MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 389/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 389            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 9 iunie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

203. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

879. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

204. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale

 

880. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale

 

205. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

881. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

223. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

 

916. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

 

224. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

917. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 504 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 505 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum si a ordonantei de urgentă în ansamblul ei

 

Decizia nr. 507 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. a) si art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Decizia nr. 509 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

120. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

2.201. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria „ansamblu memorial", grupa A, a imobilului Penitenciarul Pitesti - Fosta închisoare a detinutilor politici din municipiul Pitesti, str. Negru Vodă nr. 30, judetul Arges


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Contractul de mandat este acordul de vointă încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administratie, si directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective si criterii de performantă aprobate de către actionari, în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar unic sau majoritar, respectiv de către conducerea ministerelor, autoritătilor publice centrale sau locale în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află, în cazul regiilor autonome."

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul regiilor autonome, obiectivele si criteriile de performantă se aprobă de conducătorii ministerelor, ai autoritătilor publice centrale sau locale, după caz, în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află."

3. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 si 32, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Directorul general/directorul beneficiază de o remuneratie lunară acordată prin contractul de mandat, după cum urmează:

a) la nivelul regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale si societătilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si a autoritătilor publice centrale la care statul este actionar unic sau majoritar, precum si al filialelor acestora, remuneratia nu poate depăsi nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de secretar de stat;

b) la nivelul regiilor autonome, societătilor si companiilor de interes judetean aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităti administrativ-teritoriale judetene, precum si al filialelor acestora, remuneratia nu poate depăsi nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de vicepresedinte al consiliului judetean, respectiv viceprimar al municipiului Bucuresti;

c) la nivelul regiilor autonome, societătilor si companiilor de interes local aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităti administrativ-teritoriale de interes local, precum si al filialelor acestora, remuneratia nu poate depăsi nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de viceprimar.

(2) Directorul general/directorul beneficiază prin contractul de mandat de concediu de odihnă anual si indemnizatia aferentă, diurnă si cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nasterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil unitătii respective.

Art. 32. - (1) Remuneratia lunară a directorului general/directorului stabilită prin contractul de mandat în conditiile art. 31 alin. (1) este unica formă de recompensare în bani a activitătii depuse de persoana respectivă.

(2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice formă, în afara celor prevăzute la art. 31 alin. (2)."

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Remuneratia lunară a directorului general/directorului se diminuează proportional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performantă stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.

(2) În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor si criteriilor de performantă stabilite prin contractul de mandat, la sfârsitul anului sumele retinute conform alin. (1) se restituie directorului general/directorului."

5. La articolul 5, litera c) se abrogă.

6. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Operatorii economici prevăzuti la art. 1 prezintă spre aprobare bugetele de venituri si cheltuieli, după consultarea prealabilă a organizatiilor sindicale."

7. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.

8. La articolul 7, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Indicele productivitătii muncii se poate calcula în unităti fizice pentru activitatea de bază, dacă aceasta reprezintă mai mult de 50% din totalul veniturilor.

(4) Pentru operatorii economici-filiale, a căror activitate depinde de contractele cu societatea-mamă în proportie mai mare de 60%, drepturile salariale se acordă în conditiile prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult decât cresterea acordată pentru societatea-mamă."

9. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru companiile care fac servicii comunitare de utilităti publice definite în Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, se vor elabora si aproba indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, la care se pot adăuga si alti indicatori, la propunerea autoritătilor publice locale în subordinea cărora se află serviciile respective."

Art. II. - Prevederile alin. (1) al art. 31 se aplică până la data de 31 decembrie 2009, contractele de mandat încheiate până la data de 31 decembrie 2008, inclusiv, modificându-se în mod corespunzător.

Art. III. - Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili remuneratiile cuvenite reprezentantilor statului sau ai unitătilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societătilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială.

Art. IV. - (1) Până la data de 31 decembrie 2009, unica formă de remunerare a conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de forma de finantare, aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si ai celor aflate în coordonarea primului-ministru o reprezintă o sumă egală cu indemnizatia prevăzută de lege pentru functia de secretar de stat din ministere, respectiv de subsecretar de stat din ministere, după caz.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice în cauză a căror remuneratie depăseste, la data de 31 decembrie 2008, nivelul indemnizatiei prevăzute de lege pentru functia de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din minister.

Art. V. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 203.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 879.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 222 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 204.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 880.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul

unor operatori economici

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135 din 22 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 iunie 2009.

Nr. 205.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2009.

Nr. 881.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 1 din 22 ianuarie 2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.14 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 iunie 2009.

Nr. 223.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 iunie 2009.

Nr. 916.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 23 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu următorul cuprins:

„- La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

«Imaginea si formatul, consacrate, ale publicatiei „Monitorul Oficial al României" cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.»

- La articolul 5, după litera B se introduce o nouă literă, litera B1, cu următorul cuprins:

«B1. actele birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit legii;».

- La articolul 5, după litera E se introduce o nouă literă, litera E1, cu următorul cuprins:

«E1. deciziile primului-ministru, potrivit legii;»."

2. La articolul I punctul 1, litera H1 a articolului 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„H1. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;".

3. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„P. La articolul 5, litera I se modifică si va avea următorul cuprins:

«I. deciziile pronuntate de Sectiile Unite ale înaltei Curti de Casatie si Justitie, ca urmare a solutionării recursurilor în interesul legii;»."

4. La articolul I punctul 2, litera M se modifică si va avea următorul cuprins:

„M. deciziile si hotărârile Curtii Europene a Drepturilor Omului, pronuntate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;".

5. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 6, după litera D se introduc două noi litere, literele D1 si D2, cu următorul cuprins:

«D1. întrebări adresate de deputati, respectiv de senatori Guvernului, ministrilor sau altor conducători ai organelor administratiei publice la care nu s-a răspuns;

D2. alte acte prevăzute de lege.»"

6. La articolul I, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 31 si 32, cu următorul cuprins:

„31. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 10. -Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I si Partea a ll-a, se înaintează secretarului general al Camerei Deputatilor pe suport hârtie, în copie certificată sub semnătura conducătorului sau a loctiitorului, si pot fi transmise si prin e-mail, în fisier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenti.»

32. La articolul 13 alineatul 2, teza a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

«Republicarea se face potrivit legii.»"

7. La articolul I punctul 4, articolul 152 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 152. - Regia Autonomă «Monitorul Oficial» realizează un produs electronic continând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet si este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent."

8. La articolul I punctul 6, articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părtile I, III-VII, si a celor prevăzute la art. 6 lit. D se suportă de către emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea Regiei Autonome «Monitorul Oficial». Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputatilor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Fac exceptie de la prevederile alin. 1 actele a căror publicare este prevăzută de Constitutie, deciziile primului-ministru si actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a ll-a, ale căror cheltuieli aferente publicării se suportă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» din bugetul propriu."

9. La articolul I, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:

„81. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

«Art. 201. - Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome „Monitorul Oficial", cu exceptia achizitiilor de materii prime, materiale si servicii destinate în exclusivitate operatiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveste interesului public.»"

10. După articolul V se introduce anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 iunie 2009.

Nr. 224.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 iunie 2009.

Nr. 917.


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 504

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Dorin Marcel Narita în Dosarul nr. 2.900/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 2.098D/2008, care are ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Râul Ion Ludusan în Dosarul nr. 2.909/30/2008 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate, pune în discutie, din oficiu, conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.098D/2008 la Dosarul nr. 2.097D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 16 din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 16 octombrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 2.900/30/2008 si nr. 2.909/30/2008, Tribunalul Timis - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Dorin Marcel Narita si Râul Ion Ludusan în cauze ce au ca obiect judecarea actiunilor privind plata unor sume de bani cu titlu de prejudiciu material, formulate împotriva autorilor exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acestora sustin că prevederile art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21 alin. (1), (2) si (3) si art. 24 din Constitutie. Se arată că prevederile legale criticate „pun salariatii în imposibilitate de a contesta legalitatea efectelor juridice ulterioare, întrucât, după încetarea existentei contractului de muncă, ei nu mai pot cere constatarea nulitătii clauzelor nelegale". Aceasta este considerată o îngrădire a accesului la justitie si o discriminare în privinta tratamentului juridic aplicat salariatilor.

Tribunalul Timis - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece modalitatea în care au fost reglementate regulile de procedură din cuprinsul dispozitiilor legale criticate reprezintă optiunea legiuitorului.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât acestea nu instituie privilegii sau discriminări pe criterii arbitrare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 283 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii: „(1) Cererile în vederea solutionării unui conflict de muncă pot fi formulate: [... ] d) pe toată durata existentei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulitătii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;".

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu următoarele texte din Constitutie: art. 15 alin. (1) privind universalitatea, art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitate, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul la justitie, precum si art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 222 din 28 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 28 martie 2008, Curtea Constitutională a retinut că prevederile legale criticate sunt constitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 si 21 din Constitutie. În cuprinsul deciziei s-a retinut, totodată, că „art. 283 din Codul muncii, inclusiv alin. (1) lit. d) al acestui articol, sunt norme care stabilesc o procedură specială, derogatorie, privind termenele de judecată în cazul judecării cererilor referitoare la conflictele de muncă. Modalitatea în care au fost reglementate aceste dispozitii este o optiune a legiuitorului, care a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si urgente, adaptată raporturilor de muncă si exercitării dreptului la muncă. Regulile de procedură prevăzute de aceste dispozitii se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută de norma legală, cu respectarea dispozitiilor art. 16 din Constitutie".

Întrucât până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În legătură cu critica de neconstitutionalitate prin invocarea dispozitiilor art. 24 din Constitutie, Curtea retine că aceasta este neîntemeiată, deoarece părtile aflate în ipoteza normei legale criticate au dreptul să fie asistate de un avocat si, totodată, se bucură de toate garantiile exercitării dreptului la apărare.

În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 20 din Constitutie, Curtea retine că autorul exceptiei nu a indicat nicio normă a unui tratat international privind drepturile omului care să fi fost încălcată prin prevederile legale criticate.

Dispozitiile art. 15 alin. (1) din Constitutie nu au legătură cu criticile formulate în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Dorin Marcel Narita si Râul Ion Ludusan în dosarele nr. 2.900/30/2008 si 2.909/30/2008 ale Tribunalului Timis - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 505

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum si a ordonantei

de urgentă în ansamblul ei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum si a ordonantei de urgentă în ansamblul ei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Five Holding" - S.A. în Dosarul nr. 12.436/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se invocă în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 12 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 12.436/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Five Holding" - S.A. în cauza ce are ca obiect judecarea cauzei comerciale de restituire a unor sume de bani.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 44 si art. 115 alin. (4) din Constitutie, deoarece prevăd doar pentru AVAS beneficiul scutirii de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si orice alte taxe, iar nu si pentru partea adversă.


Autorul exceptiei mai arată că urgenta ce a impus această reglementare nu este motivată si deci nu poate fi justificată de o situatie extraordinară care să impună urgenta scutirii actiunilor judiciare ale AVAS de plata taxei de timbru.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că prevederile legale criticate nu contravin dreptului de proprietate privată ale cărui continut si limite sunt stabilite prin lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 2 iunie 2005, si aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001. Desi autorul exceptiei de neconstitutionalitate face referire în critica sa doar la aceste prevederi, din cuprinsul acesteia rezultă că, în realitate, sunt vizate dispozitiile art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 si ordonanta de urgentă în ansamblul ei, asupra cărora Curtea urmează să se pronunte.

Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 86: „Cererile formulate de A.V.A.S. si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta în orice fel de cauze sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si orice alte taxe."

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 44 privind dreptul de proprietate privată si art. 115 alin. (4) referitor la conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 a mai fost supus controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi critici si aceleasi dispozitii constitutionale. Prin Decizia nr. 1.137 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 16 ianuarie 2008, Curtea, invocând dispozitiile art. 139 alin. (1) din Constitutie, a arătat că „este atributul exclusiv al legiuitorului să prevadă inclusiv scutirea institutiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru si a celorlalte taxe, având în vedere interesul general pe care-l prezintă aceste institutii publice. În plus, această scutire îsi are justificarea în strânsa legătură cu bugetul de stat (alimentat, printre altele, si prin încasarea taxelor judiciare) a actiunilor în justitie promovate de acestea în interes public".

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 în raport de prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie, Curtea constată că este neîntemeiată. Respectarea conditiilor constitutionale ale delegării legislative se analizează prin raportare la prevederile constitutionale în vigoare la data la care Guvernul a adoptat ordonanta de urgentă, si anume art. 114 alin. (4) din Constitutia anterioară revizuirii si republicării. Or, acele dispozitii constitutionale nu instituiau obligatia Guvernului de a motiva urgenta în cuprinsul ordonantei de urgentă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, precum si a ordonantei de urgentă în ansamblul ei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Five Holding" - S.A. în Dosarul nr. 12.436/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 507

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. a) si art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. a) si art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Dumitru Sanda în Dosarul nr. 25.142/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIll-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că asupra acestei exceptii Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 521 din 8 mai 2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 14 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 25.142/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIll-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. a) si art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001, exceptie ridicată de Dumitru Sanda în cauza ce are ca obiect judecarea contestatiei împotriva deciziei de pensionare formulate de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că art. 48 alin. (1) si art. 79 alin. (1) din Legea nr. 164/2001 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 din Constitutie, deoarece reglementările legale prevăd stabilirea în mod discretionar a persoanelor care beneficiază de recalcularea pensiei conform prevederilor art. 48 alin. (1)lit. a) sau art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001, si anume în functie fie de vechimea în serviciu, fie de vechimea avută la data trecerii în rezervă.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIll-a conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că aspectele invocate de către autorul exceptiei se aplică uniform, pentru toti pensionarii, fără să instituie discriminări sau privilegii pe criterii arbitrare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 48 alin. (1) lit. a) si art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Textele de lege criticate, asupra cărora Curtea urmează să se pronunte, au următorul continut:

- Art. 48: „(1) Cuantumul pensiilor militare se actualizează după cum urmează: a) ori de câte ori se majorează solda de grad si/sau solda functiei maxime/salariul de bază al functiei îndeplinite/indemnizatia lunară ale cadrelor militare în activitate, potrivit gradului militar si functiei maxime avute la data trecerii în rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în conditiile prevăzute la art. 22-25, 33 si art. 78 alin. (1). Cadrele militare pot opta pentru baza de calcul cea mai avantajoasă luată în considerare la calculul pensiei; [...]."

- Art. 79: „(1) Pensiile militare stabilite în baza legislatiei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi se recalculează astfel: a) cuantumul pensiei în plată se actualizează, având ca bază de calcul solda lunară brută în vigoare la data aplicării prezentei legi, corespunzătoare functiei maxime exercitate si gradului militar, avute la data trecerii în rezervă, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea institutiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), metodologie conform căreia acordarea gradatiei se va face în raport cu vechimea în serviciu sau cea avută la data trecerii în rezervă; [...]"

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia, Sanda Dumitru, a mai ridicat o exceptie de neconstitutionalitate identică în acelasi dosar. Prin Decizia nr. 521 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008, exceptia a fost respinsă ca neîntemeiată.

Ulterior solutionării în acest fel a exceptiei de neconstitutionalitate, partea a ridicat, în acelasi dosar, aceeasi exceptie, invocând ca si prima dată contrarietatea acelorasi texte cu prevederile art. 16 din Constitutie.


În aceste conditii Curtea, conform jurisprudentei sale, observă că Decizia Curtii Constitutionale nr. 521/2008, referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1) si art. 79 alin. (1) din Legea nr. 164/2001, are autoritate de lucru judecat, obiectul, cauza si părtile fiind aceleasi, atât în cadrul exceptiei anterioare, cât si al exceptiei ce face obiectul prezentei decizii. Astfel, tinând seama de prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora deciziile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii, partea care a invocat exceptia nu o mai poate reitera, întrucât prima hotărâre intră în puterea lucrului judecat si în consecintă exceptia este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. a) si art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, exceptie ridicată de Dumitru Sanda în Dosarul nr. 25.142/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIll-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 509

din 9 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Cristian Răduică în Dosarul nr. 25.698/3/CA/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a Xl-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că prevederile legale criticate nu încalcă niciun text constitutional invocat în sustinerea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 24 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 25.698/3/CA/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a Xl-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 448/2006, exceptie ridicată de Cristian Răduică în cauza ce are ca obiect judecarea actiunii de contencios administrativ referitoare la obligatia de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că art. 42 din Legea nr. 448/2006 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 15, art. 16 alin. (1), art. 47 alin. (2) si art. 50 din Constitutie, deoarece prevăd conditionarea acordării dreptului la asistent personal pentru persoanele cu handicap grav de renuntarea la drepturile prevăzute de art. 61 din Legea nr. 19/2000, renuntare care rezultă din „dreptul la optiune" între dreptul de asigurări sociale si dreptul special al persoanei cu handicap.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a Xl-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.


Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că prevederile legale criticate se aplică tuturor persoanelor aflate în situatia reglementată de ipoteza normei juridice.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008. Din analiza sustinerilor autorului exceptiei, rezultă că, în realitate, este criticat doar alin. (2) al art. 42 din Legea nr. 448/2006, text asupra căruia Curtea urmează să se pronunte.

Textul de lege criticat are următorul continut:

- Art. 42: „(2) Persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizatia pentru însotitor prevăzută la art. 61 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine si în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă."

În sustinerea exceptiei sunt invocate următoarele dispozitii constitutionale: art. 15 privind universalitatea, art. 16 alin. (1) referitor ia egalitatea în drepturi, art. 47 alin. (2) referitor la nivelul de trai si art. 50 privind protectia persoanelor cu handicap.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Potrivit art. 61 din Legea nr. 19/2000, pensionarii de invaliditate încadrati la gradul I de invaliditate au dreptul la o indemnizatie de însotitor.

Dispozitiile art. 50 din Constitutie privind protectia persoanelor cu handicap prevăd că această categorie de persoane se bucură de protectie specială. Or, Legea nr. 448/2006, adoptată tocmai pentru a satisface exigentele impuse de textul constitutional, prevede la art. 3 principiile care stau la baza protectiei persoanelor cu handicap, printre care mentionăm prevenirea si combaterea discriminării, egalizarea sanselor, egalitatea de tratament în ceea ce priveste încadrarea în muncă si ocuparea fortei de muncă. Dispozitiile art. 42 alin. (2) din Legea nr. 448/2006, parte integrantă din această lege, nu numai că nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei, ci se încadrează principiilor mentionate. Faptul că persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizatia pentru însotitor sau pentru asistent personal nu înseamnă anularea dreptului la o indemnizatie de însotitor, cum sustine autorul exceptiei, ci dreptul de optiune al persoanelor cu handicap, ceea ce are o cu totul altă semnificatie. Legiuitorul este liber să stabilească modalitatea de realizare a măsurilor sociale conform vointei sale.

În consecintă, Curtea retine că dispozitiile legale criticate nu încalcă nici prevederile art. 16 si 47 din Constitutie.

Prevederile constitutionale ale art. 15 privind universalitatea nu au incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, exceptie ridicată de Cristian Răduică în Dosarul nr. 25.698/3/CA/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a Xl-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 alin. (1) si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din H.G. nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.048/2009 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Arad Gemi Sport, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială GEMI CENTER - S.R.L., cu sediul în municipiul Arad, judetul Arad, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.049/2009 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Deta Vest, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială CANGURUL - S.R.L., cu sediul în localitatea Jebel, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.050/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Jena sud-est, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială MARMOTIM - S.R.L., cu sediul în municipiul Lugoj, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.051/2009 privind explorarea resurselor de gips din perimetrul Nadăsu, judetele Cluj si Sălaj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială BEGA MINERALE INDUSTRIALE -SA, cu sediul în municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.052/2009 privind explorarea resurselor de granodioritdin perimetrul Dealul Lipova, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială DAMALUC - S.R.L., cu sediul în municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.053/2009 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Sărmal, judetul Brasov, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială GOTIC - SA, cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.054/2009 privind explorarea resurselor de argilă comună din perimetrul Recea Cemacon, judetul Sălaj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială CEMACON - SA, cu sediul în municipiul Zalău, judetul Sălaj, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.055/2009 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Bixad Olt, judetele Covasna si Harghita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Natională a Apelor Minerale - SA, cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.056/2009 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Manisca, judetul Covasna, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială GLOBAL SERV ENERGI - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 10. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.070/2009 privind explorarea resurselor de diabaz din perimetrul Vârfu Mihoc, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială PERGER BAU - S.R.L., cu sediul în municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 11. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.071/2009 privind explorarea resurselor de gnais din perimetrul Dealul Curatu, judetul Sălaj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială ECHIZA TRANS - S.R.L., cu sediul în satul Pestere, comuna Astileu, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 1 iunie 2009.

Nr. 120.

 


MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria „ansamblu memorial", grupa A, a imobilului Penitenciarul Pitesti - Fosta închisoare a detinutilor politici din municipiul Pitesti, str. Negru Vodă nr. 30, judetul Arges

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 15/E din 28 ianuarie 2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) si e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Penitenciarul Pitesti - Fosta închisoare a detinutilor politici din municipiul Pitesti, str. Negru Vodă nr. 30, judetul Arges, se clasează ca monument istoric, categoria „ansamblu memorial", grupa A, cod în Lista monumentelor istorice AG-IV-a-A-20951, cu următoarele componente:

- Pavilionul administrativ, cod AG-IV-m-A-20951.01;

- Pavilionul detinuti - camera 4 spital, cod AG-IV-m-A-20951.02.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Arges va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 20 mai 2009.

Nr. 2.201.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.