MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 380/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 380            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 4 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 558 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 237 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Decizia nr. 559 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 

Decizia nr. 633 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001, art. 913 alin. 3 teza finală si art. 914 din Codul de procedură penală

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

55. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

620. - Hotărâre pentru aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Tehnice din România

 

648. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Varianta ocolitoare a orasului Bacău, pe DN2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN1”, „Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15” si „Varianta ocolitoare a orasului Târgu Mures, pe DN 13 si DN 15”

 

656. - Hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a terenului în suprafată de 31,4094 ha, proprietate publică a statului, administrat de Directia Silvică Cluj-Napoca prin Ocolul Silvic Cluj, în vederea realizării obiectivului „Varianta ocolitoare Cluj - Est”, beneficiar statul român

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

            30. - Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2009 privind procedura de subscriere si răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 558

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 237 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 237alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Conban” - S.A. În Dosarul nr. 17.038/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 2.384D/2008, care are ca obiect solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Regof Comp” - S.R.L. În Dosarul nr. 2.979/110/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele mentionate au obiect asemănător, pune în discutie, din oficiu, conexarea lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.384D/2008 la Dosarul nr. 2.236D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată. Este mentionată fn acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 23 noiembrie 2008 si 14 octombrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 17.038/3/2008 si nr. 2.979/110/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială si Curtea de Apel Bacău - Sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 237 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 31/1990 si, respectiv, ale art. 237 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Conban” - S.A. si Societatea Comercială „Regof Comp” - S.R.L. În cauze ce au ca obiect judecarea cererilor de dizolvare a unor societăti comerciale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 237 alin.(1) lit. a) si b) din Legea nr. 31/1990 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 44, 45, 53, art. 135 alin. (2) lit.a) si art. 136 din Constitutie, deoarece, în baza prevederilor legale, Oficiul National al Registrului Comertului poate să sesizeze instanta de judecată în vederea dizolvării oricărei societăti comerciale care nu a depus situatiile financiare anuale.

Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială si Curtea de Apel Bacău - Sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal considerăcă exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernuluisi Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens, este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 237alin. (1) lit. a) si bj din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 237: „(1) La cererea oricărei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalulva putea pronunta dizolvarea societătii în cazurile în care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

b) societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului; [...].”

Autorii exceptiei sustin că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu următoarele texte din Constitutie: art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 135 referitor la economie si art. 136 privind proprietatea.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiile art. 237 din Legea nr. 31/1990 Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 3 din 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 13 februarie 2007, constatând că prevederile legale sunt constitutionale. În cuprinsul deciziei s-a retinut că art. 237 din aceeasi lege, reglementând posibilitatea de dizolvare a societătii comerciale pe cale judiciară, nu contravine în niciun fel principiului garantării si ocrotirii dreptului de proprietate reglementat prin art. 44 din Constitutie, operatiunea de dizolvare a societătii fiind consecinta încălcării unor dispozitii legale. De altfel, pe tot parcursul procedurii de lichidare, societatea nu îsi încetează activitatea, ci continuă să existe, însă numai pentru operatiunile privind realizarea activului si plata pasivului, fiecare dintre asociati beneficiind de posibilitatea si mijloacele legale de a-si apăra drepturile si interesele, inclusiv dreptul de proprietate.

În consecintă, pentru aceleasi considerente, Curtea constată că sunt respectate si prevederile art. 135 si 136 din Constitutie, invocate în sustinerea exceptiei. Prevederile legale nu numai că nu încalcă aceste drepturi, dar sunt menite să asigure garantarea lor.

De asemenea, prin Decizia nr. 238 din 20 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a textului de lege criticat, statuând, în esentă, că autorul exceptiei face abstractie de dispozitiile alin. (5) al art. 237, care prevăd posibilitatea ca, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicitătii, orice persoană interesată să poată face recurs împotriva hotărârii de dizolvare. Astfel, drepturile fundamentale referitoare la libertatea comertului si libertatea economică nu sunt încălcate.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 53 din Constitutie, Curtea retine că acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 237 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Conban” - S.A. si Societatea Comercială „Regof Comp” - S.R.L. În dosarele nr. 2.236D/2008 si nr. 2.384D/2008 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială si, respectiv, Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 559

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Ana Gabriela Mahmoud în Dosarul nr. 1184.1/261/2006 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că prevederile legale criticate nu încalcă principiul egalitătii prevăzut de art. 16 din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 3 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1184.1/261/2006, Curtea de Apel Timisoara - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Ana Gabriela Mahmoud într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului împotriva unei decizii penale prin care autorul exceptiei a fost condamnat pentru infractiunea de evaziune fiscală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se arată că dispozitiile legale criticate creează discriminări pe criterii de avere între inculpatii acuzati de acelasi tip de infractiuni. Mai mult, se consideră că există o situatie de discriminare între inculpatii care au săvârsit infractiunea de evaziune fiscală, dar care nu se mai află la primul termen de judecată, în raport cu cei care încă se află în faza de urmărire penală sau de judecată anterior primului termen de judecată, întrucât numai acestora din urmă li se poate aplica textul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005.

Se mai sustine că textul criticat aduce atingere prezumtiei de nevinovătie, deoarece conditionează aplicarea unui tratament juridic mai favorabil de repararea unui pretins prejudiciu anterior cercetării judecătoresti, aspect ce poate fi interpretat de către instanta judecată ca o recunoastere a săvârsirii infractiunii.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatul Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens, este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, având următorul cuprins:

„Art- 10. - (1) În cazul săvârsirii unei infractiuni de evaziune fiscală prevăzute de prezenta lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecătii, până la primul termen de judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârsită se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat si recuperat în aceleasi conditii este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat si recuperat în aceleasi conditii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei nationale, se aplică o sanctiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 4 alin. (2) privind egalitatea între cetăteni, art. 16 alin. (1)si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 23 alin. (11) referitor la prezumtia de nevinovătie si ale art. 124 privind înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională retine că în repetate rânduri a examinat constitutionalitatea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 din perspectiva unor critici asemănătoare. Astfel, prin deciziile nr. 1.053 din 9 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008, si nr. 802 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, Curtea a statuat că legiuitorul este liber să aprecieze atât pericolul social în functie de care urmează să stabilească natura juridică a faptei incriminate, cât si conditiile răspunderii juridice pentru această faptă.

Totodată, s-a arătat că principiul egalitătii în drepturi nu implică tratarea juridică uniformă a tuturor infractiunilor, iar reglementarea unui regim sanctionator în functie de acoperirea prejudiciului cauzat prin infractiunea săvârsită este expresia firească a principiului constitutional mentionat, care impune ca la aceleasi situatii juridice să se aplice acelasi regim, iar la situatii juridice diferite tratamentul juridic să fie diferentiat.

Faptul că de reducerea limitelor pedepsei prevăzute de lege beneficiază numai învinuitul ori inculpatul care acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecătii, până la primul termen de judecată, nu are semnificatia îngrădirii liberului acces la justitie. Cel în cauză are posibilitatea de a se adresa instantelor judecătoresti în cazul în care consideră că drepturile, libertătile sau interesele sale legitime au fost încălcate si de a beneficia de toate garantiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv în ceea ce priveste latura civilă a cauzei, în deplină concordantă cu imperativele dreptului la un proces echitabil.

Referitor la sustinerile privind încălcarea prevederilor art. 23 alin. (11) din Constitutie, Curtea a retinut că acestea sunt neîntemeiate, deoarece, dacă este îndeplinită conditia prevăzută de textul criticat, „limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârsită se reduc la jumătate”, urmând ca instanta de judecată, în caz de condamnare, să stabilească pedeapsa în cadrul acestor limite. Prin urmare, nu se poate sustine că inculpatul este obligat să se declare vinovat, nesocotindu-se astfel prezumtia de nevinovătie, si să accepte neconditionat pretentiile părtii civile.

Neintervenind elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, atât solutiile, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

De asemenea, pentru a evita discriminările ce se pot naste între inculpati cu privire la aplicarea textului art. 10 alin. (1) din lege în functie de data primului termen de judecată, în acord cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 932 din 14 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2006, primul termen de judecată poate fi considerat cel imediat următor datei intrării în vigoare a Legii nr. 241/2005, indiferent de faza în care se află judecarea procesului penal.

Tinând cont de cele expuse mai sus, Curtea retine că nu se poate retine nici încălcarea prevederilor art. 124 din Constitutie privind înfăptuirea justitiei.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Ana Gabriela Mahmoud în Dosarul nr. 1184.1/261/2006 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 633

din 28 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001, art. 913 alin. 3 teza finală si art. 914 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent-sef delegat

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001, art. 913 alin. 3 teza finală si art. 914 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mihail Dunăreanu în Dosarul nr. 7.905/105/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei, asistat de domnul avocat Ion Cazaru din cadrul Baroului Bucuresti, cu delegatie la dosar. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Apărătorul autorului exceptiei pune concluzii de admitere a acesteia, sens în care depune si note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 7.905/105/2008, Tribunalul Prahova - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3001, art. 913 alin. 3 teza finală si art. 914 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mihail Dunăreanu în dosarul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 913 alin. 3 teza finală si art. 914 din Codul de procedură penală încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1), art. 26alin. (1), art. 28 si art. 124 alin. (2), precum si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece instituie un privilegiu exclusiv pentru procuror si judecător, ce constă în posibilitatea acestora de a avea acces în mod nestingherit la înregistrări ale convorbirilor telefonice si în mediu ambiental efectuate în timpul urmăririi penale.

De asemenea, dispozitiile art. 3001 din Codul de procedură penală contravin art. 23 si 21 din Constitutie, deoarece verificarea legalitătii si temeiniciei măsurii arestării preventive se face în camera de consiliu înainte ca instanta să verifice competenta pentru a constata dacă este legal sesizată.

Tribunalul Prahova - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale

Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei prin avocat, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3001, cu denumirea marginală Mentinerea arestării inculpatului la primirea dosarului, art. 913 alin. 3 teza finală, cu denumirea marginală Certificarea înregistrărilor si art. 914 cu denumirea marginală Alte înregistrări, toate din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

- Art. 3001: „După înregistrarea dosarului la instantă, în cauzele în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, instanta este datoare să verifice din oficiu, în camera de consiliu, legalitatea si temeinicia arestării preventive, înainte de expirarea duratei arestării preventive.

Dacă instanta constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau că nu există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate, dispune, prin încheiere, revocarea arestării preventive si punerea de îndată în libertate a inculpatului.

Când instanta constată că temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de libertate sau că există temeiuri noi care justifică privarea de libertate, instanta mentine, prin încheiere motivată, arestarea preventivă. Dispozitiile art. 159 alin. 3, 4, 5 si 11 se aplică în mod corespunzător.

Încheierea poate fi atacată cu recurs, aplicându-se dispozitiile art. 160^ alin. 2.”;

- Art. 913 alin. 3 teza finală: „La procesul-verbal se atasează, în plic sigilat, o copie a suportului care contine înregistrarea convorbirii. Suportul original se păstrează la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat, si va fi pus la dispozitia instantei, la solicitarea acesteia. După sesizarea instantei, copia suportului care contine înregistrarea convorbirii si copii de pe procesele-verbale se păstrează la grefa instantei, în locuri speciale, în plic sigilat, la dispozitia exclusivă a judecătorului sau completului învestit cu solutionarea cauzei.”;

- Art. 914: „Dispozitiile art. 911-913 se aplică în mod corespunzător si în cazul înregistrărilor în mediul ambiental, localizării sau urmăririi prin GPS ori prin alte mijloace electronice de supraveghere.”


Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 410 din 10 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 1 mai 2008, si a Deciziei nr. 626 din 3 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 911, 912 si 3001 din Codul de procedură penală. Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus-mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, inclusiv în ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 914 din Codul de procedură penală.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001, art. 913 alin. 3 teza finală si art. 914 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mihail Dunăreanu în Dosarul nr. 7.905/105/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef delegat,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

Având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral corect si transparent, precum si necesitatea identificării si sanctionării persoanelor care votează fără a avea drept de vot sau care votează de mai multe ori la aceleasi alegeri, toate acestea vizând interesul public si constituind o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 143 alineatul (1), literele f) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,f) centralizează rezultatele numărării voturilor pentru judetul sau sectorul municipiului Bucuresti în care functionează si înaintează Biroului Electoral Central procesul-verbal prevăzut de art. 198, procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare, îndosariate pe sectii de votare si pe tipuri de liste, precum si toate întâmpinările si contestatiile primite;

g) predau, pe bază de proces-verbal, tribunalelor judetene, respectiv Tribunalului Bucuresti buletinele de vot nule si cele contestate, precum si celelalte documente si materiale detinute, care nu sunt predate Biroului Electoral Central.”

2. La articolul 147 alineatul (1), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) predau birourilor electorale judetene sau, după caz, biroului electoral al sectorului procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule si cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestatiile si materialele la care acestea se referă, precum si dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul sectiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate predau procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule si cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestatiile si materialele la care acestea se referă, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate sau, în cazul în care acesta si-a încetat activitatea, Tribunalului Bucuresti; dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare din străinătate, îndosariate pe sectii de votare si pe tipuri de liste, sunt predate Autoritătii Electorale Permanente de către Ministerul Afacerilor Externe.”

3. La articolul 198, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, precum si cu toate întâmpinările si contestatiile, formând un dosar sigilat, stampilat si semnat de membrii biroului electoral judetean, ai biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau ai biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, precum si toate dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare, cu exceptia celor organizate în străinătate, îndosariate pe sectii de votare si pe tipuri de liste, se înaintează cu pază înarmată la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale sectiilor de votare.”

4. La articolul 21, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) Biroul Electoral Central predă Autoritătii Electorale Permanente dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare, îndosariate pe sectii de votare si pe tipuri de liste. La sesizarea partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si a candidatilor independenti care participă la alegeri, făcută în cel mult 15 zile de la data validării rezultatului alegerilor si însotită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori în aceeasi zi de referintă. Termenul de verificare a listelor electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare este de 6 luni de la primirea acestora, în situatia în care Autoritatea Electorală Permanentă descoperă indicii privind săvârsirea infractiunii prevăzute de art. 224, sesizează organele de urmărire penală competente.

(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (5) pentru verificarea listelor electorale utilizate în cadrul sectiilor de votare, Autoritatea Electorală Permanentă asigură arhivarea lor electronică de către un furnizor de servicii de arhivare electronică, conform Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.”

Art. II. - (1) În termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul asigură Autoritătii Electorale Permanente sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de verificare a listelor electorale, utilizate la sectiile de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009, precum si de arhivarea electronică a acestora.

(2) Asigurarea sumelor necesare, potrivit alin. (1), se realizează prin modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului si a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, în sensul schimbării destinatiei sumelor rămase necheltuite si al atingerii scopului prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Ana Măria Patru

p. Ministrul afacerilor externe,

Costea Romulus Doru,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 55.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Tehnice din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 32 din Legea nr. 230/2008 privind înfiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Statutul Academiei de Stiinte Tehnice din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 620.

 

ANEXA

 

STATUTUL

Academiei de Stiinte Tehnice din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Academia de Stiinte Tehnice din România, denumită în continuare ASTR, functionează în baza prevederilor Legii nr. 230/2008 privind înfiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din România, ale prezentului statut si propriului regulament de organizare si functionare.

 

CAPITOLUL II

Membrii ASTR

 

Art. 2. - (1) Membrii din compunerea ASTR, numărul maxim al acestora, precum si indemnizatia pe care o primesc sunt prevăzute la art. 10-16 din Legea nr. 230/2008.

(2) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetăteni români, alesi dintre personalitătile reprezentative, cu o înaltă tinută spirituală si morală, care au contributii deosebite în domeniul tehnico-stiintific, consacrate prin realizări profesionale si lucrări stiintifice de specialitate.

(3) Repartitia pe sectii a numărului de membri este stabilită de adunarea generală.

(4) La primirea în ASTR a inginerilor membri titulari si corespondenti se va avea în vedere reprezentarea tuturor domeniilor de activitate: învătământ, cercetare, proiectare, industrie, constructii, transporturi, comunicatii, sistemul medical, militar si administratie.

(5) Membrii asociati sunt acele persoane fizice care prin activitatea stiintifică realizată sau prin contributiile materiale sustin si sprijină dezvoltarea domeniului de activitate si contribuie la cresterea prestigiului ASTR.

(6) Unii membri de onoare pot beneficia de o indemnizatie de merit, stabilită de adunarea generală pe baza unor criterii stabilite în regulamentul de organizare si functionare.

Art. 3. - Alegerea membrilor titulari si corespondenti ai ASTR se face în limita locurilor disponibile, prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 230/2008.

Art. 4. - Propunerile pentru primirea în ASTR pot fi făcute de:

a) sectiile de specialitate ale ASTR, pentru membrii titulari, propusi de regulă dintre membrii corespondenti din sectiile respective;

b) membrii titulari ai ASTR, sectiile de specialitate si filialele ASTR, unităti de cercetare stiintifică, de învătământ superior, asociatii profesionale de profil si alte organizatii cu activitate de prestigiu recunoscute pe plan national sau international în domeniul stiintei si tehnicii, pentru membrii corespondenti;

c) prezidiul ASTR, pentru membrii de onoare si membrii asociati, cu consultarea sectiilor de specialitate.

Art. 5. - (1) Propunerile pentru primirea în ASTR se prezintă în cadrul sectiilor de specialitate.

(2) Pentru membrii titulari, adoptarea se face prin vot secret, cu majoritate de două treimi din numărul total al membrilor titulari, iar pentru membrii corespondenti, de asemenea, prin vot secret, cu majoritate de două treimi din numărul total al membrilor titulari si corespondenti ai sectiei respective.

(3) Prezidiul ASTR analizează si validează propunerile sectiilor de specialitate si concluziile biroului prezidiului. Propunerile însusite de prezidiu sunt supuse aprobării adunării generale.

(4) Cererile făcute în nume personal pentru primirea în ASTR nu sunt luate în consideratie.

Art. 6. -Adunarea generală hotărăste admiterea în ASTR pe baza adeziunii scrise a candidatilor.

Art. 7. - Membrii titulari si corespondenti au obligatia de a participa la lucrările sectiilor de specialitate din care fac parte, ale adunării generale si ale altor colective din care fac parte si au dreptul de a se exprima prin vot la luarea deciziilor asupra problemelor puse în dezbatere, precum si obligatia de a se implica activ si responsabil în realizarea obiectivelor ASTR.

Art. 8. - (1) Membrii ASTR au dreptul să mentioneze în documentele oficiale si personale calitatea de membru titular, membru corespondent sau membru asociat al ASTR si să poarte insigna ASTR.

(2) Calitatea de membru al ASTR este personală si netransmisibilă.

Art. 9. - (1) Calitatea de membru al ASTR se păstrează pe viată, cu exceptia cazurilor în care se încalcă prevederile alin. (2).

(2) Prezidiul ASTR poate examina si propune adunării generale retragerea calitătii de membru al ASTR unor membri care nu îsi îndeplinesc obligatiile statutare, nu participă activ la programele ASTR, care desfăsoară în scris ori pe alte căi o activitate contrară intereselor sau prestigiului ASTR ori care au fost condamnati la o pedeapsă privativă de libertate pentru o faptă gravă, printr-o sentintă rămasă definitivă sau solicită în scris retragerea.

 

CAPITOLUL III

Organizarea ASTR

 

Art. 10. - Organizarea ASTR este prevăzută la art. 17-20 din Legea nr. 230/2008.

Art. 11. - (1) În cadrul ASTR functionează un număr de maximum 10 sectii de specialitate aprobate de adunarea generală si prevăzute de regulamentul de organizare si functionare.

(2) Din sectiile de specialitate fac parte, peste numărul stabilit, membri de onoare ai ASTR, corespunzător specialitătii.

Art. 12. - (1) Structura, organizarea si atributiile sectiilor de specialitate sunt aprobate de adunarea generală, la propunerea prezidiului ASTR.

(2) În functie de evolutia si complexitatea activitătii, sectiile pot fi înfiintate, restructurate, comasate sau desfiintate prin hotărârea cu vot deschis a Adunării generale a ASTR, în prezenta a cel putin două treimi din numărul total de membri, luată cu majoritatea simplă a voturilor acestora.

Art. 13. - Sectiile de specialitate au în principal următoarele atributii:

a) efectuează cercetări, studii si alte activităti tehnico-stiintifice, cu participarea membrilor săi;

b) dezbat si hotărăsc asupra problemelor tehnico-stiintifice în domeniul lor;

c) propun înfiintarea de colective de cercetare, comisii si comitete, coordonează si analizează modul de ducere la îndeplinire a sarcinilor ce le revin;

d) propun stabilirea de relatii cu organizatii nationale si internationale si promovează actiuni de colaborare cu acestea;

e) propun acordarea de distinctii anuale pentru lucrări tehnico-stiintifice de valoare în domeniu;

f) adoptă propuneri pentru primirea de membri în ASTR potrivit prevederilor art. 5 si 6.

Art. 14. - (1) Sedintele sectiilor de specialitate au loc trimestrial si sunt constituite legal în prezenta a două treimi din numărul total de membri titulari si corespondenti.

(2) Hotărârile sectiilor sunt luate prin vot deschis, cu o majoritate simplă din voturile membrilor titulari si corespondenti prezenti, cu exceptia prevăzută la art. 5 alin. (2).

Art. 15.- (1) Sectiile de specialitate sunt conduse de un birou format din presedinte, vicepresedinte si un secretar stiintific, alesi pe o perioadă de 4 ani, prin vot secret, cu o majoritate de două treimi din voturile membrilor titulari si corespondenti ai sectiei respective.

(2) Presedintele sectiei este ales dintre membrii titulari ai ASTR si alegerea sa este validată de prezidiul ASTR.

(3) Presedintele informează periodic prezidiul ASTR asupra activitătii sectiei si hotărârilor luate.

Art. 16. - (1) Filialele functionează ca unităti subordonate, înfiintate prin hotărâri ale Adunării generale a ASTR, si pot avea personalitate juridică în functie de activităti.

(2) Filialele sunt destinate să îndeplinească obiectivele ASTR în zone teritoriale, în colaborare cu sectiile de specialitate.

(3) Filialele efectuează cercetări, studii si desfăsoară alte activităti tehnico-stiintifice prin membrii lor.

Art. 17. - (1) Filialele sunt conduse de un birou format din presedinte, membru titular al ASTR, un vicepresedinte si un secretar stiintific, alesi pe o perioadă de 4 ani, prin vot secret, cu o majoritate de două treimi din voturile membrilor titulari si corespondenti.

(2) Sedintele filialelor au loc, de regulă, lunar si sunt constituite legal în prezenta a două treimi din numărul total al membrilor titulari si corespondenti.

Art. 18. - Structura, organizarea si atributiile filialelor sunt aprobate de adunarea generală, la propunerea prezidiului.

Art. 19. - Membrii birourilor sectiilor de specialitate si ai filialelor sunt alesi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, chiar si succesiv.

Art. 20. - (1) Pentru desfăsurarea activitătii stiintifice, ASTR înfiintează colective de cercetare, comitete si comisii, precum si fundatii, muzee si edituri.

(2) Pentru realizarea si dezvoltarea activitătii sale, ASTR constituie un colegiu stiintific ale cărui atributii vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al ASTR.

(3) În vederea realizării si sustinerii obiectivelor sale, ASTR poate înfiinta societăti comerciale, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Organele de conducere

 

Art. 21. - Organele de conducere ale ASTR sunt cele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 230/2008.

Art. 22. -Adunarea generală, pe lângă atributiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 230/2008, îndeplineste si următoarele atributii:

a) aprobă înfiintarea, organizarea si reorganizarea unitătilor prevăzute la art. 20 si, inclusiv, atributiile acestora;

b) aprobă repartizarea numerică a membrilor titulari, corespondenti si de onoare ai ASTR, pe sectii de specialitate, la propunerea prezidiului;

c) aprobă excluderea din ASTR a unor membri pentru faptele lor în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (2);

d) aprobă decernarea de premii, medalii si diplome anuale. Art. 23. - Compunerea prezidiului, precum si atributia sa

principală sunt prevăzute la art. 26 din Legea nr. 230/2008.

Art. 24. - (1) Prezidiul ASTR îndrumă, organizează si coordonează activitatea ASTR în toate problemele stiintifice si organizatorice si ia măsurile ce se impun pentru realizarea acestora.

(2) Prezidiul se întruneste de 4 ori pe an ori la convocarea presedintelui sau ori de câte ori este nevoie la cererea a cel putin jumătate dintre membrii săi.

Art. 25. - Pe lângă atributia principală prevăzută la art. 23, prezidiul mai are următoarele atributii:

a) prezintă anual adunării generale rapoarte asupra activitătii ASTR;

b) întocmeste si prezintă adunării generale programul anual de activitate al ASTR, pe baza propunerilor sectiilor de specialitate, ale filialelor, ale comisiilor si actionează pentru realizarea acestuia;

c) prezintă adunării generale propuneri privind alegerea de membri ai ASTR;

d) coordonează activitatea stiintifică a sectiilor de specialitate, filialelor si comisiilor;


e) propune repartizarea membrilor titulari si corespondenti pe sectii de specialitate si îi cooptează în cadrul acestora pe membrii de onoare ai ASTR;

f) examinează si propune adunării generale înfiintări si modificări în organizarea ASTR, precum si înfiintarea structurilor prevăzute la art. 20;

g) stabileste relatii de colaborare stiintifice cu institutii similare din tară si din străinătate;

h) aprobă organizarea de către sectiile de specialitate si filiale a unor manifestări stiintifice;

i) propune distinctiile anuale ale ASTR;

j) propune spre adoptare structura si regulamentul de organizare si functionare a aparatului de lucru al ASTR;

k) aprobă editarea lucrărilor si publicatiilor periodice.

Art. 26. - (1) Biroul prezidiului este format din presedintele, vicepresedintii si secretarul general ai ASTR, asigură conducerea operativă a ASTR ca organ executiv si răspunde de conducerea ASTR între sedintele prezidiului.

(2) Biroul prezidiului se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea presedintelui sau a 2 dintre membrii săi.

Art. 27. - (1) În exercitarea atributiilor sale, presedintele este sprijinit de 3 vicepresedinti ai ASTR si de secretarul general.

(2) Presedintele emite decizii pe baza statutului si a legilor în vigoare, inclusiv de angajare a personalului ASTR conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 230/2008.

(3) În scopul unei mai bune si operative functionări a ASTR, presedintele poate delega o parte din atributiile sale vicepresedintilor si secretarului general a ASTR, cu precizarea exactă a competentelor acordate.

Art. 28. - Vicepresedintii ASTR îndeplinesc atributiile specifice coordonării sectiilor stiintifice, filialelor, relatiilor interne si externe, conform regulamentului de organizare si functionare, precum si alte atributii încredintate de către presedintele ASTR.

Art. 29. - Secretarul general asigură, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legăturilor functionale dintre sectiile de specialitate, dintre acestea si filiale, conform atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 30. - Presedintele, vicepresedintii si secretarul general sunt alesi dintre membrii titulari ai ASTR pentru cel mult două mandate de 4 ani, care pot fi si succesive.

 

CAPITOLUL V

Aparatul de lucru al ASTR si al unitătilor din subordine

 

Art. 31. - (1) Numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru propriu la nivel central si la nivelul filialelor teritoriale este de 32 de posturi.

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central si la nivelul filialelor este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Normativele de personal, statele de functii, structura posturilor pe compartimente se aprobă de către presedintele ASTR, la propunerea secretarului general.

(4) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu si salarizarea personalului de la nivel central si din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile personalului contractual bugetar si se aprobă de biroul prezidiului ASTR.

(5) Atributiile, sarcinile si răspunderile aparatului de lucru se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 32. - (1) Functia de presedinte este remunerată la nivel de secretar de stat, iar functiile de vicepresedinte si secretar general, la nivel de subsecretar de stat.

(2) Salarizarea personalului din aparatul de lucru se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului contractual din sistemul bugetar.

 

CAPITOLUL VI

Finantarea si patrimoniul ASTR

 

Art. 33. - (1) Fondurile necesare functionării ASTR conform prevederilor Legii nr. 230/2008 si statutului propriu se asigură din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică. Finantarea de la bugetul de stat se va face cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării.

(2) Veniturile ASTR provin si din realizarea de contracte de cercetare, vânzarea de publicatii proprii, consultantă, studii, expertize, conferinte tehnico-stiintifice si alte activităti specifice, conform activitătilor ingineresti.

(3) ASTR poate fi sprijinită prin donatii, sponsorizări si prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării prezidiului ASTR.

(4) Proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli se aprobă de adunarea generală, la propunerea prezidiului, si se transmite pentru avizare Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică si pentru includere în legea bugetului de stat.

Art. 34. - Patrimoniul ASTR este alcătuit din:

a) bunuri mobile si imobile;

b) bunuri mobile si imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrative-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosintă în conditiile legii;

c) alte bunuri dobândite potrivit legii.

Art. 35. - ASTR îsi administrează în mod independent patrimoniul propriu, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 36. - Operatiunile financiare ale ASTR sunt realizate cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 37. -ASTR utilizează un parc auto propriu compus din un autoturism si un microbuz.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 38. - Modificarea prezentului statut se adoptă de adunarea generală, la propunerea prezidiului ASTR, si este supusă aprobării prin hotărâre a Guvernului.

Art. 39. - Membrii Asociatiei „Academia de Stiinte Tehnice din România”, la data intrării în vigoare a Legii nr. 230/2008 privind înfiintarea Academiei de Stiinte Tehnice din România, prin reorganizarea Asociatiei „Academia de Stiinte Tehnice din România”, sunt de drept membri ASTR.

Art. 40. - Sintagma „Academia de Stiinte Tehnice din România” nu poate fi folosită de nicio altă institutie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

Art. 41. - Sigla ASTR este redată în anexa nr. 2.

Art. 42. - Patrimoniul, arhivele si bazele de date ale Asociatiei „Academia de Stiinte Tehnice din România”, existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 230/2008, si cele ale filialelor acesteia vor fi preluate, după caz, de conducerea ASTR sau a filialelor.

Art. 43. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului statut, va fi redactat si aprobat de adunarea generală Regulamentul de organizare si functionare a ASTR.

Art. 44. - (1) ASTR are stampilă, insignă, sigiliu si însemne proprii, aprobate de adunarea generală.

(2) Autentificarea actelor emise de ASTR se face prin aplicarea stampilei si semnăturii presedintelui sau a persoanelor mandatate de acesta.

Art. 45. - Dizolvarea ASTR se propune de adunarea generală prin votul a două treimi din numărul total al membrilor titulari si corespondenti ai ASTR, lichidarea patrimoniului urmând a se face potrivit legii.

Art. 46. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul statut.

 

*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

la statut

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Academiei de Stiinte Tehnice din România

 

Număr maxim de posturi 32, inclusiv presedintele, vicepresedintii si secretarul general


*) Se organizează la nivel de compartiment.

 


ANEXA Nr. 2

la statut

 

Sigla Academiei de Stiinte Tehnice din România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Varianta ocolitoare a orasului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15” si „Varianta ocolitoare a orasului Târgu Mures, pe DN 13 si DN 15”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I.-Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Varianta ocolitoare a orasului Bacău, pe DN 2 - etapa I”, „Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1”, „Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14”, „Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15” si „Varianta ocolitoare a orasului Târgu Mures, pe DN 13 si DN 15”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 18 octombrie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. I se face dintr-un împrumut contractat de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. III. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 27 mai 2009.

Nr. 648.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată conform legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea definitivă din fondul forestier national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a terenului în suprafată de 31,4094 ha, proprietate publică a statului, administrat de Directia Silvică Cluj-Napoca prin Ocolul Silvic Cluj, în vederea realizării obiectivului „Varianta ocolitoare Cluj - Est”, beneficiar statul român

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 131 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier national, fără compensare echivalentă, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a terenului forestier în suprafată de 31,4094 ha, în vederea realizării obiectivului „Varianta ocolitoare Cluj - Est”.

(2) Beneficiarul scoaterii definitive a terenului prevăzut la alin. (1) este statul român.

(3) Terenul prevăzut la alin. (1) face parte din fondul forestier national, este proprietate publică a statului, este administrat de Directia Silvică Cluj-Napoca, Ocolul Silvic Cluj, si este amplasat înU.P. III Feleac-Chinteni, u.a.15A% = 0,0047ha, u.a.20A% = 2,1500 ha, u.a.20M% = 0,2500 ha, u.a.22A% = 1,4912 ha, u.a.22B% = 0,1500 ha, u.a.23A% = 3,7286 ha, u.a.23E% = 0,4000 ha, u.a.23F% = 0,1000 ha, u.a.24% = 3,1500 ha, u.a.25A% = 1,9033 ha, u.a.26% = 2,3732 ha, u.a.27A% = 2,0500 ha, u.a.27E% = 0,0500 ha, u.a.28A% = 1,1000 ha, u.a.28C% = 0,7000 ha, u.a.28E% = 0,6000 ha, u.a. 29A% = 2,7000 ha, 30A% = 0,0600 ha, u.a. 30B% = 0,2400 ha, u.a.31A% = 1,5300 ha, u.a. 31C% = 0,3000 ha, u.a.31D% = 2,0000 ha, u.a.31E% = 0,3000 ha, 31 R% = 0,2500 ha, u.a.32% = 2,4500 ha si u.a. 33% = 1,3784 ha.

(4) Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata de 30,6194 ha, astfel: u.a.15A%= 0,0047 ha, u.a.20A% = 2,1500 ha, u.a.20M% = 0,2500 ha, u.a.22A% = 1,4912 ha, u.a.22B% = 0,1500 ha, u.a.23A% = 3,7286 ha, u.a.23E% = 0,4000 ha, u.a.23F% = 0,1000 ha, u.a.24% = 3,1500 ha, u.a.25A% = 1,9033 ha, u.a.26% = 2,3732 ha, u.a.27A% = 2,0500 ha, u.a.27E% = 0,0500 ha, u.a.28A% = 1,1000 ha, u.a.28C% = 0,7000 ha, u.a.28E% = 0,6000 ha, u.a.29A% = 2,7000 ha, 30A% = 0,0600 ha, u.a.31A% = 1,5300 ha, u.a.31D% = 2,0000 ha, u.a.31E% = 0,3000 ha, u.a.32% = 2,4500 ha si u.a. 33% = 1,3784 ha.

Art. 2. - Scoaterea definitivă a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face cu exceptarea de la plata obligatiilor bănesti conform art. 131 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Cluj, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 656.

 


ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2009 privind procedura de subscriere si răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât în sedinta din data de 26 mai 2009 emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 2/2009 privind procedura de subscriere si răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 29 mai 2009.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA

Nr. 2/2009 privind procedura de subscriere si răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet

 

Art. 1. - Prezenta instructiune stabileste procedura de subscriere si răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare distribuite pe teritoriul României, denumite în continuare O.P.C.V.M.

Art. 2. - (1) Subscrierile si răscumpărările de titluri de participare ale O.P.C.V.M. se pot realiza si prin internet în conditiile detaliate în prospectul de emisiune al respectivului O.P.C.V.M.

(2) Subscrierile si răscumpărările efectuate prin internet se vor realiza cu respectarea corespunzătoare a prevederilor cap. I al titlului IV din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Distribuirea prin internet a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. către clientii interesati se va efectua în baza unui contract la distantă, definit conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, încheiat între client si societatea de administrare a investitiilor, denumită în continuare S.A.I., sau în baza unui contract încheiat la sediul S.A.I.

Art. 4. - Utilizarea internetului ca mijloc de distribuire a titlurilor de participare nu exonerează S.A.I./societatea de investitii care se autoadministrează de obligatia respectării regulilor stabilite de Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu privire la desfăsurarea activitătii de administrare a organismelor de plasament colectiv.

Art. 5. - S.A.I. care desfăsoară activitatea de distribuire prin internet trebuie să utilizeze echipamente informatice adecvate, având în vedere volumul activitătilor care pot fi solicitate să le desfăsoare.

Art. 6. - (1) În vederea distribuirii titlurilor de participare prin internet, S.A.I. trebuie să posede infrastructura si mijloacele de comunicatie necesare pentru a oferi acest serviciu clientilor săi, astfel încât să asigure eficienta operatională a serviciilor de distribuire a titlurilor de participare.

(2) Pentru a face fată eventualelor disfunctionalităti ale sistemelor informatice, S.A.I. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât activitatea de distribuire a titlurilor de participare să se poate desfăsura în bune conditii. Investitorii vor fi informati de S.A.I. în contractul încheiat cu privire la existenta acestor proceduri alternative si la modalitatea de utilizare a acestora.

(3) Când cererile de subscriere si/sau răscumpărare sunt primite de S.A.I. prin internet, aceasta poate utiliza acelasi mijloc de comunicare pentru a transmite investitorilor informatiile si rapoartele prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, cu conditia ca sistemele informatice ale S.A.I. si ale investitorului să permită descărcarea si salvarea acestora.

(4) Conform standardelor de securitate în domeniul sistemelor informatice, S.A.I. va asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a cererilor de subscriere si răscumpărare. Sistemul trebuie să asigure în mod special integritatea si confidentialitatea datelor gestionate de sistem, autentificarea originii datelor si protectia mesajelor confidentiale. Sistemul trebuie să dispună de mijloace de criptare a datelor confidentiale, indiferent dacă acestea se referă la S.A.I. sau la clienti. De asemenea, sistemul trebuie să folosească protocoale securizate în transmiterea datelor confidentiale (spre exemplu: https, sftp etc). Sistemul trebuie să dispună de mijloace de monitorizare a accesului la sistem, precum si de mijloace de protejare împotriva accesului neautorizat al unor factori dăunători (spre exemplu: echipamente de tip Intrusion Detection System, firewall, router si/sau aplicatii software de tip antivirus sau de monitorizare a accesului).

(5) S.A.I. răspunde pentru daunele cauzate investitorilor dacă sistemul utilizat nu asigură securitatea transferurilor cererilor de subscriere si răscumpărare sau a plătilor aferente.

Art. 7. - (1) Pe prima pagină a site-ului care oferă accesul la subscrierea si răscumpărarea titlurilor de participare prin internet se vor înscrie în mod obligatoriu mentiunea că respectivul O.P.C.V.M. este autorizat de C.N.V.M, decizia de autorizare si numărul de înscriere în Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(2) Atunci când oferta unei S.A.I. este adresată în mod clar rezidentilor unui alt stat, S.A.I./societatea de investitii care se autoadministrează trebuie să se asigure că oferta sa respectă reglementările din statul în cauză.

(3) Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul detinut de investitor/împuternicitul acestuia, indicat în cadrul formularului de subscriere întocmit la momentul subscrierii initiale sau în contul notificat de investitor în scris S.A.I., în cazul modificării acestuia.

Art. 8. - În situatia în care desfăsoară activitatea de distribuire a titlurilor de participare prin internet, S.A.I. trebuie:

a) să elaboreze si să implementeze proceduri care să asigure verificarea identitătii investitorilor care realizează subscrieri sau răscumpărări de titluri de participare prin internet;

b) să se asigure că prima subscriere a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. se face numai după confirmarea primirii de către investitor a prospectului simplificat si după transmiterea de către acesta a declaratiei mentionate la art. 86 alin. (5) din Legea nr. 297/2004. Confirmarea primirii de către investitor a prospectului simplificat si declaratia mentionată la art. 86 alin (5) din Legea nr. 297/2004 pot fi efectuate si prin intermediul paginii de internet;

c) să publice pe pagina sa de internet informatii corecte si actualizate permanent si să respecte regulile privind publicitatea în cazul O.P.C.V.M.

Art. 9. - (1) În scopul îndeplinirii cerintei de a verifica identitatea investitorilor, S.A.I. care intentionează să distribuie titluri de participare pentru un investitor nou prin internet trebuie mai întâi să solicite acestuia si să primească:

a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorului;

b) documente de evidentă a locului de rezidentă al investitorului;

c) adresa de corespondentă postală a investitorului;

d) adresa de e-mail;

e) informatii privind contul bancar.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) pot fi transmise de investitor prin una dintre următoarele modalităti:

a) prin posta clasică;

b) pe cale electronică, cu conditia ca investitorul să posede si să aplice documentelor electronice propria semnătură electronică extinsă, definită conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

c) depunerea documentelor personal la sediul S.A.I.

(3) Confirmarea primirii de către S.A.I. a documentelor mentionate la alin. (1) se face prin transmiterea către investitor a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, în acest fel verificându-se si adresa postală declarată de investitor.

(4) După receptionarea de către S.A.I. a confirmării de primire mentionate la alin. (3), aceasta va transmite un plic sigilat continând numele de utilizator si:

a) parola pentru permiterea accesului în sistem, necesară pentru vizualizarea cererilor de subscriere/răscumpărare de titluri de participare efectuate si a situatiei titlurilor de participare detinute;

b) parola pentru deblocarea optiunii de introducere a cererilor de subscriere/răscumpărare si transfer de numerar.

(5) Plicul sigilat continând numele de utilizator si parolele va fi transmis investitorului numai printr-un serviciu de curierat securizat sau va fi predat personal la sediul S.A.I., în functie de optiunea investitorului.

(6) După autentificare, sistemul informatic trebuie să furnizeze investitorului informatii privind:

a) situatia titlurilor de participare detinute la o anumită dată;

b) situatia unei cereri de subscriere/răscumpărare (acceptată, refuzată, în asteptare).

(7) După completarea cererii de subscriere/răscumpărare, sistemul informatic trebuie să asigure:

a) reconfirmarea acesteia înainte de trimiterea către S.A.I.;

b) confirmarea cu privire la înregistrarea cererii de subscriere/răscumpărare prin afisarea ei pe ecran, însotită de recomandarea adresată investitorului printr-un mesaj cu privire la imprimarea si/sau salvarea confirmării.

(8) Contractul încheiat cu investitorul va stipula că S.A.I. îsi asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a cererii de subscriere/răscumpărare, odată ce confirmarea privind înregistrarea cererii de subscriere/răscumpărare a fost transmisă investitorului si cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat operatiunea.

(9) La prima autentificare, sistemul va solicita investitorului să îsi modifice parolele prevăzute la alin. (4). Sistemul va permite utilizatorului să îsi modifice parolele ori de câte ori acesta doreste.

(10) Parolele investitorului create după prima autentificare vor expira automat după maximum 6 luni de la crearea acestora.

(11) Sistemul va stoca parolele criptat pentru ca acestea să nu fie accesibile angajatilor S.A.I.

(12) În cazul pierderii parolelor se reia procedura mentionată la alin. (1)-(5).

Art. 10. - S.A.I. va informa în mod expres investitorii că nicio tranzactie nu poate fi initiată până când nu vor fi primite următoarele:

a) documentele prevăzute la art. 9, în cazul unui investitor nou;

b) contractul, în formă scrisă, specific utilizării internetului.

Art. 11. - (1) S.A.I. trebuie să se asigure că investitorul primeste în mod sistematic informatiile si rapoartele prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, pe un ecran unde să poată fi citite sau într-un format ce poate fi descărcat de pe internet si vizualizat de investitor.

(2) S.A.I. poate oferi investitorului, prin contract, posibilitatea alegerii modalitătii de primire a rapoartelor prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 si a informatiilor cu privire la situatia contului său.

(3) În situatia în care S.A.I. intentionează să transmită investitorului rapoartele si informatiile prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 prin internet, această modalitate exclusivă de transmitere trebuie să fie stipulată în contract si agreată de investitor.

(4) Instrumentele de plată utilizate pentru distribuirea de titluri de participare prin internet vor fi incluse în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.

Art. 12. - (1) În situatia aparitiei unor disfunctionalităti cu privire la sistemul de preluare a cererilor de subscriere/răscumpărare, S.A.I. va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfunctionalităti si durata previzionată a acestora.


(2) S.A.I. va include în contractul încheiat cu investitorul procedurile alternative disponibile acestuia în situatia prelungirii întreruperii în furnizarea serviciilor de internet.

Art. 13. - S.A.I. va adopta măsurile necesare astfel încât, luând în considerare volumul activitătii sale si perspectivele de crestere, să aibă capacitate suficientă, în mod continuu, în următoarele domenii:

a) sisteme computerizate de preluare a cererilor de subscriere/răscumpărare, inclusiv sisteme de păstrare în sigurantă si de recuperare a datelor (back-up);

b) proceduri alternative oferite clientilor dacă sistemele informatice înregistrează disfunctionalităti;

c) personal calificat, în situatia disfunctionalitătii sistemelor informatice.

Art. 14. - S.A.I. trebuie să elaboreze proceduri pentru a stoca documentele transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea să fie disponibile pentru a putea fi examinate de C.N.V.M.

Art. 15. - În cazul delegării activitătii de distributie în conditiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 si de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004, regulile privind distribuirea prin internet din prezenta instructiune sunt aplicabile mutatis mutandis distribuitorilor de titluri de participare mentionati în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.

Art. 16. - Prevederile prezentei instructiuni privind distribuirea prin internet se aplică în mod corespunzător si distribuirii titlurilor de participare ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) care atrag în mod public resurse financiare de la persoane fizice si juridice pe teritoriul României.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.