MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 399/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 399            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 12 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 703 din 5 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109-2813 si art. 309-316 din Codul de procedură civilă, art. 7-21, art. 22-26 si art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 127/2008

 

Decizia nr. 705 din 5 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

Decizia nr. 706 din 5 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Decizia nr. 707 din 5 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 2 si 4 din Codul de procedură penală

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

62. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul feroviar

 

662. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Sectiei asistentă veterani de război din cadrul Ministerului Apărării Nationale

 

663. - Hotărâre pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare „Carol I" si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia

 

674. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum de interes local, situat în judetul Olt

 

678. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete de teren de 216 m2, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Centura de ocolire a municipiului Craiova - Varianta de Nord"

 

679. - Hotărâre privind trecerea unei constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

550. - Decizie pentru suspendarea domnului Ionită Mircea din functia publică de inspector guvernamental

 

551. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 502/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Sârb Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 235/1997

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 703

din 5 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109-2813 si art. 309-316 din Codul de procedură civilă, art. 7-21, art. 22-26 si art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 127/2008

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea aplicării termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, si a celor ale Legii nr. 127/2008 pentru aprobarea acesteia, exceptie ridicată de Gheorghe Anches, Lucretia Anches, Ioan Oarsa, Veronica Varan, Rodica Livia Negrut, Marcel Serban si Aurica Serban în Dosarul nr. 454/59/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca devenită inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 si ca inadmisibilă a exceptiei ce priveste celelalte dispozitii legale contestate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 454/59/2008, Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea aplicării termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, si a celor ale Legii nr. 127/2008 pentru aprobarea acesteia, exceptie ridicată de Gheorghe Anches, Lucretia Anches, Ioan Oarsa, Veronica Varan, Rodica Livia Negrut, Marcel Serban si Aurica Serban într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni în contencios administrativ împotriva Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată, în esentă, că ordonanta de urgentă criticată este contrară prevederilor art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie, întrucât a fost adoptată în contra intereselor publice si limitează drepturile si libertătile fundamentale, mai exact dreptul la acces liber la justitie.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de autorii acesteia în notele scrise aflate la dosarul cauzei, îl constituie:

- dispozitiile din Codul de procedură civilă cuprinse în art. 149 privind stenografierea dezbaterilor, ale art. 1551 în special alin. 1 privind suspendarea judecătii atunci când se constată că desfăsurarea normală a procesului este împiedicată din vina părtii reclamante, ale art. 109-2813 - Procedura înainte de judecată si ale art. 309-316 - Judecarea recursului;

- dispozitiile art. 7-21, art. 22-26 si art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, privind Procedura de solutionare a cererilor în contenciosul administrativ, respectiv Procedura de executare si Completarea cu dreptul comun;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea aplicării termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 21 decembrie 2007, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 127/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 2 iunie 2008, care stabileste: „Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al


Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, de la care se aplică dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la înregistrarea sedintelor de judecată, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2009."

În conditiile în care instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională numai cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007 si ale Legii nr. 127/2008, fără a se pronunta în niciun fel asupra exceptiei de neconstitutionalitate ce vizează celelalte texte de lege, potrivit jurisprudentei Curtii, aceasta urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost invocată în fata instantei de judecată. Totodată, desi în înscrisurile prin care a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate sunt evidentiate în mod distinct prevederile art. 149 si art. 1551 în special alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea se va pronunta asupra întregului titlu III al Codului de procedură civilă (art. 109-2813), titlu criticat în întregime de autorii exceptiei si care cuprinde si prevederile art. 149 si art. 1551. În consecintă, Curtea retine ca obiect al exceptiei prevederile art. 109-2813 si art.'309-316 din Codul de procedură civilă, art. 7-21, art. 22-26 si art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 127/2008.

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 1 alin. (3)-(5) privind statul român, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 30 alin. (2) care interzice cenzura de orice fel, ale art. 31 privind dreptul la informatie, ale art. 52 alin. (3) privind răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 73 alin. (3) privind domeniile de reglementare prin lege organică, ale art. 115 alin. (4) si (6) privind ordonantele de urgentă, ale art. 124 privind înfăptuirea justitiei, ale art. 126 privind instantele judecătoresti si ale art. 148 alin. (2)-(4) privind obligatiile asumate de statul român în urma aderării la Uniunea Europeană si modul de aplicare a actelor comunitare si a tratatelor de bază ale Uniunii Europene.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

I. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109-2813 si art. 309-316 din Codul de procedură civilă, precum si a celor ale art. 7-21, art. 22-26 si art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, aceasta este nemotivată, autorii exceptiei mentionând doar în mod formal textele constitutionale pretins încălcate, fără a arăta în ce constă contradictia relevată. Se încalcă astfel dispozitiile imperative ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate", astfel încât exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii legale este inadmisibilă.

Simpla enumerare în sustinerea exceptiei a unor prevederi constitutionale pretins încălcate nu este de natură să satisfacă exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. De altfel, în acest sens, Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, cu titlu exemplificativ, retinându-se: Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, Decizia nr. 465 din 17 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008, Decizia nr. 245 din 19 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009.

II. În ceea ce priveste Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 154/2007, prin care s-a dispus prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente până la data de 1 ianuarie 2009, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 127/2008, se constată că aceasta si-a încetat aplicabilitatea. Astfel, termenul de intrare în vigoare a prevederilor art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară referitoare la înregistrarea sedintelor de judecată a fost prorogat până la 1 ianuarie 2010 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 4 noiembrie 2008.

Potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, spre exemplu Decizia nr. 705 din 19 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, si Decizia nr. 335 din 3 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 15 mai 2007, încetarea aplicabilitătii unui act normativ atrage o solutie de inadmisibilitate în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

De altfel, încetarea aplicabilitătii unui act normativ echivalează cu încetarea efectelor sale juridice pentru situatiile care se vor naste ulterior ajungerii sale la termen.

Întrucât, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele mai sus arătate, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109-2813 si art. 309-316 din Codul de procedură civilă, precum si ale art. 7-21, art. 22-26 si art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 va fi respinsă ca inadmisibilă, iar cea care priveste Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 154/2007, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 127/2008, ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109-2813 si art. 309-316 din Codul de procedură civilă, precum si ale art. 7-21, art. 22-26 si art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de GheorgheAnches, LucretiaAnches, Ioan Oarsa, Veronica Varan, Rodica Livia Negrut, Marcel Serban si Aurica Serban în Dosarul nr. 454/59/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal.

II. Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2007, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 127/2008, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 705

din 5 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, exceptie ridicată de Marian Rolf Sîntion în Dosarul nr. 1.986/1/2008 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul exceptiei a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată datorită imposibilitătii apărătorului ales de a se prezenta. Curtea pune în discutie această cerere. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a cererii. Curtea respinge cererea de amânare.

Cauza este în stare de judecată.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 16 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.986/1/2008, înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Exceptia a fost ridicată de Marian Rolf Sîntion, recurent în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 21 din Constitutia României si ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece exclud obligatia Consiliului Superior al Magistraturii de a apăra onoarea si reputatia magistratilor în ipoteza în care acestia exercită, prin delegare, atributii în cadrul altor autorităti publice decât instantele judecătoresti si Ministerul Public.

Instanta de judecată opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, dispozitii care au următorul continut: „Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul si obligatia de a se sesiza si din oficiu pentru a apăra judecătorii si procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenta sau impartialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputatia profesională a judecătorilor si procurorilor."


Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că autorul exceptiei invocă, pe de o parte, aspecte ce tin de aplicarea si interpretarea legii, iar pe de altă parte, aspecte referitoare la continutul eliptic al dispozitiilor criticate. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, exceptie ridicată de Marian Rolf Sîntion în Dosarul nr. 1.986/1/2008 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 706

din 5 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de S.C. Contimpex 1992 S.R.L. în Dosarul nr. 8.061/303/2008 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.061/303/2008, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată.

Exceptia a fost ridicată de S.C. Contimpex 1992 S.R.L., debitoare în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 16 si 21 din Constitutia României, deoarece limitează posibilitătile debitorului de a face dovada netemeiniciei cererii creditorului si îl pun în felul acesta pe debitor într-o situatie de inferioritate fată de creditor.

Instanta de judecată opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul continut: „(1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.

(2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată.

(3) Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depăsi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit întelegerii părtilor.

(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat cu privire la dispozitiile legale atacate, prin raportare la aceleasi critici si dispozitii din Constitutie. Astfel, prin Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de S.C. Contimpex 1992 S.R.L. în Dosarul nr. 8.061/303/2008 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 707

din 5 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 2 si 4 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 2 si 4 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Emanoil Rafael Oancea în Dosarul nr. 2.319/109/2007 al Tribunalului Arges - Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 27 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.319/109/2007, Tribunalul Arges - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 197 alin. 2 si 4 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de Emanoil Rafael Oancea, contestator în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 16, 21 si 24 din Constitutia României, deoarece omit să prevadă sanctiunea nulitătii în cazul încălcării dispozitiilor legale privind sesizarea organelor de urmărire penală.

Instanta de judecată opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 197 alin. 2 si 4 din Codul de procedură penală sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 197 alin. 2 si 4 din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, dispozitii care au următorul continut: „Dispozitiile relative la competenta după materie sau după calitatea persoanei, la sesizarea instantei, la compunerea acesteia si la publicitatea sedintei de judecată sunt prevăzute sub sanctiunea nulitătii. De asemenea, sunt prevăzute sub sanctiunea nulitătii si dispozitiile relative la participarea procurorului, prezenta învinuitului sau a inculpatului si asistarea acestora de către apărător, când sunt obligatorii, potrivit legii, precum si la efectuarea referatului de evaluare în cauzele cu infractori minori. [...]

Încălcarea oricărei alte dispozitii legale decât cele prevăzute în alin. 2 atrage nulitatea actului în conditiile alin. 1, numai dacă a fost invocată în cursul efectuării actului când partea este prezentă sau la primul termen de judecată cu procedura completă când partea a lipsit la efectuarea actului. Instanta ia în considerare din oficiu încălcările, în orice stare a procesului, dacă anularea actului este necesară pentru aflarea adevărului si justa solutionare a cauzei."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul cere, de fapt, completarea legii, fapt care excedează competentei Curtii Constitutionale. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 2 si 4 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Emanoil Rafael Oancea în Dosarul nr. 2.319/109/2007 al Tribunalului Arges - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul feroviar

 

Având în vedere necesitatea accelerării absorbtiei fondurilor comunitare pentru dezvoltarea capacitătilor de infrastructură feroviară publică din portul Constanta, este necesar ca administrarea acelor părti ale infrastructurii feroviare publice implicate în proiect să se poată face de către alte companii nationale care beneficiază de acea finantare, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în baza unui contract de concesiune încheiat, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si necesitatea preluării în totalitate a dispozitiilor aplicabile ale Directivei 2007/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2007 de modificare a Directivei 91/440/CEE a Consiliului privind dezvoltarea căilor ferate comunitare si a Directivei 2001/14/CE privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, situatie apreciată ca fiind un caz exceptional,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (10), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) serviciu de transport feroviar international de călători - serviciul de transport feroviar de călători în cadrul căruia trenul traversează cel putin o frontieră a unui stat membru si al cărui scop principal este acela de a transporta călători între statii aflate în state membre diferite, în cadrul căruia se pot realiza introducerea si/sau scoaterea de vagoane din compunerea trenului, iar diferitele segmente ale acestuia pot avea origini si destinatii diferite, cu conditia ca toate vagoanele să traverseze cel putin o frontieră de stat;".

2. La articolul 1 alineatul (10), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) tranzit - traversarea teritoriului comunitar, realizată fără încărcare sau descărcare de bunuri si/sau fără îmbarcarea ori debarcarea călătorilor pe teritoriul comunitar."

3. La articolul 7 alineatul (2), litera n) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,n) avizează metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice prevăzută în contractul de activitate al companiei nationale care administrează infrastructura feroviară, încheiat cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii potrivit prevederilor art. 37-39;".

4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Părti ale infrastructurii feroviare publice a statului pot fi concesionate, în conditiile legii, si altor companii nationale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu respectarea reglementărilor nationale si comunitare."

5. La articolul 18, alineatele (2) si (21) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii de transport feroviar străini care efectuează transport feroviar sunt acceptati pentru circulatie pe infrastructura feroviară în conditiile legii, acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(21) Operatorilor de transport feroviar străini, care detin o licentă într-un stat membru al Uniunii Europene conform legislatiei aplicabile în Comunitate, li se acordă dreptul de acces, în conditii echitabile, pe infrastructura feroviară din România, în scopul exploatării oricărui tip de serviciu de transport feroviar de marfă."

6. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

„Art. 181. - (1) începând cu 1 ianuarie 2010, operatorii de transport feroviar din statele membre ale Uniunii Europene au drept de acces la infrastructura feroviară din România în scopul furnizării serviciului de transport feroviar international de călători, astfel:

a) pe parcursul derulării serviciului de transport feroviar international de călători, acestia au dreptul să îmbarce călători din orice statie situată pe ruta internatională respectivă si să îi debarce în altă statie, inclusiv în statii situate pe teritoriul aceluiasi stat;

b) în cazul în care în România ponderea transportului feroviar international de călători constituie mai mult de jumătate din cifra aferentă fluctuatiei călătorilor clienti ai operatorilor de transport feroviar, dreptul de acces al operatorilor străini se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2012;

c) în urma unei solicitări înaintate de autoritătile competente si/sau de operatorii de transport feroviar, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, înfiintat în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, trebuie să stabilească dacă scopul principal al serviciului prestat este acela de a transporta călători între statii situate în state membre diferite.

(2) Dacă între un punct de plecare si o destinatie există unul sau mai multe contracte de servicii publice, dreptul de acces la serviciile prevăzute la alin. (1) poate fi limitat prin hotărâre a Guvernului, astfel:

a) o astfel de limitare nu trebuie să aibă ca efect restrângerea dreptului de îmbarcare a călătorilor în orice statie situată pe ruta unui serviciu international si de debarcare a acestora în altă statie, inclusiv în statiile situate în acelasi stat membru, cu exceptia cazului în care exercitarea acestui drept ar periclita echilibrul economic al unui contract de servicii publice;


b) în urma unei solicitări din partea autoritătii sau autoritătilor competente care a/au încheiat contractul de servicii publice, precum si a oricărei alte autorităti competente interesate, care are dreptul de a limita accesul, în întelesul prezentului articol, al administratorului infrastructurii sau al operatorului de transport feroviar care execută contractul de servicii publice, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar trebuie să stabilească, pe baza unei analize economice obiective si a unor criterii predeterminate, dacă echilibrul economic respectiv ar fi periclitat;

c) autoritătile competente si operatorii de transport feroviar care prestează aceste servicii publice trebuie să pună la dispozitia Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar informatiile necesare, în limite rezonabile, pentru a putea lua o decizie;

d) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar analizează informatiile puse la dispozitie, cu consultarea tuturor părtilor implicate, si informează părtile cu privire la decizia sa motivată în termen de 30 de zile si, în orice caz, în maximum două luni de la primirea tuturor informatiilor relevante;

e) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar prezintă motivele deciziei sale si specifică termenul si conditiile în care autoritatea sau autoritătile competentă/competente în materie, administratorul infrastructurii, operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice ori operatorul de transport feroviar care solicită accesul pot contesta decizia, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Dreptul de îmbarcare si de debarcare a călătorilor în statiile situate pe teritoriul României pe ruta unui serviciu de transport international de călători poate fi limitat în cazul în care a fost acordat dreptul exclusiv de a transporta călători între statiile respective conform unui contract de concesiune atribuit înainte de 4 decembrie 2007, pe baza unei proceduri competitive de atribuire, desfăsurată în conditii de competitivitate si echitate si în conformitate cu principiile aplicabile de drept comunitar. Această limitare poate continua pe durata initială a contractului, dar nu mai mult de 15 ani.

(4) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă nu impun acordarea, înainte de 1 ianuarie 2010, a dreptului de acces prevăzut la alin. (1) operatorilor de transport feroviar si filialelor lor controlate direct sau indirect, care detin licentă de transport feroviar într-un stat membru în care nu sunt acordate drepturi de acces similare.

(5) Deciziile prevăzute la alin. (2), (3) si (4) sunt supuse controlului judecătoresc, în conformitate cu Legea nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea responsabilă pentru transportul feroviar de călători aplică un tarif operatorilor de transport feroviar care oferă servicii pentru călători pentru exploatarea rutelor care intră în competenta autoritătii respective, între două statii pe teritoriul national, în următoarele conditii:

a) operatorilor de transport feroviar care oferă servicii de transport feroviar intern sau international de călători le este aplicat acelasi tarif pentru exploatarea rutelor care intră în competenta autoritătii respective;

b) tariful se stabileste prin hotărâre a Guvernului, atunci când conditiile de dezvoltare a pietei de transport feroviar international de călători o impun;

c) tariful are scopul de a compensa autoritatea pentru obligatiile de serviciu public stabilite în contracte de servicii publice atribuite potrivit prevederilor în vigoare;

d) venitul obtinut din aceste tarife si plătit cu titlu de compensatie nu poate depăsi ceea ce este necesar pentru a acoperi în tot sau în parte costurile ocazionate de executarea obligatiilor de serviciu public relevante, tinându-se cont de încasările pertinente si de un nivel rezonabil de profit pentru executarea obligatiilor respective;

e) tariful se stabileste potrivit legislatiei nationale si comunitare în vigoare, cu respectarea principiilor echitătii, transparentei, nediscriminării si proportionalitătii între pretul mediu al serviciului pentru călător si nivelul tarifului perceput. Tarifele totale percepute în temeiul prezentului alineat nu trebuie să pericliteze viabilitatea economică a serviciului de transport feroviar international de călători căruia îi sunt aplicate;

f) informatiile necesare în vederea identificării originii si utilizării tarifelor trebuie să fie păstrate de către autoritătile competente si vor fi puse la dispozitia Comisiei Europene.

(7) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciului de transport feroviar de călători prestat în tranzit, care începe si se încheie în afara teritoriului comunitar."

7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Operatorii de transport feroviar, licentiati să efectueze transporturi publice ori în interes propriu, de marfă si/sau de călători, folosind capacitătile infrastructurii feroviare, plătesc un tarif de utilizare a acesteia, calculat conform metodologiei de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, prevăzută în contractul de activitate al companiei nationale care administrează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii potrivit prevederilor art. 37-39."

8. La articolul 37 alineatul (2), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice."

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) operatiuni de transport sub forma serviciilor feroviare care sunt prestate în tranzit pe teritoriul comunitar."

2. La articolul 2, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

,,r) tranzit - traversarea teritoriului comunitar, realizată fără încărcare ori descărcare de bunuri si/sau fără îmbarcarea ori debarcarea călătorilor pe teritoriul national."

3. La articolul 13, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) si (8), cu următorul cuprins:

„(7) în cazul în care un operator de transport feroviar intentionează să solicite o capacitate de infrastructură în vederea prestării unui serviciu de transport international de călători, acesta trebuie să informeze administratorul de infrastructură si Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar.

(8) Pentru a înlesni evaluarea scopului serviciului international de a transporta călători între statii situate în state membre diferite, precum si a potentialului impact economic asupra contractelor de servicii publice existente, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar trebuie să se asigure că sunt informate toate autoritătile competente care au atribuit un serviciu de transport feroviar de călători definit într-un contract


de servicii publice, toate celelalte autorităti competente interesate, care au dreptul de a limita accesul, precum si operatorii de transport feroviar care execută contractul de servicii publice pe trasa alocată serviciului public de transport feroviar international de călători."

4. La articolul 17, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Acordul-cadru se încheie, în principiu, pe o durată de 5 ani si poate fi prelungit pentru perioade egale cu durata initială, în anumite situatii, administratorul infrastructurii poate conveni asupra unei perioade mai scurte sau mai lungi, orice perioadă mai lungă de 5 ani trebuie justificată prin existenta unor contracte comerciale ori investitii specializate sau riscuri, astfel:

a) pentru serviciile care utilizează o infrastructură specializată prevăzute la art. 24 si care necesită investitii substantiale si pe termen lung, justificate în mod corespunzător de către solicitant, acordul-cadru poate avea o durată de 15 ani;

b) orice termen mai lung de 15 ani poate fi permis doar în situatii exceptionale, în special în cazul unor investitii de mare anvergură si pe termen lung si mai ales în situatia în care aceste investitii fac obiectul unor angajamente contractuale, inclusiv al unui plan multianual de amortizare, situatie în care cerintele solicitantului pot viza descrierea amănuntită a caracteristicilor capacitătii respective, inclusiv frecventa, volumul si calitatea traseelor, care urmează să fie puse la dispozitia solicitantului pe durata acordului-cadru;

c) administratorul infrastructurii poate reduce capacitătile de infrastructură care, pe o perioadă de cel putin o lună, au fost utilizate sub pragul stabilit potrivit prevederilor art. 27;

d) începând cu 1 ianuarie 2010, acordul-cadru se elaborează pe o perioadă de 5 ani si poate fi prelungit o singură dată, pe baza caracteristicilor capacitătii utilizate de către solicitantii care exploatează serviciile înaintea datei de 1 ianuarie 2010, cu scopul de a tine cont de investitiile specializate sau de existenta contractelor comerciale. Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este responsabil cu autorizarea intrării în vigoare a unui astfel de acord."

5. La articolul 30, după alineatul (1) se introduc sase noi alineate, alineatele (11)-(16), cu următorul cuprins:

„(11) Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere functional de orice autoritate competentă implicată în atribuirea unui contract de servicii publice.

(12) Presedintele si membrii Consiliului de supraveghere nu se subordonează ierarhic din punct de vedere administrativ în

ceea ce priveste exercitarea atributiilor specifice functiei de membru în Consiliul de supraveghere.

(13) Mandatul presedintelui si al membrilor Consiliului de supraveghere este de 5 ani si poate fi reînnoit.

(14) Mandatul presedintelui si al membrilor Consiliului de supraveghere încetează în următoarele situatii:

a) în situatia imposibilitătii de a-si îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;

b) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) prin demisie;

d) prin deces;

e) la expirarea sa.

(15) Hotărârea de revocare din functie a membrilor Consiliului de supraveghere poate fi atacată la instantele de contencios administrativ sau instantele competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data aducerii ei la cunostinta persoanei revocate.

(16) Membrii ale căror mandate au expirat rămân în functie până la numirea succesorilor lor."

Art. III. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se va adopta o hotărâre a Guvernului de modificare si completare a Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, atributiile si finantarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, care va reglementa conflictul de interese si regimul incompatibilitătilorîn exercitarea atributiilor membrilor Consiliului de supraveghere în domeniul feroviar.

Prezenta ordonantă de urgentă preia în totalitate dispozitiile Directivei 2007/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2007 de modificare a Directivei 91/440/CEE a Consiliului privind dezvoltarea căilor ferate comunitare si a Directivei 2001/14/CE privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 315 din 3 decembrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 62.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Sectiei asistentă veterani de război din cadrul Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (2) din Legea nr. 303/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul Ministerului Apărării Nationale se constituie Sectia asistentă veterani de război, denumită în continuare SAVR, ca autoritate învestită cu responsabilitatea coordonării, la nivel national, a problematicii veteranilor, invalizilor si văduvelor de război.

Art. 2. - În scopul îndeplinirii responsabilitătii prevăzute la art. 1, SAVR se învesteste cu următoarele atributii:

a) formulează propuneri privind initierea, avizarea si promovarea proiectelor de acte normative ce privesc problematica veteranilor, invalizilor si văduvelor de război si monitorizează modul de aplicare a legislatiei specifice;

b) participă la procesul de planificare a fondurilor necesare pentru asigurarea drepturilor ce se cuvin veteranilor, invalizilor si văduvelor de război, precum si pentru desfăsurarea unor activităti ale structurilor asociative ale veteranilor de război, care, potrivit legii, pot beneficia de finantare de la bugetul de stat;

c) monitorizează modul în care sunt rezolvate problemele veteranilor, invalizilor si văduvelor de război de către structurile guvernamentale si neguvernamentale cu responsabilităti în domeniu, fiind abilitată să solicite si să primească informatii si documente specifice, în conditiile legii, de la institutiile care au responsabilităti în acest sens;

d) initiază si coordonează analize periodice ale cadrului legislativ si institutional privind problematica veteranilor, invalizilor si văduvelor de război, împreună cu celelalte autorităti ale administratiei publice care au responsabilităti în domeniu, în scopul optimizării sistemului de asigurare a drepturilor specifice;

e) mentine un dialog sistematic si mediază o relationare eficientă între autoritătile statului si structurile asociative ale veteranilor de război, acordând acestor asociatii asistenta de specialitate necesară;

f) participă la procesul de elaborare, promovare si implementare a unor programe de sprijin social destinate veteranilor, invalizilor si văduvelor de război care se află în dificultate din cauza vârstei înaintate sau a stării de sănătate, cooperând cu institutiile publice specializate si cu organizatiile neguvernamentale ce au în responsabilitate această problematică;

g) participă la procesul de organizare a unor festivităti comemorative si de cinstire a eroilor sau la alte asemenea evenimente ce presupun implicarea veteranilor de război;

h) initiază si derulează schimburi de experientă sau alte asemenea actiuni cu structuri similare din alte state, pentru îmbunătătirea si diversificarea activitătii privind veteranii, invalizii si văduvele de război.

Art. 3. - (1) Personalul SAVR se asigură prin redistribuirea unor functii din cadrul Serviciului reconversie profesională, asistentă veterani si postcarieră personal militar, din subordinea Directiei management resurse umane a Ministerului Apărării Nationale.

(2) Functiile prevăzute la alin. (1) pot fi transformate, cu aprobarea ministrului apărării nationale, în conditiile legii, în functii militare sau civile, în raport cu noile atributii.

(3) Structura organizatorică a SAVR si statul de functii se aprobă de către ministrul apărării nationale.

Art. 4. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale SAVR se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 662.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare „Carol I" si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Natională de Apărare „Carol I" si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 11 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) În activitatea didactică si stiintifică, Universitatea Natională de Apărare «Carol elaborează, editează si tipăreste, cu finantare din fonduri de la bugetul de stat sau din alte fonduri constituite conform legii, publicatii stiintifice specifice, asimilate, potrivit legii, bunurilor de cultură scrisă, destinate nevoilor proprii sau altor beneficiari externi, si le difuzează fără plată sau contra cost la persoane juridice de drept public sau privat, precum si la persoane fizice, din tară si din străinătate, conform normelor legale.

(3) Sumele încasate din difuzarea contra cost a publicatiilor stiintifice specifice, prevăzute la alin. (2), editate si tipărite cu fonduri de la bugetul de stat, se fac venit la bugetul de stat.

(4) Normele de tipărire si de difuzare a publicatiilor stiintifice se stabilesc prin ordin al ministrului apărării nationale."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 663.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum de interes local, situat în judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum de interes local, situat în judetul Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul

administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 674.

 


ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului de interes local care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale, situat în judetul Olt

 

Indicativul propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine-destinatie)

Lungime - km -

Provine din:

DC 161 A

DJ 643 - satul Dobrun - DE 416 - DE 379 - DE 18 - DE 333 - Râul Oltet - Ulită sătească Panduru - DC 161

0+000-3+538

3,538

DE 416 DE 379 DE 18 DE 333 Râul Oltet Ulită sătească Panduru

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete de teren de 216 m2, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Centura de ocolire a municipiului Craiova - Varianta de Nord"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete de teren de 216 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Centura de ocolire a municipiului Craiova - Varianta de Nord".

(2) Suprafata de teren dată în administrare potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 678.

 


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafetei de teren de 216 m2 care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Centura de ocolire a municipiului Craiova - Varianta de Nord"

 

Locul unde este situat terenul care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale terenului

Str. Rozelor, municipiul Craiova, judetul Dolj

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale - S.A.

imobil 3155 - partial cod 8.29.09

nr. MFP 103876

Suprafată -216 m2

Categoria de folosintă: curti - constructii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia

 

Având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea pozitiei M.F.P. nr. 112243 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, prin operarea modificărilor intervenite în urma efectuării actualizării valorii imobilului, conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române, situată în comuna Forotic, judetul Caras-Severin, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia, în conditiile legii.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 679.

 


ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei care trece din domeniul publicai statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Române în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia

 

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar a imobilului

- lei -

Număr de inventar atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Comuna Forotic nr. 150, judetul Caras-Severin

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin

1 clădire parter

Suprafata construită - 124 m2

60.181,77

112.243 (partial)

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru suspendarea domnului Ionită Mircea din functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.119/2009 privind numirea domnului Ionită Mircea în functia de director coordonator adjunct în cadrul Centrului Judetean de Plăti si Interventie pentru Agricultură Prahova,

în conformitate cu dispozitiile art. III alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii administratiei publice,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 95 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ionită Mircea, inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 550.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 502/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Sârb Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 502/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Sârb Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului

General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 aprilie 2009, se modifică si va avea următorul continut:


„Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sârb Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Bihor, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 551.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 235/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 si 132 bis din 26 iunie 1997, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexă, în loc de: „Mirian D. Traian"se va citi: „Mirion D. Traian".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.