MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 412/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 412            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 16 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII

 

            2. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-27 iunie 2009

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 711 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

            Decizia nr. 712 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 pct. 39 si art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

            Decizia nr. 713 din 7 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (2) si art. 60 alin. (4) si (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            65. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare

 

            696. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Rasirom"

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            564. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Constanta Pană, secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

            649. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea


 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-27 iunie 2009

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,

 

presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Pe durata absentei din tară a presedintelui Senatului, în perioada 21-27 iunie 2009, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Alexandru Peres, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iunie 2009.

Nr. 2.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 711

din 7 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, exceptie ridicată de Ministerul Justitiei în Dosarul nr. 47.338/3/2007 ai Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, având în vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.325/2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 iunie 2008 pronuntată în Dosarul nr. 47.338/3/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, exceptie ridicată de Ministerul Justitiei în cauza ce are ca obiect judecarea unor cereri privind drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 este neconstitutional, în raport cu dispozitiile art. 1 alin. (4), art. 126 alin. (6) si art. 146 lit. a) si c) din Constitutie, „în măsura în care este interpretat în sensul că se dă în căderea Consiliului National pentru Combaterea Discriminării atributia de a retine încălcarea principiului egalitătii în fata legii prin examinarea si cenzurarea solutiilor cuprinse în legi, ordonante si acte administrative cu caracter normativ".

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că prevederile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 sunt neconstitutionale, în măsura în care sunt interpretate că ele conferă Consiliului National pentru Combaterea Discriminării prerogativa de a anula sau refuza aplicarea unor acte normative, considerând că sunt discriminatorii.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, cu referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.325/2008.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, dispozitii care au următorul continut:

(1) Persoana care se consideră discriminată poate sesiza Consiliul în termen de un an de la data săvârsirii faptei sau de la data la care putea să ia cunostintă de săvârsirea ei.

(2) Consiliul solutionează sesizarea prin hotărâre a Colegiului director prevăzut la art. 23 alin. (1).

(3) Prin cererea introdusă potrivit alin. (1), persoana care se consideră discriminată are dreptul să solicite înlăturarea consecintelor faptelor discriminatorii si restabilirea situatiei anterioare discriminării.

(4) Colegiul director al Consiliului dispune măsurile specifice constatării existentei discriminării, cu citarea obligatorie a părtilor. Citarea se poate face prin orice mijloc care asigură confirmarea primirii. Neprezentarea părtilor nu împiedică solutionarea sesizării.

(5) Actiunea de investigare întreprinsă de Colegiul director se desfăsoară la sediul institutiei sau în alt loc stabilit de acesta.

(6) Persoana interesată are obligatia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare. În fata Colegiului director se poate invoca orice mijloc de probă, inclusiv înregistrări audio si video sau date statistice.

(7) Hotărârea Colegiului director de solutionare a unei sesizări se adoptă în termen de 90 de zile de la data sesizării si cuprinde: numele membrilor Colegiului director care au emis hotărârea, numele, domiciliul sau resedinta părtilor, obiectul sesizării si sustinerile părtilor, descrierea faptei de discriminare, motivele de fapt si de drept care au stat la baza hotărârii Colegiului director, modalitatea de plată a amenzii, dacă este cazul, calea de atac si termenul în care aceasta se poate exercita.

(8) Hotărârea se comunică părtilor în termen de 15 zile de la adoptare si produce efecte de la data comunicării.

(9) Hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanta de contencios administrativ, potrivit legii.

(10) Hotărârile emise potrivit prevederilor alin. (2) si care nu sunt atacate în termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că au fost încălcate dispozitiile art. 1 alin. (4) referitoare la egalitatea în fata legii, ale art. 126 alin. (6) privind controlul judecătoresc al actelor administrative si ale art. 146 lit. a) si c) referitoare la atributiile Curtii Constitutionale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

I. În ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate formulate în cauză, Curtea retine că prin Decizia nr. 997/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008, s-a pronuntat din perspectiva acelorasi critici de neconstitutionalitate cu cele existente în cauza de fată. Prin această decizie a fost admisă exceptia de neconstitutionalitate, constatându-se că dispozitiile art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare sunt neconstitutionale, în măsura în care sunt interpretate în sensul că acordă Consiliului National pentru Combaterea Discriminării competenta ca, în cadrul activitătii sale jurisdictionale, să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, si să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că - în ceea ce priveste dispozitiile art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 - sunt aplicabile prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, referitoare la inadmisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate în cazul în care prevederile supuse controlului de constitutionalitate au fost constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară. Întrucât încheierea Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal prin care a fost sesizată Curtea Constitutională este din 23 iunie 2008, iar decizia Curtii Constitutionale prin care a fost admisă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (3) a fost publicată la data de 18 noiembrie 2008, exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii de lege a devenit inadmisibilă.

II. Curtea constată că asupra prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 s-a mai pronuntat, însă din perspectiva altor critici de neconstitutionalitate decât cele existente în cauza de fată, prin Decizia nr. 1.325 din 4 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 23 decembrie 2008, decizie prin care a fost admisă exceptia de neconstitutionalitate, constatându-se că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare sunt neconstitutionale în măsura în care din acestea se desprinde întelesul că instantele judecătoresti au competenta să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, si să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.

Tinând cont de acestea, Curtea constată că în cauză nu sunt aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, referitoare la inadmisibilitatea exceptiei în cazul în care prevederile supuse controlului de constitutionalitate au fost constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară, deoarece criticile autorului exceptiei sunt diferite fată de cele avute în vedere în Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.325/2008.

În consecintă, analizând criticile formulate referitoare la alin. (1), (2), (4) - (10) ale art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, Curtea retine că acestea sunt neîntemeiate, asa cum a statuat prin Decizia nr. 997/2008.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, exceptie ridicată de Ministerul Justitiei în Dosarul nr. 47.338/3/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1), (2), (4)-(10) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 712

din 7 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 pct. 39 si art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 pct. 39 si art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Metal Invest Grup" - S.R.L. din Dărmănesti în Dosarul nr. 7.506/212/2008 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 2 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.506/212/2008, Judecătoria Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 pct. 39 si art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Metal Invest Grup" - S.R.L. din Dărmănesti în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii contraventionale formulate de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia consideră că prevederile art. 8 pct. 39 si art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 si art. 53 din Constitutie, deoarece la situatii egale trebuie să existe un tratament egal pentru toti conducătorii auto.

Judecătoria Constanta - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 pct. 39 si art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007. Aceste prevederi legale au următorul cuprins:

- Art. 8 pct. 39: „Constituie contraventii următoarele fapte:[...] 39. nerespectarea perioadei minime de odihnă într-un interval de 24 de ore cu până la 3 ore;[...]".

Dispozitiile art. 9 alin. (1) din ordonantă prevăd modalitatea de sanctionare a contraventiilor prevăzute la art. 8.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că au fost încălcate dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi si în art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, aceasta reglementează cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operatiuni de transport rutier. Or, este evident că această categorie de conducători auto se află într-o situatie specială, diferită de ceilalti conducători auto, fiind justificată măsura prevăzută de textul legal criticat.

În consecintă, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor art. 16 din Constitutie, întrucât, asa cum a statuat în mod constant în jurisprudenta sa, principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, iar la situatii diferite tratamentul nu poate fi decât diferit.

În ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 53 din Constitutie, Curtea retine că si acestea sunt neîntemeiate, deoarece textul constitutional se referă la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti fundamentale, iar dispozitiile criticate instituie o sanctiune pentru nerespectarea unei prevederi legale, ceea ce nu poate fi considerată o restrângere a exercitiului unui drept sau libertăti fundamentale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 pct. 39 si art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Metal Invest Grup" - S.R.L. din Dărmănesti în Dosarul nr. 7.506/212/2008 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 713

din 7 mai 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (2) si art. 60 alin. (4) si (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (2) si art. 60 alin. (4) si (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, exceptie ridicată, din oficiu, de către Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 1.889/36/2008.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.889/36/2008, Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (2) si art. 60 alin. (4) si (5) din Legea nr. 567/2004, exceptie ridicată de instanta de judecată din oficiu în cauza ce are ca obiect judecarea cererilor de drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate instanta de judecată sustine că prevederile art. 91 alin. (2) si art. 60 alin. (4) si (5) din Legea nr. 567/2004 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1) si art. 53 din Constitutie, deoarece „prin mentinerea salariilor de încadrare pentru grefierii dactilografi, reîncadrati ca grefieri, acest personal a primit salarii mai mici decât grefierii de sedintă, desi prestau aceeasi muncă".

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 91 alin. (2) si art. 60 alin. (4) si (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, modificată si completată prin Legea nr. 17/2006, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 48 din 19 ianuarie 2006, care au următorul continut:

- Art. 60 alin. (4) si (5): „(4) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate, a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul instantelor judecătoresti, parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul Ministerului Justitiei, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri se stabileste prin lege specială.

(5) Până la intrarea în vigoare a legii speciale de salarizare, rămân aplicabile în continuare dispozitiile legale referitoare la salarizarea personalului prevăzut la alin. (4).";

- Art. 91 alin. (2): „(2) Grefierii dactilografi ale căror posturi au fost transformate în posturi de grefieri urmează să fie salarizati corespunzător legii speciale de salarizare. Tehnicienii criminalisti din cadrul parchetelor sunt asimilati grefierilor. [...]"

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că au fost încălcate dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 64/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 martie 2009, s-a mai pronuntat asupra acelorasi dispozitii de lege, prin raportare la aceleasi texte constitutionale. Cu acel prilej, a retinut că sustinerea autorului exceptiei nu poate fi primită, deoarece art. 91 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 stabileste doar că grefierii dactilografi ale căror posturi au fost transformate în posturi de grefieri urmează să fie salarizati corespunzător legii speciale de salarizare. De asemenea, potrivit art. 60 alin. (4) si (5) din lege, salarizarea personalului auxiliar de specialitate se stabileste prin lege specială, fără a se putea retine existenta vreunei discriminări între cele două categorii de grefieri.

În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 53 din Constitutie în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea a constatat că aceste reglementări nu sunt incidente în cauză, deoarece nu poate fi vorba despre restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale.

Întrucât în cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să modifice jurisprudenta Curtii, solutia pronuntată în această decizie si considerentele care au stat la baza ei sunt valabile si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (2) si art. 60 alin. (4) si (5) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, exceptie ridicată, din oficiu, de către Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale în Dosarul nr. 1.889/36/2008.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 mai 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent

Ioana Marilena Chiorean

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare

 

Prin Scrisoarea Comisiei Europene SANCO/B4/GK/ym(2008) D/240145 din 1 octombrie 2008 sunt semnalate o serie de probleme cu privire la măsurile nationale de transpunere a Directivei 2002/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distantă a serviciilor financiare de consum si de modificare a Directivei 90/619/CEE si a directivelor 97/7/CE si 98/27/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 271 din 9 octombrie 2002, modificată si completată prin Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2005, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 149 din 11 iunie 2005.

Analizând observatiile Comisiei Europene, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, în colaborare cu Departamentul pentru Afaceri Europene, a constatat că transpunerea art. 1 alin.(2), art. 2 lit (g), art. 3 alin. (1) pct.1 lit. (c), art. 3 alin. (1) pct. 2 lit. (g), art. 3 alin. (1) pct. 3 lit. (c) si (g), art. 3 alin. (3) lit. (b), art. 4 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din directivă este întemeiată, astfel încât a fost luată decizia de modificare a actului normativ national, iar decizia de modificare a fost comunicată Comisiei, stabilind ca termen de adoptare si notificare a măsurilor respective sfârsitul semestrului I al anului 2009.

Având în vedere demararea de către Comisie a unei examinări a măsurilor nationale de transpunere a Directivei sus-mentionate, se impune adoptarea unor măsuri ce vizează interesul general si imediat pe calea ordonantei de urgentă, pentru reglementarea situatiei.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 13 mai 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) În cazul contractelor pentru servicii financiare care includ un contract initial de prestări servicii, urmat în timp de executarea unor operatiuni financiare succesive sau a unei serii de operatiuni distincte de aceeasi natură, care pot fi considerate ca formând un întreg, indiferent dacă acestea fac obiectul unui singur contract sau al mai multor contracte succesive, denumite în continuare operatiuni, prevederile prezentei ordonante se aplică numai contractului initial.

(2) În cazul în care nu există un contract initial de prestări servicii în sensul celui prevăzut la alin. (1), dar între aceleasi părti contractuale se execută, esalonat în timp, operatiuni succesive sau operatiuni distincte de aceeasi natură, prevederile art. 4-6 se aplică numai în momentul în care se execută prima operatiune.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2), în cazul în care timp de peste un an nu se execută nicio operatiune de aceeasi natură, următoarea operatiune pusă în executare va fi considerată ca fiind prima dintr-o nouă serie de operatiuni, dispozitiile art. 4-6 aplicându-se în mod corespunzător."

2. La articolul 3, litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) operator sau furnizor de comunicatie - orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, a cărei activitate profesională, economică sau comercială constă în a pune la dispozitia furnizorilor definiti la lit. c) una sau mai multe tehnici de comunicatie la distantă."

3. La articolul 4 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) denumirea intermediarului, calitatea în care acesta actionează în relatia cu consumatorul, adresa sediului social sau, după caz, domiciliul stabil al acestuia si modalitătile de contactare a acestuia, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, registrul comertului în care este înregistrat si codul unic de înregistrare, atunci când consumatorul tratează cu un intermediar;".

4. La articolul 4 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) orice cost suplimentar contractat de consumator, rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distantă, dacă se percep de către furnizor astfel de costuri aditionale."

5. La articolul 4 alineatul (3), literele c) si g) vor avea următorul cuprins:

,,c) informarea privind dreptul părtilor de a rezilia contractul înainte de termen sau de denuntare unilaterală a contractului, în temeiul unei clauze contractuale, dar în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 9, inclusiv informarea cu privire la orice penalităti impuse prin contract în astfel de cazuri;

g) În ce limbă sau în care dintre limbile oficiale ale unui stat sunt formulati termenii si conditiile contractuale, informatiile prealabile prevăzute la art. 4 si 5, care va/vor fi limba sau limbile în care furnizorul a convenit de comun acord cu consumatorul să comunice pe durata derulării contractului la distantă."

6. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cu conditia obtinerii consimtământului expres al consumatorului, furnizorul trebuie să prezinte numai următoarele informatii:".

7. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care în legislatia natională care transpune prevederi comunitare există dispozitii care reglementează serviciile financiare, precum si care contin conditii de informare prealabilă, suplimentare fată de cele mentionate la art. 4 alin. (1)-(4), acestea se aplică în continuare."

8. La articolul 11 alineatul (2), literele c), d) si e) se abrogă.

9. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) În cazul exercitării dreptului de denuntare unilaterală a contractului conform art. 9, consumatorului îi poate fi solicitată achitarea, fără întârzieri nejustificate, doar a cheltuielilor aferente serviciului deja furnizat, în conformitate cu clauzele contractuale. Executarea contractului poate începe numai după ce consumatorul si-a dat consimtământul în acest sens."


Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 13 mai 2008, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii,

comertului si mediului de afaceri,

Constantin Nită

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Marcel Bogdan Pandelică

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 iunie 2009.

Nr. 65.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Rasirom"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informatii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea

Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informatii, cu avizele Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Rasirom" va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 696.


 

ANEXĂ

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Regia Autonomă RASIROM

Str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: 7061781

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr.rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)

1

28909

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care

2

28709

 

 

a) productia vândută

3

28411

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

294

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,din care:

5

 

 

 

- subventii, cf.preved. legale în vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

0

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

4

 

2.

Venituri fi na ncia re-total, din care:

10

200

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

200

 

 

d) aite venituri financiare

14

 

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.46+rd.49)

16

27459

 

1.

Cheltuieli de exploata re-total, din care :

17

27314

 

 

a) cheltuieli materiale

18

12295

 

 

b) aite cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

386

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

251

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care :

21

6394

 

 

-salarii

22

4309

 

 

-contracte de mandat

23

165

 

 

-cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care :

24

1239

 

 

-cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

917

 

 

-cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

33

 

 

-cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

289

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care :

28

681

 

 

-cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet, ulterioare, din care:

29

83

 

 

-tichete de cresă potrivit Legii nr.193/ 2006 cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

253

 

 

-tichete de masa

33

345


 

 

- tichete de vacantă

34

0

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

474

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare , din care :

36

7514

 

 

-cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

36

7471

 

 

-cheltuieli de protocol, din care:

38

26

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/ 2006 cu modificările si completările ulterioare

39

 

 

 

-cheltuieli de reclamă si publicitate

40

107

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclame si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de piete existente sau noi potrivit Legii nr.193/ 2006 cu modificările si completările ulterioare

42

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

43

12

 

 

-alte cheltuieli din care :

44

43

 

 

-taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

 

 

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

47

145

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

45

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

100

 

3.

Cheltuieli extraordinare

50

 

III.

 

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

51

1450

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

52

232

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care :

53

1218

 

1.

Rezerve legale

54

 

 

2.

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

55

 

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare ptproiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plătii dobânzilor.comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege*

58

 

 

6

Profit contabil după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 si 58

59

1218

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referintă

60

122

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau

majoritar de stat

61

609


 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

62

487

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

63

4920

 

1.

Surse proprii

64

1524

 

2.

Alocatii de la buget

65

 

 

3.

Credite bancare

66

3396

 

 

-interne

67

3396

 

 

-externe

68

 

 

4.

Alte surse

69

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

4920

 

1.

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

71

4055

 

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

72

865

 

 

-interne

73

865

 

 

-externe

74

 

VIII.

REZERVE, din care :

75

 

 

1.

Rezerve legale

76

 

 

2.

Rezerve statutare

77

 

 

3.

Alte rezerve

78

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

1.

Venituri totale

80

28909

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

27459

 

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

200

 

4.

Nr. mediu de salariati total

83

200

 

5.

Fond de salarii, din care :

84

4309

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

4139

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

170

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat -lei/persoană

87

1725

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.80/rd.83)- în preturi curente

88

144545

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/persoană)(rd.80/rd.83)- în preturi comparabile

89

144545

 

9.

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/nr.pers.)

90

 

 

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)x1000

91

950

 

11.

Plăti restante -total

92

26

 

 

-preturi curente

93

26

 

 

-preturi comparabile

94

26

 

12.

Creante restante - total

95

53

 

 

-preturi curente

96

53

 

 

-preturi comparabile

97

53


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Constanta Pană, secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

 

Având în vedere prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Constanta Pană, secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, ca urmare a comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 564.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Serviciului Medical al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 939 din 8 mai 2009;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 69 alin. (1) lit. a) si b) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din titlul VIII al Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă în anul 2009, se aprobă Regulile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacientilor externati, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(2) Trimestrial, în perioada 15-19 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum si cazurile neraportate din lunile anterioare. În perioada 10-14 decembrie 2009, spitalele vor transmite în format electronic cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum si cazurile neraportate până la data de 30 noiembrie 2009. Cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum si cele neraportate până la sfârsitul anului pot fi raportate în perioada 15-19 ianuarie a anului următor.

(3) Lunar, până la data de 15, spitalele vor primi de la Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, denumită în continuare SNSPMS, în format electronic si tipărit, rapoartele de validare a activitătii aferente lunii precedente, în conformitate cu formularul 1.1 prevăzut în anexa 3-a si formularele prevăzute în anexele 3-c si 3-e la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale.

(4) Trimestrial, până la data de 23 a lunii următoare trimestrului încheiat, iar pentru trimestrul IV până la data de 18 decembrie 2009, spitalele vor primi de la SNSPMS, în format electronic si tipărit (fax), rapoartele de validare a activitătii de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv, în conformitate cu formularul 1.2 prevăzut în anexa 3-a si cu formularele prevăzute în anexele 3-c si 3-e la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009.

(5) Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMS va transmite spitalelor rapoarte cu detalierea cauzelor de invalidare pentru fiecare caz, conform regulilor prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Pentru decontarea activitătii lunare, spitalele vor utiliza, după caz, formularele 2.1 si 2.2 prevăzute în anexa 3-b, formularele 1.1-1.3 prevăzute în anexa 3-d si formularele 1.1 si 1.2 prevăzute în anexa 3-f la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009.

(7) Pentru decontarea activitătii trimestriale, spitalele vor utiliza, după caz, formularul prevăzut în anexa 3-b bis, formularul 1.3 prevăzut în anexa 3-d, formularul prevăzut în anexa 3-d bis si formularul prevăzut în anexa 3-g la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009.

(8) Regulile de validare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică pentru cazurile care se externează începând cu data de 1 aprilie 2009.

Art. 3. - Pentru cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi si au fost rezolvate prin spitalizare continuă la solicitarea asiguratului în conditiile art. 69 alin. (2) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările si completările ulterioare, se va întocmi si se va raporta doar fisa de spitalizare de zi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum si Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 99/2008 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 februarie 2008.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Irinel Popescu

 

Bucuresti, 26 mai 2009.

Nr. 649.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULI DE VALIDARE

a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă

 

Sunt invalidate următoarele cazuri:

A01 Cazuri ale căror date încalcă specificatiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacient

Motiv: Aceste cazuri nu pot fi colectate în baza de date natională din cauza existentei unor erori (de exemplu, lipsa unor date obligatorii sau neconcordanta cu nomenclatoarele în vigoare). Sub incidenta acestei reguli intră si foile care nu respectă criteriul de număr unic de foaie pe spital si an, deoarece numărul unic de foaie pe spital si an face parte din specificatiile setului minim de date la nivel de pacient (Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi, cu modificările si completările ulterioare).

A02 Cazuri raportate pe sectii în care nu se întocmeste foaia de observatie clinică generală, denumită în continuare FOCG (de exemplu, cazurile care sunt raportate pe sectiile ATI, sectii paraclinice, structuri de urgentă etc.)

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, FOCG se întocmeste doar pentru pacientii spitalizati în sectii clinice: medicale sau chirurgicale (cu exceptia sectiilor ATI).

A03 Cazuri cu data interventiei chirurgicale principale în afara intervalului de spitalizare

Motiv: Cel putin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării, data interventiei chirurgicale principale.

A04 Cazuri decedate, pentru care nu există concordantă între tipul externării si starea la externare

Motiv: Pentru cazurile decedate, informatia privind decesul este cuprinsă atât în rubrica „Tip externare", cât si în rubrica „Stare la externare". În situatia în care cele două informatii nu concordă, este vorba de o eroare în cel putin una dintre rubrici.

A05 Cazuri cu vârsta negativă

Motiv: Cel putin una dintre următoarele date este eronată: data nasterii, data internării.

A06 Cazuri cu durata de spitalizare negativă

Motiv: Cel putin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării.

A07 Cazuri concomitente

Motiv: Aceste cazuri reprezintă episoade de spitalizare pentru acelasi pacient, care se suprapun în timp.

A08 Cazuri neclasificabile

Motiv: Aceste cazuri au erori pe datele care influentează clasificarea lor.

A09 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele privind tipul de asigurare CNAS a pacientului

Explicatii: Sunt invalidate cazurile în care statutul de asigurat al pacientului - asigurat CNAS, asigurat CNAS si voluntară - impune completarea tipului de asigurare. De asemenea, sunt invalidate cazurile în care nu a fost completată informatia privind casa de asigurări de sănătate, desi tipul de asigurare - „Obligatorie CAS", „Facultativă CAS" o impune.

Motiv: Informatia privind tipul asigurării de sănătate a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A10 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat datele privind categoria de asigurat a pacientului

Explicatii: Sunt invalidate cazurile pentru care categoria de asigurat a pacientului nu a fost completată, desi tipul de asigurare „Obligatorie CAS" o impune.

Motiv: Informatia privind categoria de asigurat a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A11 Cazurile internate la cerere

Motiv: Conform legislatiei în vigoare, serviciile spitalicesti efectuate la cerere nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate.

A12 Cazurile care nu îndeplinesc conditiile finantării din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate din punctul de vedere al asigurării de sănătate si al criteriului de internare

Motiv: Conform legislatiei în vigoare, serviciile spitalicesti furnizate pacientilor neasigurati si celor cu asigurare facultativă CAS sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de Sănătate numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic.

A13 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat criteriul de internare a pacientului

Explicatii: Se aplică tuturor asiguratilor CNAS (cu sau fără asigurare voluntară).

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, informatia privind criteriul de internare a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A14 Cazuri de transplant, cu exceptia grefelor si a serviciilor medicale aferente stării posttransplant

Motiv: Conform legislatiei în vigoare, transplanturile sunt finantate de către Ministerul Sănătătii, cu exceptia grefelor si a serviciilor medicale aferente stării posttransplant. De asemenea, nu sunt finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate procedurile de prelevare de organe de la donatori decedati.

A15 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat corespunzător informatiile cu privire la interventia chirurgicală principală

Exceptii: Cazurile fără interventie chirurgicală principală

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, informatiile privind interventia chirurgicală principală - data interventiei

chirurgicale principale si codul de parafă al medicului operator - sunt incluse în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

A16 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele despre cetătenia pacientului

Explicatii: Se aplică exclusiv cazurilor cu cetătenie străină sau dublă (română si străină), pentru care nu s-a înregistrat si tara.

Motiv: Informatia privind cetătenia pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient, a cărui raportare este obligatorie.

B01 Cazuri cu vârsta peste 124 de ani

Motiv: în cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre următoarele rubrici: data nasterii, data internării.

B02 Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zile

Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre următoarele rubrici: data internării, data externării.

B03 Pacientii pentru care nu a fost înregistrat codul numeric personal (CNP)

Exceptii: Fac exceptie de la această regulă cazurile de nou-născuti (vârsta 0-28 de zile) si cazurile de cetăteni străini.

Motiv: Conform prevederilor legale, furnizorii de servicii medicale trebuie să înregistreze codul numeric personal al asiguratilor.

B04 Transferuri intraspitalicesti si reinternări în aceeasi zi sau la un interval de o zi în acelasi tip de îngrijiri

Motiv: Aceste cazuri sunt considerate ca un episod de spitalizare unic.

Exceptii: Fac exceptie cazurile care sunt transferate/reinternate în acelasi spital, dar între/în sectii cu tip de îngrijiri diferit (din sectii cu îngrijiri de tip acut în sectii cu îngrijiri de tip cronic/de recuperare sau invers).

Explicatii: Specificarea sectiilor unde se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic, reglementată de Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările si completările ulterioare.

B05 Cazuri pentru care niciuna dintre interventiile chirurgicale efectuate nu este în concordantă cu diagnosticul principal

Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel, cel putin una dintre următoarele informatii este eronată: diagnosticul principal, procedurile efectuate.

B06 Cazuri cu diagnostic principal inacceptabil

Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.

Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 961Z (Diagnostice principale inacceptabile).

B07 Cazuri cu diagnostic neonatal neconcordant cu vârsta/greutatea

Motiv: Diagnosticul principal contravine regulilor de codificare.

Algoritm: Se invalidează cazurile clasificate în DRG 963Z (Diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea).

B08 Cazuri internate si externate în aceeasi zi

Motiv: În cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare de înregistrare a datei de internare si/sau de externare ori de un caz cu posibilitate de rezolvare în spitalizare de zi.

Exceptii: De la această regulă fac exceptie cazurile decedate si cazurile care sunt clasificate în grupurile de diagnostice specifice spitalizării de zi.


 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

Evaluarea cazurilor invalidate de către SNSPMS, pentru care se solicită revalidarea, precum si a cazurilor pentru care casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, au constatat nereguli privind corectitudinea datelor înregistrate se realizează în cadrul unei comisii de analiză. Comisia de analiză este formată din reprezentanti ai casei de asigurări de sănătate si reprezentanti ai spitalului, cu exceptia medicului curant al cazului respectiv. Membrii Comisiei de analiză vor fi desemnati în scris de către cele două institutii.

Spitalul este obligat să pună în aplicare deciziile Comisiei de analiză.

1. Descrierea generală a procesului

Înregistrările electronice transmise de spitale către SNSPMS sunt supuse procesului de validare în conformitate cu regulile de validare prevăzute în prezentul ordin. Înregistrările sunt returnate spitalelor, împreună cu rezultatul validării (validat sau invalidat).

Pentru cazurile invalidate se specifică si motivul invalidării. Pentru cazurile invalidate spitalele vor revedea datele care au determinat invalidarea si vor putea revalida cazurile respective prin retransmiterea lor către SNSPMS, după ce le corectează si/sau cer aviz de revalidare din partea Comisiei de analiză.

Avizul de revalidare se poate obtine numai după evaluarea cazurilor respective de către Comisia de analiză.

Retransmiterea cazurilor pentru revalidare se face doar cu ocazia regularizărilor trimestriale.

Trimestrial, SNSPMS va informa casele de asigurări de sănătate cu privire la cazurile revalidate, prin aviz de revalidare, precizând pentru fiecare caz următoarele: numărul FOCG, data internării, data externării, sectia. Pe baza acestor informări, casele de asigurări de sănătate au obligatia de a verifica dacă datele puse la dispozitie de SNSPMS coincid cu informatiile din deciziile de validare ale Comisiei de analiză. În cazul constatării unor neconcordante între cele două documente, casele de asigurări de sănătate vor anunta spitalul pentru ca acesta din urmă să modifice înregistrările respective în conformitate cu deciziile Comisiei de analiză.

Nerespectarea reglementărilor privind datele clinice la nivel de pacient (neconcordanta dintre datele colectate electronic si datele din FOCG, neconcordanta dintre datele înscrise în FOCG si serviciile efectuate în realitate, codificări care nu respectă reglementările în vigoare si orice alte situatii de acest fel), constatate în urma controalelor efectuate la spital de către casele de asigurări de sănătate, pot fi contestate de spital si se solutionează prin intermediul Comisiei de analiză, convocată la initiativa spitalului.

2. Aspecte tehnice

2.1. Clasificarea regulilor de validare

Regulile de validare sunt clasificate în două grupe, în functie de posibilitatea supunerii datelor respective spre evaluare de către Comisia de analiză:

- grupa A - reguli pentru care datele respective nu pot fi supuse evaluării;

- grupa B - reguli pentru care datele respective pot fi supuse evaluării.

De exemplu:

- un caz cu vârsta negativă va fi invalidat pe regula A05, dar datele care au determinat invalidarea (data nasterii si data internării) nu pot fi supuse evaluării de către Comisia de analiză, ci ele trebuie verificate si corectate de spital;

- un caz pentru care nu a fost înregistrat CNP va fi invalidat pe regula B03, dar cauza invalidării (lipsa CNP) poate fi supusă evaluării de către Comisia de analiză si, în situatia în care spitalul prezintă o justificare pertinentă pentru lipsa acestuia, Comisia de analiză poate aviza cazul pe regula respectivă.

Observatie: Avizul de revalidare se referă la caz si nu la regulile de validare, ceea ce înseamnă că avizul de revalidare nu se poate da decât atunci când cazul este avizat pe toate regulile de tip B. Concret, dacă un caz este invalidat pe mai multe reguli de tip B, iar pe cel putin una dintre aceste reguli cazul nu primeste un aviz favorabil, acesta nu va fi avizat pentru revalidare si, implicit, el nu va mai fi retransmis către SNSPMS.

2.2. Proceduri

Spitalul poate actiona după cum urmează:

a) Pentru cazurile invalidate la SNSPMS

Interventia spitalului asupra datelor cazurilor invalidate trebuie să tină cont de următoarele reguli:

- datele care vor fi corectate sunt cele care au încălcat regulile din grupa A;

- datele pentru care se poate cere avizul casei de asigurări de sănătate în vederea revalidării sunt cele care au încălcat regulile din grupa B. Cererea avizului de revalidare presupune ca datele respective să nu fie modificate.

Deoarece un caz invalidat poate avea date incorecte care trebuie corectate si/sau date corecte pentru care se va cere avizul de revalidare, înseamnă că există 3 situatii:

1. Cazul invalidat are exclusiv date incorecte.

În această situatie se corectează datele respective si se retransmite cazul cu corecturile efectuate la SNSPMS.

2. Cazul invalidat are exclusiv date corecte.

În această situatie nu se fac niciun fel de modificări si se cere avizul de revalidare.

Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va mai retransmite la SNSPMS.

Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca „Cerere de validare" la SNSPMS.

3. Cazul invalidat are atât date incorecte, cât si date corecte, în această situatie se corectează datele incorecte si se cere avizul de revalidare pentru datele corecte (fără a se face niciun fel de modificări pe acestea).

Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va mai retransmite la SNSPMS.

Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca „Cerere de validare" la SNSPMS.

Observatii:

- Retransmiterea unui caz cu modificări efectuate nu asigură validarea lui decât dacă modificările au corectat eroarea. De exemplu, dacă se modifică un cod de diagnostic eronat cu alt cod diagnostic tot eronat, cazul va fi din nou invalidat.

- Retransmiterea unui caz cu date corectate nu asigură validarea lui decât pe regulile corespunzătoare acelor date. De exemplu, dacă pentru un caz invalidat pe regulile A03 si A05 se corectează eroarea referitoare la data interventiei chirurgicale principale, dar nu si eroarea referitoare la vârstă (sau invers), cazul va fi din nou invalidat.

- „Cererea de validare" are efect doar pe regulile din grupa B. Dacă invalidarea cazului s-a produs si pe alte reguli, retransmiterea ca „Cerere de validare" fără corectarea celorlalte cauze de invalidare se va solda tot cu invalidarea cazului.

b) Pentru cazurile invalidate la solicitarea casei de asigurări de sănătate în situatia în care în urma evaluării cazurilor respective de către casa de asigurări de sănătate/Comisia de analiză se decide modificarea/anularea acestora, spitalul le va retransmite la SNSPMS astfel: cazurile care trebuie anulate se vor transmite ca „Anulat", iar cazurile care trebuie modificate se vor retransmite ca „Anulat si retransmis".

Spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri la SNSPMS cu ocazia următoarei regularizări trimestriale pentru anul în curs. Pentru cazurile aferente anului precedent, spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri la SNSPMS, la termenele prevăzute în prezentul ordin.

SNSPMS va genera către spital si casa de asigurări de sănătate un raport cu clasificarea grupelor de diagnostic a acestor cazuri.

3. Obtinerea avizului de revalidare prin Comisia de analiză a cazurilor invalidate la SNSPMS

Primul pas în obtinerea avizului de revalidare îl constituie sesizarea de către spital a medicului-sef din cadrul caselor de asigurări de sănătate, pe baza modelului prezentat mai jos:

 

Spitalul................................

Către: medicul-sef al Casei de Asigurări de Sănătate.................

 

Lista

cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea prin Comisia de analiză, conform Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr..............

 

Nr. crt..................................................................

Cod spital...............................................................

Sectia...................................................................

Nr. FOCG.................................................................

Data externării pacientului..............................................

Reguli pentru care se solicită validarea*)...............................

Motivul pentru care se solicită validarea................................

 

Data..................

Director general,

..............................

Semnătura si stampila


*) Se va nota în câte un rând separat fiecare regulă pentru care se solicită revalidarea.

 

Medicul-sef din cadrul casei de asigurări de sănătate are obligatia de a organiza o întâlnire a Comisiei de analiză în termen de maximum 10 zile de la primirea înstiintării de la spital. Modalitatea practică de evaluare a cazurilor externate este decisă de Comisia de analiză si va consta, după caz, în:

- evaluarea dosarelor medicale originale, prin vizitarea spitalelor vizate;

- evaluarea cazurilor pe baza dosarelor trimise de spitale (copie de pe dosarul medical al pacientilor invalidati).

Informatiile urmărite în evaluare de către Comisia de analiză includ:

- motivul internării;

- diagnosticele principale si secundare, acordându-se atentie relatiei dintre acestea atât din punct de vedere medical, cât si din punctul de vedere al cronologiei acestora;

- sectia/sectiile în care a fost îngrijit si din care a fost externat pacientul;

- motivul externării;

- interventiile chirurgicale - tipul acestora, eventualele complicatii;

- alte informatii pe care Comisia de analiză le consideră utile.

Analiza fiecărui caz se încheie cu un raport scris al Comisiei de analiză, în care sunt mentionate argumentele care au condus la avizarea sau neavizarea cazului, raport semnat de toti membrii comisiei care au participat la evaluarea cazului respectiv. Raportul va fi elaborat în două exemplare, pentru spital si, respectiv, pentru casa de asigurări de sănătate, si va contine în mod explicit decizia de avizare sau neavizare pentru revalidare a fiecărui caz.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.