatea ripostei penale să fie conditionată de calitătile sau privilegiile recunoscute părtilor vătămate, si astfel furtul s-ar pedepsi mai blând dacă păgubitul ar fi un om de rând, la fel si violul, dacă victima ar fi o femeie fără nume".

Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că „nu s-au schimbat temeiurile în raport de controlul de constitutionalitate făcut prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 552/2008."

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, modificată si completată prin Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, care au următorul continut:

- Art. 181: „(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. [...]

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 ani si interzicerea unor drepturi."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 - Egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 552 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 10 iunie 2008, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 si art. 182 din Legea nr. 78/2000 statuând că, potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, legiuitorul are libertatea de a stabili prin lege organică infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora. Acest lucru nu presupune însă uniformitate de reglementare, motiv pentru care, din anumite ratiuni de politică penală ori din considerente ce izvorăsc din realităti iminente, Parlamentul poate incrimina, prin lege specială, o anumită conduită susceptibilă de a leza o serie de relatii sociale ocrotite.

Asa fiind, dispozitiile legale criticate din Legea nr. 78/2000, care reglementează una dintre modalitătile de săvârsire a infractiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunitătilor Europene, au fost instituite de legiuitor în vederea ocrotirii relatiilor sociale referitoare la încrederea publică în folosirea sau prezentarea de documente în vederea obtinerii de fonduri din bugetul general al institutiei europene. Aceasta reprezintă o optiune de politică legislativă si nu aduce în niciun fel atingere dispozitiilor constitutionale invocate în cauză, prevederile criticate fiind aplicabile tuturor persoanelor calificate ca subiecti activi si care se află în ipoteza normei, fără nicio discriminare.

În acelasi sens este si Decizia nr. 1.034 din 9 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, prin care Curtea s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de către un alt inculpat în acelasi dosar al Tribunalului Militar Bucuresti.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor de mai sus îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, a art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Costache Nicolaie în Dosarul nr. 61/92/2007 al Tribunalulu Militar Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 iunie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 983

din 30 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, 3 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, cu modificările si completările ulterioare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke K0225roly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, exceptie ridicată de Sindicatul învătământului Preuniversitar Argesean „Muntenia" din Pitesti în Dosarul nr. 3.466/109/2008 al Tribunalului Arges - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. 1.775D/2009 si nr. 2.214D-2.217D/2009, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 510D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. l.775D/2009 si nr. 2.214D-2.217D/2009 la Dosarul nr. 510D/2009.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. 1.775D/2009 si nr. 2.214D- nr. 2.217D/2009 la Dosarul nr. 510D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fund in stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, arată că Guvernul nu a depăsit limitele legii de abilitare, întrucât includerea sporurilor în coeficientul de multiplicare a avut drept efect o majorare a salariului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 17 decembrie 2008, 17 martie 2009, 30 martie 2009, 31 martie 2009 si 7 aprilie 2009, pronuntate în dosarele nr. 3.466/109/2008, nr. 2.870/109/2008, nr. 3.585/109/2008, nr. 2.680/109/2008, nr. 2.875/109/2008, nr. 3.579/109/2008, nr. 3.088/109/2008 si nr. 2.695/109/2008, Tribunalul Arges - Sectia civilă si Curtea de Apel Pitesti - Sectia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si pentru cauze cu minori si de familie au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, exceptie ridicată de Sindicatul învătământului Preuniversitar Argesean „Muntenia" din Pitesti în cauze având ca obiect calcul drepturi salariale.

În motivarea exceptiei se arată că textul criticat nu tine cont de Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură învătământ 2007/2008 si desfiintează un drept salarial câstigat. Se mai sustine că Guvernul nu poate fi abilitat să emită ordonante în domeniul legii organice, deci, pe cale de consecintă, nu se poate anula un drept salarial deja câstigat si prevăzut într-o lege organică. Se mai arată că Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 se vrea a fi, prin însăsi titulatura sa, un act normativ reglementând cresteri salariale, si nu modificări ale structurii salariale.


Tribunalul Arges - Sectia civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât, prin intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, transele suplimentare de vechime nu se mai adaugă la coeficientul de multiplicare al transei de vechime de 30-35 de ani, de 35-40 de ani si de peste 40 de ani, ci sunt incluse chiar în coeficientul de multiplicare al respectivelor transe de vechime. Prin urmare, dreptul la transele suplimentare de vechime nu a fost nici restrâns, nici înlăturat.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si pentru cauze cu minori si de familie, în dosarele nr. 1.504D/2009, nr. 1.774D/2009, nr. 1.775D/2009, nr. 2.214D-2.217D/2009, apreciază că exceptia este întemeiată, întrucât dispozitiile legale contestate, eliminând un spor si incluzându-l în coeficientul de multiplicare, au depăsit limitele legii de abilitare, încălcând, astfel, textul art. 108 alin. (3) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că transele suplimentare de vechime continuă să existe prin prevederile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, acestea fiind incluse în coeficientii de multiplicare, nefiind, deci, eliminate.

Avocatul Poporului apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale, arătând că legiuitorul este în drept să stabilească conditiile si criteriile de acordare a cresterilor salariale si să modifice sistemul de salarizare existent ori să îl înlocuiască cu altul nou, considerat mai adecvat pentru atingerea scopului urmărit, tinând seama si de resursele financiare disponibile în diferite perioade de timp.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2008, cu modificările si completările ulterioare. Prevederile legale criticate au următorul cuprins:

„(2) În coeficientii de multiplicare cuprinsi în anexele nr. 2, 2a si în anexele nr. 1.1b si 1.2b, prevăzuti la ultimele 3 transe de vechime recunoscută de 30-35 ani, 35-40 ani si peste 40 ani în învătământ, sunt cuprinse si cresterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător transei anterioare de vechime, prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare".

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (5) privind caracterul obligatoriu al conventiilor colective, ale art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 53 alin. (1) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 115 alin. (1) privind delegarea legislativă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

I. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate extrinsecă cu privire la încălcarea art. 115 alin. (1) din Constitutie, Curtea retine că aceasta este întemeiată. Textul legal criticat a modificat structura drepturilor salariale, mai exact, a reasezat principiile de salarizare în domeniul personalului din învătământ, în sensul includerii unor sporuri si transe suplimentare de vechime în coeficientul de multiplicare. Or, art. 1 pct. V.1. din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, în temeiul căruia a fost adoptată Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, a prevăzut posibilitatea Guvernului de a emite ordonante care să cuprindă „reglementări privind majorările salariale ale personalului din sectorul bugetar pe anul 2008". Chiar dacă salariul de bază al cadrelor didactice a cunoscut în fapt o crestere, Curtea constată că Guvernul nu avea abilitarea legală de a modifica structura de calcul a salariului, depăsind astfel limitele abilitării acordate prin Legea nr. 373/2007.

De altfel, Curtea retine că, în aceeasi perioadă, au fost emise si alte ordonante cu privire la cresterile salariale ce urmau să se acorde diferitelor categorii de bugetari, însă acestea au vizat cresterea procentuală a coeficientului de multiplicare si nu au fost însotite si de modificarea structurii salariului, de reasezarea principiilor de salarizare (spre exemplu, se retine Ordonanta Guvernului nr. 13/2008 privind cresterile salariate aplicabile judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008).

Curtea, prin mai multe decizii, spre exemplu Decizia nr. 300 din 9 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 18 iulie 2003, a statuat că „depăsirea abilitării constituie o încălcare a prevederilor art. 114 alin. (1) din Constitutie [devenit, ulterior revizuirii si republicării acesteia, art. 115 alin. (1) - sn] care limitează strict delegarea legislativă la obiectul acesteia, astfel cum este definit de legea de abilitare". Prin aceeasi decizie, Curtea a stabilit că „starea de neconstitutionalitate a ordonantei examinate nu poate fi eliminată prin legea de aprobare, întrucât lipsa abilitării Guvernului pentru a emite ordonante într-un domeniu strict precizat determină neconstitutionalitatea intrinsecă a ordonantei. În acelasi sens s-a pronuntat Curtea Constitutională si prin Decizia nr. 91 din 10 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, statuând că «Parlamentul nu este îndreptătit să confirme o normă neconstitutională care îsi păstrează acest caracter cât timp legiuitorul n-a modificat-o»".

În cauza de fată, Curtea constată că, în pofida faptului că ordonanta criticată a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008, aceasta nu a acoperit viciile sale de neconstitutionalitate. De asemenea, Curtea retine că nici modificarea sau completarea dispozitiei legale criticate de către legiuitorul ordinar sau delegat nu poate acoperi neconstitutionalitatea constatată de către Curtea Constitutională, actele normative succesive de modificare sau completare fiind lovite de acelasi viciu de neconstitutionalitate în măsura în care confirmă solutia legislativă declarată neconstitutională din punct de vedere intrinsec sau extrinsec. O atare solutie se impune si pentru că viciul de neconstitutionalitate stabilit de instanta de contencios constitutional trebuie eliminat, si nu perpetuat prin actele normative succesive de modificare si completare.

Cu privire la celelalte dispozitii constitutionale invocate în sustinerea exceptiei, Curtea retine că acestea nu au incidentă în cauză.


II. Tinând cont de dispozitiile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în caz de admitere a exceptiei, Curtea este competentă să se pronunte si asupra constitutionalitătii altor prevederi din actul atacat, de care în mod necesar si evident nu pot fi disociate prevederile mentionate în sesizare. Astfel de prevederi sunt cele ale art. 2, 3 si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, care reglementează includerea sporului de stabilitate, sporului de suprasolicitare neuropsihică si a unor cresteri în cuantum de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător transei anterioare de vechime, în coeficientul de multiplicare.

Prin urmare, Curtea constată că cele retinute cu privire la neconstitutionalitatea art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 sunt aplicabile mutatis mutandis si prevederilor art. 2, 3 si art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Sindicatul învătământului Preuniversitar Argesean „Muntenia" din Pitesti în dosarele nr. 3.466/109/2008, nr. 2.870/109/2008, nr. 3.585/109/2008, nr. 2.680/109/2008, nr. 2.875/109/2008, nr. 3.579/109/2008, nr. 3.088/109/2008 si nr. 2.695/109/2008 ale Tribunalului Arges - Sectia civilă si ale Curtii de Apel Pitesti - Sectia civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si pentru cauze cu minori si de familie, si constată că dispozitiile art. 2, art. 3 si art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, cu modificările si completările ulterioare, sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 iunie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 989

din 30 iunie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ si a celor ale art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ si a celor ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Sindicatul Liber din învătământ - Zona Câmpulung Moldovenesc în Dosarul nr. 115/86/2009 al Tribunalului Suceava - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 802D-nr. 814D/2009, nr. 860D/2009, nr. 876D/2009, nr. 891D/2009, nr. 926D/2009, nr. 1.055D-1.059D/2009, nr. 1.065D/2009 si nr. 1.682D/2009, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 801 D/2009.

La apelul nominal răspunde Sindicatul Salariatilor din învătământul Preuniversitar Suceava în dosarele nr. 804D/2009, nr. 805D/2009 si nr. 876D/2009, Sindicatul învătământului Preuniversitar Buzău în Dosarul nr. 860D/2009 si Sindicatul Liber al învătământului Preuniversitar Clujean în dosarele nr. 1.055D-nr. 1.059D/2009. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 802D- nr. 814D/2009, nr. 860D/2009, nr. 876D/2009, nr. 891D/2009, nr. 926D/2009, nr. 1.055D-1.059D/2009, nr. 1.065D/2009 si nr. 1.682D/2009 la Dosarul nr. 801 D/2009.

Reprezentantii părtilor prezente, precum si cel al Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 802D- nr. 814D/2009, nr. 860D/2009, nr. 876D/2009, nr. 891D/2009, nr. 926D/2009, nr. 1.055D-1.059D/2009, nr. 1.065D/2009 si nr. 1.682D/2009 la Dosarul nr. 801 D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantilor autorilor exceptiei, care, în esentă, solicită admiterea acesteia pentru faptul că ordonantele de urgentă adoptate de Guvern contravin vointei Parlamentului asa cum aceasta a fost exprimată prin Legea nr. 221/2008.

Ministerul Public solicită respingerea ca devenită inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate ce priveste art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008, întrucât, prin Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, nepublicată încă, Curtea a constatat neconstitutionalitatea textelor de lege criticate. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate care vizează art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009, solicită admiterea acesteia, întrucât încalcă prevederile art. 41, art. 47 alin. (1) si art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 19 februarie 2009, 20 februarie 2009, 23 februarie 2009, 26 februarie 2009, 10 martie 2009, 17 martie 2009, 23 martie 2009, pronuntate în Dosarele nr. 115/86/2009, nr. 114/86/2009, nr. 113/86/2009, nr. 8.655/86/2009, nr. 8.654/86/2008, nr. 118/86/2009, nr. 126/86/2009, nr. 127/86/2009, nr. 119/86/2009, nr. 125/86/2009, nr. 128/86/2009, nr. 116/86/2009, nr. 117/86/2009, nr. 129/86/2009, nr. 585/114/2009, nr. 8.653/86/2008, nr. 8.691/99/2008, nr. 534/117/2009, nr. 528/117/2009, nr. 529/117/2009, nr. 533/117/2009, nr. 530/117/2009, nr. 626/86/2009, nr. 139/102/2009 si nr. 2.355/3/2009, Tribunalul Suceava - Sectia civilă, Tribunalul Buzău - Sectia civilă, Tribunalul lasi - Sectia civilă, Tribunalul Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale, Tribunalul Mures - Sectia civilă si Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vlll-a conflicte de muncă si asigurări sociale au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ si a celor ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Sindicatul Liber din învătământ - Zona Câmpulung Moldovenesc, Sindicatul Salariatilor din învătământul Preuniversitar Suceava, Sindicatul învătământului Preuniversitar Buzău, Uniunea Sindicatelor Libere din învătământul Preuniversitar lasi, Sindicatul Liber al învătământului Preuniversitar Clujean, Sindicatul Independent din învătământul Preuniversitar Sector 4 Bucuresti si, din oficiu, de Tribunalul Mures - Sectia civilă în cauze care au ca obiect pretentii bănesti.

În motivarea exceptiei se apreciază că, prin adoptarea acestor ordonante de urgentă, Guvernul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, ceea ce încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4), precum si ale art. 61 alin. (1). De asemenea, se arată că Guvernul a adoptat ordonanta de urgentă cu încălcarea exigentelor stabilite de art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie, întrucât nu a indicat situatia extraordinară care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzător urgenta acestei reglementări si a afectat drepturile constitutionale ale personalului didactic, si anume dreptul la un nivel de trai decent si protectia socială a muncii.

În final, se consideră că au fost încălcate si prevederile art. 102 alin. (1) si (2), precum si ale art. 141 din Constitutie, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic si Social atunci când a adoptat aceste ordonante de urgentă.

Tribunalul Suceava - Sectia civilă, Tribunalul Buzău - Sectia civilă si Tribunalul lasi - Sectia civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind întemeiată.

Tribunalul Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vlll-a conflicte de muncă si asigurări sociale nu si-a exprimat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în dosarele nr. 801D-814D/2009, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, iar în dosarele nr. 860D/2009 si nr. 876D/2009 consideră că exceptia ce priveste art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 este inadmisibilă si cea care priveste art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 referitor la art. 11 alin. (1) lit. a) si lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2008 este inadmisibilă. Se mai apreciază că dispozitiile art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 referitor la art. V alin. (1) lit. c)si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2008 sunt neconstitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a


Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008, precum si cele ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, care au următorul cuprins:

- Art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008: „Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează: [...]

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: «Art. 1. - (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:

a) pentru functia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;

- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;

b) coeficientii de multiplicare prevăzuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, fată de nivelul din 31 decembrie 2007;

c) pentru functiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 si 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;

- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;

- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru îndeplinirea unor activităti specifice învătământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 si 5.»

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul P, cu următorul cuprins:

«Art. 11. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3, se majorează după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;

b) pentru perioada 1 martie - 31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;

c) pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru îndeplinirea unor activităti specifice învătământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 si 5.»"

- Art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009: „1. La articolul P alineatul (1), literele a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

«a) pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;

b) pentru perioada 1 aprilie - 31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;»."

- Art. 3: „Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b si 3b la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonantă de urgentă."

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind caracterul de stat de drept, ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, ale art. 41 alin. (2) privind dreptul salariatilor la măsuri de protectie socială, ale art. 47 privind nivelul de trai, ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 102 alin. (1) si (2) privind rolul Guvernului, ale art. 115 alin. (4) si (6) privind conditiile de adoptare ale ordonantelor de urgentă, precum si ale art. 141 privind Consiliul Economic si Social.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

I. Prevederile art. I pct. 2 si 3 ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 reduc, în mod substantial, majorările salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învătământ în temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2008. Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, a declarat neconstitutională o reglementare similară adoptată de Guvern tot printr-o ordonantă de urgentă. Astfel, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învătământ în anul 2008 modifica unele prevederi ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 221/2008, reducând majorările salariale stabilite de Parlament. Curtea, prin decizia mentionată, a statuat că adoptarea ordonantelor de urgentă numai în scopul contracarării unei măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării personalului din învătământ adoptată de Parlament încalcă art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1) si art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală. Totodată, o asemenea măsură este contrară dispozitiilor art. 115 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 41 si art. 47 alin. (1) din Constitutie. În consecintă, Curtea a constatat si încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora, „în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie".

Raportând cele retinute prin considerentele care au stat la baza Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008 la prezenta cauză, Curtea observă că acestea sunt aplicabile mutatis mutandis si cu privire la situatia creată prin adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2008. Ca urmare, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 încalcă prevederile art. 1 alin. (4) si (5), art. 41, art. 47 alin. (1), art. 61 alin. (1) si art. 115 alin.(4) si (6) din Constitutie.

De asemenea, Curtea retine că, desi unele dispozitii cuprinse în art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 si-au încetat efectele, fiind norme cu aplicare limitată în timp, neconstitutionalitatea constatată loveste dispozitiile legale în ansamblul său, astfel că efectele prezentei decizii se întind si cu privire la textele legale care nu mai sunt în vigoare. O asemenea concluzie se impune având în vedere chiar considerentele de principiu ale Deciziei nr. 1.221 din 12 noiembrie 2008, prin care Curtea a stabilit că neconstitutionalitatea retinută loveste întreaga ordonantă de urgentă, chiar dacă unele prevederi ale sale au fost abrogate anterior pronuntării respectivei decizii.

Mai mult, Curtea constată că ar fi discriminatoriu ca numai unele prevederi dintr-o ordonantă de urgentă să se aplice si să îsi producă efectele pentru perioada de până la 30 aprilie 2009 si celelalte care vizează perioada de după 1 mai 2009 să fie neconstitutionale si să îsi înceteze aplicabilitatea, prin efectul unei decizii de admitere, în conditiile în care art. I pct. 2 si 3 este lovit de acelasi viciu de neconstitutionalitate extrinsec, întrucât cresterile salariale preconizate prin Legea nr. 221/2008 nu au fost acordate nici pentru anul 2008 si nici pentru anul 2009, contrar vointei Parlamentului.

Cele retinute fac inutilă analiza exceptiei de neconstitu­tionalitate în raport cu celelalte prevederi constitutionale invocate în sustinerea acesteia.

În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 urmează să fie admisă.

II. Art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 continuă abordarea cuprinsă în dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2008, prevederi prin care au fost reduse majorările salariale la care ar fi avut dreptul personalul din învătământ în temeiul Legii nr. 221/2008 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2008.

Considerentele arătate mai sus cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 sunt aplicabile mutatis mutandis si cu privire la situatia creată prin adoptarea art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009. Astfel, Curtea constată că textele mentionate din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 încalcă prevederile art. 1 alin. (4) si (5), art. 41, art. 47 alin. (1), art. 61 alin. (1) si art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie.

În consecintă, Curtea urmează să admită exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Sindicatul Liber din învătământ - Zona Câmpulung Moldovenesc, Sindicatul Salariatilor din învătământul Preuniversitar Suceava, Sindicatul învătământului Preuniversitar Buzău, Uniunea Sindicatelor Libere din învătământul Preuniversitar lasi, Sindicatul Liber al învătământului Preuniversitar Clujean, Sindicatul Independent din învătământul Preuniversitar Sector 4 Bucuresti si, din oficiu, de Tribunalul Mures - Sectia civilă în dosarele nr. 115/86/2009, nr. 114/86/2009, nr. 113/86/2009, nr. 8.655/86/2009, nr. 8.654/86/2008, nr. 118/86/2009, nr. 126/86/2009, nr. 127/86/2009, nr. 119/86/2009, nr. 125/86/2009, nr. 128/86/2009, nr. 116/86/2009, nr. 117/86/2009, nr. 129/86/2009, nr. 585/114/2009, nr. 8.653/86/2008, nr. 8.691/99/2008, nr. 534/117/2009, nr. 528/117/2009, nr. 529/117/2009, nr. 533/117/2009, nr. 530/117/2009, nr. 626/86/2009, nr. 139/102/2009 si nr. 2.355/3/2009 ale Tribunalului Suceava - Sectia civilă, Tribunalului Buzău - Sectia civilă, Tribunalului lasi - Sectia civilă, Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale, Tribunalului Mures - Sectia civilă si Tribunalului Bucuresti - Sectia a Vlll-a conflicte de muncă si asigurări sociale, si constată că dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ si ale art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 iunie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemelor comunelor Dobrun si Visina Nouă, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stemele comunelor Dobrun si Visina Nouă, judetul Olt, prevăzute în anexele nr. 1.1 si 1.2.

 (2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 si 2.2.

(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 si 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 1 iulie 2009.

Nr. 768.

 

ANEXA Nr. 1.1*)

 

STEMA

comunei Dobrun, judetul Olt

 

ANEXA Nr. 2.1

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Dobrun, judetul Olt

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Dobrun se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, traversat de o fascie undată.

În partea superioară, în câmp rosu, se află trei flori de in de argint, butonate albastru.

În câmp albastru, se află o plantă de floarea-soarelui în culori naturale.

În vârful scutului, se află un zid de argint rostuit negru.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Floarea-soarelui reprezintă ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura.

Florile de in semnifică cultivarea plantelor tehnice.

Fascia undată simbolizează râul Oltet.

Zidul evocă istoria localitătii si siturile arheologice denumite „La Viile Brătăsanu".

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1.2*)

 

STEMA

comunei Visina Nouă, judetul Olt

 

ANEXA Nr. 2.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Visina Nouă, judetul Olt

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Visina Nouă se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, înconjurat de o bordură albastră.

în câmp de argint, se află o visină cu o frunză verde, pozitionată în bară.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Visina, ca simbol, denumeste localitatea si reprezintă ocupatia de bază a locuitorilor, pomicultura.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


*) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Târgu Secuiesc, judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema municipiului Târgu Secuiesc, judetul Covasna, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 837.


 

ANEXA Nr. 1*)

 

 

STEMA

municipiului Târgu Secuiesc, judetul Covasna

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Târgu Secuiesc, judetul Covasna

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema municipiului Târgu Secuiesc se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat orizontal.

În partea superioară, pe fond rosu, pe linia despărtitoare, se află un tun de aur orientat spre dreapta.

În câmp albastru, pe o terasă verde, se află o cărută de aur iesind din flancul stâng al scutului, trasă de un cal de argint, cu surugiul călare, cu veston, căciulă si cizme negre si pantaloni albi cu vipuscă neagră, suflând într-o goarnă de postas de aur. Din cărută ies trei spice de grâu de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate

Căruta cu trei spice de grâu simbolizează ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura.

Postasul face referire la faptul că aici a functionat o statie de postă între Transilvania si Moldova.

Tunul semnifică participarea locuitorilor orasului la revolutia din 1848-1849, amintind si de revolutionarul GâborÂron.

La elaborarea stemei s-au folosit elemente heraldice din stema orasului Târgu Secuiesc din anul 1909, corectată.

Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de explorare a resurselor de gnais si nisip din perimetrul Câlnic

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.103 din 22 iulie 2009;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare din perimetrul Câlnic, judetul Alba, convenită prin Licenta de concesiune nr. 11.108/2008 încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială TRUST CONSTRUCTII RADLINGER - S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu-Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 21 iulie 2009.

Nr. 16.

 


AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de explorare a resurselor de granit din perimetrul Valea Mare

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.104 din 22 iulie 2009;

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare din perimetrul Valea Mare, judetul Arad, convenită prin Licenta de concesiune nr. 7.773/2006 încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială TRUST CONSTRUCTII RADLINGER - S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu-Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 21 iulie 2009.

Nr. 17.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru suspendarea aplicării Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscală

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si al art. 105 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin si până la data de 1 octombrie 2009 se suspendă aplicarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009.

Art. 2. - Directia generală de coordonare inspectie fiscală, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 28 iulie 2009.

Nr. 1.384.