MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 298/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 298           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 7 mai 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            22. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            7. - Hotărâre pentru modificarea alin. (3) al art. 150 din Regulamentul Senatului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 235 din 19 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 306 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Decizia nr. 318 din 5 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Decizia nr. 337 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

502. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum de legătură între A1 si DN 7 (DJ 711 A)”

 

503. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 7A, Brezoi-Petrosani, km 0+000-86+600, sector km 0+000-62+000”

 

504. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 29, Suceava-Botosani, km 0+000-km 39+071”

 

505. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950-km 52+350”

 

506. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 25, Tecuci - Sendreni, km 0+000 - km 68+130”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            556. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea art. 28 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

 

            847. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            307. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AS INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 40 alin. (4), al art. 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Liana Dumitrescu, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 mai 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 22.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (3) al art. 150 din Regulamentul Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Constitutia României, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 150 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Hotărârea se adoptă cu votul majoritătii senatorilor prezenti.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 mai 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 7.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 235

din 19 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Tudor Tiper si Fabiola Tiper în Dosarul nr. 11.736/300/2007 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă autorii exceptiei, personal si asistati de avocat Georgeta Ruptureanu, lipsind partea Eugenia Borsatti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Avocatul autorilor exceptiei sustine admiterea criticii de neconstitutionalitate, invocând dispozitiile art. 16 alin. (1), art. 21, art.26 alin. (1)si art. 44 alin. (2)si (3) din Constitutie si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului cu privire previzibilitatea normei legale ca exigentă fundamentală pe care aceasta trebuie să o îndeplinească pentru a satisface valorificarea drepturilor garantate constitutional sau conventional.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale în materia regimului juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de către stat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 11.736/300/2007, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. lî) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Tudor Tiper si Fabiola Tiper.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată, în esentă, că „dreptul la un proces echitabil presupune nu doar formularea unor cereri pentru protejarea unor drepturi subiective, ci include toate aspectele, garantiile si obligatiile pozitive ale autoritătilor statului pe care jurisprudenta aplicabilă pe teritoriul României Ie-a definit sau stabilit în aplicarea acestui drept legal. Aceste consideratii fac posibilă invocarea pe calea unei exceptii de neconstitutionalitate a contrari etătii între legile interne si Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale”.

De asemenea, dispozitiile art. 2 lit. h) din Legea nr. 10/2001 contravin art. 26 alin. (1) din Constitutie referitor la viata intimă familială si privată, acest drept având un continut complex si de mare importantă pentru libertatea si personalitatea cetăteanului. Mai mult, în opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat încalcă si prevederile art. 16 din Constitutie, instituind o inegalitate între cetătenii care au cumpărat locuintele în baza Legii nr. 112/1995 si fostii proprietari, cărora legea criticată Ie-a dat dreptul fie la restituirea în natură a imobilului, fie la plata de despăgubiri la valoarea reală a acestuia.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă consideră neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, arătând că Legea nr. 10/2001 reprezintă o lege specială, reparatorie, care nu încalcă dreptul de proprietate al chiriasilor cumpărători ai imobilelor ce fac obiectul reglementării.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nuau comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art.2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992,să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimuljuridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, texte de lege care au următorul continut: „în sensul prezentei legi, prin imobile preluate în mod abuziv se întelege:[...]

h) orice alte imobile preluate de stat cu titlu valabil, astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1), art. 21, art. 26 alin. (1) si art. 44 alin. (2) si (3), precum si celor ale art.6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 la care fac trimitere dispozitiile criticate, „Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale si bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constitutiei, a tratatelor internationale la care România este parte si a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat.”


Din interpretarea coroborată a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 si a normei la care se face trimitere, rezultă că preluarea de către de stat a imobilelor este considerată a se fi realizat cu titlu valabil dacă ea a respectat legislatia în vigoare la acea dată, Constitutia si tratatele internationale la care România era parte.

Curtea retine că, în practica sa, a statuat constant că legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate în acceptiunea conferită de Constitutie, în asa fel încât acesta să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecti de drept. Mai mult, întrucât Legea nr. 10/2001 reprezintă o lege cu caracter reparator, legiuitorul este liber să opteze atât în privinta sferei bunurilor pentru care stabileste măsurile reparatorii, cât si a întinderii si a modalitătii de acordare a acestora, în functie de situatia concretă a respectivelor bunuri, fără ca prin aceasta să se instituie un tratament juridic diferit pentru categoriile de cetăteni aflate în situatii identice.

De asemenea, Curtea retine că legea criticată prevede suficiente garantii pentru persoanele interesate de a-si valorifica drepturile, astfel că nu poate fi primită nici critica potrivit căreia dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 ar contraveni prevederilor constitutionale care consacră principiul liberului acces la justitie si dreptul la viata intimă, familială si privată.

De altfel, Curtea constată că, asupra constitutionalitătii textului de lege criticat, s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 34/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003. Cu acel prilej, Curtea a retinut că „trebuie să se recunoască statului dreptul de a hotărî nefngrădit asupra regimului juridic al bunurilor intrate în proprietatea sa în baza unor titluri conforme cu legislatia existentă în momentul dobândirii dreptului său de proprietate”.

Totodată, Curtea a mai statuat că „această prerogativă a statului este pe deplin compatibilă cu competenta instantelor judecătoresti de a stabili [...], în fiecare caz în parte, valabilitatea titlului de preluare, ceea ce este în deplină concordantă cu prevederile constitutionale”.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată defudorTipersi Fabiola Tiperîn Dosarul nr. 11.736/300/2007 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 306

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Academia Română, prin Fundatia „Patrimoniu”, în Dosarul nr. 3.838/114/2008 al Tribunalului Buzău - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 7 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.838/114/2008, Tribunalul Buzău - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Academia Română, prin Fundatia „Patrimoniu”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale privind egalitatea în drepturi a cetătenilor si dreptul la un proces echitabil, întrucât art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă creează în mod evident o discriminare a părtilor cu privire la calea de atac a recursului, care poate fi exercitată împotriva unei încheieri prin care s-a admis cererea de suspendare a cauzei pe toată durată suspendării. Or, absenta unui termen în interiorul căruia să poată fi exercitată calea de atac contravine dreptului la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil.

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 încalcă prevederile art. 142 alin. (1) si art. 146 lit. d) din Constitutie, deoarece conferă posibilitateainstantei judecătoresti în fata căreia a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate de a cenzura sesizarea Curtii Constitutionale, îngrădind astfel exercitarea controlului de constitutionalitate de către această din urmă instantă.

Tribunalul Buzău - Sectia civilă consideră exceptia ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nuau comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă: „Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului, atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea, cât si împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului.”;

- Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992: „Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor tn fata legii, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil, ale art. 11 alin. (2) si art. 20 alin. (1), raportate la dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că a analizat în mai multe rânduri constitutionalitatea prevederilor din Codul de procedură civilă referitoare la suspendarea cursului judecării procesului, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale ca si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 712 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 18 octombrie 2007, Curtea a retinut că „sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia textul de lege criticat este neconstitutional deoarece nu reglementează expres termenul de declarare a recursului împotriva încheierilor prin care s-a dispus suspendarea este neîntemeiată, dispozitiile art. 2441 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă reglementând termenul de declarare a recursului, si anume cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului.

Textul de lege criticat reprezintă norme speciale de procedură, derogatorii de la dreptul comun, impuse de specificul domeniului reglementat, si anume suspendarea judecătii, adoptate de legiuitor în cadrul competentei sale constitutionale, astfel cum este consacrată prin art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”. Legiuitorul, în considerarea unor situatii speciale, poate adopta norme de procedură derogatorii de la dreptul comun, atâta vreme cât îsi subordonează acest demers regulilor si principiilor constitutionale.”

În ceea ce priveste critica referitoare la dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că asupra constitutionalitătii acestora s-a pronuntat în repetate rânduri, exemplu fiind Decizia nr. 607 din 15 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006. Cu acel prilej, s-a retinut, în esentă, că aceste prevederi sunt constitutionale, reprezentând norme de procedură pe care instanta care a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate este obligată să le aplice, în vederea selectării doar a acelor exceptii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, unica autoritate de jurisdictie constitutională. Această procedură nu face însă posibilă respingerea sau admiterea exceptiei de neconstitutionalitate de către instanta judecătorească, ci doar pronuntarea, în situatiile date, asupra oportunitătii sesizării Curtii Constitutionale, instanta de judecată având rol de filtru al exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de părti, cu obligatia de a le respinge ca inadmisibile pe cele care nu îndeplinesc cerintele legii.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie, considerentele deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Academia Română, prin Fundatia „Patrimoniu”, în Dosarul nr. 3.838/114/2008 al Tribunalului Buzău - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 318

din 5 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela lonescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 si 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Roman” - SA. din Brasov în dosarele nr. 17.495/197/2007, nr. 17.491/197/2007, nr. 17.490/197/2007, nr. 305/197/2008, nr. 17.496/197/2007, nr. 418/197/2008, nr. 17.482/197/2007, nr. 17.486/197/2007, nr. 17.483/197/2007, nr. 17.485/197/2007, nr. 17.501/197/2007, nr. 16.789/197/2007, nr. 16.791/197/2007, nr. 16.785/197/2007, nr. 405/197/2008, nr. 303/197/2008, nr. 16.788/197/2007, nr. 17.492/197/2007, nr. 17.489/197/2007, nr. 419/197/2008, nr. 276/197/2008, nr. 583/197/2008, nr. 17.502/197/2007 nr. 16.784/197/2007 si nr. 17.498/197/2007 ale Tribunalului Brasov - Sectia civilă si de Societatea Comercială „Autocamioane si Autobuze AB” - S.A. din Brasov în Dosarul nr. 17.494/197/2007 al aceleiasi instante.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexării dosarelor nr. 2.366D/2008, nr. 2.367D/2008, nr. 2.368D/2008, nr. 2.369D/2008, nr. 2.370D/2008, nr. 2.371 D/2008, nr. 2.390D/2008, nr. 2.391 D/2008, nr. 2.393D/2008, nr. 2.398D/2008, nr. 2.542D/2008, nr. 2.543D/2008, nr. 2.544D/2008, nr. 2.576D/2008, nr. 2.577D/2008, nr. 2.582D/2008, nr. 2.583D/2008, nr. 2.584D/2008, nr. 2.695D/2008, nr. 10D/2009, nr. 11D/2009, nr. 12D/2009, nr. 454D/2009, nr. 455D/2009, nr. 456D/2009 si nr. 463D/2009 înregistrate pe rolul său, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate este identic.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 2.367D/2008, nr. 2.368D/2008, nr. 2.369D/2008, nr. 2.370D/2008, nr. 2.371 D/2008, nr. 2.390D/2008, nr. 2.391 D/2008, nr. 2.393D/2008, nr. 2398D/2008, nr. 2.542D/2008, nr. 2.543D/2008, nr. 2.544D/2008, nr. 2.576D/2008, nr. 2.577D/2008, nr. 2.582D/2008, nr. 2.583D/2008, nr. 2.584D/2008, nr. 2.695D/2008, nr. 10D/2009, nr. 11 D/2009, nr. 12D/2009, nr. 454D/2009, nr. 455D/2009, nr. 456D/2009 si nr. 463D/2009 la Dosarul nr. 2.366D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 4, 7, 10, 11, 21 si 25 noiembrie 2008, 5, 12 decembrie 2008 si 27, 30 ianuarie 2009, pronuntate în dosarele nr. 17.495/197/2007, nr. 17.491/197/2007, nr. 17.490/197/2007, nr. 305/197/2008, nr. 17.496/197/2007, nr. 418/197/2008, nr. 17.482/197/2007, nr. 17.486/197/2007, nr. 17.483/197/2007, nr. 17.494/197/2007, nr. 17.485/197/2007, nr. 17.501/197/2007, nr. 16.789/197/2007, nr. 16.791/197/2007, nr. 16.785/197/2007, nr. 405/197/2008, nr. 303/197/2008, nr. 16.788/197/2007, nr. 17.492/197/2007, nr. 17.489/197/2007, nr. 419/197/2008, nr. 276/197/2008, nr. 583/197/2008, nr. 17.502/197/2007, nr. 16.784/197/2007 si nr. 17.498/197/2007, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Roman” - S.A. din Brasov si de Societatea Comercială „Autocamioane si Autobuze AB” - S.A. din Brasov în cauze civile având ca obiect apeluri declarate de către autori împotriva sentintelor civile pronuntate de Judecătoria Brasov cu privire la plângeri formulate împotriva unor încheieri de carte funciară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia critică, în esentă, omisiunea din cuprinsul art. 47 al Legii nr. 7/1996 a unei reglementări care să stabilească categoria persoanelor interesate să solicite oficiului de cadastru notarea în cartea funciară a unei mentiuni. Totodată, se critică omisiunea unor reglementări din cuprinsul art. 48, potrivit cărora registratorul să aibă competenta de a efectua un control al legalitătii si temeiniciei actului în baza căruia se dispune înscrierea în cartea funciară.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că autorul exceptiei critică, în principiu, lipsa anumitor norme din cuprinsul textelor de lege criticate. Totodată, apreciază că realizarea unui control de fond al actului în temeiul căruia se solicită efectuarea unei înscrieri în cartea funciară de către registrator ar fi în contradictie cu principiile organizării si rolului cărtilor funciare, precum si cu competenta instantelor de judecată. Mentionează că persoanele interesate în efectuarea unei înscrieri în cartea funciară rezultă din celelalte prevederi ale legii, cu care art. 47 din Legea nr. 7/1996 se coroborează, după caz, în functie de felul înscrierii, prin interpretarea logică si sistematică a întregului act normativ. Consideră că, în mod eronat, autorul exceptiei a invocat contrarietatea textelor de lege criticate în raport cu dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (3).

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiilor de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptiile de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate. În acest sens, arată că registratorul de carte funciară nu transează vreun litigiu si nici nu stabileste existenta sau inexistenta unui drept potrivnic în contradictoriu cu altă persoană, ci numai verifică, în mod preventiv, „în scopul salvgardării ordinii publice si a drepturilor ori intereselor legitime ale tertilor, conditiile de validitate, de fond si de formă, ale actului sau faptului juridic în temeiul căruia se solicită înscrierea.” Totodată, apreciază că motivele de neconstitutionalitate referitoare la prevederile art. 47 din Legea nr. 7/1996 vizează o omisiune legislativă.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 47 si 48 din Legea nr. 7/1996 sunt constitutionale, nefiind contrare dispozitiilor constitutionale ale art. 16, 21 si 24. Totodată, apreciază că aspectele invocate de autor vizează modalitatea de redactare a textelor de lege criticate, pretinsa neconstitutionalitate fiind dedusă dintr-o omisiune de reglementare, pe care însă Curtea Constitutională nu o poate complini, întrucât, potrivit art. 61 din Constitutie, Parlamentul este „unica autoritate legiuitoare a tării”, modificarea sau completarea normelor juridice fiind atributiile exclusive ale acestuia.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 47 si 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, care au următorul continut:

- Art. 47: „(1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi însotită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliară.

(2) În cazul hotărârii judecătoresti, se va prezenta o copie legalizată, cu mentiunea că este definitivă si irevocabilă.

(3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor.

(4) Dacă mai multe cereri au fost depuse deodată la acelasi birou teritorial, drepturile de ipotecă si privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmând ca prin judecată să se hotărască asupra rangului si asupra radierii încheierii nevalabile.

(5) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părtilor interesate, cu exceptia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se îndreaptă la biroul unde se află cartea funciară în care urmează să se facă înscrierea.

(6) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoresti sau hotărârii autoritătii administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular.

(7) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:

a) de mandatarul general al celui îndrituit;

b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept.

(8) Creditorul a cărui creantă certă si exigibilă este dovedită printr-un înscris sau printr-o hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a autoritătii administrative, va putea cere instantei, în numele si în folosul debitorului său, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.

(9) Debitorul care a plătit valabil creanta ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfătisează înscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a plătii.”;

- Art. 48: „(1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineste următoarele conditii:

a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;

b) indică numele părtilor;

c) individualizează imobilul printr-un identificator unic;

d) este însotit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;

e) este însotit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului.

(2) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului si al cărtii funciare, precum si a părtii cărtii funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor.

(3) În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale întocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (3) potrivit cărora functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară, ale art. 20 alin. (1) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (1),(2) si (3) relative la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ale art. 24 alin. (1) privind garantarea dreptului la apărare, ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată, ale art. 45 privind libertatea economică si ale art. 57 referitoare la exercitarea cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor constitutionale. Totodată, consideră că textele de lege criticate contravin si dispozitiilor art. 8 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, potrivit cărora orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instantelor judiciare competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constitutie sau prin lege.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în esentă, critica de neconstitutionalitate se referă la o omisiune legislativă, autorii exceptiei fiind nemultumiti de faptul că textele de lege criticate nu cuprind o reglementare care să stabilească categoria persoanelor interesate să solicite oficiului de cadastru notarea în cartea funciară a unei mentiuni si nici nu prevăd competenta registratorului de a efectua un control al legalitătii si temeiniciei actului în baza căruia se dispune înscrierea în cartea funciară.

Or, examinarea criticii de neconstitutionalitate cu un atare obiect excedează competentei Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă „numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Î consecintă, prevederile legale criticate nu pot fi supuse controlului de constitutionalitate sub aspectele invocate, exceptia fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor a prevederilor art. 47 si art. 48 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Roman” - S.A. din Brasov în dosarele nr. 17.495/197/2007, nr. 17.491/197/2007, nr. 17.490/197/2007, nr. 305/197/2008, nr. 17.496/197/2007, nr. 418/197/2008, nr. 17.482/197/2007, nr. 17.486/197/2007, nr. 17.483/197/2007, nr. 17.485/197/2007, nr. 17.501/197/2007, nr. 16.789/197/2007, nr. 16.791/197/2007, nr. 16.785/197/2007, nr. 405/197/2008, nr. 303/197/2008, nr. 16.788/197/2007, nr. 17.492/197/2007, nr. 17.489/197/2007, nr. 419/197/2008, nr. 276/197/2008, nr. 583/197/2008, nr. 17.502/197/2007, nr. 16.784/197/2007 si nr. 17.498/197/2007 ale Tribunalului Brasov - Sectia civilă si de Societatea Comercială „Autocamioane si Autobuze AB” - S.A. din Brasov în Dosarul nr. 17.494/197/2007 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihaela lonescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 337

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, exceptie ridicată de Gheorghe Onofrei si altii în Dosarul nr. 1.219/62/2008 al Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, deoarece Curtea Constitutională nu poate modifica textul de lege.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 7 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.219/62/2008, Curtea de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003, exceptie ridicată de Gheorghe Onofrei si altii în cauza ce are ca obiect judecarea cererii privind drepturi bănesti.

în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 21 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie. Sunt invocate totodată si prevederile art. 23 pct. 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, art. 2 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se arată că textul legal criticat instituie o salarizare discriminatorie între politistii care desfăsoară activităti privind prevenirea si combaterea coruptiei si ceilalti politisti de politie judiciară, prin instituirea în favoarea primei categorii a unui spor de anticoruptie de 30% din salariul de bază. Se apreciază că, în realitate, toti politistii ar trebui să beneficieze de acest spor.

Curtea de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. Se apreciază că


prevederile legale criticate încalcă dispozitiile art. 16 din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale. Se arată că aplicarea prin textul de lege a unui tratament juridic diferentiat în cadrul aceleiasi categorii de persoane reprezentată de politisti, fără ca această diferentă să fie justificată obiectiv si rational, constituie o încălcare a principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 21 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 18 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Textul de lege considerat a fi neconstitutional are următorul continut:

- Art. 21: „(11) Politistii care desfăsoară activităti privind prevenirea si combaterea coruptiei în rândul personalului Ministerului Administratiei si Internelor beneficiază de un spor lunar de 30% din salariul de bază.”

Se sustine că au fost încălcate dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, precum si ale art. 23 pct. 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului privind dreptul la salariu egal pentru muncă egală, art. 2 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice referitor la egalitate si art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Textul de lege criticat prevede acordarea unui spor lunar de 30% din salariul de bază acelor politisti care execută activităti privind prevenirea si combaterea coruptiei.

Referitor la criticile formulate, Curtea constată, conform jurisprudentei sale, că sporurile, adaosurile si alte drepturi salariale suplimentare nu reprezintă drepturi fundamentale. Instituirea si diminuarea acestora, acordarea într-o anumită perioadă de timp, modificarea lor ori încetarea acordării, stabilirea categoriilor de personal salarizat care beneficiază de acestea, ca si a altor conditii si criterii de acordare tin de competenta si de optiunea exclusivă a legiuitorului, cu singura conditie de ordin constitutional ca măsurile dispuse să vizeze deopotrivă toate categoriile de personal care se află într-o situatie identică. Or, este evident că politistii care participă la activităti de prevenire si combatere a coruptiei se află într-o situatie diferită de ofiterii de politie judiciară.

De asemenea, autorii exceptiei sunt nemultumiti pentru că acordarea sporului lunar de 30% s-a dispus numai pentru politistii care desfăsoară activităti privind prevenirea si combaterea coruptiei, iar nu si pentru ceilalti politisti. Prin aceste sustineri autorii exceptiei solicită, în realitate, modificarea textului de lege, ceea ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excedează competentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, exceptie ridicată de Gheorghe Onofrei si altii în Dosarul nr. 1.219/62/2008 al Curtii de Apel Brasov - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum de legătură între A1 si DN 7 (DJ 711 A)”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum de legătură între A1 si DN 7 (DJ 711 A)”, judetul Dâmbovita, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 502.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 7A, Brezoi-Petrosani, km 0+000-86+600, sector km 0+000-62+000”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 7A, Brezoi-Petrosani, km 0+000-86+600, sector km 0+000-62+000”, judetul Vâlcea, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 503.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 29, Suceava-Botosani, km 0+000-km 39+071”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 29, Suceava- Botosani, km 0+000-km 39+071”, judetele Suceava si Botosani, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 504.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950-km 52+350”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950-km 52+350”, judetul Dâmbovita, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 505.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 25, Tecuci-Sendreni, km 0+000-km 68+130”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al aft. 11 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 25, Tecuci-Sendreni, km 0+000-km 68+130”, judetul Galati, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 506.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea art. 28 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar

 

Având în vedere Referatul Directiei planificarea sistemului sanitar si politici salariale nr. IB 3.492/2009, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 28 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) La nivelul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti se asigură permanenta după următorul program:

- între ora de terminare a programului zilnic de activitate si ora de începere a programului din ziua următoare în zilele lucrătoare;

- cu o durată de 24 de ore în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale si în celelalte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucrează.

(2) Permanenta se asigură de personalul de specialitate medico-sanitar din compartimentele aflate în subordinea directorului executiv adjunct sănătate publică si programe, în subordinea directorului executiv adjunct pentru control în sănătate publică si din cadrul laboratoarelor.

(3) În cazul evenimentelor de sănătate publică cu impact asupra stării de sănătate a populatiei, persoana care asigură permanenta la sediul directiei de sănătate publică cheamă în unitate, prin sistemul de chemări de la domiciliu, medici de specialitate.

(4) Pentru medicii în specialităti paraclinice din cadrul compartimentelor aflate în subordinea directorului executiv adjunct sănătate publică si programe, în subordinea directorului executiv adjunct pentru control în sănătate publică si din cadrul laboratoarelor, care în situatii deosebite pot fi chemati la sediul directiei de sănătate publică, se va completa în mod corespunzător fisa postului.

(5) Activitatea prestată la sediul directiei de sănătate publică pentru asigurarea permanentei se compensează cu timp liber corespunzător.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 556.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă

 

Având în vedere prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 28 martie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Următoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distantă:

a) 100 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs;

b) 102 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale», cod 14.13.01.40;

c) 103 «Declaratie privind accizele», cod 14.13.01.03/a;

d) 710 «Declaratie rectificativă», cod 14.13.01.00/r;

e) 101 «Declaratie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04;

f) 300 «Decont de taxă pe valoarea adăugată», cod 14.13.01.02;

g) 301 «Decont special de taxă pe valoarea adăugată», cod 14.13.01.02/s;

h) 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03;

i) 130 «Decont privind impozitul la titeiul din productia internă», cod 14.13.01.05;

j) 200 «Declaratie privind veniturile realizate», cod 14.13.01.13.”

2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Pentru utilizarea serviciului «Depunere declaratii on-line» existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, de către persoanele prevăzute la art. 6, în calitate de reprezentanti legali sau împuterniciti, desemnati de către contribuabili pentru semnarea declaratiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), se vor efectua următoarele operatiuni:

a) înregistrarea persoanei care detine certificat digital calificat, ca utilizator al serviciului «Depunere declaratii on-line», prin transmiterea, în format electronic, a documentului de confirmare a certificatului calificat, existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, semnat digital de către solicitant si confirmat prin semnătura electronică a autoritătii de certificare, în conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaratii on-line»;

b) depunerea formularului 150 «Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat», existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaratii on-line».”

3. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul utilizării serviciului «Depunere declaratii on-line» pentru depunerea declaratiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. j) de către contribuabilii persoane fizice care semnează în nume propriu declaratia, se va efectua operatiunea prevăzută la alin. (1) lit. a).”

4. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) si (42), cu următorul cuprins:

„(41) Persoanele fizice care detin certificat digital calificat si au obtinut dreptul de utilizare a serviciului «Depunere declaratii on-line» în calitate de reprezentanti legali sau împuterniciti, pentru semnarea declaratiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-i), pot utiliza metoda de depunere prin mijloace electronice de transmitere la distantă pentru Declaratia privind veniturile realizate, semnată în nume propriu, fără a mai fi necesară efectuarea operatiunilor prevăzute la alin. (1).

(42) Persoanele fizice care au obtinut dreptul de utilizare a serviciului «Depunere declaratii on-line» pentru Declaratia privind veniturile realizate, în situatia prevăzută la alin. (11), si doresc utilizarea acestui serviciu si pentru formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-i) vor depune formularul 150 «Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat», în conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului «Depunere declaratii on-line».”

5. La articolul 4 alineatul (6), articolul 5 alineatul (4), articolul 7 alineatul (3) si articolul 8 alineatul (3), sintagma „directia generală a finantelor publice judeteană sau, după caz, la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal” se înlocuieste cu sintagma „organul fiscal competent pentru administrarea contribuabilului”.

6. Formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat” din anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.

7. Formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului depunere declaratii on-line” din anexa nr. 4 se modifică si se înlocuieste cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. IV. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si directiile generale ale finantelor publice judetene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 aprilie 2009.

Nr. 847.

 


ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 858/2008)

 

CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 858/2008)

 

CERERE PENTRU REVOCAREA DFEPTULUI DE UTILIZARE

A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARATII ON-LINE

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale AS INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 14 aprilie 2009, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale AS INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială AS INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Timisoara, Str. Pomiculturii nr. 64, ap. 1, camera 3, judetul Timis, nr. de ordine în registrul comertului J35/4135/26.11.2008, cod unic de înregistrare 24796090/26.11.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 307.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.