MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 442/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 442            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 29 iunie 2009

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

75. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

78. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.103. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009

 

3.845. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidentă a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE AVALORILOR MOBILIARE

 

36. - Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2009 privind detinerile directe si detinerile indirecte

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2007;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.862/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 3.039/C/2008;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 45/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 408/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.237/C/2009;

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009;

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 

Având în vedere necesitatea armonizării legislatiei care creează cadrul accelerării proceselor de absorbtie a fondurilor europene,

având în vedere faptul că până în prezent nu au fost adoptate sau publicate actele normative care reglementează plătile către beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare,

având în vedere necesitatea introducerii unor mecanisme care să permită diminuarea blocajului financiar din economie ca urmare a întârzierilor mari la plata obligatiilor contractuale între contractori si subcontractori,

tinând seama de faptul că nepromovarea ordonantei de urgentă ar avea drept consecintă:

- mentinerea dezechilibrelor financiare din economie;

- necorelarea prevederilor legale privind gestionarea fondurilor europene;

- imposibilitatea efectuării până la data de 30 iunie 2009 a plătilor directe pe suprafată către operatorii economici beneficiari de fonduri UE care nu au deschise conturi la Trezoreria Statului, fapt ce presupune achitarea ulterioară a acestora din bugetul national, ca penalităti aplicate României de către Comisia Europeană,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera d) se abrogă.

2. La articolul 2, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Prin trezoreria operativă centrală se pot efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si valută."

3. La articolul 3, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Pentru toate operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum si prin conturile de valută deschise în evidentele Băncii Nationale a României, pe numele Ministerului Finantelor Publice, se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului Băncii Nationale a României. Comisioanele se stabilesc prin reglementări ale Băncii Nationale a României si prin regulile de sistem aplicabile participantilor la sistemul electronic de plăti."

4. La articolul 5, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, se încasează de unitătile Trezoreriei Statului. Sumele achitate în numerar, cuvenite bugetului de stat, reprezentând taxe, tarife sau alte obligatii stabilite de institutii publice, pot fi încasate si prin casieriile proprii ale institutiilor publice respective, cu acordul Ministerului Finantelor Publice."

5. La articolul 5, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale institutiilor publice, precum si venituri cuvenite altor bugete, cu exceptia celor prevăzute la alin. (8), se încasează prin casieriile proprii ale institutiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel."

6. La articolul 5, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

„(14) Pe numele beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare, cu exceptia persoanelor fizice, pot fi deschise la unitătile Trezoreriei Statului conturi de disponibilităti pentru gestionarea sumelor provenite din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a fondurilor aferente finantării nationale, în cazul în care prin reglementări specifice gestionării fondurilor respective se prevede astfel."

7. La articolul 6, alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii economici sau alte persoane juridice împuternicite de acestia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unitătile Trezoreriei Statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora, pentru achitarea obligatiilor către bugetul de stat si celelalte bugete, si, proportional cu gradul de încasare, pentru plata facturilor recunoscute la plată de către contractorul general către subcontractori, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la institutiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plăti către furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiintată poprire prin titluri executorii.

(4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului nu pot fi dispuse plăti pe bază de bilete la ordin, cu exceptia celor dispuse pe bază de bilete la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă."

8. La articolul 7 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) acordarea de împrumuturi pentru refinantarea deficitului bugetului de stat rezultat ca urmare a executării titlurilor de stat depuse în garantie de institutiile de credit la care Ministerul Finantelor Publice a efectuat plasamente financiare colateralizate;".

9. La articolul 7 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetelor locale, cu termen de rambursare în cursul aceluiasi exercitiu bugetar;".

10. La articolul 7 alineatul (2), după litera b) se introduce o noua literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) acordarea de împrumuturi pentru finantarea deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale;".

11. La articolul 7, alineatele (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabileste la nivelul ratei dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Natională a României plus până la maximum 4 puncte procentuale. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabileste în conditiile cererii si ofertei pietei monetare.

(5) Rata dobânzii pentru disponibilitătile utilizate, conform alin. (1) lit. a)-c) si alin. (2) lit. a) si a1), se determină la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de Trezoreria Statului pentru disponibilitătile si depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii, în Trezoreria Statului."

12. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51) cu următorul cuprins:

„(51) Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile acordate, conform alin. (2) lit. b1) se stabileste prin conventie încheiată între părti."

13. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Dobânzile încasate la plasamentele efectuate din disponibilitătile în valută reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operatiunii, se virează la bugetul Trezoreriei Statului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării."

14. La articolul 9, alineatele (8)-(10) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(8) Dobânzile încasate de Ministerul Finantelor Publice din fructificarea disponibilitătilor în valută prevăzute la alin. (6) reprezintă venituri ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel, iar dobânzile încasate din fructificarea disponibilitătilor în valută prevăzute la alin. (7) reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operatiunii, se virează la bugetul de stat sau după caz la bugetul Trezoreriei Statului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării.

(9) Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilitătile în valută care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi. Dobânzile la disponibilitătile în valută reprezintă cheltuieli ale bugetului Trezoreriei Statului.

(10) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilitătile prevăzute la alin. (9) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."

15. La articolul 9, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

„(12) Pentru operatiunile de plăti în valută dispuse de institutiile publice din conturile purtătoare de dobândă deschise la Trezoreria Statului si pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului se percep comisioane care reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora se virează de institutiile publice la bugetul Trezoreriei Statului în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea lunii, pe baza situatiei întocmite si transmise de Ministerul Finantelor Publice. Cuantumul acestora se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."

16. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuti la art. 5 alin. (14) si institutiile publice finantate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă."

17. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru operatiunile de plăti dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuti la art. 5 alin. (14), si al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plătilor de mică si mare valoare în relatia cu institutiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Natională a României."


18. La articolul 11, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la venituri următoarele:

a) dobânzi încasate la disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finantarea temporară a deficitelor bugetului de stat si a bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent si din anii precedenti;

b) dobânzi încasate la împrumuturile acordate temporar pentru răscumpărarea la scadentă sau înainte de scadentă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finantarea ori refinantarea datoriei publice;

c) dobânzi aferente plasamentelor financiare efectuate din echivalentul în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului si utilizate pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat;

d) dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetelor locale, precum si ale bugetelor fondurilor speciale;

e) dobânzi încasate la plasamentele efectuate din disponibilitătile în lei ale contului curent general al Trezoreriei Statului si din disponibilitătile în valută, prin operatiuni specifice, la institutii de credit si alte institutii financiare autorizate să efectueze astfel de operatiuni;

f) dobânzi încasate la disponibilitătile în lei rămase în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Natională a României;

g) dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip benchmark;

h) majorări de întârziere pentru neplata creantelor Trezoreriei Statului si ale bugetului Trezoreriei Statului;

i) dobânzi penalizatoare pentru nerestituirea la termen a plasamentelor colateralizate;

j) comisioane percepute pentru operatiunile derulate în lei si în valută prin contul Trezoreriei Statului si pentru alte servicii prestate de către Trezoreria Statului;

k) sumele rezultate din recuperarea prejudiciului creat în cazul afectării integritătii disponibilitătilor bănesti păstrate la Trezoreria Statului;

l) alte venituri.

(3) Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la cheltuieli următoarele:

a) dobânzi plătite la disponibilitătile păstrate în conturi la vedere sau sub formă de depozite la Trezoreria Statului;

b) dobânzi plătite la disponibilitătile în valută;

c) dobânzi aferente datoriei publice pentru plata dobânzilor aferente titlurilor de stat de tip benchmark, precum si pentru plata dobânzilor aferente împrumuturilor externe guvernamentale al căror echivalent în lei a fost plasat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat;

d) comisioane percepute la decontarea operatiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului;

e) comisioane cuvenite institutiilor de credit pentru operatiunile derulate prin conturile în valută si pentru alte servicii prestate Trezoreriei Statului;

f) cheltuieli de functionare a unitătilor Trezoreriei Statului, care cuprind: cheltuieli materiale si servicii pentru întretinerea si functionarea Trezoreriei Statului si a sistemelor informatice ale acesteia, taxe postale, cheltuieli cu transportul si asigurarea numerarului si valorilor, paza sediilor si chirii, cheltuieli cu întretinerea, functionarea si asigurarea mijloacelor de transport al numerarului si valorilor, cheltuieli de publicitate;

g) cheltuieli de capital pentru unitătile Trezoreriei Statului; h) cheltuieli pentru acoperirea prejudiciului creat în cazul afectării integritătii disponibilitătilor bănesti păstrate la Trezoreria Statului;

i) alte cheltuieli."

19. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 12. - (1) Pentru neplata la termen a ratelor si dobânzilor scadente la împrumuturile si plasamentele efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, în conditiile art. 7 alin. (2) lit. b), b1)si c), se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creantelor bugetare si reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului."

20. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Termenul de plată al creantelor Trezoreriei Statului pentru alte operatiuni, cu exceptia celor rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru neplata la termen se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creantelor bugetare si reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului."

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice va actualiza Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 75.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

 

Având în vedere înfiintarea, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilorfinanciare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, a Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar, institutie publică autonomă, cu personalitate juridică, cu scopul de a asigura supravegherea în interes public aauditorilor, astfel fiind transpuse prevederile Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 157 din 9 iunie 2006,

luând în considerare că, potrivit art. 53 alin. (3) din actul normativ sus-mentionat, Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar era prevăzut să functioneze până la data de 31 decembrie 2008 pe lângă Ministerul Finantelor Publice, iar începând cu data de 1 ianuarie 2009, pe lângă Cancelaria Primului-Ministru,

tinând cont, pe de o parte, de faptul că de la înfiintare nu au fost angajate niciun fel de cheltuieli pentru organizarea si functionarea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar, iar pe de altă parte, de faptul că activitatea acestui organism presupune cunostinte si experientă în domeniul auditului,

fiind cunoscut faptul că functionarea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar reprezintă o cerintă esentială a Comisiei Europene,

luând în considerare riscul de a fi afectată credibilitatea implementării măsurilor nationale care să răspundă cerintelor europene în domeniul auditului statutar, risc creat prin blocajul institutional existent în prezent,

tinând cont de consecintele negative care ar putea interveni, In sensul penalizării României de către Comisia Europeană, aspecte ce reprezintă premiseleunei situatii extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 53, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Consiliul functionează pe lângă Ministerul Finantelor Publice."

2. La articolul 68, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Presedintele Consiliului superior reprezintă Consiliul în raporturile cu tertii. Prin dispozitie scrisă a presedintelui Consiliului superior, unele atributii pot fi delegate directorului executiv coordonator, cu precizarea limitelor si conditiilor delegării."

3. La articolul 75, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Personalul Consiliului este format din functionari publici si personal contractual."

4. La articolul 77, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Subventiile de la bugetul de stat se asigură prin bugetul Ministerului Finantelor Publice."

5. La articolul 77, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru anul 2009, finantarea Consiliului se asigură exclusiv din contributiile institutiilor reprezentate în Consiliu, iar procentele prevăzute la art. 78 alin. (2) se aplică la totalul cheltuielilor prevăzute în bugetul aferent anului 2009."

6. La articolul 78, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) Plata contributiilor prevăzute la alin. (2) este obligatorie si se efectuează semestrial, după aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli^ în baza înstiintării de plată comunicată de Consiliul superior. Înstiintarea de plată se transmite odată cu bugetul aprobat si va cuprinde termenele de plată si contul în care urmează a se efectua aceasta.

(22) Prin regulamentul intern de organizare si functionare se stabileste procedura de înstiintare si plată a contributiilor.

(23)înstiintarea de plata constituie titlu executoriu^ iar în caz de neplată la termen, Consiliul este îndreptătit să solicite efectuarea executării silite potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă."

7. La articolul 78, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Până la data desemnării directorului executiv coordonator, presedintele Consiliului superior îndeplineste functia de ordonator de credite."

8. La articolul 79, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Personalul Consiliului beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite potrivit legii pentru personalul din aparatul de lucru al Guvernului."

9. Articolul 83 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 83

Ministerul Finantelor Publice va detasa, în conditiile legii, personal care va desfăsura operatiuni legate de înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului."

Art. II. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării înMonitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 78.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Tarifelor pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009

 

În baza prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Tarifele pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 27/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PTCR1-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 si 153 bis din 10 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul economiei,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 mai 2009.

Nr. 1.103.

 

ANEXA

 

TARIFE

pentru operatiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică si alte activităti la instalatii sub presiune, instalatii de ridicat, instalatii/echipamente pentru parcurile de distractii si aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009 Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Tarifele cuprinse în anexele nr. 1-11 se referă la activitătile specifice desfăsurate de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR.

(2) Instalatiile si echipamentele supuse regimului de supraveghere ISCIR sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare, acolo unde este cazul, instalatii/echipamente.

Art. 2. - Pentru alte activităti specifice necuprinse în anexele nr. 1-11, tarifele se stabilesc pe baza timpului consumat necesar efectuării lucrărilor respective, considerând tariful de 100 lei/oră; în acest caz, numărul de ore care stă la baza calculului tarifului este cel prevăzut în procesul-verbal de verificare tehnică întocmit de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

Art. 3. - (1) Tarifele prevăzute în anexele nr. 1-11 sunt tarife de bază si se aplică în cazul în care activitătile respective se desfăsoară în cadrul programului normal de lucru.

(2) În cazul în care activitătile specifice se efectuează în afara zilelor si programului normal de lucru, la solicitarea beneficiarilor, tarifele prevăzute în anexele nr. 1-11 se majorează astfel:

 

Perioada în care se desfăsoară activitatea

Majorarea

(%)

Zile lucrătoare, între orele 16,00 - 22,00

50

Zile lucrătoare, între orele 22,00 - 8,00

75

Zile nelucrătoare, între orele 8,00 - 16,00

100

Zile nelucrătoare, între orele 16,00 - 22,00

125

Zile nelucrătoare, între orele 22,00 - 8,00

150


Art. 4. - (1) În cazul în care beneficiarii solicită în scris efectuarea autorizărilor sau verificărilor tehnice într-un interval de timp de maximum două zile, la tarifele de bază, stabilite conform prevederilor din anexele nr. 1-11, se aplică o majorare de urgentă de 50%.

(2) La stabilirea majorării de urgentă se iau în considerare data de înregistrare la ISCIR a cererii scrise si data documentului emis ca urmare a activitătii desfăsurate de către inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, precum si, suplimentar, după caz, majorările prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 5. - Persoanele juridice care construiesc, montează, instalează, repară si detinătorii/utilizatorii instalatiilor/echipamentelor supuse verificărilor tehnice obligatorii beneficiază de oreducere de 10% din tarifele aferente activitătilor prestate, cu exceptia tarifului de emitere a autorizatiilor, dacă acestea se efectuează pe baza unui contract anual încheiat între ISCIR si acestia.

Art. 6. - (1) În cazul în care detinătorii/utilizatorii de instalatii/echipamente nu au pregătit sau au pregătit necorespunzător instalatiile/echipamentele pentru verificări tehnice, tarifarea se face la numărul de ore consumate, cu tariful de 100 lei/oră; orele de întârziere se mentionează în procesul-verbal de verificare tehnică emis de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul în care un beneficiar solicită desfăsurarea unei activităti prevăzute în anexele nr. 1-11 si prin procesul-verbal de verificare tehnică emis de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR se constată neîndeplinirea de către beneficiar a conditiilor pentru finalizarea corespunzătoare a lucrărilor.

Art. 7. - Pentru serviciile prestate la cererea unor beneficiari externi, tarifele sunt stabilite în valută, conform prevederilor anexei nr. 4.

Art. 8. - Plata tarifelor pentru activitătile prestate de ISCIR se face de către persoanele juridice sau persoanele fizice beneficiare ale verificărilor, în termen de maximum 15 zile de la data emiterii facturii de ISCIR, în caz contrar aplicându-se dobândă/zi de întârziere în cuantumul stabilit conform legislatiei în vigoare pentru creantele bugetare.

Art. 9. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE

pentru omologarea instalatiilor/echipamentelor si pentru aprobarea procedurilor de sudare/brazare

 

Nr. crt.

Denumirea produsului/lucrării

Tarif de bază

(lei/buc.)

1.

Cazane de abur de joasă presiune sau de apă caldă

2.260

2.

Calandria si generatoare de abur pentru instalatii nucleare

16.210

3.

Recipiente sub presiune pentru instalatii nucleare

980

4.

Pompe centrifuge pentru instalatii nucleare

340

5.

Armături pentru instalatii nucleare

660

6.

Fitinguri trase, forjate, matritate sau sudate, compensatori, elemente de debit, pentru instalatii nucleare

490

7.

Suporturi fixe sau reglabile, inclusiv elastice, pentru instalatii nucleare

380

8.

Supape de sigurantă pentru instalatii nucleare

1.780

9.

Membrane sau capsule de rupere pentru instalatii nucleare

220

10.

Materiale feroase sau neferoase (table, tevi, forjate, turnate) si materiale pentru sudare (electrozi, sârme, fluxuri) pentru instalatii nucleare

1.320

11.

Mecanisme de ridicat, palane, pentru instalatii nucleare

360

12.

Poduri rulante, macarale portal, semiportal sau de constructie specială, pentru instalatii nucleare

3.260

13.

Proceduri de sudare/brazare

560

 

NOTE:

1.1. Pentru alte componente din cadrul instalatiilor nucleare, tarifele se stabilesc în functie de orele consumate pentru efectuarea lucrărilor respective, luându-se în calcul tariful de 100 lei/oră.

1.2. În cazul în care pentru efectuarea lucrărilor de omologare sunt necesare verificări, încercări, examinări sau analize suplimentare, contravaloarea acestora se adăugă la tarifele stabilite prin prezenta anexă.

1.3. În cazul în care, cu ocazia omologărilor, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR asistă la efectuarea unor încercări, examinări, analize sau verificări, la tarifele stabilite în prezenta anexă se adăugă si tariful de 100 lei/oră aferent timpului consumat.

1.4. Pentru aprobarea procedurilor de sudare/brazare de la pct. 13 pentru timpul de asistare la executia incorectă a probelor de sudare/brazare, precum si pentru timpul de asistare la examinări si încercări a epruvetelor se aplică tariful de 100 lei/oră.


1.5. Pentru reactualizarea fiselor de aprobare a procedurilor de sudare/brazare se percepe 50% din tariful de bază.

1.6. În cazul în care omologarea se efectuează în două etape (preliminară si finală), la omologarea preliminară, respectiv la omologarea finală se percepe 50% din valoarea prevăzută în prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE

pentru eliberarea autorizatiilor persoanelor juridice pentru construirea, montarea, demontarea, instalarea, întretinerea, revizia, repararea, modificarea instalatiilor/echipamentelor, pentru efectuarea de verificări tehnice în utilizare pentru  investigatii/examinări, pentru supravegherea tehnică si verificarea tehnică a instalatiilor/echipamentelor si pentru evaluarea laboratoarelor de examinări distructive

 

Nr. crt.

Activitatea

Tariful de bază

(lei)

1.

Autorizarea pentru activitatea de verificări tehnice în utilizare pentru investigatii/examinări cu caracter tehnic, studii de capacitate portantă, studii de asigurare antirisc, analiză de securitate si analiză de risc, în vederea stabilirii stării tehnice, a conditiilor de exploatare si a duratei de functionare remanente la instalatii/echipamente

2.260

2.

Autorizarea pentru activitătile de construire, instalare, montare, demontare, reparare, modificare a instalatiilor/echipamentelor, altele decât cele din prezentul tabel

3.010 1), 2), 3)

3.370 1), 2), 3)

6.600 1), 2), 3)

3.

Autorizarea pentru activitatea de întretinere prin spălarea chimică a cazanelor

3.010

4.

Autorizarea pentru activitatea de întretinere a regimului chimic al cazanelor

3.010

5.

Autorizarea pentru activitătile de verificare, reglare si/sau reparare a supapelor de sigurantă

1.480 2),3)

6.

Autorizarea pentru activitătile de supraveghere tehnică si/sau verificare tehnică periodică si reparare la butelii transportabile

2.2302), 3), 4)

7.

Autorizarea pentru activitătile de instalare, montare, reparare la cazane de apă caldă si de abur de joasă presiune având puterea P > 400 kW

3.010 2), 3)

8.

Autorizarea pentru activitatea de montare, punere în functiune, reparare si întretinere la sisteme de automatizare aferente centralelor termice si la instalatii de ardere si automatizare aferente cazanelor de abur, de apă caldă si de apă fierbinte

1.880 2), 3)

9.

Autorizarea pentru efectuarea de examinări nedistructive pentru verificarea instalatiilor/echipamentelor, după cum urmează:

 

- lichide penetrante (PT)

950

- particule magnetice (MT)

950

- radiatii penetrante X (RTx)

950

- radiatii penetrante gama (RTg)

950

- măsurarea grosimii cu ultrasunete (UTg)

950

- examinări nedistructive cu ultrasunete (UT, t, s, I, tv, f)

950

- curenti turbionari (ET)

950

- încercări la etanseitate (LT)

950

- verificări magnetoinductive (Ml)

950

10.

Autorizarea pentru activitatea de reparare, întretinere si revizie a ascensoarelor de persoane si/sau materiale

2.080

11.

Autorizarea pentru activitatea de întretinere si revizie la instalatiile/echipamentele de ridicat

2.080

12.

Autorizarea pentru activitatea de întretinere si revizie la instalatiile/echipamentele utilizate în domeniul activitătilor pentru agrement

1.420

13.

Autorizarea pentru activitatea de întretinere la instalatii de GPL

2.080

14.

Autorizarea pentru activitatea de montare-demontare, reparare a instalatiilor/echipamentelor utilizate în domeniul activitătilor pentru agrement

1.420

15.

Autorizarea pentru activitătile de instalare, montare, reparare, întretinere si verificări tehnice în utilizare la aparate de încălzit cu puteri nominale P < 400 kW

2.150 2), 3)

16.

Autorizarea pentru activitătile de instalare, montare, reparare, întretinere si verificări tehnice în utilizare la arzătoare de combustibili gazosi si lichizi

1.880 2), 3)

17.

Autorizarea pentru supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor/echipamentelor pentru RSVTI - persoană juridică

2.380

18.

Evaluarea laboratoarelor pentru efectuarea de examinări distructive

950 5)

19.

Evaluarea laboratoarelor pentru efectuarea de măsurători electrotensometrice

2.080

 


1) În cazul autorizării pentru efectuarea de lucrări în domeniul instalatiilor/echipamentelor sub presiune (IMSP), tariful de bază se aplică diferentiat, în functie de presiunea maximă, astfel:

a) Pmax s 16 bar - 3.010 lei;

b) 16 bar<pmax<40 bar -3.370 lei;

c) Pmax > 40 bar- 6.600 lei.

În cazul autorizării pentru efectuarea de lucrări în domeniul instalatiilor/echipamentelor de ridicat (IR), tariful de bază este de 3.370 lei.

2) Tariful de bază este corespunzător unui singur domeniu de autorizare. Pentru fiecare domeniu suplimentar tariful se majorează cu 25% din tariful de bază.

3) Domeniul de autorizare corespunde unui singur tip de instalatie/echipament si unei singure activităti.

4) Tariful de bază se referă la o singură grupă de gaze, si anume gaze comprimate sau gaze lichefiate ori gaze dizolvate sub presiune. Pentru fiecare grupă de gaze suplimentară tariful de bază se majorează cu câte 25%.

5) Tariful de bază se referă la evaluarea pentru IM (încercări mecanice) si IT (încercări tehnologice). În cazul evaluării pentru AM (analize metalografice) sau AC (analize chimice) se aplică un tarif suplimentar de 25% din tariful de bază.

 

NOTE:

2.1. În cazul emiterii la cerere a autorizatiilor pe o perioadă de un an, tarifele se reduc cu 50%.

2.2. În cazul extinderii domeniului de autorizare al unei autorizatii, cu ocazia reînnoirii autorizatiei, autorizatia nouă se tarifează cu 50% din valoarea autorizatiei în vigoare + 50% din valoarea autorizatiei pentru domeniul extins.

2.3. În cazul extinderii domeniului de autorizare al unei autorizatii, în cadrul termenului de valabilitate a acesteia, extinderea (aditionalul la autorizatie) se tarifează cu 50% din valoarea unei autorizatii noi pentru domeniul extins.

2.4. În cazul reînnoirii autorizatiilor, fără extinderea domeniului de autorizare, tarifele se reduc cu 50% din valoarea tarifului de bază de autorizare, cu exceptia nr. crt. 9, la care tarifele se reduc cu 25% din valoarea tarifului de bază.

2.5. Se consideră reînnoire a autorizatiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire si documentele aferente se depun la ISCIR cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei. În caz contrar, se tarifează ca autorizare nouă.

2.6. Tarifele din anexă se aplică pentru autorizarea fiecărui punct de lucru al persoanei juridice pentru care se eliberează o autorizatie, conform prescriptiei tehnice aplicabile.

2.7. Eliberarea duplicatelor la autorizatii si aditionale se tarifează cu 200 lei/autorizatie sau aditional.

2.8. Aditionalul eliberat ca urmare a modificării personalului tehnic de specialitate nominalizat în autorizatie se tarifează cu 200 lei/aditional.

2.9. Eliberarea unei autorizatii cu datele noi de identificare ale unei persoane juridice ca urmare a modificării sediului social, a denumirii, fără modificarea CUI, se tarifează cu 200 lei/autorizatie.

2.10. Verificarea programată a persoanelor juridice autorizate/evaluate se tarifează cu 800 lei.

 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFE

aplicabile activitătii de formare profesională si atestare

 

Nr. crt.

Activitatea

Tariful de bază (lei/persoană)

A.

Atestarea personalului tehnic pentru verificări în utilizare conform PT A1 si PT C2

1.

Participarea la curs

300*)

2.

Examinarea dosarului cursantului

100

3.

Examen de atestare/prelungire a valabilitătii

200

4.

Reexaminare

200

5.

Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia

150

B.

Atestarea personalului tehnic de specialitate

1.

Avizarea setului-suport de curs si a programei

1.340

2.

Examinarea dosarului cursantului

100

3.

Examen de atestare/prelungire a valabilitătii

200

4.

Reexaminare

200

5.

Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia

150

C.

Autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică a instalatiilor - RSVTI

1.

Avizarea setului-suport de curs si a programei

1.340

2.

Examinarea dosarului cursantului

100

3.

Examen de atestare

200

4.

Reexaminare

200

5.

Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia

150

D.

Formarea profesională a personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor

1.

Avizarea setului-suport de curs si a programei

1.340

2.

Examinarea dosarului cursantului

100

E.

Instruirea periodică a personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor

1.

Avizarea setului-suport de curs si a programei

1.340

2.

Eliberarea taloanelor pentru vize anuale

150

F.

Formarea specifică a formatorilor în domeniul formării profesionale a personalului de specialitate si personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor

1.

Curs

400

2.

Examinarea dosarului cursantului

100

3.

Examen de atestare

200

4.

Reexaminare

200

5.

Eliberarea atestatului sau a duplicatului acestuia

150


*) Pentru participarea la cursul în vederea prelungirii valabilitătii atestatului tariful de bază se reduce cu 50%.

 

ANEXA Nr. 4

 

TARIFE

pentru autorizarea beneficiarilor externi (producători, modificatori, reparatori, prestatori de servicii) de instalatii, echipamente si componente pentru instalatii nucleare

 

Nr. crt.

Activitatea

Modalitatea

Tariful de bază (euro/oră)

1.

Autorizare initială

la beneficiarul extern sau la sediul ISCIR

2751)

2.

Acceptare:

- proceduri (NDE, sudare, testare, calificare);

- calificări personal NDE;

- calificări sudori/brazori;

- calificări materiale/componente

la sediul ISCIR

75

3.

Aprobare/autorizare/calificare:

- proceduri (NDE, sudare, testare, calificare);

- personal NDE;

- sudori/brazori;

- materiale/componente

la beneficiarul extern sau la sediul ISCIR

125

4.

Alte activităti de evaluare tehnică

la beneficiarul extern sau la sediul ISCIR

125


1) În cazul reautorizării, evaluările tehnice au loc la sediul ISCIR pe baza analizei documentelor. Tariful aplicat este de 50% din tariful initial, cu conditia transmiterii solicitării si a dosarului cu documente cu minimum 30 de zile calendaristice înaintea expirării perioadei de valabilitate a certificatului de autorizare. În caz contrar, se consideră autorizare initială, conform nr. crt. 1.


 

ANEXA Nr. 5

 

TARIFE

pentru verificări tehnice în vederea autorizării functionării instalatiilor/echipamentelor din domeniul clasic, la punerea în functiune, periodic în exploatare, după remontare si după reparare

 

 

 

Nr. crt.

Instalatia/Echipamentul supusă/supus verificării

Tariful de bază (lei/verificare)

Verificarea documentatiei

tehnice*)

Rl

IP

IE

 

Instalatii sub presiune

1.

Cazan de abur sau de apă fierbinte având suprafata de încălzire (S) sau debitul (D; Q):

 

 

 

-

a) S < 20 m2

80

120

120

-

b) 20 rri2 < S < 60 m2 sau D < 30 t/h sau Q < 10 Gcal/h

120

240

240

-

c) 60 rri2 < S < 150 m2 sau 30 t/h < D < 50 t/h sau 10 Gcal/h < Q < 25 Gcal/h

180

480

480

-

d) 50 t/h < D < 120 t/h sau 25 Gcal/h < Q < 50 Gcal/h

240

600

600

-

e) 120 t/h < D < 420 t/h sau 50 Gcal/h < Q < 100 Gcal/h

300

720

720

-

f) D > 420 t/h sau > 100 Gcal/h

360

840

840

-

2.

Cazan de apă caldă si de abur de joasă presiune, având puterea (P) sau debitul (Q):

 

 

 

 

a) 400 < P < 5.800 kW sau 0,6 t/h < Q < 8,7 t/h

80

120

120

 

b) P > 5.800 kW sau Q > 8,7 t/h

120

240

240

 

3.

Recipient stabil, cisternă, container sau butoi sub presiune, având capacitatea (V):

 

 

 

 

a) V< 1.500 1

60

80

80

70

b) 1.500 KVS 50.0001

180

300

300

200

c) 50.000 KV< 100.000 1

240

420

420

300

d) V> 100.000 1

300

4801)

4801)

3601)

4.

Recipient-butelie transportabil

132)

26

26

27

5.

Conducte cu fluide sub presiune, conducte de abur si conducte de apă fierbinte

180

3003)

3004)

2404)

6.

Instalatii de distributie GPLsupraterane5)

300

360

360

240


*) Tarifele sunt valabile pentru verificarea documentatiei de însotire (la autorizarea initială) si pentru verificarea documentatiei tehnice de reparare.

1) Pentru fiecare 100.000 litri dintr-un recipient care depăseste cantitatea/limita de 200.000 litri se percep în plus 150 lei/verificare; pentru fiecare fractiune dintr-un recipient care depăseste cantitatea/limita de 50.000 litri se percep în plus 150 lei/verificare.

2) Pentru fiecare tip constructiv.

3) Pentru fiecare 50 m care depăsesc limita de 100 m se percep în plus 100 lei/verificare; pentru fiecare fractiune care depăseste limita de 25 de metri se percep în plus 100 lei/verificare.

4) Tarifare valabilă pentru o singură încercare. În cazul în care pe circuit se execută mai multe încercări la presiune, la presiuni diferite sau pe tronsoane diferite la aceeasi presiune, tarifarea se face pentru fiecare încercare în parte.

5) Pentru instalatiile de distributie GPL subterane sau îngropate tariful se majorează cu 25%.

 

Nr. crt.

Instalatia/Echipamentul supusă/supus verificării

Tariful de bază (lei/verificare)

 

 

 

 

Verificarea documentatiei tehnice**)

Verificarea tehnică a instalatiei

 

Instalatii de ridicat

1.

Mecanism de ridicat:

 

 

a) vinciuri, trolii, palane, cricuri sau tirfoare

70

130

b) transpalete manuale

70

150

c) transpalete pietonale cu actionare electrică

90

240

d) alte mecanisme de ridicat

90

240

2.

Elevator pentru vehicule

90

300

3.

Macara rotitoare, consolă, de perete, pivotantă sau electropalan fix

110

240

4.

Electropalane pe grindă fixă

100

300

5.

Pod rulant de uz general, de turnare, de forjare sau similare, având sarcina nominală (Sn):

 

 

a) Sn < 50 t

130

480

b) Sn > 50 t

240

720

6.

Macara Derrick

220

620


7.

Macara-turn

220

720

8.

Macara pe pneuri, pe senile, montată pe vagon de cale ferată, montată pe autovehicul (care deserveste propria platformă) sau similare, având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn < 50 t

210

7306)

b) Sn>50t

280

9606)

9.

Macara portal sau semiportal si macara portic sau semiportic, având sarcina nominală (Sn):

 

 

a) Sn < 32 t

250

4807)

b) Sn > 32 t

250

5407)

10.

Pod rulant stivuitor, translator stivuitor, electrostivuitor sau motostivuitor, având sarcina nominală (Sn):

 

 

a) Sn<5t

100

240

b) Sn>5t

150

380

11.

Macara pe cablu

250

480

12.

Macara de constructie specială sau care nu se încadrează în cele mentionate anterior, având sarcina nominală (Sn):

 

 

a) Sn< 100 t

190

860

b) Sn> 100 t

380

1.200

13.

Ascensor de persoane si/sau bolnavi:

 

 

a) cu usi manuale sau semiautomate la palier

80

90

b) cu usi automate la palier

80

150

c) cu actionare Ward-Leonard, convertizoare de frecventă/tensiune sau hidraulică (indiferent de tipul usilor)

140

300

14.

Ascensor de materiale sau de persoane si materiale

120

240

15.

Ascensor pentru santiere de constructii sau cu schip

120

300

16.

Nacele si platforme ridicătoare

100

300

17.

Teleferic de persoane cu cabină (telecabină)

1.220 plus câte 280 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fractiune peste 250 m

1.960 plus câte 380 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fractiune peste 250 m

18.

Teleferic de persoane cu vehicule tip gondolă sau decuplabile

560 plus câte 190 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fractiune peste 250 m

1.220 plus câte 280 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fractiune peste 250 m

19.

Teleschi sau telescaun

280 plus câte 100 lei pentru fiecare 500 m peste 1 km sau fractiune peste 250 m

560 plus câte 150 lei pentru fiecare 500 m peste 1 km sau fractiune peste 250 m


20.

Teleferic de materiale

560 plus câte 190 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fractiune peste 250 m

1.220 plus câte 280 lei pentru fiecare 500 m peste 2 km sau fractiune peste 250 m

21.

Instalatie de ridicat, pe plan înclinat, de persoane, de materiale sau combinatie

190 plus câte 65 lei pentru fiecare 100 m peste 100 m sau fractiune peste 50 m

380 plus câte 125 lei pentru fiecare 100 m peste 100 m sau fractiune peste 50 m

22.

Ascensoare de constructie specială pentru materiale

130

250

23.

Trape de scenă, trape de decoruri si instalatii de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole

130

250

 

Echipamente/instalatii utilizate în domeniul activitătilor de agrement

1.

Echipamente/instalatii destinate copiilor:

a) echipamente/instalatii având capacitatea de până la două persoane

b) echipamente/instalatii având capacitatea de peste două persoane

 

70
150

 

220

450

2.

Echipamente/instalatii destinate copiilor însotiti de adulti:

a) echipamente/instalatii având capacitatea de până la două persoane

b) echipamente/instalatii având capacitatea de peste două persoane

 

150

220

 

450

890

3.

Echipamente/instalatii destinate adultilor:

a) echipamente/instalatii având capacitatea de până la două persoane

b) echipamente/instalatii având capacitatea de peste două persoane

 

220

300

 

890

1.340


**) Tarifele sunt valabile pentru verificarea documentatiei de însotire (la autorizarea initială) si pentru verificarea documentatiei tehnice de reparare sau de remontare (după caz).

6) Tariful de bază se aplică la verificarea macaralelor cu brat de lungime fixă (în timpul verificărilor). Pentru macaralele cu brat telescopic se aplică tariful de bază majorat cu 25%.

7) În cazul în care instalatia are două cârlige, montate pe unul sau pe două cărucioare, tariful de bază pentru verificarea tehnică a instalatiei (la autorizare, la verificarea tehnică periodică sau după reparare), se aplică pentru sarcina cea mai mare si se majorează cu 25% din tariful de bază pentru încercările suplimentare efectuate pentru cel de-al doilea cârlig.

 

NOTE:

5.1. În cazul în care la autorizarea functionării sunt analizate si interpretate verificările si încercările efectuate la constructor, tarifele percepute sunt cu 50% mai mici fată de cele stabilite în prezenta anexă.

5.2. Pentru alte verificări efectuate în timpul reparării tarifele percepute se stabilesc luându-se în considerare timpul necesar pentru efectuarea lucrării si tariful de 100 lei/oră.

5.3. Pentru RE si IC se aplică tariful de 100 lei/oră, corespunzător timpului consumat efectiv la verificare.

5.4. Eliberarea cărtii sau a duplicatului acesteia pentru instalatie-partea de exploatare (carte tip ISCIR) se tarifează cu 150 lei.

5.5. Verificarea activitătii de supraveghere tehnică la detinătorii de instalatii/echipamente se tarifează cu 400 lei si în plus cu câte 40 lei pentru fiecare instalatie/echipament.

Rl- revizia interioară;

IP - încercarea de presiune hidrostatică;

IE - încercarea de etanseitate;

RE- revizie exterioară;

IC - încercarea la cald a cazanelor de abur si de apă fierbinte.


 

ANEXA Nr. 6

 

TARIFE

pentru verificări tehnice în vederea autorizării functionării instalatiilor/echipamentelor din domeniul nuclear, la punerea în functiune, periodic în exploatare, după remontare si după reparare/modificare

 

 

 

Nr. crt

Instalatia/Echipamentul supusă/supus verificării

Tarife de bază (lei/verificare)

Verificarea documentatiei

tehnice

Verificarea conditiilor de instalare

RI

IP

1.

Recipiente sub presiune sau similare, având capacitatea (V):

 

 

 

 

a)V<5.000l

110

80

280

340

b) V> 5.000 I

340

110

380

760

2.

Pompe având diametrul de refulare (D):

 

 

 

 

a) D < 50 mm (2 inch)

60

60

140

110

b) D > 50 mm (2 inch)

80

80

190

170

3.

Armături având diametrul nominal (Dn):

 

 

 

 

a) Dn < 50 mm (2 inch)

8

8

-

8

b) Dn > 50 mm (2 inch)

10

10

-

10

4.

Elemente de debit si elemente de compensare, având diametrul nominal (Dn):

 

 

 

 

a) Dn < 50 mm (2 inch)

8

8

-

8

b) Dn > 50 mm (2 inch)

10

10

-

10

5.

Capul masinii de încărcat-descărcat combustibil

450

-

-

850

6.

Suporturi având diametrul nominal (Dn):

 

 

 

 

a) Dn < 50 mm

10

6

-

-

b) Dn > 50 mm

15

10

-

-

7.

Supape de sigurantă având diametrul nominal (Dn):

 

 

 

 

a) Dn < 100 mm (4 inch)

60

60

-

60

b) Dn > 100 mm (4 inch)

80

70

-

80

8.

Sisteme de probă având diametrul nominal (Dn):

 

 

-

 

a) Dn < 50 mm (2 inch)

3/m

-

-

6/m

b) Dn > 50 mm (20 inch)

4/m

-

-

8/m

9.

Sisteme tehnologice având numărul de izometrii (Ni):

 

 

 

 

a) Ni < 50

1.700

-

-

-

b) Ni > 50

2.830

-

-

-


 

 

Nr. crt.

Instalatia/Echipamentul supusă/supus verificării

Tariful de bază (lei/verificare)

Verificarea documentatiei

tehnice

Conditii de instalare

încercări în gol/în sarcină

Verificări periodice la scadentă si după reparare/modificare

10.

Mecanism de ridicat având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn < 5 t

180

110

220

300

b) Sn > 5 t

220

110

280

380

11.

Macara rotitoare, consolă, de perete, pivotantă, electropalan fix, având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn < 8 t

190

130

220

300

b) Sn > 8 t

220

130

280

380

12.

Electropalan pe grindă fixă

220

130

280

380

13.

Pod rulant având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn < 5 t

300

270

480

660

b) 5 t < Sn < 50 t

340

280

560

760

c) Sn > 50 t

340

280

660

1.130

14.

Macara-turn având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn < 20 t

280

190

380

660

b) Sn > 20 t

300

220

480

850

15.

Macara portal sau semiportal având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn < 5 t

270

220

450

680

b) 5 t < Sn < 50 t

300

270

600

940

c) Sn > 50 t

380

280

850

1.130

16.

Macara de constructie specială sau care nu se încadrează în cele mentionate anterior, având sarcina nominală (Sn):

 

 

 

 

a) Sn < 5 t

480

380

1.040

1.220

b) 5 t < Sn < 50 t

560

480

1.220

1.510

c) Sn >50 t

660

560

1.510

1.890

 

            NOTE:

6.1. Pentru alte instalatii si componente, în afara celor prevăzute la nr. crt. 1-16, pentru operatiunile de verificări tehnice tarifele percepute se stabilesc luându-se în considerare tariful de 100 lei/oră.

6.2. Pentru sistemele/componentele 1, 1C, 2, 2C, 3 si 3C, tarifele de bază se majorează cu 50%.

6.3. Pentru RE se aplică tariful de 100 lei/oră, corespunzător timpului consumat efectiv la verificare.

6.4. Pentru instalatiile de ridicat de tip I si II, tarifele de bază se majorează cu 25%.

6.5. Eliberarea cărtii sau a duplicatului acesteia pentru instalatie-partea de exploatare (carte tip ISCIR) se tarifează cu 150 lei.

RE- revizia exterioară;

Rl- revizia interioară;

IP - încercarea la presiune.


 

ANEXA Nr. 7

 

TARIFE

pentru eliberarea avizului obligatoriu de instalare a cazanelor si instalatiilor de GPL

 

Nr. crt.

Tipul verificării

Tariful de bază (lei/verificare)

1.

Verificarea documentatiei tehnice de instalare, acceptarea acesteia

540

2.

Verificarea documentatiei tehnice privind regimul chimic al apei la cazane, acceptarea acesteia

360

3.

Eliberarea avizului obligatoriu de instalare

100

 

ANEXA Nr. 8

 

TARIFE

pentru verificarea regimului chimic la cazanele de apă caldă, de abur si apă fierbinte si pentru verificarea procesului de ardere si analiza gazelor de ardere la cazane

 

Nr. crt.

Categoria cazanelor verificate si verificări

Tariful de bază (lei/verificare)

1.

Verificarea programată a regimului chimic al apei la:

 

- cazane de apă caldă si abur de joasă presiune

2001)

- cazane de apă fierbinte

2601)

- cazane de abur ignitubulare

3201)

- cazane de abur acvatubulare

3801)

- cazane de abur cu circulatie fortată multiplă si cu străbatere fortată

4801)

2.

Verificarea operatiei de spălare chimică la cazane

360 1),2)

3.

Verificarea procesului de ardere si analiza gazelor de ardere la cazane

6602)


1) În cazul în care se efectuează încercări si analize de verificare de către ISCIR, tariful se majorează cu costul materialelor.

2) În cazul în care verificarea nu se face de către ISCIR, asistarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea verificării se tarifează cu 100 lei/oră.


 

ANEXA Nr. 9

 

TARIFE

pentru autorizarea sudorilor, a personalului pentru examinări nedistructive, a personalului pentru deservirea instalatiilor, a operatorilor RSVTI si acceptarea personalului tehnic de specialitate si a personalului de certificare a reproducerii marcajelor pentru instalatii/echipamente din domeniul nuclear

 

Nr. crt.

Denumirea personalului

Tariful de bază (lei/persoană)

1.

Sudori, brazori

360

2.

Personal pentru examinări nedistructive:

360

a) radiatii (RTx, RTg)

360

b) ultrasonic (UTg, UTs, UTf, UTt, UTtv, UTI)

360

c) lichide penetrante (PT)

360

d) particule magnetice (MT)

360

e) magneto-inductiv (Ml)

360

f) curenti turbionari (ET)

360

g) încercări de etanseitate cu H2, He etc. (LT) h) operator control vizual

360

3.

Fochisti

150

4.

Laboranti-operatori chimisti

150

5.

Macaragii

150

6.

Mecanici translatoristi si mecanici trolisti

150

7.

Liftieri

150

8.

Stivuitoristi

150

9.

Operatori umplere recipiente GPL la autovehicule

150

10.

Operatori supraveghere, reparare/VTP, butelii transportabile

150

11.

Automatisti pentru supraveghere si întretinere (ASI)

300

12.

Personal tehnic de deservire (manevrant) pentru echipamentele/instalatiile utilizate în domeniul activitătilor de agrement (parcuri de distractii)

150

13.

Operator RSVTI

*)

14.

Personal tehnic de specialitate din domeniul nuclear

200

15.

Personal de certificare a reproducerii marcajelor pentru instalatii/echipamente din domeniul nuclear

200


*) Numai eliberarea autorizatiei.

 

NOTE:

9.1. Pentru nr. crt. 1, pentru timpul de asistare la executia incorectă a probelor de sudare/brazare, precum si pentru timpul de asistare la examinări si încercări ale epruvetelorse aplică tariful de 100 lei/oră.

9.2. Pentru nr. crt. 1 si 2, în cazul examinării pentru prelungirea valabilitătii autorizatiilor, tarifele se reduc cu 25% fată de tariful de bază.

9.3. Tariful pentru eliberarea autorizatiilor si a duplicatelor acestora este de 100 lei.


 

ANEXA Nr. 10

 

TARIFE

pentru examinări si încercări nedistructive si distructive, analize chimice de metale, apă, depuneri si ioniti, efectuate de laboratorul ISCIR

 

Nr. crt.

Tipul examinării sau încercării

Tariful de bază

(lei)

1.

Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate cu unul sau mai multe unghiuri de incidentă, cu incidentă normală pentru zonele adiacente de palpare, pe ambele fete si pe ambele părti ale îmbinării sudate

90/m

2.

Examinarea cu ultrasunete a tablelor pe caroiaj cu dimensiunile de 200 x 200 mm

100/m2

3.

Măsurarea grosimilor cu ultrasunete

4/punct de măsurare

4.

Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate

30/ml

5.

Examinarea cu lichide penetrante pe suprafată

100/m2

6.

Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate

100/m

7.

Examinarea cu pulberi magnetice pe suprafată

120/m

8.

Examinarea cu radiatii penetrante la o grosime de până la 10 mm inclusiv cu film radiografie cu dimensiuni maxime de 100 x 240 mm

60/radiog rafie

9.

Verificarea si interpretarea radiografiilor cu dimensiuni maxime de 100x240 mm

6/radiog rafie

10.

Analiza metalografică a microstructurii:

 

a) cu fotografii

60/zonă (ZIT, MB, MD)

b) fără fotografii

40/zonă (ZIT, MB, MD)

11.

Analiza metalografică a macrostructurii:

 

a) cu fotografii

30/epruvetă

b) fără fotografii

20/epruvetă

12.

încercarea la tractiune

30/epruvetă

13.

încercarea la îndoire

20/epruvetă

14.

încercarea la încovoiere prin soc (set de 3 epruvete)

90/set

15.

Măsurarea duritătii

4/punct de măsurare

16.

Analiza chimică a depunerilor

220/analiză

17.

Analiza chimică completă a apei

110/analiză

18.

Analiza de ioniti:

 

a) cationiti

140/analiză

b) anioniti

160/analiză

19.

Analiza chimică calitativ-cantitativă a elementelor de aliere din materiale metalice

270/analiză

20.

Certificare 3.2 conform SR EN 10204 pentru materiale utilizate la repararea instalatiilor/echipamentelor, după caz, la cererea elaboratorului documentatiei de reparare

100/certificat

 

ZIT- zonă de influentă termică;

MB - material de bază;

MD - material depus.

 

NOTE:

10.1. Materialele consumabile utilizate la examinări/încercări/analize se tarifează separat.

10.2. Pentru verificarea de documentatii tehnice, de buletine de examinări, de analize si încercări si acceptarea acestora se aplică tariful de 100 lei/oră.

10.3. Pentru examinările, încercările sau analizele neprevăzute în anexă, de exemplu măsurări tensometrice, măsurări electrice, examinări cu endoscopul si altele asemenea, tarifele se stabilesc luându-se în calcul tariful de 100 lei/oră, la care se adaugă, după caz, valoarea materialelor consumabile utilizate.


10.4. La nr. crt. 8, în cazul examinării cu radiatii penetrante la grosimi mai mari de 10 mm, la tariful de bază se adaugă, pentru fiecare 5 mm în plus sau fractiune de peste 2,5 mm, câte 25% din tariful de bază.

10.5. La nr. crt. 8 si 9, pentru filmele cu dimensiuni mai mari de 100 x 240 mm, tariful de bază se majorează cu coeficientul rezultat din raportul dintre suprafata filmului utilizat si suprafata filmului de referintă de 100 x240 mm.

10.6. Pentru încercările de la nr. crt. 1-8, executate pe instalatii sau componente, tarifele nu includ următoarele lucrări care sunt în responsabilitatea beneficiarului:

a) constructiile provizorii de acces si de lucru la punctele de examinare;

b) lucrările de pregătire a suprafetei materialului de bază si a sudurii;

c) dispozitive de fixare-amplasare a aparaturii specifice, asigurarea energiei electrice si a apei pentru aparatură, iluminatul locului de examinare, transportul si manipularea dispozitivelor si a aparaturii, peste 15 kg/aparat, pe si de pe platformele de lucru, precum si descărcarea si încărcarea acestora în autolaborator, asigurarea conditiilor de protectie si de pază pentru perioadele de iradiere.

10.7. În tarifele de bază de la nr. crt. 10-15 nu sunt cuprinse lucrările de prelucrare si prelevare mecanică a epruvetelor, care se tarifează cu 100 lei/oră.

10.8. Interpretarea rezultatelor analizelor de la nr. crt. 16-18 se tarifează cu 100 lei/analiză.

10.9. În cazul în care examinările sau încercările se execută pe instalatie/echipament, tariful de bază se suplimentează cu 25%.

10.10. SR EN 10204 este standard referitor la „Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie."

 

ANEXA Nr. 11

 

TARIFE

pentru avizări de proceduri, norme, caiete de sarcini, instructiuni, PCCVI

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Tariful de bază (lei/buc.)

1.

Avizare proceduri/instructiuni de lucru pentru examinări nedistructive, teste de presiune, marcare/certificarea reproducerii marcajelor, calificare materiale/componente si altele asemenea

480

2.

Avizare documentatii, precum: norme tehnice, caiete de sarcini, rapoarte tehnice, planuri de testare si încercări si altele asemenea

760

3.

Avizare planuri de control de calitate, verificări si încercări (PCCVI/ITP), carte ISCIR, documentatie de fabricatie (HD/HF)

480

4.

Eliberarea poansonului si împuternicirea pentru identificarea prin poansonare a buteliilor transportabile

4801)

5.

Verificarea conformitătii proiectelor, acceptarea si înregistrarea acestora, pentru instalatii nucleare:

 

a) sisteme tehnologice

3.700

b) componente:

 

- clasa 1, 1C

2.970

- clasa 2, 2C

2.520

- clasa 3, 3C

2.080

- clasa 6

1.480

c) instalatii de ridicat

 

- tip I

2.970

- tipii

2.230

- tip III

1.480

 


1) Tariful de bază este valabil pentru un lot de până la 1.000 butelii; pentru fiecare lot de 500 de butelii care depăseste 1.000 sau fractiune care depăseste 250 se percep în plus 25% din tariful de bază.

 

NOTĂ:

11.1. În cazul unor revizii sau completări la documente, tarifele se stabilesc pe baza timpului consumat pentru evaluarea acestora, luându-se în considerare tariful de 100 lei/oră, cu conditia ca suma totală să nu depăsească tariful initial prevăzut în prezenta anexă.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidentă a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

în temeiul art. 77 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul pentru Registrul de evidentă a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de înregistrare a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, precum si persoanele juridice executante vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 7.209/2002 privind aprobarea modelului pentru Registrul special de evidentă a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 3.845.

 

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

REGISTRUL DE EVIDENTA A REZULTATELOR ACTIVITATILOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE

ANUL ........

 

Director general

(nume, prenume, semnătura si stampila unitătii)

....................................................................

Director economic

(nume. prenume, semnătura)

....................................................................

 

 

…………………………………………. 1

 

pag.........../ ................


FISA DE EVIDENTA Nr. ...................

a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare

 

 

 

 

 

 

 

TABEL NR. 12

DENUMIREA PROIECTULUI

 ……………………

CATEGORIA DE PROIECT ......................

CONTRACT DE FINANTARE

NR. .. DATA.........

DURATA CONTRACT

...........LUNI

ACRONIM PROGRAM

……………

VALOAREA PROIECTULUI (include si alte surse)

.. LEI

VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE [BUGET DE STAT]

........... LEI

REZULTATELE CERCETĂRII APARTIN

1 ........3

2 .......

CONFORM ART.  ......      DIN CONTRACTUL NR.   ....................

 

1) DENUMIRE REZULTAT4

 

2) CATEGORIA REZULTATULUI

(conform art. 74, OG. 57/2002)

Rezultat final

Rezultate5 intermediare

CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINAL

2.1 documentatii, studii, lucrări





................................... 6

................................... 7

2.2 planuri, scheme





2.3 tehnologii





2.4 procedee, metode





 

2.5 produse informatice





2.6 retete, formule





2.7 obiecte fizice / produse





2.8 brevet inventie /altele asemenea





3) STADIUL DE DEZVOLTARE

3.1 solutie/ model conceptual



3.2 model experimental / functional



3 3 prototip



3 4 instalatie pilot sau echivalent



3.5 altele......................



4) DOMENIUL DE CERCETARE

4.1 tehnologiile societătii inform ati ona te



4.2 energie



4.3 mediu



4.4 sănătate



4 5 agricultura, securitatea si siguranta alimentară




1 denumirea persoanei juridice executante [persoană juridică executantă esle considerată persoana juridică care a oblinut rezultatele cercetării, in mod direcl si nemijlocit, conform art, 74 alin. (3) din O,G, nr. 57 / 2002]

2 se completează o singură dată. la 30 de iile de la data aprobării raportului de activitate al proiectului de cercetare-dezvotlare

3 se completează denumirea partenerilor la proiectul de cercetare-dezvoltare care au contribuit la obtinerea rezultatului

4 se trece denumirea rezultatului cercetării [nu se trece denumirea proiectului]

5 se trec rezultatele cercetării din etapele intermediare ale proiectului de cercetare-dezvoltare care pot fi utilizate I valorificate independent de includerea in rezultatul final

6 se prezintă structura, datele tehnice, parametrii de functionare specifici rezultatului final

7 se înserează poza rezultatului / produsului final

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 biotehnologii



 

 

 

4.7 materiale, procese si produse inovative



4.8 spatiu si securitate



4.9 cercetări socio-econornice si umaniste



5) DOMENII DE APLICABILITATE 8

|_|_|; |_|_|; |_|_|

6) CARACTERUL INOVATIV

6.1 produs nou



................................................................... 9

6.2 produs modernizat



6.3 tehnologie nouă



6.4 tehnologie modernizata



6.5 serviciu nou



6.6 serviciu modernizat



6.7 altete........................



 

INFORMATII PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALA

 

 

documentatie tehnico-economică



 

cerere înregistrare brevet de inventie



nr. .............data...............

brevet de inventie înregistrate (national, european, international)



nr. .............data................

cerere înregistrare modele si desene industriale protejate



nr. ..............data................

crodele si desene industriale protejate înregistrate (national, european, international}



nr. ..............data................

cerere înregistrare marcă înregistrată



nr. ..............data................

mărci înregistrate (national, european, international)



nr. ..............data................

cerere înregistrare copyright



nr. ..............data................

înregistrare copyright (national, european, international)



nr. ..............data................

cerere înregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc.



nr. ..............data................

înregistrare: retete, indicatii geografice, specii vegetale si animale, etc. (national, european, international)



nr. ..............data................

 


8 conform CAEN 2003. 2 cifre

9 justificare (se explica, în maximum 100 caractere, in ce consta noutatea)


 

TABEL NR. 2

 

7)11 VALORIFICAREREA REZULTATELOR CERCETĂRII

 

 

 

 

 

8) DENUMIREA REZULTATULUI DE CERCETARE

...................................................................................................................... 12

 

 

 

Nr. Crt.

VALOAREA

DE LA CARE ÎNCEPE NEGOCIEREA

PROCES VERBAL 13

NR. / DATA

MOD DE

VALORIFICARE 14

ACTUL 15

PRIN CARE SA REALIZAT

VALORIFICAREA

VALOAREA

NEGOCIATA16

BENEFICIAR 17

IMPACT 18

PERSOANE AUTORIZATE 19

0

1

2

3

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 se completează în termen de 10 zile de la dala finalizării activitătilor de valorificare a rezullatului cercetării

11 se actualizează pentru fiecare actiune de valorificare a rezultatului cercetării

12 se va trece denumirea rezultalului final sau, după caz. a rezultatului(lor) intermediar(e)

13 se vor trece numărul si data la care a fost încheiat procesul verbal al comisiei conslituite la nivelul persoanei juridice executante care a stabilit valoarea de la care începe negocierea si se precizează codul procedurii specifice, aprobata la nivelul organului cu atributii de conducere (ex., consiliul de administratie), în baza căreia se realizează valorificarea rezultatelor obtinute in urma activitătilor de cercetare-dezvoltare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

14 vânzare produs/tehnologie; furnizare servicii; închiriere, concesionare, preluare in productia proprie, transmitere cu titlu gratuit; transfer drepluri de proprietate intelectuali;

15 se va trece nr. si data semnării actului (ex. contract) prin oare s-a realizat valorificarea rezultatului cercelării;

16 valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la pretul negociat între părti

17 se completează denumirea beneficiarului care preia rezultatul cercetării [date de contact operator economic, adresă, ora, judet, telefon, fax, e-mall, website)

18 se vor completa efectele (economice, sociale, de mediu) obtinute la beneficiar asociate aplicării rezultatelor cercetării, anual, pentru o perioadă de 5 ani

19 numele si semnătura persoanei autorizate să completeze fisa de evidenta si al persoanei din cadrul compartimentului financiar - contabil responsabil cu verificarea datelor.


 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de înregistrare a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - Înregistrarea si valorificarea rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prin rezultatele activitătilor de cercetare-dezvoltare obtinute în baza unui contract finantat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se întelege:

a) documentatii, studii, lucrări, planuri, scheme si altele asemenea;

b) brevete de inventie, certificate de înregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;

c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;

d) obiecte fizice si produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv.

Art. 3. - Prin persoană juridică executantă se întelege persoana juridică care a obtinut oricare dintre rezultatele cercetării, în mod direct si nemijlocit.

II. Înregistrarea rezultatelor cercetării

Art. 4. -Toate rezultatele cercetării se înregistrează într-un registru de evidentă special constituit, denumit în continuare registru.

Art. 5. - (1) Pentru fiecare proiect de cercetare-dezvoltare se întocmeste, după aprobarea raportului final de activitate, Fisa de evidentă a rezultatului/rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare, denumită în continuare fisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin.

(2) Fisa se completează în sistem on-line, pe site-ul oficial al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în cadrul unei sectiuni dedicate, prin utilizarea unui sistem informatic specializat pentru înregistrarea si evidenta rezultatelor cercetării.

(3) Accesarea sistemului informatic se va face pe bază de drepturi de acces, si anume:

- pentru fiecare persoană juridică executantă se atribuie un nume de utilizator si o parolă pentru accesarea sectiunii dedicate care permite introducerea de informatii în sistem;

- introducerea datelor se realizează de către persoana desemnată în acest sens la nivelul persoanei juridice executante si care are întreaga răspundere asupra veridicitătii datelor introduse;

- datele în sistemul informatic se introduc numai de către coordonatorul proiectului de cercetare-dezvoltare;

- fiecare sesiune de încărcare a datelor se finalizează prin generarea fisei, care intră în componenta registrului;

- sistemul informatic generează fise pentru fiecare dintre partenerii la proiectul de cercetare-dezvoltare, care le preiau în registrul de evidentă a acestora.

Art. 6. - (1) Registrul se păstrează atât în format electronic, fiind disponibil în vederea vizualizării pe pagina web a persoanei juridice executante, cât si în format tipărit.

(2) Registrul în format tipărit, compus din totalitatea fiselor mentionate la art. 5, se snuruieste, se sigilează si se certifică cu numărul de pagini, sub semnătura conducătorului persoanei juridice executante si a sefului compartimentului financiar-contabil.

(3) Conducătorul persoanei juridice executante numeste, prin decizie, persoana autorizată să completeze registrul de evidentă a rezultatelor cercetării.

Art. 7. - Registrul are caracter anual si se trece pe lista documentelor cu regim special tinută de persoana juridică executantă.

Art. 8. - Tabelele prezentate în anexa nr. 1 la ordin se completează astfel:

a) tabelul nr. 1 se completează în termen de 30 de zile de la aprobarea raportului final de activitate al proiectului de cercetare-dezvoltare;

b) tabelul nr. 2 se completează în termen de 10 zile de la data finalizării activitătilor de valorificare a rezultatelor cercetării si se actualizează pentru fiecare activitate de valorificare.

Art. 9. - Persoana juridică executantă are obligativitatea:

a) postării rezultatelor cercetării pe pagina web proprie, într-o sectiune special prevăzută pentru acest subiect;

b) elaborării de reglementări interne privind modalitatea de valorificare a rezultatelor obtinute în urma activitătilor de cercetare si dezvoltare tehnologică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Directia de specialitate din cadrul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în baza unor norme specifice aprobate prin act administrativ al conducătorului acesteia, poate verifica existenta registrului la nivelul persoanei juridice executante si modul de înregistrare a rezultatelor de cercetare, precum si respectarea reglementărilor în vigoare privind valorificarea acestora.


 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2009 privind detinerile directe si detinerile indirecte

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedinta din data de 22 iunie 2009, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 3/2009 privind detinerile directe si detinerile indirecte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 intră în vigoare la

data publicării acesteia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 3/2009

privind detinerile directe si detinerile indirecte

 

Art. 1. - (1) Prezenta instructiune explicitează modalitatea de determinare a detinerilor directe si indirecte prevăzute la art. 66 alin. (5) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul CNVM nr. 1/2006, în vederea calculării procentului de 33% prevăzut la art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.

(2) Termenii si expresiile utilizate în prezenta instructiune au semnificatia prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

(3) Prin lant de detinere se întelege situatia în care entitatea prevăzută la art. 4 alin. (1) este actionar/asociat cu o detinere de genul celei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (i) prima teză si pct. (ii) la o persoană juridică care, la rândul ei, este:

a) actionar/asociat cu o detinere de genul celei prevăzute mai sus la o persoană juridică-actionar al societătii admise la tranzactionare pe o piată reglementată, societate denumită în continuare emitent; sau

b) este actionar/asociat cu o detinere de genul celei prevăzute mai sus la o altă persoană juridică care este legată de persoana juridică actionar al emitentului printr-o serie de detineri care presupun existenta mai multor persoane juridice care au calitatea, una în raport cu cealaltă, de actionar/asociat cu o detinere de genul celei prevăzute mai sus la o altă persoană juridică. Un exemplu de lant de detinere este prevăzut în anexa la prezenta instructiune.

Art. 2. - Detinerile directe si indirecte prevăzute la art. 66 alin. (5) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 se determină cu respectarea prevederilor art. 3 si 4.

Art. 3. - Detinerea directă de drepturi de vot asupra unei societăti comerciale reprezintă detinerea de către o persoană a drepturilor de vot corespunzătoare actiunilor detinute de respectiva persoană, în calitate de actionar al societătii comerciale.

Art. 4. - (1) Se consideră că o persoană, denumită în continuare entitate, detine indirect, prin intermediul persoanei/persoanelor cu care actionează în mod concertat, drepturi de vot asupra unui emitent, în oricare dintre următoarele situatii sau combinatie a acestora:

a) persoana/persoanele cu care entitatea actionează în mod concertat detine/detin direct, în calitate de actionar/actionari, drepturi de vot asupra emitentului, iar entitatea detine ea însăsi, în mod direct, suplimentar fată de detinerile care se consideră a fi indirecte, drepturi de vot asupra emitentului;

b) persoana cu care entitatea actionează în mod concertat este persoană juridică - actionar al emitentului, iar entitatea poate influenta modalitatea de exercitare a drepturilor de vot detinute direct de respectiva persoană juridică - actionar al emitentului, ca urmare a faptului că:

(i) entitatea, singură sau împreună cu persoanele cu care actionează în mod concertat, altele decât persoana juridică -actionar al emitentului, detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot asupra persoanei juridice - actionar al emitentului.

În sensul prezentelor prevederi, prin expresia detine indirect majoritatea drepturilor de vot se întelege si situatia în care entitatea si persoana juridică - actionar al emitentului sunt legate printr-un lant de detineri, cu conditia ca la fiecare nivel al lantului de detineri să existe posibilitatea entitătii de a influenta, direct sau indirect, modalitatea de exercitare a majoritătii drepturilor de vot ca urmare a existentei unei situatii de genul celor prevăzute în primul paragraf al prezentei litere sau la pct. (ii);

sau

(ii) entitatea, singură sau împreună cu persoanele cu care actionează în mod concertat, altele decât persoana juridică - actionar al emitentului:

1. poate să numească ori să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în persoana juridică - actionar al emitentului;

2. poate exercita o influentă semnificativă asupra persoanei juridice - actionar al emitentului, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu persoana juridică - actionar al emitentului sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al persoanei juridice - actionar al emitentului;


3. este actionar sau asociat al persoanei juridice - actionar al emitentului si:

- a numit singură, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exercitii financiare; sau

- controlează singură, în baza unui acord încheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1), detinerile directe ale persoanelor cu care entitatea actionează în mod concertat sunt considerate ca fiind detineri indirecte ale entitătii în cauză.

(3) Prevederile alin. (1) lit. b) sunt aplicabile inclusiv în situatia în care entitatea, precum si persoanele cu care aceasta actionează concertat, altele decât persoana juridică - actionar al emitentului, nu detin în mod direct, suplimentar fată de detinerile indirecte, drepturi de vot asupra emitentului. În acest caz, obligatia de lansare a unei oferte publice de preluare obligatorii intervine dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) are loc o schimbare a entitătii si a persoanelor cu care aceasta actionează concertat, specificate la alin. (1) lit. b);

b) respectiva persoană juridică - actionar al emitentului are o detinere directă în cadrul emitentului mai mare de 33% din drepturile de vot.

Art. 5. - Entitătile care detin, potrivit prevederilor prezentei instructiuni, direct si/sau indirect, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unui emitent si care nu au derulat oferta publică de preluare în conformitate cu art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 au obligatia de a lansa oferta publică de preluare, în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentei instructiuni.

Art. 6. - Pretul în cadrul ofertelor publice de preluare obligatorii initiate în conformitate cu prevederile prezentei instructiuni se determină cu respectarea prevederilor art. 204 din Legea nr. 297/2004 si ale prevederilor art. 68 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, emise în aplicarea articolului de lege anterior mentionat.

Art. 7. - Încălcarea prevederilor prezentei instructiuni constituie contraventie si se sanctionează conform dispozitiilor titlului X al Legii nr. 297/2004.

Art. 8. - În anexa la prezenta instructiune sunt prezentate, cu titlu exemplificativ si nelimitativ, situatii prevăzute la art. 4.

Art. 9. - Prezenta instructiune intră în vigoare la data publicării acesteia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ*)

la instructiune

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2007 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 3, la pozitia 45*), în loc de: „45.Shatz Rachel, fiica lui Saraga lacob si Liliana, născută la data de 14 noiembrie 1962 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, TelAviv, Rehov Kipnis nr. 1. Copii minori: Shatz Itay El Hay născut la data de 6 octombrie 1992, Shatz Yuval, născut la data de 23 iulie 1996. Dosar 1710/RD/2004."se va citi: „45. Shatz Rachel, fiica lui Saraga lacob si Liliana, născută la data de 14 noiembrie 1962 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, TelAviv, Rehov Kipnis nr. 1. Copii minori: Shatz Itay El Hai, născut la data de 6 octombrie 1992, Shatz Yuval, născut la data de 23 iulie 1996. Dosar 1710/RD/2004."


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 3 februarie 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 75*), în loc de: „75. Florea Elena, fiica lui Dumitru si Măria (născută la 12.01.1930 în localitatea Corjăuti), născută la data de 18 octombrie 1962 în localitatea Deacovtî, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 5, bl. 4, ap. 37. (13.622/2003)"se va citi: „75. Florea Elena, fiica lui Dumitru si Măria (născută la 12.02.1940 în satul Deacovtî, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina), născută la data de 18 octombrie 1962 în satul Deacovtî, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 5, bl. 4, ap. 37. (13.622/2003)".


*) A se vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 23 martie 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.862/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la pozitia 110, în loc de: „110. Vasilica Pavel, fiul lui lurii (fiul lui Ion, născut la 5.03.1926 în localitatea Chirileni) si Elena, născut la data de 18 noiembrie 1988 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Burebista nr. 41, ap. 1. (832/2008)" se va citi: „110. Vasilica Pavel, fiul lui lurie (fiul lui Ion, născut la 5.03.1926 în localitatea Chirileni) si Elena, născut la data de 18 noiembrie 1988 în localitatea Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Burebista nr. 41, ap. 1. (832/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 3.039/C/2008 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 10 decembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexă, la pozitia 40, în loc de: „40. Nazer Tarek, fiul luiAhmad siAmal, născut la data de 28 decembrie 1985 în localitatea Alep, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în localitatea Popesti-Leordeni, str. Sfântul Gheorghe nr. 28- A, judetul Ilfov. (180/2008)" se va citi: „40. Nazer Tarek, fiul luiAhmad siAmal, născut la data de 23 decembrie 1985 în localitatea Alep, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în localitatea Popesti-Leordeni, str. Sfântul Gheorghe nr. 28- A, judetul Ilfov. (180/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 45/C/2009 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexă, la pozitia 3, în loc de: „3. Husamedin Abou Ainain, fiul lui Sami siAmyna, născut la data de 20 aprilie 1965 în localitatea Damasc, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în localitatea lasi, bd. Dacia nr. 12, bl. SB-4, ap. 27. (1.172/2008)"seva citi: „3. Abou Ainain Husamedin, fiul lui Sami si Amyna, născut la data de 20 aprilie 1965 în localitatea Damasc, Siria, cetătean sirian, cu domiciliul actual în localitatea lasi, bd. Dacia nr. 12, bl. SB-4, ap. 27. (1.172/2008)".


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 408/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 11 februarie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial al României, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 136, în loc de: „ 136. Sodorok Rodica, fiica lui Vasile si Ana (fiica lui Gorfa Vasile si Ana, născută la 20.01.1930 în localitatea Telenesti), născută la data de 19 februarie 1980 în localitatea Mîndresti, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zgărdesti, raionul Telenesti. (13.860/2003)" se va citi: „136. Sorodok Rodica, fiica lui Vasile si Ana (fiica lui Gorfa Vasile si Ana, născută la 20.01.1930 în localitatea Telenesti), născută la data de 19 februarie 1980 în localitatea Mîndresti, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Zgărdesti, raionul Telenesti. (13.860/2003)";

- În anexa nr. 2 la pozitia 36, în loc de: „36. Postolache Vadislav, fiul lui Valeriu si Silvia (fiica lui Molosag Teodor, născut la 2.03.1933 în localitatea Rîscani), născut la data de 30 ianuarie 1985 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Rîscani. (461/2007)" seva citi: „36. Postolache Vladislav, fiul lui Valeriu si Silvia (fiica lui Molosag Teodor, născut la 2.03.1933 în localitatea Rîscani), născut la data de 30 ianuarie 1985 în localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Rîscani. (461/2007)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 865/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 66, în loc de: „66. Crăciun Alexandru, fiul lui Alexandru si Osoianu Vera (fiica lui Chirii, născut la 7.02.1918 în judetul Bălti), născut la data de 11 septembrie 1983 în localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Durlesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 62, ap. 13. (1.415/2004)"se va citi: „66. Crăciun Alexandru, fiul lui Alexandru si Osoianu Vera (fiica lui Chirii, născut la 7.02.1918 în judetul Bălti), născut la data de 11 septembrie 1983 în orasul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Durlesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 62, ap. 13. (1.415/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 15 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 35, în loc de: „35. Calancea Lilian, fiul lui Stefan si Natalia (fiica lui Turcan Gheorghe, născut la 6.05.1923 în localitatea Vadul lui Vodă), născut la data de 26 decembrie 1976 în localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vadul lui Vodă, str. Gh. Asachi nr. 32A. (2.229/2008) Copii minori: Calancea Lia, născută la data de 23.10.2003." se va citi: „35. Calancea Lilian, fiul lui Stepan si Natalia (fiica lui Turcan Gheorghe, născut la 6.05.1923 în localitatea Vadul lui Vodă), născut la data de 26 decembrie 1976 în localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vadul lui Vodă, str. Gh. Asachi nr. 32A. (2.229/2008) Copii minori: Calancea Lia, născută la data de 23.10.2003.";

- În anexa nr. 1, la pozitia 37, în loc de: „37. Calancea Natalia, fiica lui Turcan Gheorghe (născut la 6.05.1923 în localitatea Vadul lui Vodă) si lulita, născută la data de 5 august 1955 în localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vadul lui Vodă, str. Gh. Asachi nr. 32A. (2.213/2008)"se va citi: „37. Calancea Natalia, fiica lui Turcan Gheorghe (născut la 6.05.1923 în localitatea Vadul lui Vodă) si lulita, născută la data de 5 august 1955 în localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Vadul lui Vodă, str. Gh. Asachi nr. 32A. (2.213/2008)";

- În anexa nr. 1, la pozitia 54, în loc de: „54. Chiperi Rodica, fiica lui Ion si Dima (fiica lui Hacina Grigore, născut la 20.04.1919 în localitatea Orhei, si Lidia), născută la data de 4 iunie 1984 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Stefan cel Mare nr. 6, ap. 23. (15.985/2003)" se va citi: „54. Chiperi Rodica, fiica lui Ion si Dina (fiica lui Hacina Grigore, născut la 20.04.1919 în localitatea Orhei, si Lidia), născută la data de 4 iunie 1984 în localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Stefan cel Mare nr. 6, ap. 23. (15.985/2003)";

- În anexa nr. 1, la pozitia 218, în loc de: „218. Spînu Măria, fiica lui Vladimir si Măria (născută la 7.03.1927 în localitatea Samarca), născută la data de 19 iulie 1958 în localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (14.301/2003) Copii minori: Spînu Valentina, născută la data de 28.12.1992." se va citi: „218. Spînu Măria, fiica lui Pascal si Dina (născută la 7.03.1927 în localitatea Samarca), născută la data de 19 iulie 1958 în satul Grătiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Porumbeni, raionul Criuleni. (14.301/2003) Copii minori: Spînu Valentina, născută la data de 28.12.1992."


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.214/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 59, în loc de: „59. Ignat Andrei, fiul lui Lavrentie (născut la 3.05.1939 în localitatea laloveni) si Elena, născut la data de 21 iulie 1984 în localitatea Anenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Merenii Noi, Str. Păcii nr. 11, raionul Anenii Noi. (3.053/2004)" se va citi: „59. Ignat Andrei, fiul lui Lavrentie (născut la 3.05.1939 în localitatea laloveni) si Elena, născut la data de 21 iulie 1984 în satul Merenii Noi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Merenii Noi, Str. Păcii nr. 11, raionul Anenii Noi. (3.053/2004)".

 

- La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.237/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 17, în loc de: „17. Botaniuc Sergiu, fiul lui Mihail si Zinovia (fiica lui Bejan Afanasie, născut la 27.10.1931 în localitatea Popestii de Jos, judetul Soroca, si Eugenia), născut la data de 24 noiembrie 1982 în localitatea Popestii de Jos, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 12, bl. 1, ap. 112. (81/2004)" se va citi: „17. Botaniuc Sergiu, fiul lui Mihail si Zinovia (fiica lui Bejan Afanasie, născut la 27.10.1931 în localitatea Popestii de Jos, judetul Soroca, si Eugenia), născut la data de 24 iunie 1982 în localitatea Popestii de Jos, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P Zadnipru nr. 12, bl. 1, ap. 112. (81/2004)".

 

- La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 111, în loc de: „111. Florea Viorelia, fiica lui Andrei (fiul lui Ion, născut în anul 1921 în localitatea Negrea, si Ioana) si Vera, născută la data de 10 iulie 1974 în localitatea Cărpineni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Negrea, raionul Hîncesti. (8.382/2003) Copii minori: Florea Anatolie, născut la data de 9.03.1992. "se va citi: „111. Florea Viorelia, fiica lui Andrei (fiul lui Ion, născut în anul 1921 în localitatea Negrea, si Ioana) si Vera, născută la data de 10 iulie 1974 în satul Negrea, raionul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Negrea, raionul Hîncesti. (8.382/2003) Copii minori: Florea Anatolie, născut la data de 9.03.1992.";

- În anexa nr. 1, la pozitia 275, în loc de: „275. Tîganas Oxana, fiica lui Pantelimon (fiul lui Petru si Solomia, născută la 14.04.1927 în localitatea Cruglic) si Ana, născută la data de 15 decembrie 1978 în localitatea Ohrincea, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ohrincea, raionul Criuleni. (16.918/2003)"se va citi: „275. Tîganas Oxana, fiica lui Pantelimon (fiul lui Petru si Solomia, născută la 14.04.1927 în localitatea Cruglic) si Ana, născută la data de 15 februarie 1978 în localitatea Ohrincea, judetul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ohrincea, raionul Criuleni. (16.918/2003)".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.