MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 290/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 290           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 4 mai 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

68. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.346/2006 pentru aprobarea componentei nominale si a Regulamentului de organizare si functionare ale Comitetului interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităti publice

 

537. - Ordin al ministrului sănătătii privind revocarea administratorului special al Societătii Comerciale SANEVIT 2003 - S.A. Arad

 

559. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

658. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea Ghidului facilitatorului public pentru activitătile de închidere si ecologizare a minelor în România

 

2.084. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea sitului arheologic „Institutul Pasteur”, calea Giulesti nr. 333, sectorul 6, Bucuresti

 

2.144. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului Biserica „Sf. Voievozi”, satul/comuna Scorteni, judetul Bacău

 

2.145. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului din str. Mihai Eminescu nr. 29, sectorul 1, Bucuresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

14. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2009

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.346/2006

pentru aprobarea componentei nominale si a Regulamentului de organizare si functionare ale Comitetului interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităti publice

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităti publice,

luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, ce stabilesc înfiintarea Ministerului Administratiei si Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 „Componenta nominală a Comitetului interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităti publice (Comitet de monitorizare)” la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.346/2006 pentru aprobarea componentei nominale si a Regulamentului de organizare si functionare ale Comitetului interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităti publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 5 iulie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 27 aprilie 2009.

Nr. 68.

 

ANEXA (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.346/2006)

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comitetului interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităti publice

 

Nr. crt.

Denumirea institutiei

Functia în institutie a

reprezentantului în Comitetul

de monitorizare

Calitatea si numele reprezentantului în Comitetul de monitorizare

1.

Ministerul Administratiei si Internelor

Secretar de stat

presedinte Cătălin Vrabie

2.

Ministerul Finantelor Publice

Secretar de stat

membru Gheorghe Gherghina

3.

Ministerul Mediului

Secretar de stat

membru Dan Cârlan

4.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Secretar de stat

membru Constantin Dascălu

5.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

Secretar de stat

membru Gheorghe Răzvan Murgeanu

6.

Ministerul Economiei

Secretar de stat

membru Tudor Serban

7.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Secretar de stat

membru Marian Hoinaru

8.

Ministerul Sănătătii

Secretar de stat

membru Cristian-Anton Irimie

9.

Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

Presedinte

membru Stei ian Borzea


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind revocarea administratorului special al Societătii

Comerciale SANEVIT 2003 - S.A. Arad

 

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. 4.261/2009, având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se revocă domnul Radu Valentin din calitatea de administrator special al Societătii Comerciale SANEVIT 2003 - S.A. Arad.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin încetează contractul de mandat încheiat între domnul Radu Valentin si Ministerul Sănătătii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 29 aprilie 2009.

Nr. 537.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului

nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate

de Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - La litera F „Tarife comerciale pentru activităti aeronautice” din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioară de Aviatie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, cu modificările ulterioare, după pozitia nr. 13 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 14, cu următorul cuprins:

 

“14.

Instruire simulator

FNPT II MCC (A)

110 euro/oră”

 

Art. II. - Scoala Superioară de Aviatie Civilă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 27 aprilie 2009.

Nr. 559.

 


MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului facilitatorului public pentru activitătile de închidere si ecologizare

a minelor în România

 

În scopul îndeplinirii obligatiilor asumate de Ministerul Economiei fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare în baza Acordului de împrumut dintre România si BIRD, s-a elaborat Ghidul facilitatorului public.

Având în vedere prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului pentru închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului, cu modificările ulterioare, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, cu modificările ulterioare, si al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul facilitatorului public pentru activitătile de închidere si ecologizare a minelor în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală resurse minerale, Directia buget, contabilitate internă si Unitatea de management al proiectului sunt însărcinate să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 658.

 

ANEXĂ

 

GHIDUL FACILITATORULUI PUBLIC

pentru activitătile de închidere si ecologizare a minelor în România

 

Glosar

Executant

 

Executant este un termen generic folosit în acest ghid. Se referă la compania de proiectare care elaborează proiectul de închidere a minei, la contractorul care execută lucrările de închidere sau la dirigintele/asistenta tehnică care supervizează lucrările, în functie de faza în care se află procesul de închidere a minei.

Autoritatea contractantă

Autoritatea contractantă se referă la acele entităti care prin lege sunt desemnate să efectueze lucrări de închidere a minelor în numele titularului/operatorului minier.

Părtile interesate

Părtile interesate se referă la persoanele, grupurile de persoane sau alte entităti care au un interes în si/sau sunt afectate de procesul închiderii minelor.

Comunitatea locală

Comunitatea locală se referă la cetătenii orasului sau satului afectat de procesul închiderii minei, dar si la cetătenii comunitătilor învecinate, în cazul în care si acestea sunt afectate de închiderea minei respective.

Introducere

Acest document furnizează îndrumări privind informarea, consultarea si facilitarea publică pentru închiderea minelor în România. îndrumările au la bază anii de experientă din România în activitătile de închidere a minelor si, de asemenea, experienta internatională si standardele Băncii Mondiale, ale IFC si ale altor organizatii.

Informarea, consultarea si facilitarea publică sunt necesare nu numai ca parte a unui sistem de guvernare responsabil, dar si pentru că aduc o contributie la îmbunătătirea calitătii proiectului de închidere a minelor, previn eventualele pierderi sau întârzieri ale proiectului si aduc alte beneficii, cum ar fi:

• Informarea părtilor interesate relevante si furnizarea unei platforme pentru discutii deschise asupra aspectelor locale legate de proiect.

• Oferirea posibilitătilor de a face comentarii la optiunile proiectului si garantia că niciun aspect major legat de proiect nu va fi trecut cu vederea de către proiectant.

• Reducerea eventualelor conflicte printr-un proces de comunicare/consultare deschis si transparent.


• Facilitarea abordează problemele ridicate de comunitate si ajută la includerea particularitătilor locale în elaborarea proiectului.

• Sprijinirea procesului de luare a deciziilor pentru identificarea unei optiuni sustenabile si eficiente din punctul de vedere al costurilor.

Scopul acestui ghid este de a asigura că informarea, consultarea si facilitarea publică devin parte integrantă a procesului de planificare si implementare a proiectelor de închidere a minelor si că responsabilitatea va fi alocată încă din stadiul incipient al proiectării. Ghidul se aplică aspectelor tehnice si de infrastructură ale procesului de închidere a minelor cu capital de stat aflate în portofoliul ministerului de resort.

Acest ghid ia în considerare Cadrul general de management al mediului pentru închiderea minelor al Guvernului României, în care facilitarea publică este considerată esentială. Se mai iau de asemenea în considerare obligatiile stipulate în legislatia românească de a organiza consultări publice în cadrul evaluării de mediu.

Definim termenii „informare”, „consultare” si „facilitare publică”, generic utilizati în acest document, după cum urmează:

Informarea publică reprezintă activitatea de a furniza oamenilor informatii obiective si echilibrate despre procesul închiderii minelor sau de a permite membrilor publicului general accesul la informatii, atunci când sunt interesati. Scopul este de a mări gradul de constientizare si întelegere a procesului de închidere a minelor printre membrii comunitătii locale, precum si în mediul mai larg al părtilor interesate. Prin furnizarea de informatii echilibrate si obiective, neîntelegerile, motivele de îngrijorare si de opozitie ar putea fi evitate.

Consultarea publică reprezintă activitatea de a obtine reactiile si comentariile părtilor interesate în legătură cu procesul de închidere a minelor. Implică identificarea si luarea la cunostintă a problemelor ridicate, încorporarea acestora în procesul de proiectare a închiderii minelor si furnizarea unui răspuns.

Facilitarea publică reprezintă activitatea de înlesnire a dialogului dintre comunitatea locală si alte părti interesate, executant si autoritatea contractantă în cazul aparitiei unor probleme sau motive de îngrijorare si are ca scop găsirea unei solutii comune.

Procesul de închidere a minelor

Ghidul facilitatorului public pentru activitătile de închiderea si ecologizarea minelor în România este un element esential în procesul de închidere a minelor si de refacere a mediului, fiind parte integrantă a acestuia. închiderea minelor are loc în următoarele etape:

- Etapa de pregătire

- Etapa de proiectare

- Etapa de executie a lucrărilor

- Etapa postexecutie

Etapa de pregătire este etapa în timpul căreia sunt pregătite închiderea minei si refacerea mediului înconjurător. Unele mine si-au încetat deja activitatea, dar altele e posibil să fi fost oprite doar recent. Problemele care ar putea să apară în timpul următoarelor etape vor fi influentate de acest factor. în mod normal, o mină care si-a încetat activitatea de curând va avea mai multe probleme pentru facilitare decât o mină care nu a functionat timp îndelungat.

Proiectul închiderii minei va fi realizat de o companie specializată de proiectare, iar implementarea lucrărilor va fi executată de un contractor.

În afară de faptul că reprezintă o cerintă legală în cadrul procedurii de autorizare si de evaluare a impactului de mediu, scopul informării, consultării si facilitării publice în timpul fazei de proiectare este de a asigura că toate impacturile operatiilor asociate cu închiderea minei au fost incluse în proiect si că punctele de vedere ale părtilor interesate au fost anticipate într-o măsură cât mai mare încă din faza de proiectare.

Odată acceptat proiectul, lucrările vor fi atribuite prin licitatie unui contractor. Lucrările pot dura de la câteva luni până la mai multi ani. Scopul informării si facilitării publice în timpul implementării lucrărilor este de a asigura că părtile interesate si comunitatea sunt informate în legătură cu evolutia lucrărilor si că orice problemă apărută în timpul lucrărilor va fi comunicată si vor fi găsite solutii pentru rezolvarea ei.

Odată ce lucrările au fost terminate, ele vor fi predate în mod oficial fostului titular sau, după caz, administratiei locale. Problemele apărute ulterior vor trebui în continuare abordate de contractor pe o perioadă postexecutie de 2 ani. Părtile interesate trebuie să stie că problemele si preocupările legate de calitatea (sau deficientele) lucrărilor receptionate pot fi ridicate în perioada de răspundere pentru defecte si procedura de depunere a plângerilor si sesizărilor trebuie să fie bine înteleasă.

Informarea, consultarea si facilitarea publică joacă un rol diferit în aceste etape. Deoarece publicul nu face întotdeauna distinctie între aceste etape, este recomandabil ca facilitarea publică să fie elaborată sub forma unui plan coerent, care să fie dezvoltat înainte de a începe proiectul si să fie actualizat ori de câte ori este necesar.

 

Figura 1. Închiderea minei pas cu pas*)


*) Figura 1 este reprodusă în facsimil.


 

Implementarea procesului de informare, consultare si facilitare publică: 8 pasi către facilitarea eficientă Informatii generale

În continuare sunt descrisi cei 8 pasi pentru o facilitare publică eficientă în domeniul închiderii minelor din România. Acesti pasi reprezintă elementele-cheie ale metodologiei prezentate în acest ghid, care se bazează pe diferitele etape ale unui proiect de închidere a minelor: pregătire, proiectare, executie si postexecutie. Această abordare este ilustrată în figura 1, reprezentând schematic etapizarea unui proces de închidere a minelor.

Activitătile si instrumentele facilitării publice într-o abordare etapizată vor fi descrise pe larg în continuare si în anexa nr. 1.

Anexa nr. 2 cuprinde o trecere în revistă a abilitătilor si atitudinii profesionale necesare pentru un facilitator public.

Pasul 1 - Stabilirea rolului facilitării publice si elaborarea unui plan de informare si facilitare publică specific pentru fiecare amplasament - etapa de pregătire

Pasul 2 - Organizarea unei prime sesiuni de întâlniri de informare si consultare - etapa de preproiectare

Pasul 3 - Raportarea către comunitatea locală a primelor discutii cu autoritatea contractantă si cu executantul - etapa de proiectare

Pasul 4 - Organizarea celei de-a doua sesiuni de întâlniri de informare si consultare, pe baza proiectului preliminar al închiderii minei - etapa de proiectare

Pasul 5 - Organizarea celei de-a treia sesiuni de întâlniri de informare si consultare, pe baza proiectului final al închiderii minei, si anuntarea începerii lucrărilor - finalizarea etapei de proiectare sau începutul etapei de executie

Pasul 6 - Facilitarea problemelor si a preocupărilor apărute în timpul fazei de executie a proiectului - etapa de executie a proiectului

Pasul 7 - Organizarea întâlnirilor finale de informare si consultare, pe baza finalizării executiei lucrărilor de închidere a minei - finalizarea etapei de executie

Pasul 8 - Facilitarea postexecutie - etapa postexecutie.

Pasul 1 - Stabilirea rolului facilitării publice si pregătirea unui plan de informare si facilitare publică specific pentru fiecare amplasament - etapa de pregătire

Scop

Scopul pasului 1 este de a pregăti temeinic procesul de facilitare publică, pentru ca acesta să poată începe bine documentat si fără întârzieri. Elemente-cheie în pregătire sunt:

- stabilirea rolului facilitatorului public în proiectarea închiderii minei;

- întelegerea si acordul între membrii Comitetului de închidere implicati direct în procesul de proiectare a închiderii minei, cum ar fi: contractorul, primarul, inginerul de supervizare etc, în legătură cu rolul si functia facilitării publice; si

- evaluarea si analiza completă a părtilor interesate de amplasament. Mai mult, acest pas ar trebui folosit pentru a pregăti si a elabora toate instrumentele de informare si consultare de care este nevoie pentru a informa toate părtile interesate cu privire la procesul de închidere a minei.

Activităti

• Numirea facilitatorului public si organizarea unei întâlniri cu inginerul de supervizare, contractorul si primarul pentru a prezenta si a discuta functia facilitatorului public în proiect.

• Pregătirea unei evidente a părtilor interesate, pe baza ariei de întindere si a impactului operatiilor fostei mine.

•Analiza părtilor interesate

- caracteristicile demografice, culturale si sociale;

- identificarea potentialelor probleme legate de închiderea minei pe grupuri de părti interesate (impactul poate fi fizic, economic, social, emotional etc).

• Planificarea si pregătirea unor instrumente de informare preliminare pentru anuntarea planului de închidere a minei

- fisă de prezentare sau brosură;

- comunicatul de presă;

- ziarul local (publicarea unui editorial si/sau a unui anunt);

- poster. Acesta ar trebui să includă o hartă a amplasamentului, descrierea procesului de închidere a minei si posibilitătile de a lua legătura cu facilitatorul;

- pagină de internet (optional).

• Identificarea preliminară a membrilor grupului consultativ

- identificarea acestora pe baza analizei părtilor interesate si a analizei potentialilor membri ai grupului consultativ;

- consultarea acestor potentiali membri cu privire la interesul lor de a participa în grupul consultativ si programarea unei prime întâlniri a grupului consultativ.

• Înfiintarea unei căsute postale pentru plângeri sau sesizări (vezi anexa nr. 1).

• Organizarea unei linii telefonice publice (optional, vezi anexa nr. 1).

Documente elaborate

• Harta părtilor interesate: identificarea si analiza părtilor interesate

• Fisă de prezentare sau brosură

• Comunicat de presă si/sau anunt în ziar

• Poster

• Lista membrilor grupului consultativ

Rolul facilitatorului

Ca punct de plecare pentru un proces de facilitare publică ar trebui desemnată o persoană independentă sau o entitate care facilitează dialogul dintre comunitatea locală si alte părti interesate afectate de închiderea minelor, pe de o parte, si executantul, respectiv autoritatea contractantă, pe de altă parte. Acestei entităti sau persoane trebuie să îi fie atribuite roluri si responsabilităti distincte pentru a clarifica rolul facilitatorului fată de toate părtile implicate în procesul de consultare publică. În anexa nr. 2 este inclusă o explicatie detaliată asupra aptitudinilor si atitudinii necesare pentru un facilitator.

Recomandări

• Este recomandat ca facilitatorul public să fie o persoană sau o entitate independentă desemnată si plătită de autoritatea contractantă.

• Este recomandat ca autoritatea contractantă să numească facilitatori publici regionali, care să acopere principalele regiuni cu locatiile unde are loc închiderea minelor. Facilitatorul regional se va ocupa cu facilitarea publică a tuturor închiderilor de mine din regiune. Când este necesar, facilitatorul regional va angaja mai multi facilitatori locali în functie de complexitatea si de numărul diferitelor proiecte de închidere a minelor.

• Facilitatorii regionali ar trebui să fie entităti sau persoane care cunosc caracteristicile culturale, economice si sociale ale regiunii.

• Facilitatorul public trebuie să aibă puternice abilităti diplomatice, de comunicare si de relatii umane.

• Facilitatorul nu trebuie neapărat să aibă o pregătire tehnică (desi o afinitate cu problemele tehnice legate de închiderea minelor ar fi recomandată), însă este recomandat ca el/ea să fie întotdeauna prezent/ă la discutiile tehnice dintre executant si autoritatea contractantă, pentru a fi informat/ă în permanentă cu privire la procesul de închidere a minelor.

• Facilitatorul public functionează ca interlocutor între diferitele comunităti locale si părtile externe interesate, autoritatea contractantă si executanti.

• Este de o importantă deosebită pentru procesul de facilitare publică ca facilitatorul public să rămână independent si, încă mai important, să fie considerat independent de comunitatea locală si alte părti interesate de închiderea minelor.


• Facilitatorul public va îndeplini diferite roluri în facilitarea publică a procesului de închidere a minelor. Pe de o parte, facilitatorul va informa si va consulta comunitatea locală si alte părti interesate în procesul de închidere a minelor. Pe de altă parte, el/ea va facilita dialogul în cazul aparitiei problemelor în comunitate cu privire la proiectul de închidere a minelor.

• Nu toate problemele ridicate de comunitatea locală vor avea o relatie directă cu proiectul de închidere a minelor si nu toate pot fi solutionate de executant sau de autoritatea contractantă. în aceste cazuri facilitatorul mai are rolul de a ghida părtile interesate din comunitate către alte solutii ale problemelor ridicate. Totusi, facilitatorul este constient de limitele mandatului său, care constă în principal în facilitarea proiectului de închidere a minei.

• Facilitatorul va fi responsabil pentru organizarea întâlnirilor dintre părtile interesate si executant si va raporta rezultatele acestor întâlniri autoritătii contractante.

• Facilitatorul se va întâlni de asemenea cu comunitatea locală si cu părtile externe interesate separat, pentru a discuta problemele si preocupările pe care aceste părti nu doresc să le discute direct cu executantul.

• Facilitatorul va anticipa posibilele conflicte dintre părtile interesate din cadrul comunitătii si executant si va informa autoritatea contractantă despre aceste conflicte.

• Facilitatorul va fi responsabil pentru conducerea si urmărirea procesului de facilitare folosind instrumentele de informare si consultare descrise mai jos.

Organizarea documentatiei si a raportării

Pentru transparentă si pentru evidentă este important ca discutiile din timpul întâlnirilor si problemele, sesizările si nemultumirile ridicate în timpul acestor întâlniri să fie documentate întocmai. Mai mult, este important ca răspunsurile să fie încorporate în lucrarea facilitatorului public. Comunicările vor trebui sa fie corect documentate si înregistrate. Toate acestea trebuie organizate si planificate înaintea începerii procesului de informare, consultare si facilitare.

Raportarea este un element-cheie pentru a asigura o dublă comunicare între autoritatea contractantă si executant, pe de o parte, si comunitatea locală si alte părti interesate, pe de altă parte. Mai mult, raportarea este cheia în asigurarea credibilitătii continue a facilitatorului public pentru toate părtile implicate în proiectul de închidere a minelor.

Recomandări

Documentatie. Notele întâlnirilor (întâlniri la primărie, întâlniri ale grupului consultativ etc), problemele, sesizările si nemultumirile, e-mailurile si telefoanele din partea membrilor izolati ai comunitătii si a celorlalte părti interesate trebuie să fie sistematic păstrate într-o bază de date a facilitatorului public si, preferabil, si în baza de date a unitătii de facilitare publică din cadrul autoritătii contractante. Toată documentatia colectată de facilitatorul public trebuie să fie usor accesibilă si reproductibilă.

Tratarea problemelor, sesizărilor si nemultumirilor din partea membrilor individuali ai comunitătii. Facilitatorul public are responsabilitatea să evalueze dacă o problemă ridicată si transmisă prin căsuta postală pentru sesizări, prin telefon sau prin e-mail are relevantă pentru întreaga comunitate si dacă aceasta trebuie discutată în grupul consultativ. Criterii pentru a determina dacă problemele ar trebui incluse în discutiile grupului consultativ sunt:

- relevanta pentru comunitate;

- relevanta socială;

- relevanta pentru mediu;

- relevanta legală.

Rezultatul întâlnirilor grupului consultativ. Este responsabilitatea membrilor grupului consultativ să raporteze rezultatul întâlnirilor mai departe către cei pe care îi reprezintă. Cu toate acestea, este recomandat ca facilitatorul public să verifice, eventual prin sondaj, dacă grupurile părtilor interesate au fost informate corect si complet.

Raportarea problemelor ridicate de membrii individuali ai comunitătii sau de alte părti interesate. Este recomandat ca facilitatorul public să stabilească în mod public un timp-limită cu privire la raportarea problemelor ridicate prin instrumentele de comunicare descrise pe larg mai sus. Este recomandat, în functie de problemă, ca reactiile si comentariile să fie furnizate într-un interval de timp de două luni, în functie de planificarea si de rezultatele întâlnirilor grupului consultativ. Chiar dacă facilitatorul public decide că problemele sau nemultumirile ridicate nu vor fi discutate în grupul consultativ din cauza relevantei scăzute pentru comunitate sau alte părti interesate, este recomandat ca el/ea să raporteze acest lucru.

Evaluarea si analiza părtilor interesate

Facilitatorul public va trebui să cunoască amănuntit părtile interesate în procesul de facilitare publică pentru a-si îndeplini sarcina corespunzător. Un inventar cuprinzător al părtilor interesate ar trebui să fie bazat pe o evaluare a comunitătii locale din zona minieră. Exemple de întrebări care ar trebui puse sunt:

- care sunt potentialele părti interesate?

- asupra cui ar putea proiectul să aibă un impact negativ?

- care sunt grupurile vulnerabile?

- care sunt suporterii si opozantii proiectului?

Alte aspecte care ar trebui luate în considerare în cadrul unei evaluări si analize a părtilor interesate sunt:

• situatia socio-demografică a comunitătii - numărul populatiei, localizarea, densitatea, vârsta etc;

• contextul socio-politic - organizarea si capacitatea la nivel de gospodărie si comunitate, care influentează procesul de participare în institutiile locale, precum si accesul la servicii si la informatii;

• capacitatea institutională - capacitatea managerilor de proiect si a altor factori de decizie de a participa în mod eficient ia realizarea proiectului.

Recomandări

Identificarea părtilor interesate. Este recomandat ca înainte de începerea procesului de facilitare publică să fie făcut un exercitiu de identificare amănuntită a părtilor interesate. Un asemenea exercitiu asigură faptul că facilitatorul public cunoaste dinainte mediul părtilor interesate. Astfel, structurează procesul de facilitare si reduce riscul de excludere (neintentionată) a unor anumite părti-cheie. Va fi necesară definirea ariei si activitătii fostei mine si concentrarea pe impacturile specifice asupra oamenilor (grupurilor de oameni).

• Ar trebui luate în considerare întotdeauna următoarele părti interesate:

- primăria: primarii oraselor, viceprimarii si consilierii importanti;

- organizatiile neguvernamentale sociale si de mediu locale;

- agentiile de stat locale sau regionale stabilite în comunitate, în special cele care au de-a face cu probleme sociale si de mediu;

- cetătenii

- proprietarii adiacenti;

- angajatii;

- vecinii apropiati;

- altii.

- mass-media locală;

- liderii religiosi.

Definirea pe larg a părtilor interesate. Lista părtilor interesate nu se limitează neapărat la cei mentionati mai sus. Acestea pot fi diferite în fiecare comunitate. Este important ca părtile interesate să fie definite cât mai pe larg posibil. De exemplu, cetătenii dintr-o comunitate învecinată pot de asemenea ridica probleme privitoare la închiderea minei.


Analiza amănuntită a părtilor interesate. Pentru a întelege mai bine mediul părtilor locale interesate si comunitatea în general, se recomandă să se facă de asemenea o analiză amănuntită a acestora. Această analiză poate cuprinde:

- aspectele sociale, de sănătate, educationale si demografice ale comunitătii locale si, dacă este cazul, si ale comunitătilor învecinate;

- o repartizare a principalelor părti interesate după un criteriu al dorintelor, preocupărilor si al problemelor. Aceasta va include o cuantificare a potentialilor sustinători ai comunitătii si a „oponentilor” cu privire la atitudinile, dorintele, preocupările si problemele lor legate de proiect.

Liderii grupului părtilor interesate. Pentru a îmbunătăti si simplifica procesul de facilitare publică este important să se identifice liderii grupurilor părtilor interesate, care în procesul de facilitare publică vor avea rol de reprezentare pentru grupul din care provin. Este foarte important să se asigure că acesti lideri de opinie oferă o bună reprezentare pentru comunitatea locală.

Reevaluarea părtilor interesate. Grupurile interesate, liderii lor si relevanta pozitiei lor în comunitatea locală si în relatie cu proiectul trebuie să fie evaluate în mod continuu.

Pasul 2 - Organizarea primei sesiuni de întâlniri de informare si consultare - etapa de preproiectare

Scop

În pasul 2 comunitatea locală si alte părti interesate de proiect sunt informate si consultate în legătură cu procesul de închidere a minelor în general, fazele activitătii, tipul de probleme si preocupările care pot fi luate în considerare, pentru a fi incluse în proiect încă înainte ca etapa de proiectare să înceapă.

În această fază informarea si consultarea au si scopul de a asigura că toate aspectele legate de functionarea fostei mine sunt incluse în proiect.

În această fază comunitatea si părtile externe interesate au posibilitatea să îsi exprime dorintele si preocupările cu privire la procesul de închidere a minelor. Este obligatia facilitatorului public, în cooperare cu autoritatea contractantă, să organizeze acest proces de informare, să se documenteze si să discute dorintele si preocupările comunitătii si ale altor părti interesate.

Activităti

• Pregătirea unei fise de prezentare despre proces în general si cu detalii despre zona care urmează a fi închisă

• Emiterea unui comunicat de presă

• Afisarea posterelor în locuri strategice în comunitatea locală (municipalitate, centre de informare, zone din apropierea amplasamentului etc.)

• Publicarea unui anunt în ziarul local

• Organizarea primei întâlniri la primărie pentru a informa si consulta comunitatea cu privire la procesul de închidere a minelor: pasi si implicatii

• Organizarea primei întâlniri a grupului consultativ

- Întâlnire introductivă pentru a explica rolul grupului consultativ

- Prima consultare a membrilor grupului consultativ legată de procesul de închidere a minelor

• Reconsiderarea după prima întâlnire si a altor părti interesate pentru a fi invitate în grupul consultativ

• Trecerea în revistă a problemelor si dorintelor comunitătii locale si ale altor părti interesate după primele întâlniri de la primărie si ale grupului consultativ

• Raportarea si discutarea acestor probleme si dorinte cu executantul si autoritatea contractantă

Documentele elaborate

• Procesul-verbal al întâlnirii de la primărie

• Procesul-verbal al întâlnirii grupului consultativ

• Trecerea în revistă a problemelor si dorintelor relevante ale fiecărui grup de părti interesate

• Procesul-verbal al discutiei cu autoritatea contractantă si cu executantul

Organizarea si conducerea unei întâlniri la primărie

În continuare sunt descrisi pasii de urmat pentru a organiza o întâlnire productivă si eficientă la primărie. Rolul întâlnirii de la primărie în procesul de facilitare publică pentru închiderea minelor este descris si în anexa nr. 1.

Scopul unei întâlniri la primărie

Când se organizează o întâlnire la primărie trebuie retinute scopul si obiectivele pentru care a fost organizată. Această întâlnire serveste la informarea comunitătii locale largi cu privire la procesul de închidere a minei si oferă posibilitatea, sub o formă limitată, de a consulta comunitatea cu privire la proiectul de închidere a minei.

Având în vedere că o întâlnire la primărie este o adunare a oamenilor într-un cadru mai larg, organizarea ei implică de obicei pregătiri intense. Pentru a fi eficientă si a aduce rezultate pentru procesul de facilitare publică, întâlnirea de la primărie trebuie să fie bine pregătită în prealabil si bine structurată. Toate informatiile relevante trebuie transmise participantilor la întâlnire si acestia ar trebui să aibă posibilitatea, dacă doresc, de a răspunde la aceste informatii.

Activităti

1. Schitarea agendei întâlnirii si invitarea vorbitorilor

a) Asigurati-vă că toti vorbitorii invitati îsi notează data si ora întâlnirii în agenda lor.

b) O propunere pentru agenda întâlnirii

• Introducerea făcută de facilitatorul public. Descrie procesul de facilitare publică la închiderea minei, incluzând instrumentele de facilitare publică care trebuie implementate în comunitate.

• Salutul de bun venit al primarului

• Prezentarea generală a executantului de proiect (proiectantul sau contractorul, în functie de stadiul proiectului)

• Sesiune de întrebări si răspunsuri cu auditoriul. Facilitatorul va conduce sesiunea si întrebările vor fi preluate direct de către executant sau facilitator.

• Cuvântul de încheiere al facilitatorului. Descrie pasii următori în procesul de facilitare publică pentru închiderea minei, incluzând raportarea înapoi către comunitate.

2. Alegeti si rezervati locatia întâlnirii

a) Asigurati capacitatea suficientă de locuri.

b) Rezervati o masă mare ca masă de prezidiu pentru toti vorbitorii.

c) Dacă este posibil si necesar, organizati un sistem de sunet si microfoane, video-proiector, laptop.

3. Invitati comunitatea la întâlnire

a) Invitatii prin posterele afisate în zone centrale si strategice din comunitate

b) Informati liderii comunitătii: preoti, oficiali ai primăriei etc. Rugati-i să informeze comunitatea

4. Aranjarea sălii

a) Aranjati masa de prezidiu în fata sălii, cu vederea spre auditoriu.

b) Plasati scaune în rânduri, cu fata spre masa de prezidiu.

c) În functie de numărul persoanelor prezente, amplasati strategic microfoane prin sală.

d) Amplasati un microfon pe masa de prezidiu.

5. Prezidarea întâlnirii

a) Facilitatorul va conduce discutia de-a lungul întâlnirii.

b) Facilitatorul va explica scopul întâlnirii si regulile de interventie. Doar facilitatorul alocă timpul de vorbire si invită la cuvânt doritorii.

c) Recapitulati întrebările dacă nu au fost clar exprimate si verificati cu persoana care a pus întrebarea pentru a evita confuziile.


d) Mentineti pe cât posibil planificarea timpului de întâlnire.

e) Tineti discutia sub control. întrerupeti discutiile în contradictoriu dacă acestea scapă de sub control.

f) La sfârsitul întâlnirii, facilitatorul trebuie să clarifice în fata audientei următorii pasi din proiectul de închidere a minei, inclusiv modul de raportare a problemelor ridicate.

Obtinerea unor rezultate optime din întâlnirea la primărie

• Stabilirea clară a scopului discutiei

• Selectarea participantilor cu ajutorul liderilor locali si a altor surse importante de informare din comunitate. în timpul selectării participantilor se va tine cont de particularitătile lor sociale si/sau profesionale, pentru a preveni monopolizarea discutiei de către unii participanti.

• Asigurarea unei atmosfere confortabile si plăcute în timpul discutiilor

• Începerea discutiei cu o scurtă introducere, în timpul căreia va fi explicat scopul întâlnirii

• Facilitarea discutiei cu suficientă autoritate pentru a o mentine pe făgasul initial, dar si cu suficientă sensibilitate pentru a include în discutie cât mai multi participanti

• Evitarea întrebărilor care solicită răspuns de tipul „da” sau „nu”

• Evitarea utilizării întrebărilor care încep cu „de ce?” Aceste întrebări par să solicite un răspuns evident, logic. Uneori participantii la discutie nu pot răspunde la ele si inventează rapid un răspuns ce pare a fi rezonabil. Sau aceste întrebări ar putea suna ca o interogare, ceea ce-i poate face pe participanti defensivi si ei vor oferi un răspuns acceptabil din punct de vedere social

• Adresarea unor întrebări clare, pe întelesul participantilor

• Formularea unor întrebări scurte. întrebările ar trebui să fie simple, nu compuse din două sau 3 părti.

• Întrebările vor fi formulate astfel ca oamenii să nu se simtă jenati sau vinovati.

• Nu se vor face aprecieri asupra subiectelor sau argumentelor acceptabile sau inacceptabile.

• Încurajarea si controlul discutiei. Pe tot parcursul sedintelor moderatorul va încuraja discutia si va verifica corelarea desfăsurării ei cu obiectivele propuse. Cea mai eficientă metodă de încurajare a participării este de a explica în mod adecvat scopul întrunirii chiar de la începutul întâlnirii si de a accentua importanta contributiei participantilor.

• Crearea si păstrarea unei atmosfere calde în timpul sedintelor, pentru ca participantii să se simtă confortabil. Moderatorul va fi lipsit de prejudecăti si deschis pentru discutie.

• Pauzele si provocările. Pauzele sunt efectuate de către moderator pentru a permite participantilor să se gândească mai mult asupra subiectului discutat. Ele facilitează de asemenea implicarea unor vorbitori noi cu comentarii la subiectul dat. Pauza poate fi folosită si pentru a stabili un contact vizual cu un participant mai timid, încurajându-l să vorbească.

• Întrebări-sablon. Utilizarea întrebărilor-sablon de către moderator poate încuraja participantii să ofere mai multe informatii despre subiectele discutate. Exemple de întrebări-sablon: „Ati putea să explicati în continuare?”, „Ati putea să dati un exemplu referitor la aceasta?”, „Eu nu înteleg...”.

• Parafrazarea. O întrebare poate fi parafrazată, dacă membrii grupului întâmpină dificultăti în oferirea unui răspuns.

• Întrebări de reamintire. Această tehnică e menită să mentină caracterul viu al discutiei. Ea permite revenirea la întrebarea precedentă si este uneori o punte de legătură între opiniile diferitilor subiecti si de atragere a noilor subiecti în discutie. Exemplu de întrebare: „Domnule X, dumneavoastră ati spus că niciodată nu ati depus o plângere la Departamentul de revendicare a plângerilor, deoarece aceasta este o procedură prea complicată. Domnule Y, dumneavoastră vedeti vreo piedică în depunerea unei plângeri?”

• Toate ideile participantilor trebuie să fie notate. Pentru aceasta, facilitatorul:

- va nota într-un carnet toate răspunsurile;

- va ruga pe cineva dintre participanti să noteze răspunsurile;

- va utiliza notitele pentru recapitulare pe parcursul discutiei;

- va utiliza notitele la scrierea raportului.

• Facilitatorul va conduce discutia spre concluzii concrete. în acest scop:

- va recapitula ce a fost discutat;

- va informa participantii în ce mod vor fi utilizate rezultatele discutiei;

- în cazul în care discutia nu are obiective practice, va mentiona că unele discutii au ca scop schimbul de păreri si nu presupun rezultate concrete.

Modelul de structurare a comunicatului de presă

Mai jos este descrisă structura generală a comunicatului de presă ce poate fi utilizat de către facilitatorul public. Un comunicat de presă trebuie să fie întotdeauna concis si la subiect, explicatiile lungi trebuie evitate.

1. Localitatea si data

2. Titlu scurt si „cu priză”, care să exprime foarte pe scurt anuntul sau continutul

3. Sumarul comunicatului de presă cu caractere aldine sau italice deasupra textului comunicatului

4. Textul comunicatului de presă: maximum 2 pagini

5. Structura textului:

• Introducere

• Informatiile facilitatorului

• Explicatii suplimentare, dacă este necesar

• Concluzii

6. Pentru mai multe informatii: numele si detaliile de contact ale facilitatorului public

Pasul 3 - Raportarea către comunitate a primelor discutii cu autoritatea contractantă si executantul - etapa de proiectare

Scop

După pasul 2 - primele sedinte de informare-consultare, este esential ca facilitatorul public să informeze comunitatea în legătură cu discutiile sale cu autoritatea contractantă si cu executantul, în vederea mentinerii încrederii comunitătii locale. De asemenea, facilitatorul trebuie să informeze toate părtile interesate despre pasii din etapa de proiectare.

Activităti

• Organizarea celei de-a doua întâlniri a grupului consultativ pentru a discuta rezultatul întâlnirii cu executantul si cu autoritatea contractantă

• Organizarea unei întâlniri suplimentare la primărie pentru a informa comunitatea locală asupra discutiilor cu autoritatea contractantă si cu executantul (optional)

• Organizarea unor interviuri în mass-media locală (radio, ziar), pentru a explica primii pasi în procesul de facilitare si pentru a informa despre discutiile cu autoritatea contractantă si cu executantul (optional)

Documentele elaborate

• Procesul-verbal al întâlnirii grupului consultativ

• Procesul-verbal al întâlnirii de la primărie

• Decupaje din ziar si înregistrări radio

Conducerea unei întâlniri a grupului consultativ

Mai jos este o descriere a activitătilor referitoare la grupul consultativ, împărtit în două categorii: grupul consultativ pentru o anumită problemă si grupul consultativ general pentru proiect, în anexa nr. 1 este prezentată o descriere suplimentară a structurii grupului consultativ.


Grupul consultativ pentru o anumită problemă

Activităti

1. Identificati problema: de obicei o problemă care afectează un grup larg din comunitatea locală.

Exemplul 1: construirea unui drum de acces către amplasamentul minier care generează poluare cu praf pentru locuitorii adiacenti amplasamentului.

Exemplul 2: în proiectele de închidere de mine nivelul pânzei freatice poate fi ridicat dacă scoaterea apei din mină este oprită, lucru care duce la inundatii, afectând gospodăriile adiacente.

2. Identificati liderii comunitătii afectate de problemă. Verificati împreună cu părtile externe interesate si aleator cu membrii individuali ai comunitătii dacă acesti lideri reprezintă bine comunitatea.

3. Organizati sedinte cu toti liderii comunitătii sau cu toti membrii comunitătii, în functie de mărimea comunitătii afectate de problemă, si executantul proiectului.

4. Stabiliti si comunicati agenda întâlnirii, preferabil în avans.

5. Prezidarea discutiei: clarificati că facilitatorul public conduce discutia si detine procesul de facilitare publică.

6. Facilitatorul public clarifică faptul că persoanele individuale interesate sunt sfătuite să nu abordeze executantul sau autoritatea contractantă direct sau fără implicarea facilitatorului public.

7. Facilitatorul public subliniază faptul că transmiterea prin mass-media a informatiilor de către persoane individuale interesate, fără consultarea cu facilitatorul, poate avea efecte contraproductive.

8. La sfârsitul întâlnirii rezumati subiectele discutate si stabiliti date-limită pentru urmărire sau raportare.

Grupul consultativ general pentru proiect

Activităti

1. Alcătuirea grupului consultativ ar trebui să fie bazată pe analiza părtilor interesate, incluzând identificarea liderilor comunitătii si ai altor părti interesate.

2. Facilitatorul public trebuie să urmărească să mentină în mare parte aceeasi alcătuire a grupului consultativ de-a lungul procesului de închidere a minei.

3. Organizati discutii preliminare cu posibilii membri ai grupului consultativ.

4. Stabiliti si comunicati agenda întâlnirii pentru fiecare întâlnire, preferabil în avans.

5. Prezidati discutia: clarificati faptul că facilitatorul public conduce discutia si controlează procesul de facilitare publică.

6. Facilitatorul public clarifică faptul că persoanele individuale interesate sunt sfătuite să nu abordeze executantul sau autoritatea contractantă direct ori fără implicarea facilitatorului public.

7. La sfârsitul întâlnirii rezumati subiectele discutate si stabiliti date-limită pentru urmărire sau raportare.

Pasul 4 - Organizarea celei de-a doua sesiuni de întâlniri de informare si consultare pe baza proiectului preliminar de închidere a minei - etapa de proiectare

Scop

Odată ce executantul depune prima variantă a proiectului de închidere a minei, părtile interesate au ocazia să îsi exprime preocupările privitoare ia proiect. Este obligatia facilitatorului să înlesnească procesul de informare si consultare a comunitătii locale si a celorlalte părti interesate si să discute problemele ridicate de autoritatea contractantă si de executant.

Activităti

• Realizati si distribuiti fise de prezentare/brosuri care să explice proiectul de închidere a minei.

• Actualizati pagina de internet cu informatii despre proiectul de închidere a minei (optional).

• Organizati o întâlnire la primărie pentru a informa si a consulta comunitatea locală despre proiectul de închidere a minei.

• Organizati o întâlnire a grupului consultativ pentru a se consulta cu privire la proiectul de închidere a minei.

• Raportati si discutati cu executantul si cu autoritatea contractantă problemele apărute.

Documentele elaborate

• Procesul-verbal de la a doua întâlnire la primărie

• Procesul-verbal de la a doua întâlnire a grupului consultativ

• Trecerea în revistă a problemelor apărute cu privire la proiectul de închidere a minei

• Procesul-verbal al discutiilor cu executantul si autoritatea contractantă

Pasul 5 - Organizarea celei de-a treia sesiuni de întâlniri de informare si consultare pe baza proiectului final de închidere a minei si anuntarea începerii lucrărilor - finalizarea etapei de proiectare sau faza de început a etapei de executie

Scop

În acest stadiu al închiderii minelor comunitatea locală si celelalte părti interesate vor fi informate cu privire la proiectul final. Simultan facilitatorul va raporta încorporarea problemelor ridicate anterior în relatie cu proiectul final. De asemenea, cei interesati vor fi informati despre modul în care va avea loc implementarea proiectului.

Activităti

• Realizati si distribuiti brosuri care să explice proiectul final de închidere a minei, includeti si explicati concesiile făcute comunitătii locale si altor părti interesate în proiect.

• Emiteti un comunicat de presă despre proiectul final de închidere a minei (optional).

• Actualizati pagina de internet cu informatii despre proiectul de închidere a minei (optional).

• Organizati o întâlnire la primărie pentru a informa comunitatea locală despre proiectul final de închidere a minei si modul cum vor fi desfăsurate lucrările.

• Organizati o întâlnire a grupului consultativ pentru a discuta proiectul final de închidere a minei.

• Raportati si discutati orice probleme nou-apărute cu autoritatea contractantă.

• Organizati interviuri la radio si ziar pentru a explica proiectul final de închidere a minei.

Documentele elaborate

• Comunicatul de presă

• Procesul-verbal al întâlnirii grupului consultativ

• Procesul-verbal al întâlnirii de la primărie

• Procesul-verbal al întâlnirii cu autoritatea contractantă

• Decupaje din ziar sau înregistrări radio

Pasul 6 - Facilitarea problemelor si a preocupărilor apărute în timpul fazei de executie a proiectului - etapa de executie a proiectului

Scop

În acest stadiu al proiectului de închidere a minei activitătile facilitatorului vor avea mai mult un caracter ad-hoc. Rolul facilitatorului public va fi să înlesnească dialogul privitor la problemele apărute în faza de executie a proiectului. Problemele care ar putea sa apară în această fază nu pot fi planificate dinainte, desi unele probleme ar putea fi prevăzute dacă analiza initială si consultarea părtilor interesate sunt făcute în amănunt. Sprijinul facilitatorului va fi initiat ca o reactie la problemele apărute în comunitate sau la cererea expresă a autoritătii contractante.


Activităti

• Organizati întâlniri regulate ale grupului consultativ pentru a discuta problemele apărute în comunitatea locală.

• Organizati întâlniri ad-hoc cu anumite părti interesate pentru a discuta probleme foarte specifice, dacă este necesar.

• Organizati întâlniri ad-hoc la primărie în cazul aparitiei unor modificări majore ale proiectului.

• Facilitati dialogul dintre părtile interesate în proiectul de închidere a minei când apar probleme ad-hoc legate de comunitate sau individuale.

Documentele elaborate

• Procese-verbale ale întâlnirilor organizate

Facilitarea dialogului

Facilitarea dialogului în cazul aparitiei problemelor sau a conflictelor nu este întotdeauna usoară. în timpul discutiilor despre închiderea minelor pot răbufni emotii, făcând întelegerea reciprocă mai greu de atins. Un rol important al facilitatorului este să rămână întotdeauna calm si să fie văzut ca independent fată de orice parte interesată. în cadrul unui dialog facilitatorul trebuie să ia în considerare următoarele:

• Facilitatorul stabileste scopul, parametrii si obiectivele dialogului.

• Facilitatorul permite fiecărei părti interesate să ia cuvântul si să îsi explice pozitia.

• Persoanele intervievate pot pune în discutie sau accentua problemele importante pentru ei personal.

• Facilitatorul este neutru: el tratează toti participantii la întâlnire cu respect egal.

• Facilitatorul permite discutarea atât a solutiilor, cât si a problemelor.

• De obicei, interviul decurge într-o atmosferă relaxată si deschisă, permitând stabilirea încrederii reciproce între intervievat si intervievator si asigurând un schimb deschis de informatie.

• Facilitatorul urmăreste pe parcursul întâlnirii atingerea unui consens sau găsirea unui compromis.

• Facilitatorul întotdeauna încheie sedinta si stabileste în mod realist o continuare sau prefigurează orizontul unei posibile solutii.

• În cazul în care o solutie nu va fi la îndemână din cauza unor cereri extreme sau de nesatisfăcut, facilitatorul nu va ezita să exprime acest lucru în mod clar, pentru a evita orice neîntelegeri sau asteptări nerealiste.

Pasul 7 - Organizarea întâlnirilor finale de informare si consultare pe baza finalizării executiei lucrărilor de închidere a minei - finalizarea etapei de executie

Scop

Finalizarea proiectului si terminarea oficială a lucrărilor reprezintă un moment potrivit pentru a prezenta lucrările realizate, posibil chiar într-un cadru festiv. Cu toate acestea, în timpul întâlnirilor organizate de facilitatorul public încă mai pot fi ridicate probleme, care vor trebui luate în considerare si discutate cu executantul si cu autoritatea contractantă.

Activităti

• Emiteti comunicatul de presă privind finalizarea proiectului de închidere a minei (optional).

• Actualizati pagina de internet cu informatii despre finalizarea proiectului de închidere a minei (optional).

• Organizati o întâlnire la primărie pentru a informa comunitatea despre finalizarea proiectului de închidere a minei, posibil cu un caracter mai festiv (optional).

• Sugerati un eveniment festiv pe amplasament, pentru a arăta ce a fost îndeplinit si posibil pentru a demara activitătile postînchidere, de exemplu, lansarea parcului industrial, a unui loc de agrement etc.

• Organizati o întâlnire cu grupul consultativ pentru a discuta despre finalizarea proiectului de închidere a minei.

• Raportati si discutati orice problemă suplimentară ridicată în timpul întâlnirilor cu executantul si autoritatea contractantă.

Documentele elaborate

• Comunicatul de presă

• Procesul-verbal al întâlnirii finale de la primărie

• Procesul-verbal al întâlnirii cu grupul consultativ

• Trecerea în revistă a problemelor ridicate cu privire la finalizarea proiectului de închidere a minei

• Procesul-verbal al întâlnirii avute cu executantul si autoritatea contractantă

Pasul 8 - Facilitarea postexecutie - etapa postexecutie

Scop

Si în timpul fazei de postexecutie a proiectului mai pot să apară probleme legate de proiectul închiderii minei. Problemele pot să apară mult timp după ce lucrările au fost finalizate. Este obligatia facilitatorului să se asigure că oamenii stiu unde îsi pot face cunoscute problemele. Sprijinul său ar putea fi necesar în facilitarea, în rezolvarea sau în abordarea acestor probleme.

Activităti

• Organizati întâlniri ocazionale ale grupului consultativ pentru a discuta problemele apărute în timpul fazei de postexecutie.

• Organizati întâlniri ad-hoc separate cu părtile interesate în cazul aparitiei unor probleme specifice.

• Raportati si discutati problemele cu executantul si autoritatea contractantă.

Documentele elaborate

• Procesul-verbal al sedintelor organizate

 

ANEXA Nr. 1 la ghid

 

Instrumente si activităti pentru informarea si consultarea publică

 

Setul instrumentelor si activitătilor suport în procesul de informare si consultare poate fi împărtit în cele focalizate pe informarea comunitătilor locale si, respectiv, cele care ajută la stabilirea unui dialog consultativ.

Instrumentele de facilitare publică ajută în structurarea si eficientizarea procesului de facilitare publică. Instrumentele trebuie definite în avans si folosite în diferitele stadii ale procesului de facilitare a închiderii minelor. Mai jos sunt descrise instrumentele si activitătile recomandate în consultarea publică si în furnizarea de informatii pentru facilitarea publică în timpul activitătilor de închidere a minelor.

Informarea publică este un efort mai mult sau mai putin continuu de a informa publicul în legătură cu evolutia proiectului. Prin sporirea eficacitătii acestei functii ne asigurăm că mai multi oameni sunt constienti de faza de proiectare si realizare si că niciun grup de părti interesate nu este lăsat deoparte în activitătile de consultare si facilitare specifice. Majoritatea instrumentelor de informare publică pot fi folosite si în procesul de consultare si facilitare publică.


Instrumente si activităti de consultare

Grupul consultativ. Grupul consultativ este un element-cheie în procesul de facilitare publică din moment ce va fi principalul organism de discutii dintre comunitatea locală, executant, autoritatea contractantă si alte părti interesate în timpul închiderii minelor. Grupul consultativ poate fi folosit pentru a informa si consulta comunitatea locală în proiectul de închidere a minelor, precum si pentru a facilita rezolvarea problemelor. Grupul consultativ va fi constituit din, dar nu va fi limitat la:

• diferite părti interesate din cadrul comunitătii sau reprezentanti ai grupurilor de părti interesate;

• primarul sau alti reprezentanti ai primăriei;

• reprezentantii organizatiilor neguvernamentale regionale;

• liderii religiosi;

• reprezentantul executantului.

Grupul consultativ monitorizează de asemenea proiectul de închidere a minelor pe parcursul întregului proces de facilitare publică. Grupul consultativ va fi prezidat de facilitatorul public, la întâlnire fiind prezent si executantul. Cu toate acestea, în functie de sensibilitatea subiectelor ce urmează a fi discutate în timpul întâlnirilor grupului consultativ, facilitatorul poate decide să tină întâlnirile grupului consultativ fără prezenta executantului si să abordeze problemele discutate la sedintele avute separat cu executantul. Dacă executantul nu este prezent la întâlnire si facilitatorul abordează problemele discutate separat cu executantul, este important ca facilitatorul să aibă grijă ca părtile afectate să fie informate pe scurt cu privire la rezultatul discutiilor dintre facilitator si executant.

Grupul consultativ functionează în principal ca un organism care discută despre procesul de închidere a minelor ca un întreg. Totusi, optional, pot fi stabilite grupuri consultative pentru probleme separate care afectează un anumit grup de părti interesate.

Întâlnirile la primărie. Acestea sunt adunări extinse ale comunitătii într-un loc central, care pot întruni un număr mai mare de oameni. întâlnirile de la primărie servesc la informarea comunitătii largi despre planurile si evolutia închiderii minei. Este recomandat ca o întâlnire organizată la primărie să fie condusă de facilitatorul public si să aibă următoarea structură:

• introducere făcută de facilitatorul public;

• cuvânt de bun venit din partea primarului;

• prezentare generală făcută de executant;

• sesiune de întrebări si răspunsuri cu audienta: facilitatorul va conduce sesiunea si întrebările vor fi preluate direct de către executant sau facilitator.

În principiu, se recomandă ca o întâlnire la primărie să aibă loc de cel putin 4 ori în timpul diferitelor etape ale procesului de închidere a minei. Totusi ar trebui organizate mai multe întâlniri de acest gen atunci când au loc modificări majore ale proiectului de închidere a minei. întâlnirile de la primărie nu trebuie neapărat să implice întreaga comunitate, ci pot cuprinde doar partea comunitătii care este cea mai afectată de închiderea minei sau de anumite modificări din cadrul proiectului de închidere a minei.

Întâlnirile cu anumite părti interesate afectate de actiuni specifice. în cazul în care un anumit grup al comunitătii este afectat în mod special de proiectul închiderii minei, este recomandat să se tină întâlniri separate cu acest grup, pentru a aborda problemele lor în afara scopului întâlnirilor de la primărie si ale grupului consultativ. Aceste întâlniri ar trebui organizate de facilitatorul public si la ele ar trebui să fie prezent si executantul. în cazul în care acel grup specific al comunitătii nu doreste să îsi discute problemele si preocupările direct cu executantul, facilitatorul trebuie să conducă sedinta fără prezenta executantului.

Linia telefonică pentru sesizări/plângeri. Pentru a asigura că membrii comunitătii care nu se simt suficient de bine reprezentati de membrii grupului consultativ sunt inclusi în procesul de facilitare publică, este important să se înfiinteze o linie telefonică unde cetătenii îsi pot exprima problemele si preocupările cu privire la procesul de închidere a minei. în functie de mărimea comunitătii locale, această linie telefonică poate fi conectată direct la facilitatorul public. Alternativ, în cazul în care facilitatorul public nu are capacitatea să preia prea multe convorbiri telefonice, o linie telefonică poate fi înfiintată în unitatea de coordonare a facilitării publice centrale din cadrul autoritătii contractante. Problemele si preocupările ridicate de membrii comunitătii la telefon vor fi selectate de către facilitatorul public local pe baza importantei si a relevantei lor. Problemele selectate vor fi apoi discutate în grupul consultativ, conform celor descrise mai sus.

Căsuta postală pentru sesizări/plângeri. Cu un scop similar cu linia telefonică este recomandat să se plaseze o căsută postală pentru sesizări/plângeri într-o locatie centrală, spre exemplu un birou public de informare la primărie, pentru cetătenii care nu se simt suficient de bine reprezentati în grupul consultativ sau care cred că problemele ori preocupările lor nu au fost suficient adresate. Sesizările vor fi analizate si se va evalua dacă vor fi discutate de către facilitatorul public în cadrul grupului consultativ. Se recomandă ca facilitatorul public să stabilească un anumit interval de timp pentru răspunsul la nemultumiri, pentru a putea fi văzut de comunitate ca un interlocutor credibil.

Detectarea problemelor auxiliare. Se recomandă ca facilitatorul public să tină evidenta problemelor auxiliare ale proiectului de închidere a minei. Deseori, problemele si preocupările sunt exprimate în afara canalelor de facilitare stabilite, de exemplu în mass-media locală si centrală. în cazul în care apar aceste probleme auxiliare este responsabilitatea facilitatorului public să evalueze dacă ele trebuie discutate în cadrul grupului consultativ.

Instrumente informationale pentru îmbunătătirea facilitării publice

Brosuri. Pentru a asigura transparenta si o mai bună întelegere a publicului în comunitatea locală se recomandă elaborarea unor brosuri care să explice într-un limbaj usor de înteles procedura de închidere a minei, măsurile si planul aferent. Facilitatorul public pregăteste textul brosurii, cu sprijinul unitătii de coordonare pentru facilitarea publică din cadrul autoritătii contractante. Brosurile ar trebui să fie puse la dispozitie cu sprijinul primăriei si trebuie să contină informatii detaliate cu privire la proiectul de închidere a minei. Brosura ar trebui să fie un document de format A4, pe hârtie mată, care să contină toate informatiile. Trebuie distribuit cu sprijinul primăriei pe toată raza comunitătii locale.

Poster. Pentru a anunta întâlnirile de la primărie si pentru a furniza informatiile de bază despre proiectul închiderii de mină este recomandat să se facă un poster simplu de format A3, pe hârtie mată. Posterul trebuie afisat în locuri strategice din cadrul comunitătii, de exemplu în primărie, în birourile de informare publică sau în apropierea bisericii (lor) locale.

Pagina de internet pentru informare publică. Desi este probabil ca multi dintre cei interesati din rândul comunitătii locale să nu aibă acces la internet, pentru motive de transparentă se recomandă totusi ca informatiile cu privire la închiderea minei să fie disponibile pe o pagină web. Pagina trebuie să fie constituită din următoarele informatii (dar nu trebuie în niciun caz limitată la aceste informatii):

- explicatii ale planului de închidere a minei într-un limbaj accesibil (de exemplu, prin postarea brosurii descrise mai sus pe pagina de internet);


- explicatii ale măsurilor colaterale întreprinse pentru a atenua problemele sociale si de mediu;

- descrierea procesului de facilitare publică prin postarea minutelor întâlnirilor si a agendei de facilitare publică;

- alte informatii relevante.

Biroul de informare publică. Multe (foste) orase miniere din România au birouri de informare publică. Aceste birouri pot îndeplini si un rol în procesul de facilitare publică si de aceea trebuie să se lucreze într-o relatie strânsă cu facilitatorul public. Biroul de informare publică trebuie să aibă informatii disponibile despre proiectul de închidere a minei si despre evolutia proiectului. De asemenea, ar putea să ia la cunostintă sau să consemneze nemultumirile, sesizările si comentariile cetătenilor cu privire la proiectul de închidere a minei si să le înmâneze facilitatorului public.

Relatiile cu mass-media. Mass-media locală poate fi un bun instrument pentru a transmite informatii către comunitatea locală si pentru a explica diferite aspecte ale proiectului de închidere a minei. De aceea este important ca facilitatorul să stabilească relatii cu media locală (ziare locale, statii radio locale si televiziuni locale). Următoarele instrumente pot fi folosite pentru a comunica prin intermediul mass-mediei locale cu comunitatea locală:

- Comunicate de presă. Un document de maximum două pagini care să descrie într-un limbaj accesibil si într-un mod bine structurat diferite aspecte ale proiectului de închidere a minei.

- Interviuri. Este important ca jurnalistul să trimită întrebările interviului anticipat pentru ca facilitatorul public să poată pregăti răspunsurile la întrebări înainte de interviu.

Alte instrumente. Facilitatorul public poate avea un număr de instrumente de comunicare disponibile pentru a-si executa eficient si corespunzător îndatoririle. în plus este recomandat ca facilitatorul public să aibă un ajutor la întocmirea proceselor-verbale ale întâlnirilor si la organizarea aspectelor de logistică.

- Prezentarea proiectului într-un limbaj accesibil. Pentru întâlniri cu diverse părti interesate si cu grupul consultativ, facilitatorul public trebuie să pregătească o prezentare standard (de exemplu, Power Point), într-un limbaj clar, în care să explice proiectul si procedura pentru închiderea minei.

- Document cu întrebări frecvente. Pentru a putea anticipa si a răspunde corect si complet la întrebări standard, este recomandat ca facilitatorul public, cu sprijinul unitătii de coordonare de facilitare publică din cadrul autoritătii contractante, să pregătească un document cu întrebările frecvente si răspunsurile la acestea.

- Asistentă. în timpul întâlnirilor se recomandă ca facilitatorul public să primească asistentă (ajutor) în luarea notitelor si la pregătirea proceselor-verbale ale întâlnirilor, deoarece el/ea nu va putea să prezideze si să conducă întâlnirile si în acelasi timp să ia si notite.

 

ANEXA Nr. 2 la ghid

 

Aptitudini si atitudini recomandate pentru un facilitator

Aptitudini

• Abilităti de comunicare, de adaptare a limbajului la cel al auditoriului

• Abilităti de facilitare si moderare a discutiilor de grup, prin implicarea tuturor factorilor interesati

• Abilităti de conducere, planificare si organizare a unor întâlniri la scară mare

• Capacitatea de a întelege si de a lucra cu o diversitate de oameni

• Capacitatea de a întelege si a interpreta informatiile în contextul comunitătii

• Capacitatea de analiză si sinteză

• Abilitatea de a recunoaste si a gestiona/media potentiale conflicte

• Abilitati de gândire strategică

• Capacitatea de a valorifica experientele anterioare ale unui grup specific sau ale comunitătii

• Capacitatea de a prioritiza, planifica si organiza

• Capacitatea de constientizare a rolului/misiunii sale în comunitate si de explicare a lui

• Capacitatea de întelegere a limitelor mandatului facilitatorului public pentru închiderea minelor

• Capacitatea de întelegere a importantei lucrului în colaborare si în parteneriat

• Capacitate de întelegere a dinamicii grupurilor - de recunoastere a dinamicii socioeconomice si sociopolitice

• Capacitate de a arăta empatie

• Capacitatea de a identifica sursele de informare despre o comunitate si de a verifica acuratetea si corectitudinea acestora

• Abilitatea de a intra în contact si de a construi relatii cu persoane, organizatii, institutii

• Capacitatea de a întelege relatiile în comunitate si polurile de putere

• Experiente relevante pe care le poate împărtăsi grupului sau comunitătii

Atitudini

• Impartial, neutru si obiectiv

• Discret

• Păstrează confidentialitatea informatiei dacă este necesar.

• Flexibil si tolerant

• Abordează părtile interesate de pe pozitii egale.

• Transparent

• Lucrează cu profesionalism.

• Respectă obiceiurile si traditiile locale.

• Respectă particularitătile culturii locale.

• Încearcă întotdeauna să folosească resurse locale pe cât este posibil.

• Este apolitic în relatia cu comunitatea.

• Promovează sanse egale pentru toti membrii comunitătii.

• Nu trebuie să se astepte să primească si nu acceptă avantaje materiale sau de altă natură de la comunitate.

• Nu promovează si nu sprijină interesele unor persoane sau grupuri în detrimentul interesului general al comunitătii.

• Nu provoacă daune morale sau materiale membrilor comunitătii.

Atitudinea fată de colegii facilitatori

• Împărtăseste cu colegii experienta dobândită (în cadrul proiectului de închidere a minelor).

• Recunoaste si acceptă alte metode de facilitare în afară de cele pe care le utilizează el însusi/ea însăsi.

• Contribuie la cresterea eficientei activitătilor proiectului.

• Se delimitează de orice activităti care ar aduce prejudicii dezvoltării comunitătii.

• Este informat si respectă sfaturile altor colegi facilitatori (din cadrul proiectului de închidere a minelor).

 


MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea sitului arheologic „Institutul Pasteur”, calea Giulesti nr. 333, sectorul 6, Bucuresti

 

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) si alin. (3) lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 427/E din 17 decembrie 2008,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Sitului arheologic „Institutul Pasteur”, calea Giulesti nr. 333, sectorul 6, Bucuresti, având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, grupa „B”, cod B-l-s-B-17885, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 25 februarie 2009.

Nr. 2.084.

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului Biserica „Sf. Voievozi”, satul/comuna Scorteni,

judetul Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 402/E/2008,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Biserica „Sf. Voievozi”, satul/comuna Scorteni, judetul Bacău, se clasează ca monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice BC-II-m-B-20945.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Bacău va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 2.144.

 


MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului din str. Mihai Eminescu nr. 29, sectorul 1,

Bucuresti

 

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 428/E din 17 decembrie 2008,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul din str. Mihai Eminescu nr. 29, sectorul 1, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice B-ll-m-B-20949.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 2.145.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna mai 2009

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna mai 2009, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 10,02 % pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 14.

 


RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 649/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 martie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 142, în loc de: „142. Grecu Tatiana, fiica lui Nasca Dionid (născut la 16.08.1923 în localitatea Ermoclia) si Măria, născută la data de 10 martie 1958 în localitatea Ermoclia, raionul Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ermoclia, str. Stefan cel Mare nr. 55, raionul Stefan-Vodă. (2.494/2006) Copii minori: Grecu Ana, născută la data de 9.09.1990.” se va citi: „142. Grecu Tatiana, fiica lui Nasca Diomid (născut la 16.08.1923 în satul Ermoclia) si Măria, născută la data de 10 martie 1958 în satul Ermoclia, raionul Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Ermoclia, str. Stefan cel Mare nr. 55, raionul Stefan-Vodă. (2.494/2006) Copii minori: Grecu Ana, născută la data de 9.09.1990.”;

 

- în anexa nr. 1, la pozitia 157, în loc de: „157. Istrate Ion, fiul lui Vladimir si Măria (fiica lui Gînu Vasile si Ana, născută la 26.02.1932 în localitatea Drăgusenii Noi), născut la data de 1 ianuarie 1974 în localitatea Drăgusenii Noi, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Drăgusenii Noi, raionul Nisporeni. (9.409/2003)” se va citi: „157. Istrati Ion, fiul lui Vladimir si Măria (fiica lui Gînu Vasile si Ana, născută la 26.02.1932 în localitatea Drăgusenii Noi), născut la data de 1 ianuarie 1974 în localitatea Drăgusenii Noi, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Drăgusenii Noi, r-l Hîncesti. (9.409/2003)”;

 

- în anexa nr. 1, la pozitia 246, în loc de: „246. Ravliuc Nadejda, fiica lui Cîrja Boris (născut la 9.01.1923 în localitatea Ordăseni) si Eudochia, născută la data de 10 august 1960 în localitatea Ordăseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miron Costin nr. 3, bl. 1, ap. 28. (676/2003)” se va citi: „246. Ravliuc Nadejda, fiica lui Cîrja Boris (născut la 9.01.1923 în satul Ordăsei) si Eudochia, născută la data de 10 august 1960 în satul Ordăsei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Miron Costin nr. 3, bl. 1, ap. 28. (676/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 274, în loc de: „274. Straticiuc Ludmila, fiica lui Tomac Alexandru si Antonina (născută la 11.12.1927 în localitatea Odesa), născută la data de 15 aprilie 1958 în localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Ismail nr. 4 (4.710/2004) Copii minori: Straticiuc Victoras, născut la data de 9.05.1991.”se va citi: „274. Straticiuc Ludmila, fiica lui Tomac Alexandru si Antonina (născută la 11.12.1927 în localitatea Odesa), născută la data de 15 aprilie 1985 în localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Ismail nr. 4. (4.710/2004) Copii minori: Straticiuc Vicu, născut la data de 9.05.1991.”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 75, în loc de: „75. Sitnic Alexandru, fiul lui Vladimir (născut la 10.03.1921 în localitatea Chisinău) si Varvara, născut la data de 19 iunie 1957 în localitatea Petricov, judetul Gomeli, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 42, bl. 2, ap. 3. (812/2003)” se va citi: „75. Sitnic Alexandru, fiul lui Vladimir (născut la 10.03.1921 în localitatea Chisinău) si Varvara, născut la data de 19 iunie 1957 în localitatea Petricov, judetul Gomeli, Belorusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei nr. 42, bl. 2, ap. 3. (812/2003)”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.