MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 377/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 377            LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 3 iunie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

602. - Hotărāre privind trecerea unei constructii aflate īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia

 

640. - Hotărāre privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului īn domeniul public al statului si īn administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Iasi, judetul Iasi

 

644. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 213/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Varianta de ocolire a municipiului Constanta" km 0+000- km 21+861, judetul Constanta

 

655. - Hotărāre privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de īnvătămānt preuniversitar de stat si repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute īn bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            620. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea evidentei iesirii din vigoare a unor acorduri internationale īn domeniul comercial si economic

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind trecerea unei constructii aflate īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situată īn municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Trecerea īn domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face īn vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor īsi va actualiza īn mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, īmpreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 602.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate īn administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trece din domeniul public al statului īn domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

īn a cărei

administrare

se află imobilul

Caracteristicile constructiei care trece īn domeniul privat al statului

Numărul de īnregistrare la M.F.R

Str. Dumbravei,

municipiul Piatra-Neamt,

judetul Neamt

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 48-103-02 - „Adăpost animale"

Suprafata construită = 297,00 m2

Suprafata desfăsurată = 297,00 m2

Valoarea de inventar = 39.655,82 lei

102.088 (partial)


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului īn domeniul public al statului si īn administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Iasi, judetul Iasi

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 75 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor imobile situate īn municipiul Iasi, judetul Iasi, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre, din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului īn domeniul public al statului si īn administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Iasi, judetul Iasi.

Art. 2. - Predarea-preiuarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol īncheiat īntre părtile interesate, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

Art. 3. - Patrimoniul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului se diminuează cu valoarea evidentiată īn contabilitate a bunurilor imobile transmise potrivit art. 1, iar patrimoniul Casei de Asigurări de Sănătate Iasi se majorează cu aceeasi valoare.

Art. 4. - Indicatorii de venituri si cheltuieli -transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru anul 2009 se rectifică, īn sensul diminuării, cu valoarea contabilă a imobilelor transmise potrivit art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 640.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit fără plată din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului īn domeniul public al statului si īn administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Iasi, judetul Iasi

 

Adresa imobilelor

care se transmit

Persoana juridică de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică la care

se transmit imobilele

Caracteristicile imobilelor

care se transmit

Valoarea totală

a imobilelor

Municipiul Iasi,

bd. Poitiers nr. 6,

judetul Iasi

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Casa de Asigurări de Sănătate Iasi, judetul Iasi

Parcela 1CC, teren intravilan, S=497,94 m2, pe care se află amplasate C27 - pasaj cu suprafata construită = 35,35 m2 si C28 - cămin nefamilisti P+3E, cu suprafata construită = 283,29 m2, īnscris īn C.F. nr. 66048 a municipiului Iasi, nr. top. 12620/1/1/1/2/2.

4.384.111,69 lei


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 213/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Varianta de ocolire a municipiului Constanta" km 0+000-km 21+861, judetul Constanta

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărārea Guvernului nr. 213/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Varianta de ocolire a municipiului Constanta" km 0+000-km 21+861, judetul Constanta, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 159 din 16 martie 2009 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1 suma globală estimată de 128.557 mii lei, alocată de la bugetul de stat, aprobat potrivit legii, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, titlul «Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare», īn conformitate cu dispozitiile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 644.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pe anul 2009 a unor cheltuieli de capital pentru unităti de īnvătămānt preuniversitar de stat si repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute īn bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 19 si 20, precum si al anexei nr. 3/25/29 din Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumelor, potrivit anexei nr. 1, din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute īn bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării pe anul 2009 pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de īnvătămānt preuniversitar de stat.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute īn repartizarea din anexa nr. 1 se transferă către bugetele locale prin intermediul inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Consiliile locale răspund, īn conditiile legii, de utilizarea sumelor repartizate.

Art. 3. - (1) Se aprobă finantarea īn anul 2009, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, a unor cheltuieli de capital la unităti de īnvătămānt preuniversitar de stat, potrivit sumelor repartizate conform anexei nr. 2.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se repartizează inspectoratelor scolare/unitătilor de īnvătămānt preuniversitar de stat cu personalitate juridică beneficiare.

Art. 4. - Se autorizează īn anul 2009 Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, prin inspectoratele scolare/unitătile de īnvătămānt preuniversitar de stat cu personalitate juridică, să īncheie angajamente legale pentru lucrări investitionale la unitătile de īnvătămānt preuniversitar de stat potrivit sumelor repartizate conform anexei nr. 3.

Art. 5. - Cheltuielile angajate īn cadrul programului de investitii publice din creditele de angajament aprobate īn bugetul anului 2009, prevăzute īn anexa nr. 3, se plătesc din creditele bugetare aprobate īn anul 2010.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 655.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulteriorīn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 377 bis din 3 iunie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea evidentei iesirii din vigoare a unor acorduri internationale īn domeniul comercial si economic

 

Īn temeiul art. 29 alin. (7), al art. 34 alin. (5) si al art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, precum si īn temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe adoptă prezentul ordin.

Art. 1. - Se aduce la cunostintă iesirea din vigoare prin denuntare a următoarelor acorduri:

1. Acordul-cadru de cooperare economică dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia si Guvernul Republicii Africa Centrală, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 1968, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 418/1973, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 115 din 30 iulie 1973 - iesire din vigoare la 20 mai 2009;

2. Acordul comercial dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Africa de Sud, semnat la Pretoria la 25 octombrie 1990, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.261/1990, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 143 din 13 decembrie 1990 - iesire din vigoare la 25 noiembrie 2007;

3. Acordul de cooperare dintre Romānia si Republica Africa de Sud, semnat la Pretoria la 20 octombrie 1993, ratificat prin Legea nr. 25/1994, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 119 din 12 mai 1994 - iesire din vigoare la 16 aprilie 2009;

4. Acordul dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Belarus cu privire la relatiile comercial-economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la Bucuresti la 28 aprilie 1992, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 270/1992, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 127 din 10 iunie 1992 - iesire din vigoare la 12 iulie 2007;

5. Acordul de comert si cooperare economică dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei, semnat la Brazilia la 23 februarie 1994, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 195/1994, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 124 din 19 mai 1994 - iesire din vigoare la 8 iulie 2009;

6. Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia si Guvernul Republicii Burundi, semnat la Bujumbura, la 17 mai 1970, aprobat prin Hotărārea Consiliului de Ministri nr. 982 din 14 iulie 1970, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 100 din 8 august 1970 - iesire din vigoare la 10 noiembrie 2009;

7. Acordul comercial pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia si Guvernul Republicii Ghana, semnat la Bucuresti la 23 noiembrie 1966, aprobat prin Hotărārea Consiliului de Ministri nr. 1.065 din 15 mai 1967, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 18 mai 1967 - iesire din vigoare la 26 octombrie 2007;

8. Acordul comercial dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Kenya, semnat la Nairobi la 17 octombrie 2003, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 304/2004, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004 - iesire din vigoare la 21 mai 2008;

9. Acordul comercial pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia si Guvernul Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, semnat la Benghazi la 9 aprilie 1979, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 418/1979, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 97 din 8 decembrie 1979 - iesire din vigoare la 12 mai 2010;

10. Acordul comercial dintre Republica Socialistă Romānia si Republica Nicaragua, semnat la Managua la 29 aprilie 1977, aprobat prin Hotărārea Consiliului de Ministri nr. 135 din 17 iunie 1977, publicat īn Buletinul Oficial, Partea I, nr. 52 din 22 iunie 1977 - iesire din vigoare la 30 septembrie 2008;

11. Acordul de cooperare economică si tehnică dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Panama, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 1991, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 838/1991, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 2 din 9 ianuarie 1992 - iesire din vigoare la 26 mai 2009.

Art. 2. - Se dispune publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a următoarelor acorduri, īncheiate prin schimb de note verbale (anexate), privind iesirea din vigoare prin acordul părtilor a următoarelor acorduri internationale:

1. Acordul prin schimb de note verbale īntre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Coasta de Fildes pentru īncetarea valabilitătii Acordului de cooperare economică si tehnică dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia si Guvernul Republicii Coasta de Fildes, semnat la Abidjan la 4 decembrie 1975 - iesire din vigoare la 27 decembrie 2007, prevăzut īn anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. Acordul prin schimb de note verbale īntre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait pentru īncetarea valabilitătii Acordului comercial dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait, semnat īn Kuwait la 21 mai 1991, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 119/1992, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 56 din 2 aprilie 1992 - iesire din vigoare la 1 ianuarie 2007, prevăzut īn anexa nr. 2 la prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 620.

 


ANEXA Nr. 1

 

Misiunea Permanentă a Romāniei la ONU,

 

New York

Nr. 2.884

 

Misiunea Permanentă a Romāniei la ONU prezintă salutul său Misiunii Permanente a Republicii Coasta de Fildes la ONU si, cu referire la procesul de armonizare a cadrului juridic bilateral cu legislatia comunitară, are onoarea de a-i comunica următoarele:

Avānd īn vedere aderarea Romāniei la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007, precum si obligatia care decurge din art. 6.10 din Actul privind conditiile de aderare, anexat Tratatului de aderare a Romāniei la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, de a asigura conformitatea cu dreptul comunitar european a tuturor tratatelor la care este parte, este necesar ca toate tratatele continānd dispozitii privitoare la comert si la relatii comerciale să īsi īnceteze valabilitatea de la data aderării Romāniei la Uniunea Europeană. Īncetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că Romānia va transfera Uniunii Europene, după aderare, competenta de a reglementa aspectele relative la comertul international, īn cadrul politicii comerciale comune.

Luānd īn considerare cele de mai sus, prin Nota verbală nr. 13.025 din 26 septembrie 2006, trimisă Misiunii Permanente a Republicii Coasta de Fildes la ONU, Romānia a propus īncetarea valabilitătii Acordului privind cooperarea economică si tehnică dintre Republica Socialistă Romānia si Republica Coasta de Fildes, semnat la 4 decembrie 1975, potrivit art. 54 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, prin īncheierea unui acord prin schimb de note verbale īntre părti care să intre īn vigoare de la 1 ianuarie 2007. Partea romānă nu a primit o notă verbală de răspuns cu privire la această propunere.

Īn continuarea propunerii sale de mai sus, partea romānă doreste să reīnnoiască dorinta sa de īncetare a valabilitătii acordului mentionat anterior cāt de repede posibil. Īn situatia īn care Coasta de Fildes acceptă propunerea, acordul īsi va īnceta valabilitatea la data primirii notei verbale de răspuns a Coastei de Fildes, īn sensul iesirii din vigoare a acordului prin consimtămāntul părtilor.

Dacă autoritătile Coastei de Fildes nu sunt de acord cu această propunere, partea romānă va considera prezenta notă verbală ca notificare a intentiei sale de denuntare a Acordului privind cooperarea economică si tehnică dintre Republica Socialistă Romānia si Republica Coasta de Fildes, semnat la 4 decembrie 1975, potrivit art. 54 lit. a) din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor si īn conformitate cu clauzele finale ale acordului. Īn consecintă, Acordul privind cooperarea economică si tehnică dintre Republica Socialistă Romānia si Republica Coasta de Fildes, semnat la 4 decembrie 1975, īsi va īnceta valabilitatea, potrivit art. 12, de la data de 14 noiembrie 2009.

Potrivit art. 70 al Conventiei de la Viena privind dreptul tratatelor, terminarea acestor acorduri nu va afecta drepturile, obligatiile si situatiile juridice create prin executarea Acordurilor īnainte de terminarea lor.

Partea romānă īsi exprimă convingerea sa că relatiile comerciale si cooperarea economică dintre Romānia si Coasta de Fildes vor continua si se vor consolida pe baza raporturilor juridice existente īntre Uniunea Europeană si Coasta de Fildes. Astfel, terminarea acestui acord nu va afecta relatiile excelente dintre cele două părti. Partea romānă este convinsă că aderarea la Uniunea Europeană va conduce la consolidarea acestor relatii.

Partea romānă roagă Republica Coasta de Fildes să īi confirme primirea prezentei note verbale.

Misiunea Permanentă a Romāniei la ONU foloseste acest prilej pentru a reīnnoi Misiunii Permanente a Republicii Coasta de Fildes la ONU asigurarea īnaltei sale consideratii.

 

New York, 22 august 2007

 

Misiunii Permanente a Coastei de Fildes la ONU, New York

 

Misiunea Permanentă a Coastei de Fildes la ONU,

 

New York

Nr. 845/MNU/KH

 

New York/21 decembrie 2007

 

Misiunea Permanentă a Republicii Coasta de Fildes la ONU prezintă salutul său Misiunii Permanente a Romāniei la ONU si, cu referire la Nota verbală a acesteia din urmă nr. 2.884 din 22 august 2007, are onoarea de a o informa că Guvernul Coastei de Fildes este de acord cu propunerea de īncetare a valabilitătii Acordului privind cooperarea economică si tehnică, semnat la 4 decembrie 1975, dintre Republica Socialistă Romānia si Republica Coasta de Fildes.

Misiunea Permanentă a Republicii Coasta de Fildes la ONU doreste să felicite Romānia cu ocazia aderării sale la Uniunea Europeană si foloseste acest prilej pentru a reīnnoi Misiunii Permanente a Romāniei la ONU asigurarea īnaltei sale consideratii.

Misiunii Permanente a Romāniei la ONU, New York


 

ANEXA Nr. 2

 

Ambasada Romāniei īn Statul Kuwait

 

Nr. 543

Data: 22 mai 2006

 

Ambasada Romāniei īn Statul Kuwait prezintă salutul său Departamentului juridic al Ministerului Afacerilor Externe al Statutului Kuwait si, cu referire la procesul de armonizare a cadrului juridic bilateral cu legislatia comunitară, are onoarea de a-i comunica următoarele:

Īn conformitate cu art. 54 din Conventia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea romānă doreste să convină cu Statul Kuwait, prin īncheierea unui acord prin schimb de note verbale īntre părti, īncetarea valabilitătii Acordului comercial dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait, semnat īn Kuwait la 21 mai 1991, de la data aderării Romāniei la Uniunea Europeană. De asemenea, Romānia doreste să confirme īncetarea valabilitătii Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia si Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea economică si tehnică, semnat la Bucuresti la 30 iulie 1974, ca urmare a īncheierii Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea economică, semnat īn Kuwait la 25 octombrie 1999 si intrat īn vigoare la 10 noiembrie 2001.

Īn consecintă, Ambasada Romāniei are onoarea de a propune, īn numele Guvernului Romāniei, īncheierea unui acord prin schimb de note verbale, cu următorul continut:

„Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait sunt de acord că Acordul comercial dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait, semnat īn Kuwait la 21 mai 1991, īsi va īnceta valabilitatea de la data aderării Romāniei la Uniunea Europeană."

Dacă propunerea este acceptată de Guvernul Statului Kuwait, această notă verbală īmpreună cu nota verbală de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al Statului Kuwait vor constitui un acord īntre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait pentru īncetarea valabilitătii Acordului comercial dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait, semnat la Kuwait la 21 mai 1991, de la data aderării Romāniei la Uniunea Europeană. Acest acord va intra īn vigoare la data primirii notei verbale de răspuns a Ministerului Afacerilor Externe al Statului Kuwait.

De asemenea, partea romānă solicită īn mod respectuos părtii kuwaitiene să-i confirme punctul de vedere cu privire la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia si Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea economică si tehnică, semnat la Bucuresti la 30 iulie 1974, īn sensul că acesta si-a īncetat valabilitatea ca rezultat al īncheierii Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea economică, semnat īn Kuwait la 25 octombrie 1999 si intrat īn vigoare la 10 noiembrie 2001.

Ambasada Romāniei īn Kuwait foloseste acest prilej pentru a reīnnoi Departamentului juridic al Ministerului Afacerilor Externe al Statutului Kuwait asigurarea īnaltei sale consideratii.

 

22 mai 2006

Ministerului Afacerilor Externe al Statului Kuwait

 

Ambasada Romāniei īn Statul Kuwait

 

Nr. 431

Data: 5 mai 2008

 

Ambasada Romāniei īn Statul Kuwait prezintă salutul său Departamentului juridic al Ministerului Afacerilor Externe al Statutului Kuwait si, cu referire la procesul de armonizare a cadrului juridic bilateral cu legislatia comunitară, are onoarea de a-i comunica următoarele:

Avānd īn vedere aderarea Romāniei la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007, precum si obligatia care decurge din art. 6.10 din Actul privind conditiile de aderare, anexat Tratatului de aderare a Romāniei la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, de a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii Europene a tuturor tratatelor la care este parte, este necesar ca toate tratatele continānd dispozitii incompatibile privitoare la comert si la relatii economice să īsi īnceteze valabilitatea cāt mai curānd posibil. Īncetarea valabilitătii acestor tratate este motivată de faptul că, de la 1 ianuarie 2007, Romānia nu mai are competentă īn domeniul comercial, aceasta fiind transferată Uniunii Europene, care are competenta exclusivă īn domeniul comercial.

Luānd īn considerare situatia de mai sus, prin Nota verbală nr. 543 din 22 mai 2006 a părtii romāne, prezentată cu ocazia negocierilor care au avut loc īn Kuwait, īn mai 2006, Romānia a propus:

- īncetarea valabilitătii Acordului comercial dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait, semnat īn Kuwait la 21 mai 1991 si intrat īn vigoare la 12 septembrie 1993, īn conformitate cu art. 54 al Conventiei de la Viena privind dreptul tratatelor, prin īncheierea unui acord prin schimb de note verbale īntre părti, care să se aplice de la 1 ianuarie 2007; si

- confirmarea īncetării valabilitătii Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia si Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea economică si tehnică, semnat la Bucuresti la 30 iulie 1974, ca urmare a īncheierii Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea economică, semnat īn Kuwait la 25 octombrie 1999 si intrat īn vigoare la 10 noiembrie 2001.

Partea romānă nu a primit o notă verbală de răspuns la propunerea sa privind primul acord si la solicitarea sa de confirmare referitoare la cel de-al doilea acord.


Īn consecintă, partea romānă va considera Nota verbală nr. 543 din 22 mai 2006 ca notificare a intentiei sale de denuntare a Acordului comercial dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait, semnat īn Kuwait la 21 mai 1994 si intrat īn vigoare la 12 septembrie 1993. Acordul īsi va īnceta valabilitatea, potrivit clauzelor sale finale din art. 11, la 12 septembrie 2008.

De asemenea, partea romānă va considera că Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Romānia si Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea economică si tehnică, semnat la Bucuresti la 30 iulie 1974, īsi va īnceta valabilitatea de la 10 noiembrie 2001, īn urma īncheierii Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea economică, semnat īn Kuwait la 25 octombrie 1999 si intrat īn vigoare la 10 noiembrie 2001.

Potrivit art. 70 al Conventiei de la Viena privind dreptul tratatelor, terminarea acestor acorduri nu va afecta drepturile, obligatiile si situatiile juridice create prin executarea acordurilor īnainte de terminarea lor.

Partea romānă īsi exprimă convingerea sa că relatiile comerciale si cooperarea economică dintre Romānia si Kuwait vor continua si se vor consolida pe baza cadrului reprezentat de Acordul de cooperare din 1998 dintre Uniunea Europeană si statele părti la Carta Consiliului de Cooperare pentru Statele Arabe din Golf, la care Statul Kuwait este parte. Īn acelasi timp, terminarea acestor acorduri nu va afecta īn niciun mod relatiile excelente dintre cele două părti. Partea romānă este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va conduce la consolidarea acestor relatii.

Partea romānă ar aprecia dacă autoritătile Statului Kuwait vor confirma primirea prezentei note verbale.

Ambasada Romāniei foloseste acest prilej pentru a reīnnoi Ministerului Afacerilor Externe al Statutului Kuwait asigurarea īnaltei sale consideratii.

 

MINISTERULAFACERILOR EXTERNE

Departamentul juridic

 

Nr. 8/13837

Data: 12 mai 2008

 

Ministerul Afacerilor Externe al Statului Kuwait prezintă salutul său Ambasadei Romāniei īn Kuwait si, referitor la Nota verbală a Ambasadei nr. 431 din 5 mai 2008, prin care solicitati īncetarea valabilitătii Acordului comercial īncheiat īntre Kuwait si Romānia, īncepānd cu data aderării Romāniei la Uniunea Europeană, are onoarea să comunice faptul că a primit din partea autoritătilor kuwaitiene competente (Ministerul Comertului si Industriei) confirmarea terminării documentului mentionat.

Ministerul Afacerilor Externe al Statului Kuwait foloseste acest prilej pentru a reīnnoi Ambasadei Romāniei īn Kuwait asigurarea īnaltei sale consideratii.

Ambasadei Romāniei īn Kuwait


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.