MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 415/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 415            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 16 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 605 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

            Decizia nr. 652 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

            Opinie separată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            694. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

560. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 218/2008 privind constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publică locală pe perioada 2008-2010

 

561. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 213/2009 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

562. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

567. - Decizie pentru numirea doamnei Corut Cristina Ecaterina în functia de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

699. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

1.221. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

 

1.560/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 605

din 28 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (12), (I4), (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Regia Natională a Pădurilor - Directia Silvică Focsani în Dosarul nr. 1.133/275/2007 al Judecătoriei Panciu.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin consilierul juridic Cristina Stoica, părtile Gheorghe Apostoleanu si Gheorghe-Leonida Gussi, prin procurator Măricel Cosor, precum si Institutia Prefectului Vrancea - Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prin consilier juridic Rădută Bornaz-Hornea, si Primăria Soveja - Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prin primar Costel Plesa. Celelalte părti lipsesc, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantii autorului exceptiei, ai Primăriei Soveja si ai Institutiei Prefectului Vrancea sustin admiterea criticii de neconstitutionalitate, arătând că textele de lege criticate creează discriminări între fostii proprietari sub aspectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fostele amplasamente, privilegiind anumite persoane în vederea dobândirii unor terenuri în alte zone decât vechile amplasamente. Mai mult, aceste reconstituiri abuzive sunt de natură a afecta în mod ireparabil proprietatea publică a statului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că reglementarea criticată are caracter special, întrucât vizează terenurile cu vegetatie forestieră, domeniul si conditiile de aplicare a legii reparatorii constituind optiunea liberă a legiuitorului. De altfel, argumentele invocate în sustinerea exceptiei reprezintă aspecte ce tin de modul de aplicare a legii de către institutiile competente.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 7 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.133/275/2007, Judecătoria Panciu a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 24 alin. (12), (14), (2) sj (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Regia Natională a Pădurilor - Directia Silvică Focsani.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că textele legale criticate încalcă prevederile art. 4 si 16 din Constitutie, întrucât instituie o discriminare între cetătenii români, favorizând acele persoane ale căror terenuri forestiere sunt declarate, potrivit legii, arii naturale protejate sau unităti-sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, acestia având dreptul de a opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat. În opinia autorului, dispozitiile art. 24 alin. (12), (14), (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 contravin si art. 44 din Constitutie, fiind nesocotit dreptul de proprietate al statului. Astfel, legea operează o expropriere a statului în favoarea anumitor cetăteni, fără plata unei despăgubiri. Mai mult, dispozitiile criticate instituie o restrângere a exercitiului dreptului de proprietate privată a statului asupra terenului dobândite în mod legal, cu încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în art. 53.

Judecătoria Panciu apreciază exceptia de neconstitu­tionalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 24 alin. (12), (14), (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, texte de lege care au următorul continut:

„(72) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unităti-sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante-mamă pentru productia de butasi, înscrise în catalogul national al materialelor de bază, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, cu obligatia de a le păstra destinatia si de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat.

(14) în cazul în care pe vechiul amplasament se află păduri încadrate în grupa I functională conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie să respecte destinatia acestora si să permită lucrările de interventie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat în apropierea vechiului amplasament.

(2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completările ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie.

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 4 alin. (2), art. 16 si 44.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în domeniul legilor fondului funciar, legiuitorul a optat pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere pe vechile amplasamente. Astfel, Legea nr. 1/2000, în art. 2 alin. (1), prevede c㠄în aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane". Aceste dispozitii constituie expresia aplicării principiului restitutio in integrum, în deplină concordantă cu principiul garantării dreptului de proprietate prevăzut la art. 44 alin. (1) teza întâi din Constitutie. Exceptia expres prevăzută de lege o constituie situatia în care terenurile au fost atribuite în mod legal altor persoane, asa cum reglementează si dispozitiile art. 24 alin. (2) din lege, care fac trimitere la prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completările ulterioare. Această exceptie reprezintă transpunerea în plan normativ a principiului constitutional al neretroactivitătii legii civile si consacrarea prin lege a adagiului „tempus regit actum".

Analizând dispozitiile art. 24 alin. (12) si (14) din Legea nr. 1/2000, Curtea constată că regula reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente este aplicabilă si în cazul terenurilor din ariile naturale protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii, arboretelui constituit ca unităti-sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajelor, culturilor de plante-mamă pentru productia de butasi, înscrise în catalogul national al materialelor de bază, precum si pădurilor încadrate în grupa I functională conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic (dispozitii preluate de noul Cod silvic, Legea nr. 46/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008). Însă dreptul de proprietate asupra terenurilor enumerate, astfel reconstituit, este grevat de sarcina proprietarului de a păstra destinatia acestora, de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate, precum si de a permite lucrările de interventie necesare.

Cu privire la instituirea prin lege a unor sarcini asupra dreptului de proprietate, Curtea Constitutională retine că acest drept nu este absolut. Potrivit alin. (1) al art. 44 din Constitutie, „Continutul si limitele acestor drepturi (dreptul de proprietate si creantele asupra statului) sunt stabilite de lege", ceea ce permite legiuitorului ca în considerarea unor interese specifice să instituie reguli care să armonizeze incidenta si a altor drepturi fundamentale ale cetătenilor decât cel de proprietate, într-o interpretare sistematică a Constitutiei, astfel încât ele să nu fie suprimate prin modul de reglementare a dreptului de proprietate.

Totodată, Curtea a retinut constant în jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 59 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, că, în temeiul art. 44 din Constitutie, „legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat". De altfel, chiar art. 44 alin. (7) din Legea fundamentală prevede respectarea de către titularul dreptului de proprietate privată a tuturor sarcinilor stabilite de lege.

Dincolo de aceste argumente, suficiente pentru a sustine optiunea legiuitorului de a reconstitui dreptul de proprietate pe vechile amplasamente în conditii conforme Constitutiei, Curtea retine că legea oferă posibilitatea fostilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat, în situatia în care consideră prea împovărătoare sarcinile care grevează terenurile cu afectatiunea prevăzută de lege. În acest caz, reconstituirea dreptului are ca obiect un alt teren, aflat în proprietatea publică a statului, situat în apropierea vechiului amplasament. De asemenea, punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente, si în situatia în care pentru acestea din urmă s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel încât nu mai este posibilă restituirea către fostii proprietari.

Potrivit dispozitiilor legale, reconstituirea dreptului de proprietate pe alte terenuri se poate realiza numai cu acceptul proprietarului.

Asa fiind, Curtea constată că fostul proprietar se bucură de o protectie sporită a proprietătii sale, pe când statul, din patrimoniul căruia se realizează restituirea, poate suferi o semnificativă pierdere patrimonială. Astfel, conditionarea restituirii dreptului de proprietate de exprimarea acceptului fostului proprietar, fără circumscrierea cadrului în care se poate realiza acest acord, este de natură a prejudicia dreptul de proprietate publică a statului. Întrucât legea nu prevede conditiile în care oferta statului având ca obiect alte terenuri decât vechile amplasamente poate fi acceptată sau refuzată de proprietar, dispozitiile criticate sunt susceptibile de a fi interpretate si aplicate în mod arbitrar. Astfel, urmărind realizarea unui câstig material, fostul proprietar îsi poate exercita în mod abuziv dreptul de optiune, refuzând succesiv oferta statului, până când aceasta este în acord cu interesul său personal.

Or, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate, constituind premisele unei atari conduite din partea fostilor proprietari, aduc atingere dreptului de dispozitie, ca prerogativă a dreptului de proprietate publică a statului, întrucât înlătură posibilitatea acestuia să dispună liber de bunurile aflate în patrimoniul său. Astfel, în cauză, prin îngrădirea dreptului de dispozitie se aduce atingere prevederilor constitutionale cuprinse la art. 136 alin. (2) din Constitutie, care consacră principiul constitutional potrivit căruia proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege.

Mai muit, prevederile de lege criticate contravin si dispozitiilor art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie, care dispun c㠄Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular", deoarece îi favorizează pe titularii dreptului de proprietate privată - persoane fizice sau persoane juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere din ariile naturale protejate, arboretelui constituit ca unităti-sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajelor, culturilor de plante-mamă pentru productia de butasi, înscrise în catalogul national al materialelor de bază, precum si pădurilor încadrate în grupa I functională conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, în raport cu ceilalti titulari îndreptătiti la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere. Or, nimeni nu poate beneficia în ceea ce priveste bunurile proprietate privată de o protectie juridică diferită, indiferent că aceasta are ca titulari persoane fizice sau persoane juridice private, statul sau unitătile administrativ-teritoriale.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (12), (14) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Regia Natională a Pădurilor- Directia Silvică Focsani în Dosarul nr. 1.133/275/2007al Judecătoriei Panciu, si constată că acestea sunt neconstitutionale în ceea ce priveste dreptul fostilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat.

2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de acelasi autor în dosarul aceleiasi instante.

Decizia se comunică presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 28 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 652

din 28 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (12), (14), (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Regia Natională a Pădurilor - Directia Silvică Focsani în Dosarul nr. 1.903/275/2007 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 14 aprilie si au fost consemnate în încheierea din acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 28 aprilie 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.903/275/2007, Tribunalul Vrancea - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 24 alin. (I2), (14), (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Regia Natională a Pădurilor - Directia Silvică Focsani.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că textele legale criticate încalcă prevederile art. 4 si 16 din Constitutie, întrucât instituie o discriminare între cetătenii români, favorizând acele persoane ale căror terenuri forestiere sunt declarate, potrivit legii, arii naturale protejate sau unităti-sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, acestia având dreptul de a opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat. În opinia autorului, dispozitiile art. 24 alin. (12), (14), (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 contravin si art. 44 din Constitutie, fiind nesocotit dreptul de proprietate al statului. Astfel, legea operează o expropriere a statului în favoarea anumitor cetăteni, fără plata unei despăgubiri. Mai mult, dispozitiile criticate instituie o restrângere a exercitiului dreptului de proprietate privată a statului asupra terenului dobândit în mod legal, cu încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în art. 53.

Tribunalul Vrancea - Sectia civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind nefntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nuau comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 24 alin. (12), (14), (2) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, texte de lege care au următorul continut:

„(72) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unităti-sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante-mamă pentru productia de butasi, înscrise în catalogul national al materialelor de bază, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, cu obligatia de a le păstra destinatia si de ale asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat.[...]„

(14) în cazul în care pe vechiul amplasament se află păduri încadrate în grupa I functională conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, fostul proprietar sau mostenitorii acestuia trebuie să respecte destinatia acestora si să permită lucrările de interventie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat în apropierea vechiului amplasament.

(2) Se exceptează de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completările ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie.

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 4 alin. (2), art. 16 si art. 44.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în domeniul legilorfondului funciar, legiuitorul a optat pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere pe vechile amplasamente. Astfel, Legea nr. 1/2000, în art. 2 alin. (1), prevede c㠄în aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane". Aceste dispozitii constituie expresia aplicării principiului restitutio in integrum, în deplină concordantă cu principiul garantării dreptului de proprietate prevăzut la art. 44 alin. (1) teza întâi din Constitutie. Exceptia expres prevăzută de lege o constituie situatia în care terenurile au fost atribuite în mod legal altor persoane, asa cum reglementează si dispozitiile art. 24 alin. (2) din lege, care fac trimitere la prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completările ulterioare. Această exceptie reprezintă transpunerea în plan normativ a principiuiui constitutional al neretroactivitătii legii civile si consacrarea prin lege a abagiului „tempus regitactum".

Analizând dispozitiile art. 24 alin. (12) si (14) din Legea nr. 1/2000, Curtea constată că regula reconstituirii dreptului de proprietate pe vechile amplasamente este aplicabilă si în cazul terenurilor din ariile naturale protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii, arboretului constituit ca unităti-sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajelor, culturilor de plante-mamă pentru productia de butasi, înscrise în catalogul national al materialelor de bază, precum si pădurilor încadrate în grupa I functională conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic (dispozitii preluate de noul cod silvic, Legea nr. 46/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008). Însă dreptul de proprietate asupra terenurilor enumerate, astfel reconstituit, este grevat de sarcina proprietarului de a păstra destinatia acestora, de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate, precum si de a permite lucrările de interventie necesare.

Cu privire la instituirea prin lege a unor sarcini asupra dreptului de proprietate, Curtea Constitutională retine că acest drept nu este absolut. Potrivit alin. (1) al art. 44 din Constitutie, „Continutul si limitele acestor drepturi (dreptul de proprietate si creantele asupra statului) sunt stabilite de lege", ceea ce permite legiuitorului ca în considerarea unor interese specifice să instituie reguli care să armonizeze incidenta si a altor drepturi fundamentale ale cetătenilor decât cel de proprietate, într-o interpretare sistematicăa Constitutiei, astfel încât ele să nu fie suprimate prin modul de reglementare a dreptului de proprietate.

Totodată, Curtea a retinut constant în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 59 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, că, în temeiul art. 44 din Constitutie, „legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadruljuridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principială conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cii interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat". De altfel, chiar art. 44 alin. (7) din Legea fundamentală prevede respectarea de către titularul dreptului de proprietate privată a tuturor sarcinilor stabilite de lege.

Dincolo de aceste argumente, suficiente pentru a sustine optiunea legiuitorului de a reconstitui dreptul de proprietate pe vechile amplasamente în conditii conforme Constitutiei, Curtea retine că legea oferă posibilitatea fostilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat, în situatia în care consideră prea împovărătoare sarcinile care grevează terenurile cu afectatiunea prevăzută de lege. În acest caz, reconstituirea dreptului are ca obiect un alt teren, aflat în proprietatea publică a statului, situat în apropierea vechiului amplasament. De asemenea, punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente si în situatia în care pentru acestea din urmă s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel încât nu mai este posibilă restituirea către fostii proprietari.

 Potrivit dispozitiilor legale, reconstituirea dreptului de proprietate pe alte terenuri se poate realiza numai cu acceptul proprietarului.

Asa fiind, Curtea constată că fostul proprietar se bucură de o protectie sporită a proprietătii sale, pe când statul, din patrimoniul căruia se realizează restituirea, poate suferi o semnificativă pierdere patrimonială. Astfel, conditionarea restituirii dreptului de proprietate de exprimarea acceptului fostului proprietar, fără circumscrierea cadrului în care se poate realiza acest acord, este de natură a prejudicia dreptul de proprietate publică a statului. Întrucât legea nu prevede conditiile în care oferta statului având ca obiect alte terenuri decât vechile amplasamente poate fi acceptată sau refuzată de proprietar, dispozitiile criticate sunt susceptibile de a fi interpretate si aplicate în mod arbitrar. Astfel, urmărind realizarea unui câstig material, fostul proprietar îsi poate exercita în mod abuziv dreptul de optiune, refuzând succesiv oferta statului, până când aceasta este în acord cu interesul său personal.

Or, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate, constituind premisele unei atare conduite din partea fostilor proprietari, aduc atingere dreptului de dispozitie, ca prerogativă a dreptului de proprietate publică a statului, întrucât înlătură posibilitatea acestuia să dispună liber de bunurile aflate în patrimoniul său. Astfel, în cauză, prin îngrădirea dreptului de dispozitie se aduce atingere prevederilor constitutionale cuprinse la art. 136 alin. (2) din Constitutie, care consacră principiul constitutional potrivit căruia proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege.

Mai mult, prevederile de lege criticate contravin si dispozitiilor art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie, care dispun c㠄Proprietatea privată este garantată si ocrotită, în mod egal de lege, indiferent de titular", deoarece îi favorizează pe titularii dreptului de proprietate privată - persoane fizice sau persoane juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere din ariile naturale protejate, arboretelui constituit ca unităti - sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajelor, culturilor de plante - mamă pentru productia de butasi, înscrise în catalogul national al materialelor de bază, precum si pădurilor încadrate în grupa I functională conform prevederilor Codului silvic, în raport cu ceilalti titulari îndreptătiti la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere. Or, nimeni nu poate beneficia în ceea ce priveste bunurile proprietate privată de o protectie juridică diferită, indiferent că aceasta are ca titulari persoane fizice sau persoane juridice private, statul sau unitătile administrativ-teritoriale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (12), (14) si (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de Regia Natională a Pădurilor- Directia Silvică Focsani în Dosarul nr. 1.903/275/2007 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă, si constată că acestea sunt neconstitutionale în ceea ce priveste dreptul fostilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafete echivalente din fondul forestier proprietate de stat.

2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, exceptie ridicată de acelasi autor în dosarul aceleiasi instante.

Decizia se comunică presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

OPINIE SEPARATĂ

 

În opozitie cu solutia dată prin Decizia nr. 652 din 28 aprilie 2009, apreciem că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. 12, alin. 14, alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, este neîntemeiată.

Prevederile legii nu instituie, asa cum arată autorii exceptiei de neconstitutionalitate, discriminare între cetătenii României, în raport de criteriile stabilite de art. 4 alin. (2) din Constitutie, în sensul că nu favorizează persoanele ale căror terenuri forestiere sunt declarate, potrivit legii, arii naturale protejate sau unităti-sursă pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, ci dimpotrivă, dacă reconstituirea s-ar face pe aceste amplasamente, le restrânge exercitarea dreptului lor de proprietate prin imposibilitatea de a le folosi si chiar obligându-i ia unele sarcini, în vederea mentinerii destinatiei avute în vedere de lege.

Dacă, potrivit Legii nr. 18/1991, reconstituirea se face, de regulă, pe vechile amplasamente, în situatiile în care aceasta nu este cu putintă, cum sunt si cazurile prevăzute de prevederile criticate, reconstituirea se face pe alte amplasamente, avându-se în vedere grupele functionale ale terenurilor prevăzute de Codul silvic adoptat prin Legea nr. 46/2008.

De altfel, nu poate fi invocată nici încălcarea art. 16 alin. (2) din Constitutie, întrucât prevederile criticate se aplică tuturor persoanelor aflate în situatia reglementată de ipoteza normei juridice, fără a institui privilegii si discriminări pe considerente arbitrare, în ceea ce priveste reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere. Încălcarea principiului egalitătii si nediscriminării ar putea exista atunci când se aplică tratament diferentiat unor situatii egale, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă.

Critica de neconstitutionalitate a art. 24 alin. (12), alin. (14), alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 1/2000, raportată la art. 44 din Constitutie, nu poate fi primită, deoarece textele de lege invocate nu încalcă dreptul de proprietate al statului, din moment ce reglementările din lege ocrotesc aceste arii protejate, dând posibilitatea celor îndreptătiti să opteze pentru alte amplasamente.

Legiuitorul nu a făcut decât să dea expresie acestor imperative în limitele si potrivit competentei sale constitutionale. Conditionarea reconstituirii dreptului de proprietate de exprimarea consimtământul fostului proprietar, fără stabilirea termenului în care se poate realiza acest acord nu este de natură a prejudicia dreptul de proprietate publică a statului si nici nu atrage neconstitutionalitatea textului de lege, legiuitorul fiind iber să stabilească conditiile si limitele în care se face reconstituirea dreptului de proprietate [art. 44 alin. (1) din Constitutie].

 

Judecători,

prof. univ. dr. Aspazia Cojocaru

Augustin Zegrean


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevăzuti în anexele nr. 1-9*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, din credite externe în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 694.


*) Anexele nr. 1-9 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 218/2008 privind constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publică locală pe perioada 2008-2010

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pozitia 3 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 218/2008 privind constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei nationale anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publică locală pe perioada 2008- 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Vladimir Alexandru Mănăstireanu, reprezentantul Secretariatului General al Guvernului - membru;".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2009.

Nr. 560.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 213/2009 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pozitiile 1 si 8 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 213/2009 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 17 februarie 2009, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia reprezentată

Functia persoanei în cadrul institutiei reprezentate

Functia persoanei în cadrul comisiei

„1.

Vladimir Alexandru Mănăstireanu

Secretariatul General al Guvernului

secretar general adjunct

presedinte

 

 

8.

Dănut Nancu

Secretariatul General al Guvernului

consilier în cadrul Directiei juridice

membru"

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2009.

Nr. 561.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Dâmbovita, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2009.

Nr. 562.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Corut Cristina Ecaterina în functia de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

Având în vedere prevederile art. 30 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Corut Cristina Ecaterina se numeste în functia de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, atributiile de ordonator principal de credite al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 vor fi exercitate, cu caracter temporar, până la numirea în functie a secretarului de stat, de către doamna Corut Cristina Ecaterina.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 567.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 23 alin. (1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007, ale art. 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române-A.R.R., cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Pistru Popa Eusebiu Manea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 iunie 2009.

Nr. 699.

 


ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)

 

TARIFE

pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română -A.R.R.

 

 

Serviciul prestat de Autoritatea Rutieră Română -A.R.R.

Valoarea

(lei)

1.

Eliberarea licentei de transport pentru transportul de mărfuri, eliberarea licentei de transport pentru transportul de persoane, eliberarea certificatului de transport în cont propriu - pentru o bucată (tarif pentru 5 ani)

353

2.

Eliberarea copiei conforme a licentei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu (autovehicul) pentru transport rutier de mărfuri ori de persoane, precum si eliberarea copiei conforme a licentei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu, ocazionată de suspendarea celei eliberate initial - pentru o bucată (tarif pentru un an)

260

3.

Eliberarea licentei de traseu judetean pentru autovehiculele active necesare efectuării traseului, eliberarea licentei de traseu judetean suplimentar fată de numărul de licente de traseu eliberate pentru autovehiculele active necesare pentru efectuarea traseului - pentru o cursă (tarif pentru 3 ani)

127

4.

Eliberarea licentei de traseu interjudetean - pentru o cursă (tarif pentru 5 ani)

650

5.

Eliberarea licentei pentru activitătile desfăsurate de autogara, eliberarea licentei pentru activitătile de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, precum si eliberarea licentei pentru activitătile desfăsurate de autogara, eliberarea licentei pentru activitătile de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, ocazionată de suspendarea celei eliberate initial - pentru o bucată (tarif pentru 5 ani)

3.546

6.

Înlocuirea licentei de transport, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a licentei de transport, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licentei de traseu sau a licentei pentru activităti conexe transportului rutier, ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate sau de schimbarea denumirii operatorului de transport/întreprinderii, a adresei sediului social/domiciliului acestuia ori a numărului de înmatriculare a vehiculului - pentru o bucată

117

7.

Eliberarea atestatelor sau a certificatelor profesionale, înlocuirea autorizatiilor pentru scoli de conducători auto, a atestatelor ori certificatelor profesionale, ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate ori ocazionată de schimbarea adresei sau a numelui titularului, precum si prelungirea valabilitătii certificatului A.D.R., extinderea valabilitătii certificatului A.D.R., sau înlocuirea atestatului de instructor de conducere auto, ocazionată de dobândirea unor categorii suplimentare sau ocazionată de schimbarea numelui titularului, precum si activitatea de documentare, consultantă si actualizare de date (tarif pentru o oră) - pentru o bucată

41

8.

Examinarea în vederea obtinerii certificatului de atestare a taximetristilor sau sustinerii testului periodic de către acestia (tarif pentru o persoană)

14

9.

Avizarea programelor scolare pentru scolile de conducători auto - pentru o categorie sau subcategorie, precum si avizarea programelor de învătământ ale cursurilor de pregătire profesională în vederea atestării conducătorilor auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere - pentru o bucată

82

10.

Eliberarea documentului de control Interbus, a documentului de control pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic national, precum si a documentului de control pentru servicii ocazionale între statele membre ale Uniunii Europene sau servicii ocazionale sub forma cabotajului - pentru un carnet

58

11.

Eliberarea certificatului pentru transport de persoane în cont propriu în trafic international între statele membre ale Uniunii Europene - pentru o bucată (tarif pentru un an)

112

12.

Eliberarea cartelelor tahografice - pentru o bucată (tarif pentru 5 ani), precum si înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) sau ale art. 13 alin. (2) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea si înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 116/2006 - pentru o bucată

239

13.

Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) sau ale art. 13 alin. (1) din Normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea si înnoirea cartelelor tahografice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 116/2006 - pentru o bucată

212


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 81 alin. (4) si ale art. 228 alin. (2) si (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 2:

a) Referat privind solutionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu;

b) Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, cod M.FP 14.13.02.99/r.d.

(2) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Contribuabililor pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la stabilirea, verificarea si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

(2) Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent, contribuabilii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare si de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaratiilor fiscale.

Art. 4. - Contribuabilii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu se includ în lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Contribuabilii care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiază de regimul de declarare derogatoriu îsi mentin regimul de declarare pe perioada pentru care acesta a fost aprobat, în situatia în care conditiile prevăzute în anexa nr. 1 sunt îndeplinite.

(2) Cererile privind acordarea regimului de declarare derogatoriu, nesolutionate la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se solutionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 6. - (1) Societătile comerciale care, la data de 1 mai 2009, beneficiau de regimul de declarare derogatoriu si care si-au înregistrat inactivitatea temporară la registrul comertului până la această dată, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, îsi mentin regimul de declarare derogatoriu pe perioada pentru care acesta a fost aprobat, în situatia în care conditiile prevăzute în anexa nr. 1 sunt îndeplinite.

(2) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1), societătile comerciale au obligatia să depună la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comertului privind starea societătilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activitătii acestora.

Art. 7. - Directia generală de proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 12 iunie 2009.

Nr. 1.221.

 

A. Aprobarea regimului de declarare derogatoriu

1. În caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

2. Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să nu desfăsoare niciun fel de activitate;

b) să nu obtină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;

c) să nu dispună de personal angajat si să nu plătească venituri cu regim de retinere la sursă a impozitului;

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de aprobare a regimului de declarare derogatoriu


 

A. Aprobarea regimului de declarare derogatoriu

1. În caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

2. Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să nu desfăsoare niciun fel de activitate;

b) să nu obtină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;

c) să nu dispună de personal angajat si să nu plătească venituri cu regim de retinere la sursă a impozitului;

d) să figureze, în evidenta fiscală, cu toate obligatiile declarative si de plată îndeplinite;

e) să nu aibă în curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;

f) să nu facă obiectul unei actiuni de inspectie fiscală, în curs de derulare;

g) să nu fie înscrisi în lista contribuabililor declarati inactivi; h) în cazul contribuabililor, persoane juridice, înfiintati în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din legea mentionată.

4. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală acestia sunt înregistrati ca plătitori de impozite, taxe si contributii.

5. În cerere, contribuabilul declară pe propria răspundere că îndeplineste conditiile prevăzute la pct. 3 lit. a)-c) si mentionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.

6. În cazul societătilor comerciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivitătii temporare la registrul comertului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comertului privind starea societătilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activitătii acestora.

7. Cererea se solutionează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atributii în gestionarea declaratiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.

8. La primirea cererii, compartimentul de specialitate verifică dacă solicitarea de aprobare a regimului de declarare derogatoriu îndeplineste cerintele prevăzute la pct. 5 si, după caz, la pct. 6.

9. Neîndeplinirea cerintelor prevăzute la pct. 5 si, după caz, la pct. 6 atrage respingerea cererii.

10. În vederea solutionării cererii, compartimentul de specialitate verifică situatia fiscală a contribuabilului, respectiv îndeplinirea conditiilor prevăzute la pct. 3 lit. d)-g).

11. Compartimentul de specialitate solicită informatii de la compartimentele cu atributii în:

a) organizarea si gestionarea evidentei pe plătitori - confirmarea îndeplinirii obligatiilor de plată;

b) solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA;

c) compensări/restituiri;

d) activitatea de inspectie fiscală;

e) gestionarea registrului contribuabililor.

12. În cazul neîndeplinirii conditiilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

13. Cererea poate fi respinsă si în cazul în care organul fiscal consideră, motivat, că acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la aparitia unor cazuri de evaziune fiscală.

14. În urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmeste Referatul privind solutionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr. 2, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

15. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate emite Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzută în anexa nr. 2.

16. Pentru cererile aprobate, decizia cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât si conditiile în care acesta a fost aprobat.

17. Pentru cererile respinse, decizia cuprinde motivatia respingerii, cu referire la conditiile prevăzute la pct. 3 si 13.

18. Referatul si decizia se avizează de seful compartimentului de specialitate si se aprobă de conducătorul organului fiscal.

19. Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

20. Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea conditiilor prevăzute la pct. 3.

21. În situatia în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea conditiilor prevăzute la pct. 3, contribuabilul va reintra în regimul normal de declarare.

În această situatie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu.

22. Obligatiile de declarare aferente activitătii desfăsurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se mentin.

B. Încetarea regimului de declarare derogatoriu

1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat îsi încetează valabilitatea:

- la data aprobată pentru încetarea acestuia;

- Începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre conditiile prevăzute la cap. A pct. 3.

2. În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.

3. Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibilă numai după aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii si a conditiilor prevăzute în prezentul ordin.

C. Depunerea declaratiilor fiscale

1. Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu

1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaratii fiscale:

a) formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;

b) formularul 101 „Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;

c) formularul 102 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul asigurărilor sociale si fondurilor speciale", cod 14.13.01.40;

d) formularul 103 „Declaratie privind accizele", cod 14.13.01.03/a;

e) formularul 104 „Declaratie privind distribuirea între asociati a veniturilor si cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv;

f) formularul 120 „Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;

g) formularul 130 „Decont privind impozitul la titeiul din productia internă", cod 14.13.01.05;

h) formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02.

1.2. Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligatiile de declarare cuprinse în formularele de la pct. 1.1 si înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului.

2. Termene de depunere:

2.1. Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevăzute la pct. 1, cu exceptia situatiei prevăzute la pct. 2.2.

2.2. Pentru fractiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevăzute la pct. 1.1 lit. b), f) si g) la termenele prevăzute de lege.


D. Proceduri de administrare

1. Informatia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu si cea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului.

2. Contribuabilii aflati în situatia prevăzută la cap. C pct. 2.2 sunt supusi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declaratiilor si de impunere din oficiu.

3. Notificarea contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu se face avându-se în vedere termenele de depunere prevăzute de lege pentru declaratiile mentionate la cap. C pct. 1.1 lit. b), f) si g).

4. Pentru celelalte declaratii fiscale sau declaratii informative, altele decât cele prevăzute la cap. C pct. 1, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligatia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere si procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislatia fiscală în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Directia Generală a Finantelor Publice.................................

Administratia Finantelor Publice..........................................

Nr................/...............

 

REFERAT

privind solutionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu

 

A. Datele de identificare a contribuabilului

Denumirea/Numele si prenumele........................................................................................................................................

Codul de identificare fiscală.................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal.....................................................................................................................................................................

B. Analiza situatiei contribuabilului

1. Au fost depuse următoarele documente:

 Cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, înregistrată sub nr............../.............., cuprinzând mentiunea privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la pct. 3 lit. a)-c) de la cap. A din Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009;

 dovada înscrierii inactivitătii temporare la oficiul registrului comertului.

2. În urma verificării efectuate, în conformitate cu pct. 10 de la cap. A din Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009, s-au constatat următoarele elemente privind situatia fiscală a contribuabilului, la data de..........................:

 figurează, în evidenta fiscală, cu toate obligatiile declarative si de plată îndeplinite;

 nu are în curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;

 nu face obiectul unei actiuni de inspectie fiscală, în curs de derulare;

 nu este înscris în lista contribuabililor declarati inactivi.

C. Alte constatări:

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

D. Concluzii:

 Se propune aprobarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu pentru perioada...............................

 Se propune respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, având în vedere următoarele:

 

Aprobat:

Conducătorul unitătii fiscale,

.....................................

(numele si prenumele)

 

 

Data...............

Avizat:

Seful compartimentului de specialitate,

.....................................

(numele si prenumele)

 

 

Data.........................

Întocmit:

.....................................

(functia)

.....................................

(numele si prenumele)

 

Data.................


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Directia Generală a Finantelor Publice.......................

Administratia Finantelor Publice................................

Nr.........................../....................

 

DECIZIE

privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu

 

Către: Denumirea/Numele si prenumele..............................................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea..........................str..............................nr.........., bl........., ap........, et........judetul/sectorul................

Codul de identificare fiscală................................................................

În temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a Cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu înregistrată sub nr................din data...................., vă comunicăm următoarele:

 se aprobă regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada:...../...../...../-...../...../...../

 nu se aprobă regimul de declarare derogatoriu, din următoarele motive:

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Regimul de declarare derogatoriu aprobat prin prezenta decizie se aplică pe perioada mentionată, cu respectarea conditiilor prevăzute de Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Aprobat:

Conducătorul unitătii fiscale,

.....................................

(numele si prenumele)

 

 

Data...............

Avizat:

Seful compartimentului de specialitate,

.....................................

(numele si prenumele)

 

 

Data.........................

Întocmit:

.....................................

(functia)

.....................................

(numele si prenumele)

 

Data.................

 

ANEXA Nr. 3

 

Cod M.F.P 14.13.02.99/r.d.

Număr de operator de date cu caracter personal – 1067

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu

1. Denumirea: Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu

2. Codul: 14.13.02.99/r.d.

3. Formatul: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la aprobarea/respingerea cererii privind acordarea regimului de declarare derogatoriu.

7. Se întocmeste: în două exemplare de către organul fiscal în a cărui evidentă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii.

8. Circulă:         - un exemplar la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii;

                        - un exemplar la contribuabil.

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu Referatul privind solutionarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.

 


MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Având în vedere dispozitiile art. 35 si 39 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Pentru serviciile prevăzute la nr. crt. 3 si 4 din anexă se aplică un tarif suplimentar de 30% pentru solutionarea cererii în termen de 48 de ore.

(2) Pentru serviciile prevăzute la nr. crt. 4 din anexă, în cazul mai multor operatiuni, se percepe o singură dată cel mai mare tarif plus 10% din acesta pentru fiecare nouă operatiune, fără a se depăsi dublul tarifului de bază.

(3) Serviciile prevăzute la nr. crt. 1, 2 si 5 din anexă se prestează la data solicitării, fără a se percepe alte tarife suplimentare.

Art. 3. - Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -Tarifele prevăzute în anexă includ taxa pe valoarea adăugată.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 3.116/C/2004 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.105 din 26 noiembrie 2004.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Rodica Constantinovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iunie 2009.

Nr. 1.560/C.

 

ANEXA

 

TARIFELE

pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale înainte de depunerea cererii de înregistrare a comerciantilor

 

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Tariful (lei)

1.

Îndrumarea prealabilă privind formalitătile legale pentru constituirea si înregistrarea în registrul comertului a persoanelor juridice/persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale, modificarea actelor/datelor acestora înregistrate în registrul comertului si altele asemenea; îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare si a formularelor tipizate specifice activitătii registrului comertului

22/oră

2.

Tehnoredactarea cererii de înregistrare; redactarea declaratiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuternicitilor, sucursalelor si a cenzorilor că îndeplinesc conditiile prevăzute de lege, proiectarea si executarea siglei si a emblemei pentru firme, obtinerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social, asigurarea obtinerii, după caz, pentru bunurile imobile a: dovezii intabulării/certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun; obtinerea autentificării actului constitutiv sau actului modificator*)

3/pagină/ siglă/ expertiză/ ocument

3.

Redactarea actului constitutiv initial sau în forma actualizată al persoanelor juridice supuse obligatiei de înregistrare în registrul comertului, redactarea statutului pentru societătile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic initial ori în forma actualizată, a statutului si/sau a contractului de societate initial sau în forma actualizată pentru persoane juridice, dacă sunt înscrisuri separate, a proiectului de fuziune/divizare, a acordului de constituire a întreprinderilor familiale si/sau a procurii speciale pentru reprezentantul întreprinderii familiale

180/act.

 

4.

Redactarea actului modificator, actului aditional ori, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociatilor ori actionarilor, deciziei consiliului de administratie/asociatului unic privind modificări ale actului constitutiv/ statutului/contractului/acordului de constituire, referitoare la: sediul social/profesional; denumirea firmei sau emblema acesteia; durata de functionare; forma juridică; domeniul principal de activitate si activitatea principală; obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN; administratori, împuterniciti, directori, reprezentanti si/sau cenzori; primirea, retragerea de membri sau asociati; majorarea sau reducerea capitalului social ori declararea/modificarea patrimoniului de afectatiune; înfiintarea sau desfiintarea de puncte de lucru ori alte sedii secundare; divizare sau fuziune; dizolvare ori lichidare; alte elemente ale actului constitutiv/statutului/contractului de societate/acordului de constituire (date de identificare, participare la profit/beneficii si pierderi, suspendare sau reluarea activitătii etc); declaratia persoanelor fizice autorizate sau titulare ale întreprinderilor individuale privitoare la constituirea patrimoniului de afectatiune; actul aditional la acordul de constituire a întreprinderilor familiale

55 + 10%/ element suplimentar

5.

Darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistentă; extragerea din bazele de date de acte normative si listarea pentru eliberare, la cerere

12/act


*) Nu cuprinde onorariul evaluatorului/notarului si taxa de timbru judiciar, după caz. Nu cuprinde taxele legale ale emitentului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.