MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 379/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 379            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 4 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 741 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1, 2 si 3, art. 183 si art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, precum si a dispozitiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor si Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Decizia nr. 747 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

Decizia nr. 749 din 12 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

641. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptătite

 

642. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

643. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi în domeniul public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

336. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare

 

1.233. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru functionari publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora

 

4.115. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filiera vocatională

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 741

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1, 2 si 3, art. 183 si art. 244

alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea

si exercitarea profesiei de avocat, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea

si functionarea Curtii Constitutionale, precum si a dispozitiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul

judecătorilor si procurorilor si Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 1, 2 si 3, art. 183 si art. 244 din Codul de procedură civilă, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, precum si a prevederii referitoare la sesizarea Curtii Constitutionale din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Emil Balaure în Dosarul nr. 10.962/99/2005 al Curtii de Apel lasi - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 23D/2009, ce are ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ale art. 183 si ale art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Emil Balaure în Dosarul nr. 24.678/3/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate invocate în dosarele nr. 2.556D/2008 si nr. 23D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 23D/2009 la Dosarul nr. 2.556D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiilor de neconstitutionalitate a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a prevederilor art. 183 si ale art. 244 din Codul de procedură civilă, precum si a dispozitiilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat ca inadmisibile, iar în ceea ce priveste exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, solicită respingerea acestora ca neîntemeiate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 3 decembrie 2008 si din 27 noiembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 10.962/99/2005 si nr. 24.678/3/2005, Curtea de Apel lasi - Sectia civilă si Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1, 2 si 3, art. 183 din Codul de procedură civilă si art. 244 alin. 1 pct. 1 din acelasi cod, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a prevederii referitoare la sesizarea Curtii Constitutionale din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, precum si a dispozitiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor si Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptii ridicate de Emil Balaure în cauze având ca obiect o actiune în pretentii, respectiv o obligatie de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie. Astfel, se arată că prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 referitoare la sesizarea Curtii Constitutionale de către instanta în fata căreia s-a invocat exceptia, precum si prevederile art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedură civilă, care consacră imposibilitatea recuzării membrilor întregii instante, îngrădesc dreptul părtilor la un proces echitabil. în acelasi sens sunt si prevederile art. 183 si ale art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, prin redactarea defectuoasă, respectiv prin instituirea posibilitătii, iar nu a obligativitătii judecătorului de a suspenda cursul judecătii, în cazul defăimării unui înscris ca fals, respectiv când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenta sau neexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti.

De asemenea, autorul exceptiei consideră ca fiind neconstitutionale dispozitiile art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, referitoare la interdictia pentru avocatii - fosti judecători de a pune concluzii la instantele unde au functionat, fiind nemultumit de exercitarea în concret a profesiei de avocat de o anumită persoană.


În ceea ce priveste dispozitiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, precum si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară sunt neconstitutionale, nu se precizează în ce constă contradictorialitatea cu Legea fundamentală.

Curtea de Apel lasi - Sectia civilă arată că dispozitiile art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale, legiuitorul fiind îndreptătit să stabilească măsurile legislative adecvate pentru asigurarea unei bune desfăsurări a proceselor si împiedicarea abuzului de drept, fără a restrânge accesul liber la justitie sau dreptul la apărare. De asemenea, arată că sunt constitutionale si prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, referitoare la sesizarea Curtii Constitutionale de către instanta în fata căreia s-a invocat exceptia, si nu în mod direct, de către părti. Exercitarea oricărui drept procesual nu se poate face decât într-un cadru juridic, stabilit de către legiuitor, cu respectarea unor exigente de natură a preveni eventualele abuzuri si tergiversarea solutionării cauzelor.

Prevederile art. 183 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale, legiuitorul lăsând la aprecierea judecătorului oportunitatea suspendării cursului judecătii, asigurându-se astfel respectarea dreptului la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, prin împiedicarea tentativelor abuzive de tergiversare a judecătii. Sunt constitutionale si dispozitiile art. 244 din Codul de procedură civilă, consacrând dreptul, dar si datoria judecătorului de a suspenda judecata numai dacă solutia care s-ar da într-o altă pricină ar fi de natură a influenta în mod decisiv solutionarea actiunii.

În ceea ce priveste invocarea exceptiei de neconstitu-tionalitate a prevederilor art. 51 alin. (4) din Legea nr. 51/1995, în opinia instantei de judecată, acestea nu au legătură cu obiectul cauzei.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie apreciază că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Potrivit motivării exceptiei, obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 28 alin. 1, 2 si 3, ale art. 183 si art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, cu modificările si completările ulterioare, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si dispozitiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005.

Prevederile legale criticate au următorul cuprins:

- art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedură civilă: „Nu se pot recuza judecătorii, rude sau afini ai acelora care stau în judecată ca tutor, curator, consiliu judiciar sau director al unei institutii publice sau societăti comerciale, când acestia nu au interes personal în judecarea pricinii.

Nu se pot recuza toti judecătorii unei instante sau ai unei sectii a acesteia.

Pentru aceleasi motive de recuzare nu se poate formula o nouă cerere împotriva aceluiasi judecător”;

- art. 183 din Codul de procedură civilă: „Dacă partea care defăima înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului, instanta poate suspenda judecata pricinii, înaintând înscrisul procurorului împreună cu procesul-verbal ce se va încheia.”;

- art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă: „Instanta poate suspenda judecata:

1. când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenta sau neexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti;”

- art. 19 alin. (4)din Legea nr. 5MÎ225:„(4) Avocatii —fosti judecători nu pot pune concluzii la instantele unde au functionat, iar fostii procurori si cadre de politie nu pot acorda asistentă juridică la unitatea de urmărire penală la care si-au desfăsurat activitatea, timp de 2 ani de la încetarea functiei respective.”;

- art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992: „(4) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de către instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părtilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi însotită de dovezile depuse de părti. Dacă exceptia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând si sustinerile părtilor, precum si dovezile necesare.”

Dispozitiile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cuprinse în art. 21 alin. (3) referitor la dreptul părtilor la un proces echitabil si solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

I. Referitor la critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 183 si ale art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că autorul exceptiei este nemultumit de modalitatea de redactare a acestor texte de lege, sustinând, în esentă, că legiuitorul ar fi trebuit să instituie obligativitatea, iar nu posibilitatea judecătorului de a suspenda cursul judecătii, în cazul defăimării unui înscris ca fals, respectiv când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenta sau neexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti.

Prin urmare, autorul exceptiei solicită indirect modificarea textului de lege criticat, ceea ce, din perspectiva dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, apare ca inadmisibil.

II. Autorul exceptiei mai sustine neconstitutionalitatea prevederilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, referitoare la interdictia pentru avocatii - fosti judecători de a pune concluzii la instantele unde au functionat, fiind nemultumit de exercitarea în concret a profesiei de avocat de o anumită persoană.

Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate a fost invocată într-o cauză având ca obiect o actiune în pretentii, astfel încât exceptia invocată nu are legătură cu cauza dedusă judecătii. Prin urmare, având în vedere dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora, Curtea Constitutională nu poate decide decât asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitu-tionalitatea „unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei”, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 ca inadmisibilă.

III. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, precum si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, se constată că aceasta nu este motivată, în sensul cerintelor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit căruia „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”. încălcarea acestor dispozitii imperative are drept consecintă imposibilitatea exercitării controlului de constitutionalitate, Curtea neputându-se substitui autorului sesizării, invocând unul sau mai multe motive de neconstitutionalitate în locul acestuia, initiativă care ar echivala cu un control din oficiu, ceea ce este inadmisibil.

IV. Prevederile art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedură civilă instituie anumite conditii în care se poate face recuzarea judecătorilor unei instante ori a unei sectii a acesteia, ori în care se poate formula o nouă cerere de recuzare împotriva aceluiasi judecător. Prin urmare, textele de lege criticate reprezintă norme de procedură prin intermediul cărora legiuitorul instituie cadrul legal pentru exercitarea dreptului procedural de recuzare, în deplin acord cu dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

Pe de altă parte, textele de lege criticate realizează o veritabilă protectie a justitiabilului împotriva încercărilor nejustificate de tergiversare a solutionării cauzei, restrângând posibilitătile părtilor de a solicita suspendarea judecării cauzei doar la acele situatii care se justifică rational.

De altfel, asa cum s-a statuat în jurisprudenta Curtii Constitutionale, liberul acces la justitie semnifică faptul că orice persoană se poate adresa instantelor judecătoresti pentru apărarea drepturilor, a libertătilor sau a intereselor sale legitime, iar nu faptul că acest drept nu poate fi supus niciunei conditionări.

În consecintă, sustinerile autorului exceptiei referitoare la îngrădirea dreptului constitutional la un proces echitabil, prin imposibilitatea recuzării membrilor întregii instante, sunt nefondate.

V. Referitor la sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia sesizarea Curtii Constitutionale de către instanta în fata căreia s-a invocat exceptia, iar nu direct de către părti, ar contraveni dreptului constitutional la un proces echitabil, aceasta nu poate fi retinută.

Astfel, Curtea constată că prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 sunt norme de procedură pe care instanta care a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate este obligată să le aplice în vederea selectării doar a acelor exceptii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, unica autoritate de jurisdictie constitutională. Prin urmare, instanta de judecată se pronuntă doar asupra oportunitătii sesizărilor, cu obligatia de a respinge ca inadmisibile pe acelea care nu îndeplinesc conditiile legii, având rolul unui filtru al exceptiei de neconstitutionalitate invocate de părti. Instituind imposibilitatea sesizării Curtii Constitutionale direct de către părti, legiuitorul a avut în vedere prevenirea eventualelor abuzuri si tergiversarea cauzelor deduse judecătii, în deplin acord cu dispozitiile art. 57 din Constitutie, potrivit cărora drepturile si libertătile constitutionale trebuie exercitate cu bună-credintă, fără a încălca drepturile si libertătile celorlalti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 183 si ale art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, si a dispozitiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor si Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Emil Balaure în Dosarul nr. 10.962/99/2005 al Curtii de Apel lasi - Sectia civilă si în Dosarul nr. 24.678/3/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

II. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie invocată de acelasi autor în Dosarul nr. 10.962/99/2005 al Curtii de Apel lasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Irina Loredana Gulie

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 747

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 din Legea notarilor publici

si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, exceptie invocată de Valeria Petrof si Bogdan Petrof în Dosarul nr. 4.998/300/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.998/300/2006, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995. Exceptia a fost invocată de Valeria Petrof si Bogdan Petrof într-o cauză având ca obiect constatarea nulitătii unui certificat de mostenitor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2) referitoare la liberul acces la justitie si neîngrădirea prin lege a exercitării acestui drept, deoarece interzic promovarea unei actiuni în justitie, pentru anularea unui certificat de mostenitor, persoanelor care nu au vocatie succesorală la respectiva succesiune.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, având următorul cuprins:

„Cei care se consideră vătămati în drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecătoresti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de mostenitor face dovada deplină în privinta calitătii de mostenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui mostenitor în parte.

În cazul anulării certificatului de mostenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe baza hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile. în acest scop, instantelor judecătoresti le revine obligatia de a trimite la biroul notarului public competent în solutionarea cauzei copie de pe hotărârea rămasă definitivă si irevocabilă, împreună cu dosarul notarial, dacă a fost cerut în timpul judecătii.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (1) si (2) referitoare la liberul acces la justitie si neîngrădirea prin lege a exercitării acestui drept.

Examinând exceptia, Curtea constată următoarele:

Prevederile art. 88 alin. 1 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în fata legii, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, însă cu o motivare identică celei din prezenta cauză.

Cu acel prilej, făcând referire la jurisprudenta sa anterioară, Curtea a retinut că sustinerea autorului exceptiei referitoare la excluderea, în temeiul prevederile de lege criticate, a posibilitătii persoanelor străine de mostenire de a contesta certificatul de mostenitor este nefondată, dat fiind că în cuprinsul textului de lege nu se face nicio distinctie între succesori si tertele persoane care ar putea fi vătămate prin folosirea unui certificat de mostenitor emis cu încălcarea legii.

Pe de altă parte, Curtea a retinut că, potrivit art. 99 alin. 1 coroborat cu art. 100 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, actele notariale sunt supuse controlului judecătoresc si pot fi atacate de părti sau de orice persoană interesată prin actiune în anulare la instanta judecătorească, în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Considerentele pronuntate în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, astfel încât este neîntemeiată sustinerea autorului exceptiei privind încălcarea dreptului la acces liber la justitie de către dispozitiile art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, exceptie invocată de Valeria Petrof si Bogdan Petrof în Dosarul nr. 4.998/300/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 749

din 12 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie invocată de Societatea Comercială „Branska Prod” - S.R.L. în Dosarul nr. 11.625/325/2007 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 11.625/325/2007, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal. Exceptia a fost invocată de Societatea Comercială „Branska Prod” - S.R.L. într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva unui proces-verbal de contraventie emis de Garda Financiară Timis.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că termenul de 3 luni în care se instituie suspendarea activitătii unui agent economic care nu si-a îndeplinit obligatia referitoare la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale sau emiterea bonurilor fiscale în conditiile legii este neconstitutional, pe de o parte, pentru că legea-cadru în materie de contraventii, si anume Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, nu impune un termen minimal sau maximal al duratei sanctiunii complementare, iar pe de altă parte, pentru că nu există un control al instantei de judecată asupra acestui termen, în sensul reducerii acestuia. Sanctiunea suspendării activitătii agentului economic care nu s-a dotat cu aparate de marcat electronice fiscale este mai blândă fată de aceeasi sanctiune impusă unui agent economic care nu a utilizat aceste aparate, deoarece, în prima situatie, durata suspendării poate fi mai mică de 3 luni, în functie de diligenta agentului economic de a face să înceteze situatia care a generat sanctiunea.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, având următorul cuprins:

„(1) Neîndeplinirea obligatiei agentilor economici prevăzuti la art. 1 de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage si suspendarea activitătii unitătii până la momentul înlăturării cauzelor care au generat aceasta.

(2) Nerespectarea de către agentii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale si nereintroducerea datelor înscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul stergerii memoriei operative, atrage si suspendarea activitătii unitătii pe o perioadă de 3 luni.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale cuprinse în art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 44 alin. (1) referitor la garantarea dreptului de proprietate si a creantelor asupra statului, alin. (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea proprietătii private, alin. (8) referitor la averea dobândită licit si alin. (9) privind bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii, art. 45 - Libertatea economică, art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si art. 135 alin. (1) privind caracterul de economie de piată al economiei României si alin. (2) lit. a) referitoare la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Examinând exceptia, Curtea constată următoarele:

Prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale invocate si în prezenta cauză, si cu aceeasi motivare.

Astfel, prin Decizia nr. 571 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 10 iulie 2007, Curtea a statuat, invocând jurisprudenta sa anterioară, că măsura dispusă de textul de lege criticat este justificată de imperativul protejării interesului social si al ordinii de drept, prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare si sanctionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscală. De asemenea, s-a arătat că agentul economic în activitatea căruia s-a constatat săvârsirea unei contraventii nu poate invoca principiul libertătii economice, în conditiile în care acesta nu a respectat prevederile legale.

În legătură cu invocarea încălcării prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, s-a retinut, în decizia mentionată, că, într-adevăr, potrivit acestui text, statul trebuie să asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, precum si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, dar cu respectarea dispozitiilor legale în materie. Or, în acest domeniu, cadrul legislativ îl constituie însăsi reglementarea criticată, astfel că si această sustinere urmează a fi înlăturată.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie invocată de Societatea Comercială „Branska Prod” - S.R.L. în Dosarul nr. 11.625/325/2007 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Irina Loredana Gulie

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti

dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor,

ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptătite

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti din imobilul înregistrat la pozitia nr. M.F.P. 113.973, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 641.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a

retrocedării către persoanele îndreptătite

 

Locul unde

este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care se scade

imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul

de identificare

atribuit de

Ministerul Finantelor

Publice

Bucuresti,

str. Stelea Spătaru

nr. 13, sectorul 3

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Teren

Suprafata = 606,47 m2

Corp 1

Suprafata construită = 275 m2

Suprafata desfăsurată = 1.062,40 m2

Corp 2

Suprafata construită = 54,88 m2

Suprafata desfăsurată = 150,26 m2

Valoarea de inventar = 58,84 lei

113.973 (partial)


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 si 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o nouă anexă pentru atestarea apartenentei bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ploscuteni, judetul Vrancea, înfiintată prin Legea nr. 206/2003, respectiv anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ploscuteni”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 642.

 

ANEXA

(Anexa nr. 66 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ploscuteni

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,

după caz, al dării

în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumirea actului de proprietate

sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

1

1.3.7.1.

Drum comunal

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la iesire Ploscuteni la intrare Argea 2 km balast

2003

20.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

2

1.3.7.1.

Drum comunal

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la iesire Ploscuteni la fostul sediu C.A.P 1 km balast

2003

10.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

3

1.3.7.1.

Drum comunal

Comuna Ploscuteni,

sat Ploscuteni,

de la Imbrea Alexandru

spre Horghidan

1,5 km balast

2003

15.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

4

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la Lorent Ion la Solomon leronom, cimitirul vechi, David Vasile 1,8 km balast

2003

25.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003


0

1

2

3

4

5

6

5

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la David Vasile la Diacu Dumitru, Biserica Catolică, Varga Gheorghe, Anghelută Marian, Damoc Marin, Antici losif, Butnaru Eronim, Damoc Mihai, Frâncu Stefan, 2,5 km balast

2003

25.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

6

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la Frâncu Ion la Bogatu Eugen, Benedic Anton, Ignat Petrea, Lorent Petrea, Dobos Stefan la Imbrea Alexandru, 1,8 km balast

2003

18.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

7

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la Dobos Petrică la Dobos lojă, 0,2 km balast

2003

2.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

8

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la Bogatu Petre la cimitirul romano-catolic, 0,2 km balast

2003

2.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

9

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la Benedic Aurel la Biserica Ortodoxă din Carpeni, Maradin Gheorghe, Nistor Ion la Palu Ion (Micaci), 0,86 km balast

2003

8.600

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

10

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la Nicu Vasile la Damoc Vasile până la lacob Petrică, 0,4 km balast

2003

4.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

11

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la Benedic Ferdinant la Dima Ghe. (Piciu), 1 km balast

2003

10.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

12

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni,

sat Ploscuteni,

de la Susanu losif

la Susanu Petrea

la Butnaru Cătălin (Imas),

1 km balast

2003

10.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003


0

1

2

3

4

5

6

13

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la Lorent Felician la Butnaru Cătălin la Baciu Cecilia, 0,8 km balast

2003

8.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

14

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, de la Butnaru Petrică la Nicu Ion, 0,8 km balast

2003

8.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

15

1.3.7.1.

Ulită comunală

Comuna Ploscuteni, sat Argea, de la Cimbală Marin la Drăgălai Ion, Oprea Strătică, Radu Ghe, Bou Aurel, Cretu Mihai, Magazin sătesc, la Drăgălai lonită până la Radu Ion (Roată), 1,5 km balast

2003

15.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

16

1.3.17.

Podete pe ulite

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, podete din tuburi beton armat, o bucată, Ghergut Mihai-Sărătel

2003

1.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

17

1.3.17.

Podete pe ulite

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, podete din tuburi beton armat, o bucată, Dobos Stefan (Garai)

2003

1.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

18

1.3.17.

Podete pe ulite

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, podete din tuburi beton armat, o bucată, Boghiu lon-lgnat

2003

1.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

19

1.3.17.

Podete pe ulite

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, podete din tuburi beton armat, o bucată, Minea Gheorghe (CAP)

2003

1.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

20

1.3.17.

Podete pe ulite

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, podete din tuburi beton armat, o bucată, Mihăes Ion (Barangă)

2003

1.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

21

1.3.17.

Podete pe ulite

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, Podete din tuburi beton armat, o bucată, Peride Dan (Piridus)

2003

1.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

22

1.3.17.

Podete pe ulite

Comuna Ploscuteni,

sat Ploscuteni,

Podete din tuburi beton

armat, o bucată,

Frîncu Stefan (Sergentu)

2003

1.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003


0

1

2

3

4

5

6

23

1.3.17.

Podete pe ulite

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, podete din tuburi beton armat, o bucată, lancu Petru

2003

1.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

24

1.3.17.

Podete pe ulite

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, podete din tuburi beton armat, o bucată, Nicu Dumitru (Tarpan)

2003

1.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

25

1.3.17.

Podete pe ulite

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, podete din tuburi beton armat, o bucată, Butnaru Petrea (Galit)

2003

1.000

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

26

1.3.17.

Podet

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, Grădinita Braniste, podet din beton armat, 3 bucăti

2009

37.137,4

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009

27

1.3.17.

Pod

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, Intersectie Palu Ghe (Ziaristu), o bucată

2009

4.200

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009

28

1.3.17.

Pod

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, intersectie Butnaru Dumitru (Potop), o bucată

2009

4.200

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009

29

1.3.17.

Pod

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni, Biserica Ortodoxă Carpeni, o bucată

2009

6.128,72

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009

30

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Argea

Drum de pământ T 112, P982 1 km

2003

1.000,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

31

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Argea

Drum de pământ T 112, P 985-Conteasa 0,8 km

2003

800,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

32

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Drum de pământ T.111 P967-0ancea 1,8 km

2003

1.800,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003


0

1

2

3

4

5

6

33

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Drum de pământ T.109 P.901-Basog 1 km

2003

1.000,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

34

1.3.7.1.

Drum agicol

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Drum de pământ, T.101, 102, 103, 104, Cucuieti, 2,2 km

2003

2.200,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

35

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Drum de pământ T92, 93, Ciorba, 4,2 km

2003

4.200,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

36

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Drum de pământ T.101, llesoaia, 1 km

2003

1.000,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

37

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Drum de pământ T 99, Ghetasca, 0,8 km

2003

800,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

38

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Drum de pământ T 98, Rândul Popii 1,8 km

2003

1.800,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

39

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Drum de pământ T 99, Bursucărie 1,6 km

2003

1.600,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

40

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Drum de pământ T97, Neagra 4 km

2003

4.000,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

41

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Drum de pământ T.85,84,59,80,60, 62,88,66,63,65 - C.A.P Ploscuteni - sediu C.A.P Homocea 4,5 km

2003

4.500,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

42

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Drum de pământ T.84,59, de la DJ 252 la pădurea Ocolului Silvic Adjud 1,1 km

2003

1.100,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003


0

1

2

3

4

5

6

43

1.3.7.1.

Drum agricol

Comuna Ploscuteni,

sat Ploscuteni

Drum de pământ

T.59,60,61,80 -

de la Podul lui Ciuraru

la pădurea Ocolului Silvic

Adjud 1,4 km

2003

1.400,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

44

1.5.9.

Piata agroalimentară

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Suprafata construită = 616mp,T27, P844

2003

1.632

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

45

1.5.9.

Parcul cu baza sportivă

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni T23, P756,760,761, Suprafata = 12.350 mp

2003

13.014,8

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

46

1.6.4.

Clădire primărie

Comuna Ploscuteni,

sat Ploscuteni

Suprafata construită =

144 mp

Teren aferent = 1.088 mp

T.27.P844

2003

492,7

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

47

1.6.2.

Cămin cultural

Comuna Ploscuteni,

sat Ploscuteni

Suprafata construită =

554,94 mp

Scena de vară = 20 mp

Teren aferent

T23.P7571065mp

2003

270.107,1

Hotărârea Consiliului Local

Ploscuteni nr. 5/26.02.2009

si Hotărârea Consiliului

Local Homocea

nr. 21/19.06.2003,

HCL Ploscuteni nr. 20/2005,

nr. 19,20/2006

48

1.6.2.

Dispensar medical

Comuna Ploscuteni,

sat Ploscuteni

Suprafata construită

177 mp,

84 mp anexe

Teren aferent = 1.924 mp

T24, P858

2003

54.362,9

Hotărârea Consiliului Local

Ploscuteni nr. 5/26.02.2009

si Hotărârea Consiliului

Local Homocea

nr. 21/19.06.2003,

HCL Ploscuteni nr. 25/2008

49

2.4.2.10.

Păsune

Comuna Ploscuteni,

sat Ploscuteni

si sat Argea

T.54, 56, 65, 67, 68, 69,

70, 74, 79, 80, 84, 86, 88,

95, 96, 97, 98, 101, 108,

111, 112, 204,76 ha

2003

168.275,9

Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003, HCL Ploscuteni nr. 11/2003

50

2.4.2.10.

Albia majoră a râului Siret

Comuna Ploscuteni,

sat Ploscuteni,

sat Argea

Teren cu pietris si nisip =

319,0 ha

2003

31.900,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

51

1.6.2.

Cimitirul romano-catolic

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Teren neproductiv atribuit în folosintă gratuită pe 99 de ani Bisericii Romano-Catolice Ploscuteni 40.000 mp

2003

3.200,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003


0

1

2

3

4

5

6

52

2.4.2.10.

Groapa de gunoi

Comuna Ploscuteni, sat Argea

Teren neproductiv T.1, P.1 0,50 ha

2003

200,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

53

2.4.2.10.

Groapa de gunoi

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Teren neproductiv 2,00 haT P 857

2003

600,0

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009 si Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003

54

1.6.2.

Grădinita

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Suprafata construită = 432 mp, 10 mp anexă Teren aferent = 2.192 mp T.23, P757

2003

3.201,6

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009, Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 21/19.06.2003 si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

55

1.6.2.

Grădinită

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni-Braniste Suprafata construită = 102,26 mp

Teren aferent = 800 mp T.33, P1300

2009

232.733,25

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009, Hotărârea Consiliului Local Homocea nr. 56/20.07.2006, si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

56

1.6.2.

Scoala generală nr. 1

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Suprafata construită = 1.200 mp

Teren aferent = 3.700 mp T27, P844.845

2003

334

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009, si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

57

1.6.2.

Scoala generală nr. 2

Comuna Ploscuteni,

sat Ploscuteni

Suprafata construită =

1.200 mp,

50 mp anexe

Teren aferent = 4.000 mp

T27, P861

2003

17.028,8

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009, si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

58

1.2.9.

Livadă cu meri - Scoala Generală nr. 2

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni Suprafata = 800 mp T27,P 846

2003

900

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009, si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

59

1.6.2.

Scoala veche

Comuna Ploscuteni, sat Argea Suprafata construită = 80 mp

2003

80

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009, si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

60

1.6.2.

Scoală nouă

Comuna Ploscuteni,

sat Argea

Suprafată construită =

268,30 mp,

Teren aferent = 990 mp

T1.P1

2003

303.212,34

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 5/26.02.2009, si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995

61

1.6.2.

Monumentul eroilor

Comuna Ploscuteni, sat Ploscuteni

2009

34.234,30

Hotărârea Consiliului Local Ploscuteni nr. 23/19.06.2005 si HCL Ploscuteni nr. 5/2009

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului

Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi în domeniul

public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita,

judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea pozitiei M.F.P. nr. 121151 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, prin operarea modificărilor intervenite în urma efectuării actualizării valorii imobilului, conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi în domeniul public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi, în vederea construirii unor ateliere pentru scoală.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Finantelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul imobilelor aflate în domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 643.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei

si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Călărasi în domeniul public al Municipiului Oltenita

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. M.F.P.

Municipiul Oltenita, str. Soseaua Portului nr. 32 D

Statul român, Ministerul Administratiei si Internelor

Municipiul Oltenita, Consiliul local

Suprafata de teren = 2.451,84 m2

- fără constructii

Valoarea imobilului = 127.471,16 lei

- 121151 - cod de clasificare

- 8.29.10 -


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 61/2008

privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 132.132 din 13 mai 2009 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în baza prevederilor art. 12 alin. (13) lit. a) si ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 11 februarie 2008, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 19 mai 2009.

Nr. 336.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 61/2009)

 

PROCEDURA

de prelevare a probelor în cazul inspectiei la import si a circulatiei intracomunitare

 

Prelevările de probe din plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute în anexa nr. V părtile A si B la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările si completările ulterioare, în cazul inspectiei la import, precum si în cazul circulatiei intracomunitare, sunt efectuate pentru a se asigură că:

a) acestea nu sunt contaminate cu organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. I partea A la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) în cazul plantelor si produselor vegetale prevăzute în anexa nr. II partea A la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările si completările ulterioare, acestea nu sunt contaminate cu organismele dăunătoare specifice prevăzute în acea parte a anexei;

c) în cazul plantelor, produselor vegetale si al altor obiecte prevăzute în anexa nr. IV partea A la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007,cu modificările si completările ulterioare, acestea se conformează exigentelor specifice lor prevăzute în acea parte a anexei.

Modalitătile prevăzute în prezenta procedura iau în considerare riscurile fitosanitare legate de fluxurile diferite de mărfuri la import în România si în cadrul circulatiei intracomunitare, rezultând astfel două cazuri concrete în care pot fi prelevate probe:

1. când se observă simptome suspecte;

2. în cazul unui plan de monitorizare si al filierelor cu risc fitosanitar.

1. Prelevarea probelor în caz de observare a simptomelor suspecte

În timpul unui control fitosanitar pentru plantele, produsele vegetale si/sau alte obiecte prevăzute în anexa nr. V părtile Asi B la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările si completările ulterioare, când se constată un simptom suspect, care lasă să se bănuiască prezenta unui organism dăunător de carantină, trebuie să se efectueze o prelevare de probe pentru analize, incluzând simptomul suspect.

Aprecierea făcută de inspectorul fitosanitar va lua în considerare riscurile cunoscute în functie de caz, utilizând în acest sens documentele si informatiile disponibile: vademecum, documente OEPP etc.

Tabelul de mai jos dă câteva exemple de cazuri care trebuie să facă obiectul unei inspectii mai amănuntite, dar această listă nu este limitativă.

 


Tabelul nr. 1

Plante, produse vegetale si alte obiecte

Origine

Organisme dăunătoare căutate în mod prioritar

Fructe de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

A se vedea vademecum în functie de tările contaminate

Xanthomonas campestris sau Cercospora angolensis sau Guignardia citricarpa

Toate fructele

Toate tările, mai ales cele cunoscute ca fiind contaminate

Specii din familia Tephritidae

Plante de Dendranthema (DC) Des Moul

Oricare

Puccinia horiana

Orice plantă-gazdă

Oricare

Liriomyza sativae, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii, Amauromyza maculosa

Plante destinate plantării de Impatiens de Noua Guinee

Oricare

Tomato spotted wilt virus

Plante destinate plantării de Pelargonium Y Herit ex. Ait.

Oricare

Tomato ring spot virus

Plante-gazdă destinate plantării

Oricare

Anoplophora chinensis

Lemn, cu exceptia celui de conifere (Coniferales), care prezintă orificii produse de insecte cu diametrul mai mare de 3 mm, sub formă de: lăzi de ambalaj, cutii, cosuri, butoiase si ambalaje similare, paleti, boxpaleti si alte platforme de încărcare, suporturi de paleti, utilizat sau nu în transportul obiectelor de orice fel, ori lemn utilizat pentru a fixa sau a sustine marfa, inclusiv lemnul care nu si-a păstrat suprafata rotundă naturală.

Oricare

Anoplophora glabhpennis

Plante de Palmae, destinate plantării, cu diametrul tulpinii la bază mai mare de 5 cm

Oricare

Rhynchophorus ferrugineus

Plante de: Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L, Pseudotsuga Carr. si Tsuga Carr., cu exceptia fructelor si semintelor; Lemn si scoartă izolată de conifere (Coniferales), cu exceptia celui de Thuja L.

Lemn sub formă de aschii, particule, deseuri de lemn sau resturi obtinute în totalitate ori partial din aceste conifere Lemn sub formă de dunaje, distantiere si traverse, inclusiv lemnul care nu si-a păstrat suprafata rotundă naturală, precum si lemnul sub formă de lăzi de ambalaj, cutii, cosuri, butoiase si ambalaje similare, paleti, boxpaleti si alte platforme de încărcare, suporturi de paleti, utilizat sau nu în transportul obiectelor de orice fel.

Portugalia

Bursaphelenchus xylophilus

 

Florile importate si alte plante sensibile sunt controlate vizual si prin metode corespunzătoare: scuturare, Berlese etc, pentru depistarea organismelor dăunătoare de carantină, în special Thrips palmi si Bemisia tabaci. Insectele suspecte depistate, indiferent de stadiul biologic de dezvoltare, sunt trimise la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, în vederea determinării.

În cazul observării unor simptome la plantele si produsele vegetale care nu sunt prevăzute în anexa nr. V părtile Asi B la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările si completările ulterioare, de exemplu: flori tăiate de Gerbera, plante de Ficus, păstăi de fasole verde etc, se vor preleva probe pentru analize de laborator.

Transporturile care vin:

- din tări terte si din care au fost prelevate probe suspecte nu se vămuiesc decât după obtinerea rezultatului analizelor de

laborator. In asteptarea rezultatului analizei, loturile respective trebuie să fie consemnate într-un spatiu unde eventualul organism dăunător nu se poate răspândi. Acest spatiu trebuie să fie cunoscut în orice moment de către inspectoratul fitosanitar vizat;

- dintr-un alt stat membru si din care au fost prelevate probe suspecte nu se comercializează înainte de obtinerea rezultatelor analizelor de laborator.

2. Prelevarea probelor în cazul unui plan de monitorizare si al filierelor cu risc fitosanitar

Filierele cu risc fitosanitar au fost stabilite în baza experientelor anterioare din România si a informatiilor furnizate de alte state. La import si în cazul circulatiei intracomunitare se vor preleva probe din toate loturile de plante/produse vegetale prevăzute în tabelul nr. 2, pentru originile indicate în acest tabel.


 

Tabelul nr. 2

Plante, produse vegetale si alte obiecte

Origine

Organisme dăunătoare căutate în mod prioritar

Tuberculi de cartofele sământă

Tări UE si Elvetia

Pseudomonas (Ralstonia)

solanacearum

Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus

Ditylenchus destructor

Meloidogyne chitwoodi

si Meloidogyne fallax

Synchytrium endobioticum

Tuberculi de cartof de consum

Tări cunoscute ca fiind contaminate

Pseudomonas (Ralstonia)

solanacearum

Clavibacter michiganensis ssp.

sepedonicus

Plante miniaturizate (bonsai)

Oricare

Nematozi

Seminte si plante destinate plantării de Lycopersicon lycopersicum

Oricare

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis, Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Pepino mosaic virus

Seminte de Zea mays

Tări non UE

Erwinia stewartii

Seminte de Phaseolus vulgaris

Oricare

Xanthomonas campestris pv phaseoli

Seminte de Medicago sativa

Oricare

Dytilenchus dipsaci Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus

Seminte, bulbi, plante de Allium sp.

Oricare

Dytilenchus dipsaci

Seminte de Oryza sp.

Tări non UE

Aphelenchoides besseyi

Seminte si boabe pentru consum din genurile Triticum, Secale si xTriticosecale

Afghanistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de sud siSUA

Tilletia indica

Plante de Capsicum annuum L, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L, Nicotiana L. si Solanum melongena

Oricare

Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum

Plante de Fragaria sp., destinate plantării

Oricare

Aphelenchoides besseyi si virusuri

Plante de Rubus L, Prunus L, destinate plantării

Oricare

Virusuri

Plante-gazdă destinate plantării

Oricare

Tomato ringspot virus, Erwinia amylovora

Bulbi de Tulipa L, Gladiolus sp., Iris sp., Narcissus sp. destinati plantării

Oricare

Ditylenchus dipsaci si virusuri

Bulbi si cormi destinati plantării ai altor specii de plante prevăzute în anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007

Oricare

Ditylenchus dipsaci si/sau Ditylenchus destructor

Plante de Vitis vinifera, destinate plantării

Tări UE si Elvetia

Tobacco ring spot virus, Tomato ringspot virus, Xylophilus ampelinus, Grapevine flavescence doree MLO

Plante de Humulus lupulus, destinate plantării

Oricare

Verticillium albo-atrum

Plante de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Perseae, Strelitziaceae, înrădăcinate sau cu mediu de cultură atasat

Oricare

Radopholus similis

Lemn de conifere

Tări non UE

Bursaphelenchus xylophilus

Plante de Pinus spp. si de Pseudotsuga menziensii, destinate plantării, inclusiv semintele si conurile pentru reproducere

Oricare

Gibberella circinata


Plante, produse vegetale si alte obiecte

Origine

Organisme dăunătoare căutate în mod prioritar

Plante de Pinus L.

 

Scirrhia pini

Plante ornamentale-gazdă (Rhododendron Spp.,

Viburnum Spp., Camellia Spp. etc), destinate

plantării

Lemn si scoartă izolată de Acer macrophyllum

Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt.,

Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd.,

Quercus spp. L. si Taxus brevifolia Nutt

Oricare

Phytophtora ramorum

Plante sau părti de plante din genul Castanea Mill. destinate plantării, altele decât fructele si semintele

Oricare

Dryocosmus kuriphilus

Plante din genul Brugmansia Pers. spp. si Solanum jasminoides Paxton si alte plante de Solanaceae

Oricare

Potato spindle tuber viroid

Sol atasat plantelor cultivate în aer liber

Oricare

Globodera rostochiensis si Globodera pallida

Sol si mediu de crestere

Tări listate în anexa nr. V partea B la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007

Nematozi

 

Transporturile care vin:

- din tări terte si din care s-au prelevat probe conform tabelului nr. 2 se vămuiesc fără a se astepta rezultatul analizelor de laborator;

- dintr-un alt stat membru si din care s-au prelevat probe conform tabelului nr. 2 se pot comercializa înainte de obtinerea rezultatelor analizelor de laborator.

În cazul în care în urma analizelor de laborator se confirmă prezenta organismelor dăunătoare de carantină:

- la următorul import cu aceeasi origine nu se face vama decât după primirea rezultatului analizelor de laborator;

- la următorul transport cu origine acelasi stat membru, marfa nu se comercializează decât după primirea rezultatelor analizelor de laborator.

În tabelul nr. 3 sunt redate cantitătile minime necesare pentru efectuarea analizelor de laborator în vederea depistării organismelor dăunătoare plantelor, produselor vegetale si/sau altor obiecte importate, exportate si/sau puse în circulatie intracomunitară.

 

Tabelul nr. 3

Produsul

Mărimea minimă a probei (g/lot; bucăti/lot)

1. Seminte

 

1.1. Cereale

- porumb

- orez

- altele (grâu, secară, triticale)

 

500 g/analiză

500 g/analiză

1.000 g/analiză

1.2. Cruciferae

150 g/analiză

1.3. Leguminoase

- fasole

- lucerna

- trifoi

 

200 g/analiză

250 g/analiză

250 g/analiză

1.4. Legume

- ceapa

- praz

- tomate

- ardei

20 g/analiză

20 g/analiză

7 g/analiză bacteriologică

10 g/analiză virologică

7 g/analiză

1.5. Alte seminte

- Prunus spp.

- Rubus spp.

 

1.000 g/analiză

3 g/analiză

2. Tuberculi, bulbi, rizomi

- Allium spp.

- Solanum tuberosum*)

- plante ornamentale

 

200 de bucăti/analiză

200 de bucăti

5 bucăti/analiză

3. Plante destinate plantării (altele decât semintele)

 

3.1. Plante la ghiveci

2 bucăti/analiză

3.2. Arbusti si pomi fructiferi - ramuri

6 bucăti de 25 cm lungime/analiză

3.3. Butasi de vită-de-vie

5 bucăti/analiză

3.4. Răsaduri

10 bucăti/analiză

4. Produse din plante

- lemn (arbori uscati si/sau cu simptome)

- lemn depozitat

 

20 g/arbore (rumegus si/sau bucăti de lemn)

150 g/loc monitorizat (rumegus si/sau bucăti de lemn)

5. Sol si mediu de crestere

400 g (500 ml)


*) Acolo unde este cazul, se vor preleva minimum 250 g de sol aderent tuberculilor.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare

pentru functionari publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie,

precum si functii publice specifice asimilate acestora

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici,

în temeiul art. 21 alin. (2) si al art. 22 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Domeniile prioritare în care se organizează programe de formare pentru functionarii publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora, denumite în continuare domenii, sunt:

a) Management financiar pentru autorităti si institutii publice;

b) Managementul instrumentelor structurale;

c) Managementul performantei;

d) Etică si integritate în administratia publică;

e) Comunicare publică si transparentă decizională;

f) Tehnologia informatiei.

(2) Autoritătile si institutiile publice detaliază domeniile prevăzute la alin. (1) în programe de formare conform necesitătilor institutionale stabilite prin planul anual de perfectionare profesională a functionarilor publici.

Art. 2. - Domeniile prevăzute la art. 1 vor fi avute în vedere de autoritătile si institutiile publice la actualizarea planului de perfectionare profesională si a cuantumului fondurilor alocate în scopul instruirii functionarilor publici pentru anul 2009 la sectiunea „I.2 Domenii prioritare conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008” din anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesională si fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici.

Art. 3. - Planul de perfectionare profesională actualizat de autoritătile si institutiile publice conform art. 2 se transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, conform procedurilor stabilite prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 13.601/2008, până la data de 15 septembrie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

Bucuresti, 22 mai 2009.

Nr. 1.233.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea

competentelor profesionale în învătământul liceal, filiera vocatională

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filiera vocatională.

Art. 2. - Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filiera vocatională este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin si se aplică începând cu anul scolar 2008—2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare, precum si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 4.115.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale

în învătământul liceal, filiera vocatională

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filiera vocatională, pentru profilurile: artistic, pedagogic, teologic, sportiv si muzici militare.

Art. 2. - Absolvirea învătământului liceal, filiera vocatională, are două componente:

a) examenul de bacalaureat, a cărui promovare dă dreptul la obtinerea diplomei de bacalaureat;

b) examenul de certificare/atestare a competentelor profesionale, a cărui promovare dă dreptul la obtinerea certificatului de calificare profesională nivel 3, respectiv atestat de competente profesionale.

Art. 3. - (1) Candidatii proveniti din învătământul liceal de stat, filiera vocatională pot sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unei taxe.

(2) Candidatii proveniti de la filiera vocatională din unitătile de învătământ particular liceal neacreditate, înfiintate conform legii, sustin examenul pentru certificarea competentelor profesionale, cu achitarea unei taxe, la unitătile de învătământ de stat stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti. Unitătile de învătământ de stat la care acesti candidati sustin examenul pentru certificarea competentelor profesionale se stabilesc cu cel putin 60 de zile înainte de sustinerea examenului.

(3) Taxa de examen mentionată la alin. (1) si (2) se stabileste de fiecare inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti. La stabilirea cuantumului taxei se vor lua în calcul toate cheltuielile per candidat.

(4) În conformitate cu art. 103 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, unitătile de învătământ liceal particular, filiera vocatională, acreditate fac parte din sistemul national de învătământ si organizează examen pentru certificarea competentelor profesionale pentru propriii absolventi.

Art. 4. - (1) În urma promovării examenului pentru certificarea competentelor profesionale, absolventului i se eliberează certificatul de competente profesionale, în conditiile prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Certificatul de competente profesionale este un act prin care se confirmă pregătirea profesională dobândită de absolventi pe întreaga durată a studiilor liceale.

(3) Certificatul de competente profesionale se eliberează de secretariatul unitătii de învătământ unde s-a sustinut examenul pentru certificarea competentelor profesionale, după încheierea cursurilor clasei terminale a Xll-a/a XIII-a, acelor absolventi care au promovat examenul pentru certificarea competentelor profesionale.

Art. 5. - (1) În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, eliberarea certificatului de competente profesionale nu este conditionată de promovarea examenului de bacalaureat, cu exceptia profilului pedagogic din cadrul filierei vocationale.

(2) Absolventii profilului pedagogic pot beneficia de drepturile conferite de certificatul de competente profesionale numai dacă îndeplinesc prevederile art. 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, adică sunt absolventi de liceu cu diplomă de bacalaureat.

 

CAPITOLUL II

Coordonarea metodologică a examenului pentru

certificarea competentelor profesionale

 

Art. 6. - (1) Organizarea si desfăsurarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filiera vocatională, sunt coordonate la nivel national de Comisia Natională de Evaluare si Certificare (CNEC), care se constituie în fiecare an scolar si functionează în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) CNEC are următoarea componentă:

a) presedinte - secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar;

b) vicepresedinti: directorul general pentru educatie timpurie, scoli, performantă si programe, directorul general pentru învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, directorul pentru acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică;

c) secretar - un inspector general din cadrul Directiei generale educatie timpurie, scoli, performantă si programe;

d) 7-9 membri: directori, sefi de serviciu, inspectori generali din cadrul Directiei generale educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directiei generale pentru învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Directiei pentru acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică, profesori din învătământul preuniversitar.

(3) Componenta nominală a CNEC se aprobă anual, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

(4) CNEC are următoarele atributii:

a) centralizează datele cu privire la componenta nominală a comisiei judetene de evaluare si certificare/a municipiului Bucuresti (CJEC);

b) instruieste presedintii CJEC;

c) controlează si îndrumă actiunile privind organizarea si desfăsurarea examenelor de certificare a competentelor profesionale;

d) controlează modul în care îsi desfăsoară activitatea CJEC;

e) analizează modul de desfăsurare a examenelor de certificare a competentelor profesionale, precum si rezultatele acestora, pe baza rapoartelor întocmite de CJEC si de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;

f) întocmeste si prezintă ministrului educatiei, cercetării si inovării raportul national al examenului de certificare a competentelor profesionale;

g) propune ministrului educatiei, cercetării si inovării eventuale modificări în modul de organizare si desfăsurare a examenelor nationale de certificare a competentelor profesionale;

h) decide, în cazuri deosebite;

i) dispune în orice alte situatii nereglementate de prezenta metodologie.

(5) CNEC poate delega, pe perioada pe care o stabileste aceasta, reprezentanti pe lângă CJEC. Reprezentantul CNEC are următoarele atributii:

a) controlează modul în care îsi desfăsoară activitatea CJEC, precum si comisiile de examinare din centrele de examen, verificând respectarea dispozitiilor prezentei metodologii;

b) consiliază CJEC si comisiile de examinare în privinta organizării si desfăsurării examenelor de certificare a competentelor profesionale;

c) propune CJEC sau CNEC schimbări în componenta comisiilor de examinare si a supraveghetorilor, atunci când constată abateri de la aplicarea prezentei metodologii, si informează CNEC cu privire la acestea;

d) informează CJEC sau CNEC, în cazul în care constată disfunctii în organizarea examenelor de certificare a competentelor profesionale, în vederea sanctionării persoanelor vinovate, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

e) întocmeste un raport cu privire la modul de desfăsurare a examenelor, pe care îl transmite CNEC.

Art. 7. - (1) La nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, se constituie CJEC, care coordonează organizarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filiera vocatională.

(2) CJEC au următoarea componentă:

a) presedinte - inspector scolar general adjunct;

b) vicepresedinte - inspector scolar de specialitate;

c) 2 secretari: cadre didactice de specialitate/metodisti;

d) 3-5 membri: inspectori scolari de specialitate.

(3) Cel putin unul dintre membrii CJEC în judetele în care există candidati care sustin probe în limbile minoritătilor nationale trebuie să fie cadru didactic de specialitate apartinând minoritătilor nationale.

(4) Componenta nominală a CJEC se aprobă anual, prin decizie a inspectorului scolar general, se transmite Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe si este valabilă pentru sesiunile examenelor de absolvire ale anului scolar în curs.

(5) CJEC au următoarele atributii:

a) transmit Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe componenta nominală a CJEC;

b) organizează, coordonează si răspund de desfăsurarea examenelor de certificare a competentelor profesionale la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, si sesizează imediat CNEC orice situatie care presupune luarea unei decizii de către aceasta;

c) stabilesc centrele de examen si iau măsuri pentru dotarea acestora cu logistica necesară bunei desfăsurări a examenului si corectării lucrărilor: copiatoare, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, televizor sau radio, telefon, fax etc;

d) desemnează reprezentanti ai CJEC care pot controla desfăsurarea examenelor de certificare a competentelor profesionale în centrele de examen;

e) solicită directiilor de sănătate publică judetene desemnarea personalului medical necesar în fiecare centru de examen;

f) decid, în situatii deosebite sau la propunerea reprezentantului CNEC, schimbarea componentei comisiilor de examinare, precum si a profesorilor supraveghetori;

g) realizează instruirea presedintilor comisiilor de examinare cu 24-48 de ore înaintea primei probe a examenului de absolvire;

h) controlează modul de organizare si desfăsurare a examenelor de certificare a competentelor profesionale în centrele de examen;

i) decid, în cazuri deosebite, recorectarea si informează CNEC despre rezultatele acestor recorectări;

j) sesizează imediat CNEC despre orice situatie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezenta metodologie;

k) decid, în functie de conditiile meteorologice, schimbarea orarului probei practice, pentru a asigura desfăsurarea ei în conditii optime si protejarea sănătătii candidatilor; această schimbare poate însemna inclusiv prelungirea cu o zi a probei practice, fără a afecta graficul de desfăsurare a celorlalte probe de examen;


l) primesc de la comisiile de examinare din centrele de examen rapoarte detaliate privind organizarea si desfăsurarea examenelor de certificare a competentelor profesionale;

m) analizează, pe baza rapoartelor transmise de comisiile de examinare, modul de organizare si desfăsurare a examenelor de certificare a competentelor profesionale, întocmesc si transmit Directiei generale educatie timpurie, scoli, performantă si programe din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, în termen de 15 zile de la afisarea rezultatelor, raportul cu privire la rezultatele examenelor de certificare a competentelor profesionale.

Art. 8. - (1) La nivelul unitătii de învătământ, desemnată ca centru de examen de CJEC, coordonarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale revine comisiei de examinare din unitatea de învătământ respectivă.

(2) Numirea comisiei de examinare din unitatea de învătământ se face prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea consiliului de administratie al scolii, cu avizul inspectorului de specialitate.

(3) Pentru învătământul teologic este necesară si obtinerea avizului din partea cultului respectiv.

Art. 9. - (1) Comisia de examinare din unitatea de învătământ este alcătuită din:

a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitătii de învătământ (de regulă profesori de specialitate), fără drept de notare;

b) secretar - responsabilul catedrei de specialitate din unitatea de învătământ respectivă, fără drept de notare;

c) 2-6 membri, cu drept de notare, cadre didactice din unitatea de învătământ respectivă sau din unitătile de unde provin candidatii, specialisti în domeniul în care s-au pregătit candidatii.

(2) În cazul liceelor teologice, din comisie poate face parte un reprezentant al cultului, în calitate de observator, fără drept de notare.

(3) La liceele de artă, profilul muzică, în comisia pentru canto clasic si pentru muzică traditională românească va fi cooptat în calitate de membru, cu drept de notare, un profesor de teorie-solfegiu-dicteu.

Art. 10. - (1) Comisia de examinare din unitatea de învătământ are următoarele atributii:

a) întocmeste graficul de actiuni privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale si îl afisează cu cel putin două săptămâni înainte de începerea acestuia;

b) pregăteste documentatia tehnică, sălile, aparatele, instrumentele, dispozitivele, materialele necesare si asigură conditiile normale de desfăsurare a probelor de examen;

c) asigură asistenta medicală de specialitate, pe perioada desfăsurării probei practice, acolo unde specialitatea examinată o impune;

d) stabileste criteriile de evaluare pentru probele examenului pentru certificarea competentelor profesionale, în conformitate cu competentele specifice specializării;

e) stabileste subiectele pentru proba practică;

f) stabileste durata probelor practice;

g) organizează si efectuează examinarea si notarea candidatilor;

h) afisează rezultatele examenului pentru certificarea competentelor profesionale;

i) întocmeste si păstrează, pe toată durata desfăsurării examenului pentru certificarea competentelor profesionale, dosarul comisiei de examinare;

j) înaintează comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de evaluare si certificare un raport cu privire la modul de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale, care să contină propuneri cu privire la optimizarea desfăsurării examenului pentru certificarea competentelor profesionale, în conformitate cu anexa A la prezenta metodologie.

(2) Inspectorul de specialitate va consemna atributiile pentru fiecare membru al comisiei de examen, în fise individuale, întocmite în conformitate cu anexa B la prezenta metodologie. Fisele individuale vor fi semnate de persoanele nominalizate în comisie si vor fi păstrate la dosarul acesteia.

Art. 11. - (1) Fiecare comisie de examinare va păstra în dosarul comisiei de examinare, pe toată durata desfăsurării examenului pentru certificarea competentelor profesionale, toate documentele referitoare la examen.

(2) La încheierea examenului pentru certificarea competentelor profesionale, dosarul comisiei de examinare va fi predat de presedinte, sub semnătură, la secretariatul unitătii de învătământ pentru arhivare.

(3) Unitatea de învătământ are obligatia de a păstra dosarele comisiei de examinare timp de 3 ani.

Art. 12. - (1) La nivelul unitătii de învătământ se pot constitui mai multe subcomisii de examinare în functie de specializările existente.

(2) Un membru cu drept de notare nu poate face parte decât dintr-o singură subcomisie de examinare.

Art. 13. - Din comisiile si subcomisiile de examinare, cu drept de notare, nu pot face parte cei care au, printre candidati, sot/sotie sau rude de până la gradul al ll-lea. Toti membrii comisiilor de examinare au obligatia de a da declaratii scrise în acest sens. Declaratiile se păstrează alături de celelalte documente de examen în dosarul comisiei de examinare.

Art. 14. - La activitătile comisiei de examinare din unitatea de învătământ este obligatorie prezenta tuturor membrilor acesteia.

Art. 15. - Fiecare comisie de examinare din unitatea de învătământ va avea la dispozitie lista candidatilor înscrisi la examenul pentru certificarea competentelor profesionale, în ordine alfabetică, pe specializări, indiferent de forma de învătământ la care au absolvit ultima clasă si tipul unitătii de învătământ absolvite, respectiv de stat sau particulară.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor la examenul pentru certificarea

competentelor profesionale

 

Art. 16. - La examenul pentru certificarea competentelor profesionale au dreptul să se înscrie elevii care finalizează studiile în anul în care se sustine examenul, precum si absolventi din promotiile anterioare care au promovat ultimul an de liceu, dar nu au promovat sau nu s-au prezentat la examenul pentru certificarea competentelor profesionale în sesiunile anterioare.

Art. 17. - (1) Înscrierea candidatilor proveniti de la învătământul de stat si de la cel particular acreditat la examenul pentru certificarea competentelor profesionale se face la secretariatul unitătii de învătământ la care elevul este înscris, în conformitate cu graficul stabilit pentru organizarea si desfăsurarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale.

(2) Înscrierea candidatilor proveniti de la învătământul particular neacreditat se face la unitătile de învătământ nominalizate ca centre de examen de către inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

Art. 18. - (1) În vederea înscrierii la examenul pentru certificarea competentelor profesionale a candidatilor din seria curentă, profesorii diriginti întocmesc, conform anexei C la prezenta metodologie, în perioada prevăzută în grafic, tabele care cuprind următoarele date: numele si prenumele elevilor, clasa si specializarea în care s-au pregătit, semnăturile elevilor si dirigintelui.


(2) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, în perioada prevăzută în grafic, la secretariatele unitătilor de învătământ în care se organizează centre de examen. Pe baza acestora, secretarii/secretarii-sefi ai unitătilor de învătământ întocmesc listele cu elevii înscrisi la sustinerea examenului pentru certificarea competentelor profesionale, pe specializări.

(3) Înscrierea candidatilor care îsi vor finaliza studiile la unităti de învătământ particular neacreditate se face respectându-se prevederile alin. (1) si cele ale art. 17 alin. (2) si pe baza următoarelor înscrisuri:

a) certificat de nastere;

b) certificat de căsătorie, dacă este cazul;

c) foaia matricolă, în original, eliberată de unitatea de învătământ particular, precum si o copie a acesteia, certificată ca fiind conformă cu originalul, copie care se păstrează în arhiva unitătii de învătământ la care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale; foaia matricolă si copia acesteia se depun de către unitatea de învătământ neacreditată în momentul încheierii situatiei scolare;

d) actul de identitate, în original, precum si o copie a acestuia, certificată ca fiind conformă cu originalul, copie care se păstrează în arhiva unitătii de învătământ la care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale;

e) chitantă de plată a taxei de examen, eliberată de unitatea de învătământ în care se va sustine examenul pentru obtinerea certificatului de competente profesionale.

(4) În cazul candidatilor de la liceele/clasele sportive, înscrierea la examenul pentru certificarea competentelor profesionale este conditionată de prezentarea avizului medical la zi care specifică: „apt pentru sustinerea probei practice sportive din cadrul examenului pentru certificarea competentelor profesionale”.

Art. 19. - (1) Candidatii care provin din promotiile anterioare anului în care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale se înscriu la secretariatele unitătilor de învătământ la care si-au finalizat studiile, pe baza înscrisurilor precizate la art. 18 alin. (3).

(2) În situatia în care candidatii prevăzuti la alin. (1) au domiciliul în altă localitate decât aceea în care se află unitatea de învătământ la care si-au finalizat studiile, acestia se pot înscrie la o unitate de învătământ din localitatea de domiciliu, de acelasi profil cu cea absolvită, cu aprobarea inspectorului scolar general din judetul în care se află domiciliul candidatului.

(3) Dacă unitătile de învătământ la care candidatii prevăzuti la alin. (1) au absolvit cursurile nu organizează examen pentru certificarea competentelor profesionale în specializarea respectivă, înscrierea acestora se face la o unitate de învătământ care organizează examen pentru certificarea competentelor profesionale în specializarea respectivă, pe baza aprobării inspectorului scolar general.

(4) În mod exceptional, în situatia în care pentru specializarea candidatilor prevăzuti la alin. (1) nicio unitate de învătământ desemnată ca centru de examen, din localitatea de domiciliu a acestora, nu organizează examen pentru certificarea competentelor profesionale, atunci, cu aprobarea inspectorului scolar general, se poate înfiinta o subcomisie specială în cadrul unei comisii de examinare în profil, în cadrul căreia se vor prezenta la examen candidatii în cauză.

Art. 20. - (1) Directorii unitătilor de învătământ care organizează examen pentru certificarea competentelor profesionale întocmesc lista specializărilor pentru care se sustine examen si transmit situatia CJEC până la data de 1 martie a anului scolar în care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale.

(2) Directorii unitătilor de învătământ iau măsuri pentru informarea candidatilor asupra prevederilor prezentei metodologii.

Art. 21. - Inspectorul de specialitate din cadrul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti întocmeste o situatie centralizată la nivel judetean, care cuprinde lista specializărilor pentru care se organizează examen pentru certificarea competentelor profesionale. Aceasta va fi transmisă la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe până la data de 15 martie a anului scolar în care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale.

 

CAPITOLUL IV

Structura examenului pentru certificarea competentelor

Profesionale

 

Art. 22. - (1) Examenul pentru certificarea competentelor profesionale contine două probe:

a) sustinerea proiectului/lucrării de specialitate;

b) realizarea unei probe practice, relevantă pentru specializarea certificată, si argumentarea teoretică a acesteia.

(2) Proba practică poate contine, după caz, mai multe etape.

(3) Probele examenului pentru certificarea competentelor profesionale prevăzute la alin. (1), respectiv sustinerea proiectului/lucrării de specialitate si proba practică, se pot desfăsura în aceeasi zi de examen.

Art. 23. - (1) La liceele de artă, specializările arte plastice, arte decorative, arhitectură, arte ambientale si design, structura probelor de examen este:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate;

- probă practică - realizarea unei secvente din proiectul de specialitate.

(2) La liceele de artă, specializarea muzică, structura probelor de examen este:

a) instrumente:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate;

- probă practică - recital instrumental, care cuprinde un studiu si două lucrări de stil, caracter si formă diferite; citirea la prima vedere a unui text muzical de minimum 16 măsuri, la nivelul clasei a XII-a; argumentarea teoretică a recitalului;

b) canto clasic:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate;

- probă practică - recital vocal, care cuprinde 3 lucrări: arie antică, lied clasic sau romantic si o piesă românească; citirea la prima vedere a unui solfegiu din programa clasei a XII-a; analiza/argumentarea teoretică a recitalului;

c) muzică traditională românească:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate;

- probă practică - recital vocal cuprinzând 3 lucrări: o doină sau baladă si două melodii populare în ritmuri diferite din zona de provenientă a candidatului; citirea la prima vedere a unui solfegiu din programa clasei a XII-a; analiza/ argumentarea teoretică a recitalului;

d) teorie-solfegiu-dicteu:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate;

- probă practică - auz muzical (un interval simplu consonant si disonant, un interval compus, inclusiv cvintadecima, un trison în pozitie strânsă, un trison în pozitie largă); dicteu melodic si armonic de 16 si, respectiv, 8 măsuri, conform programei clasei a XII-a; solfegiu la prima vedere de 12 măsuri de 3 sau 4 timpi, în cheile sol si fa, în tonalităti cu maximum 3 alteratii constitutive, cu salturi de maximum decimă mare, cu maximum 4 durate pe timp, cu elemente de conflict metro-ritmic: sincope, contratimpi, anacruze, cu inflexiuni modulatorii si modulatii pasagere la tonalităti apropiate - o cvintă ascendentă, respectiv descendentă, la relativă, la omonimă; se va analiza solfegiul în plan teoretic.

(3) La liceele de artă, specializarea coregrafie, structura probelor de examen este:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate;


- probă practică - dans clasic - studiu la sală; repertoriu - spectacol; prezentarea si sustinerea teoretică a repertoriului de către candidat pentru propriul rol. Pentru repertoriu - spectacol, candidatul se prezintă solo, în duet sau ansamblu, cu lucrări în stil clasic, modern, de caracter sau românesc.

(4) La liceele de artă, specializarea teatru, structura probelor de examen este:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate;

- probă practică - spectacol, ce va cuprinde momente de teatru (monolog, versuri de toate genurile, scene din dramaturgia universală sau românească); prezentarea si sustinerea teoretică de către fiecare candidat a propriului rol.

(5) La seminariile teologice, specializarea pastorală, structura probelor de examen este:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate din dogmatică si din studiul biblic al Vechiului si Noului Testament;

- proba practică din tipic si muzică bisericească, predică si cateheză.

(6) La seminariile teologice, specializarea patrimoniu cultural, structura probelor de examen este:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate din dogmatică si din studiul biblic al Vechiului si Noului Testament;

- executarea unei lucrări practice în specialitate.

(7) La liceele pedagogice, specializarea învătător- educatoare, structura probelor de examen este:

- probă practică - lectie finală la o disciplină din planul de învătământ al scolii primare; activitate comună finală din planul de învătământ prescolar;

- prezentarea si sustinerea proiectelor de lectie.

(8) La liceele pedagogice, specializarea bibliotecar- documentarist, structura probelor de examen este:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate de organizare si dezvoltare a unei biblioteci scolare;

- probă practică - realizarea unei secvente din proiectul de specialitate.

(9) La liceele pedagogice, specializarea pedagog scolar, instructor pentru activităti extrascolare, instructor animator, structura probelor de examen este:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate;

- probă practică - prezentarea unei activităti educative pe o temă la alegere.

(10) La liceele/clasele cu program sportiv, structura probelor de examen este:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate din pregătirea sportivă teoretică;

- proba practică de specialitate, care constă în demonstrarea unui număr de elemente tehnico-tactice din disciplina sportivă studiată, executată separat sau în conditii de joc, set, rundă.

(11) La licee ale Ministerului Apărării Nationale, specializarea muzici militare, structura probelor de examen este:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate;

- probă practică - recital instrumental care cuprinde un studiu si două lucrări de stil, caracter si formă diferite; citirea la prima vedere a unui text muzical de minimum 16 măsuri, la nivelul clasei a XII-a; argumentarea teoretică a recitalului.

Art. 24. - Proiectul/lucrarea de specialitate reflectă cunostintele si competentele generale si specifice dobândite de către elev atât din punct de vedere teoretic, cât si practic si îsi propune să verifice capacitatea candidatului:

a) de a sistematiza si de a sintetiza cunostintele generale în domeniu si pe cele de specialitate corespunzătoare specializării absolvite;

b) de a utiliza deprinderile si competentele formate în rezolvarea problemelor teoretice si practice, specifice specializării absolvite;

c) de a mobiliza competentele specifice dobândite prin studierea disciplinelor din aria curriculară de specialitate în vederea rezolvării unor cazuri/situatii problematice impuse de tema lucrării, după caz;

d) de a utiliza, după caz, tehnologiile informatice moderne în aplicatii specifice domeniului în care s-a specializat.

Art. 25. - (1) Temele proiectelor/lucrărilor de specialitate si criteriile de evaluare a acestora se stabilesc la nivelul unitătii de învătământ de stat sau particular, de comisia metodică de specialitate si, după caz, cu participarea reprezentantilor partenerilor sociali interesati.

(2) Temele proiectelor/lucrărilor de specialitate trebuie să se încadreze în mod obligatoriu în aria curriculară a profilului respectiv si să fie în concordantă cu curriculumul scolar studiat de elevi la disciplinele din cadrul ariei curriculare specifice specializării.

(3) Temele proiectelor/lucrărilor de specialitate, precum si temele pentru proba practică, după caz, se afisează la avizierul unitătii de învătământ până la data de 15 octombrie a anului scolar în care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale.

(4) Candidatii consultă tematica afisată si optează pentru una dintre teme sau propun o altă temă. Optiunea candidatului se face în scris până la data de 1 noiembrie a anului scolar în care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale. Pentru validarea propunerilor de teme din partea candidatilor sunt necesare avizul profesorului îndrumător al proiectului/lucrării de specialitate si avizul responsabilului catedrei de specialitate.

(5) Aprobarea repartizării temelor/lucrărilor proiectelor de specialitate se face de către consiliul de administratie al unitătii de învătământ până la data de 15 noiembrie a anului scolar în care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale.

Art. 26. - Comisia metodică de specialitate din unitatea de învătământ organizatoare are responsabilitatea de a comunica elevilor, în termenul stabilit prin art. 25 alin. (3), criteriile de evaluare a proiectelor/lucrărilor de specialitate, tinând cont de:

a) calitatea lucrării: acoperirea ariei curriculare, relevanta obiectivelor;

b) performanta candidatului: contributia candidatului, structurarea lucrării;

c) nivel de performantă: realizarea/sustinerea lucrării, demonstrarea competentelor, abilităti sociale.

Art. 27. - Profesorul îndrumător al proiectului/lucrării de specialitate, cadrul didactic care a predat disciplinele de specialitate sau a coordonat pregătirea practică, are următoarele obligatii:

a) face cunoscute temele propuse pentru proiectele/lucrările de specialitate tuturor elevilor din anii terminali;

b) revizuieste si reînnoieste, după caz, în fiecare an, tematica proiectelor/lucrărilor de specialitate;

c) oferă consultantă si sprijin elevilor în alegerea temelor pentru proiectele/lucrările de specialitate;

d) recomandă bibliografia minimală si stabileste documentatia necesară;

e) definitivează, împreună cu elevii, planul si etapele de elaborare a proiectului/lucrării de specialitate înainte de începerea semestrului al ll-lea al ultimului an de studiu;

f) oferă consultatii, îndrumă si urmăreste modul de elaborare a proiectului/lucrării de specialitate;

g) se asigură că fiecare elev îsi elaborează si tehnoredactează singur proiectul/lucrarea de specialitate;

h) verifică proiectul/lucrarea de specialitate si întocmeste un referat de evaluare a acestuia/acesteia, propunând comisiei de examinare un calificativ: „admis” sau „respins”;


i) se asigură că elevii cu diverse tipuri de deficiente/cerinte educative speciale primesc sprijin pentru realizarea si sustinerea proiectului de specialitate, în conformitate cu nevoile impuse de tipul respectiv de deficientă.

Art. 28. - în vederea elaborării proiectului/lucrării de specialitate, profesorul îndrumător poate recomanda sau solicita, în scris, conducerii unitătii de învătământ organizarea de consultatii si de către alte cadre didactice sau specialisti în domeniu, pentru a le facilita elevilor accesul la informatiile de care au nevoie.

Art. 29. - (1) Proiectul/lucrarea de specialitate este elaborat/elaborată de fiecare candidat, pe baza tematicii repartizate si aprobate conform art. 25 alin. (5).

(2) Proiectul/lucrarea de specialitate este elaborat/elaborată de absolvent în baza cunostintelor si deprinderilor dobândite prin disciplinele de specialitate, elemente de proiectare, elaborarea documentatiilor etc.

(3) Elaborarea proiectelor/lucrărilor de specialitate se bazează si pe competentele dobândite de candidati pe durata cursurilor liceale prin studiul disciplinelor cuprinse în cadrul celorlalte arii curriculare: competente sociale, lingvistice, stiintifice etc.

Art. 30. - (1) Proiectul/lucrarea de specialitate are următorul continut:

a) cuprins;

b) argument: 1-1,5 pagini, în care sunt sintetizate atât aspectele teoretice, cât si cele practice din perspectiva importantei si a utilitătii lor pentru specializarea respectivă;

c) continut propriu-zis;

d) bibliografie;

e) anexe, după caz.

(2) Textul proiectului/lucrării de specialitate va fi tehnoredactat de către candidat. în vederea tehnoredactării proiectului de specialitate de către absolventii unitătii de învătământ, indiferent de anul absolvirii, se va întocmi un grafic de acces în laboratoarele de informatică sau de specialitate din unitatea de învătământ, sub supravegherea profesorului îndrumător al proiectului/lucrării de specialitate.

(3) Prelucrarea datelor experimentale se face obligatoriu cu ajutorul instrumentelor informatice, în vederea valorificării capacitătilor dezvoltate prin disciplinele „informatică/tehnologii asistate de calculator/tehnologia informatiei” în specialitatea absolvită.

(4) Proiectul/lucrarea de specialitate va avea între 5 si 30 de pagini, fără anexe.

(5) Proiectul/lucrarea de specialitate (însotit/însotită de referatul de evaluare al profesorului îndrumător) se depune la secretariatul unitătii de învătământ, primeste un număr de înregistrare si, după sustinere, se păstrează în arhiva unitătii de învătământ timp de 3 ani.

Art. 31. - La specializările arte plastice si arte decorative, arte ambientale, arhitectură, design, precum si la specialitatea bibliotecar—documentarist:

a) pentru fiecare temă de proiect de specialitate se stabilesc 3—5 teme/subteme pentru proba practică, în concordantă cu tematica proiectelor de specialitate; continutul temelor/subtemelor din cadrul probei practice va tine cont de cunostintele si competentele dobândite de către candidati pe durata pregătirii în liceu;

b) tematica probei practice se stabileste si se aduce la cunostintă candidatilor de comisia metodică din unitatea de învătământ si se aprobă de consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile art. 25.

 

CAPITOLUL V

Organizarea si desfăsurarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 32. - Sălile, cabinetele, atelierele etc, în care se sustine examenul pentru certificarea competentelor profesionale, sunt, în prealabil, adaptate acestor activităti, prin:

a) dotarea corespunzătoare;

b) eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea influenta candidatii în sustinerea probelor;

c) afisarea pe usa fiecărei săli a listei nominale cu candidatii repartizati în sala respectivă si a prevederilor care îi informează pe acestia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, frauda sau tentativa de fraudă atrage eliminarea din examen.

Art. 33. - (1) Fiecare unitate de învătământ va elabora graficul propriu de actiune privind desfăsurarea examenului pentru certificarea competentelor profesionale, examen care va fi planificat în perioada 1 martie-31 mai.

(2) Modul de organizare si desfăsurare a probelor din cadrul examenului pentru certificarea competentelor profesionale este stabilit de fiecare comisie de examinare, în functie de specializare si de conditiile concrete din unitatea de învătământ, si este comunicat candidatilor prin afisare în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1).

 

 

SECTIUNEA a 2-a
Sustinerea proiectului/lucrării de specialitate

 

Art. 34. - Îndrumătorii proiectelor/lucrărilor de specialitate depun la secretariatul unitătii de învătământ referatele de evaluare a proiectelor/lucrării de specialitate elaborate de candidati, însotite de un tabel din care să rezulte calificativul pentru fiecare candidat: „admis7„respins”, conform anexei D la prezenta metodologie.

Art. 35. - În fata comisiei de examinare din unitatea de învătământ se sustin numai proiectele/lucrările de specialitate care au obtinut calificativul „admis”, confirmat prin referatul de evaluare elaborat de profesorul îndrumător al proiectului/lucrării de specialitate.

Art. 36. - Candidatii intră în sala de examen în ordinea afisată, respectându-se ora prevăzută. Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiei/subcomisiei de examinare verifică identitatea fiecărui candidat. Candidatul primeste proiectul/lucrarea de specialitate, cu referatul de evaluare al îndrumătorului, si, după caz, hârtie stampilată pentru ciornă.

Art. 37. - (1) Prezentarea proiectului/lucrării de specialitate se face în fata comisiei de examinare, care stabileste nota finală a acestei probe.

(2) Membrii comisiei/subcomisiei de examinare, cu drept de notare, pot adresa candidatului întrebări asupra continutului, rezultatelor obtinute etc, fără a depăsi un timp maxim de 20 de minute pentru fiecare candidat (prezentare si răspuns la întrebări).

(3) Evaluarea sustinerii proiectului/lucrării de specialitate va tine cont de următoarele criterii:

a) criterii care vizează calitatea proiectului/lucrării de specialitate: elaborarea, calitatea redactării si structurarea proiectului/lucrării, calitatea materialului documentar utilizat;

b) criterii care vizează calitatea prezentării proiectului/lucrării de specialitate de către candidat: raportarea candidatului la tema proiectului/lucrării de specialitate, elaborarea si comunicarea, calitatea rezultatelor si, după caz, creativitatea.


(4) Nu se admit contestatii privitoare la nota obtinută la proba „sustinerea proiectului/lucrării de specialitate”.

Art. 38. - (1) Fiecare membru cu drept de notare al comisiei/subcomisiei de examinare evaluează prezentarea proiectului/lucrării de specialitate si notează candidatii cu note întregi de la 10 la 1.

(2) Diferenta între notele acordate de membrii comisiei de examinare nu trebuie să fie mai mare de un punct. în situatiile în care diferenta de notare este mai mare de un punct, presedintele comisiei solicită reevaluarea probei. Nota acordată în urma reevaluării rămâne definitivă si se trece în catalogul de examen.

(3) Nota finală la sustinerea proiectului/lucrării de specialitate se stabileste ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii cu drept de notare ai comisiei/subcomisiei de examinare, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Nota finală se trece în catalogul de examen.

(4) Nota minimă de promovare la sustinerea proiectului/ lucrării de specialitate este 7 (sapte).

 

SECTIUNEA a 3-a

Proba practică

 

Art. 39. - (1) Proba practică are ca scop verificarea modului în care candidatul si-a format deprinderile practice si abilitătile necesare pentru demonstrarea competentelor specifice specializării pentru care s-a pregătit.

(2) Proba practică constă în executarea/demonstrarea unei: probe practice muzicale, interpretative, artistice, sportive etc.

(3) Graficul de actiuni privind organizarea si desfăsurarea probei se afisează cu cel putin două săptămâni înainte de începerea acesteia si cuprinde:

a) programarea pe zile si ore a candidatilor, în ordine alfabetică, pe clase (grupe) si specializări;

b) numărul maxim al candidatilor dintr-o grupă stabilit de către fiecare unitate de învătământ, în functie de posibilitătile sale;

c) durata probei practice pentru liceele sportive, stabilită în functie de specializare/disciplinele sportive, numărul concurentilor si baza materială existentă.

(4) Proba practică se desfăsoară în afara orelor de curs. Proba practică se sustine în săli de clasă, cabinete sau laboratoare de specialitate, baze sportive acoperite sau în aer liber. Proba practică pentru liceele/clasele cu program sportiv se sustine în spatiul delimitat denumit „zonă de examen”.

(5) Pentru specializarea muzică, subiectele pentru proba de solfegiu si citire la prima vedere vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probei, în prezenta inspectorului de specialitate. Comisia de examinare elaborează un număr de bilete egal cu cel putin jumătate din numărul candidatilor, continând subiecte cu acelasi grad de dificultate, în ziua examenului fiecare candidat extrage un bilet.

(6) La liceele/seminariile teologice, proba practică se desfăsoară într-o săptămână de pregătire practică programată de comisia de examinare în perioada mentionată la art. 33.

(7) La liceele sportive, proba practică se desfăsoară simultan în toate unitătile scolare din judet/municipiul Bucuresti.

Art. 40. - (1) Proba practică va fi evaluată de membrii comisiei de examinare, care au drept de notare, conform art. 9.

(2) La probele practice nu se admit contestatii.

(3) Conform art. 22 alin. (2) si art. 23, pentru liceele/clasele cu profil sportiv, teologic - specializarea pastorală si artistic, specializările muzică, coregrafie si teatru, proba practică contine mai multe etape. Pentru promovare, candidatii trebuie să obtină la fiecare etapă minimum nota 5 (cinci).

 

CAPITOLUL VI

Stabilirea si comunicarea rezultatelor finale

 

Art. 41. - (1) Nota finală pentru fiecare probă a examenului pentru certificarea competentelor profesionale se stabileste ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

(2) Media finală la examenul pentru certificarea competentelor profesionale o constituie nota obtinută din media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obtinute la:

- sustinerea proiectului/lucrării de specialitate;

- proba practică.

Art. 42. - Media minimă de promovare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale, calculată în conformitate cu precizările art. 41 alin. (2) este 7 (sapte).

Art. 43. - (1) Rezultatele probelor „sustinerea proiectului/lucrării de specialitate”, respectiv „proba practică” se afisează în termen de 24 de ore de la desfăsurare.

(2) După încheierea examenului pentru certificarea competentelor profesionale se comunică rezultatele finale ale examenului pentru certificarea competentelor profesionale, prin afisarea listelor nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare probă a examenului, media finală si rezultatul final, respectiv „admis”, „respins”, „neprezentat”, „eliminat din examen”.

(3) Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel putin una dintre probele/etapele de examen.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 44. - Probele orale si practice din examenul pentru certificarea competentelor profesionale au caracter public, fără ca persoanele prezente în asistentă să poată interveni. în mod exceptional, presedintele poate dispune întreruperea examinării si eliminarea din sală a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzătoare.

Art. 45. - (1) Examenele pentru certificarea competentelor profesionale din unitătile de învătământ care scolarizează elevi cu deficiente de toate categoriile se organizează si se desfăsoară cu respectarea următoarelor dispozitii speciale:

a) vicepresedintele comisiei de examinare este un profesor cu specialitatea psihopedagogie specială, pedagogie, psihologie sau, în lipsa acestuia, un profesor de specialitate pentru pregătirea de bază si în specialitate, având cel putin gradul didactic II;

b) comisiile de examinare asigură sanse egale candidatilor cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare, în functie de particularitătile individuale si de cele specifice deficientei respective.

(2) Exemple de adaptare a procedurilor de examinare la deficientele elevilor:

a) asigurarea posibilitătii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille, la elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual, la elevii cu deficiente de auz, inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat;

b) mărirea timpului destinat efectuării lucrării practice de către candidatii cu deficiente fizice (motorii) sau vizuale;

c) asigurarea scrisului cu caractere mărite la candidatii ambliopi;

d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzătoare tematicii probelor de examen afisate/prezentate vizual;

e) adaptarea probelor practice pentru absolventii cu deficiente motorii si neuromotorii.


Art. 46. - Respectarea prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în organizarea si desfăsurarea examenelor pentru certificarea competentelor profesionale.

Art. 47. - Presedintele comisiei de examinare din fiecare unitate de învătământ răspunde de completarea certificatelor de competente profesionale.

Art. 48. - Plata membrilor comisiilor se reglementează prin ordin separat.

Art. 49. - Colectarea unor fonduri materiale sau bănesti de la candidati, de la părintii sau rudele acestora este interzisă, încălcarea acestei dispozitii atrage sanctionarea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 50. - (1) Raportul întocmit de CJEC privind rezultatele examenelor pentru certificarea competentelor profesionale se transmite, prin delegat sau prin postă, la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, în termen de 15 zile de la încheierea sesiunii de examen în toate unitătile de învătământ din judetul respectiv/municipiul Bucuresti.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se întocmeste atât pentru învătământul de stat, cât si pentru cel particular, după modelul prevăzut în anexa A.

Art. 51. - Anexele A, B, C si D fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA A la metodologie

 

Comisia Judeteană de Evaluare si Certificare ........................./a Municipiului Bucuresti

 

RAPORT

privind rezultatele examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filiera vocatională

 

1. Situatia statistică privind rezultatele examenului pentru certificarea competentelor profesionale raportate, separat, pentru învătământul de stat si învătământul particular:

 

 

 

***

Număr de elevi

Promovabilitate

(%)

Înscrisi

Prezenti

Absenti

Promovati

Respinsi

urban

rural

urban

rural

urban

rural

urban

rural

urban

rural

urban

rural

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

 


*) Se completează specializarea.

 

2. Modul de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale (numărul centrelor de examen, respectarea prevederilor prezentei metodologii, probleme apărute etc.)

3. Propuneri de modificare/completare a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filiera vocatională.

 


ANEXA B la metodologie

 

CONTINUTUL FISEI INDIVIDUALE

privind atributiile membrilor comisiei de examinare din unitatea de învătământ

 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN/AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Comisia Judeteană de Evaluare si Certificare......................../a Municipiului Bucuresti

Comisia de examinare din .........................*)

 

Aprobat

Presedinte CJEC,

 

 

FISĂ INDIVIDUALĂ

privind atributiile în cadrul comisiei de examinare a dlui/dnei..,

desemnat/desemnate în calitate de**) în cadrul Comisiei de examinare din*)

 

Ca urmare a Deciziei nr..din..a I.S.J./I.S.M.B, dl/dna.a fost desemnat/desemnată în calitate de .............................**) în cadrul Comisiei de examinare din..............................*), cu următoarele atributii:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 

Inspector scolar de specialitate,

.........................................

Am luat cunostintă,

.........................................

 


*) Se trece unitatea de învătământ în care se organizează centru de examen.

**) Se trece calitatea în comisia de examinare (presedinte, vicepresedinte, secretar, membru).

***) Se trec atributiile în cadrul comisiei de examinare, particularizate în functie de numărul de subcomisii, specializări, probe/etape etc.

 

ANEXA C la metodologie

 

TABEL NOMINAL

privind înscrierea elevilor la examenul pentru certificarea competentelor profesionale

 

Nr. crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

Specialitatea*)

Semnătura elevului

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor diriginte,

..........................................

 


*) Se va mentiona specialitatea candidatului, după caz: instrument, canto, patrimoniu, documentarist, volei, handbal etc.

 

ANEXA D la metodologie

 

TABEL NOMINAL

privind calificativele acordate referatelor de evaluare a proiectelor/lucrărilor de specialitate

 

Nr. crt.

Numele si prenumele elevului

Clasa

Specialitatea*)

Calificativul acordat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor îndrumător,

………………………..


*) Se va mentiona specialitatea candidatului, după caz: instrument, canto, patrimoniu, documentarist, volei, handbal etc.

 


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 41, în loc de: „41. Bob Dimitrii, fiul lui Mihail si Vera, născut la data de 27 septembrie 1987 în localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. (8.974/2003)” se va citi: „41. Bob Dmitrii, fiul lui Mihail si Vera, născut la data de 27 septembrie 1987 în localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bulboaca, raionul Anenii Noi. (8.974/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 63, în loc de: „63. Botezat Marin, fiul lui Constantin (născut la 7.03.1912 în localitatea Teleuca, raionul Soroca) si Victoria, născut la data de 5 februarie 1948 în localitatea Teleseu, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Donduseni, Str. 31 August nr. 135. (2.846/2008)” se va citi: „63. Botezat Marin, fiul lui Constantin (născut la 7.03.1912 în localitatea Teleseuca, raionul Soroca) si Victoria, născut la data de 5 februarie 1948 în localitatea Teleseuca, raionul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Donduseni, Str. 31 August nr. 135. (2.846/2008)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 87, în loc de: „87. Caracas Elena, fiica lui Betivu Tudor (născut la 10.07.1911 în localitatea Nădusită) si Măria, născută la data de 26 august 1943 în localitatea Bilicenii Vechi, judetul Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Armeană nr. 30, ap. 64. (6.159/2003)” se va citi: „87. Caracas Elena, fiica lui Betivu Ivan (născut la 3.02.1913 în localitatea Gribova, rn. Drochia) si Măria, născută la data de 26 august 1943 în localitatea Bilicenii Vechi, judetul Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Armeană nr. 30, ap. 64. (6.159/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 96, în loc de: „96. Ceban Oleg, fiul lui Mihail (fiul lui Tudor, născut la 18.03.1927 în localitatea Chircăiesti, si Măria) si Zinaida, născut la data de 27 iulie 1974 în localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni. (7.075/2003) Copii minori: Ceban Oxana, născută la data de 3.03.1996, si Ceban Cristina, născută la data de 15.02.1999.” se va citi: „ 96. Ceban Oleg, fiul lui Mihail (fiul lui Tudor, născut la 18.03.192 7 în localitatea Chircăiesti, si Măria) si Zinaida, născut la data de 27 iulie 1974 în localitatea Căuseni, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chircăiesti, raionul Căuseni. (7.075/2003) Copii minori: Ceban Oxana, născută la data de 3.02.1996, si Ceban Cristina, născută la data de 15.02.1999”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 217, în loc de: „217. Dumitras Vasile, fiul lui Vasile si lulita (fiica lui Gore Pavel, născut la 8.10.1911 în localitatea Ungheni, si Sofia), născut la data de 14 februarie 1977 în localitatea Telenesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (12.809/2003) Copii minori: Dumitras Daniela, născută la data de 1.04.1996.” se va citi: „217. Dumitras Vasile, fiul lui Vasile si lulita (fiica lui Gore Pavel, născut la 8.10.1911 în localitatea Ungheni, si Sofia), născut la data de 14 februarie 1977 în localitatea Telenesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (12.809/2003) Copii minori: Dumitras Daniela, născută la data de 1.04.1996.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 258, în loc de: „258. Gherjavschi Ludmila, fiica lui si Basistaia Eugenia (născută la 8.08.1937 în localitatea Soldănesti), născută la data de 26 noiembrie 1960 în localitatea Topchina, judetul Altai, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 23, ap. 8 (4.337/2004) Copii minori: Gherjavschi Gabriela, născută la data de 10.03.1994.” se va citi: „258. Gherjavschi Ludmila, fiica lui si Basistaia Eugenia (născută la 8.08.1937 în localitatea Soldănesti), născută la data de 26 noiembrie 1960 în localitatea Topciha, judetul Altai, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 23, ap. 8 (4.337/2004) Copii minori: Gherjavschi Gabriela, născută la data de 10.03.1994.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 333, în loc de: „333. Marian Ion, fiul lui Mihail si Feodora (fiica lui Marian Vasilisa, născută în anul 1926 în localitatea Mingir, raionul Hîncesti), născut la data de 5 septembrie 1981 în localitatea Mingir, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ratus, raionul Criuleni. (2.728/2008)” se va citi: „333. Marian Ion, fiul lui Mihail si Fedora (fiica lui Marian Vasilisa, născută în anul 1926 în localitatea Mingir, raionul Hîncesti), născut la data de 5 septembrie 1981 în localitatea Mingir, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ratus, raionulCriuleni. (2.728/2008)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 359, în loc de: „359. Muntean Zinaida, fiica lui Cebotari Dumitru (născut la 8.11.1936 în localitatea Chisinău) si Măria, născută la data de 10 aprilie 1964 în localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hrusova, raionul Criuleni. (3.982/2004) Copii minori: Munteanu Dorin, născut la data de 10.10.1998.” se va citi: „359. Muntean Zinaida, fiica lui Cebotari Dumitru (născut la 8.11.1936 în localitatea Chisinău) si Măria, născută la data de 10 aprilie 1964 în satul Hrusova, sectorul Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hrusova, raionul Criuleni. (3.982/2004) Copii minori: Muntean Dorin, născut la data de 10.10.1998.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 374, în loc de: „374. Negura Andrei, fiul lui Gheorghe (fiul lui lacob si Lucheria, născută în anul 1913 în localitatea Drăsliceni) si Efrosinia, născut la data de 12 iulie 1969 în localitatea Drăsliceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Drăsliceni, raionul Criuleni. (10.115/2003) Copii minori: Măgura Stefan, născut la data de 12.02.1992.” se va citi: „374. Negura Andrei, fiul lui Gheorghe (fiul lui lacob si Lucheria, născută în anul 1913 în localitatea Drăsliceni) si Efrosenia, născut la data de 12 iulie 1969 în localitatea Drăsliceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Drăsliceni, raionul Criuleni. (10.115/2003) Copii minori: Negura Stefan, născut la data de 12.02.1992.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 440, în loc de: „440. Rudeanu Dumitru, fiul lui Gheorghe (născut la 18.02.1921 în localitatea Bălti) si Nadejda, născut la data de 25 martie 1956 în localitatea Bădoaia, judetul Bălti, Republica Moldova,


cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 21, bl. 3, ap. 120. (9.767/2003)”seva citi: „440. Rudeanu Dumitru, fiul lui Gheorghe (născut la 18.02.1921 în localitatea Bălti) si Nadejda, născut la data de 25 martie 1956 în localitatea Rădoaia, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Traian nr. 21, bl. 3, ap. 120. (9.767/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 470, în loc de: „470. Spînu Rodica, fiica lui Grigore (fiul lui Timofei si Ecaterina, născută la 15.11.1919 în localitatea Logănesti) si Valentina, născută la data de 30 noiembrie 1981 în localitatea Ratus, raionul Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Măgdăcesti, judetul Chisinău. (7.571/2003) Copii minori: Bozianu Angelo, născut la data de 9.10.2005.” se va citi: „470. Bozianu Rodica, fiica lui Grigore (fiul lui Timofei si Ecaterina, născută la 15.11.1919 în localitatea Logănesti) si Valentina, născută la data de 30 noiembrie 1981 în localitatea Ratus, raionul Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Măgdăcesti, judetul Chisinău. (7.571/2003) Copii minori: Bozianu Angelo, născut la data de 9.10.2005.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 508, în loc de: „508. Triboi Ion, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 28.07.1922 în localitatea Chisinău) si lulia, născut la data de 14 martie 1974 în localitatea Dohna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dumbrava, str. Durlesti nr. 11, judetul Chisinău. (12.341/2003)”se va citi: „508. Triboi Ion, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 28.07.1922 în localitatea Chisinău) si lulia, născut la data de 14martie 1974 în localitatea Doina, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Dumbrava, str. Durlesti nr. 11, judetul Chisinău. (12.341/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 517, în loc de: „517. Ugrischi Serghei, fiul lui Pavel (născut la 27.01.1933 în localitatea Bălti) si Victoria, născut la data de 4 noiembrie 1965 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare, nr. 88, ap. 10. (10.001/2003)” se va citi: „517. Ugrinschi Serghei, fiul lui Pavel (născut la 27.01.1933 în localitatea Bălti) si Victoria, născut la data de 4 noiembrie 1965 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 88, ap. 10. (10.001/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 526, în loc de: „526. Vascan Tatiana, fiica lui Novicov Dmitri (născut la 18.11.1918 în localitatea Soroca) si Măria, născută la data de 14 februarie 1962 în localitatea Cobîlnea, raionul Cotiujeni, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 67, bl. 1, ap. 4. (7.220/2003)” se va citi: „526. Vascan Tatiana, fiica lui Novicov Dmitrii (născut la 18.11.1918 în localitatea Soroca) si Măria, născută la data de 14 februarie 1962 în localitatea Cobîlnea, raionul Cotiujeni, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 67, bl. 1, ap. 4. (7.220/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 532, în loc de: „532. Vîlcu Corina, fiica lui Tudirsi Victoria (fiica lui Luncari Alexei, născut în anul 1929 în localitatea Drochia), născută la data de 24 august 1987 în localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Drochia, str. 31 August nr. 12, bl. 2, ap. 17. (3.061 bis/2004)” se va citi: „532. Vîlcu Corina, fiica lui Tudorsi Victoria (fiica lui Luncari Alexei, născut în anul 1929 în localitatea Drochia), născută la data de 24 august 1987 în localitatea Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Drochia, Str. 31 August nr. 12, bl. 2, ap. 17. (3.061 bis/2004)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 540, în loc de: „540. Zamisnîi Ghenadie, fiul lui Ion (născut la 5.10.1935 în judetul Lăpusna) si Eugenia, născut la data de 9 octombrie 1974 în localitatea Cimislia, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 7, bl. 2, ap. 65. (3.399/2004) Copii minori: Zamisnîi Carolina, născută la data de 14.07.2005.”se va citi: „540. Zamisnîi Ghenadie, fiul lui Ion (născut la 5.10.1935 în judetul Lăpusna) si Eugenia, născut la data de 9 octombrie 1974 în satul Hîrtop, sectorul Cimislia, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, bd. Dacia nr. 7, bl. 2, ap. 65. (3.399/2004) Copii minori: Zamisnîi Carolina, născută la data de 14.07.2005.”

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.