MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 417/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 417            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 18 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.062. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            387. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autoritătii Hipice Nationale

 

            639. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării Standardului calitătii pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.215(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

            706. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea tarifelor pentru activităti specifice efectuate de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de apreciere pentru contributia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea relatiilor de cooperare economică, culturală si politică dintre România si Regatul Tărilor de Jos,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor Excelentei Sale domnului Jaap Werner, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Regatului Tărilor de Jos.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 16 iunie 2009.

Nr. 1.062.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autoritătii Hipice Nationale

 

Văzând Hotărârea nr. 27 din 19 mai 2009 a Consiliului director al Autoritătii Hipice Nationale, precum si Referatul de

aprobare al Directiei politici de piată în zootehnie nr. 126.476 din 11 iunie 2009,

având în vedere prevederile art. 29 din Legea calului nr. 389/2005, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autoritătii Hipice Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 2 iunie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 16 iunie 2009.

Nr. 387.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 360/2006)

 

CUANTUMUL TARIFELOR

care constituie veniturile proprii ale Autoritătii Hipice Nationale

 

Nr. crt.

Serviciul specific prestat

Specificare

U.M.

Tarif *

- Iei/U.M. -

1.

Eliberarea documentelor privind monito­rizarea, omologarea si atestarea datelor de reproductie, a originii si a performantelor cabalinelor de rasă si consultantă de specialitate

a) înscrierea produsilor în evidentele genealogice ale Autoritătii Hipice Nationale

cap

20

b) eliberarea autorizatiei de functionare pentru hergheliile/asociatiile pe rase

bucată

200

c) eliberarea adeverintei de montă pentru armăsarii autorizati si folositi la reproductie

cap

50

d) eliberarea certificatului de export (WAHO, LIF, Weatherbys) si a certificatului de origine

cap

150

e) eliberarea carnetului de identitate si sănătate pentru cabaline

cap

50

f) servicii de consultantă de specialitate

oră

30

2.

Sustinerea probelor de calificare a tineretului cabalin, clasarea cabalinelor în vederea promovării/mentinerii în categoria Herghelia Natională

a) sustinerea probelor de calificare

cap

60

b) clasarea si promovarea cabalinelor în categoria Herghelia Natională (AP, IM, AMP)

cap

120

c) mentinerea cabalinelor în categoria Herghelia Natională

cap

40

3.

Aplicarea timbrului hipic

aplicarea timbrului hipic pe pasaportul ecvideului

bucată

5

 

* Tarifele includ TVA.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind publicarea acceptării Standardului calitătii pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.215(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

Având în vedere prevederile art. 1 si 2 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.029/2008 privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa 1 la Rezolutia MSC.216(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Standardul calitătii pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor, adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.215(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006, standard intrat în vigoare pentru România la data de 1 iulie 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexa la prezentul ordin.

(2) Competentele ce revin Autoritătii Navale Române privind determinarea conformitătii cu standardul calitătii prevăzut la art.1 pot fi delegate, total sau partial, unei organizatii recunoscute în conformitate cu prevederile legale nationale si comunitare în vigoare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Marin Anton,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 mai 2009.

Nr. 639.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.215(82)

(adoptată la 8 decembrie 2006)

Standardul calitătii pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

notând amendamentele la regulile 11-1/3-2 si XII/6 din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), astfel cum a fost amendată (denumită în continuare Conventia), adoptate prin Rezolutia MSC.216(82), privind acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor,

notând, de asemenea, că regula 11-1/3-2 mai sus mentionată prevede că acoperirile de protectie vizate trebuie să satisfacă cerintele din Standardul calitătii pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor (denumit în continuare Standardul calitătii pentru acoperirile de protectie),

recunoscând faptul că Standardul calitătii pentru acoperirile de protectie mai sus mentionat nu este menit să împiedice dezvoltarea de tehnologii noi sau inovatoare, care prevăd sistemele alternative,

luând în considerare, la cea de-a 82-a sesiune a sa, textul Standardului calitătii pentru acoperirile de protectie propus,

1. adoptă Standardul calitătii pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor, al cărui text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. invită guvernele contractante la Conventie să noteze că Standardul calitătii pentru acoperirile de protectie produce efect la 1 iulie 2008 în cazul în care regulile 11-1/3-2 si XII/6 din Conventie vor intra în vigoare;

3. solicită secretarului general să transmită copii certificate ale prezentei rezolutii si textul Standardului calitătii pentru acoperirile de protectie cuprins în anexă tuturor guvernelor contractante la Conventie;

4. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezolutii si ale anexei sale tuturor membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie;

5. invită guvernele să încurajeze dezvoltarea de tehnologii inovatoare care au ca scop furnizarea de sisteme alternative si de a informa Organizatia cu privire la orice rezultat concret.


 

ANEXA

la Rezolutia MSC.215(82)

 

STANDARDUL CALITĂTII

pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor

 

1. Obiectul

Prezentul standard prevede cerinte tehnice aplicabile pentru acoperiri de protectie pentru tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave cu un tonaj brut de cel putin 500 si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor cu o lungime mai mare sau egală de 150 m1, pentru care contractul de constructie este încheiat, la care chila este pusă ori a căror livrare se efectuează la datele sau după datele mentionate în regula 11-1/3-2 din Conventia SOLAS adoptate prin Rezolutia MSC.216(82).

2. Definitii

În sensul prezentului standard, se aplică următoarele definitii:

2.1. tancuri de balast sunt asa cum sunt definite în Liniile directoare privind alegerea, aplicarea si întretinerea sistemelor anticorosive ale tancurilor de balast cu apă de mare, adoptate de Organizatie prin Rezolutia A.798(19), si în Instructiunile privind programul intensificat de inspectii efectuate cu ocazia inspectiilor la vrachiere si petroliere [Rezolutia A.744(18), asa cum a fost modificată];

2.2. punctul de rouă este temperatura la care vaporii de apă din aer devin saturati si încep să condenseze;

2.3. DFT este grosimea peliculei uscate;

2.4. pulberi de praf sunt particule prezente pe suprafata pregătită pentru vopsire ce provin de la decapare sau alte metode de pregătire a suprafetei ori care rezultă în urma actiunii mediului;

2.5. slefuirea marginilor este tratamentul marginilor înainte de cea de-a doua fază de pregătire a suprafetelor;

2.6. stare de protectie „BUNĂ" este starea acoperirii ce prezintă câteva mici puncte de rugină, asa cum este definită în Rezolutia A.744(18);

2.7. acoperire dură este o acoperire de protectie care suferă o transformare chimică de uscare sau o bună acoperire ce nu suferă o reactie de uscare în aer si care poate fi utilizată pentru întretinere. Poate fi organică sau anorganică;

2.8. NDFT este grosimea nominală a peliculei uscate. Regula 90/10 înseamnă că 90% din toate grosimile măsurate trebuie să fie egale sau mai mari decât NDFT, iar restul de 10% din grosimi nu sunt în niciun caz mai mici de 0,9 x NDFT;

2.9. primul strat este primul strat de acoperire a sistemului aplicat în santierul naval după primul strat aplicat în atelier;

2.10. stratul aplicat în atelier este acoperirea primară de preconstructie care este aplicată pe tablele de otel, de multe ori în fabrici automatizate (si înainte de primul strat al unui sistem de acoperire);

2.11. acoperiri bandă este aplicarea de vopsea a marginilor, sudurilor, zonelor cu acces dificil etc, pentru a asigura o bună aderentă la vopsea si o corectă grosime a vopselei în zonele critice;

2.12. durata nominală de viată este numărul de ani pentru care acest sistem de acoperire este proiectat să dureze;

2.13. fisa tehnică este fisa de date privind produsele producătorului de vopsea, care contine instructiunile tehnice detaliate si informatii relevante despre acoperire si despre aplicarea sa.

3. Principii generale

3.1. Capacitatea unui sistem de acoperire pentru a ajunge la întreaga durată nominală de viată depinde de tipul sistemului de acoperire, de pregătirea otelului, precum si de aplicare, de inspectia si întretinerea acoperirii. Toate aceste elemente contribuie la o bună calitate a sistemului de acoperire.

3.2. Inspectia de pregătire a suprafetelor si a procesului de aplicare a acoperirii trebuie să fie aprobate de comun acord de către proprietarul navei, santierul naval si fabricantul acoperiri si să fie prezentat, la sfârsitul examinării, Administratiei2. Administratia poate, dacă ea solicită, să participe la procesul de acord. Dovezile justificative ale inspectiei trebuie să fie înregistrate si incluse în dosarul tehnic de acoperire (a se vedea paragraful 3.4).

3.3. În urma examinării standardului stabilit la sectiunea 4, trebuie luate în considerare următoarele elemente:

.1 este important ca constructorul navei să respecte cu strictete specificatiile, procedurile si diferitele etape ale procesului de aplicare a acoperirii (printre care pregătirea suprafetei) pentru a se evita orice descompunere si/sau deteriorare prematură a sistemului de acoperire;

.2 se poate ameliora calitatea acoperirii adoptând, în stadiul proiectării navei, măsuri constând, spre exemplu, în reducerea tăieturilor în zigzag, utilizării profilurilor laminate, evitării configuratiilor geometrice complexe si asigurarea că configuratia structurii permite un acces usor cu unelte si facilitează operatiile de curătare, de golire si uscare a spatiului destinat acoperirii; si

.3 standardul calitătii acoperirii enuntate în prezentul document se bazează pe experienta producătorilor, santierelor navale si a operatorilor navali; nu se presupune să fie excluse alte sisteme de acoperire adecvate, cu conditia ca acestea din urmă să asigure un grad de performantă cel putin echivalent cu al celui care este specificat în acest standard. Criteriile de acceptare aplicabile altor sisteme sunt indicate în sectiunea 8.

3.4. Dosarul tehnic de acoperire

3.4.1. Specificarea sistemului de acoperire aplicat pe tancurile destinate balastării cu apă de mare si spatiilor din dublu bordaj, dosarele despre activitatea de acoperire efectuată de santierul naval si de proprietarul navei, criteriile detaliate despre selectia acoperirii, observatiile executării lucrărilor, în special întretinerea si reparatiile3, trebuie să fie înregistrate în dosarul  tehnic de acoperire, care trebuie să fie examinat de către Administratie.


1 Prezentul standard se aplică doar tancurilor destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor care sunt construite din otel.

2 În conformitate cu regula I/6 din Conventia SOLAS si în scopul acestui standard, Administratia poate să împuternicească un organism recunoscut actionând în numele său pentru a verifica conformitatea cu prezentul standard.

3 Directive de elaborat de către Organizatie.

 


 

3.4.2. Stadiul constructiei noii nave

Dosarul tehnic de acoperire trebuie să aibă cel putin elementele care decurg din prezentul standard si trebuie să fie eliberat de santierul naval în stadiul construirii de noi nave:

.1 copie a declaratiei de conformitate sau a certificatului de aprobare de tip;

.2 copia fisei tehnice, indicând:

.2.1 numele produsului si marca si/sau numărul de identificare;

.2.2 materiale, componente si compozitia sistemului de acoperire, culori;

.2.3 grosimi minimale si maximale ale peliculei uscate;

.2.4 metode de aplicare, unelte si/sau masini;

.2.5 starea suprafetei pe care trebuie să se aplice acoperirea (calitatea curătării de rugină, curătenie profil etc); si

.2.6 limitele impuse de conditiile ambiante (temperatură si umiditate);

.3 dosarele de activitate ale santierului naval cu privire la aplicarea acoperirii, indicând:

.3.1 spatiul real si suprafata (în m2) fiecărui compartiment în care este aplicată acoperirea;

.3.2 sistemul de acoperire care este aplicat;

.3.3 momentul în care este aplicată acoperirea etc;

.3.4 conditiile de ambient în timpul acoperirii; si

.3.5 metoda de pregătire a suprafetelor;

.4 proceduri de inspectie si reparare a sistemului de acoperire în timpul constructiei navei;

.5 registrul de acoperire emis de către inspectorul care supraveghează acoperirea, indicând faptul că acoperirea a fost aplicată conform specificatiilor, pentru a îndeplini cerintele reprezentantului furnizorului de acoperire si mentionând diferentele în raport cu specificatiile (vezi anexa nr. 2 la prezentul standard - Exemplu de jurnal zilnic si de raport de nonconformitate);

.6 raport de inspectie verificat de santierul naval, indicând:

.6.1 data de finalizare a inspectiei;

.6.2 rezultatul inspectiei;

.6.3 observatii (dacă există);

.6.4 semnătura inspectorului; si

.7 proceduri pentru întretinerea si repararea sistemului de acoperire pe durata functionării.

3.4.3. Întretinerea, reparatiile si înlocuirea partială a acoperirii pe durata functionării

Activitătile de întretinere, de reparatie si de înlocuire partială a acoperirii pe durata functionării trebuie să fie înregistrate în dosarul tehnic de acoperire, conform sectiunii relevante a Instructiunilor pentru întretinerea si reparatia acoperirilor3.

3.4.4. Înlocuirea acoperirii

Dacă se efectuează o înlocuire completă a acoperirii, elementele enumerate la paragraful 3.4.2 trebuie să fie înregistrate în dosarul tehnic de acoperire.

3.4.5. Dosarul tehnic de acoperire trebuie să fie păstrat la bord si actualizat pe toată durata de viată a navei.

3.5. Sănătatea si securitatea

Santierului naval îi revine sarcina să aplice reglementarea natională care vizează garantarea sănătătii si securitătii persoanelor si reducerea la minimum a riscurilor de incendiu si de explozie.

4. Standard de acoperiri

4.1. Standard de calitate

Prezentul standard prevede specificatiile si dispozitiile care vizează să garanteze o durată de viată utilă nominală de 15 ani, adică durata în timpul căreia, odată sistemul de acoperire aplicat, starea lui rămâne „BUNĂ". Durata de viată reală poate varia în functie de numerosi parametri, cum ar fi conditiile întâlnite în timpul utilizării.

4.2. Aplicarea standardului

Acoperirile de protectie a tancurilor destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor de o lungime egală sau mai mare de 150 m trebuie cel putin să îndeplinească cerintele prezentului standard.

4.3. Aplicatie particulară

4.3.1. Prezentul standard se referă la prescriptiile aplicabile acoperirilor de protectie a structurii de otel a navelor. Există alte elemente independente care sunt instalate în interiorul tancurilor si pe care sunt aplicate acoperiri destinate să protejeze contra coroziunii.

4.3.2. Este recomandat ca prezentul standard să fie aplicat, în măsura posibilitătii părtilor, mijloacelor de acces permanent prevăzute în urma inspectiilor care nu fac parte integrantă din structura navei, cum ar fi: mâinile curente, platformele independente, scările etc. De asemenea, este posibil să se utilizeze alte metode echivalente permitând protejarea contra coroziunii elementelor care nu sunt parte integrantă a structurii, cu conditia ca ele să nu compromită calitatea acoperirii structurii învecinate. Mijloacele de acces care fac parte integrantă din structura navei, cum ar fi înăltimea mărită a nervurilor de rigidizare pentru pasarele, stringherii etc, trebuie să respecte în totalitate prezentul standard.

4.3.3. De asemenea, este recomandat ca suporturile tevilor, aparatelor de măsură etc. să fie acoperite în conformitate cu acele elemente care nu fac parte integrantă din structura navei si care sunt indicate la paragraful 4.3.2.

4.4. Cerinte de bază aplicabile acoperirilor

4.4.1. Cerintele sistemului de acoperire vor fi aplicate si navelor aflate în constructie, pentru tancurile destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor de o lungime egală sau mai mare de 150 m, care satisfac standardul de calitate descris la 4.1, si sunt enumerate în tabelul nr. 1.

4.4.2. Producătorii de acoperiri trebuie să furnizeze specificatiile sistemelor de acoperire de protectie care îndeplinesc cerintele enuntate în tabelul nr. 1.

4.4.3. Administratia trebuie să verifice fisa tehnică si declaratia de conformitate sau certificatul de aprobare de tip stabilit pentru sistemul de acoperire de protectie.

4.4.4. Santierul naval trebuie să aplice sistemul de acoperire de protectie în conformitate cu fisa tehnică verificată si propriile sale proceduri de aplicare verificate.


3 Directive de elaborat de către Organizatie.


 

Tabelul nr. 1 - Cerintele de bază aplicabile sistemelor de acoperire ale tancurilor destinate balastării cu apă de mare, de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor cu o lungime mai mare sau egală cu 150 m

 

 

Caracteristici/Standard de referintă

Cerinte

1. Conceptia sistemului de acoperire

.1

Alegerea sistemului de acoperire

Alegerea sistemului de acoperire trebuie să fie efectuată de către părtile interesate, în functie de conditiile de utilizare a planului de întretinere. Trebuie tinut cont mai ales de următorii factori:

.1 amplasarea spatiului în raport cu suprafetele încălzite;

.2 frecventa operatiilor de balastare si debalastare;

.3 starea impusă de suprafată;

.4 curătenia si uscăciunea impuse de suprafată; si

.5 protectia catodică complementară, acolo uride este cazul (trebuie deci să fie compatibilă cu acoperirea).

Producătorii de acoperiri trebuie să propună produse pentru care ei pot furniza o dovadă a eficientei si fise tehnice satisfăcătoare. Ei trebuie, de asemenea, să fie în măsură să ofere 6 asistentă tehnică adecvată. Informatiile în ceea ce priveste calitatea, fisa tehnică si asistenta tehnică primită (dacă este cazul) trebuie să figureze în dosarul tehnic de acoperire.

Acoperirile destinate să fie aplicate dedesubtul puntilor încălzite de soare sau pe peretii care separă spatiile încălzite trebuie să poată suporta o încălzire si/sau o răcire repetate/repetată fără să devină casante.

.2

Tip de acoperire

Sisteme pe bază de epoxi

Alte sisteme de acoperire a căror calitate satisface metoda de testare din anexa nr. 1. Este recomandat să se aplice un sistem multistraturi în care fiecare strat să fie de culoare contrastantă.

Ultimul strat trebuie să aibă o culoare deschisă pentru a facilita inspectiile în timpul functionării.

.3

Teste de precalificare a acoperirii

Sistemele pe bază de epoxi sunt supuse testării, înainte de data intrării în vigoare a prezentului standard, într-un laborator cu ajutorul unei metode corespunzând metodei de testare cuprinse în anexa nr. 1 sau echivalentului său cu minimum de cerinte în ceea ce priveste ruginirea si formarea de bule de aer ori a cărui stare finală în conditiile reale sau având documentatie privind acoperirea pentru 5 ani, care este considerată cel putin „BUNĂ", poate fi acceptată.

Pentru toate celelalte sisteme testarea se face conform procedurii cuprinse în anexa nr. 1 sau echivalent, conform cerintelor.

.4

Specificatii de executie a lucrărilor

Trebuie aplicate cel putin două straturi în bandă si două straturi pulverizate cu pistolul, al doilea strat putând fi redus în zona de suduri, dacă este demonstrat că straturile aplicate pot satisface NDFT, în sensul de a evita o încărcare inutilă. Orice reducere în aplicarea celui de-al doilea strat trebuie să fie pe deplin detaliată în dosarul tehnic de acoperire.

Straturile în bandă trebuie să fie aplicate cu pensula sau cu rola. Se utilizează rola doar pentru zonele zimtate sau orificiile mici etc.

Trebuie lăsat să se usuce în mod corespunzător fiecare strat principal de acoperire înainte să se aplice stratul următor conform recomandărilor producătorului.

Suprafata contaminată cu rugină, grăsime, sare, ulei si praf trebuie curătată înainte de aplicarea vopselei după metoda recomandată de către producătorul de vopsea. Trebuie înlăturate incluziunile abrazive încrustate în acoperire. Specificatiile executării trebuie incluse în durata uscării înainte de aplicarea unui nou strat si durata necesară pentru întărire, cum este indicat de către producător.

.5

NDFT (grosime nominală totală a peliculei)4

NDFT 320 um după regula 90/10 pentru acoperirile pe bază de epoxi si după specificatiile producătorului acoperirii pentru celelalte sisteme

Grosimea totală maximă a peliculei uscate după specificatiile detaliate ale producătorului

Trebuie supravegheată evitarea cresterii exagerate a grosimii stratului. Grosimea stratului proaspăt trebuie controlată în mod regulat în timpul aplicării.

Diluantii utilizati trebuie să fie limitati la tipurile si la cantitătile recomandate de producător.

 

* Tip de măsurare si de etalonare, în conformitate cu standardul SSPC-PA2. Specificatie relativă a aplicării vopselei nr. 2.

 


 

Caracteristici/Standard de referintă

Cerinte

2. PSP (Prima etapă de pregătire a suprafetelor)

.1

Decapare si profil5, 6

Sa 2 Vz, cu profiluri între 30 si 75 um.

Decaparea nu trebuie să fie efectuată dacă:

.1 indicele de umiditate relativă este mai mare decât 85%; sau

.2 temperatura de suprafată a otelului este mai mică de 3°C sub punctul de rouă.

Un control al curăteniei si al profilului rugozitătilor de la suprafata otelului trebuie să fie efectuat după pregătirea acestora si înaintea aplicării primului strat, conform indicatiilor producătorului.

.2

Limită de sare solubilă în apă echivalentă cu NaCI7

< 50 mg/m2 de clorură de sodiu

.3

Strat de aplicare în atelier

Continut de zinc fără inhibitor pe bază de silicat sau echivalent

Compatibilitatea cu sistemul principal de acoperire trebuie să fie confirmată de către producătorul de acoperire.

3. A doua etapă de pregătire a suprafetelor

.1

Suprafata otelului8

Ar trebui să se pregătească suprafata de otel astfel încât acoperirea aleasă să se poată repartiza într-un fel uniform cu NDFT dorită si să prezinte o aderentă adecvată, îndepărtându-se marginile ascutite, slefuindu-se cordoanele de sudură si înlăturându-se orice proiectie, rămăsită de sudură si alt contaminant de suprafată.

Marginile trebuie să fie tratate în asa fel încât să aibă rotunjirea de cel putin 2 mm de rază sau să facă obiectul unei slefuiri în 3 etape (treceri) sau cel putin al unui procedeu echivalent înainte de aplicarea vopselei.

.2

Tratarea suprafetelor5

Sa 2 Vz din avaria stratului aplicat în atelier si suduri

Sa2 îndepărtarea a 70% din stratul aplicat în atelier care nu a obtinut o certificare în urma testării conform metodei de testare 1.3.

Dacă sistemul de acoperire complet, cuprinzând o acoperire principală pe bază de epoxi si un strat aplicat în atelier compatibil să treacă cu succes o testare de precalificare, certificată prin metoda testului 1.3, se poate păstra stratul aplicat în atelier, cu conditia să se utilizeze acelasi sistem de acoperire epoxi. Stratul aplicat în atelier trebuie să fie curătat prin decapare cu peria, spălat cu apă sau printr-o metodă echivalentă.

Dacă un strat aplicat în atelier pe bază de silicat de zinc a trecut cu succes testul de precalificare 1.3 ca parte integrantă a unui sistem de acoperire epoxi, el poate să fie utilizat împreună cu alte acoperiri epoxi, certificate conform metodei 1.3, cu conditia ca producătorul să fi confirmat compatibilitatea lor cu ajutorul testului descris la paragraful 1.7 din apendicele 1 la anexa nr. 1, fără miscare oscilatorie.

.3

Tratarea suprafetelor după montare5

Reziduuri St3 sau mai mult sau Sa 2 34, dacă este posibil în practică. Mici defecte până la 2% din suprafata totală: St3. Dacă daunele continue sunt pe suprafete mai mari de 25 m2 sau mai mult de 2% din suprafata totală a tancului, Sa21A

Acoperirea în straturi se va face prin îmbinare în pană de ghidare.

.4

Prescriptii aplicabile profilului6

În caz de decapaj total sau partial, 30-75 um, dacă nu după recomandările producătorului acoperirii.

 

5 Standard de referintă ISO 8501-1: 1988/Supl: 1994. Pregătirea substraturilor de otel, înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Evaluarea vizuală a curătării unui substrat.

s Standard de referintă: ISO 8503-1/2: 1988: Pregătirea substraturilor de otel, înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Rugozitate de la suprafata substraturilor de otel decapate.

7 Conductivitate măsurată conform standardului ISO 8502-9: 1998. Pregătirea substraturilor de otel, înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Test pentru aprecierea curătării unei suprafete.

8 Standard de referintă: ISO 8501 -3: 2001 (grad P2). Pregătirea substraturilor de otel, înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Test pentru aprecierea curătării unei suprafete.

 


 

Caracteristici/Standard de referintă

Cerinte

.5

Particule de praf8

Gradul de prăfuire „1" pentru particule de praf de clasă „3", „4" sau „5". Particulele de praf de clase inferioare trebuie să fie îndepărtate dacă ele sunt vizibile cu ochiul liber pe suprafată, înainte de acceptarea acoperirii.

.6

Limită de sare solubilă în apa echivalentă cu NaCI după decapare/slefuire7

< 50 mg/m2 de clorură de sodiu

.7

Contaminare cu hidrocarburi

Nicio contaminare cu hidrocarburi

4. Diverse

.1

Ventilatie

0. ventilatie adecvată este necesară pentru ca uscarea si întărirea acoperirii să fie îndeplinite. Ar trebui asigurată o ventilatie pe toată durata procesului de aplicare si pentru o perioadă de timp după terminarea aplicării după recomandările producătorului de acoperire.

.2

Conditiile ambientului

Acoperirea trebuie să fie aplicată în conditii de umiditate si de temperatură de suprafată controlate, conform specificatiilor producătorului. În plus, acoperirea nu trebuie să fie aplicată dacă:

1. indicele de umiditate relativă este mai mare de 85%; sau

2. temperatura de suprafată a otelului este mai mică de 3°C sub punctul de rouă.

.3

Testarea acoperirii4

Trebuie evitate testările distructive.

Grosimea peliculei uscate trebuie să fie măsurată după aplicarea fiecărui strat cu scopul de a controla calitatea si grosimea totală a peliculei uscate, trebuie să fie confirmată după aplicarea ultimului strat cu ajutorul etaloanelor corespunzătoare grosimii (vezi anexa nr. 3 la prezentul standard).

.4

Reparatii

Zonele defecte, de exemplu suprafetele poroase, cu bule de aer sau neacoperite etc, trebuie să fie marcate si reparatiile adecvate trebuie să fie efectuate. Toate reparatiile de acest tip trebuie să fie verificate si fac obiectul unui raport.


4 Tip de măsurare si de etalonare, în conformitate cu standardul SSPC-PA2. Specificatie relativă a aplicării vopselei nr. 2.

7 Conductivitate măsurată conform standardului ISO 8502-9: 1998. Pregătirea substraturilor de otel, înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Test pentru aprecierea curătării unei suprafete.

8 Standard de referintă: ISO 8502-3: 1993: Pregătirea substraturilor de otel, înaintea aplicării vopselelor si produselor similare - Evaluarea vizuală a curătării unui substrat.

 

5. Aprobarea sistemelor de acoperire

Rezultatele testului de preselectie (tabelul nr. 1, paragraful 1.3) al sistemului de acoperire trebuie să fie însotite de documente si o declaratie de conformitate sau un certificat de aprobare de tip trebuie să fie eliberată/eliberat dacă sistemul este considerat satisfăcător de o parte tertă independentă de producătorul acoperirii.

6. Cerinte relative la inspectia acoperirii

6.1. Generalităti

6.1.1. Ca să se asigure conformitatea cu prezentul standard, următoarele proceduri trebuie să fie aplicate de către inspectori calificati în materie de acoperiri de către NACE la nivel II, de către FROSIO la nivel III sau la un nivel echivalent, verificat de Administratie.

6.1.2. Inspectorii care supraveghează acoperirea trebuie să inspecteze pregătirea suprafetelor si aplicarea acoperirii, în timpul procesului de aplicare efectuând cel putin elementele de inspectie enuntate la sectiunea 6.2, în scopul de a se asigura că acoperirea satisface prezentul standard. Trebuie să se pună accentul pe începutul fiecărui stadiu de pregătire a suprafetelor si a aplicării acoperirii, deoarece este foarte dificil de remediat la lucrările prost executate în decursul procesului de aplicare. Trebuie examinată grosimea acoperirii pe baza elementelor reprezentative ale structurii într-o manieră nedistructivă. Inspectorul trebuie să verifice că măsurile grosimii dorite în ansamblu au fost efectuate.

6.1.3. Rezultatele inspectiei trebuie să fie înregistrate de către inspector si incluse în dosarul tehnic de acoperire (vezi anexa nr. 2 - Exemplu de jurnal zilnic si raport de nonconformitate).


6.2. Elemente de inspectat

 

Etapă a constructiei

Elemente de inspectat

Prima fază a pregătirii suprafetei

1

Trebuie măsurate si înregistrate temperatura de suprafată a otelului, umiditatea relativă si punctul de rouă înainte de începutul procesului de decapare si atunci când sunt schimbări bruste de vreme.

 

2

Trebuie examinată suprafata tablelor de otel pentru a reduce prezenta sărurilor solubile, a hidrocarburilor, a grăsimii si a altor contaminanti.

 

3

Trebuie controlată netezirea suprafetei de otel în timpul procesului de aplicare a stratului aplicat în atelier.

 

4

Trebuie confirmat că materialul stratului aplicat în atelier respectă prescriptiile paragrafului .2.3. din tabelul nr. 1.

Grosime

 

Dacă compatibilitatea cu sistemul de acoperire principal a fost atestată, trebuie confirmat că grosimea si duritatea stratului aplicat în atelier pe bază de silicat de zinc sunt conforme valorilor specificate.

Asamblare în bloc

1

Odată terminată constructia blocului si înainte de începutul celei de-a doua etape de pregătire a suprafetei, trebuie procedat la o inspectie vizuală a tratării suprafetei otelului, precum si a marginilor. Trebuie eliminată orice urmă de ulei, grăsime sau alti contaminanti vizuali.

 

2

După decapare/slefuire/curătare si după aplicarea acoperirii, trebuie procedat la o inspectie vizuală a suprafetei pregătite.

Odată terminate decaparea si curătarea si înaintea aplicării primului strat al sistemului, trebuie examinată suprafata otelului într-un loc cel putin pentru fiecare bloc pentru a determina cantitătile de săruri solubile rămase.

 

3

Trebuie supravegheate în permanentă si înregistrate temperatura suprafetei, umiditatea relativă si punctul de rouă în timpul aplicării si duritatea/întărirea acoperirii.

 

4

Trebuie procedat la o inspectie a etapelor procesului de aplicare a acoperirii mentionate în tabelul nr. 1.

 

5

Trebuie măsurată DTF pentru a dovedi că grosimea acoperirii aplicate este conform celei specificate în anexa nr. 3 la prezentul standard.

Montare

1

Trebuie procedat la o inspectie vizuală a stării suprafetei otelului si a pregătirii si verificării că ea satisface celelalte prescriptii cuprinse în tabelul nr. 1 si specificatiile aprobate.

 

2

Trebuie măsurate si înregistrate temperatura suprafetei, umiditatea relativă si punctul de rouă înainte de începutul aplicării acoperirii si la intervale regulate în timpul procesului aplicării.

 

3

Trebuie procedat la o inspectie a etapelor procesului de aplicare a acoperirii mentionate în tabelul nr. 1.

 

7. Cerinte în materie de verificare

Înainte de a examina dosarul tehnic de acoperire a navei supuse prezentului standard, Administratia:

.1 verifică dacă fisa tehnică si declaratia de conformitate sau certificatul de aprobare de tip respectă prezentul standard;

.2 verifică dacă acoperirea de identificare de pe containerele reprezentative concordă cu acoperirea descrisă în fisa tehnică si declaratia de conformitate, conform certificatului de tip aprobat;

.3 verifică dacă inspectorul are calificările prescrise de standardul de calificare mentionat la paragraful 6.1.1;

.4 verifică dacă procesele-verbale ale inspectorului, în ceea ce priveste pregătirea suprafetelor si aplicarea acoperirii, indică faptul că ele sunt conform fisei tehnice a producătorului si declaratiei de conformitate sau certificatului de aprobare de tip; si

.5 controlează aplicarea cerintelor în materie de inspectie a acoperirii.

8. Alte sisteme

8.1. Toate sistemele care nu utilizează o acoperire epoxidică aplicată conform tabelului nr. 1 sunt definite ca fiind alte sisteme.

8.2. Prezentul standard se bazează pe sisteme de acoperire care au fost probate si sunt de utilizare curentă. Prezentul standard nu pretinde în niciun caz să excludă alte sisteme a căror calitate a fost probată ca echivalent, de exemplu, sistemele care nu utilizează o acoperire pe bază de epoxi.

8.3. Acceptarea altor sisteme va fi supusă prezentării documentelor justificative pentru a asigura o eficacitate anticoroziune cel putin echivalentă cu a celei indicate în prezentul standard.

8.4. Documentele justificative trebuie să corespundă satisfacerii cerintelor minime ce corespund unui sistem de acoperire, conform standardului de calitate descris la sectiunea 4, si având o durată de viată utilă prevăzută de 15 ani, cu conditia prezentării la fiecare 5 ani, starea finală a acoperirii fiind considerată cel putin „BUNĂ" sau testată în laborator. Testele de laborator trebuie să fie efectuate în conformitate cu metoda de testare descrisă în anexa nr. 1 la prezentul standard.


 

ANEXA Nr. 1

la standard

 

METODA DE TESTARE

privind determinarea dacă o acoperire este acceptabilă ca acoperire a tancurilor destinate balastării cu apă de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor

 

1. Scop

Prezenta metodă explică în detaliu metoda de testare vizată în paragrafele 5 si 8.3 din standard.

2. Definitii

Specificatia acoperirii reprezintă specificatia sistemului de acoperire, care cuprinde tipul de sistem de acoperire, pregătirea otelului, pregătirea suprafetelor, netezirea suprafetelor, conditiile ambiante, procedura de aplicare, criteriile de acceptare si inspectie.

3. Punerea în testare

Specificatia acoperirii trebuie să fie verificată cu ajutorul testelor indicate mai jos. Metodele de testare trebuie să fie conform dispozitiilor apendicelui 1 (Test simulând conditiile de respectat în tancurile de balast) si ale apendicelui 2 ( Test în camera de condensare) la prezenta anexă:

.1 pentru acoperirile de protectie a tancurilor destinate balastării cu apă de mare, dispozitiile apendicelui 1 si apendicelui 2 sunt aplicabile; si

.2 pentru acoperirile de protectie a spatiilor din dublu bordaj al vrachierelor cu o lungime egală sau mai mare de 150 m, altele decât tancurile destinate balastării cu apă de mare, dispozitiile apendicelui 2 sunt aplicabile.

 

APENDICE 1

 

Test simulând conditiile de respectat în tancurile de balast

1. Conditii de testare

Testarea simulând conditiile în tancurile de balast trebuie să respecte fiecare dintre conditiile următoare:

.1 durata de testare trebuie să fie de 180 de zile;

.2 trebuie utilizate 5 panouri de testare;

.3 dimensiunile fiecărui panou de testare sunt următoarele: 200 mm x 400 mm x 3 mm. Două dintre panouri (panoul 3 si 4 de mai jos) au o bară în U sudată. Bara în U este sudată pe panou la 120 mm de una dintre laturile scurte si la 80 mm de fiecare dintre laturile lungi.

 

Panourile trebuie să fie tratate conform standardului de calitate descris în paragrafele 1.1, 1.2 si 1.3 din tabelul nr. 1 si un sistem de acoperire trebuie să fie aplicat conform paragrafelor 1.4 si 1.5 din tabelul nr. 1. Un strat aplicat în atelier trebuie să fie supus intemperiilor în timpul a cel putin două luni, apoi curătate prin spălare la presiune scăzută sau printr-o altă metodă usoară. Nu este permis să de decapeze cu peria sau să se spele la presiune mare, nici să se utilizeze o metodă care ar înlătura stratul aplicat. Stratul aplicat trebuie să se facă pe baza unui sistem care să asigure protectia pe o durată de 15 ani la deteriorarea produsă de agentii atmosferici si expunerea la intemperii. Pentru a facilita inovatia, alte pregătiri, sisteme de acoperire si grosimi ale peliculei uscate pot fi utilizate atunci când sunt clar definite.

.4 Spatele piesei supuse testării trebuie să fie vopsit de o manieră adecvată încât să nu compromită rezultatele testării.

.5 Pentru a simula conditiile în tancul de balast, ciclul de testare durează două săptămâni cu apă de mare sau apă de mare artificială si o săptămână gol. Temperatura apei de mare trebuie să fie mentinută la aproximativ 35°C.

.6 Panou de testare 1: acest panou este încălzit timp de 12 h la 50°C si răcit timp de 12 h la 20°C pentru a simula conditiile de pe puntea superioară. Panoul de testare este stropit în mod ciclic cu apă de mare naturală sau artificială pentru a simula miscările de tangaj si ruliu ale navei. Intervalele între cicluri sunt de 3 secunde sau mai putin. Panoul este marcat cu o linie de-a lungul barei de otel.

.7 Panou de testare 2: acest panou este montat de un anod de zinc de coroziune pentru a evalua efectul protectiei catodice. O portiune circulară lată de 8 mm a barei de otel este introdusă pentru testare pe panoul de 100 mm de la anod, cu scopul de a evalua efectul protectiei catodice. Panoul de testare este stropit în mod ciclic cu apă de mare naturală sau artificială.


.8 Panou de testare 3: acest panou este răcit pe partea opusă pentru a obtine un gradient de temperatură permitând să simuleze răcirea unui perete într-un tanc lateral de balast si este stropit cu apă de mare naturală sau artificială pentru a simula miscările de tangaj si ruliu ale navei. Gradientul de temperatură este de aproximativ 20°C si intervalele dintre stropiri sunt de 3 secunde sau mai putin. Panoul este marcat cu o linie de-a lungul barei de otel.

.9 Panou de testare 4: acest panou este stropit în mod ciclic cu apă de mare naturală sau artificială pentru a simula miscările de tangaj si de ruliu ale navei. Intervalele între stropiri sunt de 3 secunde sau mai putin. Panoul este marcat cu o linie de-a lungul barei de otel.

.10 Panou de testare 5: acest panou este expus la căldură uscată timp de 180 de zile la 70°C pentru a simula tabla de separare între tancul de combustibil încălzit si tancul de balast cu dublu bordaj.

 

Figura 1 Tanc oscilatoriu pentru punerea în testare a acoperirilor tancurilor de balast

 

2. Rezultatele testării

2.1. Înainte de testare, trebuie să se înregistreze datele raportate în ceea ce priveste sistemul de acoperire:

.1 identificarea prin spectrometrie în infrarosu a componentelor bazei si a duritătii acoperirii; .2 densitatea9 componentelor bazei si a duritătii acoperirii; .3 numărul de pori, detector de joasă tensiune de 90 V.

2.2. După testare, trebuie înregistrate măsurile datelor următoare: .1 bule de aer si rugină10;

.2 grosimea peliculei uscate (DFT) (cu ajutorul unui sablon)11;

.3 valoarea aderentei12;

.4 flexibilitate13 modificată în functie de grosimea panoului (o grosime a otelului de 3 mm, o acoperire de 300 um si o mandrină cilindrică dau o alungire de 2%) doar pentru informare;

.5 pierdere de greutate/necesar de curent/desprindere în cazul lipsei artificiale a protectiei catodice; si

.6 adâncitura de o parte si de alta a trasării. Adâncitura de o parte si de alta a trasării este măsurată si adâncitura maximă este determinată pe fiecare panou. Media celor 3 rezultate maxime este utilizată pentru acceptare.


9 Standard de referintă: ISO 2811-1/4: 1997. Vopsele si lacuri - Determinarea densitătii.

 

10 Standard de referintă: ISO 4628-2: 2003. Vopsele si lacuri - Evaluarea degradării acoperirilor- Aprecierea numărului si dimensiunii defectelor si a intensitătii modificărilor uniforme ale aspectului - Partea 2: Evaluarea gradului de băsicare. Vopsele si lacuri. - Evaluarea degradării acoperirilor- Aprecierea numărului si dimensiunii defectelor si a intensitătii modificărilor uniforme ale aspectului - Partea 3: Evaluarea degradării acoperirilor.


11 Nouă puncte de măsură repartizate uniform sunt utilizate pe panouri de 150 mm x 150 mm sau 15 puncte pe panouri de 200 mm x 400 mm.

 

12 Standard de referintă: ISO 4624: 2002. Vopsele si lacuri -încercarea la tractiune.

13 Standard de referintă: ASTM D4145: 1983. Metode-standard de testare pentru flexibilitatea stratului peliculelor prevopsite.


3. Criterii de acceptare

3.1. Datele rezultate la testare, ca cele indicate la sectiunea 2, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 

Obiect

Criterii de acceptare

pentru sistemele pe bază de epoxi,

aplicate în conformitate cu cerintele

din tabelul nr. 1 din standard

Criterii de acceptare pentru alte sisteme

Bule de aer pe panou

Nicio bulă de aer

Nicio bulă de aer

Rugină pe panou

Ri 0 (0 %)

Ri 0 (0 %)

Numărul de pori

0

0

Defect de aderentă

>3,5 MPa

Defect de aderentă între substraturi si acoperiri ori între straturile egale sau mai mari de 60% din suprafete

>5MPa

Defect de aderentă între substraturi si acoperiri ori între straturile egale sau mai mari de 60% din suprafete

Defect de coeziune

>3,0 MPa

Defect de coeziune de acoperire egal sau mai mare de 40% din suprafată

>5MPa

Defect de coeziune de acoperire egal sau mai mare de 40% din suprafată

Necesarul de curent al protectiei catodice calculate după pierderea greutătii

<5 mA/m2

<5 mA/m2

Protectie catodică: desprindere de la repaosul artificial

<8 mm

<5 mm

Adâncitura de o parte si de alta a trasării

<8 mm

<5 mm

Bară/profil în U

Orice defect, rupere ori desprindere în unghi sau la sudură va duce la respingerea sistemului.

Orice defect, rupere ori desprindere în unghi sau la sudură va duce la respingerea sistemului.

 

3.2. Sistemele pe bază de epoxi puse în testare înainte de intrarea în vigoare a prezentului standard trebuie să îndeplinească doar criteriile în ceea ce priveste bula de aer si rugina, indicate în tabelul de mai sus.

3.3. Sistemele pe bază de epoxi puse în testare, când sunt aplicate conform prescriptiilor din tabelul nr. 1 din standard, trebuie să îndeplinească criteriile aplicabile sistemelor pe bază de epoxi indicate în tabelul de mai sus.

3.4. Celelalte sisteme care nu sunt neapărat pe bază de epoxi si/sau nu sunt neapărat aplicate conform cerintelor tabelului nr. 1 din standard trebuie să îndeplinească criteriile aplicabile celorlalte sisteme indicate în tabelul de mai sus.

4. Proces-verbal de testare

Procesul-verbal de testare trebuie să contină următoarele informatii:

.1 numele producătorului;

.2 data testărilor;

.3 numele produsului/identificarea, atât a vopselei, cât si a primului strat;

.4 numărul lotului;

.5 datele relative de la pregătirea suprafetelor panourilor de otel, cuprinzând:

.5.1 tratarea suprafetelor;

.5.2 limita sărurilor hidrosolubile;

.5.3 particule de praf; si

.5.4 incluziuni abrazive;

.6 datele relative de la pregătirea suprafetelor panourilor de otel, cuprinzând:

.6.1 aplicarea unui strat aplicat în atelier;

.6.2 numărul de straturi;

.6.3 intervalul între aplicarea straturilor14;

.6.4 grosimea peliculei uscate (DFT) înainte de punerea în testare14;

.6.5 diluant14;

.6.6 umiditate14;

.6.7 temperatura aerului14; si

.6.8 temperatura otelului;

.7 rezultatele testării conform sectiunii 2; si

.8 concluzii conform sectiunii 3.


14 Atât pentru esantioanele utilizate, cât si pentru aplicarea prescrisă/recomandată de către producător.


 

APENDICE 2

 

Testare în camera de condensare

 

1. Conditii de testare

Testarea în camera de condensare trebuie să se efectueze conform normelor aplicabile15.

.1 Durata prezentării este de 180 de zile.

.2 Trebuie utilizate două panouri de testare.

.3 Dimensiunile fiecărui panou de testare sunt următoarele: 150 mm x 150 mm x 3 mm. Panourile trebuie să fie tratate conform paragrafelor 1.2 si 3 din tabelul nr. 1, din standard, iar sistemul de acoperire trebuie să fie aplicat conform paragrafelor 1.4 si 1.5 din tabelul nr. 1. Stratul aplicat în atelier trebuie să fie expus la conditiile ambiante timp de cel putin două luni, apoi curătate prin spălare cu presiune scăzută sau printr-o altă metodă usoară. Nu este permis să se decapeze cu peria sau să se spele la presiune înaltă, nici să se utilizeze o metodă care ar deteriora stratul aplicat. Metoda de modificare produsă de agentii atmosferici si durata de expunere la intemperii trebuie să tină cont de faptul că stratul aplicat trebuie să fie la baza unui sistem înainte să aibă o durată de viată utilă de 15 ani. Pentru a permite inovatii, alte pregătiri, sisteme de acoperire si grosimi ale peliculei uscate pot fi utilizate dacă sunt definite clar.

.4 Spatele piesei supuse testării trebuie să fie vopsit de o manieră corespunzătoare, astfel încât să nu afecteze rezultatele testului.

 

Temperatura camerei 23 + 2t

 

Figura 2 Camera de condensare

 

2. Rezultatele testării

Cum este indicat la sectiunea 2 din apendicele 1 (cu exceptia paragrafelor 2.2.5 si 2.2.6).

3. Criterii de acceptare

3.1. Datele rezultate în urma testării, ca cele indicate la sectiunea 2, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 

Obiect

Criterii de acceptare pentru sistemele pe bază de epoxi, aplicate conform tabelului nr. 1 din standard

Criterii de acceptare pentru alte sisteme

Bule de aer pe panou

Nicio bulă de aer

Nicio bulă de aer

Rugină pe panou

Ri 0 (0 %)

Ri 0 (0 %)

Număr de pori

0

0

Defecte de aderentă

> 3,5 MPa

Defect de aderentă între substraturi si acoperiri ori între straturi egale sau mai mari de 60% din suprafete

>5MPa

Defect de aderentă între substraturi si acoperiri ori între straturi egale sau mai mari de 60% din suprafete

Defecte de coeziune

> 3,0 Mpa

Defect de coeziune de acoperire egal sau mai mare de 40% din suprafată

> 5 Mpa

Defect de coeziune de acoperire egal sau mai mare de 40% din suprafată

 

3.2. Sistemele pe bază de epoxi care au fost puse în testare înainte de data intrării în vigoare a prezentului standard trebuie să îndeplinească numai criteriile din tabelul de mai sus, referitor la bule de aer si la rugină.

3.3. Sistemele pe bază de epoxi care au fost aplicate conform tabelului nr. 1 din standard trebuie să îndeplinească criteriile aplicabile la acest tip de sisteme care sunt indicate în tabelul de mai sus.

3.4. Celelalte sisteme care nu sunt neapărat pe bază de epoxi si/sau aplicate conform tabelului nr. 1 din standard trebuie să îndeplinească criteriile aplicabile la acest tip de sisteme care sunt indicate în tabelul de mai sus.

4. Proces-verbal de testare

Cum este indicat la sectiunea 4 din apendicele 1.


15 Standard de referintă : ISO 6270-1:1998. Vopsele si lacuri - Determinarea rezistentei la umiditate. Partea 1: Condensare continuă.

 


ANEXA Nr. 2

la standard

 

EXEMPLU DE JURNAL ZILNIC SI DE RAPORT DE NONCONFORMITATE

 

jurnal zilnic

Foaie nr: ...................

 

Nava:

Tanc/nr. cale:

Bază de date:

Partea de structură:

Pregătirea suprafetei

Metodă:

Abraziv:

Temperatura suprafetei: Umiditatea relativă (max.): Nivelul atins: Rotunjirea muchiilor:

Suprafată (m2):

Granulometrie:

Temperatura aerului:

Punctul de rouă:

Observatii:

Test nr.:

Data:

Semnătura:

Aplicarea acoperirii

Metoda:

Strat nr.

Sistem

Lot nr.

Data

Temperatură aer

Temperatură suprafată

Umiditate relativă

(%)

Punct de rouă

Măsura DTF*

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*DTF minim si maxim măsurată. Înregistrăriile WFT si DFT a se alătura jurnalului zilnic.

Observatii :

Test nr.:

Data:

Semnătura:

 

raport de nonconformitate

Foaie nr.: ......................

 

Nava:

Tanc/nr. cale:

Bază de date:

Partea de structură:

Constatări si măsuri corective

Descrierea constatărilor:

Document de referintă (jurnal zilnic):

Măsuri luate:

Test nr.:

Data:

Semnătura:


ANEXA Nr. 3

la standard

 

MĂSURAREA GROSIMII PELICULEI USCATE

 

1. Măsurătorile grosimii peliculei uscate trebuie să fie efectuate în locatiile indicate mai jos:

.1 o citire de grosime pe 5 m2 de suprafată plată;

.2 o citire de grosime ia intervale de la 2 la 3 m si cât mai aproape posibil de limitele tancurilor, dar nu mai mult de 15 mm de extremitătile limitelor tancurilor;

.3 grinzi longitudinale si transversale;

O serie de citiri de grosimi cum este indicat mai jos, luată la intervale de la 2 la 3 m, si cel putin două serii de citiri între elementele de suport primare:

 

Figura 3

 

NOTĂ:

Săgetile din diagramă indică zonele critice si trebuie întelese ca indicatii pe ambele fete.

.4 3 citiri de grosimi pentru fiecare set al suportului primar si două citiri de grosimi pentru fiecare set al altor suporturi sunt indicate prin săgetile din diagramă;

.5 pentru elementele de suport primare (grinzi si traverse), o serie de citiri de grosimi la intervale de la 2 la 3 m, cum este indicat în figura 3, dar cel putin 3 serii de citiri;

.6 în jurul deschiderilor, o citire de grosime a fiecărei cote de deschidere;

.7 5 citiri de grosimi pe metrul pătrat (m2), dar nu mai putin de 3 citiri în zone complexe [de exemplu, locul deschiderilor mari (suport în consolă) ale elementelor de suport primar]; si

.8 aditional pot fi verificate si alte grosimi pentru alte zone considerate importante de inspector.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru activităti specifice efectuate de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară – CENAFER

 

Având în vedere Memorandumul din data de 11 martie 2009, cu tema „Reducerea numărului de taxe si tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective",

în temeiul art. 11 alin. (1) lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea si functionarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 58/2004 privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 408/2004, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru activitătile specifice efectuate de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tarifele pentru alte categorii de prestatii efectuate de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară -

CENAFER, altele decât cele prevăzute la art. 1, se aprobă de către consiliul de conducere al acestuia.

Art. 3. - Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.260/2005 privind aprobarea de tarife pentru prestatii si servicii specifice efectuate de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 8 februarie 2006, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2009.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 11 iunie 2009.

Nr. 706.

 

ANEXĂ

 

I. Tarife pentru programele de formare profesională

 

1. Tarife de înscriere:

 

1.1. Tarif de înscriere la programele de calificare

60,00 lei/persoană

1.2. Tarif de înscriere la programele de perfectionare/specializare

30,00 lei/persoană

2. Tarife de derulare programe de formare profesională:

 

2.1. Tarif de instruire teoretică din cadrul programelor de calificare

2,40 lei/oră/persoană

2.2. Tarif de instruire teoretică din cadrul programelor de perfectionare/specializare

3,00 lei/oră/persoană

2.3. Tarif de instruire practică din cadrul programelor de calificare

3,40 lei/oră/persoană

2.4. Tarif de instruire practică din cadrul programelor de perfectionare/specializare

4,00 lei/oră/persoană

2.5. Tarif de instruire practică de serviciu

60,00 lei/oră/persoană

2.6. Tarif de stagiu în productie din cadrul programelor de formare profesională

1,00 leu/oră/persoană

3. Tarif de evaluare

30,00 lei/oră/persoană

4. Tarif de eliberare certificat, duplicat, aviz

30,00 lei/buc.

5. Tarif de eliberare adeverintă

10,00 lei/buc.

II. Tarife pentru alte activităti specifice

 

1. Tarife pentru cercetări bibliografice

83,00 lei/pagină

2. Tarife pentru activităti de traducere si retroversiune:

 

2.1. Tarif pentru activităti de traducere (sub 1.500 de caractere)

21,00 lei/pagină

2.2. Tarif pentru activităti de traducere (peste 1.500 de caractere)

28,00 lei/pagină

2.3. Tarif pentru activităti de retroversiune (sub 1.500 de caractere)

25,00 lei/pagină

2.4. Tarif pentru activităti de retroversiune (peste 1.500 de caractere)

35,00 lei/pagină

3. Tarif pentru activităti de consultantă

132,00 lei/oră

4. Tarif pentru recrutare personal în vederea formării profesionale

180,00 lei/persoană

 

NOTĂ:

A. Tarifele au ca bază de calcul un număr de 28 de participanti pentru pregătirea teoretică si un număr de 14 participanti pentru pregătirea practică.

B. Programele de formare profesională se desfăsoară astfel:

a) verificare profesională periodică - două ore de evaluare;

b) participare în comisia de autorizare - 3 ore de evaluare (două ore teorie, o oră practică);

c) durata programelor de formare profesională si cea a evaluării în vederea absolvirii acestora se stabilesc prin programele scolare aprobate de conducerea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER.

C. Tariful corespunzător stagiului în productie din cadrul programelor de formare profesională include toate taxele ce vor fi plătite de către Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER unitătii feroviare prestatoare.

D. La solicitarea expresă a beneficiarului de urgentare a unei activităti mentionate în prezentul ordin, Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER va aplica o majorare de 50% la tariful acesteia.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.