MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 447/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 447            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 30 iunie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 570 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Decizia nr. 624 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 625 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 10 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

Decizia nr. 627 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si 4042 din Codul de procedură civilă

 

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

79. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurală pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitătii vietii si diversificării economiei în zonele rurale

 

734. - Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 843/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj", între km 358+000 si km 495+800, pe teritoriul localitătilor Plugova si lablanita

 

735. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Suceava"

 

736. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată din localitatea Poiana Mare, judetul Dolj, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat - Vidin"

 

741. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti, judetul Arad"

 

742. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad- CF Curtici-DJ 709 B, judetul Arad"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            116. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 269/2007 privind asigurarea asistentei materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Oficiului Român pentru Imigrări

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            20. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Tării Românesti


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 570

din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Soos Gyorgy în Dosarul nr. 2.066/337/2007 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă si de Junkert Eva si Junkert Mathias în Dosarul nr.  11.986/325/2008 al Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.449D/2008 si nr. 462D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 462D/2009 la Dosarul nr. 2.449D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta constantă a Curtii în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 9 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.066/337/2007 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă, si prin încheierea din 13 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 11.986/325/2008 al Judecătoriei Timisoara, Curtea Constitutională a fost sesizată pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Soos Gyorgy si de Junkert Eva si Junkert Mathias.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii arată că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, încălcând prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) care consacră principiul nediscriminării, ale art. 21 privind liberul acces la justitie si ale art. 44 referitoare la garantarea proprietătii private. Astfel, beneficiul legii reparatorii este conditionat de detinerea cetăteniei române de către persoana îndreptătită să solicite reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestieră, contravenind în această manieră principiului nediscriminării consacrat de Legea fundamentală.

Pe de altă parte, art. 48 din lege îngrădeste si dreptul de petitionare al persoanei îndreptătite. Petitia este modalitatea prin care cetăteanul are posibilitatea de a-si valorifica un drept si

poate îmbrăca 4 forme: cerere, reclamatie, sesizare si propunere. Însă, asa cum este redactat art. 48 din lege, se recunoaste doar cetătenilor români posibilitatea de a formula cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, ceea ce constituie o încălcare gravă a dreptului garantat prin Constitutie.

Tribunalul Sălaj - Sectia civilă si Judecătoria Timisoara apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Guvernul consideră exceptia neîntemeiată, Legea nr. 18/1991 fiind o lege specială care are ca destinatari doar cetătenii români.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, text de lege care are următorul continut: „Cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum si fostii cetăteni români care si-au redobândit cetătenia română, indiferent dacă si-au stabilit sau nu domiciliul în tară, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestieră, prevăzute la art. 45, care le-au apartinut în proprietate, dar numai până la limita prevăzută la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, si nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinatie forestieră, în termenul, cu procedura si în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9)."

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16, 21, 44, 51, 52 si 53, precum si art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate s-a pronuntat prin Decizia nr. 630 din 26 iunie 2007, publicată în


Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 1 august 2007. Cu acel prilej, Curtea a retinut că dispozitiile Legii nr. 18/1991 au ca scop reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestuia în favoarea fostilor cooperatori, a mostenitorilor acestora si a altor persoane care, la data intrării în vigoare a legii, nu aveau calitatea de proprietari asupra terenurilor care constituie fondul funciar al României. Dreptul de proprietate al acestor persoane este reconstituit sau, după caz, constituit în temeiul si în conditiile legii. În acest context, legea prevede categoriile de persoane îndreptătite a formula cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, dispozitiile art. 48 stabilind posibilitatea de a solicita reconstituirea si pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum si pentru fostii cetăteni români care si-au redobândit cetătenia română, indiferent dacă si-au stabilit sau nu domiciliul în tară. Asadar, având în vedere obiectul de reglementare al legii - proprietatea funciară - si scopul declarat al acesteia - retrocedarea către fostii proprietari sau mostenitorii acestora a dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de cooperativele agricole de productie sau de către stat -, reglementarea conditiilor în care operează această retrocedare, inclusiv sub aspectul persoanelor îndreptătite, constituie optiunea legiuitorului, conditionarea exercitării dreptului de a formula cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor de calitatea de cetătean român reprezentând o astfel de optiune, care este pe deplin constitutională.

Astfel, dispozitiile art. 44 alin. (2) teza a doua din Constitutie, desi nu mai prevăd in terminis interdictia dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, nu o înlătură, ci doar precizează cazurile si conditiile în care acestia pot dobândi un asemenea drept, restrângând astfel sfera de aplicare a acestei incapacităti speciale.

Potrivit normei constitutionale, una dintre modalitătile de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetătenii străini sau apatrizi este mostenirea legală, ceea ce presupune că acestia, după anul 2003, pot dobândi terenuri în conditiile dreptului comun (art. 650 din Codul civil si urm.), Legea nr. 18/1991, republicată, fiind o lege specială care are ca destinatari doar pe cetătenii români.

Pe de altă parte, legea are ca scop reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea unor persoane care, la data intrării în vigoare a legii, nu aveau calitatea de proprietari. Prin urmare, nu se poate invoca, în aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991, garantarea si ocrotirea constitutională a dreptului de proprietate în persoana reclamantilor, câtă vreme acestia nu sunt titulari ai acestui drept, ce urmează a se naste ulterior.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Soos Gyorgy în Dosarul nr. 2.066/337/2007 al Tribunalului Sălaj - Sectia civilă si de Junkert Eva si Junkert Mathias în Dosarul nr. 11.986/325/2008 al Judecătoriei Timisoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 624

din 28 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Danfaedys" - S.R.L. din Adjud în Dosarul nr. 1.053/173/2008 al Judecătoriei Adj ud.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 18 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.053/173/2008, Judecătoria Adjud a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Danfaedys" - S.R.L. din Adjud.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate încalcă principiile contradictorialitătii si oralitătii procesului civil, contravenind legii, doctrinei si jurisprudentei, potrivit cărora mandatarul poate face si spune tot ceea ce ar putea face si spune mandantul. Limitând posibilitătile de reprezentare ale mandantului, prin aplicarea art. 68 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă, instanta restrânge dreptul la apărare al acestei părti, drept consacrat de art. 24 din Constitutie.

Judecătoria Adjud apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că dreptul de reprezentare si apărare al părtii este respectat tocmai prin posibilitatea concretă ce îi este conferită de lege mandatarului de a propune probe, de a formula orice cerere în interesul mandantului si de a formula concluzii, toate acestea însă în formă scrisă. Această reglementare reprezintă optiunea legiuitorului care, potrivit dispozitiilor Legii fundamentale, este cel ce stabileste regulile privind procedura de judecată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale si apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 68 alin. 4 teza întâi din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul continut: „Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat, cu exceptia consilierului juridic care, potrivit legii, reprezintă partea."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 24 din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 31/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 5 martie 2004, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În cuprinsul acestei decizii Curtea a retinut că reprezentarea părtilor într-un proces prin mandatar, care poate fi avocat ori altă persoană cu sau fără pregătire juridică, este una dintre modalitătile prin care Codul de procedură civilă asigură accesul liber la justitie, precum si exercitarea dreptului la apărare al părtilor, drepturi fundamentale prevăzute de art. 21, respectiv de art. 24 din Constitutie. Restrictia mandatarului care nu are calitatea de avocat de a pune concluzii orale în instantă nu constituie o împiedicare a accesului liber la justitie, întrucât partea însăsi poate participa la dezbateri si poate pune concluzii înaintea instantei de judecată, iar mandatarul are posibilitatea să formuleze cereri, să propună probe în tot cursul procesului, precum si să depună concluzii scrise.

De asemenea, Curtea a retinut că posibilitatea reprezentării părtii prin mandatar este prevăzută doar de art. 67 si 68 din Codul de procedură civilă, care stabilesc conditiile de exercitare a acestui mandat. Aceste conditii, precum si limitele în care poate fi exercitat mandatul, inclusiv posibilitatea mandatarului de a pune sau nu concluzii în instantă în numele părtii, reprezintă optiuni ale legiuitorului, care, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, stabileste regulile privind procedura de judecată.

Fată de cele arătate, Curtea constată că dispozitiile art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă sunt în concordantă cu prevederile constitutionale privind egalitatea cetătenilor în fata legii, accesul liber la justitie, dreptul la apărare, precum si cu reglementările internationale invocate.

întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile anterioare îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Danfaedys" - S.R.L. din Adjud în Dosarul nr. 1.053/173/2008 al Judecătoriei Adjud.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 625

din 28 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 10 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 10 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, exceptie ridicată de Mariana Doina loan în Dosarul nr. 16.520/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul acesteia critică împrejurări de fapt, fără a arată în ce constă contrari etatea textului de lege cu Constitutia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 17 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 16.520/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 10 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, exceptie ridicată de Mariana Doina loan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că dispozitia primarului, prin care autoturismul proprietate personală a fost declarat ca abandonat, este abuzivă si nelegală si constituie „expresia materializată a unei legi gresite si, totodată, gresit interpretată si aplicată", prin care se încalcă dreptul de proprietate asupra unui bun, prin suprimarea libertătii de dispozitie a titularului dreptului.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitia legală criticată nu încalcă dreptul de proprietate, procedura de trecere în domeniul privat al unitătii administrativ-teritoriale fiind aplicabilă exclusiv bunurilor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public ori privat al unitătilor administrativ-teritoriale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate stabilind sensul unor notiuni din actul normativ, termenele si procedura de trecere a vehiculelor abandonate în proprietatea unitătilor administrativ-teritoriale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 si art. 10 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 5 iulie 2002, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 2: „În sensul prezentei legi, următoarele notiuni se definesc astfel:

a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcută de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau detinător legal este necunoscut;

b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale de cel putin un an, al cărui proprietar sau detinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulatiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intentia neechivocă a proprietarului sau a detinătorului legal de a renunta la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului."

- Art. 10: „(1) Dacă proprietarul sau detinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somatiei primite, devin aplicabile prevederile art. 4 alin. (2). După expirarea unui termen de 5 zile de la data somatiei adresate proprietarului sau detinătorului legal, vehiculul trece de drept în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află si va fi predat unei unităti de colectare si valorificare a deseurilor.

(2) Trecerea vehiculului în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale se constată prin dispozitie a primarului. Dispozitia se comunică de îndată proprietarului sau detinătorului legal al vehiculului. Dispozitia primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ, în conditiile legii."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile criticate prevăd, pe de o parte, definitiile unor notiuni cu care operează legea si, pe de altă parte, procedura trecerii vehiculului abandonat din proprietatea titularului sau detinătorului legal în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale.

Împrejurarea că în practică, asa cum arată autorul exceptiei, pot apărea abuzuri ale institutiilor abilitate să aplice legea, cu consecinte prejudiciabile pentru proprietarul autovehiculului, constituie exclusiv o problemă de fapt, asupra căreia urmează a se pronunta instantele judecătoresti ordinare.

Potrivit competentei Curtii Constitutionale, asa cum este ea prevăzută în art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, si respectând principiul constitutional al separatiei puterilor, Curtea Constitutională nu este competentă a decide cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale supuse controlului, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate apare ca inadmisibilă si urmează să fie respinsă ca atare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si art. 10 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, exceptie ridicată de Mariana Doina loan în Dosarul nr. 16.520/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 627

din 28 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si 4042 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si 4042 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Viorica Burlacu si Stefan Burlacu în Dosarul nr. 3.938/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a lll-a civilă si pentru cauze cu minori si familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că în Dosarul nr. 96D/2009 a fost depusă o cerere din partea autorilor exceptiei prin care solicită Curtii Constitutionale acordarea unui nou termen de judecată, în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii formulate.

Deliberând, Curtea Constitutională respinge cererea de amânare, deoarece autorul cererii nu a învederat motive temeinice care să justifice acordarea unui nou termen pentru angajarea unui apărător având suficient timp de la data invocării exceptiei, 15 octombrie 2008, până în prezent.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.938/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a lll-a civilă si pentru cauze cu minori si familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si 4042 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Viorica Burlacu si Stefan Burlacu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate încalcă principiile accesului liber la justitie si al garantării proprietătii private în măsura în care permit întoarcerea executării silite, în toate cazurile în care se desfiintează titlul executoriu sau însăsi executarea silită, nefăcând nicio distinctie în ceea ce îi priveste pe cumpărătorii de bună-credintă. Mai mult, întrucât acestia nu au fost părti în procesul în care urmăritorul a obtinut constatarea nulitătii absolute a contractului de împrumut cu garantie imobiliară, se află în imposibilitate de a se apăra în actiunea de întoarcere a executării, împrejurare ce este de natură a aduce atingere dreptului la apărare prevăzut de Constitutie.


Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a lll-a civilă si pentru cauze cu minori si familie apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale si apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4041 si 4042 din Codul de procedură civilă, dispozitii referitoare la întoarcerea executării silite:

- Art. 4041; „în toate cazurile în care se desfiintează titlul executoriu sau însăsi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.

Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptătit.

În cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizată în functie de rata inflatiei, cu exceptia situatiei când îsi găseste aplicare art. 449.";

- Art. 4042: „în cazul în care instanta judecătorească a desfiintat titlul executoriu sau actele de executare, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeasi hotărâre, si asupra restabilirii situatiei anterioare executării.

Dacă instanta care a desfiintat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului si nu a luat măsura restabilirii situatiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanta care rejudecă fondul.

Dacă nu s-a dispus restabilirea situatiei anterioare executării în conditiile alin. 1 si 2, cel îndreptătit o va putea cere instantei judecătoresti competente potrivit legii."

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 16, art. 21 si art. 44.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 467 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.084 din 22 noiembrie 2004, a retinut că „dispozitiile art. 4041 din Codul de procedură civilă se referă exclusiv la cazurile în care a fost desfiintat titlul executoriu sau însăsi executarea silită. Desfiintarea acestor acte putea fi dispusă numai de instanta judecătorească, în urma examinării temeiniciei si legalitătii lor. La solutionarea cererii de întoarcere a executării, de asemenea, numai instantele judecătoresti sunt competente să stabilească dacă cel care o solicită este sau nu îndreptătit să obtină restituirea bunului ori a valorii luate prin executarea silită. În această privintă, art. 4041 alin. 2 din Codul de procedură civilă prevede că «Bunurile asupra cărora s-a făcut executarea se vor restitui celui îndreptătit». Creditorul are dreptul neîngrădit de a cere în justitie valorificarea creantelor sale si, la nevoie, executarea silită a acestora, iar debitorul si orice altă persoană interesată au dreptul să conteste, tot în justitie, titlul executoriu si executarea silită însăsi."

Pe de altă parte, în jurisprudenta sa, prin Decizia nr. 227 din 18 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, Curtea a retinut că „procedura contestatiei la executare asigură garantii suficiente pentru protectia dreptului de proprietate al tuturor părtilor implicate în proces, prin însusi faptul că le oferă posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar, în cazul admiterii contestatiei si desfiintării titlului executoriu sau a însăsi executării silite, persoanele interesate au dreptul la întoarcerea executării prin restabilirea situatiei anterioare acesteia".

Întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4041 si 4042 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Viorica Burlacu si Stefan Burlacu în Dosarul nr. 3.938/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a lll-a civilă si pentru cauze cu minori si familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurală pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitătii vietii si diversificării economiei în zonele rurale

 

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 277 din 21 octombrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, prin care statul membru trebuie să creeze cadrul legislativ, statutar si administrativ pentru a se asigura că interesele financiare ale Comunitătii Europene sunt protejate în mod eficient;

- prevederile Programului National de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat conform Deciziei CE nr. (C) 3.831 din 16 iulie 2008, si ale art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare, prin care se arată că „beneficiarii unui sprijin pentru investitii pot solicita agentiilor de plată competente plata unui avans, iar în ceea ce priveste beneficiarii publici, un astfel de avans nu poate fi plătit decât localitătilor si asociatiilor acestora, precum si organismelor de drept public";

- existenta Fondului de garantare a creditelor constituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, necesitatea realizării de investitii ce vizează îmbunătătirea infrastructurii pentru renovarea si dezvoltarea satului românesc, precum si numărul mare de proiecte depuse de beneficiari publici;

- specificul implementării PNDR, care presupune rambursarea cheltuielilor numai după efectuarea achizitiilor, existând riscul de a pierde fondurile comunitare, întrucât beneficiarii publici, desi au proiectele de investitii declarate eligibile, se confruntă în acelasi timp cu o lipsă a surselor de finantare pentru demararea acestora;

- că prezenta ordonantă de urgentă răspunde si necesitătii actuale de asigurare a unor măsuri urgente de deconcentrare si restructurare a cheltuielilor publice în vederea minimizării costurilor, prin evitarea unui efort bugetar suplimentar, cum sunt comisioanele acordate băncilor comerciale în situatia apelării la credite,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) În scopul facilitării accesului beneficiarilor publici ai sprijinului pentru investitii finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, la sumele prevăzute în contractele de finantare încheiate cu Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, denumită în continuare APDRP, fondurile de garantare pot acorda acestora scrisori de garantie în favoarea APDRP.

(2) Valoarea scrisorii de garantie acordate de un fond de garantare fiecărui beneficiar public va fi de până la 110% din valoarea avansului prevăzut în contractele de finantare încheiate cu APDRP.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, alocă fondurilor de garantare, respectiv Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A, sume din Fondul de garantare a creditelor, constituit si reconstituit potrivit prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, denumit în continuare Fond, si din prevederile bugetare anuale.

Art. 3. - Beneficiarii scrisorilor de garantie prevăzute la art. 1 pot fi comunele, asociatiile de dezvoltare intercomunitare ale acestora, precum si organismele de drept public, care prezintă fondurilor de garantare contracte de finantare încheiate cu APDRP în calitate de beneficiari publici.

Art. 4. - (1) Sumele alocate de MAPDR pot fi utilizate exclusiv pentru garantarea avansului acordat beneficiarilor publici ai sprijinului de investitii finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin Contractul de finantare nerambursabilă, cu o expunere a plafonului anual de garantare de până la 5 ori.

(2) Dobânzile încasate de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea sumelor alocate Fondului în depozite bancare sau titluri de stat, precum si valoarea creantelor recuperate sunt venituri neimpozabile pentru acestea si reîntregesc sumele alocate.

Art. 5. - Sumele alocate si dobânzile aferente acestora sunt înregistrate si urmărite distinct pe fiecare fond în evidentele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate.

Art. 6. - În situatia în care valoarea garantiilor executate de APDRP depăseste nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare si al dobânzilor acumulate, diferenta se acoperă din prevederile bugetare ale MAPDR.

Art. 7. - (1) Nivelul comisioanelor pentru fiecare an datorate fondurilor de garantare de către beneficiarii garantiilor în scopul realizării de investitii se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

(2) Comisionul se încasează de fondurile de garantare o singură dată pentru întreaga sumă, la data acordării garantiei.


(3) Comisioanele de garantare datorate de către beneficiarii garantiilor sunt venituri ale fondurilor de garantare.

Art. 8. - (1) Creantele fondurilor de garantare rezultate din scrisorile de garantie, executate de APDRP, au regim de creantă bugetară.

(2) Executarea de către fondurile de garantare a creantei rezultate din neonorarea la scadentă de către beneficiar a obligatiilor asumate prin contractul de finantare se va face cu prioritate asupra sumelor defalcate din bugetul de stat, după caz, a conturilor deschise la Trezoreria Statului si a conturilor curente declarate la emiterea scrisorii de garantie sau deschise si declarate ulterior.

Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, la propunerea MAPDR, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului

si mediului de afaceri,

Constantin Nită

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 843/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj", între km 358+000 si km 495+800, pe teritoriul localitătilor Plugova si lablanita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 843/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj", între km 358+000 si km 495+800, pe teritoriul localitătilor Plugova si lablanita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 21 august 2008, cu suma globală estimată de 269 mii lei, alocată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile, incluse în planul de finantare prevăzut în Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 si la Bucuresti la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 843/2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 734.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Suceava"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Suceava", potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1 suma globală estimată de 12.100 mii lei, alocată de la bugetul de stat, aprobat potrivit legii, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, capitolul 84.01, titlul „Alte transferuri", pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat".

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunostinta publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 735.


*) Anexa se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată din localitatea Poiana Mare, judetul Dolj, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat -Vidin"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat - Vidin", potrivit planurilor de situatie prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată din localitatea Poiana Mare, judetul Dolj, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Căi Ferate „CFR" - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 13.577 lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile, inclusă în Planul de finantare al Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura ISPA nr. 2004/RO/16/P/PT/009 - „Construirea infrastructurii rutiere si feroviare de acces la cel de-al doilea pod peste Dunăre la Calafat - Vidin (teritoriul românesc)", semnat la Bruxelles la 25 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 10 martie 2006.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Căi Ferate „CFR" - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării, delimitarea imobilelor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostinta publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurilor de plată a despăgubirilor.

(2) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu resnentarea renlementărilor în vinnare

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 736.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Căi Ferate „CFR" - SA, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtilor si planurilor de situatie fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cuprinzând imobilele proprietate privată din localitatea Poiana Mare, judetul Dolj, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat - Vidin", care se vor expropria

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Date de identificare tarla/nr. parcelă

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Numele proprietarului

Rezultată din acte

(m2)

Rezultată din măsurători

(m2)

1.

Dolj

Poiana Mare

9/18

-

2

-

Vitan Oprea

2.

Dolj

Poiana Mare

9/19

-

19

-

Vilcu Petre

3.

Dolj

Poiana Mare

9/20

-

336

-

Rusca Marin

4.

Dolj

Poiana Mare

9/21

-

854

-

Rusca Alexandru

5.

Dolj

Poiana Mare

9/22

-

719

-

Picu I. St. Petre

6.

Dolj

Poiana Mare

9/23

-

32

-

Branzan Petre

7.

Dolj

Poiana Mare

9/24

-

146

-

Picu Ispas

8.

Dolj

Poiana Mare

9/25

-

79

-

Nencu Emilia

9.

Dolj

Poiana Mare

9/26

-

299

-

Trocan Ion

10.

Dolj

Poiana Mare

9/27

-

221

-

Dirmon Ion

11.

Dolj

Poiana Mare

9/28

-

298

-

Luca Carmen

12.

Dolj

Poiana Mare

9/29

-

149

-

Vilcu Ghe. Ion

13.

Dolj

Poiana Mare

9/30

-

57

-

Virban Constantin

14.

Dolj

Poiana Mare

9/60

-

9825

-

Primăria Poiana Mare

15.

Dolj

Poiana Mare

9/61

-

188

-

Primăria Poiana Mare

16.

Dolj

Poiana Mare

9/62

-

7835

-

Primăria Poiana Mare

SUPRAFATĂ TOTALĂ TEREN = 21.059 m2


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti, judetul Arad"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7, km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti, judetul Arad", prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de labugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 741.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad-CF Curtici-DJ 709 B, judetul Arad"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste liniile CF Brad-CF Curtici-DJ 709 B, judetul Arad", prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii. Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 24 iunie 2009.

Nr. 742.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 269/2007 privind asigurarea asistentei materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Oficiului Român pentru Imigrări

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) si ale art. 56 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 269/2007 privind asigurarea asistentei materiale pentru persoanele cazate în centrele din subordinea Oficiului Român pentru Imigrări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 26 septembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Copiii înscrisi la cursul pregătitor beneficiază de pachetul de rechizite, care se distribuie în functie de nevoi, în limita fondurilor alocate Oficiului Român pentru Imigrări în acest scop.

(2) Pachetul de rechizite pentru copii, prevăzut la alin. (1), se asigură conform anexei nr. 2."

2. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 15 iunie 2009.

Nr. 116.

 

ANEXA

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 269/2007)

 

BUNURI MATERIALE

pentru dotarea cluburilor, spatiilor de joacă pentru copii, sălilor de sport si terenurilor sportive

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numirea materialelor

U/M

Prevederi

Observatii

Cantitate

Perioadă (an)

0

1

2

3

4

5

Club pentru bărbati/femei

 

Masă cu schelet metalic pentru 4 persoane

buc.

1

5

Câte o masă la 20 de locuri de cazare

 

Scaune cu schelet metalic

buc.

1

5

Câte 4 pentru fiecare masă

 

Televizor color

buc.

1

4

Câte 1 pentru fiecare club

 

Joc de sah

buc.

1

2

Câte 2 pentru fiecare club

 

Joc de remy

buc.

1

2

Câte 2 pentru fiecare club

 

Videocasetofon (DVD player)

buc.

1

4

Câte 1 pentru fiecare club

 

Suport tv

buc.

1

5

1 pentru fiecare spatiu

 

Joc table

buc.

1

2

4 pentru fiecare spatiu

 

Corp bibliotecă

buc.

2

18

2 pentru fiecare spatiu

 

Cărti diverse (beletristică în limba română sau de circulatie internatională)

buc.

 

 

în valoare de 1.800 lei

 

Radiocasetofon cu CD

buc.

1

4

Câte 1 pentru fiecare club

Spatiu exterior de joacă pentru copii

a) bunuri fixe pentru dotarea spatiului dejoacă

 

Tobogan pentru copii

buc.

1

5

Câte 1 buc. la 100 de locuri de cazare

 

Leagăn

buc.

1

5

Câte 1 buc. la 100 de locuri de cazare

 

Căsute plastic

buc.

1

1

Câte 1 buc. la 100 de locuri de cazare


0

1

2

3

4

5

 

Băncute

buc.

 

8

Câte 2 buc. la 100 de locuri de cazare

 

Labirint

buc.

 

2

1 la fiecare loc de joacă

b) bunuri necesare activitătilor recreative la locurile dejoacă

 

Tricicletă

buc.

 

 

Câte 1 buc. la 50 de locuri de cazare

 

Role pentru copii - perechi

buc.

 

 

Câte 1 buc. la 50 de locuri de cazare

 

Bicicletă

buc.

 

 

Câte 1 buc. la 50 de locuri de cazare

 

Lopătele si găletusă din plastic

set

 

 

10 la fiecare loc de joacă

 

Forme diverse pentru nisip

set

 

 

10 la fiecare loc de joacă

Clubul copiilor pentru activităti recreative (spatiu interior de joacă)

a) copii cu vârsta cuprinsă în grupa 2-7 ani

 

Jucării diverse

buc.

 

1

In cuantum de 2.000 lei

 

Rafturi pentru jucării

buc.

1

10

2 pentru fiecare spatiu interior de joacă

 

Măsute pentru copii

buc.

1

8

4 pentru fiecare spatiu interior de joacă

 

Scăunele cu schelet metalic pentru copii

buc.

1

8

10 pentru fiecare spatiu interior de joacă

b) copii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani

 

Jocuri diverse

buc.

 

2

In cuantum de 2.000 lei

 

Cărti diverse (beletristică, atlase, în limba română sau de circulatie internatională)

buc.

 

 

în valoare de 1.000 lei

 

Radiocasetofon cu CD

buc.

1

4

1 pentru fiecare spatiu interior de joacă

c) copii cu vârsta cuprinsă în grupa 15-18 ani

 

Calculator

buc.

1

3

2 pentru fiecare spatiu interior de joacă

 

Masă calculator (birou calculator)

buc.

1

8

2 pentru fiecare spatiu interior de joacă

 

Scaun

buc.

1

5

Câte 2 buc. la 100 de locuri de cazare

 

Corp de bibliotecă

buc.

1

10

2 pentru fiecare spatiu interior de joacă

 

Cărti diverse (beletristică, atlase, în limba română sau de circulatie internatională, dictionare)

buc.

 

2

în valoare de 1.000 lei

 

TV color

buc.

1

4

Câte 1 buc. pentru fiecare spatiu

 

Suport TV

buc.

1

5

Câte 1 buc. pentru fiecare spatiu

 

DVD player

buc.

1

4

Câte 1 buc. pentru fiecare spatiu

 

Aer conditionat

buc.

1

5

Câte 1 buc. pentru fiecare spatiu

Pachet de rechizite pentru copiii înscrisi la cursul pregătitor

 

Caiet studentesc - 2

buc.

 

 

2 buc.

 

Caiet limba română

buc.

 

 

2 buc.

 

Penar

buc.

 

 

1 buc.

 

Pix

buc.

 

 

4 buc.

 

Creioane

buc.

 

 

4 buc.

 

Gumă de sters/Pastă corectoare

buc.

 

 

1 buc.

 

Riglă

buc.

 

 

1 buc.

 

Ghiozdan

buc.

 

 

1 buc.

Săli si terenuri de sport

 

Balansoar

buc.

 

5

Câte unul pentru fiecare spatiu de joacă exterior

 

Aparat multifunctional

buc.

 

10

Câte unul pentru fiecare sală de sport

 

Bicicletă ergonomică

buc.

 

5

Câte una pentru fiecare sală de sport

 

Bicicletă eliptică

buc.

 

5

Câte una pentru fiecare sală de sport

 

Bandă alergare

buc.

 

5

Câte una pentru fiecare sală de sport

 

Haltere de diferite greutăti

buc.

 

10

Câte una pentru fiecare sală de sport

 

Gantere de diferite greutăti

buc.

 

10

Câte una pentru fiecare sală de sport

 

Masă de tenis

buc.

 

5

Câte una pentru fiecare sală de sport


0

1

2

3

4

5

 

Rachete tenis câmp

buc.

 

2

Câte două pentru fiecare teren

 

Mingi tenis câmp

set

 

1

Câte unul pentru fiecare teren

 

Fileu tenis câmp

buc.

 

5

Câte unul pentru fiecare teren

 

Fileu tenis masă

buc.

 

1

Câte unul pentru fiecare masă de tenis

 

Palete pentru tenis de masă

pereche

 

2

Câte una pentru fiecare masă de tenis

 

Mingi tenis masă

set

 

1

Câte unul pentru fiecare masă de tenis

 

Fileu volei/2 stâlpi si întinzător

buc.

 

5

Câte unul pentru fiecare teren

 

Panou baschet

buc.

2

15

Pentru fiecare teren

 

Porti handbal

buc.

2

5

Pentru fiecare teren

 

Plasă poartă handbal

buc.

2

5

Pentru fiecare teren

 

Mingi fotbal, volei, baschet, handbal

buc.

1

4

Câte 3 pentru fiecare categorie de joc sportiv

 

Bănci exterioare

buc.

1

8

15 pentru fiecare spatiu

 

Plase Împrejmuire/Protectie teren de sport

buc.

 

 

In functie de spatiul alocat de fiecare centru

 

Spalier gimnastică

buc.

1

10

Câte unul pentru fiecare spatiu

 

Saltele gimnastică

buc.

1

5

Câte două pentru fiecare sală de sport

Club pentru activităti de informare si recreere (sală de calculatoare)

 

Calculator

buc.

1

3

- Câte 1 la 20 de persoane în centrele cu capacitate de 100 de locuri

- Câte 1 la 25 de persoane în centrele cu capacitate mai mare de 100 de locuri

 

Complet mobilier cu 2 locuri

buc.

1

8

1 complet pentru fiecare calculator

 

Aer conditionat

buc.

1

5

Câte 1 pentru fiecare spatiu alocat

Spatiu pentru activităti de consiliere socială si juridică

 

Calculator

buc.

1

3

1 pentru fiecare spatiu

 

Fotoliu lemn curbat

buc.

1

10

2 pentru fiecare spatiu

 

Birou

buc.

1

10

1 pentru fiecare spatiu

 

Scaun

buc.

1

10

3 pentru fiecare spatiu

 

Aer conditionat

buc.

1

5

Câte 1 pentru fiecare spatiu alocat

 

Imprimantă

buc.

1

3

1 pentru fiecare spatiu

 

Flipchart

buc.

1

3

1 pentru fiecare spatiu

 

nota:

Se pot organiza cluburi separat pentru femei si separat pentru bărbati.

Pentru centrele de cazare la care numărul de locuri nu este divizibil cu 20, numărul de mese se stabileste prin rotunjire la valoarea superioară.

În centrele în care sunt cazate si persoane care au obtinut o formă de protectie si sunt vulnerabile sau sunt incluse în programul de integrare, se pot organiza cluburi separate pentru femei sau bărbati, altele decât cele pentru solicitantii de azil.

Spatiile interioare amenajate pentru activităti sportive pot fi dotate cu aparatură cum ar fi: bicicletă ergonomică, masă de tenis, bandă de alergare, aparat multifunctional, haltere diferite etc.

Spatiile exterioare amenajate pentru activităti sportive pot fi dotate cu panouri de baschet, porti de handbal, porti de fotbal, fileu pentru tenis de câmp, fileu pentru volei etc, în functie de spatiile disponibile din fiecare centru.

În functie de posibilitătile de alocare a spatiului, în centrele de cazare ORI se poate opta pentru amenajarea unui teren de sport multifunctional (pe care se vor desfăsura la alegere activităti sportive precum baschet, volei, handbal) sau pentru amenajarea a 2-3 terenuri de sport diferentiate pe activităti sportive (de exemplu, un teren de volei, un teren de baschet etc).

Pentru desfăsurarea jocurilor sportive, în functie de amenajările din fiecare centru, se vor asigura mingi de fotbal, mingi de volei, mingi de baschet, mingi de handbal, rachete si mingi pentru tenis de câmp etc.

La nivelul fiecărui centru de cazare va fi amenajat, pe nisip sau iarbă, un spatiu dejoacă exterior pentru copiii cu vârsta între 2 si 10 ani, care va fi delimitat prin împrejmuire.

În centrele de cazare cu capacitate de până la 100 de locuri se va amenaja un singur spatiu de joacă interior pentru copii, cu o dotare specifică tuturor grupelor de vârstă, iar la cele cu o capacitate de peste 100 de locuri, în functie de posibilităti, se pot amenaja două astfel de spatii, care pot fi dotate pe categorii de vârstă.

În functie de posibilitătile de asigurare ale centrului, spatiile interioare destinate activitătilor recreative, cultural-educative, sportive, de informare si consiliere pot fi dotate cu parchet laminat, jaluzele verticale, aer conditionat.

La nivelul fiecărui centru, în functie de capacitatea sa de cazare si de aria de competentă, vor fi prevăzute un număr de minimum 2 si maximum 4 spatii pentru activităti de consiliere socială si juridică


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Tării Românesti

 

Art. 1. - In conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 24 iunie 2009, o monedă din argint dedicată aniversării a 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Tării Românesti.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

- valoare nominală: 10 lei;

- material: argint 999%o; -greutate: 31,103 g;

- formă: rotundă;

- diametru: 37 mm;

- calitate: proof;

- margine: zimtată.

Aversul prezintă în partea centrală, pe o bandă mată, stema României si portretul domnitorului Tării Românesti, Nicolae Alexandru, la stânga si la dreapta portretului, inscriptiile „NICOLAE ALEXANDRU" si „VOIEVOD"; deasupra benzii mate, inscriptia „ROMÂNIA" si anul de emisiune 2009, iar dedesubt, valoarea de emisiune 10 LEI.

Reversul prezintă în partea stângă portretul primului mitropolit al Tării Românesti - lachint de Vicina; de o parte si de alta a portretului, inscriptiile „SE IERARH" si „IACHINT"; în dreapta, pe o bandă mată, imaginea bisericii domnesti „Sfântul Nicolae" de la Curtea de Arges, deasupra si dedesubtul benzii mate, inscriptiile „650 DE ANI DE LA" si „ÎNTEMEIEREA MITROPOLIEI TARII ROMANESTI".

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR, cu folio argintiu.

Art. 4. - Monedele din argint, dedicate aniversării a 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Tării Românesti, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint, din emisiunea dedicată aniversării a 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Tării Românesti, se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2009.

Nr. 20.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.