MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 308/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 308           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 11 mai 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

110. - Lege pentru aderarea României la Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta, semnată în anul 1972 si revizuită în anul 1992

 

Conventie privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta

 

630. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta, semnată în anul 1972 si revizuită în anul 1992

 

150. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. a urior pachete de actiuni

 

756. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. a unor pachete de actiuni

 

151. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

757. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

152. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente.

 

758. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

153. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

759. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 470 din 2 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 424/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            139. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta, semnată în anul 1972 si revizuită în anul 1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - România aderă la Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta, semnată în anul 1972, revizuită în anul 1992 si intrată în vigoare în luna mai 2007.

Art. 2. - Modalitătile concrete de punere în aplicare a Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta vor fi stabilite prin acte normative ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 aprilie 2009.

Nr. 110.

 

CONVENTIE

privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta*)

*) Traducere.

 

- text revizuit prin Conventia din 1992 -

 

Maiestatea Sa Regele belgienilor,

Maiestatea Sa Regina Danemarcei,

Presedintele Republicii Federale Germania,

Presedintele Republicii Elene,

Maiestatea Sa Regele Spaniei,

Presedintele Republicii Franceze,

Presedintele Irlandei,

Presedintele Republicii Italiene,

Alteta Sa Marele Duce de Luxemburg,

Maiestatea Sa Regina Olandei,

Presedintele Republicii Portugheze,

Maiestatea Sa Regina Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord,

considerând că experienta dobândită si perspectivele viitoare necesită o adaptare a structurilor administrative si academice ale Institutului Universitar European,

au decis să revizuiască anumite prevederi ale Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European, în acest scop desemnându-si plenipotentiarii:

Maiestatea Sa Regele belgienilor:

Dl Andre Onkelinx,

ambasador al Regatului Belgiei la Roma;

Maiestatea Sa Regina Danemarcei:

Dna Ellen Hansen,

reprezentantul Guvernului în cadrul Consiliului Superior al Institutului Universitar European;

Presedintele Republicii Federale Germania:

Dl Konrad Seitz,

ambasador al Republicii Federale Germania la Roma;

Presedintele Republicii Elene:

Dl George Contogiorgis,

reprezentantul Guvernului în cadrul Consiliului Superior al Institutului Universitar European;

Maiestatea Sa Regele Spaniei:

Dl Delfin Colome,

director general pentru relatii culturale si stiintifice;

Presedintele Republicii Franceze:

Dl Andre Baeyens,

delegat al directorului general pentru relatii culturale, stiintifice si tehnice;


Presedintele Irlandei:

Dl Sean Noian,

reprezentantul Guvernului în cadrul Consiliului Superior al Institutului Universitar European;

Presedintele Republicii Italiene:

Dl Bruno Bottai,

secretar general al Ministerului Afacerilor Externe;

Alteta Sa Marele Duce de Luxemburg:

Dl Nit Mosar,

ambasador al Marelui Regat de Luxemburg la Roma;

Maiestatea Sa Regina Olandei:

Dl W.L.C.H.M. Van Den Berg,

reprezentantul Guvernului în cadrul Consiliului Superior al Institutului Universitar European;

Presedintele Republicii Portugheze:

Dl Armando Marques Guedes,

reprezentantul Guvernului în cadrul Consiliului Superior al Institutului Universitar European;

Maiestatea Sa Regina Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord:

Dl David Hugh Colvin,

ministru al Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord,

care, după ce au făcut schimb de depline puteri, găsite în bună si cuvenită formă,

au hotărât următoarele:

 

CAPITOLUL I

Principiile care guvernează înfiintarea Institutului

 

ARTICOLUL 1

 

            Prin această conventie, statele membre ale Comunitătilor Europene (denumite în continuare state contractante) înfiintează împreună Institutul Universitar European (denumit în continuare Institutul). Acesta are personalitate juridică.

Sediul Institutului se află în Florenta.

 

ARTICOLUL 2

 

            1. Scopul Institutului este de a contribui, prin activitătile sale în domeniul învătământului superior si cercetării, la dezvoltarea patrimoniului cultural si stiintific al Europei, ca întreg si în fiecare dintre elementele componente. Activitatea sa va acoperi evenimentele importante si institutiile care caracterizează istoria si dezvoltarea Europei. Vor fi luate în considerare si relatiile stabilite cu alte culturi din afara Europei.

            Scopul va fi realizat prin activităti de predare si cercetare la cel mai înalt nivel academic.

            2. Institutul trebuie, de asemenea, să fie un forum pentru schimburi si discutii despre ideile si experientele care fac obiectul domeniilor de studiu si cercetare.

 

ARTICOLUL 3

 

            1. Statele contractante vor lua toate măsurile necesare pentru facilitarea realizării scopului Institutului, cu respectarea libertătii de cercetare si predare.

            2. Statele contractante încurajează extinderea influentei Institutului în lumea stiintifică si academică. Astfel, ele asistă Institutul în stabilirea de parteneriate cu universitătile si institutiile stiintifice nationale si cu organismele europene si internationale care activează în domeniul educatiei, culturii si cercetării.

            3. În acest cadru, Institutul cooperează cu universităti si cu organisme nationale si internationale de învătământ sau de cercetare. Institutul poate încheia acorduri cu statele si organismele internationale.

 

ARTICOLUL 4

 

            Institutul si personalul acestuia beneficiază de acele privilegii si imunităti care sunt necesare pentru realizarea sarcinilor care le revin, în conditiile stipulate în protocolul anexat la această conventie, care face parte integrantă din aceasta.

            Institutul va încheia un acord de sediu cu Guvernul italian, care trebuie aprobat în unanimitate de către Consiliul superior.

 

CAPITOLUL II

Prevederi administrative

 

ARTICOLUL 5

 

Din punct de vedere administrativ, autoritătile Institutului Universitar European sunt:

a) Consiliul superior,

b) presedintele Institutului;

c) Consiliul academic.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Consiliul superior este format din reprezentanti ai guvernelor statelor contractante; fiecare Guvern va avea un vot si va delega 2 reprezentanti în cadrul Consiliului.

Consiliul Superior se reuneste cel putin o dată pe an la Florenta.

2. Presedintia Consiliului superior este detinută pentru un mandat de un an de către un reprezentant al fiecăruia dintre statele contractante, pe rând.

3. Presedintele Institutului, secretarul Institutului si un reprezentant al Comunitătilor Europene iau parte la reuniunile Consiliului superior, dar nu au drept de vot.

4. Consiliul superior este responsabil pentru principalele directii de actiune ale Institutului; conduce activitătile si supervizează dezvoltarea acestuia. Consiliul facilitează relatiile dintre guverne si Institut.

Consiliul superior ia deciziile necesare pentru realizarea sarcinilor care îi revin în conformitate cu paragrafele 5 si 6.

5. În unanimitate, Consiliul superior trebuie:

a) să stabilească regulamentul privind activitatea Institutului si regulamentul financiar prevăzute la art. 26;

b) să adopte procedura de selectie a limbilor de lucru în conformitate cu art. 27;

c) să stabilească regulamentele interne pentru personalul Institutului. Aceste regulamente stipulează procedura de solutionare a disputelor dintre Institut si categoriile de persoane care sunt prevăzute de către regulamente;

d) să creeze posturile permanente pentru profesorii care activează în cadrul Institutului;


e) să invite, pe baza unor conditii pe care le stabileste, persoanele mentionate la art. 9 paragraful 3 care să facă parte din Consiliul academic;

f) să încheie acordul de sediu dintre Institut si Guvernul italian si orice alt instrument prevăzut la art. 3 paragraful 3;

g) să numească primul presedinte si primul secretar ai Institutului;

h) să permită, dacă este necesar, derogări de la art. 8 paragraful 3;

i) să modifice departamentele mentionate la art. 11 sau să creeze noi departamente;

j) să acorde aprobarea prevăzută la art. 33;

k) să ia măsurile necesare prevăzute la art. 34.

6. Prin majoritate calificată, Consiliul superior trebuie să ia decizii, altele decât cele prevăzute la paragraful 5, în special referitoare la:

a) numirea presedintelui si a secretarului Institutului;

b) aprobarea bugetului Institutului si acordarea de puteri presedintelui în ceea ce priveste implementarea bugetului;

c) aprobarea, pe baza propunerii Consiliului academic, a politicii generale de predare;

d) adoptarea propriilor reguli de procedură.

7. În cazul deciziilor care necesită o majoritate calificată, voturile vor avea următoarea pondere:

 

Belgia

5

Danemarca

3

Germania

10

Grecia

5

Spania

8

Franta

10

Irlanda

3

Italia

10

Luxemburg

2

Olanda

5

Austria

4

Portugalia

5

Finlanda

3

Suedia

4

Marea Britanie

10

 

Deciziile sunt adoptate dacă înregistrează minimum 62 de voturi pentru si au aprobarea a cel putin 10 guverne.

8. Abtinerile nu vor împiedica adoptarea de către Consiliul Superior a acelor decizii care necesită unanimitate.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Presedintele conduce Institutul. El realizează sau supraveghează elaborarea actelor si adoptarea deciziilor care decurg din această conventie si ia acele măsuri administrative care nu intră în competenta niciunei alte autorităti a Institutului.

2. Presedintele este responsabil pentru administrarea Institutului si îl reprezintă în fata legii.

Pregăteste proiectul anual de buget si proiectul previziunilor financiare pe o perioadă de 3 ani, înaintându-le Consiliului superior, după consultarea Consiliului academic.

Numeste sefii departamentelor si membrii corpului profesoral nominalizati de Consiliul academic, în conformitate cu art. 9 paragraful 5 lit. d).

Numeste membrii personalului administrativ al Institutului.

3. Presedintele Institutului este ales de către Consiliul superior dintr-o listă de 3 candidati propusi de Consiliul academic.

Mandatul său este de 3 ani si poate fi reînnoit o singură dată.

 

ARTICOLUL 8

 

1. Presedintele Institutului este asistat de un secretar în exercitarea atributiilor organizatorice si administrative.

2. Mandatul său si durata pe care este numit sunt reglementate prin regulamentele stabilite la art. 6 paragraful 5 lit. a).

3. Secretarul si presedintele Institutului nu pot avea aceeasi nationalitate decât dacă acest lucru este aprobat în unanimitate de către Consiliul superior.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Consiliul academic are puteri generale în ceea ce priveste cercetarea si predarea, fără a aduce atingere prevederilor care guvernează celelalte autorităti ale Institutului.

Consiliul academic este prezidat de către presedintele Institutului.

2. Consiliul academic este compus din următorii membri:

a) presedintele Institutului;

b) secretarul Institutului, care ia parte la lucrări, dar nu are drept de vot;

c) sefii departamentelor;

d) o parte sau toti profesorii Institutului;

e) reprezentanti ai celorlalti membri ai corpului profesoral;

f) reprezentanti ai cercetătorilor.

3. Consiliul superior poate, conform conditiilor pe care le stabileste, să invite persoane care au anumite calificări, care sunt cetăteni ai statelor membre si care reprezintă diferite aspecte ale vietii economice, sociale si culturale, să ia parte la activitătile Consiliului academic.

4. Regulile stabilite la art. 6 paragraful 5 stabilesc:

a) numărul de membri ai Consiliului academic care reprezintă categoriile de persoane indicate la paragraful 2 lit. d), e) si f), procedura de numire si durata mandatului acestora;

b) regulile pentru votul majoritar în Consiliul academic.

5. Consiliul academic:

a) elaborează programele de studii si de cercetare;

b) participă la pregătirea proiectului anual de buget si a proiectului estimărilor financiare pe o perioadă de 3 ani;

c) implementează acele măsuri pentru activitătile de cercetare si predare care nu fac obiectul unor atributii ale altor autorităti ale Institutului;

d) se reuneste într-o sesiune restrânsă, la care participă doar membrii corpului profesoral care au cel putin un statut egal cu cel al persoanelor luate în discutie, pentru nominalizarea sefilor de departament, a profesorilor si a altor categorii care să facă parte din corpul profesoral;

e) determină conditiile pentru acordarea diplomelor si a certificatelor la care se face referire la art. 14;

f) întocmeste lista membrilor Comisiei de admitere si ai Comisiei de absolvire;

g) analizează proiectul de raport al activitătilor pregătit de presedintele Institutului si trimis Consiliului superior.

6. Consiliul academic poate, din proprie initiativă, să trimită Consiliului superior propuneri care fac obiectul atributiilor acestuia.

7. Un birou al Consiliului academic, prezidat de către presedintele Institutului, asistat de secretar si compus din presedintele Institutului si sefii de departamente, realizează anumite activităti care îi sunt repartizate de către Consiliul superior. Acest birou elaborează un raport către Consiliul superior asupra modului în care au fost realizate respectivele activităti.


 

CAPITOLUL III

Structura academică

 

            A. Organizarea academică

 

ARTICOLUL 10

 

            Institutul este organizat în departamente, care constituie unitătile de cercetare si predare de bază; acestea, la rândul lor, sunt organizate în seminarii.

 

ARTICOLUL 11

 

1. De la momentul înfiintării, Institutul este format din 4 departamente:

- istorie si civilizatie;

- economie;

- drept;

- stiinte politice si sociale.

După consultarea Consiliului academic, Consiliul superior poate, în unanimitate, să micsoreze numărul departamentelor sau să adauge altele la cele deja existente. Consiliul academic poate face propuneri în acest sens.

2. În limitele fondurilor care îi sunt alocate de la buget si ale programelor adoptate de Consiliul academic, fiecare departament beneficiază de un grad înalt de autonomie în realizarea studiilor si a cercetării, fiindu-i alocat personalul necesar pentru activitătile sale.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Principala activitate de cercetare se realizează în seminarii sau de către echipe de cercetare. Activitatea din cadrul unui seminar poate fi combinată cu cea din alte seminarii în acelasi departament sau în alte departamente.

Organizarea diferitelor seminarii si echipe de cercetare este responsabilitatea sefilor de departament. Activitatea de cercetare se realizează cu colaborarea efectivă a personalului didactic si a cercetătorilor, care elaborează în colaborare metodele si directiile de lucru.

2. Activitatea de cercetare realizată în seminarii sau de către echipe de cercetare trebuie definită în limitele programelor de studiu si de cercetare prevăzute la art. 9 paragraful 5 si trebuie să ia în considerare scopul Institutului.

Subiectele proiectelor de cercetare realizate în fiecare seminar si de către fiecare echipă de cercetare trebuie notificate Consiliului academic de către sefii de departament, după ce au obtinut aprobarea profesorilor si a asistentilor.

3. Institutul poate organiza perioade de practică si colocvii la care să ia parte persoanele care au deja o experientă profesională în disciplinele în care se realizează studiile si cercetarea.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Institutul trebuie să aibă o bibliotecă si un serviciu de documentare, finantate din bugetul anual operational.

2. Republica Italiană întreprinde toate măsurile necesare pentru încheierea tuturor acordurilor necesare pentru a oferi corpului profesoral si cercetătorilor acces la bibliotecile si muzeele din Florenta si, în cazul în care este necesar, în alte orase italiene.

Procedura pentru aplicarea acestei prevederi va fi mentionată în acordul de sediu.

 

ARTICOLUL 14

 

1. Institutul are dreptul, pentru disciplinele în care se realizează studiile si activitătile de cercetare ale acestuia, de a acorda titlul de doctor al Institutului Universitar European cercetătorilor care au încheiat cel putin 2 ani de cercetare în cadrul Institutului si au trimis o lucrare originală de cercetare, de cea mai înaltă calitate, aprobată de Institut si care trebuie publicată în conformitate cu prevederile paragrafului 3.

2. Institutul are dreptul să elibereze cercetătorilor certificate de participare.

3. Conditiile pentru acordarea diplomei si eliberarea certificatului de participare prevăzute de acest articol vor fi reglementate de Consiliul academic; aceste conditii fac obiectul aprobării de către Consiliul superior.

 

B. Corpul profesoral si cercetătorii

 

ARTICOLUL 15

 

1. Corpul profesoral este constituit din sefii departamentelor, profesori, asistenti si alte categorii de personal didactic.

2. Membrii corpului profesoral sunt alesi dintre cetătenii statelor contractante ale căror calificări sunt în măsură să asigure realizarea activitătilor Institutului la un standard înalt. Institutul poate face apel si la serviciile cetătenilor altor state.

3. Statele contractante, în măsura în care pot realiza acest lucru, trebuie să ia toate măsurile necesare pentru facilitarea mobilitătii persoanelor angajate ca membri ai corpului profesoral al Institutului.

 

ARTICOLUL 16

 

1. Pentru scopul acestei conventii, cercetătorii din cadrul Institutului sunt studenti sau doctoranzi care au obtinut de la o universitate natională calificările necesare pentru a desfăsura sau a continua activitatea de cercetare si care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 27 paragraful 3, fiind admisi la Institut.

2. Admiterea la Institut este deschisă cetătenilor statelor contractante.

Cetătenii altor state pot fi admisi cu respectarea limitelor si conditiilor prevăzute de regulamentele adoptate de Consiliul superior, după consultarea Consiliului academic.

3. Admiterea la Institut este acordată de Comisia de admitere, în conformitate cu prevederile acestei conventii si cu regulamentele adoptate de Consiliul superior. Comisia de admitere trebuie să ia în considerare calificările candidatilor si, pe cât posibil, locul de origine al acestora.

Autoritătile competente din statele contractante vor asista Institutul în administrarea procedurii de admitere.

 

ARTICOLUL 17

 

1. Fiecare dintre statele contractante trebuie, în limita fondurilor disponibile, să încurajeze acordarea de burse propriilor cetăteni admisi la Institut care fac dovada că au nevoie de bursă si trebuie, în cazul în care este necesar, să ia toate măsurile pentru adaptarea prevederilor de acordare a burselor.

2. Regulamentul financiar poate prevedea crearea unui fond special pentru acordarea anumitor burse. Acest fond, în mod special, poate fi creat din contributii private.

3. Prevederile anterioare nu trebuie să limiteze cercetătorii Institutului să primească burse acordate de Comunitătile Europene, destinate persoanelor care desfăsoară activitate de cercetare legată de constructia europeană.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi financiare

 

ARTICOLUL 18

 

1. Trebuie să existe un buget operational pentru fiecare an financiar.

2. Toate veniturile si cheltuielile Institutului trebuie incluse în estimările întocmite pentru fiecare an financiar si trebuie reflectate în buget.

Trebuie să existe un echilibru între veniturile si cheltuielile din buget.


Regulamentele financiare trebuie să mentioneze veniturile Institutului.

3. Anul financiar se desfăsoară între 1 ianuarie si 31 decembrie.

4. Veniturile si cheltuielile trebuie exprimate în lire italiene.

 

ARTICOLUL 19

 

            1. Contributiile financiare ale statelor contractante pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul Institutului sunt determinate pe următoarea scală:

 

Belgia

5,11%

Danemarca

2,09%

Germania

17,89%

Grecia

1,51%

Spania

6,41%

Franta

17,89%

Irlanda

0,53%

Italia

17,89%

Luxemburg

0,16%

Olanda

5,11%

Austria

2,73%

Portugalia

0,76%

Finlanda

1,23%

Suedia

2,80%

Marea Britanie

17,89%

 

            2. De la 1 ianuarie 1978, finantarea trebuie făcută pe o bază care este determinată în cadrul unui studiu initiat la 1 ianuarie 1977, în lumina evolutiei la nivelul Comunitătilor Europene si a alternativei finantării de către Comunitate.

 

ARTICOLUL 20

 

1. Cheltuielile prevăzute în buget trebuie autorizate pentru un an financiar, cu exceptia cazurilor în care există alte prevederi în regulamentele întocmite în conformitate cu art. 26.

2. În conformitate cu conditiile prevăzute la art. 26, orice sume, altele decât cheltuielile de personal, care nu sunt cheltuite la sfârsitul anului financiar pot fi reportate numai pentru următorul an financiar.

3. Sumele vor fi clasificate în diferite capitole grupând linii de cheltuieli, în conformitate cu scopul sau natura acestora, si subîmpărtite, în cazul în care este necesar, în conformitate cu prevederile financiare.

 

ARTICOLUL 21

 

1. Presedintele implementează bugetul în conformitate cu regulamentul financiar si în limita sumelor care au fost acordate. El trebuie să raporteze Consiliului superior din punctul de vedere al managementului financiar.

2. Regulamentul financiar poate contine prevederi referitoare la transferul sumelor între capitole.

 

ARTICOLUL 22

 

În cazul în care la începutul anului financiar bugetul nu a fost încă votat, poate fi cheltuită lunar o sumă echivalentă cu a 12-a parte din bugetul precedentului an financiar, pentru oricare dintre capitolele bugetare, în conformitate cu regulamentul financiar; această prevedere nu poate să pună însă la dispozitia Institutului o sumă mai mare cu a 12-a parte decât cea prevăzută în bugetul care se află în curs de pregătire.

Cu respectarea conditiilor paragrafului precedent, Consiliul superior, pe baza majoritătii calificate, poate autoriza o cheltuială reprezentând a 12-a parte.

Statele contractante trebuie să plătească în fiecare lună, în conformitate cu scala prevăzută pentru anul financiar anterior, sumele necesare pentru a asigura aplicarea acestui articol.

 

ARTICOLUL 23

 

1. Consiliul superior numeste 2 auditori de nationalităti diferite pe o perioadă de 3 ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit.

Scopul auditului, care trebuie să fie făcut pe baza registrelor contabile si, dacă este necesar, să fie efectuat pe loc, este de a stabili că toate veniturile au fost încasate, că toate cheltuielile suportate sunt legale si că managementul financiar a fost efectuat în mod corespunzător.

Auditorii trebuie să trimită anual un raport Consiliului superior.

Presedintele trebuie să ofere toate informatiile cerute de auditori si să le ofere asistentă în realizarea activitătii lor.

2. Regulamentul financiar trebuie să stabilească termenii pe baza cărora presedintele are dreptul de implementare a bugetului.

 

ARTICOLUL 24

 

1. Presedintele elaborează proiectul estimărilor financiare pentru o perioadă de 3 ani si, după consultarea Consiliului academic, îl transmite Consiliului superior pentru analiză si aprobare.

2. Procedura de implementare a paragrafului 1 trebuie prevăzută în regulamentul financiar.

 

ARTICOLUL 25

 

1. Republica Italiană oferă în mod gratuit terenul si clădirile din Florenta necesare pentru desfăsurarea activitătilor Institutului si va asigura întretinerea acestora.

Republica Italiană, în aceleasi conditii, pune la dispozitia corpului profesoral, a cercetătorilor si a personalului administrativ ai Institutului un restaurant echipat corespunzător si un centru social aflate pe domeniul Institutului.

2. Procedura de implementare a paragrafului 1 este prevăzută în acordul de sediu.

 

ARTICOLUL 26

 

1. Consiliul superior, actionând în unanimitate, pe baza propunerii presedintelui Institutului sau a unuia dintre membrii Consiliului superior, adoptă regulamentul financiar, specificând în particular:

a) procedura pentru întocmirea si implementarea bugetului si pentru auditarea registrelor contabile;

b) procedura de elaborare a estimărilor financiare pentru o perioadă de 3 ani;

c) metodele si procedurile de plată si alocare a contributiilor statelor membre;

d) regulamentele si procedura referitoare la responsabilitătile ofiterilor de autorizare si ale ofiterilor contabili.

2. Regulamentele financiare mentionate la paragraful 1 pot prevedea si formarea unui comitet bugetar si financiar compus din reprezentanti ai statelor contractante, responsabil pentru pregătirea deliberărilor din Consiliul superior pe probleme bugetare si financiare.

 

CAPITOLUL V

Alte prevederi

 

ARTICOLUL 27

 

1. Limbile oficiale ale Institutului sunt daneza, olandeza, engleza, finlandeza, franceza, germana, greaca, italiana, portugheza, spaniola si suedeza.

2. Pentru fiecare activitate academică sunt selectate două limbi dintre cele enumerate la paragraful 1, luându-se în considerare cunostintele lingvistice si preferintele corpului profesoral si ale cercetătorilor.


Procedura de selectare a acestor limbi va fi stabilită în unanimitate de Consiliul superior.

3. Corpul profesoral si cercetătorii trebuie să aibă un nivel corespunzător de cunoastere a două dintre limbile enumerate în paragraful 1.

Consiliul academic poate permite exceptii pentru specialistii care desfăsoară anumite activităti în cadrul Institutului.

 

ARTICOLUL 28

 

În fiecare dintre statele contractante Institutului trebuie să i se acorde deplinătatea drepturilor pe care le au persoanele juridice conform legislatiei nationale; în special, Institutul va putea să dobândească bunuri mobile sau imobile, să încheie contracte si să ia parte la actiuni în instantă. În acest scop, Institutul va fi reprezentat de către presedinte.

 

ARTICOLUL 29

 

            Orice dispută între statele contractante sau între unul ori mai multe state contractante si Institut referitoare la aplicarea sau interpretarea acestei conventii, care nu poate fi solutionată de către Consiliul superior, va fi supusă procedurii de arbitraj.

            În acest caz, presedintele Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene determină organismul de arbitraj numit să solutioneze disputa.

Statele contractante vor duce la îndeplinire deciziile organismului de arbitraj.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi tranzitorii si finale

 

ARTICOLUL 30

 

1. Consiliul superior se va reuni imediat după intrarea în vigoare a acestei conventii.

2. Consiliul superior va încheia acordul de sediu si va organiza celelalte autorităti prevăzute de această conventie.

3. Primii 8 membri ai corpului profesoral al Institutului sunt alesi printr-o decizie în unanimitate a unui comitet academic provizoriu, compus din câte 2 reprezentanti ai fiecărui stat contractant, dintre care cel putin unul trebuie să fie profesor universitar.

La numirea presedintelui, a secretarului si a celor 8 membri ai corpului profesoral, măsurile adoptate de Consiliul academic constituie decizii valabile.

 

ARTICOLUL 31

 

            Primul presedinte si primul secretar al Institutului sunt numiti în unanimitate de către Consiliul superior.

 

ARTICOLUL 32

 

            1. Orice stat membru al Comunitătilor Europene, în afara statelor contractante, poate adera la această conventie prin depozitarea unui instrument de aderare la Guvernul italian.

            2. Aderarea intră în vigoare la data la care Consiliul superior, în unanimitate si în acord cu statul care aderă, a convenit asupra modificărilor care vor fi aduse prevederilor acestei conventii, în special art. 6 paragraful 7 si art. 19 paragraful 1.

 

ARTICOLUL 33

 

            Guvernul oricărui stat contractant, presedintele Institutului si Consiliul academic pot trimite Consiliului superior propuneri pentru revizuirea acestei conventii. În cazul în care Consiliul superior aprobă în unanimitate organizarea unei conferinte a reprezentantilor statelor contractante, această conferintă va fi organizată de către guvernul care detine presedintia Consiliului superior.

 

ARTICOLUL 34

 

            În cazul în care este necesară realizarea unei actiuni de către una dintre autoritătile Institutului pentru atingerea unuia dintre obiectivele stabilite de către această conventie, iar această conventie nu conferă puterile necesare, Consiliul superior, în unanimitate, trebuie să ia măsurile necesare.

 

ARTICOLUL 35

 

1. Această conventie se aplică teritoriilor europene ale statelor contractante, insulelor Azore, Madeira si Canare, Ceuta si Mellila, teritoriilor si departamentelor franceze de peste mări.

2. Prin exceptie de la paragraful 1, această conventie nu se aplică teritoriilor suverane din Cipru ale Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord; de asemenea, nu se aplică Insulei Man si Insulei Channel, decât în cazul în care Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord declară în momentul aderării la această conventie sau ulterior că această conventie se aplică unuia sau mai multor astfel de teritorii.

3. Prin exceptie de la paragraful 1, această conventie nu se aplică Insulelor Feroe. Guvernul Regatului Danemarcei poate notifica printr-o declaratie, până cel târziu la data de 31 decembrie 1975, depozitată la Guvernul Republicii Italiene, care trebuie să trimită o copie certificată fiecăruia dintre statele contractante, faptul că această conventie se aplică si respectivelor insule.

4. Oricare dintre statele contractante, la momentul semnării, acceptării, aprobării sau ratificării acestei conventii, în momentul în care aderă la ea sau ulterior, poate declara, prin notificarea Guvernului Republicii Italiene, că această conventie se aplică unuia sau mai multora dintre teritoriile din afara Europei, pentru care este responsabil în domeniul relatiilor internationale si care sunt specificate în această declaratie.

 

ARTICOLUL 36

 

Această conventie trebuie trimisă pentru acceptare, aprobare sau ratificare de către statele contractante, în conformitate cu procedurile constitutionale nationale.

Această conventie intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează după primirea de către Guvernul italian a ultimei notificări privind încheierea acestor formalităti.

 

ARTICOLUL 37

 

Guvernul italian notifică statele contractante în ceea ce priveste:

a) fiecare semnătură;

b) depozitarea fiecărui instrument de acceptare, aprobare, ratificare sau aderare ori a oricărei declaratii prevăzute la art. 35 paragraful 2;

c) intrarea în vigoare a acestei conventii;

d) orice amendament adus acestei conventii, în conformitate cu art. 33.

 

ARTICOLUL 38

 

Această conventie, elaborată în limbile olandeză, franceză, germană si italiană, toate cele 4 texte fiind autentice, va fi depozitată în arhivele Guvernului italian, care va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante.

Textele în limbile engleză, daneză si irlandeză ale acestei conventii, care apar în anexa la decizia Consiliului superior, prin care se specifică amendamentele considerate necesare pentru aderarea Regatului Danemarcei, Irlandei si Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, sunt autentice în conditiile stabilite în textele originale mai sus mentionate, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante.


Textul în limba greacă al acestei conventii, care apare în anexa la decizia Consiliului superior, prin care se specifică amendamentele considerate necesare pentru aderarea Republicii Elene, este autentic, în acelasi fel ca si textele mentionate în subparagrafele de mai sus, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante.

Textul în limba spaniolă al acestei conventii, care apare în anexa la decizia Consiliului superior, prin care se specifică amendamentele considerate necesare pentru aderarea Regatului Spaniei, este autentic, în acelasi fel ca si textele mentionate în subparagrafele de mai sus, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante.

Textul în limba portugheză al acestei conventii, care apare în anexa la Decizia Consiliului superior nr. 4/89 din 7 decembrie 1989, care amendează Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European ca urmare a aderării Republicii Portugheze, este autentic, în acelasi fel ca si textele mentionate în subparagrafele anterioare, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante.

Textele în limbile finlandeză si suedeză ale acestei conventii, care apar în anexa la Decizia Consiliului superior nr. 1/97 din 19 iunie 1997, care amendează Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European ca urmare a aderării Republicii Finlandeze si Regatului Suediei, sunt autentice, în acelasi fel ca si textele mentionate în subparagrafele anterioare, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante.

 

PROTOCOL

asupra privilegiilor si imunitătilor Institutului Universitar European

 

            Statele care sunt parte la Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European, semnată la Florenta la 19 aprilie 1972 (Conventia),

dorind să definească privilegiile si imunitătile necesare pentru asigurarea functionării în bune conditii a Institutului, au fost de acord asupra următoarelor prevederi:

 

CAPITOLUL I

Principiile care guvernează Institutul

 

ARTICOLUL 1

 

Institutul Universitar European (denumit în continuare Institutul) beneficiază de imunitate în exercitarea activitătilor sale oficiale, cu exceptia următoarelor cazuri:

a) cu privire la o actiune civilă introdusă de o tertă parte pentru daune produse de un accident cauzat de un autovehicul apartinând Institutului ori fiind condus în numele acestuia sau cu privire la încălcarea legislatiei rutiere de către un astfel de autovehicul;

b) cu privire la ducerea la îndeplinire a unei decizii de arbitraj sau judecătoresti, conform prevederilor Conventiei sau ale acestui protocol;

c) atunci când Consiliul superior, în unanimitate, a ridicat imunitatea pentru un anumit caz.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Spatiile si clădirile Institutului sunt inviolabile. Această prevedere nu poate împiedica implementarea măsurilor luate conform art. 19 sau autorizate în unanimitate de către Consiliul superior.

2. Institutul nu va permite ca spatiile si clădirile sale să fie folosite ca refugiu de către o persoană care a comis o infractiune si a fost prinsă în flagrant delict sau pentru care a fost emis un mandat de arestare ori care a fost condamnată sau face obiectul unui ordin de deportare.

3. Arhivele Institutului sunt inviolabile.

 

ARTICOLUL 3

 

            În afara exceptiilor prevăzute la art. 1 lit. a), b) si c), proprietătile si bunurile Institutului sunt imune în fata oricărei forme de ordin administrativ sau ordin judecătoresc provizoriu pentru rechizitie, confiscare, expropriere sau sechestru.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Cu respectarea prevederilor nationale pentru conservarea patrimoniului artistic si cultural al statelor contractante, bunurile importate sau exportate de către Institut si destinate strict exercitării activitătilor oficiale sunt exceptate de la plata taxelor si nu li se impune nicio restrictie aplicabilă importurilor sau exporturilor.

2. Circulatia publicatiilor sau a altor materiale informative trimise de sau către Institut nu va fi restrictionată în niciun fel.

3. Pentru comunicările oficiale si transmiterea documentelor sale, Institutul beneficiază pe teritoriul statelor contractante de tratamentul acordat de către respectivul stat organizatiilor internationale. Corespondenta oficială si alte comunicări oficiale ale Institutului nu pot fi supuse cenzurii.

 

ARTICOLUL 5

 

1. În vederea îndeplinirii activitătilor sale oficiale, Institutul, bunurile, veniturile si celelalte proprietăti sunt exceptate de la plata oricărei taxe directe.

2. Când Institutul face achizitii substantiale care sunt strict necesare pentru exercitarea activitătilor sale oficiale si al căror pret include taxe indirecte sau taxe de vânzare, statele contractante vor lua toate măsurile necesare, în situatiile când este posibil, pentru remiterea sau returnarea respectivelor taxe.

3. Nu se vor acorda exceptări de la plata taxelor si datoriilor plătite pentru servicii de utilitate publică.

 

ARTICOLUL 6

 

            Institutul poate primi si detine orice tip de fonduri, sume de bani, în numerar sau titluri, în conformitate cu prevederile nationale referitoare la controalele de schimb, putând dispune de acestea în mod liber în vederea exercitării activitătilor oficiale, si poate detine conturi bancare în orice monedă, cu conditia respectării obligatiilor care îi revin.


 

CAPITOLUL II

Dispozitii referitoare la reprezentantii statelor contractante, presedintele, secretarul, corpul profesoral si alte persoane care au legătură cu Institutul

 

ARTICOLUL 7

 

Reprezentantii statelor contractante si consilierii acestora care iau parte la reuniunile Consiliului superior al Institutului au următoarele privilegii, imunităti si facilităti pe durata efectuării îndatoririlor si în cursul deplasării către si de la locul reuniunii:

a) imunitate de arest sau detentie, bagajele acestora neputând fi retinute decât în cazul în care este comisă o infractiune;

b) imunitate la procesele juridice, chiar si după terminarea misiunii, referitoare la actiunile întreprinse în calitate oficială si în limitele functiilor lor, inclusiv cuvintele spuse sau scrise;

c) inviolabilitatea hârtiilor si a documentelor oficiale;

d) toate facilitătile administrativ-vamale, în special cele referitoare la călătorie si sedere.

Acest articol este aplicabil si reprezentantilor Comunitătilor Europene care iau parte la reuniunile Consiliului superior.

 

ARTICOLUL 8

 

            Statele contractante trebuie să ia toate măsurile necesare în măsura puterilor pe care le au, în strânsă cooperare cu Institutul, pentru a asigura toate facilitătile administrative necesare, în special cele referitoare la călătorie, sedere si schimb valutar, persoanelor care lucrează în cadrul Institutului, în special cele la care se face referire la art. 9 paragraful 3 din Conventie.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Presedintele, secretarul si, în conditiile art. 13, corpul profesoral si celelalte categorii de personal ale Institutului beneficiază:

a) de imunitate la procesele juridice, chiar si după terminarea serviciului în cadrul Institutului, referitoare la actiunile întreprinse în calitate oficială si în limitele functiilor lor, inclusiv cuvintele spuse sau scrise; această imunitate nu este aplicabilă în cazul încălcării legislatiei rutiere de către aceste persoane si nici în cazul daunelor provocate de un autovehicul condus sau apartinând acestor persoane;

b) de dispensă, împreună cu membrii familiei care formează gospodăria, de la restrictiile sau formalitătile de imigrare pentru înregistrarea ca străini, în acelasi mod în care aceasta este acordată personalului organizatiilor internationale;

c) de aceleasi privilegii acordate personalului organizatiilor internationale, în ceea ce priveste moneda sau regulile de schimb;

d) de dreptul de a importa fără taxe mobila, un autovehicul si alte bunuri pentru uzul personal în momentul preluării postului în respectivul stat pentru o perioadă de un an sau mai mult si au dreptul de a reexporta fără taxe mobila, bunurile personale si autovehiculul pentru uzul personal la terminarea perioadei de lucru în respectivul stat, cu respectarea conditiilor si restrictiilor impuse de legislatia natională în care este exercitat acest drept.

2. Statele contractante trebuie să ia toate măsurile necesare, în strânsă cooperarea cu Institutul, pentru a facilita intrarea, sederea si plecarea persoanelor care au dreptul să beneficieze de prevederile acestui articol.

 

ARTICOLUL 10

 

            Statele contractante trebuie să ia toate măsurile necesare, în strânsă cooperare cu Institutul, pentru a facilita intrarea, sederea si plecarea cercetătorilor.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Schema beneficiilor de securitate socială pentru presedinte, secretar, corpul profesoral, celelalte categorii de personal si cercetători sunt stabilite în regulamentul de serviciu si în celelalte regulamente.

Dacă nu sunt stabilite prevederi pentru astfel de beneficii, persoanele la care se face referire în subparagrafele anterioare pot opta pentru scheme prevăzute de legislatia statului în care îsi are sediul Institutul sau prevăzute de legislatia statului contractant unde si-au desfăsurat ultima oară activitatea sau de cea a statului contractant ai cărui cetăteni sunt.

Această optiune poate fi exercitată o singură dată si va intra în vigoare la data angajării la Institut.

2. Membrii corpului profesoral si cercetătorii care sunt cetăteni ai altor state decât cele contractante vor fi acoperiti de prevederile corespunzătoare din regulamentul de serviciu sau alte regulamente.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Presedintele, secretarul, corpul profesoral si celelalte categorii de personal sunt răspunzători pentru plata taxelor derivate din drepturile salariale, veniturilor si profiturilor de la Institut, în conformitate cu conditiile si procedurile stabilite de Consiliul superior, timp de un an de la intrarea în vigoare a acestei conventii. De la data la care se aplică această taxă, salariile si celelalte venituri sunt exceptate de la plata taxelor nationale; statele contractante trebuie să ia însă în calcul aceste salarii si venituri cu scopul de a stabili nivelul de taxare aplicat venitului din alte surse.

2. Prevederile paragrafului 1 nu se aplică pensiilor si anuitătilor plătite de către Institut fostilor presedinti si secretari sau fostilor membri ai corpului profesoral ori altor categorii de personal.

3. În aplicarea taxelor pe venit, taxei de solidaritate si a taxei de succesiune si în aplicarea conventiilor asupra evitării dublei taxări încheiate între statele contractante, presedintele, secretarul, corpul profesoral si celelalte categorii de personal al Institutului care, numai în vederea realizării îndatoririlor care le revin în serviciul Institutului, îsi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat contractant, altul decât tara lor de domiciliu, în scopul legat de plata impozitelor, în momentul preluării postului la Institut, se consideră atât în tara de resedintă din acel moment, cât si în tara de domiciliu în scopul legat de plata impozitelor, că si-au mentinut domiciliul în aceasta din urmă, în cazul în care este un stat contractant. Această prevedere se aplică si sotului/sotiei, cu exceptia cazului în care este angajat/ă într-o activitate lucrativă, si copiilor aflati în întretinerea persoanelor la care se face referire în acest articol.

 

ARTICOLUL 13

 

            Consiliul superior va determina, în unanimitate, categoriile de persoane din rândul personalului cărora li se aplică (în parte sau în întregime) prevederile art. 9, 10, 11 si 12.

 

CAPITOLUL III

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 14

 

1. Privilegiile, imunitătile si facilitătile prevăzute de acest protocol sunt acordate exclusiv pentru scopul statelor contractante sau al Institutului si nu pentru avantajele personale ale beneficiarilor.

2. Autoritătile competente nu au numai dreptul, dar si obligatia de a ridica imunitatea, atunci când aceasta împiedică cursul justitiei si când este posibil să se ridice imunitatea fără să pericliteze scopurile pentru care a fost acordată.


3. Autoritătile competente la care se face referire în paragraful 2 sunt:

- statele contractante, pentru reprezentantii lor la reuniunile Consiliului superior al Institutului;

- institutiile Comunitătilor Europene, pentru reprezentantii Comunitătilor Europene care iau parte la reuniunile Consiliului superior al Institutului;

- Consiliul superior al Institutului, pentru presedinte si secretar;

- presedintele Institutului, pentru membrii corpului profesoral si alte categorii de personal ale Institutului.

 

ARTICOLUL 15

 

            Acest protocol nu împiedică în niciun fel dreptul statelor contractante de a lua toate măsurile preventive necesare în interesul securitătii nationale.

 

ARTICOLUL 16

 

            Niciunul dintre statele contractante nu este obligat să acorde privilegiile si imunitătile la care se face referire la art. 7, art. 9 lit. c) si d) si la art. 10 propriilor cetăteni sau rezidentilor permanenti.

 

ARTICOLUL 17

 

            Pentru scopul acestui protocol, activitătile oficiale ale Institutului includ functionarea sa administrativă si activitătile de cercetare si predare pentru realizarea obiectivelor stabilite de Conventie.

 

ARTICOLUL 18

 

            Fără a încălca prevederile art. 9 paragraful 1, nu va fi acordată nicio scutire pentru bunurile destinate uzului propriu al

personalului Institutului. Bunurile importate sau achizitionate pe baza prevederilor acestui protocol nu pot fi vândute, cedate sau închiriate, cu exceptia cazurilor prevăzute de guvernele statelor care acordă scutirile.

 

ARTICOLUL 19

 

1. Prevederile acestui protocol vor fi aplicate în spiritul strânsei cooperări de către presedintele Institutului si autoritătile competente ale statelor contractante, pentru a facilita, respectând în acelasi timp independenta Institutului, buna administrare a chestiunilor juridice, aplicarea regulamentelor privind legislatia socială, de sigurantă sau sănătate publică si a preveni orice abuz de privilegii, imunităti si facilităti oferite de acest protocol. Procedura pentru cooperarea mentionată în acest paragraf poate fi specificată în acordurile suplimentare la care se face referire la art. 20.

2. Numele, pozitia si adresele persoanelor care beneficiază de prevederile art. 9, 10, 11 si 12 si aspectele legate de organizare trebuie comunicate la anumite intervale de timp guvernelor statelor contractante.

 

ARTICOLUL 20

 

            Pot fi încheiate acorduri suplimentare între Institut si unul sau mai multe state contractante în scopul implementării si aplicării acestui protocol. Consiliul superior, în unanimitate, ia deciziile necesare aplicării acestui articol.

 

ARTICOLUL 21

 

            Prevederile art. 29 din Conventie se aplică în cazul disputelor referitoare la acest protocol.

 

ACTUL FINAL

 

Plenipotentiarii înaltelor părti contractante,

reuniti la Florenta la data de 19 aprilie 1972 pentru semnarea Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European,

au adoptat următoarele texte:

- Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European;

- Protocolul asupra privilegiilor si imunitătilor Institutului Universitar European. La momentul semnării acestor texte, plenipotentiarii:

- au adoptat declaratiile din anexa nr. I si;

- au luat notă de declaratiile Guvernului Republicii Federale Germania din anexa nr. II.

 

ANEXA Nr. I

 

            I. Declaratii referitoare la anumite prevederi ale Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European (Conventia)

 

Articolul 6

Paragraful 1

a) Regulile de procedură ale Consiliului superior vor determina conditiile în care reprezentantii guvernelor pot solicita asistentă din partea expertilor.

b) Regulile de procedură prevăd reunirea Consiliului superior de câte ori este necesar si în alte locuri de pe teritoriile statelor contractante în afară de Florenta.

c) Consiliul superior va lua măsurile necesare privind publicatiile oficiale; în acest scop poate folosi serviciile Biroului pentru publicatiile oficiale ale Comunitătilor Europene.

Paragraful 5 lit. c)

Prevederile art. 6 paragraful 5 nu împiedică Consiliul superior să desemneze Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene, după consultarea presedintelui Curtii, ca organism de solutionare a disputelor dintre Institutul Universitar European (Institutul) si personalul acestuia.

Articolul 10

Desfăsurarea activitătii de cercetare în cadrul unui anumit departament înseamnă doar faptul că respectivul departament este primordial pentru cercetare. Acest lucru nu exclude solicitarea serviciilor altor departamente, asigurându-se astfel că toate activitătile stiintifice au caracterul interdisciplinar necesar.

Articolul 12

a) Seminariile si echipele de cercetare sunt constituite atât timp cât este necesar pentru studierea subiectului ales sau pentru finalizarea unui anumit proiect de cercetare.

b) Referitor la metodele de lucru, predarea în cadrul Institutului trebuie să se axeze în principal pe participarea la activitatea de cercetare. Timpul alocat unei astfel de cercetări poate varia, însă pentru obtinerea unei diplome sunt necesari cel putin 2 ani de activitate si predarea unei lucrări originale de cercetare, conform conditiilor prevăzute în art. 14 din Conventie.

Articolul 14

a) Diplomele la care se face referire la art. 14 paragraful 1 pot fi, de exemplu:

- „Doctor în drept al Institutului Universitar European din Florenta”;


- „Doctor în stiinte politice al Institutului Universitar European din Florenta”.

b) Chestiunea statutului comparativ al doctoratului din cadrul Institutului va fi studiată cât mai curând posibil; Consiliul superior poate, în cazul în care este necesar, să facă recomandări guvernelor statelor contractante asupra acestei chestiuni.

c) Scopul publicării unei lucrări de cercetare este acela de a o pune la dispozitia tuturor celor interesati. Prevederile adoptate pentru implementarea art. 14 paragraful 3 vor stipula faptul că publicarea se poate face nu numai într-o revistă, carte sau brosură, dar si în alte forme disponibile (de exemplu, microfilm).

Articolul 15

Paragraful 1

Numirea profesorilor Institutului cu contract permanent se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii.

Paragraful 3

Acesta se referă în principal la păstrarea drepturilor câstigate în baza dispozitiilor nationale si, acolo unde este cazul, la câstigarea acestor drepturi, precum si la posibilitatea revenirii la o institutie din tara de origine, în special în cazurile în care sederea la Institut este pe o perioadă scurtă.

Articolul 16

Paragraful 1

Luând în considerare nivelul academic si cerintele de organizare a activitătii, numărul cercetătorilor va fi, cel putin la început, cuprins între 250 si 600.

Paragraful 3

a) Prevederile referitoare la admiterea studentilor si a cercetătorilor trebuie să stipuleze nivelul de studii pe care acestia să îl fi obtinut deja si atestatul de cunoastere a limbilor oficiale ale Institutului care le sunt necesare.

b) Formularea „să ia în considerare [...], pe cât posibil, locul de origine al acestora” trebuie interpretată în sensul în care calificările academice reprezintă principalul criteriu pe care Comisia de admitere îl ia în considerare, în acelasi timp trebuind să mentină o reprezentare egală a diferitelor nationalităti în rândul cercetătorilor.

Articolul 17

Este recomandabil ca reprezentantii statelor contractante în Consiliul superior să se consulte pentru ca nivelul granturilor si procedurile de acordare să fie comparabile în toate statele.

Articolul 25

a) Costul pentru echiparea clădirilor nou-construite sau extinse care sunt puse la dispozitia Institutului de către Guvernul italian trebuie să fie suportate de acest guvern.

b) Mobila si echipamentul necesar activitătii de predare reprezintă un tip de investitie care poate să nu fie inclusă în liniile bugetare curente, fiind legate de functionarea Institutului; de obicei există prevederi pentru introducerea unor astfel de linii bugetare în bugetul anual.

Cheltuielile pentru echipamentul suplimentar vor fi incluse în bugetul Institutului si vor fi finantate conform regulamentelor obisnuite pentru finantarea cheltuielilor Institutului.

Articolul 26

Regulamentele financiare vor stipula faptul că în cazul în care statele contractante plătesc contributiile în moneda natională:

- sumele rămase disponibile vor fi depozitate de către trezoreriile statelor contractante sau de către organismele desemnate de către aceste state;

- pe durata depozitului, fondurile vor avea valoarea corespunzătoare paritătii din ziua deschiderii depozitului, moneda de referintă fiind cea în care este exprimat bugetul Institutului.

Articolul 29

Paragraful al doilea

Articolul 29 din Conventie nu exclude desemnarea Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene ca organism de arbitraj de către presedintele acestei curti.

Articolul 30

Un comitet pregătitor format din reprezentanti ai guvernelor statelor contractante si un reprezentant al Comisiei Europene (fără drept de vot) se va reuni după semnarea Conventiei. Acesta va întreprinde activitătile necesare de pregătire, în special elaborarea proiectului pentru acordul de sediu, astfel încât Institutul să poată fi înfiintat cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a Conventiei.

 

II. Alte declaratii

A. Finantarea si structura Institutului

a) Presedintele primeste salariul si sporurile unui profesor plus un spor administrativ (aproximativ 20% din salariu) pe durata mandatului său.

b) Salariul secretarului trebuie să fie mai mic decât cel al presedintelui si poate fi echivalent cu salariul unui profesor.

c) Cercetările realizate de către Institut trebuie publicate, iar după al doilea sau al treilea an de functionare trebuie să existe o linie bugetară specială în acest sens.

B. Cazarea cercetătorilor

Guvernul Republicii Italiene oferă cazare cercetătorilor, percepând o chirie rezonabilă.

Orice măsuri luate în acest sens nu pot fi finantate din bugetul Institutului.

C. Posibila aderare a statelor care nu sunt membre ale Comunitătilor Europene

După o perioadă de 4 ani de la intrarea în vigoare a Conventiei, Consiliul superior, după consultarea Consiliului academic, va trimite un raport statelor contractante privind posibila includere în Conventie a unei clauze care să permită statelor care nu sunt membre ale Comunitătilor Europene să adere la Conventie.

D. Reexaminarea denuntării

Chestiunea denuntării Conventiei va fi reexaminată la momentul raportului la care se face referire la lit. C.

E. Colegiul Europei de la Bruges

Statele contractante iau notă de următoarea declaratie făcută la reuniunea Consiliului si la Conferinta Ministrilor Educatiei din Statele Membre la 16 noiembrie 1971:

„Autoritătile academice ale institutelor din Florenta si Bruges trebuie să coopereze pentru organizarea si realizarea în cele mai bune conditii a propriilor programe de studiu pentru activitătile paralele sau convergente.”

 

ANEXA Nr. II

 

Declaratii ale Guvernului Republicii Federale Germania

 

            Guvernul Republicii Federale Germania îsi rezervă dreptul de a declara, la depozitarea instrumentului de ratificare a Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European, că această conventie se va aplica în mod egal si Landului Berlin.

            Referitor la definitia expresiei „national”, Guvernul Republicii Federale Germania se referă la declaratia făcută la 25 martie 1957 în momentul semnării tratatelor de înfiintare a Comunitătii Economice Europene si Comunitătii Europene a Energiei Atomice.


 

DECIZIA

Consiliului Superior al Institutului Universitar European din 20 martie 1975 pentru amendarea Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea noilor state membre

 

Consiliul superior,

având în vedere Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European, denumită în continuare Conventia, si, în special, art. 32 paragraful 2,

tinând cont de faptul că Regatul Danemarcei, Irlanda si, respectiv, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord au depozitat instrumentele de aderare la Guvernul Republicii Italiene conform art. 32 paragraful 1 din Conventie,

tinând cont de faptul că, în conformitate cu art. 32 paragraful 2 din Conventie, aderarea intră în vigoare la data la care Consiliul superior a realizat amendamentele necesare la Conventie,

tinând cont de faptul că aceste amendamente trebuie realizate în consecintă,

actionând în acord cu reprezentantii Regatului Danemarcei, Irlandei si ai Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord,

a hotărât următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Se fac următoarele amendamente la Conventie:

1. Textul articolului 6 paragraful 7 este înlocuit cu următorul text:

„7. În cazul deciziilor care necesită o majoritate calificată, voturile vor avea următoarea pondere:

 

Belgia

5

Danemarca

3

Franta

10

Germania

10

Irlanda

3

Italia

10

Luxemburg

2

Olanda

5

Marea Britanie

10

 

Deciziile sunt adoptate dacă înregistrează minimum 41 de voturi pentru si au aprobarea a cel putin 6 guverne.”

2. Textul articolului 19 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Contributiile financiare ale statelor contractante pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul Institutului sunt determinate pe următoarea scală:

 

Belgia

6,04%

Danemarca

2,47%

Franta

21,16%

Germania

21,16%

Irlanda

0,62%

Italia

21,16%

Luxemburg

0,19%

Olanda

6,04%

Marea Britanie

21,16%”

 

3. Textul articolului 27 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Limbile oficiale ale Institutului sunt daneza, olandeza, engleza, franceza, germana si italiana.”

4. Textul articolului 35 este înlocuit cu următorul text: a) Sunt adăugate următoarele paragrafe:

„2. Prin exceptie de la paragraful 1, această conventie nu se aplică teritoriilor suverane din Cipru ale Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord; de asemenea, nu se aplică Insulei

Channel si Insulei Man, decât în cazul în care Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord declară la momentul aderării la această conventie sau ulterior că această conventie se aplică unuia sau mai multor astfel de teritorii.

3. Prin exceptie de la paragraful 1, această conventie nu se aplică Insulelor Feroe. Guvernul Regatului Danemarcei poate notifica printr-o declaratie depozitată la Guvernul Republicii Italiene, până cel târziu la data de 31 decembrie 1975, care trebuie să trimită o copie certificată fiecăruia dintre statele contractante, faptul că această conventie se aplică si acestor insule.”

b) Fostul paragraf 2 devine paragraful 4.

5. Următorul text se adaugă la articolul 38:

„Textele în limbile engleză, daneză si irlandeză ale acestei conventii, care apar în anexa la decizia Consiliului superior, prin care se specifică amendamentele considerate necesare pentru aderarea Regatului Danemarcei, Irlandei si Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, sunt autentice în conditiile stabilite în textele originale mai sus mentionate, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante.”

 

ARTICOLUL 2

 

            Aderarea Regatului Danemarcei, Irlandei si Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord intră în vigoare la data semnării acestei decizii.

            De la această dată, textele Conventiei în limbile daneză, engleză si irlandeză anexate la această decizie trebuie să fie autentice, ca si cele în limbile olandeză, franceză, germană si italiană.

 

ARTICOLUL 3

 

            Decizia a fost elaborată în limbile daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, irlandeză si italiană, toate cele 7 texte fiind autentice.

 

ARTICOLUL 4

 

            Presedintele Consiliului superior va notifica această decizie guvernelor statelor contractante si ale statelor care au depozitat instrumentul de aderare, conform articolului 32 din Conventie.

            Încheiata la Florenta la 20 martie 1975.

 

Pentru Consiliul superior,

M. Deloz,

presedinte


DECIZIA

Consiliului superior al Institutului Universitar European nr. 5/86 din 21 noiembrie 1986 pentru amendarea Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea Republicii Elene

 

Consiliul superior,

având în vedere Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European, amendată ultima oară prin Decizia Consiliului Superior din 20 martie 1975, denumită în continuare Conventia, si, în special, art. 32 paragraful 2,

tinând cont de faptul că Republica Elenă a depozitat instrumentele de aderare la Guvernul Republicii Italiene conform art. 32 paragraful 1 din Conventie,

tinând cont de faptul că, în conformitate cu art. 32 paragraful 2 din Conventie, aderarea intră în vigoare la data la care Consiliul superior a realizat amendamentele necesare la Conventie,

tinând cont de faptul că aceste amendamente trebuie realizate în consecintă,

actionând în acord cu reprezentantii Republicii Elene,

a hotărât următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Având efect de la data acestei decizii, se fac următoarele amendamente la Conventia amendată prin Decizia Consiliului superior din 20 martie 1975 după aderarea Regatului Danemarcei, Irlandei si Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord:

1. Textul articolului 6 paragraful 7 este înlocuit cu următorul text:

„7. În cazul deciziilor care necesită o majoritate calificată, voturile vor avea următoarea pondere:

 

Belgia

5

Danemarca

3

Franta

10

Germania

10

Grecia

5

Irlanda

3

Italia

10

Luxemburg

2

Olanda

5

Marea Britanie

10

 

Deciziile sunt adoptate dacă înregistrează minimum 45 de voturi pentru si au aprobarea a cel putin 6 guverne.”

2. Textul articolului 19 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Contributiile financiare ale statelor contractante pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul Institutului sunt determinate pe următoarea scală:

 

Belgia

5,93%

Danemarca

2,43%

Germania

20,79%

Grecia

1,75%

Irlanda

0,61%

Italia

20,79%

Luxemburg

0,19%

Olanda

5,93%

Marea Britanie

20,79%

Franta

20,79%”

 

3. Textul articolului 27 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„Limbile oficiale ale Institutului sunt daneza, olandeza, engleza, franceza, greaca, germana si italiana.”

4. Următorul text se adaugă la articolul 38:

„Textul în limba greacă al Conventiei, care apare în anexa la decizia Consiliului superior, prin care se specifică amendamentele considerate necesare pentru aderarea Republicii Elene este autentic, la fel ca si textele mentionate în subparagrafele de mai sus, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante”.

 

ARTICOLUL 2

 

            Aderarea Greciei intră în vigoare la data semnării acestei decizii.

            De la această dată, Republica Elenă devine stat contractant al Conventiei; textele Conventiei în limba greacă anexate la această decizie trebuie să fie autentice, ca si cele în limbile daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, irlandeză si italiană.

 

ARTICOLUL 3

 

            Decizia a fost elaborată în limbile daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză si italiană, fiecare dintre aceste texte fiind autentice.

 

ARTICOLUL 4

 

            Presedintele Consiliului superior va notifica această decizie guvernelor statelor contractante.

            Încheiată la Florenta la 21 noiembrie 1986.

 

Pentru Consiliul superior,

E. Boning,

presedinte

 

DECIZIA

Consiliului superior al Institutului Universitar European nr. 3/87 din 4 iunie 1987 pentru amendarea Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea Regatului Spaniei

 

Consiliul superior,

având în vedere Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European, amendată prin deciziile Consiliului superior din 20 martie 1975 si 21 noiembrie 1986, denumită în continuare Conventia, si, în special, art. 32 paragraful 2,

tinând cont de faptul că Regatul Spaniei a depozitat instrumentele de aderare la Guvernul Republicii Italiene conform art. 32 paragraful 1 din Conventie,


tinând cont de faptul că, în conformitate cu art. 32 paragraful 2 din Conventie, aderarea intră în vigoare la data la care Consiliul superior a realizat amendamentele necesare la Conventie,

tinând cont de faptul că aceste amendamente trebuie realizate în consecintă, actionând în acord cu reprezentantii Regatului Spaniei, a hotărât următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Conventia este amendată după cum urmează:

1. Textul articolului 6 paragraful 7 este înlocuit cu următorul text:

„7. În cazul deciziilor care necesită o majoritate calificată, voturile vor avea următoarea pondere:

 

Belgia

5

Danemarca

3

Germania

10

Republica Elenă

5

Spania

8

Franta

10

Irlanda

3

Italia

10

Luxemburg

2

Olanda

5

Marea Britanie

10

 

Deciziile sunt adoptate dacă înregistrează minimum 50 de voturi pentru si au aprobarea a cel putin 8 guverne.”

2. Textul articolului 19 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Contributiile financiare ale statelor contractante pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul Institutului sunt determinate pe următoarea scală:

 

Belgia

5,52%

Danemarca

2,26%

Germania

19,35%

Republica Elenă

1,63%

Spania

6,93%

Franta

19,35%

Irlanda

0,57%

Italia

19,35%

Luxemburg

0,17%

Olanda

5,52%

Marea Britanie

19,35%”

 

3. Textul articolului 27 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Limbile oficiale ale Institutului sunt daneza, olandeza, engleza, franceza, germana, greaca, italiana si spaniolă.”

4. Textul articolului 34 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. această conventie se aplică teritoriilor europene ale statelor contractante, teritoriilor si departamentelor franceze de peste mări si comunitătii independente a Insulelor Canare.”

5. Următorul text se adaugă la articolul 38:

„Textul în limba spaniolă al acestei conventii, care apare în anexa la decizia Consiliului superior, prin care se specifică amendamentele considerate necesare pentru aderarea Regatului Spaniei, este autentic, în conditiile stabilite în subparagrafele de mai sus, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante”.

 

ARTICOLUL 2

 

Aderarea Regatului Spaniei intră în vigoare la data semnării acestei decizii.

De la această dată:

- Regatul Spaniei devine stat contractant al Conventiei;

- textul Conventiei în limba spaniolă anexat la această decizie trebuie să fie autentic, ca si cele în limbile daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, irlandeză si italiană.

 

ARTICOLUL 3

 

            Decizia a fost elaborată în limbile daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană si spaniolă, toate cele 9 texte fiind autentice.

 

ARTICOLUL 4

 

Presedintele Consiliului superior va notifica această decizie guvernelor statelor contractante.

Încheiată la Florenta la 5 iunie 1987.

 

Pentru Consiliul superior,

Christian Prettre,

Presedinte

 

DECIZIA

Consiliului superior al Institutului Universitar European nr. 15/87din 3 decembrie 1987 privind corectarea Deciziei nr. 3/87 pentru amendarea Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea Regatului Spaniei

 

Consiliul superior,

având în vedere Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European, amendată prin deciziile Consiliului superior din 20 martie 1975 si 21 noiembrie 1986, denumită în continuare Conventia, si, în special, art. 32 paragraful 2,

tinând cont de Decizia Consiliului Superior nr. 3/87 din 4 iunie 1987 pentru amendarea Conventiei după aderarea Regatului Spaniei,

tinând cont de erorile lingvistice apărute în anumite limbi referitoare la articolul Conventiei mentionat în cel de-al patrulea paragraf al articolului 1 din decizie,

tinând cont de omiterea accidentală a unei referiri explicite la Ceuta si Mellila în articolul si paragraful mentionate anterior si de necesitatea ca o astfel de referire să existe în Conventie,

având în vedere că această dublă eroare trebuie corectată,

a hotărât următoarele:


 

ARTICOLUL 1

 

Articolul 1 paragraful 4 din Decizia nr. 3/87 va avea următorul continut:

„4. Textul articolului 35 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

«1. Această conventie se aplică teritoriilor europene ale statelor contractante, teritoriilor si insulelor Canare, Ceuta si Melilla, departamentelor franceze de peste mări.»“

 

ARTICOLUL 2

 

            Decizia a fost elaborată în limbile daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană si spaniolă, toate cele 9 texte fiind autentice.

 

ARTICOLUL 3

 

            Presedintele Consiliului superior va notifica această decizie guvernelor statelor contractante.

            Încheiată la Florenta, la 3 decembrie 1987.

 

Pentru Consiliul superior,

Christian Prettre,

Presedinte

 

DECIZIA

Consiliului superior al Institutului Universitar European nr. 4/89 din 7 decembrie 1989 pentru amendarea Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea Republicii Portugheze

 

Consiliul superior,

având în vedere Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European, amendată ultima oară prin deciziile Consiliului superior din 20 martie 1975, 21 noiembrie 1986, 4 iunie 1987 si 3 decembrie 1987, denumită în continuare Conventia, si, în special, art. 32 paragraful 2,

tinând cont de faptul că Republica Portugheză a depozitat instrumentele de aderare la Guvernul Republicii Italiene conform art. 32 paragraful 1 din Conventie,

tinând cont de faptul că, în conformitate cu art. 32 paragraful 2 din Conventie, aderarea intră în vigoare la data la care Consiliul superior a realizat amendamentele necesare la Conventie,

tinând cont de faptul că aceste amendamente trebuie realizate în consecintă,

actionând în acord cu reprezentantii Republicii Portugheze,

a hotărât următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Conventia este amendată după cum urmează:

1. Textul articolului 6 paragraful 7 este înlocuit cu următorul text:

„7. În cazul deciziilor care necesită o majoritate calificată, voturile vor avea următoarea pondere:

 

Belgia

5

Danemarca

3

Germania

10

Grecia

5

Spania

Franta

8

10

Irlanda

3

Italia

10

Luxemburg

2

Olanda

5

Portugalia

5

Marea Britanie

10

 

Deciziile sunt adoptate dacă înregistrează minimum 54 de voturi pentru si au aprobarea a cel putin 8 guverne.”

2. Textul articolului 19 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Contributiile financiare ale statelor contractante pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul Institutului sunt determinate de următoarea scală:

 

Belgia

5,48%

Danemarca

2,24%

Germania

19,19%

Republica Elenă

1,62%

Spania

6,87%

Franta

19,19%

Irlanda

0,57%

Italia

19,19%

Luxemburg

0,17%

Olanda

5,48%

Portugalia

0,81

Marea Britanie

19,19%”

 

3. Textul articolului 27 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Limbile oficiale ale Institutului sunt daneza, olandeza, engleza, franceza, germana, greaca, italiana, portugheza si spaniola.

4. Textul articolului 35 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Această conventie se aplică teritoriilor europene ale statelor contractante, teritoriilor si insulelor Azore, Madeira, Canare, Ceuta si Melilla, departamentelor franceze de peste mări.”

5. Următorul text se adaugă la articolul 38:

„Textul în limba portugheză al acestei conventii, care apare în anexa la Decizia Consiliului superior nr. 4/89 din 7 decembrie 1989, care amendează Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea Republicii Portugheze, este autentic, în conditiile stabilite în subparagrafele de mai sus, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante.”

 

ARTICOLUL 2

 

Aderarea Republicii Portugalia intră în vigoare la data acestei decizii.

De la această dată:

- Republica Portugheză devine stat contractant al Conventiei;

- textul Conventiei în limba portugheză anexat la această Decizie trebuie să fie autentic, ca si cele în limbile daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană si spaniolă.


 

ARTICOLUL 3

 

            Decizia a fost elaborată în limbile daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, portugheză si spaniolă.

 

ARTICOLUL 4

 

            Presedintele Consiliului superior va notifica această decizie guvernelor statelor contractante.

            Încheiată la Florenta, la 7 decembrie 1989.

 

Pentru Consiliul superior,

Sergio Balanzino,

presedinte

 

DECIZIA

Consiliului superior al Institutului Universitar European nr. 1/97 din 19 iunie 1997 pentru amendarea Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea Republicii Finlanda si a Regatului Suediei

 

Consiliul superior,

având în vedere Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European, amendată ultima oară prin deciziile Consiliului superior din 20 martie 1975, 21 noiembrie 1986, 4 iunie 1987 si 3 decembrie 1987, denumită în continuare Conventia, si, în special, art. 32 paragraful 2,

tinând cont de faptul că Republica Finlanda si Regatul Suediei au depozitat instrumentele de aderare la Guvernul Republicii Italiene conform art. 32 paragraful 1 din Conventie,

tinând cont de faptul că, în conformitate cu art. 32 paragraful 2 din Conventie, aderarea intră în vigoare la data la care Consiliul superior a realizat amendamentele necesare la Conventie,

tinând cont de faptul că aceste amendamente trebuie realizate în consecintă;

tinând cont de faptul că aderarea la Conventie este însotită de dorinta statelor care aderă de a accepta prevederile Conventiei amendate la data de 18 iunie si 17 septembrie 1992, din momentul intrării în vigoare a acesteia,

actionând în acord cu reprezentantii Republicii Finlanda si ai Regatului Suediei,

a hotărât următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Conventia este amendată după cum urmează:

1. Textul articolului 6 paragraful 7 este înlocuit cu următorul text:

„7. În cazul deciziilor care necesită o majoritate calificată, voturile vor avea următoarea pondere:

 

Belgia

5

Danemarca

3

Germania

10

Grecia

5

Spania

8

Franta

10

Irlanda

3

Italia

10

Luxemburg

Olanda

2

5

Portugalia

5

Finlanda

3

Suedia

4

Marea Britanie

10

 

Deciziile sunt adoptate dacă înregistrează minimum 59 de voturi pentru si au aprobarea a cel putin 10 guverne.”

2. Textul articolului 19 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Contributiile financiare ale statelor contractante pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul Institutului sunt determinate pe următoarea scală:

 

Belgia

5,25%

Danemarca

2,15%

Germania

18,39%

Republica Elenă

1,55%

Spania

6,59%

Franta

18,39%

Irlanda

0,55%

Italia

18,39%

Luxemburg

0,16%

Olanda

5,25%

Portugalia

0,78%

Finlanda

1,28%

Suedia

2,88%

Marea Britanie

18,39%”

 

3. Textul articolului 27 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Limbile oficiale ale Institutului sunt daneza, olandeza, engleza, finlandeza, franceza, germana, greaca, italiana, portugheza, spaniola si suedeza.”

4. Textul articolului 35 paragraful 1 va fi înlocuit cu următorul text:

„1. Această conventie se aplică teritoriilor europene ale statelor contractante, teritoriilor si insulelor Azore, Madeira, Canare, Ceuta si Melilla, departamentelor franceze de peste mări.”

5. Următorul text se adaugă la articolul 38:

„Textele în limbile finlandeză si suedeză ale acestei conventii, care apar în anexa la decizia Consiliului superior care amendează Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea Republicii Finlanda si a Regatului Suediei, sunt autentice, în conditiile stabilite în subparagrafele de mai sus, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante.”

 

ARTICOLUL 2

 

1. Aderarea Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Conventie intră în vigoare la data acestei decizii.

De la această dată:

- Republica Finlanda si Regatul Suediei devin state contractante ale Conventiei;

- textele Conventiei în limbile finlandeză si suedeză, anexate la această decizie, trebuie să fie autentice, ca si cele în limbile daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, portugheză si spaniolă.

2. În orice caz, aderarea va avea efect de la data de 1 octombrie 1997 în ceea ce priveste aplicarea art. 9 din Conventia pentru anul bugetar curent, 1997.


 

ARTICOLUL 3

 

Aderarea Republicii Finlanda si a Regatului Suediei la Conventie implică acceptarea de către aceste state a amendamentelor făcute la Conventie de către Conventia de amendare de la Florenta, 18 iunie si 17 septembrie 1992, din momentul intrării acesteia în vigoare, conform art. 13.

În plus, de la data intrării în vigoare, textele în limbile finlandeză si suedeză ale Conventiei, anexate la această decizie, sunt autentice, la fel ca si cele în limbile daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, portugheză si spaniolă. Ele trebuie depozitate în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele statelor contractante.

 

ARTICOLUL 4

 

            Decizia a fost elaborată în limbile daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, portugheză, spaniolă si suedeză, fiecare text fiind în mod egal autentic.

 

ARTICOLUL 5

 

            Presedintele Consiliului superior va notifica această decizie guvernelor statelor contractante.

            Încheiată la Florenta la 19 iunie 1997.

 

Pentru Consiliul superior,

D. Constas,

presedinte

 

DECIZIA

Consiliului superior al Institutului Universitar European nr. 7/97 din 11 decembrie 1997 pentru amendarea Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea Republicii Austria

 

Consiliul superior,

având în vedere Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European, amendată prin deciziile Consiliului superior din 20 martie 1975, 21 noiembrie 1986, 4 iunie 1987 si 3 decembrie 1987, 7 decembrie 1989 si 19 iunie 1997, denumită în continuare Conventia, si, în special, art. 32 paragraful 2,

tinând cont de faptul că dezbaterile parlamentare pentru autorizarea depozitării de către Guvernul austriac a instrumentului de aderare a Republicii Austria la Conventie ar trebui încheiate la data de 18 decembrie,

tinând cont de faptul că, în cazul autorizării, Republica Austria intentionează să depoziteze instrumentul de aderare la Guvernul Republicii Italiene, depozitarul Conventiei, în primele două săptămâni ale lunii ianuarie 1998,

tinând cont de faptul că, în conformitate cu art. 32 paragraful 2 din Conventie, aderarea intră în vigoare la data la care Consiliul superior a realizat amendamentele necesare la Conventie,

tinând cont de faptul că nu este necesar ca realizarea acestor adaptări să fie amânată pe o perioadă de 6 luni si că Republica Austria poate fi considerată stat în curs de aderare, în conditiile în care data intrării în vigoare a acestor adaptări este legată de depozitarea de către Republica Austria a instrumentului de aderare,

tinând cont de faptul că aderarea la Conventie este însotită de dorinta Republicii Austria de a accepta prevederile Conventiei amendate la data de 18 iunie si 17 septembrie 1992, din momentul intrării în vigoare a acesteia,

actionând în acord cu reprezentantii Republicii Austria,

a hotărât următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Având efect de la data de 1 ianuarie 1998, Conventia este amendată după cum urmează:

1. Textul articolului 6 paragraful 7 este înlocuit cu următorul text:

„7. În cazul deciziilor care necesită o majoritate calificată, voturile vor avea următoarea pondere:

 

Belgia

5

Danemarca

3

Germania

10

Grecia

5

Spania

8

Franta

10

Irlanda

3

Italia

10

Luxemburg

2

Olanda

5

Austria

4

Portugalia

5

Finlanda

3

Suedia

4

Marea Britanie

10

 

Deciziile sunt adoptate daca înregistrează minimum 62 de voturi pentru si au aprobarea a cel putin 10 guverne.”

2. Textul articolului 19 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Contributiile financiare ale statelor contractante pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul Institutului sunt determinate pe următoarea scală:

 

Belgia

5,11%

Danemarca

2,09%

Germania

17,89%

Republica Elenă

1,51%

Spania

6,41%

Franta

17,89%

Irlanda

0,53%

Italia

17,89%

Luxemburg

0,16%

Olanda

5,11%

Austria

2,73%

Portugalia

0,73%

Finlanda

1,23%

Suedia

2,80%

Marea Britanie

17,89%”

 

ARTICOLUL 2

 

            Aderarea Republicii Austria la Conventie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.


 

ARTICOLUL 3

 

            Aderarea Republicii Austria la Conventie implică acceptarea de către acest stat a amendamentelor făcute la Conventie de către Conventia de amendare de la Florenta, 18 iunie si 17 septembrie 1992, din momentul intrării acesteia în vigoare, conform art. 13.

 

ARTICOLUL 4

 

Decizia a fost elaborată în limbile daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, portugheză, spaniolă si suedeză, fiecare text fiind în mod egal autentic.

Încheiată la Florenta la 11 decembrie 1997.

 

 

 

ARTICOLUL 5

 

            Intrarea în vigoare a acestei decizii este conditionată de depozitarea de către Republica Austria a instrumentului de aderare până cel mai târziu la data de 31 ianuarie 1998.

            Decizia va intra în vigoare în ziua depozitării, iar presedintele Consiliului superior va notifica guvernele statelor contractante.

 

Pentru Consiliul superior,

Argyris Fatouros,

presedinte

 

DECIZIA

Consiliului superior al Institutului Universitar European nr. 5/2004 din 9 decembrie 2004 pentru amendarea Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea Republicii Polone

 

Consiliul superior,

având în vedere Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European, amendată prin deciziile Consiliului superior din 20 martie 1975, 21 noiembriel986, 4 iunie 1987 si 3 decembrie 1987, 7 decembrie 1987, 19 iunie 1997 si 11 decembrie 1997, denumită în continuare Conventia, si, în special, art. 32 paragraful 2,

tinând cont de faptul că dezbaterile parlamentare pentru autorizarea depozitării de către Guvernul polonez a instrumentului de aderare a Republicii Polone la Conventie ar trebui încheiate la data de 11 decembrie 2004,

tinând cont de faptul că, în cazul autorizării, Republica Polonă intentionează să depoziteze instrumentul de aderare la Guvernul Republicii Italiene, depozitarul Conventiei, în primele două săptămâni ale lunii ianuarie 2005,

tinând cont de faptul că, în conformitate cu art. 32 paragraful 2 din Conventie, aderarea intră în vigoare la data la care Consiliul superior a realizat amendamentele necesare la Conventie,

tinând cont de faptul că nu este necesar ca realizarea acestor adaptări să fie amânate pe o perioadă de 6 luni si că Republica Polonă poate fi considerată stat în curs de aderare, în conditiile în care data intrării în vigoare a acestor adaptări este legată de depozitarea de către Republica Polonă a instrumentului de aderare,

tinând cont de faptul că aderarea la Conventie este însotită de dorinta Republicii Polone de a accepta prevederile Conventiei amendate la data de 18 iunie si 17 septembrie 1992, din momentul intrării în vigoare a acesteia,

actionând în acord cu reprezentantii Republicii Polone,

a hotărât următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Conventia se modifică după cum urmează:

1. Textul articolului 6 paragraful 7 este înlocuit cu următorul text:

„7. În cazul deciziilor care necesită o majoritate calificată, voturile vor avea următoarea pondere:

 

Belgia

5

Danemarca

3

Germania

10

Grecia

5

Spania

8

Franta

10

Irlanda

3

Italia

10

Luxemburg

2

Olanda

5

Austria

4

Polonia

8

Portugalia

5

Finlanda

3

Suedia

4

Marea Britanie

10

 

Deciziile sunt adoptate dacă înregistrează minimum 68 de voturi pentru si au aprobarea a cel putin 11 guverne.”

2. Textul articolului 19 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Contributiile financiare ale statelor contractante pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul Institutului sunt determinate pe următoarea scală, în conformitate cu Decizia Consiliului superior nr. 3/04 din 10 iunie 2004:

 

Belgia

5,00%

Danemarca

2,04%

Germania

17,50%

Republica Elenă

1,48%

Spania

6,27%

Franta

17,50%

Irlanda

0,52%

Italia

17,50%

Luxemburg

0,16%

Olanda

5,00%

Austria

2,67%

Polonia

2,16%

Portugalia

0,74%

Finlanda

1,20%

Suedia

2,74%

Marea Britanie

17,50%”

 

ARTICOLUL 2

 

            Aderarea Republicii Polone la Conventie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

ARTICOLUL 3

 

            Aderarea Republicii Polone la Conventie implică acceptarea de către acest stat a amendamentelor făcute la Conventie de către Conventia de amendare de la Florenta, 18 iunie si


17 septembrie 1992, din momentul intrării acesteia în vigoare, conform art. 13.

 

ARTICOLUL 4

 

            Decizia a fost elaborată în limbile daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, polonă, portugheză, spaniolă si suedeză, fiecare text fiind în mod egal autentic.

 

ARTICOLUL 5

 

Intrarea în vigoare a acestei decizii este conditionată de depozitarea de către Republica Polonă a instrumentului de aderare până cel mai târziu la data de 31 ianuarie 1998.

Decizia va intra în vigoare în ziua depozitării, iar presedintele Consiliului superior va notifica guvernele statelor contractante.

Încheiată la Florenta la 9 decembrie 2004.

 

Pentru Consiliul superior,

Friedrich Faulhammer,

presedinte

 

DECIZIA

Consiliului superior al Institutului Universitar European nr. 1/2005 din 9 si 10 iunie 2005 pentru amendarea Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea Republicii Cipru, Republicii Slovace si Republicii Slovenia

 

Consiliul superior,

având în vedere Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European, amendată prin deciziile Consiliului superior din 20 martie 1975, 21 noiembrie 1986, 4 iunie 1987 si 3 decembrie 1987, 7 decembrie 1987, 19 iunie 1997, 11 decembrie 1997 si 9 decembrie 2004, denumită în continuare Conventia, si, în special, art. 32 paragraful 2,

tinând cont de faptul că, în conformitate cu art. 32 paragraful 2 din Conventie, aderarea intră în vigoare la data la care Consiliul superior a realizat amendamentele necesare la Conventie,

tinând cont de faptul că aceste amendamente trebuie realizate în consecintă,

tinând cont de faptul că aderarea la Conventie este însotită de dorinta statelor în curs de aderare de a accepta prevederile Conventiei amendate la data de 18 iunie si 17 septembrie 1992, din momentul intrării în vigoare a acesteia,

actionând în acord cu reprezentantii Republicii Cipru, Republicii Slovace si Republicii Slovenia,

a hotărât următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Conventia se modifică după cum urmează:

1. Textul articolului 6 paragraful 7 este înlocuit cu următorul text:

„7. În cazul deciziilor care necesită o majoritate calificată, voturile vor avea următoarea pondere:

 

Belgia

5

Danemarca

3

Germania

10

Grecia

5

Spania

8

Franta

10

Irlanda

3

Italia

10

Luxemburg

2

Olanda

5

Austria

4

Polonia

8

Portugalia

5

Finlanda

3

Suedia

4

Marea Britanie

10

Cipru

2

Republica Slovacă

5

Slovenia

3

 

Deciziile sunt adoptate dacă înregistrează minimum 75 de voturi pentru si au aprobarea a cel putin 13 guverne.”

2. Textul articolului 19 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Contributiile financiare ale statelor contractante pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul Institutului sunt determinate pe următoarea scală, în conformitate cu Decizia Consiliului superior nr. 3/04 din 10 iunie 2004:

 

Belgia

4,97%

Danemarca

2,03%

Germania

17,39%

Republica Elenă

1,47%

Spania

6,23%

Franta

17,39%

Irlanda

0,52%

Italia

17,39%

Luxemburg

0,16%

Olanda

4,97%

Austria

2,65%

Polonia

2,14%

Portugalia

0,74%

Finlanda

1,20%

Suedia

2,72%

Marea Britanie

17,39%

Cipru

0,12%

Republica Slovacă

0,28%

Slovenia

0,24%”

 

3. Textul articolului 27 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Limbile oficiale ale Institutului sunt daneza, olandeza, engleza, finlandeza, franceza, germana, greaca, italiana, polona, portugheza, slovena, slovaca, spaniola si suedeza.”

4. Următorul subparagraf va fi adăugat la articolul 38: „Textele în limbile greacă, slovenă si slovacă ale Conventiei, care apar în anexa la decizia Consiliului superior, care amendează Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European ca urmare a aderării Republicii Cipru, Republicii Slovenia si Republicii Slovace sunt autentice, în acelasi fel ca si textele mentionate în subparagrafele anterioare, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante.”

 

ARTICOLUL 2

 

            Aderarea Republicii Cipru, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Conventie intră în vigoare de la data acestei decizii.


            Noile state contractante vor începe să contribuie la bugetul Institutului din anul financiar 2006.

 

ARTICOLUL 3

 

            Aderarea Republicii Cipru, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Conventie implică acceptarea de către aceste state a amendamentelor făcute la Conventie de către Conventia de amendare de la Florenta, 18 iunie si 17 septembrie 1992, din momentul intrării acesteia în vigoare, conform art. 13.

 

ARTICOLUL 4

 

            Decizia a fost elaborată în limbile daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă si suedeză, fiecare text fiind în mod egal autentic.

 

ARTICOLUL 5

 

            Presedintele Consiliului superior va notifica această decizie guvernelor statelor contractante.

            Încheiată la Florenta la 9 si 10 iunie 2005.

 

Pentru Consiliul superior,

Fausto de Quadros,

presedinte

 

DECIZIA

Consiliului superior al Institutului Universitar European nr. 6/2005 din 9 decembrie 2005 pentru amendarea Conventiei privind înfiintarea Institutului Universitar European după aderarea Republicii Estonia

 

Consiliul superior,

având în vedere Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European, amendată prin deciziile Consiliului superior din 20 martie 1975, 21 noiembrie 1986, 4 iunie 1987 si 3 decembrie 1987, 7 decembrie 1987, 19 iunie 1997, 11 decembrie 1997, 9 decembrie 2004 si 9 si 10 iunie 2005, denumită în continuare Conventia, si, în special, art. 32 paragraful 2,

tinând cont de faptul că, în conformitate cu art. 32 paragraful 1 din Conventie, Republica Estonia intentionează să depoziteze în scurt timp instrumentele de aderare la Guvernul Republicii Italiene,

tinând cont de faptul că, în conformitate cu art. 32 paragraful 2 din Conventie, aderarea intră în vigoare la data la care Consiliul superior a realizat amendamentele necesare la Conventie,

tinând cont de faptul că aceste amendamente trebuie realizate în consecintă,

tinând cont de faptul că aderarea la Conventie este însotită de dorinta statelor în curs de aderare de a accepta prevederile Conventiei amendate la 18 iunie si 17 septembrie 1992, din momentul intrării în vigoare a acesteia,

actionând în acord cu reprezentantii Republicii Estonia,

a hotărât următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Conventia se modifică după cum urmează:

1. Textul articolului 6 paragraful 7 este înlocuit cu următorul text:

„7. În cazul deciziilor care necesită o majoritate calificată, voturile vor avea următoarea pondere:

 

Belgia

5

Danemarca

3

Germania

10

Grecia

5

Spania

8

Franta

10

Irlanda

3

Italia

10

Luxemburg

2

Olanda

5

Austria

4

Polonia

8

Portugalia

5

Finlanda

3

Suedia

4

Marea Britanie

10

Cipru

2

Republica Slovacă

5

Slovenia

3

Estonia

3

 

Deciziile sunt adoptate dacă înregistrează minimum 77 de voturi pentru si au aprobarea a cel putin 14 guverne.”

2. Textul articolului 19 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Contributiile financiare ale statelor contractante pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul Institutului sunt determinate pe următoarea scală, în conformitate cu Decizia Consiliului superior nr. 3/04 din 10 iunie 2004:

 

Belgia

4,96%

Danemarca

2,03%

Germania

17,38%

Republica Elenă

1,47%

Spania

6,23%

Franta

17,38%

Irlanda

0,51%

Italia

17,38%

Luxemburg

0,16%

Olanda

4,96%

Austria

2,65%

Polonia

2,14%

Portugalia

0,74%

Finlanda

1,19%

Suedia

2,72%

Marea Britanie

17,39%

Cipru

0,12%

Republica Slovacă

0,28%

Slovenia

0,24%

Estonia

0,07%”

 

3. Textul articolului 27 paragraful 1 este înlocuit cu următorul text:

„1. Limbile oficiale ale Institutului sunt daneza, olandeza, engleza, estoniana, finlandeza, franceza, germana, greaca, italiana, polona, portugheza, slovena, slovaca, spaniola si suedeza.”

4. Următorul subparagraf va fi adăugat la articolul 38: „Textul în limba estoniană al acestei conventii, care apare în

anexa la decizia Consiliului superior, care amendează Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European ca urmare a aderării Republicii Estonia, este autentic, în acelasi fel ca si textele mentionate în subparagrafele anterioare, iar Guvernul Republicii Italiene va transmite o copie legalizată fiecăruia dintre guvernele celorlalte state contractante.” Încheiată la Florenta la 9 decembrie 2005.

 

ARTICOLUL 2

 

            Aderarea Republicii Estonia la Conventie intră în vigoare de la data acestei decizii. Noul stat contractant va începe să contribuie la bugetul Institutului din anul financiar 2006.

 

ARTICOLUL 3

 

            Aderarea Republicii Estonia la Conventie implică acceptarea de către acest stat a amendamentelor făcute la Conventie de către Conventia de amendare de la Florenta, 18 iunie si 17 septembrie 1992, din momentul intrării acesteia în vigoare, conform art. 13.

 

ARTICOLUL 4

 

            Decizia a fost elaborată în limbile daneză, olandeză, engleză, estoniană, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă si suedeză, fiecare text fiind în mod egal autentic.

 

ARTICOLUL 5

 

            Presedintele Consiliului superior va notifica această decizie guvernelor statelor contractante.

 

Pentru Consiliul superior,

Fausto de Quadros,

presedinte

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta, semnată în anul 1972 si revizuită în anul 1992

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea României la Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta, semnată în anul 1972 si revizuită în anul 1992, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2009.

Nr. 630.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. a unor pachete de actiuni

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 128 din 8 octombrie 2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. a unor pachete de actiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2008.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 150.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. a unor pachete de actiuni

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. a unor pachete de actiuni si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 756.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118 din 24 octombrie 2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 31 octombrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 757.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62 din 21 mai 2008 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 152.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 758.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 140 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 153.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2009.

Nr. 759.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 470

din 2 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 424/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 424/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, exceptie invocată de Ion Olteanu în Dosarul nr. 11.851/212/2008 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca inadmisibilă, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele: Prin încheierea din 26 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 11.851/212/2008, Judecătoria Constanta -Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 424/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier. Exceptia a fost invocată de Ion Olteanu într-o cauză având ca obiect o cerere pentru emiterea somatiei de plată.

Exceptia de neconstitutionalitate nu este motivată, autorul acesteia sustinând că Legea nr. 424/2002 este „ilegală si imorală”, deoarece instituie o taxă pe care contribuabilii „o plătesc de două ori”.

Judecătoria Constanta - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate se impune a fi respinsă în primufrând ca nemotivată, iar în al doilea rând ca neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că autorul exceptiei nu a indicat niciun text din Constitutie considerat a fi contrar actului normativ criticat. Pe de altă parte, consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Legii nr. 424/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002.

Din examinarea exceptiei de neconstitutionalitate Curtea constată că aceasta nu este motivată, în sensul cerintelor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit căruia „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”. Încălcarea acestor dispozitii imperative are drept consecintă imposibilitatea exercitării controlului de constitutionalitate, Curtea neputându-se substitui autorului sesizării, invocând unul sau mai multe motive de neconstitutionalitate în locul acestuia, initiativă care ar echivala cu uncontrol din oficiu, ceea ce este inadmisibil.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 424/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, exceptie invocată de Ion Olteanu în Dosarul nr. 11.851/212/2008 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent

Irina Loredana Gulie

 


ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe

 

 

În baza dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate în sedinta Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România din data de 24 martie 2009,

în temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare; si

- art. 24 si 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004, cu modificările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 24 martie 2009, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 70/2006 pentru aprobarea Normelor privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 septembrie 2006, se abrogă.

Art. 3. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională va urmări punerea în aplicare a normelor specificate la art. 1.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 24 martie 2009.

Nr. 139.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Sub supravegherea publică a Organismului de supraveghere publică a activitătii de audit financiar, denumit în continuare Organism de supraveghere, Camera Auditorilor Financiari din România este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitătii serviciilor prestate de auditorii statutari, fiind abilitată să emită, prin structurile sale de specialitate, norme si proceduri de inspectie a calitătii activitătii de audit statutar si a altor servicii conexe desfăsurate de membrii săi.

(2) Controlul calitătii activitătii de audit desfăsurate de auditorii financiari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, persoane fizice si firme de audit active, se efectuează asupra existentei si modului de aplicare a:

a) politicilor si procedurilor generale de control al calitătii, aplicate de auditorul financiar/firma de audit la nivelul firmei si, respectiv, al angajamentului;

b) procedurilor stabilite de organismul profesional pentru angajamentele de audit statutar, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008, si pentru tipuri specifice de angajamente prevăzute de Standardele internationale de audit (ISA), cum sunt: auditul financiar al situatiilor financiare anuale neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publică si ale entitătilor care nu au obligatia, potrivit legii, de a fi auditate, misiuni de revizuire a situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale, audit intern.

Art. 2. - (1) Toti auditorii financiari membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit, fac obiectul unui sistem de asigurare a calitătii, care este organizat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, ca un sistem independent si se desfăsoară de către Departamentul de monitorizare si competentă profesională din cadrul Camerei, sub supravegherea publică a Organismului de supraveghere.

(2) Resursele necesare functionării sistemului de asigurare a calitătii (cheltuielile cu salariile, sporurile si stimulentele acordate inspectorilor, cheltuielile de deplasare, alte cheltuieli materiale, inclusiv cele de capital) sunt asigurate pe seama cotelor alocate de Cameră si Organismul de supraveghere, fiind prevăzute în bugetul anual de venituri si cheltuieli al Departamentului de monitorizare si competentă profesională.

Art. 3. - (1) Departamentul de monitorizare si competentă profesională efectuează inspectiile prin inspectori si asistenti inspectori, salariati în aparatul executiv al Camerei, selectati pe următoarele criterii:

- să aibă pregătire profesională si experientă relevantă în auditul statutar si în raportarea financiară;

- să aibă pregătire specifică cu privire la efectuarea de inspectii de calitate;


- să nu fie în conflict de interese cu auditorul financiar/firma de audit inspectată.

(2) Inspectorii care efectuează verificări de asigurare a calitătii semnează anual declaratia de conformitate cu cerintele profesionale ale Camerei privind controlul calitătii auditului. De asemenea, cu ocazia primirii delegatiei de inspectie, declară dacă se află sau nu în una dintre situatiile de conflict de interese prevăzute de Codul etic pentru auditorii profesionisti, în raport cu auditorul financiar sau firma de audit la care urmează să efectueze inspectia calitătii.

(3) Persoanele alese drept coordonatori ai echipei de inspectori, precum si o parte din membrii echipelor de inspectori sunt membri ai profesiei.

(4) Organismul de supraveghere are dreptul de a participa la inspectii si de a avea acces la dosarele de inspectie, foile de lucru si la alte documente relevante.

 

CAPITOLUL II

Programarea activitătii de inspectie a calitătii activitătii de audit

 

Art. 4. - Programarea activitătii de inspectie desfăsurate de Departamentul de monitorizare si competentă profesională se realizează, în principal, pe baza următoarelor documente:

a) situatia auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit active, autorizate de Cameră să exercite profesia în anul respectiv;

b) programul de inspectie trimestrial, care prevede auditorii financiari care urmează a fi controlati, perioada supusă inspectiei, precum si echipele care efectuează inspectia.

Art. 5. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională întocmeste si prezintă documentele prevăzute ia art. 4 lit. b) Consiliului Camerei, pentru a fi însusite si prezentate spre aprobare Organismului de supraveghere.

Art. 6. - Departamentul de monitorizare si competentă profesională, în exercitarea atributiilor care îi revin conform Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, colaborează cu Departamentul de servicii pentru membri, în vederea cunoasterii la zi a situatiei auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice si firme de audit active, autorizate de Cameră să exercite profesia în anul respectiv, precum si a structurii misiunilor de audit statutar desfăsurate la entităti de interes public.

Art. 7. - (1) Departamentul de monitorizare si competentă profesională va asigura cuprinderea auditorilor financiari în programele trimestriale de inspectie, astfel încât, de regulă, fiecare membru al Camerei care a primit autorizatia de exercitare a profesiei să fie verificat o dată la maximum 6 si, respectiv, 3 ani, în cazul auditorilor entitătilor de interes public, în conditiile stabilite prin regulamentul emis de Organismul de supraveghere.

(2) Atunci când este necesară o expertiză si pentru a se asigura încadrarea în termenul de repetare a revizuirilor pentru asigurarea calitătii activitătii auditorilor statutari si firmelor de audit ale entitătilor de interes public, la aceste inspectii pot participa, cu aprobarea Organismului de supraveghere, si experti care nu sunt inspectori, dar care actionează sub controlul unui inspector, cu respectarea conditiilor referitoare la independentă.

Art. 8. - (1) Prevederile programelor de inspectie vor fi comunicate, în scris, membrilor prevăzuti a fi inspectati, acestia exprimându-si disponibilitatea, în perioada propusă sau într-o altă perioadă, dar nu mai îndepărtată decât cu două săptămâni.

(2) Eventualele modificări în programele de inspectie trimestriale vor fi aduse la cunostinta Consiliului Camerei, în vederea informării Organismului de supraveghere, înainte de începerea inspectiei la membrii respectivi sau imediat după aceea, în cazul primirii unor sarcini urgente (de exemplu, investigarea unor sesizări).

Art. 9. - Documentele de planificare a inspectiilor trebuie întocmite si păstrate astfel încât să se asigure confidentialitatea obiectivelor inspectiei.

 

CAPITOLUL III

Organizarea controlului calitătii activitătii de audit

 

Art. 10. - Controlul calitătii activitătii de audit si a activitătilor conexe se efectuează în ordinea si la datele prevăzute în programele de inspectie trimestriale.

Art. 11. - Principalele obiective ale inspectiei calitătii activitătii de audit statutar, audit financiar, revizuiri ale situatiilor financiare, misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale, audit intern, care au la bază procedurile emise de Cameră, sunt următoarele:

a) cunoasterea ariei de cuprindere a practicii de audit si serviciilor conexe, pe baza examinării continutului contractelor de audit statutar, audit financiar, misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale, audit intern, prestate de către membrii Camerei, precum si concordanta acestora cu Standardele internationale de audit, Standardele de audit intern, normele si reglementările emise de Cameră si de Organismul de supraveghere;

b) verificarea conformitătii activitătii desfăsurate cu datele înscrise în cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei, corectitudinea raportării veniturilor din activitatea de audit financiar, precum si a celorlalte activităti conexe, a achitării integrale si la termen a cotizatiilor si a celorlalte obligatii către Cameră;

c) îndeplinirea obligatiilor cu privire la pregătirea continuă a auditorilor financiari, precum si la frecventarea cursurilor suplimentare pentru auditorii financiari monitorizati pentru rezultate nesatisfăcătoare;

d) verificarea existentei la societatea de audit/auditorul persoană fizică a unui sistem de control al calitătii, conform ISQC 1 si ISA 220, pentru angajamentele de audit al situatiilor financiare ale entitătilor cu care are contract de efectuare a auditului financiar, audit intern sau alte angajamente prevăzute în ISA;

e) evaluarea sistemului de control al calitătii sub aspectul conformitătii cu Standardele internationale de audit relevante si cu cerintele de independentă prevăzute de Codul etic pentru auditorii profesionisti si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008;

f) verificarea elaborării de către societătile de audit/auditorii financiari persoane fizice, pentru entitătile aflate în subordinea si supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, a unor proceduri de revizuire a asigurării calitătii, specifice acestei categorii de angajamente;

g) inspectarea foilor de lucru ale angajamentului de audit al situatiilor financiare, selectat pentru revizuirea gradului de adecvare a controlului calitătii, pentru a evalua:

1. conformitatea cu standardele profesionale si cu cerintele normative si legale;

2. respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a auditului financiar, în conformitate cu Normele minimale de audit ale Camerei si cu ISA;

h) verificarea modului în care societatea de audit inspectată a implementat politicile si procedurile proprii de control intern al calitătii lucrărilor de audit, potrivit cerintelor ISQC 1 si ISA 220, si conformitatea cu acestea;

i) evaluarea continutului celui mai recent raport privind transparenta, publicat de auditorii sau firmele de audit inspectate;

j) respectarea hotărârilor si reglementărilor emise de Cameră.


Art. 12. - (1) Procedurile de revizuire pentru asigurarea calitătii în realizarea angajamentelor de audit statutar, audit financiar, revizuiri ale situatiilor financiare, misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale, audit intern sunt elaborate de Departamentul de monitorizare si competentă profesională sub forma „listelor obiectivelor de inspectie”, pe naturi de angajamente, pe care le prezintă spre însusire Consiliului Camerei, iar acesta, spre aprobare, Organismului de supraveghere.

(2) Hotărârile de aprobare a procedurilor de control al calitătii activitătii de audit financiar si a activitătilor conexe se publică.

Art. 13. - (1) Un membru al Camerei poate face, de regulă, obiectul unei inspectii asupra calitătii activitătii de audit o dată la maximum 6 ani, respectiv la 3 ani în cazul auditorilor entitătilor de interes public, pentru verificarea modului de îndeplinire a angajamentelor si de întocmire a rapoartelor de audit statutar, audit financiar, revizuiri ale situatiilor financiare, misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale, audit intern, potrivit normelor Camerei, ISA, Codului etic pentru auditorii profesionisti.

(2) În functie de factorii de risc materializati în:

a) numărul de clienti - societăti cotate la bursă;

b) numărul entitătilor considerate a fi de interes public;

c) rezultatele anterioare ale inspectiilor pentru asigurarea calitătii, inclusiv:

(i) încălcarea cerintelor de pregătire profesională continuă;

(ii) încălcarea principiului independentei;

(iii) deficiente în proiectul sau conformitatea cu sistemul societătii de control al calitătii, Consiliul Camerei poate să dispună efectuarea controlului calitătii activitătii desfăsurate de membrii Camerei la perioade mai mici de 3 ani.

(3) De la prevederile alin. (1)fac exceptie actiunile organizate de către Cameră pentru documentarea, informarea, analiza si urmărirea implementării unor noi reglementări, verificarea remedierii deficientelor constatate cu ocazia controalelor efectuate, precum si efectuarea de investigatii asupra unor eventuale reclamatii cu privire la activitatea auditorilor financiari.

Art. 14. - Durata inspectiei se stabileste în functie de natura actiunii de control, de volumul activitătii auditorului financiar persoană fizică sau firmei de audit ce urmează a fi inspectată, precum si de alti factori care pot influenta aria de cuprindere a inspectiei (de exemplu, achizitionarea de către firma de audit a unei părti semnificative a afacerilor unei alte firme de audit sau renuntarea la o parte semnificativă a afacerilor sale, înainte de începerea controlului).

Art. 15. - Inspectia se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul activitătii membrilor Camerei, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un număr reprezentativ de rapoarte si documente care să permită formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului de control al calitătii, conformitatea cu acesta si asupra modului de respectare a dispozitiilor normative din domeniul auditului statutar, auditului financiar, revizuirilor situatiilor financiare, misiunilor de asigurare, auditului intern si altor misiuni si servicii profesionale.

Art. 16. - (1) Persoanele împuternicite să exercite, în numele Camerei, controlul calitătii activitătii de audit statutar, audit intern, audit cu scop special, revizuirea situatiilor financiare si a altor activităti conexe trebuie să respecte regulamentele emise de Organismul de supraveghere, normele profesionale emise de Cameră, precum si prevederile Codului etic.

(2) Pentru fiecare inspectie trebuie să fie desemnat un coordonator al echipei de inspectori.

Art. 17. - (1) În conformitate cu cerintele Codului etic pentru auditorii profesionisti, prin derogare de la principiul

confidentialitătii, auditorii inspectati au datoria profesională de a prezenta informatii confidentiale, pentru a se conforma controlului calitătii organismului profesional.

(2) La solicitarea echipei de inspectori, auditorii au obligatia:

a) să pună la dispozitie toate documentele justificative si să dea toate explicatiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaratia pentru obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, cât si a achitării cotizatiilor si a celorlalte obligatii către Cameră;

b) să asigure accesul inspectorilor care efectuează controlul privind asigurarea calitătii la dosarele de angajament, foile de lucru, dosarele permanente, situatiile financiare proprii ale firmei, actele si documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care intră sub incidenta inspectiei si servesc pentru documentarea probelor care sustin concluziile inspectiei;

c) să recunoască constatările inspectiei pentru asigurarea calitătii, prin semnarea notelor de inspectie, si să comunice în scris Camerei, la termenele fixate, modul de aplicare a actiunilor si măsurilor stabilite în urma inspectiei.

(3) În cazul nepermiterii accesului inspectorilor la documentele de lucru ale angajamentelor în vederea efectuării controlului calitătii activitătii, acest fapt se consideră incident în domeniul propriu de activitate, Consiliul Camerei fiind în drept să propună, spre aprobarea Organismului de supraveghere, măsuri de sanctionare a auditorilor financiari în cauză, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei.

 

CAPITOLUL IV

Întocmirea documentelor de inspectie

 

Art. 18. - Echipa de inspectie desemnată să efectueze verificarea calitătii auditului consemnează constatările în cadrul notei de inspectie.

Art. 19. - (1) Nota de inspectie este un document bilateral, încheiat între părti (echipa de inspectori, pe de o parte, si auditorul financiar inspectat, pe de altă parte), care se întocmeste în două exemplare si se înregistrează la auditorul financiar inspectat.

(2) Un exemplar al notei de inspectie este luat de organele de inspectie, care au obligatia să îl înregistreze la Secretariatul Camerei.

Art. 20. - (1) În nota de inspectie se înscriu, documentat, aspectele constatate ca urmare a inspectiei, de neconformitate cu Standardele internationale de audit relevante, cu normele si procedurile de audit emise de Cameră si cu prevederile Codului etic.

(2) Modelul notei de inspectie se stabileste de către Departamentul de monitorizare si competentă profesională, cu acordul Consiliului Camerei.

(3) În nota de inspectie si în anexele acesteia se vor mentiona concret elementele sondajelor efectuate la auditorul financiar inspectat, documentele si evidentele supuse inspectiei, răspunderea organelor de inspectie revenind numai în legătură cu acestea.

Art. 21. - Nota de inspectie va cuprinde, orientativ, următoarele elemente:

a) componenta echipei de inspectori, delegatia în baza căreia s-a efectuat inspectia de asigurare a calitătii, data sau perioada în care s-a efectuat inspectia;

b) datele de identificare a auditorului controlat;

c) datele de identificare a asociatilor si auditorilor financiari care reprezintă auditorul controlat;

d) perioada supusă controlului, clientii de audit ale căror situatii financiare au fost auditate în perioada respectivă si identificarea dosarelor de audit selectate pentru inspectia de asigurare a calitătii;


e) date referitoare la modul în care auditorul controlat si auditorii asociati ai acestuia si-au îndeplinit obligatiile fată de Cameră privind determinarea si plata cotizatiilor fixe si a celor variabile, precum si modul de respectare a normelor privind asigurarea profesională, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă;

f) obiectivele pe care auditorul controlat Ie-a abordat în realizarea angajamentului, potrivit cerintelor standardelor internationale de audit relevante, normelor si procedurilor de audit emise de Cameră si ale reglementărilor contabile din domeniu;

g) obiectivele pe care auditorul controlat nu Ie-a abordat, potrivit cerintelor reglementărilor de mai sus;

h) motivatia auditorului controlat cu privire la neîndeplinirea obiectivelor urmărite;

i) calificativul obtinut de către auditorul controlat;

j) concluzii si recomandări pentru măsuri corective;

k) data si semnăturile membrilor echipei de control si a auditorului financiar controlat.

Art. 22. - Nota de inspectie si celelalte documente de inspectie vor fi înregistrate, arhivate si păstrate la Cameră timp de 5 ani de la efectuarea controlului si valorificarea rezultatelor acestuia.

Art. 23. - Fiecare obiectiv din lista de obiective se va completa cu „Da” sau „Nu”, în functie de modul în care auditorul supus inspectiei a răspuns cerintelor din Normele minimale de audit, făcându-se referire la deficientele constatate si cauzele pentru care unele obiective nu au fost abordate.

Art. 24. - (1) Pe baza constatărilor, Departamentul de monitorizare si competentă profesională va stabili un procentaj cuprins între 0% si 100%, obtinut atât prin raportarea numărului obiectivelor pentru care răspunsul este „Da” la numărul total de obiective, cât si în functie de relevanta constatărilor reiesite ca urmare a inspectiei.

(2) În functie de acest procentaj, auditorul inspectat va obtine un calificativ, după cum urmează:

 

Procentaj

Până la 35%

De la 36 la 70%

De la 71 la 85%

De la 86 la 100%

Calificativ

D

C

B

A

 

            Art. 25. - Potrivit prevederilor Codului etic pentru auditorii profesionisti, inspectorii Departamentului de monitorizare si competentă profesională au obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor dobândite cu ocazia inspectiilor pentru asigurarea calitătii, atât a celor referitoare la activitatea auditorului financiar, cât si a celor referitoare la clientii acestuia.

 

CAPITOLUL V

Valorificarea rezultatelor controlului calitătii activitătii de audit

 

Art. 26. - Conducerea executivă a Camerei este în drept să emită, în atentia auditorilor financiari inspectati, scrisori prin care să facă recomandări pentru corectarea sistemului propriu de control al calitătii, conformitatea cu politicile si procedurile adoptate, completarea dosarelor de lucru inspectate cu probele de audit nedocumentate corespunzător.

Art. 27. - Recomandările efectuate de Cameră ca urmare a verificărilor calitătii activitătii de audit vor fi urmărite de auditorul membru al Camerei într-o perioadă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord cu echipa de inspectori din cadrul Departamentului de monitorizare si competentă profesională.

Art. 28. - (1) Auditorul inspectat va transmite Camerei un răspuns în scris cu privire la modul de realizare a măsurilor recomandate atât în nota de inspectie, cât si în scrisoarea de atentionare, referindu-se inclusiv la actiunile planificate si la data finalizării si implementării acestora.

(2) În cazul în care recomandările la care se face referire la alin. (1) nu sunt puse în practică, auditorul financiar sau firma de audit, dacă este cazul, va face obiectul sistemului de investigatii si sanctiuni, asa cum este prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.90/2008.

Art. 29. - Camera monitorizează, pe parcursul a 3 inspectii consecutive, auditorii financiari care au obtinut la inspectia calitătii calificativele D, C si B, prin stabilirea de măsuri pentru remedierea neconformitătilorsi aplicarea, după caz, de sanctiuni disciplinare, diferentiate pentru fiecare calificativ acordat, după cum urmează:

A. Pentru calificativul D

1. Măsuri ce se vor lua la prima inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) repetarea inspectiei după un an, cheltuielile ocazionate de această nouă inspectie urmând a fi suportate integral de către auditorii financiari în cauză, în conformitate cu decontul de cheltuieli;

b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

c) promovarea de propuneri către Organismul de supraveghere, pentru aplicarea de sanctiuni disciplinare:

- avertisment;

- mustrare;

- suspendarea calitătii de membru al Camerei pe o anumită perioadă;

- excluderea din Cameră;

d) publicarea sanctiunilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă ale Camerei (site-ul Camerei, revista) si ale Organismului de supraveghere.

2. În functie de gradul de neîndeplinire a obligatiilor, membrii Camerei pot fi sanctionati disciplinar cu oricare dintre măsurile de mai sus, potrivit procedurilor disciplinare si competentelor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

3. Măsuri ce se vor lua pentru a doua inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) repetarea inspectiei după un an, cheltuielile ocazionate de această nouă inspectie urmând a fi suportate integral de către auditorii financiari în cauză, în conformitate cu decontul de cheltuieli;

b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

c) promovarea de propuneri către Organismul de supraveghere, pentru aplicarea de sanctiuni disciplinare:

- mustrare;

- suspendarea calitătii de membru al Camerei pe o anumită perioadă;

- excluderea din Cameră.

4. În functie de gradul de neîndeplinire a obligatiilor, membrii Camerei pot fi sanctionati disciplinar cu oricare dintre măsurile prevăzute mai sus, potrivit procedurilor disciplinare si competentelor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.


5. Măsuri ce se vor lua pentru a treia inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

- promovarea de propuneri către Organismul de supraveghere, pentru aplicarea de sanctiuni disciplinare, si anume:

• suspendarea calitătii de membru al Camerei pe o anumită perioadă;

• excluderea din Cameră.

6. În functie de gradul de neîndeplinire a obligatiilor, membrii Camerei pot fi sanctionati disciplinar cu oricare dintre măsurile prevăzute mai sus, potrivit procedurilor disciplinare si competentelor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

B. Pentru calificativul C

1. Măsuri care se vor lua la prima inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

b) promovarea de propuneri către Organismul de supraveghere, pentru aplicarea de sanctiuni disciplinare si anume:

- avertisment;

- mustrare;

c) publicarea sanctiunilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă ale Camerei, în conditiile legii.

2. În functie de gradul de neîndeplinire a obligatiilor, membrii Camerei pot fi sanctionati disciplinar cu oricare dintre măsurile prevăzute mai sus, potrivit procedurilor disciplinare si competentelor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.

3. Măsuri care se vor lua pentru a doua inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ; în acest caz, membrul Camerei intră sub incidenta sanctiunilor prevăzute la calificativul D.

O Pentru calificativul B

1. Măsuri care se vor lua la prima inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

b) promovarea de propuneri către Organismul de supraveghere, pentru sanctionarea cu avertisment.

2. Măsuri care se vor lua pentru a doua inspectie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:

a) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză;

b) promovarea de propuneri către Organismul de supraveghere, pentru aplicarea sanctiunii disciplinare cu mustrare.

Art. 30. - (1) În functie de relevanta neconformitătilor constatate în urma actiunilor de control, precum si în cazul în care nu se respectă măsurile dispuse, inspectorii Departamentului de monitorizare si competentă profesională pot propune, pe lângă măsurile de întocmire a documentelor potrivit normelor Camerei, măsuri de aplicare a sanctiunilor prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008, precum si în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

(2) În cazurile în care în cursul unei inspectii s-a constatat că un raport privind transparenta contine informatii denaturate semnificativ, inclusiv cele cu privire la eficienta sistemului de control al calitătii firmei de audit, Camera poate propune autoritătii de supraveghere publică amendarea în consecintă a acestui raport, fără întârziere.

Art. 31. - (1) În baza constatărilor din notele de inspectie prezentate de organele de inspectie, Camera întocmeste si prezintă Organismului de supraveghere un raport anual, rezumând rezultatele globale ale sistemului de asigurare a calitătii, fără specificarea detaliilor legate de anumiti auditori financiari membri ai Camerei sau clienti ai acestora.

(2) Organismul de supraveghere, după analizarea raportului anual, este în drept să emită recomandări si instructiuni, sub orice formă, Camerei căreia i-a fost delegată efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitătii serviciilor prestate de auditori sau de firmele de audit.

(3) După aprobarea de către Organismul de supraveghere, raportul se publică pe site-ul Camerei si este disponibil pentru informarea autoritătilor de reglementare ale entitătilor auditate.

Art. 32. - Seful Departamentului de monitorizare si competentă profesională participă la sedintele Consiliului Camerei si ale Organismului de supraveghere, în care sunt dezbătute documentele de control si măsurile propuse de către Departamentul de monitorizare si competentă profesională.

Art. 33. - Responsabilitatea finală pentru sistemul de asigurare externă a calitătii pentru auditorii financiari si firmele de audit care efectuează auditul statutar la entităti de interes public apartine Organismului de supraveghere.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.