MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 383/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 383            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 5 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 177 din 11 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

            Decizia nr. 518 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4792 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penala

 

            Decizia nr. 566 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

            Decizia nr. 567 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (3) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

           

            Decizia nr. 587 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 si 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare si a prevederilor art. 34 si 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.990. - Ordin al ministrului finantelor publice privind procedura internă de avizare a structurilor si a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 177

din 11 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Siria în Dosarul nr. 11.969/55/2007 al Judecătoriei Arad - Sectia civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 5 februarie 2009, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 11 februarie 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin încheierea din 11 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 11.969/55/2007, Judecătoria Arad - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Siria.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile criticate conferă un drept de a dispune comisiilor locale de aplicare a fondului funciar cu privire la terenurile proprietate privată a unitătii administrativ-teritoriale, contrar dispozitiilor art. 44 alin. (2) teza întâi si ale art. 136 alin. (5) din Constitutie.

            Judecătoria Arad apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate, ci realizează o reparatie a dreptului de proprietate si de mostenire asupra pământului, drepturi ce au fost încălcate în procesul cooperativizării agriculturii.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

            Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, continutul si limitele dreptului de proprietate privată fiind stabilite prin lege. Astfel, legiuitorul este suveran în a aprecia întinderea si amploarea măsurilor de reconstituire a dreptului de proprietate.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, desi a fost sesizată de instanta de judecată, prin încheiere, cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, din motivarea autorului exceptiei rezultă că obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu completările si modificările ulterioare, având următorul cuprins: „(1) Pentru aplicarea prezentei legi comisia locală dispune de totalitatea terenurilor proprietate privată a unitătii administrativ-teritoriale respective. [...]"

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi potrivit cărora proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, si ale art. 136 alin. (5) referitoare la inviolabilitatea proprietătii private, în conditiile legii organice.

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra constitutionalitătii art. 3 din Legea nr. 1/2000, raportat la dispozitiile art. 44 alin. (2) teza întâi si ale art. 136 alin. (5) din Constitutie, s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 279 din 22 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 26 aprilie 2007, statuând că este dreptul suveran al legiuitorului de a aprecia întinderea si amploarea măsurilor pe care le stabileste prin lege, iar sub aspectele practice pe care le-ar presupune o apreciere asupra oportunitătii vreunei măsuri reparatorii, Curtea nu numai că nu s-ar putea pronunta, dar, în principiu, n-ar putea să completeze sau să schimbe măsuri legislative existente, devenind astfel „legislator pozitiv". În acest sens sunt dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „(3) Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", iar, pe de altă parte, în temeiul art. 61 alin. (1) din Constitutie, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tării.


Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Siria în Dosarul nr. 11.969/55/2007 al Judecătoriei Arad - Sectia civilă

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 11 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 518

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4792 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

luliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4792 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de instanta de judecată, din oficiu, în Dosarul nr. 163/266/2007 al Judecătoriei Negresti-Oas.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că, prin criticile formulate, se solicită, în realitate, modificarea dispozitiilor legale ce fac obiectul acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 14 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 163/266/2007, Judecătoria Negresti-Oas a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4792 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de instanta de judecată, din oficiu, în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine că textul de lege criticat este neconstitutional în măsura în care

conditionează „posibilitatea organului de urmărire penală sau instantei de a desemna un practician în domeniul insolventei pentru a reprezenta partea juridică în proces, de existenta situatiei de nedesemnare de către aceasta a unui reprezentant si permite astfel unicului reprezentant al persoanei juridice, fată de care s-a început urmărirea penală, să numească mandatarul persoanei juridice - parte în acelasi proces sau în altul conex si aflată în conflict de interese cu acesta."

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că ceea ce se solicită, în realitate, în motivarea exceptiei este modificarea si completarea solutiei legislative consacrate de textul de lege criticat, în sensul reglementării exprese a reprezentantului persoanei juridice în procesul penal, în cazuri ca cele deduse judecătii în spetă. O asemenea critică nu intră în competenta Curtii Constitutionale, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate este, în opinia Guvernului, inadmisibilă.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât acestea nu aduc nicio atingere dreptului la apărare si dreptului la un proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4792 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins: „Dacă pentru aceeasi faptă sau pentru fapte conexe s-a început urmărirea penală si împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, aceasta îsi numeste un mandatar pentru a o reprezenta.

În cazul prevăzut în alin. 3, dacă persoana juridică nu îsi numeste un mandatar, acesta este desemnat de organul de urmărire penală sau de instanta de judecată din rândul practicienilor în insolventă, autorizati potrivit legii."

În sustinerea exceptiei se invocă art. 24 din Constitutie privind dreptul la apărare si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că ceea ce se solicită, în realitate, în motivarea acesteia, este modificarea textului de lege criticat, în sensul stabilirii posibilitătii instantei de judecată, respectiv a organului de urmărire penală, de a desemna mandatarul persoanei juridice în toate cazurile la care se referă textul legal, iar nu numai atunci când persoana juridică nu îsi numeste un mandatar pentru a o reprezenta.

O asemenea critică nu poate fi primită, deoarece nu intră în competenta Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4792 alin. 3 si 4 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de instanta de judecată, din oficiu, în Dosarul nr. 163/266/2007 al Judecătoriei Negresti-Oas.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 566

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Petre Căpraru în Dosarul nr. 1.893/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei. Consideră că acordarea prin textele legale criticate a atributiei de implicare în actele administrative ale Guvernului dovedeste încălcarea principiului separatiei puterilor în stat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece Curtea nu poate modifica legislatia existentă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 30 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.893/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea nr. 341/2004, exceptie ridicată de Petre Căpraru în cauza ce are ca obiect judecarea cererii referitoare la obligatia de a face, formulată de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea nr. 341/2004 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 61 alin. (1), art. 64 alin. (1) si (4), art. 67 si art. 126 alin. (1) din Constitutie, deoarece, în baza prevederilor legale, a fost înfiintată Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989. Se mai arată că Legea fundamentală nu a stabilit un rol aparte unei anumite categorii de cetăteni, fie ei si revolutionari, astfel că nici legea nu o poate adăuga la Constitutie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatul Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul continut:

- Art.5: „Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, face propuneri Presedintelui României pentru acordarea ordinului prevăzut la art. 3 alin. (3).";

- Art.11: „Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 îsi continuă activitatea, în conditiile prezentei legi, sub denumirea «Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989», care va aviza propunerile Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind preschimbarea certificatelor, va solutiona contestatiile prevăzute la art. 9 alin. (5) si va aviza initiativele legislative cu referire la Revolutia română din decembrie 1989. Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989 va avea în componentă, cu prioritate, parlamentari care au dobândit una dintre calitătile prevăzute la art. 3 alin. (1)."

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu următoarele texte din Constitutie: art. 61 alin. (1) referitor la rolul Parlamentului, art. 64 alin. (1)si (4) privind organizarea internă a Parlamentului, art. 67 privind actele juridice si cvorumul legal si art. 126 alin. (1) referitor la statutul judecătorilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu fac referire la înfiintarea Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989, cum sustine autorul exceptiei, ci la mentinerea Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990, sub denumirea „Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989". Or, textele constitutionale invocate de autorul exceptiei nu interzic legiuitorului o asemenea modalitate de reglementare. Dimpotrivă, art. 61 alin. (1) din Constitutie, invocat în sustinerea exceptiei, permite Parlamentului, în calitate de unică autoritate legiuitoare, să reglementeze, în considerarea evolutiilor relatiilor sociale si economice, a resurselor financiare ce pot fi alocate în diferite perioade de timp, să modifice sau să completeze legislatia existentă, fără ca în acest mod să se încalce dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Prevederile art. 126 alin. (1) referitor la statutul judecătorilor nu sunt incidente în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (5) si art. 11 din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Petre Căpraru în Dosarul nr. 1.893/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 567

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (3) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (3) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, exceptie ridicată de Ana Chiches în Dosarul nr. 795/115/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că autorul exceptiei solicită modificarea si completarea legislatiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 11 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 795/115/2008, Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (3) din Legea nr. 578/2004, exceptie ridicată de Ana Chiches în cauza ce are ca obiect judecarea contestatiei formulate de autorul exceptiei împotriva deciziei Casei Judetene de Pensii Timis.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (3) din Legea nr. 578/2004 sunt contradictorii si încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1), art. 47 alin. (2) si art. 53 din Constitutie. Se arată că este inechitabil ca de prevederile legale criticate să nu beneficieze si sotia supravietuitoare a unei persoane care a desfăsurat o activitate îndelungată dar care nu a avut calitatea de pensionar la data decesului.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatul Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că, potrivit art. 47 din Constitutie, conditiile de exercitare a dreptului la pensie sunt stabilite în conditiile legii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (3) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.223 din 20 decembrie 2004, modificată prin art. I din Legea nr. 255/2007, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 498 din 25 iulie 2007.

Dispozitiile de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 1: „(1) Sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în conditiile prezentei legi, de un ajutor lunar.";

- Art. 6: „(3) Prevederile referitoare la stabilirea, plata, încetarea, suspendarea si reluarea plătii pensiilor, precum si cele referitoare la răspunderea juridică si jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplică, în mod corespunzător, si ajutorului lunar stabilit în conditiile prezentei legi."

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1)si (2) privind egalitatea în drepturi, art. 47 alin. (2) referitor la dreptul la pensie si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Critica autorului exceptiei se întemeiază, în esentă, pe faptul că art. 1 alin. (1)si art. 6 aiin. (3) din Legea nr. 578/2004, potrivit cărora sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar beneficiază, la cerere, în conditiile prezentei legi, de un ajutor lunar este discriminator, deoarece acest text nu prevede ca beneficiar al ajutorului lunar si sotul supravietuitor al unei persoane care nu a avut calitatea de pensionar la data decesului. De asemenea, se mai sustine că cele două texte legale, precum si normele lor de aplicare sunt contradictorii.

Analizând aceste critici, Curtea observă că Legea nr. 578/2004 prevede mai multe conditii pentru acordarea ajutorului lunar sotului supravietuitor al unei persoane, printre care si aceea ca la data decesului acea persoană să fi avut calitatea de pensionar, astfel cum este prevăzută de art. 1 alin. (1) din lege. Existenta unei eventuale lacune legislative, sesizată de autorul exceptiei, precum si eventuala neconcordantă dintre cele două texte de lege, excedează controlului de constitutionalitate exercitat de Curte. În consecintă, nu poate fi vorba de o contrarietate, întemeiată pe această sustinere, a prevederilor legale criticate cu dispozitiile din Constitutie invocate în sustinerea exceptiei, modul de reglementare a acestor aspecte fiind rezultatul optiunii legiuitorului.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (3) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, exceptie ridicată de Ana Chiches în Dosarul nr. 795/115/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 587

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 si 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare si a prevederilor art. 34 si 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 si 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare si a prevederilor art. 34 si 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Parohia Ortodoxa Română Culciu Mare în Dosarul nr. 7.023/296/2008 al Judecătoriei Satu Mare.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că la dosar autorul exceptiei a comunicat o adresă prin care solicită acordarea unui nou termen pentru angajarea unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii de acordare a unui nou termen, având în vedere că de la data încheierii de sesizare a Curtii Constitutionale autorul a avut suficient timp pentru angajarea unui apărător.

Deliberând, Curtea Constitutională respinge cererea formulată de autorul exceptiei.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 2 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.023/296/2008, Judecătoria Satu Mare a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 si 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare si a prevederilor art. 34 si 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996. Exceptia a fost ridicată de Parohia Ortodoxă Română Culciu Mare într-o cauză ce are ca obiect o actiune în rectificare carte funciară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că textele de lege criticate sunt contrare libertătii constiintei si libertătii cultelor, principiului majoritătii si legislatiei comunitare care reglementează obligatia statului de a garanta aceste libertăti, deoarece nu fac distinctie în ceea ce priveste rectificarea cărtii funciare în cazul lăcasurilor de cult si al caselor parohiale. Astfel, arată că, prin lipsa unor astfel de reglementări, în spetă se ajunge la o reconstituire a dreptului de proprietate contrară libertătilor invocate. Totodată, sustine că textele de lege criticate sunt în conflict si cu prevederile Legii nr. 182/2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică).

Judecătoria Satu Mare consideră că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale referitoare la libertatea constiintei si a cultelor, ci reglementează conditiile de dobândire a dreptului de proprietate si de înscriere a lui în cartea funciară, respectiv cerintele care decurg din respectarea acestor conditii.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 19,20, 26, 43, 45 si 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, având următorul continut:

- Art. 19: „Înscrierea unui drept se poate săvârsi numai:

1. Împotriva aceluia care la înregistrarea cererii este înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie făcută;

2. Împotriva aceluia care, înainte de a fi fost înscris, si-a grevat dreptul, dacă amândouă înscrierile se cer deodată.";

- Art. 20: „Dacă mai multe persoane si-au cedat succesiv, una celeilalte, dreptul de a dobândi prin înscriere un bun nemiscător, iar înscrierile nu s-au făcut, cel din urmă îndreptătit va putea cere înscrierea dobândirilor succesive, deodată cu aceea a dreptului său, dovedind prin înscrisuri originale, întreg sirul actelor juridice care întemeiază înscrierile. [...]";

- Art. 26: „Drepturile reale se vor dobândi fără înscriere în cartea funciară, din cauză de moarte, accesiune, vânzare silită, si expropriere; titularul nu va putea însă dispune de ele prin carte funciară, decât după ce s-a făcut înscrierea. [...]";

- Art. 43: „Actul juridic în temeiul căruia se cere înscrierea va fi dovedit prin înscrisul original sau prin expeditiile actelor notariale.

Hotărârea judecătorească sau a autoritătii administrative se va dovedi prin copii legalizate. [...]";

- Art. 45: „Intabularea se va încuviinta numai dacă înscrisul original:

1. arată data când a fost întocmit, precum si domiciliul părtilor;

2. arată numărul parcelei sau al cărtii funciare, dacă înscrierea priveste toate imobilele cuprinse în aceeasi carte funciară;

3. cuprinde declaratia expresă, prin care acel al cărui drept urmează să fie strămutat, grevat, restrâns, ori stins consimte la intabulare. Această declaratie se poate da si printr-un înscris deosebit sau chiar prin cererea de intabulare înfătisată instantei de carte funciară. În aceste cazuri se vor arăta data înscrisului în temeiul căruia se cere intabularea, precum si elementele esentiale ale dreptului ce urmează a fi intabulat.";

- Art. 46: „Intabularea unui drept real se va putea încuviinta numai si în temeiul unei hotărâri judecătoresti desăvârsite."

Totodată, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si prevederile art. 34 si 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, având următorul cuprins:

- Art. 34: „Orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă s-a constatat că:

1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;

2. dreptul înscris a fost gresit calificat;

3. nu mai sunt întrunite conditiile de existentă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea;

4. Înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordantă cu situatia reală actuală a imobilului.";

- Art. 35: „(1)Actiunea în rectificare, sub rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea în fond, va fi imprescriptibilă.

(2) Fată de tertele persoane care au dobândit cu bună-credintă un drept real prin donatie sau legat, actiunea în rectificare nu se va putea porni decât în termen de 10 ani, socotiti din ziua când s-a înregistrat cererea lor de înscriere, cu exceptia cazului în care dreptul material la actiunea în fond nu s-a prescris mai înainte."

Autorul exceptiei invocă încălcarea atât a dispozitiilor constitutionale ale art. 29 referitoare la libertatea constiintei, care include si libertatea credintei religioase si libertatea de organizare a cultelor religioase, cât si legislatia comunitară care reglementează obligatia statului de a garanta aceste libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că principala critică de neconstitutionalitate se referă la o omisiune legislativă, autorul exceptiei fiind nemultumit de faptul că textele de lege criticate nu fac distinctie în ceea ce priveste rectificarea cărtii funciare în cazul lăcasurilor de cult, pe de o parte, si al caselor parohiale, pe de altă parte. Însă examinarea criticii de neconstitutionalitate cu un atare obiect excedează competentei Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă „numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

Curtea constată, de asemenea, că invocarea Legii nr.182/2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) nu poate fi primită, deoarece controlul constitutionalitătii prevederilor legale are loc numai prin raportare la norme constitutionale sau cuprinse în conventii si tratate la care România este parte, si nu la alte dispozitii sau acte normative din legislatia internă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19, 20, 26, 43, 45 si 46 din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare si a prevederilor art. 34 si 35 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Parohia Ortodoxă Română Culciu Mare în Dosarul nr. 7.023/296/2008 alJudecătoriei Satu Mare.

Definitivăsi general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind procedura internă de avizare a structurilor si a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (3) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, institutiile publice în cadrul cărora functionează structurile mentionate la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 vor solicita Ministerului Finantelor Publice avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare.

(2) în acest sens, cererea privind avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare se depune la registratura Ministerului Finantelor Publice, împreună cu documentele prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009.

(3) în cazurile prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cererea privind avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 si se depune la registratura Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - (1) Emiterea avizului favorabil sau respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil se realizează în baza unui aviz consultativ, respectiv a unui document justificativ cu caracter consultativ.

(2) Pentru personalul si structurile care gestionează fonduri PHARE si fonduri structurale si de coeziune, avizul consultativ, respectiv documentul justificativ cu caracter consultativ, este emis de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Pentru personalul si structurile care gestionează măsurile Ex-ISPA, avizul consultativ, respectiv documentul justificativ cu caracter consultativ, este emis de Autoritatea de Management Ex-ISPA din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(4) Documentul justificativ cu caracter consultativ în baza căruia se emite respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil va cuprinde motivele care au stat la baza respingerii cererii.

Art. 3. - Motivele de respingere a cererii de eliberare a avizului favorabil sunt:

a) netransmiterea, de către institutia publică care solicită eliberarea avizului favorabil, a unuia sau mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009;

b) neîndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009;

c) nerespectarea conditiilor de formă a documentelor prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, în cazul documentelor reglementate prin acte normative;

d) netransmiterea tuturor informatiilor solicitate de Ministerul Finantelor Publice pentru eliberarea avizului favorabil;

e) în cazul cererilor trimise pentru aplicarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, nerespectarea modelului de cerere stabilit în anexa nr. 7.

Art. 4. - Institutia publică a cărei cerere de eliberare a avizului favorabil a fost respinsă poate înainta o nouă cerere doar după remedierea problemelor constatate, mentionate în scrisoarea de respingere emisă de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 5. - (1) Ministrul finantelor publice sau, prin delegare, secretarul de stat, coordonator al Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale si al Autoritătii de Management Ex-ISPA, poate retrage sau modifica avizul acordat, la cererea motivată, potrivit competentelor, a oricărei dintre cele două autorităti din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prevăzute la art. 2.

(2) Cererea motivată privind retragerea sau modificarea avizului acordat poate fi înaintată:

a) în cazul în care institutiile publice al căror personal beneficiază de cresterile salariale nu comunică Ministerului Finantelor Publice orice modificare de personal, structură, organizare si/sau functionare, intervenită după obtinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009;

b) în cazul în care una dintre cele două autorităti din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prevăzute la art. 2, constată încălcări ale cerintelor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009.

(3) După remedierea problemelor constatate si care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz favorabil se va face la cerere, potrivit acelorasi reguli generale.

Art. 6. - (1) Cererea privind avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, avizul favorabil, avizul consultativ si documentul justificativ cu caracter consultativ se vor întocmi potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-7.

(2) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 436/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 18 aprilie 2005.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 iunie 2009.

Nr. 1.990.

 


ANEXA Nr. 1

 

[Antetul institutiei solicitante]

Nr............din................

 

CERERE

privind avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare

 

Stimate domnule ministru/secretar de stat,

în temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (3) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare,

vă rugăm să eliberati un aviz favorabil prin care să fie atestat faptul că următoarele structuri si/sau persoane din cadrul ............................................................................................................... (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil)  au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare si îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare:

 

 

 

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă (numele si prenumele)

Functia

Structura din care fac parte

(directia generală, directia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Persoana de contact din cadrul institutiei noastre desemnată în acest sens este doamna/domnul....................................... (tel...................., fax...................., e-mail....................).

 

            Cu stimă,

..................................

(numele si prenumele)

..................................

(functia)

[L.S.]

 

Domnului.........................,

ministrul finantelor publice/secretar de stat

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr................./................

 

AVIZ FAVORABIL

 

În temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (3) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare,

având în vedere Cererea............................................................................................................. (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr.............din.................,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1................................................................................................;

2................................................................................................;

3................................................................................................;

4................................................................................................;

5................................................................................................;

Ministerul Finantelor Publice atestă faptul că structurile si/sau persoanele mentionate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare si îndeplinesc criteriile prevăzute în art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.

Persoanele pentru care se acordă prezentul aviz favorabil beneficiază de majorarea salarială conform prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009.

 

..................................

(numele si prenumele)

 

ministrul finantelor publice

[L.S.]

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Anex

 La Avizul MFP nr. ............./............

 

LISTA STRUCTURILOR SI/SAU PERSOANELOR

pentru care se acordă avizul favorabil al Ministerului Finantelor Publice, conform Cererii...............................................................................................cu nr.............din ..............

(denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil)

 

 

 

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care se acordă avizul favorabil (numele si prenumele)

Functia

Structura din care fac parte

(directia generală, directia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Nr. ACIS...................../..........................

 

AVIZ CONSULTATIV

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.990/2009 privind procedura internă de avizare a structurilor si a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară,

având în vedere Cererea...................................................................................................... (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr..............din.................

privind avizarea structurilor si/sau persoanelor mentionate în anexa nr. 1,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1................................................................................................;

2................................................................................................;

3................................................................................................;

4................................................................................................;

5................................................................................................;

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale atestă faptul că structurile si/sau persoanele mentionate în anexa nr. 2 au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare (Programul PHARE sau fondurile structurale si de coeziune) si îndeplinesc criteriile prevăzute în art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.

..................................

(numele si prenumele)

 

director general

[L.S.]

 

Redactat:.......................................................

(prenumele, numele/functia/data)

Semnătura.................................

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Nr. ACIS........../.................

 

ANEXA Nr. 1

la Avizul consultativ nr........./.........al Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

 

LISTA

structurilor si/sau persoanelor pentru care s-a solicitat avizul favorabil, conform Cererii.........................................................................cu nr......din ........

(denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil)

 

 

 

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care s-a solicitat

avizul favorabil consultativ

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care fac parte

(directia generală, directia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Nr. ACIS................./..................

 

ANEXA Nr. 2

la Avizul consultativ nr........./.........al Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

 

LISTA

structurilor si/sau persoanelor pentru care se acordă avizul favorabil consultativ al Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, conform Cererii..............................................................................cu nr..............din...............

(denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil)

 

 

 

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care se acordă

avizul favorabil consultativ

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care fac parte

(directia generală, directia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea de Management pentru Ex-ISPA

Nr. AM Ex-ISPA............./........................

 

AVIZ CONSULTATIV

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.990/2009 privind procedura internă de avizare a structurilor si a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară,

având în vedere Cererea......................................................................................................(denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr..............din.................

privind avizarea structurilor si/sau persoanelor mentionate în anexa nr. 1,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1................................................................................................;

2................................................................................................;

3................................................................................................;


Autoritatea de Management pentru Ex-ISPA atestă faptul că structurile si/sau persoanele mentionate în anexa nr. 2 au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare (programul ISPA) si îndeplinesc criteriile prevăzute în art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.

 

Director general,

..................................

(numele si prenumele)

 

[L.S.]

 

Redactat:.......................................................

(prenumele, numele/functia/data)

Semnătura:.................................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea de Management pentru Ex-ISPA

Nr. AM Ex-ISPA............../.................

 

ANEXA Nr. 1

la Avizul consultativ nr........./.........al Autoritătii de Management pentru Ex-ISPA

 

LISTA

structurilor si/sau persoanelor pentru care s-a solicitat avizul favorabil, conform Cererii.........................................................................cu nr......din.........

(denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil)

 

 

 

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care s-a solicitat avizul favorabil (numele si prenumele)

Functia

Structura din care fac parte

(directia generală, directia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea de Management pentru Ex-ISPA

Nr. AM Ex-ISPA................/..................

 

ANEXA Nr. 2

la Avizul consultativ nr. ...../........al Autoritătii de Management pentru Ex-ISPA

 

LISTA

structurilor si/sau persoanelor pentru care se acordă avizul favorabil consultativ al Autoritătii de Management pentru Ex-ISPA, conform Cererii..............................................................................cu nr..............din.................

(denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil)

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care se acordă

avizul favorabil consultativ

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care fac parte

(directia generală, directia, serviciul, biroul, compartimentul)


ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Nr. ACIS........./.........

 

DOCUMENT JUSTIFICATIV

privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.990/2009 privind procedura internă de avizare a structurilor si a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1................................................................................................;

2................................................................................................;

3................................................................................................;

4................................................................................................;

5................................................................................................;

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale propune respingerea Cererii .................................................................................................................... (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr..............din.................privind avizarea structurilor si/sau persoanelor mentionate în anexă.

Propunerea de respingere a cererii se întemeiază pe următoarele considerente:

 

Director general,

..................................

(numele si prenumele)

 

[L.S.]

 

Redactat:.......................................................

(numele, prenumele/functia/data)

Semnătura:.................................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Nr. ACIS.................../....................

 

ANEXA

la Documentul justificativ nr.........../.........al Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil

 

LISTA

structurilor si/sau persoanelor pentru care s-a solicitat avizul favorabil, conform Cererii.........................................................................cu nr......din.........

(denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil)

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care s-a solicitat avizul favorabil (numele si prenumele)

Functia

Structura din care fac parte

(directia generală, directia, serviciul, biroul, compartimentul)


ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea de Management pentru Ex-ISPA

Nr. AM Ex-ISPA................./.........................

 

DOCUMENT JUSTIFICATIV

privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.990/2009 privind procedura internă de avizare a structurilor si a personalului care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară,

în urma analizării reglementărilor comunitare privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare si a următoarelor documente prezentate:

1................................................................................................;

2................................................................................................;

3................................................................................................;

4................................................................................................;

5................................................................................................;

Autoritatea de Management pentru Ex-ISPA propune respingerea cererii................................................................................. (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) cu nr.............din.................privind avizarea structurilor si/sau persoanelor mentionate în anexă.

Propunerea de respingere a cererii se întemeiază pe următoarele considerente:

 

Director general,

..................................

(numele si prenumele)

 

[L.S.]

 

Redactat:.......................................................

(numele, prenumele/functia/data)

Semnătura:.................................

 

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Autoritatea de Management pentru Ex-ISPA

Nr. AM Ex-ISPA.............../................

 

ANEXA

la Documentul justificativ nr.........../.........al Autoritătii de Management pentru Ex-ISPA privind respingerea cererii de eliberare a avizului favorabil

 

LISTA

structurilor si/sau persoanelor pentru care s-a solicitat avizul favorabil, conform Cererii.................................................................................cu nr. ..... din ...........

(denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil)

 

 

 

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care s-a solicitat avizul favorabil (numele si prenumele)

Functia

Structura din care fac parte

(directia generală, directia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 7

 

[Antetul institutiei solicitante]

Nr............din................

 

CERERE

privind avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, pentru aplicarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

Stimate domnule ministru/secretar de stat,

în temeiul dispozitiilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare,

confirm pe propria răspundere că următoarele persoane din cadrul................................................................................... (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare si îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, respectiv că numărul de persoane din structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16 este justificat prin îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009.

În acest sens, vă rugăm să eliberati un aviz favorabil prin care să fie atestat faptul că următoarele structuri si/sau persoane din cadrul..................................................................................................... (denumirea institutiei publice care solicită avizul favorabil) au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare si îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare:

 

 

 

 

Nr. crt.

Persoanele pentru care se confirmă îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1)

(numele si prenumele)

Functia

Structura din care fac parte

(directia generală, directia, serviciul, biroul, compartimentul)

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Persoana de contact din cadrul institutiei noastre, desemnată în acest sens, este doamna/domnul ............................... (telefon................., fax...................., e-mail...................).

 

            Cu stimă,

 

Conducătorul institutiei,

..................................

(numele si prenume)

..................................

(functia)

 

[L. S.]

 

Domnului...................................,

ministrul finantelor publice/secretar de stat


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.