MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 431/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 431            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 24 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 319 din 5 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

 

Decizia nr. 356 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

Decizia nr. 372 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

715. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.035/2003 pentru stabilirea responsabilitătilor privind coordonarea unitară a deplasării fortelor armate române si străine pe teritoriul României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de

înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

 

64. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2009 privind prelungirea duratei de valabilitate a ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2008, 71/2008 si 102/2008

 

66. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei privind prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias

 

391. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 319

din 5 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, exceptie ridicată de Radu-Constantin Calcantraur în Dosarul nr. 14.309/299/2008 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 2.606D/2008, care are acelasi obiect al exceptiei de neconstitutionalitate.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea acestor dosare, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 2.606D/2008 la Dosarul nr. 2.551 D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 28 noiembrie 2009 si din 27 noiembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 14.309/299/2008 si nr. 14.644/299/2008, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, exceptie ridicată de Radu-Constantin Calcantraur si Stefan Nechita.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 4 alin. (2) si art. 53 din Constitutie, deoarece includ în categoria persoanelor care au obligatia declarării averii personalul din institutiile publice implicate în procesul de privatizare angajat cu contract individual de muncă, iar nu si personalul din celelalte institutii publice.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti consideră exceptia neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, având următoarea redactare: „(1) Următoarele categorii de persoane au obligatia declarării averii si a intereselor: [...]

34. personalul institutiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare.”

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 4 alin. (2) referitor la criteriile nediscriminării si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că reglementarea criticată nu contine dispozitii discriminatorii în sensul art. 4 alin. (2) si art. 16 din Constitutie, ci se aplică în egală măsură tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută de norma legală. Obligatia instituită prin această reglementare este justificată de necesitatea prevenirii faptelor de coruptie de către anumite categorii de personal individualizate de legiuitor si nu poate fi caracterizată ca o restrângere a exercitiului drepturilor sau al unor libertăti consacrate în Constitutie.


Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, exceptie ridicată de Radu-Constantin Calcantraur în Dosarul nr. 14.309/299/2008 si de Stefan Nechita în Dosarul nr. 14.644/2008 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 356

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997

privind regimul drumurilor

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Scholz Recycling” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 208.1/208/2007 al Judecătoriei Caransebes.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 10 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 208.1/208/2007, Judecătoria Caransebes a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Scholz Recycling” - S.R.L. din Timisoara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 73 alin. (3) lit. m) din Constitutie, deoarece regimul drumurilor - care implică exercitarea dreptului de proprietate - nu putea fi stabilit prin ordonantă a Guvernului, ci numai prin lege organică.

Judecătoria Caransebes consideră exceptia neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia neîntemeiată, prevederile de lege criticate fiind constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate nu contravin Constitutiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare.


Textul constitutional invocat este cel al art. 73 alin. (3) lit. m) privind reglementarea prin lege organică a regimului juridic general al proprietătii si mostenirii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru considerentele ce urmează.

Art. 73 alin. (1) din Constitutie stabileste că Parlamentul poate adopta trei categorii de legi, si anume: legi constitutionale, legi organice si legi ordinare. Cât priveste legile organice, art. 73 alin. (3) stabileste domeniile de reglementare, iar la lit. m) arată că prin asemenea legi se reglementează „regimul juridic general al proprietătii si al mostenirii”.

Curtea, în jurisprudenta sa, de exemplu Decizia nr. 2 din 5 ianuarie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 13 ianuarie 1995, a statuat că folosirea termenului general circumscrie domeniul legilor organice la principiile (regulile) comune, fundamentale, iar Parlamentul, în calitatea sa de unică autoritate legiuitoare a tării, are dreptul, dar si obligatia de a determina chiar el acele relatii sociale care, nefiind de domeniul legilor constitutionale sau organice, trebuie reglementate prin lege ordinară.

Curtea retine însă că din însusi continutul normei constitutionale rezultă că domeniul rezervat legii organice se referă exclusiv la regimul general al proprietătii, nu si la aspecte de ordin particular. Or, Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 nu instituie un regim general al proprietătii distinct de cel reglementat de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, ci stabileste reguli obligatorii privind administrarea, întretinerea si exploatarea drumurilor publice, pentru a transpune în practică dispozitiile cuprinse la art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, potrivit cărora statul trebuie să asigure protejarea intereselor nationale.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Scholz Recycling” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 208.1/208/2007 al Judecătoriei Caransebes.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 372

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Gheorghe I. Adăscălitei în Dosarul nr. 1.109/227/2008 al Judecătoriei Fălticeni.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 19 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.109/227/2008, Judecătoria Fălticeni a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Gheorghe I. Adăscălitei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 16, 24 si 31 din Constitutie, deoarece prin aplicarea lor i s-a îngrădit dreptul la un proces echitabil, în conditiile în care nu a cunoscut actul prin care i s-a stabilit o obligatie de plată fată de stat si nu a avut, în consecintă, posibilitatea să atace acest act pe căile prevăzute de lege.

Judecătoria Fălticeni consideră exceptia neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate nu contravin Constitutiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl reprezintă prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, cu următoarea redactare: „Organul fiscal nu este obligat să aplice prevederile alin. (1) când: [... ]

d) urmează să se ia măsuri de executare silită.”

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 24 privind dreptul la apărare si art. 31 privind dreptul la informatie.

Examinând exceptia, Curtea constată că motivul de neconstitutionalitate invocat nu priveste textul de lege criticat, ca atare, ci aplicarea acestuia, aspect care, potrivit art. 2 alin. (2) si (3) din Legea nr. 47/1992, excedează competentei instantei de contencios constitutional.

Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, „Sunt neconstitutionale prevederile actelor [...] care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei”, alin. (3) al aceluiasi articol stabilind că instanta constitutională „se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată [...]”.

Curtea Constitutională a statuat în repetate rânduri că nu intră în atributiile sale cenzurarea aplicării legii de către instantele judecătoresti, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. în acest sens, potrivit art. 126 alin. (1) din Constitutie, „Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege”.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Gheorghe I. Adăscălitei în Dosarul nr. 1.109/227/2008 al Judecătoriei Fălticeni.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.035/2003 pentru stabilirea responsabilitătilor privind

coordonarea unitară a deplasării fortelor armate române si străine pe teritoriul României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.035/2003 pentru stabilirea responsabilitătilor privind coordonarea unitară a deplasării fortelor armate române si străine pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 11 septembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În îndeplinirea atributiilor care revin Centrului de coordonare a miscării, Ministerul Apărării Nationale încheie protocoale de colaborare care să materializeze fluxul informational prevăzut în anexele nr. 1-7*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2. Anexele nr. 1-5 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

3. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6 si 7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 6 si 7 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 715.


*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.035/2003)

 

FLUXUL INFORMATIONAL

privind intrarea si stationarea fortelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului national de către acestea, în scopul pregătirii si/sau desfăsurării de operatiuni militare, potrivit angajamentelor asumate de România prin tratate internationale, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfăsurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate străine pe teritoriul României

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.035/2003)

 

FLUXUL INFORMATIONAL

privind intrarea si stationarea fortelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului national de către acestea, în scopul pregătirii si/sau desfăsurării de operatii militare, care nu se execută în baza prevederilor unor tratate internationale la care România este parte, conform art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfăsurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate străine pe teritoriul României

 


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.035/2003)

 

FLUXUL INFORMATIONAL

privind intrarea si stationarea fortelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului national de către acestea, în scopul desfăsurării de operatiuni, altele decât cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 291/2007, de către fortele armate apartinând statelor membre NATO si Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu, precum si tranzitul exclusiv al echipamentelor, materialelor si tehnicii militare, conform art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfăsurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate străine pe teritoriul României

 


ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.035/2003)

 

FLUXUL INFORMATIONAL

privind intrarea si stationarea fortelor armate străine în România sau tranzitarea teritoriului national de către acestea, în scopul desfăsurării de operatiuni, altele decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfăsurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate străine pe teritoriul României

 


ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.035/2003)

 

FLUXUL INFORMATIONAL

privind trimiterea fortelor armate în afara teritoriului statului român în misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistentă umanitară sau de tip coalitie, conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român,

cu modificările ulterioare

 


ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.035/2003)

 

FLUXUL INFORMATIONAL

privind trimiterea fortelor armate în afara teritoriului statului român în misiuni în sprijinul păcii sau de tip coalitie, care nu se efectuează în baza unui tratat international la care România este parte, conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare

 


ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.035/2003)

 

FLUXUL INFORMATIONAL

privind trimiterea fortelor armate în afara teritoriului statului român, la exercitii comune, conform art. 8 din Legea nr. 42/2004

privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) si cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias, pentru ciclul complet de înmagazinare 2009—2010, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu contin T.V.A.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente anului trei al celei de-a doua perioade de reglementare, aprilie 2007—martie 2012, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Regularizarea veniturilor aferente anului trei al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului total si a venitului total reglementat prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 30 iunie 2008.

Art. 5. - Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 16 iunie 2009.

Nr. 63.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale,

pentru ciclul complet de înmagazinare 2009-2010

 

Componenta de tarif

U.M.

Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

Componentă fixă pentru rezervarea capacitătii

lei/MWh/ciclu complet de înmagazinare

5,65

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

lei/MWh

2,76

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

lei/MWh

2,76

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURILE

totale si veniturile totale reglementate aferente anului trei al celei de-a doua perioade de reglementare,

aprilie 2007-martie 2012

 

 

 

 

 

 

Denumirea depozitului

Capacitatea operatională

Venitul reglementat total

Venitul total

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

U.M.

MWh

mii lei

mii lei

%

Sărmăsel

8.304.928

78.539,62

87.102,50

0,85

Ghercesti

1.557.174

14.726,18

16.331,72

Urziceni

2.595.290

24.543,63

27.219,53

Bălăceanca

519.058

4.908,73

5.443,91

Bilciuresti

13.599.319

128.608,62

142.630,34

Cetatea de Baltă

2.076.232

19.634,90

21.775,62


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei nr. 52/2009 privind prelungirea duratei de valabilitate a ordinelor presedintelui

Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2008, 71/2008 si 102/2008

 

Având în vedere dispozitiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2009 privind prelungirea duratei de valabilitate a ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2008, 71/2008 si 102/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se abrogă.

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Societatea Comercială «Depomures» - S.A. Târgu Mures si Societatea Comercială «Amgaz» - S.A. Medias vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 16 iunie 2009.

Nr. 64.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate

pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Natională

de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias

 

Având în vedere prevederile art. 155 alin. (3) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se prelungeste durata de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2008 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 27 iunie 2008.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) rămâne nemodificat pentru perioada 1 iulie 2009-30 iunie 2010.

Art. 2. - Societatea Natională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Medias va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 16 iunie 2009.

Nr. 66.

 


MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională

„Îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti

 

Pentru finalizarea procesului de privatizare la Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 180 si următoarele din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti,

în baza Referatului de aprobare nr. 94.186 din 17 iunie 2009 al Directiei fond funciar si structuri agricole,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 5 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, ultima liniută va avea următorul cuprins:

„- urmărirea suspendării oricăror termene de prescriptie a actiunilor judiciare si extrajudiciare pornite împotriva S.N.I.F, pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si până la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2009.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada privatizării încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2009.”

Art. II. - Agentia Domeniilor Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 391.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.