MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 371/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 371            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 2 iunie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            189. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă

 

            818. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă

 

            869. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 487 din 2 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, din administratia publică locală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            558. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            48. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

 

            90. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitătii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 484/2008

 

            340. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit în ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor

 

            1.165. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, precum si a modelului si continutului unor formulare

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2008

pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati,

capabili de performantă înaltă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 141 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de

performantă înaltă”

2. La articolul I, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. I. - Legea nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:”.

3. La articolul I, Înainte de punctul 1, care devine punctul 11, se introduce un nou punct, punctul 1, cu următorul cuprins:

„1. Titlul legii va avea următorul cuprins: «LEGE privind educatia tinerilor capabili de performantă înalt㻓

4. La articolul I punctul 1, devenit punctul 11, articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta lege creează cadrul juridic de organizare institutională si de desfăsurare a programelor de educatie diferentiată pentru tinerii capabili de performantă înaltă.”

5. La articolul I, după punctul 11 se introduc zece noi puncte, punctele 12-111, cu următorul cuprins:

„12. Articolul 2 se abrogă

13. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

«Art. 3. - Educatia diferentiată a tinerilor capabili de performantă înaltă se poate realiza prin:

a) adaptarea obiectivelor, continuturilor, a strategiilor didactice de predare, învătare si evaluare la posibilitătile aptitudinale, cognitive, afective si motrice, la ritmul si la stilul de învătare ale tinerilor capabili de performantă înaltă;

b) educarea tinerilor capabili de performantă înaltă în centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al scolilor de weekend, al taberelor de instruire, al scolilor de vară si al programelor de învătământ la distantă sau prin alte forme.»

14. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. - în întelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au următoarele semnificatii:

a) tineri capabili de performantă înaltă - tinerii identificati prin metode stiintifice ca având realizări si/sau aptitudini potentiale în oricare dintre următoarele domenii, izolate sau în combinatie: capacitate intelectuală generală, aptitudini academice specifice, gândire productivă si creativă, abilitate în leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;

b) trasee curriculare diferentiate - curriculum si organizarea programului scolar adaptate nevoilor individuale ale tinerilor capabili de performantă înaltă.»

15. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

«Art. 5. - (1) Identificarea tinerilor capabili de performantă înaltă se realizează de echipe formate din specialisti în domeniu, psihologi, pedagogi, profesori si satisface exigentele de obiectivitate, fidelitate, validitate si fiabilitate.

(2) Membrii acestor echipe nu pot efectua activităti de pregătire cu tinerii selectati.»

16. Articolul 6 se abrogă.

17. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. - În procesul de identificare se utilizează profiluri psihocomportamentale, studii de caz, ghiduri de nominalizare, chestionare, teste psihologice de aptitudini scolare, individuale si colective, de inteligentă, de creativitate, de aptitudini speciale, analiza activitătii si a rezultatelor scolare, precum si alte instrumente si procedee elaborate de specialisti.»

18. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

«Art. 8. - Procedurile de identificare a tinerilor capabili de performantă înaltă proveniti din medii socioeconomice dezavantajate se adaptează specificului lor si prin implicarea reprezentantilor comunitătii locale.»

19. Articolul 9 se abrogă.

110. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

«Art. 10. - Traseele curriculare diferentiate se structurează în conformitate cu principiile generale ale curriculumului national, în functie de domeniul de manifestare a abilitătii si tinându-se cont de nevoile specifice ale tinerilor capabili de performantă înaltă.»

Vi. Articolele 11-14 se abrogă.”

6. La articolul I, după punctul 2 se introduc cinci noi puncte, punctele 21-25, cu următorul cuprins:

„21. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

«Art. 16. - Strategiile didactice se adaptează formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ pentru tineri capabili de performantă înaltă, contextului sociocultural, precum si profilului de personalitate si gradului de maturitate psihologică ale acestora.»

22. Articolul 17 se abrogă.


23. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

«Art. 18. - (1) Evaluarea tinerilor capabili de performantă înaltă se adaptează în functie de traseele curriculare diferentiate, tinându-se cont de standardele curriculare aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) La sfârsitul fiecărui an scolar, tinerii inclusi în program sunt evaluati de echipele prevăzute la art. 5, în vederea mentinerii sau excluderii din programul de pregătire.»

24. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

«CAPITOLUL IV

Pregătirea personalului didactic implicat în instruirea

tinerilor capabili de performantă înaltă»

25. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

«Art. 19. - Formarea cadrelor didactice necesare selectării, instruirii si evaluării anuale a tinerilor capabili de performantă înaltă se face pe baza unor programe de pregătire specifice care vizează atât aplicarea de curriculum, cât si metodele de selectie si evaluare a tinerilor capabili de performantă înaltă.»“

7. La articolul I, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 31-33, cu următorul cuprins:

„31. Articolul 21 va avea următorul cuprins: «Art. 21. - Formarea continuă certificată a cadrelor didactice include si programe de perfectionare în domeniul psihopedagogiei tinerilor capabili de performantă înaltă.»

32. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

«Art. 22. - Formarea altor categorii de specialisti, cum ar fi: psihologi, asistenti sociali, pedagogi, psihopedagogi, include cursuri specializate în domeniul identificării tinerilor capabili de performantă înaltă, al consilierii, psihoterapiei si managementului personal al acestora.»

33. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

«Art. 23. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării coordonează organizarea unor programe nationale de formare în domeniul educatiei tinerilor capabili de performantă înaltă.»“

8. La articolul I punctul 4, titlul capitolului V se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Instruirea diferentiată a tinerilor capabili

de performantă înaltă”

9. La articolul I punctul 5, articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Instruirea diferentiată a tinerilor capabili de performantă înaltă este coordonată metodologic de Centrul National de Instruire Diferentiată, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Centrul National de Instruire Diferentiată este înfiintat în scopul identificării, pregătirii, stimulării si valorificării potentialului tinerilor capabili de performantă înaltă.”

10. La articolul I punctul 6, articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - în domeniul instruirii diferentiate a tinerilor capabili de performantă înaltă, Centrul National de Instruire Diferentiată are următoarele atributii:

a) elaborarea si aplicarea de strategii si politici pentru selectia, pregătirea, stimularea si sustinerea tinerilor si a cadrelor didactice în activităti de performantă înaltă;

b) coordonarea realizării de trasee curriculare diferentiate si a strategiilor didactice specifice educatiei tinerilor capabili de performantă înaltă;

c) elaborarea de liste orientative de resurse informationale, în scopul aplicării programelor de educatie diferentiată a tinerilor capabili de performantă înaltă;

d) colaborarea cu institutiile de învătământ superior, cu departamentele de pregătire a personalului didactic, în vederea realizării unor programe de pregătire a specialistilor în metodologiile de predare specifice educatiei tinerilor capabili de performantă înaltă;

e) coordonarea metodologică a activitătii centrelor de instruire diferentiată judetene/al municipiului Bucuresti;

f) pregătirea si promovarea unui suport informational privind educatia diferentiată a tinerilor capabili de performantă înaltă si participarea la actiuni de informare referitoare la educatia diferentiată a tinerilor capabili de performantă înaltă;

g) elaborarea regulamentelor de organizare si functionare a centrelor de instruire diferentiată judetene/al municipiului Bucuresti.”

11. La articolul I punctul 7, articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti înfiintează centre de instruire diferentiată judetene/al municipiului Bucuresti, conform unei metodologii elaborate de Centrul National de Instruire Diferentiată.

(2) La nivel judetean, instruirea diferentiată a tinerilor capabili de performantă înaltă se realizează în microcentre de performantă, care functionează în unităti de învătământ care demonstrează capacitatea de a desfăsura astfel de actiuni, sub coordonarea centrelor de instruire diferentiată judetene/al municipiului Bucuresti, iar finantarea se face de la bugetul local.

(3) Metodologia de organizare si desfăsurare a instruirii diferentiate la nivel judetean/al municipiului Bucuresti se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.”

12. La articolul I punctul 8, articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării alocă, din bugetul propriu, fonduri pentru programe de instruire diferentiată ale Centrului National de Instruire Diferentiată si ale inspectoratelor scolare judetene, respectiv ale Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 26 mai 2009.

Nr. 189.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea

Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 818.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru înaltul profesionalism prin care a contribuit la promovarea cercetării din domeniul medical,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler domnului conf. univ. dr. ing. Victor-Lorin Purcărea, directorul Editurii Universitare „Carol Davila”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 mai 2009.

Nr. 869.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 487

din 2 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea

administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă functii

de demnitate publică, alese si numite, din administratia publică locală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, din administratia publică locală. Exceptia a fost ridicată de Georgeta Ivascu, Neculai lustinian Ivascu si Crina Georgeta Fotea în Dosarul nr. 6.873/99/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă, litigii de muncă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că drepturile puse în discutie de autorii exceptiei nu reprezintă drepturi fundamentale, astfel că acordarea acestora tine de optiunea liberă a legiuitorului.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.873/99/2008, Tribunalul Iasi - Sectia civilă, litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, din administratia publică locală. Exceptia a fost ridicată de Georgeta Ivascu, Neculai lustinian Ivascu si Crina Georgeta Fotea cu prilejul solutionării unui litigiu de muncă având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei autorii acesteia arată că, potrivit art. 16 alin. (3) din Codul muncii, „munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă”, iar, potrivit art. 57 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 si art. 39 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, activitatea desfăsurată de primar si viceprimar este asimilată unei munci desfăsurate sub imperiul unui contract individual de muncă si constituie vechime în muncă. în aceste conditii, faptul că prin textele de lege criticate se prevede că persoanele care ocupă functii de demnitate publică, alese sau numite, din administratia publică locală, si mai precis primarul si viceprimarul, nu beneficiază de sporul de vechime în muncă, este de natură să aducă atingere atât principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor prevăzut de art. 16 din Constitutie, cât si prevederilor art. 5 din Codul muncii, referitoare la egalitatea de tratament fată de toti salariatii si angajatorii.

Tribunalul Iasi - Sectia civilă, litigii de muncă consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, întrucât, în materia drepturilor salariale ale personalului din cadrul autoritătilor si institutiilor publice, functionează principiul stabilirii salariilor prin acte normative. Drepturile bănesti de care beneficiază cei care îndeplinesc functii publice sunt stabilite prin lege, acest fapt neîncălcând dispozitiile constitutionale privind egalitatea cetătenilor în fata legii.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, atât timp cât textele de lege criticate se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. în aceIasi timp, arată că legiuitorul este în drept să stabilească continutul, conditiile si limitele drepturilor salariale, putând, de asemenea, ca, în considerarea unor situatii speciale, să instituie reglementări specifice, în deplin acord cu principiul constitutional al egalitătii în drepturi, care nu presupune omogenitate, ci justifică instituirea unui tratament juridic diferentiat în cazul unor situatii diferite.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt neconstitutionale. în acest sens, arată că aceste texte contin un „venin neconstitutional” pentru că permit autoritătilor competente să lipsească anumite categorii de persoane de drepturi cuvenite pentru prestarea muncii în conditii deosebite sau speciale, în situatia în care acestea îsi desfăsoară activitatea în aceleasi conditii cu persoanele care au contract individual de muncă si beneficiază de aceste sporuri. De asemenea, arată că tratamentul juridic diferentiat stabilit de legiuitor în considerarea unor situatii egale încalcă principiul egalitătii în drepturi si al nediscriminării, neavând o motivare obiectivă si ratională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de părti la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, dispozitii potrivit cărora „Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunară, ca unică formă de remunerare a activitătii corespunzătoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în muncă si nici de alte sporuri prevăzute de lege”.

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, din administratia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, si aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 331/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005. Acest text de lege are următoarea redactare: „Art. 2. - (1) Pentru persoanele care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, din administratia publică locală, indemnizatiile prevăzute în anexă reprezintă unica formă de remunerare a activitătii corespunzătoare functiei si reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu beneficiază de sporul de vechime în muncă si nici de alte sporuri prevăzute de lege.”

Autorii exceptiei consideră că aceste texte de lege sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că autorii acesteia îsi fundamentează motivarea plecând de la o premisă falsă, anume aceea că vechimea în muncă, ce se acordă salariatilor conform art. 16 alin. (3) din Codul muncii si de care beneficiază si primarii ori viceprimarii, se confundă cu dreptul la sporul pentru vechimea în muncă. Or, potrivit prevederilor din Codul muncii mai sus amintite, vechimea în muncă reprezintă perioada în care o persoană a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă. De asemenea, atât Codul muncii, cât si alte legi stabilesc si alte perioade ce sunt luate în calcul la stabilirea vechimii în muncă. Detinerea unei anumite vechimi în muncă deschide posibilitatea obtinerii anumitor drepturi specifice raporturilor de muncă, asa cum este dreptul de a ocupa anumite functii ori dreptul de a fi avansat. De asemenea, vechimea în muncă, acordată potrivit dispozitiilor legale, este avută în vedere si la acordarea unor drepturi bănesti, asa cum este sporul pentru vechimea în muncă. Cele două notiuni însă nu se confundă.

În ceea ce priveste faptul că anumite categorii de salariati beneficiază de sporul de vechime în muncă, în timp ce pentru alte categorii socio-profesionale un asemenea spor nu este acordat, Curtea apreciază că sunt relevante cele statuate prin Decizia nr. 108 din 14 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 8 martie 2006, în care s-a arătat că „sporurile, premiile si alte stimulente, acordate demnitarilor si altor salariati prin acte normative, reprezintă drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale, consacrate si garantate de Constitutie. Diferentierea indemnizatiilor si a salariilor de bază pentru demnitari si alti salariati din sectorul bugetar este optiunea liberă a legiuitorului, tinând seama de importanta si complexitatea diferitelor functii. Legiuitorul este în drept, totodată, să instituie anumite sporuri la indemnizatiile si salariile de bază, premii periodice si alte stimulente, pe care le poate diferentia în functie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula”.

Având în vedere aceste considerente, Curtea apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, din administratia publică locală, exceptie ridicată de Georgeta Ivascu, Neculai lustinian Ivascu si Crina Georgeta Fotea în Dosarul nr. 6.873/99/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia civil, litigii de muncă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Patricia Marilena Ionea

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002

privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor,

oraselor si comunelor din judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al

acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 si 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bichis”, sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 1,2, 13, 14 si 23;

b) după pozitia nr. 23 se introduc 42 de noi pozitii, pozitiile nr. 24-65, prevăzute în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Săulia”, sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 21-24, 33 si 34;

b) la pozitia nr. 29, coloana 4 se modifică si avea următorul cuprins: „Teren intravilan în suprafată de 2000 mp, nr. topo T26 Cc243 A, vecinătăti: la Nord - drum de exploatare (DE); la Est - drum comunal 101; la Sud - proprietar Borz loan; la Vest - proprietar Socol Alexandru”;

c) la pozitia nr. 29, coloana 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „1965”;

d) după pozitia 34 se introduc 51 noi pozitii, pozitiile nr. 35-85, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 558.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bichis, judetul Mures

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

24

1.3.7.1.

Strada nr. 1 Bichis

De la nr. 38 până la nr. 42 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L = 482m; l = 18,21 m; S = 8777 mp

Înainte de 1945

86.760

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

25

1.3.7.1.

Strada nr. 2 Bichis

De la nr. 67 până la nr. 90 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L= 1506 m; l= 11,56 m; S = 17409 mp

Înainte de 1945

271.080

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

26

1.3.7.1.

Strada nr. 3 Bichis

De la nr. 91 până la nr. 165 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L=1904m;l = 14,94 m; S - 28445 mp

Înainte de 1945

342.720

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008


Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

27

1.3.7.1.

Strada nr. 4 Bichis

De la nr. 74 până la nr. 100 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L = 205m; l = 10,64 m; S = 2181 mp

Înainte de 1945

36.900

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

28

1.3.7.1.

Strada nr. 5 Bichis

Nr. 85 si nr. 95

inclusiv, cu îmbrăcăminte

de piatră

L= 161 m;l = 9,42m;

S = 1517 mp

Înainte de 1945

28.980

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

29

1.3.7.1.

Strada nr. 6 Bichis

De la nr. 79 până la nr. 85

inclusiv, cu îmbrăcăminte

de piatră

L= 161 m;l = 9,42m;

S = 1517 mp

Înainte de 1945

28.980

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

30

1.3.7.1.

Strada nr. 7 Bichis

De la nr. 7 până la nr. 16 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L = 515m; l = 18,91 m; S = 9738 mp

Înainte de 1945

92.700

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

31

1.3.7.1.

Strada nr. 8 Bichis

De la nr. 7 până la platforma

de gunoi, cu îmbrăcăminte

de piatră

L = 326m;l = 317m;

S = 1033 mp

Înainte de 1945

58.680

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

32

1.3.7.1.

Strada nr. 1 Gâmbut

De la nr. 1 până la nr. 54 inclusiv, de la nr. 39 la nr. 41 inclusiv, de la nr. 131 până la nr. 147 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră L = 739m; l = 15,56 m; S = 11499 mp

Înainte de 1945

133.020

Domeniul public al

comunei Bichis, conform

Hotărârii Consiliului

Local nr. 19/2008

33

1.3.7.1.

Strada nr. 2 Gâmbut

De la nr. 44 până la nr. 47 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră+pământ L = 245m; I = 7,86 m; S = 1925 mp

Înainte de 1945

44.400

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

34

1.3.7.1.

Strada nr. 3 Gâmbut

De la nr. 111 până la nr. 136 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ

L = 578m; l = 11,70 m; S = 6763 mp

Înainte de 1945

52.020

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

35

1.3.7.1.

Strada nr. 4 Gâmbut

De la nr. 8 până la nr. 15 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră+pământ L = 301 m; Ix 12,58 m; S = 3786 mp

Înainte de 1945

54.180

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

36

1.3.7.1.

Strada nr. 5 Gâmbut

De la nr. 15 până la nr. 117

inclusiv, cu îmbrăcăminte de

piatră

L = 293 m; 1 = 7,41 m;

S = 2171 mp

Înainte de 1945

52.740

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

37

1.3.7.1.

Strada nr. 6 Gâmbut

De la nr. 28 până la nr. 38 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră+pământ L = 266 m;l = 9,19 m; S = 2444 mp

Înainte de 1945

47.880

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008


Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

38

1.3.7.1.

Strada nr. 7 Gâmbut

De la nr. 65 până la nr. 113 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră+pământ L= 1020 m;l = 10,66 m; S = 10873 mp

Înainte de 1945

183.600

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

39

1.3.7.1.

Strada nr. 8 Gâmbut

De la nr. 92 până la nr. 101 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ

L= 121 m; l = 9,17m; S = 1110 mp

Înainte de 1945

10.890

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

40

1.3.7.1.

Strada nr. 9 Gâmbut

De la nr. 90 până la nr. 96

inclusiv, cu îmbrăcăminte

de pământ

L = 370m; I = 8,96 m;

S = 3315 mp

Înainte de 1945

33.300

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

41

1.3.7.1.

Strada nr. 10 Gâmbut

De la nr. 55 până la nr. 64 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L= 148m;l = 15,33 m; S = 2269 mp

Înainte de 1945

26.640

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

42

1.3.7.1.

Strada nr. 1 Nandra

De la nr. 60 până la nr. 63 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră+pământ L= 132m;l = 12,21 m; S = 1611 mp

Înainte de 1945

23.760

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

43

1.3.7.1.

Strada nr. 2 Nandra

De la nr. 1 până la nr. 27 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L = 427m; l = 10.27 m; S = 4385 mp

Înainte de 1945

76.860

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

44

1.3.7.1.

Strada nr. 3 Nandra

De la nr. 1 până la nr. 6

inclusiv (deasupra la

intravilane), cu îmbrăcăminte

de pământ

L= 129 m;l = 8,37 m;

S = 1079 mp

Înainte de 1945

11.610

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

45

1.3.7.1.

Strada nr. 4 Nandra

De la nr. 21 până la nr. 33 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră+pământ L = 512m; I = 9,99 m; S = 5114 mp

Înainte de 1945

92.160

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

46

1.3.7.1.

Strada nr. 5 Nandra

De la nr. 34 până la nr. 66

inclusiv, cu îmbrăcăminte

de pământ

L = 44m;l = 10,38 m;

S = 456 mp

Înainte de 1945

7.920

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

47

1.3.7.1.

Strada nr. 6 Nandra

De la nr. 54 până la nr. 55 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ

L = 298m;l = 10,21 m; S = 3042 mp

Înainte de 1945

26.820

Domeniul public al comunei Bichis conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 19/2008

48

1.3.7.1.

Strada nr. 7 Nandra

De la nr. 22 până la nr. 40 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L= 170 m; l = 10,59 m; S = 1800 mp

Înainte de 1945

30.600

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008


Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

49

1.3.7.1.

Strada nr. 8 Nandra

De la nr. 41 până la nr. 53 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ

L = 705m; l = 12,71 m; S = 8960 mp

Înainte de 1945

63.450

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

50

1.3.7.1.

Strada nr. 9 Nandra

De la nr. 14 până la nr. 21 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră+pământ L = 485m; I = 27,26 m; S = 13221 mp

Înainte de 1945

87.300

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

51

1.3.7.1.

Strada nr. 1 Ozd

De la nr. 109 până la nr. 185 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L = 917m; l = 11,90 m; S = 10912 mp

Înainte de 1945

165.060

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

52

1.3.7.1.

Strada nr. 2 Ozd

De la nr. 153 până la nr. 160 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră+pământ L = 285m; I = 9,54 m; S = 2719 mp

Înainte de 1945

51.300

Domeniul public al comunei Bichis conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 19/2008

53

1.3.7.1.

Strada nr. 3 Ozd

De la nr. 165 până la nr. 167 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ

L= 109m;l = 10,11 m; S = 1102 mp

Înainte de 1945

9.810

Domeniul public al comunei Bichis conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 19/2008

54

1.3.7.1.

Strada nr. 4 Ozd

De la nr. 171 până la nr. 181 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ

L = 305m; l = 15,15 m; S = 4620 mp

Înainte de 1945

27.450

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

55

1.3.7.1.

Strada nr. 5 Ozd

De la nr. 1 până la nr. 5 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L = 232m;l = 12,20 m; S = 2830 mp

Înainte de 1945

41.706

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

56

1.3.7.1.

Strada nr. 6 Ozd

Nr. 89, 90, 111

inclusiv, cu îmbrăcăminte

de pământ

L = 242m;l = 10,45 m;

S = 2529 mp

Înainte de 1945

21.780

Domeniul public al comunei Bichis conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 19/2008

57

1.3.7.1.

Strada nr. 7 Ozd

Nr. 66, 67 131, 135 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L= 147 m; l = 14,51 m; S = 2133 mp

Înainte de 1945

26.460

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

58

1.3.7.1.

Strada nr. 8 Ozd

De la nr. 18 până la nr. 97 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L = 738m; l = 14,25 m; S = 10516 mp

Înainte de 1945

132.840

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

59

1.3.7.1.

Strada nr. 9 Ozd

De la nr. 48 până la nr. 49

inclusiv, cu îmbrăcăminte

de pământ

L= 196 m; 1 = 8,11 m;

S = 1589 mp

Înainte de 1945

17.640

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008


Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

60

1.3.7.1.

Strada nr. 10 Ozd

De la nr. 7 până la nr. 13

inclusiv, cu îmbrăcăminte

de pământ

L = 400m; I = 9,93 m;

S = 3972 mp

Înainte de 1945

36.000

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

61

1.3.7.1.

Drum comunal DC 93 Bichis- Gâmbut

De la DJ până la nr. 147 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră

L= 1776 m; l = 11,52 m; S = 20459 mp

1998

319.680

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

62

1.6.2.

Clădire administrativă Gâmbut - pentru cămin cultural

Gâmbut (fost CAP), Str. nr. 7, nr. 70, Se = 90 mp

1991

60.000

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

63

6.4.

Teren neagricol Bichis, pentru statie de epurare

Bichis, suprafată teren 1500 mp (aferent fostului CAP Bichis), vecinătăti: la Est - consiliul local; la Vest - drum de exploatare; la Nord - Str. nr. 7 Bichis; la Sud - proprietar Zilahi losif

1991

200

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

64

6.4.

Teren neagricol Gâmbut, pentru statie de epurare

Gâmbut, suprafată teren 1500 mp, lângă fosta scoală, vecinătăti: la Est - drum comunal DC 93; la Vest - pârâu Gâmbut; la Nord - pârâu Gâmbut; ia Sud - proprietar Orga Cornel

1991

200

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

65

6.4.

Teren neagricol Ozd, pentru statie de epurare

Ozd, suprafată teren 1500 mp, lângă terenul de sport, vecinătăti: la Est - drum de exploatare; la Vest - Parohia Reformată Ozd; la Nord - drum judetean 107 G; la Sud - pârâul Ozd

1991

200

Domeniul public

al comunei Bichis,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 19/2008

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Săulia, judetul Mures

 

SECTIUNEA I Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

35

1.3.7.1.

Strada nr. 1 Săulia

De la nr. adm. 413 până la nr. 493 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră L = 710m; l = 7m

1980

3.731

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

36

1.3.7.1.

Strada nr. 2 Săulia

De la nr. adm. 467 până la nr. 431, cu îmbrăcăminte de pământ L = 460m; I = 6 m

1962

2.076

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

37

1.3.7.1.

Strada nr. 3 Săulia

De la nr. adm. 493 până la Strada nr. 17, cu îmbrăcăminte de pământ L= 170 m; l = 6m

1968

767

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

38

1.3.7.1.

Strada nr. 4 Săulia

De la nr. adm. 473 până la nr. 461 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 360m; I -7 m

1970

1.624

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

39

1.3.7.1.

Strada nr. 5 Săulia

De la nr. adm. 481 până la nr. 372 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L= 1400 m; I = 7 m

1970

6.317

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

40

1.3.7.1.

Strada nr. 6 Săulia

De la nr. adm. 431 până la nr. 428 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 580m; I = 6 m

1970

2.617

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

41

1.3.7.1.

Strada nr. 7 Săulia

De la nr. adm. 489 până la nr. 460 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 340m; l = 7m

1952

1.534

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

42

1.3.7.1.

Strada nr. 8 Săulia

De la nr. adm. 421 până la nr. 428 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră L = 368m; I -7 m

1974

1.934

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

43

1.3.7.1.

Strada nr. 9 Săulia

De la nr. adm. 428 până la nr. 427 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L= 181 m; I = 6 m

1970

817

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

44

1.3.7.1.

Strada nr. 10 Săulia

De la nr. adm. 428 până la nr. 385 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 206m; I = 6 m

1968

929

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

45

1.3.7.1.

Strada nr. 11 Săulia

De la nr. adm. 430 până la Strada nr. 6,

cu îmbrăcăminte de pământ L = 273m; l = 6m

1968

1.232

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

46

1.3.7.1.

Strada nr. 12 Săulia

De la nr. adm. 390 până la nr. 388 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L= 146 m; I = 6 m

1952

659

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008


Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

47

1.3.7.1.

Strada nr. 13 Săulia

De la nr. adm. 395 până la nr. 426 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 538m; I = 6 m

1952

2.427

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

48

1.3.7.1.

Strada nr. 14 Săulia

De la nr. adm. 396 până la nr. 376 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră L = 2106m; l = 7m

1985

11.067

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

49

1.3.7.1.

Strada nr. 15 Săulia

De la nr. adm. 526 până la nr. 509 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 310m; I = 7 m

1968

1.399

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

50

1.3.7.1.

Strada nr. 16 Săulia

De la nr. adm. 515 până la DJ 151 A, cu îmbrăcăminte de pământ L = 484m; I = 6 m

1968

2.184

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

51

1.3.7.1.

Strada nr. 17 Săulia

De la nr. adm. 507 până la nr. 20 (Leorinta) inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră L = 2495 m; I = 7 m

1977

13.111

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

52

1.3.7.1.

Strada nr. 18 Săulia

De la nr. adm. 20 (Leorinta) până la nr. 53 (Leorinta) inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L= 1027 m; l = 6m

1952

4.634

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

53

1.3.7.1.

Strada nr. 19 Săulia

De la nr. adm. 5 (Leorinta) până la nr. 6 (Leorinta) inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 350m; I = 6 m

1950

1.579

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

54

1.3.7.1.

Strada nr. 20 Săulia

De la nr. adm. 580 până la nr. 19 (Leorinta) inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L= 1830m;l = 6m

1950

8.257

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

55

1.3.7.1.

Strada nr. 21 Săulia

De la nr. adm. 313 până la nr. 330 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L= 1375 m; I = 7 m

1968

6.204

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

56

1.3.7.1.

Strada nr. 22 Săulia

De la nr. adm. 316 până la nr. 315 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră L= 100 m; I = 6 m

1988

5.255

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

57

1.3.7.1.

Strada nr. 23 Săulia

De la nr. adm. 352 până la Moara Comunală Săulia, cu îmbrăcăminte de pământ L = 84 m; I = 6 m

1952

379

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008


Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

58

1.3.7.1.

Strada nr. 24 Săulia

De la nr. adm. 341 până la nr. 367, cu îmbrăcăminte de piatră L= 112m;l = 6m

1995

589

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

59

1.3.7.1.

Strada nr. 25 Săulia

De la nr. adm. 335 până la nr. 336 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră L = 86 m; I = 6 m

1997

452

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

60

1.3.7.1.

Strada nr. 26 Săulia

De la nr. adm. 330 până la nr. 329 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 90 m; I = 6 m

1952

406

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

61

1.3.7.1.

Strada nr. 27 Săulia

De la nr. adm. 330 până la nr. 371 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 244 m; I = 6 m

1952

1.100

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

62

1.3.7.1.

Strada nr. 28 Săulia

De la nr. adm. 332 până la nr. 288 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 210m;l = 6m

1958

948

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

63

1.3.7.1.

Strada nr. 29 Săulia

De la nr. adm. 252 până la nr. 237 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 338m; I = 6 m

1950

1.525

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

64

1.3.7.1.

Strada nr. 30 Săulia

De la nr. adm. 291 A până la nr. 295 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 62 m; I = 6 m

1956

280

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

65

1.3.7.1.

Strada nr. 31 Săulia

De la nr. adm. 303 până la nr. 302 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L= 120m;l = 6m

1968

541

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

66

1.3.7.1.

Strada nr. 32 Săulia

De la nr. adm. 317 Biserica Ortodoxă până la DJ 151 A, cu îmbrăcăminte de piatră L= 1780 m; l = 6m

1982

935

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

67

1.3.7.1.

Strada nr. 33 Săulia

De la nr. adm. 187 până la nr. 186 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L= 175 m; l = 6m

1968

790

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

68

1.3.7.1.

Strada nr. 34 Săulia

De la nr. adm. 223 până la nr. 225 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 206m; I = 6 m

1955

929

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008


Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

69

1.3.7.1.

Strada nr. 35 Săulia

De la nr. adm. 191 până la nr. 197 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 342 m; I = 6 m

1955

1.543

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

70

1.3.7.1.

Strada nr. 36 Săulia

De la nr. adm. 195 până la nr. 184 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L = 226m; l = 7m

1955

830

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

71

1.3.7.1.

Strada nr. 37 Săulia

De la nr. adm. 205 până la nr. 203 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L= 172 m; l = 6m

1952

916

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

72

1.3.7.1.

Strada nr. 38 Săulia

De la nr. adm. 210 până la nr. 208 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră L= 130 m; I = 6 m

1975

683

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

73

1.3.7.1.

Strada nr. 39 Săulia

De la nr. adm. 65 (Pădure)

până la nr. 64 (Pădure)

inclusiv, cu îmbrăcăminte de

pământ

L = 700m; I = 6 m

1968

3.158

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

74

1.3.7.1.

Strada nr. 40 Săulia

De la nr. adm. 276 până la nr. 339 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră L = 235m; I = 6 m

1987

1.235

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

75

1.3.7.1.

Strada nr. 41 Săulia

De la nr. adm. 264 până la nr. 262 inclusiv, cu îmbrăcăminte de piatră L = 704m; l = 7m

1987

3.700

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

76

1.3.7.1.

Strada nr. 42 Săulia

De la nr. adm. 18 (Pădure)

până la nr. 52 (Pădure)

inclusiv, cu îmbrăcăminte de

pământ

L= 1572 m; l = 6m

1968

7.093

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

77

1.3.7.1.

Strada nr. 43 Săulia

De la DJ 151A până la Păsune Continit, cu îmbrăcăminte de pământ L= 1486m;l = 6m

1952

6.705

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

78

1.3.7.1.

Strada nr. 44 Săulia

De la nr. adm. 30 (Pădure)

până la nr. 26 (Pădure)

inclusiv, cu îmbrăcăminte de

pământ

L = 430m; I = 6 m

1952

1.940

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

79

1.3.7.1.

Strada nr. 45 Săulia

De la nr. adm. 36 (Pădure) până la nr. 26 (Pădure), cu îmbrăcăminte de pământ L = 270m; l = 6m

1956

1.218

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008


Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

80

1.3.7.1.

Strada nr. 46 Săulia

De la nr. adm. 49 (Pădure)

până la nr. 51 (Pădure)

inclusiv, cu îmbrăcăminte de

pământ

L = 480m; I = 6 m

1968

2.166

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

81

1.3.7.1.

Strada nr. 47 Săulia

De la nr. adm. 166 până la Păsune Continit, cu îmbrăcăminte de pământ L= 1236m;l = 6m

1968

5.577

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

82

1.3.7.1.

Strada nr. 48 Săulia

De la nr. adm. 166 până la nr. 167 inclusiv, cu îmbrăcăminte de pământ L= 120m;l = 6m

1968

541

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

83

1.3.7.1.

Strada nr. 49 Săulia

De la nr. adm. 5 (Măcicăsesti) până la DJ 152B, cu îmbrăcăminte de piatră L = 2860m; l = 7m

1988

15.029

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

84

1.3.7.1.

Strada nr. 50 Săulia

De la nr. adm. 43 până la DJ

152B, cu îmbrăcăminte de

piatră

L= 1706 m; I = 7 m

1990

8.934

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008

85

1.8.8.

Teren intravilan Săulia

Teren pentru statie de epurare ape uzate, în suprafată de 9655 mp, situat în locul numit „La Gară”, vecinătăti: la Nord: teren apartinând SNCFR; la Sud: DJ 151 B; la Est: cale ferată dezafectată; la Vest: drum exploatatie

2000

12.400

Domeniul public

al comunei Săulia,

conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 12/2008


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea

dopajului în sport

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) si ale art. 50-55 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă formularul-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, cu modificările si completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire a formularului-tip prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 16/2007 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, se abrogă.

Art. 5. - Agentia Natională Anti-Doping va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucuresti, 25 mai 2009.

Nr. 48.

 

ANEXA Nr. 1

 

AGENTIA NATIONALĂ ANTI-DOPING

Municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, tel./fax 021/311.55.41

Seria A.N.A.D. nr.....................

 

PROCES-VERBAL de constatare si sanctionare a contraventiei, încheiat astăzi, ziua.............luna..............anul........,

la.....................din...........

 

Subsemnatul/Subsemnatii, ......................................................................................., în calitate de agent/agenti constatator/constatatori în cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping, împuternicit/împuterniciti cu legitimatia/legitimatiile de control seria/seriile.........../........... nr.............si nr..........., în baza prevederilor Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, în urma controlului efectuat în ziua de............................luna..............anul .........., ora............., la.............................., din localitatea ..................., str.....................nr......, bl......, se......, et......., ap........Judetul/sectorul.................., înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului .......................... sub nr. J......./....../........., cod fiscal ......................, reprezentată prin domnul/doamna ..................................., în calitate de.........................., domiciliat/domiciliată în........................, str........................nr......., bl......,

sc......, et......, ap......Judetul/sectorul................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria...........nr............................., eliberat/eliberată de...........................la data de.................., CNP............................., având functia de........................în cadrul persoanei juridice sus-mentionate, am constatat următoarele:


Fapta/faptele descrisă/descrise mai sus încalcă prevederea/prevederile

art.......alin........lit.........

art.......alin........lit.........

art.......alin........lit..........

art....... alin........ lit........... din Legea nr. 227/2006, cu modificările si completările ulterioare, si constituie contraventie/contraventii sanctionată/sanctionate de prevederile

art...........alin......lit........

art...........alin......lit........

art...........alin......lit........

art...........alin......lit........din Legea nr. 227/2006, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă

de la.....................la.....................

de la.....................la.....................

de la.....................la.....................

de la.....................la......................

Cuantumul amenzii este de...................................lei.

 

Agent/Agenti constatator/constatatori,

.................................................

Martor,

……………………

Mi s-a înmânat si am primit o copie a procesului-verbal astăzi,

...................................

(numele, prenumele si semnătura contravenientului)

 

Amenda contraventională aplicată persoanei juridice va fi achitată în termen de 15 zile de ladataînmânării sau, după caz, a comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal în a cărui evidentă fiscală se află contravenientul.

Cuantumul amenzii va fi virat astfel:

-...................lei, reprezentând 35%, în contul 50.01 „Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate” - IBAN: RO89TREZ7025001XXX008920, CF 18018990 ANAD;

-...................lei, reprezentând 65%, în contul 20.35.01.01 „Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale” - IBAN: RO41TREZ70220350101XXXXX CF 18018990 Trezoreria Sectorului 2, bugetul de stat.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 227/2006, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, aplicate astăzi, în termen de cel mult 48 de ore de la data înmânării/comunicării procesului-verbal, respectiv suma de..............lei.

O copie de pe chitantă, în acest caz, se trimite prin postă institutiei noastre în termen de 48 de ore.

în situatia în care contravenientul nu va achita amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal însotit de înstiintarea de plată, se va proceda la executarea silită a acestuia, în conditiile legii.

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării/comunicării acestuia.

Plângerea, împreună cu procesul-verbal, se depune la judecătoria în cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Alte mentiuni...............

Contravenientul a formulat următoarele obiectii cu privire la continutul actului de constatare:

1.................................................................................................................;

2..................................................................................................................;

3..................................................................................................................

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care o copie s-a înmânat contravenientului astăzi, ................./va fi comunicată contravenientului în termen de cel mult o lună de la data aplicării acestuia. Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sanctiunii.

Contravenientul nu se află de fată/refuză să semneze/nu poate semna.

Nu a fost de fată un martor, deoarece......................................................................

 

Agenti constatatori,

Martor,

..........................................

Mi s-a înmânat si am primit o copie a procesului-verbal astăzi,

..........................................

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

(numele, prenumele si semnătura contravenientului)


Martor:..............................................................................................................................................................., domiciliat în (numele si prenumele) localitatea ........................................., str.........................................................nr...., bl...., se...., et. ..., ap. ...Judetul/sectorul......., posesor al BI/CI seria.........nr..........., eliberat(ă) de........................la data de.............................., CNP..................................., ocupatia...............locul de muncă..............................

Declar că prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient deoarece refuză/nu poate/nu este de fata să semneze

Semnătura martorului........................................

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ seria .... nr...........

pentru debitorul..................................................

 

            .................................................................................... (numele si prenumele/denumirea), cu domiciliul/sediul în localitatea................................, str. ................ nr......, bl....., sc....., et....., ap........, judetul/sectorul........................., CNP....................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria.....nr............., eliberat(ă) de....................la data de...................., CUI ...................., înregistrat la Oficiul Registrului Comertului ........................... sub nr. J/....../........./........., reprezentat/reprezentată de domnul/doamna ..................................., domiciliat/domiciliată în localitatea........................................, str. ........................nr.........., bl..........., sc........., et........, ap..........., posesor/posesoare al/a BI/CI seria...........nr............................, eliberat(ă)de...........................la data......................., CNP...................................., în calitate de...............................................................

            În baza Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria .... nr.................., încheiat în ziua de......, luna......, anul........, la........................................................................, vă comunicăm prezenta înstiintare de plată pentru suma de ........................... lei, constituită debit la institutia noastră.

            În situatia în care nu achitati amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal însotit de prezenta înstiintare de plată, acesta devine titlu executoriu fără nicio altă formalitate si se supune executării silite în conditiile legii.

            Prezenta înstiintare de plată vi se comunică pentru opozabilitate împreună cu procesul-verbal în cauză.

            Contravenientul nu se află de fată/refuză să semneze/nu poate semna.

            Se confirmă de martorul:..................................................................................................................................(numele si prenumele), domiciliat în localitatea ....................................................., str.....................................................nr........, bl......, sc......., et......., ap......., judetul/sectorul........................, posesor al BI/CI seria.........nr..................., eliberat(ă) de..................la data de......................., CNP..........................., ocupatia..........................., locul de muncă .....................................................

 

Agenti constatatori,

(numele si prenumele)

..........................................

..........................................

..........................................

Contravenient,

..........................................

Am primit copia procesului-verbal si înstiintarea de plată.

Semnătura............................, data.................

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

            Denumire: Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria.........nr...................

            Caracteristici tehnice:

            - fiecare formular de proces-verbal are 3 pagini si se tipăreste pe fată, în 3 exemplare;

            - hârtie autocopiativă de culoare albă, roz, verde, scrisă cu cerneală de culoare neagră;

            - format A4;

            - sistem de înscriere propriu, începând cu seria A.N.A.D. nr. 0.000.001;

            - formularele se leagă în blocuri lipite a câte 50 de seturi de procese-verbale, continând câte 150 de file fiecare.

 


MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitătii de politici publice,

aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 484/2008

 

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

            viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

            Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Unitătii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 484/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2008, se modifică după cum urmează:

            1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

            „Art. 3. - Activitatea Unitătii este coordonată de secretarul de stat desemnat în acest sens de ministrul administratiei si internelor.”

            2. La articolul 7 alineatul (1), litera e) se abrogă.

            3. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) în conditiile actelor normative în vigoare, directorul poate delega atributii din competenta sa directorului adjunct, sefilor de serviciu sau altor persoane din subordine.”

            4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

            „Art. 15. - Directorul adjunct răspunde de activitatea structurilor organizatorice care se află în coordonarea sa, potrivit fisei postului, prevăzută în anexa nr. 4.”

            5. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Atributiile fiecărei structuri organizatorice din cadrul

Unitătii”

            6. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

            „Art. 16. - (1) Structurile organizatorice din cadrul Unitătii au următoarele atributii comune:”.

            7. La articolul 17, literele a), c) si f) vor avea următorul cuprins:

            ,,a) cresterea eficientei activitătilor de elaborare, monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice elaborate la nivelul ministerului si al autoritătilor administratiei publice locale, prin asigurarea de consultantă în acest domeniu;

            c) fundamentarea variantelor de solutionare prezentate în propunerile de politici publice elaborate la nivelul ministerului, în vederea cresterii eficientei actului decizional, precum si acordarea de consultantă autoritătilor administratiei publice locale în acest domeniu;

            f) elaborarea si implementarea procedurilor de monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice elaborate la nivelul ministerului si acordarea de consultantă autoritătilor administratiei publice locale în acest domeniu.”

            8. La articolul 18, literele a), h), si k) vor avea următorul cuprins:

            ,,a) implementează la nivelul ministerului sistemul standard de metode si proceduri de formulare a propunerilor de politici publice, sprijină si asigură consultantă de specialitate autoritătilor administratiei publice locale pentru implementarea sistemului standard de metode si proceduri de formulare a propunerilor de politici publice;

            h) propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu personalul de conducere de la nivelul aparatului central, inspectoratelor generale si al altor structuri similare, în vederea informării lor asupra prioritătilor din propunerile de politici publice, precum si cu reprezentantii autoritătilor administratiei publice locale, în scopul identificării problematicii apărute în procesul de elaborare a propunerilor de politici publice;

            k) constituie si dezvoltă o bază de date informatizată necesară formulării, implementării si monitorizării propunerilor de politici publice atât la nivelul ministerului, cât si pentru sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale în acest domeniu;”.

            9. La capitolul V, sectiunea a 5-a se abrogă.

            10. La articolul 26, litera i) va avea următorul cuprins: ,,i) asigură predarea-primirea zilnică a corespondentei cu informatii cIasificate sau necIasificate, înregistrarea acesteia în registrele de evidentă si repartizarea pe servicii si compartimente;”.

            11. Anexele nr. 1-3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

            Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 18 mai 2009.

Nr. 90.

 


ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la regulament)

 

ORGANIGRAMA

Unitătii de politici publice

 

 


ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la regulament)

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

 

FISA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: Unitatea de politici publice

2. Denumirea si codul postului: director/consilier gradul IA (director)

3. Pozitia postului în statul de organizare: 1

4. Punctajul postului (pentru personalul contractual): minim = 4,3; maxim = 5,00; mediu = 4,65

5. Relatii cu alte posturi:

a) ierarhice:

• se subordonează nemijlocit secretarului de stat pentru reforma în administratia publică;

• este sef direct al întregului personal din cadrul Unitătii de politici publice;

• coordonează si îndrumă nemijlocit activitătile serviciilor si compartimentelor Unitătii, după cum urmează:

1. Serviciul implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice:

a) implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice în domeniul ordine si sigurantă publică;

b) implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice pentru administratia publică;

c) coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administratiei publice locale;

2. Compartimentul informatică, documente cIasificate, secretariat si administrativ;

b) functionale:

• colaborează cu sefii unitătilor din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor, inspectoratelor generale si institutiile de învătământ;

• colaborează cu sefii structurilor similare din Ministerul Apărării Nationale, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Protectie si Pază, Directia de politici publice a Secretariatului General al Guvernului;

• reprezintă Unitatea, pe linia de muncă specifică, în raport cu celelalte institutii;

c) de cooperare:

• cu autoritătile administratiei publice centrale de specialitate, pe linia planificării strategice, precum si a elaborării si implementării politicilor publice în domeniile ordine, sigurantă publică si administratie publică;

• cu autoritătile administratiei publice centrale de specialitate, autoritătile administratiei publice locale pentru îndeplinirea atributiilor în comun;

d) de control:

• coordonează controlul activitătilor de implementare a măsurilor stabilite prin strategiile, politicile publice si planurile de actiune pentru implementarea acestora de către structurile Ministerului Administratiei si Internelor, permanent si în cadrul echipelor de control, la ordin;

• coordonează activitătile de control, precum si pe cele de sprijin si îndrumare, executate la structurile Ministerului Administratiei si Internelor, pe liniile de responsabilitate ale Unitătii.

6. Definirea sumară a atributiilor postului: realizează împreună cu sefii serviciilor managementul Unitătii, conform prevederilor actelor normative în vigoare si ale regulamentului de organizare si functionare aprobat de ministrul administratiei si internelor.

B. Cerintele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiter de politie/personal contractual

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: minimum inspector de politie/gradul IA

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată militare sau civile, cu diplomă de licentă;

3.2. pregătire de specialitate: studii universitare de masterat sau studii postuniversitare, în domeniul management ori administratie publică;

3.3. cunostinte: cultură generală, cunostinte generale cu privire la sistemul de formulare si implementare a strategiilor si politicilor publice la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor;

3.4. autorizatii speciale pentru exercitarea atributiilor: poate elabora si are acces la informatii cIasificate din clasa secretelor de stat si informatii cIasificate NATO;

3.5. limbi străine: citit/scris/vorbit: o limbă de circulatie internatională - bine.

4. Experientă:

4.1. în muncă: cel putin 5 ani;

4.2. în specialitate: cel putin 5 ani;

4.3. managerială: cel putin 5 ani;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerintele postului: 6 luni.

5. Aptitudini si abilităti necesare:

• aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare si control), spirit de observatie, de negociere, de cooperare: dezvoltare foarte bună;

• poate să lucreze sub presiunea timpului;

• posedă cultură de specialitate si generală;

• are gândire analitică si conceptuală bună;

• disponibilitate pentru dialog si negocieri;

• poate să desfăsoare activităti în conditii de supervizare redusă;

• utilizarea tehnicii informatice si a aplicatiilor MS Office: dezvoltarea foarte bună.

6. Atitudini necesare/comportament solicitat:

• conduită morală foarte bună;

• spirit de initiativă: dezvoltare foarte bună;

• capacitate de lucru în echipă: dezvoltare foarte bună;

• imaginatie, prevedere, flexibilitate, claritatea ideilor;

• pasiune, receptivitate fată de nou, perspicacitate, stabilitate emotională;

• flexibilitate în gândire: dezvoltare foarte bună;

• perseverentă: dezvoltare foarte bună;

• exigentă: dezvoltarea foarte bună;

• spirit de autodepăsire de sine si de perfectionare: dezvoltare foarte bună;

• spirit de autodisciplină: dezvoltare foarte bună;

• capacitate de organizare: dezvoltare foarte bună;

• suplete intelectuală si comportamentală: dezvoltare foarte bună;

• fermitate, perseverentă, independentă si stabilitate: dezvoltare foarte bună.

7. Parametri privind starea sănătătii somatice: apt medical pentru functia de conducere

8. Trăsături psihice si de personalitate: apt psihologic pentru functia de conducere.

O Conditii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul central al Ministerului Administratiei si Internelor

2. Deplasări curente: conform planurilor, programelor si ordinelor ministrului administratiei si internelor

3. Conditii de muncă: expunere la radiatii electromagnetice; încadrarea conditiilor corespunzătoare locului de muncă si activitătilor se face potrivit dispozitiilor actelor normative în vigoare.


4. Riscuri implicate de post: stres, afectarea stării fizice generale din cauza radiatiilor electromagnetice

5. Compensări:

• indemnizatie de conducere;

• sporuri si alte compensări acordate conform dispozitiilor actelor normative în vigoare.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor si responsabilitătilor postului

1. Sarcini si îndatoriri:

a) munca de fiecare zi:

• coordonează si conduce, prin sefii serviciilor, principalele activităti planificate; asigură solutionarea lucrărilor Unitătii în termenele prevăzute de actele normative în vigoare;

b) săptămânal:

• desfăsoară sedinte de conducere cu sefii serviciilor;

• urmăreste îndeplinirea obiectivelor si activitătilor planificate;

c) lunar:

• verifică si aprobă Graficul cu principalele activităti ale Unitătii;

d) trimestrial:

• aprobă planurile de activitate ale serviciilor;

• participă la bilanturile acestora;

e) anual:

• prezintă spre aprobare Planul cu principalele activităti ale Unitătii;

• pregăteste si sustine raportul de evaluare al Unitătii;

• coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului Unitătii;

f) ocazional:

• prezintă rapoarte si informări pe probleme de specialitate în sedintele Colegiului Ministerului Administratiei si Internelor;

• coordonează, la ordin, elaborarea unor studii si cercetări de specialitate în vederea descoperirii eventualelor disfunctionalităti în implementarea strategiilor si politicilor publice la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor;

• participă la controalele de fond si tematice desfăsurate la inspectorate generale (similare), precum si la întocmirea documentelor organizatorice, a concluziilor si a măsurilor ce se impun, pe probleme specifice Unitătii;

• coordonează elaborarea informării privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul anual de actiuni al Ministerului Administratiei si Internelor - pentru prezentarea în sedintele de conducere ale ministerului;

• coordonează secretariatele tehnice ale consiliilor interministeriale prezidate de Ministerul Administratiei si Internelor.

2. Atributiile postului:

• coordonează implementarea, la nivelul ministerului, a sistemului standard de metode si proceduri de formulare a strategiilor si politicilor publice;

• coordonează monitorizarea si evaluarea, la nivelul ministerului, a activitătii secretariatelor tehnice ale comisiilor si grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a strategiilor si politicilor publice, precum si a planurilor de actiune, prezentând conducerii ministerului propuneri de îmbunătătire a activitătii;

• propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu sefii structurilor aparatului central al ministerului si al inspectoratelor generale (similare), în vederea informării lor asupra obiectivelor specifice, actiunilor preconizate, rezultatelor asteptate, precum si a termenelor de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de actiune pentru implementarea strategiilor aprobate;

• coordonează si organizează sedinte de informare si dezbatere, precum si seminarii cu specialistii din cadrul ministerului, implicati în procesul de formulare si implementare a strategiilor si politicilor publice, precum si a planurilor de actiune pentru implementarea acestora;

• coordonează elaborarea, monitorizarea si actualizarea Planului strategic al ministerului si a celorlalte documente de politici publice care reglementează activitătile din competenta ministerului;

• coordonează elaborarea materialului integrator de evaluare anuală a activitătilor Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a sintezei ce se prezintă anual Consiliului Suprem de Apărare a Tării;

• coordonează elaborarea si monitorizarea Calendarului de aplicare a măsurilor necesare îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în domeniile de competentă ale Ministerului Administratiei si Internelor si informarea periodică a Comisiei Nationale de Prognoză;

• coordonează elaborarea si monitorizarea îndeplinirii Planului anual de lucru al Ministerului Administratiei si Internelor;

• coordonează elaborarea informării privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul anual de actiuni al Ministerului Administratiei si Internelor - pentru prezentarea în sedintele Colegiului ministerului;

coordonează activitătile pentru implementarea componentei de programare bugetară a Planului strategic;

• coordonează activitatea de elaborare a procedurilor si metodologiilor pentru stabilirea necesarului de resurse financiare corelate cu obiectivele stabilite în Planul strategic;

• coordonează activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punct de vedere a resurselor financiare, a eficientei variantelor de solutionare din propunerile de politici publice.

3. Responsabilităti:

3.1. responsabilităti de planificare:

• răspunde din punct de vedere tehnic de elaborarea Planului strategic al Ministerului Administratiei si Internelor;

• coordonează activitătile de elaborare si prezintă spre aprobare Planul strategic, Planul de lucru anual cu principalele activităti ale Ministerului Administratiei si Internelor, Planul de lucru anual al Unitătii si alte documente de politici publice;

3.2. responsabilităti de raportare:

• prezintă rapoarte si informări pe probleme de specialitate în sedintele Colegiului Ministerului Administratiei si Internelor;

3.3. atributii de lucru cu publicul:

• reprezintă Unitatea în relatiile cu publicul;

• acordă audientă persoanelor solicitante;

3.4. luarea deciziilor:

• exercită autoritatea de sef al întregului personal si ia decizii potrivit competentelor în toate problemele specifice Unitătii;

3.5. accesul la informatii:

• are acces la toate documentele ce reprezintă domenii din competenta Unitătii în raporturile cu Consiliul Suprem de Apărare a Tării si asigură transmiterea la termen a documentelor.

E. Standarde de performantă asociate postului

1. indicatori cantitativi: verificarea si avizarea în termen a tuturor lucrărilor realizate la nivelul serviciilor (compartimentelor) subordonate;

2. indicatori calitativi: asigură realizarea eficientă si la termen a obiectivelor, actiunilor, măsurilor stabilite si a lucrărilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii ministerului;

3. timp: în termenele stabilite de actele normative specifice, precum si de dispozitiile sefilor ierarhici;

4. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităti de conceptie, analiză si sinteză, precum si în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonatilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea fată de institutie si integritatea morală în toate actiunile pe care acesta le întreprinde;

5. mod de realizare: individual si în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă si antrenează subordonatii; deleagă din atributii personalului cu functii de conducere aflat în subordine.


 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007-2013

si Programului operational pentru pescuit în ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor

 

            Având în vedere Referatul nr. 79.186 din 10 aprilie 2009 al Directiei generale dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR, potrivit prevederilor:

- Programului national de dezvoltare rurală 2007—2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.831/2008, conform căruia sprijinul acordat în cadrul unei măsuri pentru operatiunile prevăzute la art. 36 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene nu poate fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat în întelesul art. 87(1) din tratat sau cu o altă contributie a statului membru, dacă o astfel de cumulare ar conduce la depăsirea intensitătii maxime a sprijinului stipulată de Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005;

- Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum si în activităti nonagricole;

- Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată;

- în baza art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007-2013 si Programului operational pentru pescuit în ceea ce priveste aplicarea regulii cumulului ajutoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 19 februarie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 2. - (1) Metodologia de deducere a sprijinului acordat în baza Legii nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, se aplică la valoarea creditului aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului stabilite în contractul de finantare.

(2) Institutia financiară care derulează fonduri alocate în baza Legii nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, calculează nivelul deducerii conform anexei nr. 1, îl comunică beneficiarului si, cu acceptul expres al acestuia referitor la conditiile de creditare si nivelul deducerii, semnează contractul de creditare.

(3) APDRP primeste de la institutia financiară o copie a contractului de creditare prevăzut la alin. (2) si documentele prevăzute în cadrul protocolului prevăzut la art. 7 alin. (1).”

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 4. - (1) Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si

Pescuit, pe baza informatiilor comunicate de institutiile financiare, aprobă diminuarea valorii sprijinului acordat prin PNDR si POP cu nivelul deducerii calculat de institutiile financiare conform art. 2 alin. (2).

(2) Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit are obligatia să opereze deducerea corespunzătoare a sprijinului nerambursabil prin încheierea unui act aditional la contractul de finantare.”

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 5. - Pentru efectuarea de trageri din creditul acordat în baza Legii nr. 231/2005, cu modificările si completările ulterioare, beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia institutiei financiare creditoare actul aditional la contractul de finantare, bugetul refăcut al proiectului si declaratia de esalonare a plătilor actualizată.”

4. La articolul 6, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru întreprinderile nou-înfiintate sau care nu au mai beneficiat de credite ori nu au un rating care are la bază evaluarea bilantului, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei C155/02/2008, prima de referintă este stabilită la nivelul de 3,8%. O întreprindere este considerată nou-înfiintată dacă este înfiintată în anul depunerii cererii de finantare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

(4) În situatia în care la sfârsitul anului un beneficiar al Legii nr. 218/2005, republicată, este încadrat de către institutia financiară într-o categorie de rating pentru care nu se pot acorda garantii, fondul de garantare îi va percepe în anul următor nivelul maxim al primei de garantare prevăzute în anexa nr. 2.”

5. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 26 mai 2009.

Nr. 340.

 


ANEXA (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 40/2009)

 

PRIMELE DE GARANTARE MINIME

pentru garantiile acordate de fondurile de garantare în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei

fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit,

Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calitatea creditului

 

Rating

 

Prima anuală

Standard & Poors

Fitch

Moodys

Calitate maximă

AAA

AAA

Aaa

0,4 %

Capacitate foarte mare de plată

AA +

AA

AA-

AA +

AA

AA-

Aa 1 Aa2 Aa3

0,4 %

Capacitate mare de plată

A+

A

A-

A+

A

A-

A1 A2 A3

0,55 %

Capacitate corespunzătoare de plată

BBB + BBB BBB-

BBB +

BBB

BBB-

Baa 1 Baa2 Baa 3

0,8 %

Capacitate de plată vulnerabilă la conditii adverse

BB + BB

BB + BB

Ba 1 Ba 2

2,0 %

BB-B+

BB-B+

Ba 3 B1

3,8 %

Capacitatea de plată poate fi grav afectată de conditii adverse

B fi-

B fi-

B2 B3

6,3 %

Capacitatea de plată depinde de existenta unor conditii favorabile durabile.

CCC + CCC

CCC-

CC

CCC + CCC CCC-CCC

Caa 1 Caa2 Caa 3

Nu se pot acorda

garantii în baza

Legii nr.218/2005.

Incapacitate de plată sau în pragul incapacitătii de plată

SD D

DDD

DD

D

Ca C

Nu se pot acorda

garantii în baza

Legii nr.218/2005.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile

înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic

ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România,

precum si a modelului si continutului unor formulare

 

            În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, al art. 7 si al art. 78 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1561 alin. (61)-(62) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

            presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Procedura de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, prevăzută în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul formularelor: a) „Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România (092)”, cod MFP: 14.13.01.11/a.L, prevăzută în anexa nr. 2;


            b) „Notificare privind nedepunerea declaratiei de mentiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează achizitii intracomunitare taxabile în România”, cod MFP: 14.13.07.11/a.L, prevăzută în anexa nr. 3;

            c) „Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează achizitii intracomunitare taxabile în România”, cod MFP: 14.13.02.11/a.L, prevăzută în anexa nr. 4.

            Art. 3. - Instructiunile de completare a formularului prevăzut la art. 2 lit. a) sunt prevăzute în anexa nr. 5.

            Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

            Art. 5. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 6. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 8. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 29 mai 2009.

Nr. 1.165.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă

în România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            1. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atributii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, în toate situatiile în care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, în conditiile prevăzute de art. 1561 alin. (61)-(62) din Codul fiscal.

            2. Procedura se aplică pentru achizitiile intracomunitare a căror exigibilitate intervine începând cu data de 1 mai 2009.

            3. Prin persoană impozabilă, în sensul prezentei proceduri, se întelege persoana impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 153 din Codul fiscal.

 

CAPITOLUL II

Actualizarea datelor din Registrul contribuabililor ca urmare a declaratiilor de mentiuni depuse

de persoanele impozabile

 

            1. Persoanele impozabile care potrivit art. 1561 alin. (61) din Codul fiscal sunt obligate să utilizeze ca perioadă fiscală luna calendaristică trebuie să depună, conform alin. (62) al aceluiasi articol, „Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei

fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România (092)”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

            2. Declaratia de mentiuni se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau în evidenta căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite si taxe, la registratură ori la postă, prin scrisoare recomandată, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care generează această obligatie.

            3. Pe baza declaratiei de mentiuni, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent operează actualizările în Registrul contribuabililor, în sensul schimbării perioadei fiscale pentru TVA din trimestru calendaristic în lună calendaristică.

            4. Pentru stabilirea datei de luare în evidentă cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile se are în vedere data exigibilitătii taxei aferente achizitiei intracomunitare, astfel cum rezultă din declaratia de mentiuni depusă de persoana impozabilă, respectiv:

            a) data luării în evidentă este data de 1 a primei luni din trimestru, dacă exigibilitatea taxei intervine în această primă lună a respectivului trimestru;


            b) data luării în evidentă este data de 1 a celei de a treia luni din trimestru, dacă exigibilitatea taxei intervine în a doua lună a respectivului trimestru;

            c) data luării în evidentă este data de 1 a primei luni a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

            5. Persoanele impozabile pentru care sunt operate actualizări în Registrul contribuabililor potrivit prezentei proceduri trebuie să-si îndeplinească obligatiile de declarare si de plată ce decurg din calitatea de persoană impozabilă care utilizează luna ca perioadă fiscală.

            6. Persoana impozabilă a cărei perioadă fiscală a devenit luna, ca urmare a efectuării unei achizitii intracomunitare de bunuri, nu mai are posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală, fiind obligată să păstreze ca perioadă fiscală luna si în anii următori.

            7. Depunerea cu întârziere a declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale în conditiile art. 1561 alin. (62) din Codul fiscal, respectiv peste termenul de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care a intervenit exigibilitatea achizitiei intracomunitare, constituie contraventie potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală si se sanctionează potrivit prevederilor legale în vigoare. Depunerea cu întârziere a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată constituie contraventie potrivit art. 219 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală si se sanctionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor, pe baza informatiilor declarate în decontul de TVA

 

            1. Trimestrial, până la sfârsitul lunii următoare trimestrului, compartimentul cu atributii în gestionarea declaratiilor fiscale transmite compartimentului de specialitate lista persoanelor impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală si care au declarat în formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” efectuarea de achizitii intracomunitare taxabile în România.

            2. Lista se întocmeste cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generală de tehnologia informatiei si cuprinde:

            a) denumirea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

            b) codul de înregistrare în scopuri de TVA;

c) domiciliul fiscal;

d) valoarea achizitiei intracomunitare taxabile în România si taxa aferentă, declarate la rândul „Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă)” din „Decontul de taxă pe valoarea adăugată”;

e) numărul si data înregistrării „Decontului de taxă pe valoarea adăugată”.

3. După analizarea listei, compartimentul de specialitate notifică în scris, de îndată, în vederea depunerii declaratiei de mentiuni, persoanele impozabile care au efectuat achizitii intracomunitare taxabile în România, dar care nu au depus declaratia de mentiuni potrivit art. 1561 alin. (62) din Codul fiscal.

4. Notificarea se întocmeste în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, un exemplar se comunică persoanei impozabile, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.

5. După primirea declaratiei de mentiuni, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător dispozitiile pct. 3-7 din cap. II.

6. În cazul în care persoana impozabilă notificată nu depune la organul fiscal competent, în termenul stabilit, declaratia de mentiuni, compartimentul de specialitate procedează la actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor.

7. În acest scop, compartimentul de specialitate întocmeste un referat de actualizare a datelor din Registrul contribuabililor, prin care propune ca dată a luării în evidentă cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile data de 1 a primei luni a trimestrului pentru care a fost depus „Decontul de taxă pe valoarea adăugată” în care a fost declarată achizitia intracomunitară.

8. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeste „Decizia privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează achizitii intracomunitare taxabile în România”, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

9. Decizia se întocmeste în două exemplare, un exemplar se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acesteia.

10. Referatul si decizia se avizează de seful compartimentului de specialitate si se aprobă de conducătorul unitătii fiscale.

11. Pe baza deciziei emise si comunicate potrivit pct. 9 se operează actualizările în Registrul contribuabililor, în sensul schimbării perioadei fiscale pentru TVA din trimestru calendaristic în lună calendaristică.

 

CAPITOLUL IV

Actualizarea din oficiu a datelor din Registrul contribuabililor, pe baza altor informatii

 

            1. Dacă în urma actiunilor de inspectie fiscală se constată neîndeplinirea obligatiei de a utiliza luna ca perioadă fiscală de către persoana impozabilă care efectuează achizitii intracomunitare taxabile în România, compartimentul cu atributii în domeniul inspectiei fiscale, după comunicarea deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală, transmite compartimentului cu atributii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent o copie a Raportului de inspectie fiscală.

            2. Dacă în urma inspectiei fiscale persoana impozabilă nu depune declaratia de mentiuni, compartimentul de specialitate, pe baza Raportului de inspectie fiscală, întocmeste referatul prin care propune actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, prin modificarea perioadei fiscale din trimestru calendaristic în lună calendaristică, pentru respectivele persoane impozabile.

            3. Pentru stabilirea datei de luare în evidentă cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile se are în vedere data exigibilitătii taxei aferente achizitiei intracomunitare, astfel cum rezultă din Raportul de inspectie fiscală. Dispozitiile pct. 4 din cap. II sunt aplicabile în mod corespunzător.

            4. Dispozitiile pct. 8-11 din cap. III sunt aplicabile în mod corespunzător.

 


ANEXA Nr. 2*)

 

DECLARATIA DE MENTIUNI PRIVIND SCHIMBAREA PERIOADEI FISCALE

 


 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Agentia Natională de Adminsitrare Fiscala

 

 

Directia Generală a Finantelor Publice a.................

 

Adresa:........................................

Administratia Finantelor Publice a...........................

 

Telefon:........................................

Nr............

 

Fax:..............................................

E-mail:..........................................

 

NOTIFICARE

privind nedepunerea declaratiei de mentiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor,

pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează

achizitii intracomunitare taxabile în România

 

            Către: Denumirea/Numele si prenumele....................................................................................................................................

            Domiciliul fiscal:

            Localitatea.................................., str........................nr..........., bl........, ap......, et.......Judetul/sectorul...................

            Cod de identificare fiscală...........................................................................

            În temeiul dispozitiilor art. 1561 alin.(61)-(62) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică.

            În acest scop, vă rugăm să depuneti la sediul nostru, în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, declaratia de mentiuni, formular 092, prin care solicitati schimbarea perioadei fiscale, potrivit modelului anexat. în situatia în care nu depuneti declaratia de mentiuni, organul fiscal va proceda la stabilirea din oficiu a datei de luare în evidentă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA cu perioadă fiscală lunară.

            Pentru informatii suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este dna/dl .........................................la sediul nostru sau la numărul de telefon..............., între orele.................

            În speranta că veti da curs solicitării noastre, vă multumim.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

 

Numele si prenumele..........................

 

Semnătura si stampila unitătii...............

Întocmit

 

Numele si prenumele............................

 

Functia..................................................

 

Semnătura............................................

CodMFP: 14.13.07.11/a.i.


 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

Directia Generală a Finantelor Publice a......................

Adresa:........................................

Administratia Finantelor Publice a................................

Telefon:........................................

Nr............

Fax:..............................................

 

E-mail:..........................................

 

DECIZIE

privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează

trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează achizitii intracomunitare taxabile în România

 

            Către: Denumirea/Numele si prenumele..............................................................................................................................

            Domiciliul fiscal:

            Localitatea............................., str...........................nr............., bl........., ap......, et.......Judetul/sectorul..................

            Cod de identificare fiscală...........................................................................

 

            În baza prevederilor art. 1561 alin.(61)-(62) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică.

            Fată de aceste prevederi legale si având în vedere Decontul de TVA înregistrat sub nr..............din data de .............../Raportul de inspectie fiscală înregistrat sub nr.........din data de...................., vă comunicăm că, începând cu data de ...................., perioada fiscală pe care trebuie să o utilizati pentru declararea si plata taxei pe valoarea adăugată, ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, este luna calendaristică.

            Potrivit prevederilor aceluiasi articol, persoana impozabilă în cazul căreia perioada fiscală a devenit luna, ca urmare a efectuării unei achizitii intracomunitare de bunuri taxabile în România, nu mai are posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală, fiind obligată să păstreze ca perioadă fiscală luna si în anii următori.

            Împotriva prezentului înscris se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozitiile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din aceIasi act normativ.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

Numele si prenumele..........................

Semnătura si stampila unitătii................

 

CodMFP: 14.13.02.11/a.i.

 


ANEXA Nr. 5

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului (092) „Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele

impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală

si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România”

 

Formularul (092) „Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară.

Formularul (092) „Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România” se depune la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achizitiei intracom unita re.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la postă, prin scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea I „Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care si-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire/Nume, prenume” se înscriu informatiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate).

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea si depunerea formularului „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliul fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

Sectiunea II „Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate si înregistrată în scopuri de TVA în România.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal, pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Sectiunea III se completează cu luna si anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achizitiei intracomunitare.

De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea si plata taxei pe valoarea adăugată.

Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligatia depunerii unui decont de taxă conform art. 1562 alin. (1) din Codul fiscal;

c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

 

ANEXA Nr. 6

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor

 

            1. „Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România (092)”

1.1. Denumire: „Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România (092)”

1.2. CodMFP: 14.13.01.11/a.i.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură fată;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

1.5. U.M.: set (două file)

1.6. Se difuzează: gratuit.

1.7. Se utilizează: la schimbarea perioadei fiscale utilizate la taxa pe valoarea adăugată (TVA), de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România.

1.8. Se întocmeste: - în două exemplare;

- de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de reprezentantul fiscal/împuternicitul/ reprezentantul legal.

1.9. Circulă: - originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.


2. „Notificare privind nedepunerea declaratiei de mentiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează achizitii intracomunitare taxabile în România”

2.1. Denumire: „Notificare privind nedepunerea declaratiei de mentiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează achizitii intracomunitare taxabile în România”

2.2. CodMFP: 14.13.07.11/a.i.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură fată;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (două file)

2.6. Se difuzează: gratuit.

2.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, care au declarat achizitii intracomunitare în „Decontul de taxă pe valoarea adăugată”, dar care nu au depus declaratia de mentiuni în vederea schimbării perioadei fiscale.

2.8. Se întocmeste: - în două exemplare;

- de organul fiscal competent.

2.9. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. „Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează achizitii intracomunitare taxabile în România”

3.1. Denumire: „Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează achizitii intracomunitare taxabile în România”

3.2. CodMFP: 14.13.02.11/a.i.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură fată;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (două file)

3.6. Se difuzează: gratuit.

3.7. Se utilizează: pentru schimbarea din oficiu a perioadei fiscale pentru TVA din trimestrul calendaristic în lună calendaristică, pentru persoanele impozabile care efectuează achizitii intracomunitare si nu au depus declaratia de mentiuni în vederea schimbării perioadei fiscale.

3.8. Se întocmeste: - în două exemplare;

- de organul fiscal competent.

3.9. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.