MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 314/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 314           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 12 mai 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 131 din 3 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 diri Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

 

Decizia nr. 143 din 5 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) din anexa la Legea arendării nr. 16/1994

 

Decizia nr. 269 din 24 februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

538. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor nationale pentru arte

 

540. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Arad a unor imobile trecute în domeniul public al statului

 

541. - Hotărâre privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acesteia

 

542. - Hotărâre pentru stabilirea nivelului rezervei nationale de lapte

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

523. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Marian Niculescu în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

10. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Nucet-Persinari, judetul Dâmbovita

 

276. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

90.479. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Judetul Brasov

 

90.507. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Judetul Dâmbovita

 

90.508. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Judetul Bacău

 

90.541. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Sector 3, Bucuresti

 

90.542. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Judetul Vâlcea

 

90.543. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România – Bucuresti

 

90.544. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sector 6, Bucuresti

 

90.545. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sector 4, Bucuresti

 

90.546. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Judetul Caras-Severin

 

90.547. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Judetul Galati

 

90.548. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Judetul Brasov

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 131

din 3 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

 

Ioan Vida - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, exceptie ridicată de Gabriela-Eleha Bercu în Dosarul nr. 14.784/299/2008 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 2.280D/2008, nr. 2.281 D/2008, nr. 2.352D/2008, nr. 2.450D/2008 si nr. 2.452D/2008, care au acelasi obiect al exceptiei de neconstitutionalitate.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea acestor dosare având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 2.280D/2008, nr. 2.281 D/2008, nr. 2.352D/2008, nr. 2.450D/2008 si nr. 2.452D/2008 la Dosarul nr. 2.279D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 9 octombrie 2008, din 16 octombrie 2008, din 17 octombrie 2008, din 30 octombrie 2008, din 31 octombrie 2008 si din 19 noiembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 14.784/299/2008, nr. 15.336/299/2008, nr. 14.723/299/2008, nr. 16.548/299/2008, nr. 16.547/299/2008 si nr. 14.538/299/2008, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, exceptie ridicată de Gabriela-Elena Bercu, Emilia-Gabriela Radu, Adina lliescu, Florentina-Odette Bolintineanu, Victoria N. Marinescu si Iulian Amariei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 4 alin. (2) si art. 53 din Constitutie, deoarece includ în categoria persoanelor care au obligatia declarării averii personalul din institutiile publice implicate în procesul de privatizare angajat cu contract individual de muncă, iar nu si personalul din celelalte institutii publice.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti consideră exceptia neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere comunicat în dosarele nr. 2.280D/2008 si nr. 2.281 D/2008, apreciază că exceptia este neîntemeiată în raport cu dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea fundamentală si inadmisibilă în raport cu dispozitiile art. 53 din aceeasi lege.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate reprezintă optiunea legiuitorului, ce nu poate fi considerată contrară dispozitiilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, având următoarea redactare: „(1) Următoarele categorii de persoane au obligatia declarării averii si a intereselor:

[...]

34. personalul institutiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare."

Textele constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 4 alin. (2) referitor la criteriile nediscriminării si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Curtea constată că reglementarea criticată nu contine dispozitii discriminatorii în sensul art. 4 alin. (2) si art. 16 din Constitutie, ci se aplică în egală măsură tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută de norma legală. Obligatia instituită prin această reglementare este justificată de necesitatea prevenirii faptelor de coruptie de către anumite categorii de personal individualizate de legiuitor si nu poate fi caracterizată ca o restrângere a exercitiului drepturilor sau al unor libertăti consacrate în Constitutie.


Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, exceptie ridicată de Gabriela-Elena Bercu, Emilia-Gabriela Radu, Adina Iliescu, Florentina-Odette Bolintineanu, Victoria N. Marinescu si Iulian Amariei în dosarele nr. 14.784/299/2008, nr. 15.336/299/2008, nr. 14.723/299/2008, nr. 16.548/299/2008, nr. 16.547/299/2008 si 14.538/299/2008 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 143

din 5 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) din anexa la Legea arendării nr. 16/1994

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) din anexa la Legea arendării nr. 16/1994, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Redias Redea" - S.A. din comuna Redea în Dosarul nr. 49.573/207/2007 al Judecătoriei Caracal.

La apelul nominal se prezintă partea Marin Ungureanu, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Partea prezentă solicită respingerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că prevederile de lege criticate constituie norme derogatorii de la dispozitiile din dreptul comun referitoare la contractul de arendare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 iulie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 49.573/207/2007, Judecătoria Caracal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) din anexa la Legea arendării nr. 16/1994, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Redias Redea" - S.A din comuna Redea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege este neconstitutional, întrucât „creează în sarcina arendatorului o obligatie care tine de esenta negocierii, a acordului părtilor si nu de interventia statului. În acest mod arendasul este lipsit de posibilitatea de a negocia arenda în situatia unui caz fortuit sau unui caz de fortă majoră, fiind nevoit să accepte o situatie de inferioritate contractuală, discriminatorie care poate duce la insolventă". Mai mult, este vorba de factori de risc pentru care nu sunt reglementări care să oblige societătile de asigurare să încheie contracte de asigurare.

Judecătoria Caracal consideră că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 6 alin. (5) din anexa la Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, asa cum a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din Legea nr. 20/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 5 martie 2008, având următoarea redactare: „(5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendas ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamităti)."


Prevederile de lege criticate sunt raportate la dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 45 privind libertatea economică si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Textul de lege criticat instituie interdictia modificării de către arendas a nivelului arendei, ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali. Această interdictie este justificată de necesitatea suportării de către acesta a riscului contractual, asa cum este prevăzut, de altfel, si în art. 1454 si următoarele din Codul civil.

Pe de altă parte, reglementarea prin lege a respectării clauzelor contractuale, inclusiv a celor referitoare la nivelul arendei, asigură astfel securitatea si stabilitatea raporturilor uridice dintre arendas si arendator ca părti contractante si creează astfel conditiile pentru accesul liber la o activitate economică, care nu poate fi conceput în afara legii.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea observă că reglementarea criticată se aplică deopotrivă tuturor arendasilor aflati în aceeasi situatie juridică, fără nicio discriminare.

Si, în fine, cu privire la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 53 din Constitutie, Curtea observă că prevederile de lege criticate nu pun în discutie restrângerea exercitiului unor drepturi sau al jnor libertăti.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) din anexa la Legea arendării nr. 16/1994, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Redias Redea" - S.A. din comuna Redea în Dosarul nr. 49.573/2007 al Judecătoriei Caracal. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 5 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 269

din 24 februarie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958

privitor la prescriptia extinctivă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, exceptie ridicată de Alexandru Mihalcea în Dosarul nr. 7.641/118/2007 al Curtii de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei, lipsind statul român prin Ministerul Economiei si Finantelor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei sustine admiterea criticii de neconstitutionalitate, arătând că în cazul cererilor de despăgubire pentru crimele săvârsite în timpul regimului comunist nu poate opera termenul de prescriptie instituit de Decretul nr. 167/1958. Răspunderea pentru faptele comise trebuie să fie imprescriptibilă, astfel încât victimele regimului comunist, la fel ca si cele ale nazismului, să poată solicita oricând reparatii pentru daunele suferite.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, modificarea si completarea textului de lege excedând competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.641/118/2007, Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, exceptie ridicată de Alexandru Mihalcea în Dosarul nr. 7.641/118/2007.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că dispozitiile legale criticate contravin dispozitiilor art. 16 alin. 1, art. 20 si 21 din Constitutia României, deoarece stabilesc un termen-limită înăuntrul căruia victimele comunismului pot să introducă cereri pentru acordarea de daune materiale si morale, încălcându-se astfel principiile liberului acces la justitie si al egalitătii în fata legii, precum si prioritatea tratatelor internationale fată de dreptul intern. Autorul arată că a fost condamnat abuziv la închisoare corectională, pedeapsă pe care a executat-o în conditii inumane în închisorile si lagărele de muncă fortată comuniste. Or, în măsura în care crimele nazismului sunt imprescriptibile, fapt cu consecinte deosebite în materia acordării de despăgubiri, autorul consideră că se justifică acelasi tratament si în ceea ce priveste crimele comise de comunism. Prin urmare, victimele crimelor comunismului ar trebui să se poată adresa oricând justitiei pentru repararea prejudiciilor, limitarea acestui drept echivalând cu restrângerea accesului la justitie.

Curtea de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale retine că art. 3 din Decretul nr. 167/1958 se referă la termenul de prescriptie de 3 ani ca fiind un termen general, în sensul aplicării lui tuturor actiunilor personale, cu exceptia cazurilor pentru care există termene speciale de prescriptie, indiferent de izvorul concret al raportului obligational. în cauza dedusă judecătii, dreptul de a solicita repararea prejudiciului suferit s-a născut din momentul în care s-a constatat că infractiunea pentru care a fost condamnat autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu există, însă, date fiind conditiile sociale si politice ale regimului de dictatură comunistă, la acel moment nu existau reglementări legale care să permită promovarea unei actiuni în despăgubiri. Prin urmare, instanta apreciază că în cauză nu se poate aplica termenul de prescriptie general prevăzut de art. 3 din Decretul nr. 147/1958 si, pe cale de consecintă, în cauzele îndreptate împotriva regimului totalitar, ca si în cazurile crimelor de război, termenele trebuie reevaluate pentru a da posibilitatea persoanelor victime ale regimului la măsuri reparatorii, în scopul dreptătii sociale si a adevărului.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 3 din Decretul nr. 167/1958 nu contravin prevederilor constitutionale invocate, exceptia de neconstitutionalitate cu un atare obiect fiind neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, publicat în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 21 aprilie 1958, care au următorul continut: „Termenul prescriptiei este de 3 ani."

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 20, art. 21 si art. 126 alin. (1), precum si ale art. 14 alin. 3 din Pactul international privind drepturile civile si politice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit jurisprudentei sale constante, institutia prescriptiei, în general, si termenele în raport cu care aceasta îsi produce efectele nu pot fi considerate de natură să îngrădească accesul liber la justitie, finalitatea lor fiind, dimpotrivă, de a-l facilita, prin asigurarea unui climat de ordine, indispensabil exercitării în conditii optime a acestui drept constitutional, prevenindu-se eventualele abuzuri si limitându-se efectele perturbatoare asupra stabilitătii si securitătii raporturilor juridice civile. Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, cărora li se subsumează si instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Departe de a constitui o negare a dreptului în sine, asemenea exigente dau expresie ordinii de drept, absolutizarea exercitiului unui anumit drept având consecintă fie negarea, fie amputarea drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane, cărora statul este tinut să le acorde ocrotire, în egală măsură.

Însă, în cauza de fată, Curtea observă că pretinsa neconstitutionalitate este dedusă dintr-o omisiune de reglementare, pe care însă instanta constitutională nu o poate complini, întrucât, potrivit art. 61 din Constitutie, „Parlamentul este (...) unica autoritate legiuitoare a tării", modificarea sau completarea normelor juridice fiind atributii exclusive ale acestuia.

Prin urmare, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă si va fi respinsă ca atare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Î numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă, exceptie ridicată de Alexandru Mihalcea în Dosarul nr. 7.641/118/2007 al Curtii de Apel Constanta - Sectia civilă, minori si familie, litigii de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihaela Senia Costinescu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor nationale pentru arte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor nationale pentru arte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 4 martie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Cuantumul fiecărui premiu national este echivalentul în lei a 2.000 euro si se acordă unei singure persoane."

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului

national,

Theodor Paleologu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 538.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Arad

a unor imobile trecute în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Arad a unor imobile situate în judetul Arad, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sintea Mare nr. 35/2008, respectiv prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Silindia nr. 20/2007, în vederea amenajării unor sedii pentru posturi de politie.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 540.

 


ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor date în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie

al Judetului Arad

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

căreia i se dă în

administrare imobilul

Caracteristicile imobilului

Caracteristicile imobilului

1.

Comuna Sintea Mare

nr. 204, judetul Arad

Consiliul Local

al Comunei

Sintea Mare,

judetul Arad

Ministerul

Administratiei

si Internelor,

pentru

Inspectoratul

de Politie

al Judetului Arad

Teren:

Suprafată = 774,0 m2

Clădire: 121,0 rrv2

C.F. 4091

Nr. cadastru: 1467

Valoarea clădirii - 46.246,25 lei

Valoarea terenului - 30.191,80 lei

Ministerul Finantelor Publice va atribui un

număr în inventarul

centralizat al bunurilor proprietate publică a statului.

2.

Comuna Silindia

nr. 52, judetul Arad

Consiliul Local al

Comunei Silindia,

judetul Arad

Ministerul

Administratiei

si Internelor,

pentru

Inspectoratul

de Politie

al Judetului Arad

Teren:

Suprafată = 1.296,0 m2

C.F. 416

Nr. top. 244-245/8.a. 1

Valoare de bilant - 50.553,72 lei

Ministerul Finantelor Publice va atribui un

număr în inventarul centralizat al bunurilor proprietate publică a statului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din

domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si

desfiintării acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situată în localitatea Făgăras, Str. Luncii nr. 1 A, judetul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acesteia, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Ioan Andreica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 541.

 


ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiei ce se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei

si Internelor în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acesteia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristici tehnice

Valoarea

contabilă

(lei)

Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.

Orasul Făgăras, Str. Luncii nr. 1A, judetul Brasov

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - Unitatea Militară 0391 Brasov

Pavilion 45-248-02 „cazare + bloc alimentar"

Sc = 684,00 m2; Sd = 684,00 m2.

101.491,57

101.106 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea nivelului rezervei nationale de lapte

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vacă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 72/2006, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Rezerva natională de lapte este de 604.149.467 kg, din care disponibilă alocării de cote individuale pentru livrări si vânzări directe 318.403.600 kg, repartizată astfel:

a) 74.508.320 kg livrări;

b) 243.895.280 kg vânzări directe.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

Seful Departamentului pentru Afaceri

Europene,

Vasile Puscas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 542.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL – MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Marian Niculescu

în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale

a Functionarilor Publici

           

Având în vedere Avizul favorabil nr. 1.888.396 din 2 aprilie 2009 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru exercitarea de către domnul Marian Niculescu, cu caracter temporar, pentru maximum 6 luni, a functiei publice de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marian Niculescu se promovează temporar în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 523.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris

din perimetrul Nucet-Persinari, judetul Dâmbovita

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b), în conditiile stabilite la art. 32, din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

- Referatul Directiei generale gestionare evaluare concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 300.710 din 4 mai 2009,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a resurselor minerale din zăcământul de nisip si pietris din perimetrul Nucet-Persinari, judetul Dâmbovita, convenită prin Licenta de concesiune nr. 884/1999, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială AGREMIN - S.A., cu sediul în localitatea Târgoviste, Str. Lămâitei nr. 2, judetul Dâmbovita, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 10.

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008

 

Tinând cont de Avizul nr. 289.733 din 8 aprilie 2009 al Ministerului Finantelor Publice,

în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii si al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. I. - Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 11 iulie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (3) lit. a) si b), documentatia tehnico-economică pentru proiectul complex de investitii, care cuprinde atât lucrări de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, inclusiv extinderi, cât si lucrări de constructii pentru realizarea interventiilor la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, se elaborează în următoarele etape:

a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la constructiile existente, inclusiv instalatiile aferente, care fac obiectul lucrărilor de interventii definite la art. 3 lit. d) din hotărâre;

b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investitii, cu includerea elementelor specifice din documentatia de avizare pentru lucrări de interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, fără elaborarea distinctă a acesteia;

c) întocmirea devizului general pentru întregul proiect complex de investitii, cu evidentierea distinctă pe capitole si subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrărilor de investitii si lucrărilor de interventii la constructii existente, inclusiv instalatii aferente.

(2) Elementele specifice din documentatia de avizare pentru lucrări de interventii care se includ în studiul de fezabilitate elaborat în conditiile alin. (1) privesc în principal:

a) descrierea situatiei existente a obiectivului de investitii si concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Descrierea investitiei» din anexa nr. 3

«Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrări de interventii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 si se includ distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Informatii generale privind proiectul», punctul 2 «Descrierea investitiei» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;

b) descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesar de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază, descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spatiile consolidate/reabilitate/reparate, a consumurilor de utilităti si altele asemenea, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Date tehnice ale investitiei» din anexa nr. 3 «Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrări de interventii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 si se includ distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Informatii generale privind proiectul», pct. 3 «Date tehnice ale investitiei» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;

c) analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de interventii fată de valoarea de inventar a constructiei existente, care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Indicatori de apreciere a eficientei economice» din anexa nr. 3 «Continutul-cadru al documentatiei de avizare pentru lucrări de interventii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 si se include distinct la lit. A «Piese scrise», sectiunea «Analiza cost-beneficiu» din anexa nr. 2 «Continutul-cadru al studiului de fezabilitate»;

d) avize si acorduri de principiu, specifice tipului de interventie.

(3) Studiul de fezabilitate elaborat pentru proiectul complex de investitii se aprobă în conditiile legii."

2. La articolul 10, teza a doua se modifică si va avea următorul cuprins:

„Valoarea actualizată se compune din valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării, conform evidentelor contabile, si din valoarea restului de executat multiplicat cu indicele de preturi de consum lunar (total), comunicat de Institutul National de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general si data actualizării."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 276.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă

la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Judetul Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 16-27 martie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Judetul Brasov pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Judetul Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 7.539 lei, donatii în sumă de 10.775 lei (persoane fizice 9.775 lei, persoane juridice 1.000 lei) si alte venituri provenite din dobânzi bancare în sumă de 0,16 lei.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Judetul Brasov să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, să întocmească situatiile ce trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 90.479.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă

la Partidul National Liberal - Judetul Dâmbovita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 23 martie—10 aprilie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal —judetul Dâmbovita pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului National Liberal - Judetul Dâmbovita au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 58.498 iei, donatii în sumă de 1.908.777 lei, alte venituri în sumă de 4.264,90 lei.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului National Liberal - Judetul Dâmbovita să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, să întocmească situatiile ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente si cele care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 90.507.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă

la Partidul Democrat Liberal - Judetul Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 6—24 aprilie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Judetul Bacău pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Judetul Bacău au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 68.300 lei, donatii în sumă de 319.845 lei (persoane fizice 298.250 lei, persoane juridice 21.595 lei) si alte venituri provenite din dobânzi bancare în sumă de 5,82 lei.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului Democrat Liberal - Judetul Bacău să respecte legislatia în vigoare privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, respectiv Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Director general, Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 90.508.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă

la Partidul National Liberal - Sector 3, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-17aprilie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Sector 3 pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului National Liberal - Sector 3 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 5.134 lei, donatii persoane fizice în sumă de 10.440 lei.

Nu au fost constatate abateri care să impună aplicarea sanctiunilor de ordin financiar formatiunii politice controlate.

II. Recomandări

Organizarea si conducerea contabilitătii să se desfăsoare în conformitate cu reglementările legale în vigoare si să se înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director general, Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 90.541.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă

la Partidul România Mare - Judetul Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-9 aprilie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Judetul Vâlcea pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului România Mare - Judetul Vâlcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 3.833 lei, donatii provenind de la persoane fizice în sumă de 1.500 lei.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului România Mare - Judetul Vâlcea să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 90.542.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă

la Uniunea Democrată Maghiară din România – Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-17 aprilie 2009 s-a efectuat controlul finantării la Uniunea Democrată Maghiară din România - Bucuresti pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile înregistrate la Uniunea Democrată Maghiară din România - Bucuresti au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 10.187 lei, donatii provenind de la persoane fizice în sumă de 28.800 lei, alte venituri provenite din dobânzi bancare în sumă de 0,56 lei.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Uniunii Democrate Maghiare din România - Bucuresti să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 90.543.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă

la Partidul Social Democrat - Sector 6, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-24 aprilie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Sector 6 pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului Social Democrat - Sector 6 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 546.873 lei, donatii în sumă de 167.036,94 lei, alte venituri în sumă de 15.473 lei.

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate abateri sau prejudicii cu caracter financiar contabil.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului Social Democrat - Sector 6 să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, să întocmească situatiile ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente si cele care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 90.544.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă

la Partidul Democrat Liberal - Sector 4, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-24 aprilie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Sector 4 pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Sector 4 au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 860.818 lei, donatii în sumă de 1.082.175,86 lei, alte venituri provenite din dobânzi bancare în sumă de 1.901,93 lei si din închirierea unui spatiu în sumă de 7.415,71 lei.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului Democrat Liberal - Sector 4 ca organizarea si conducerea contabilitătii să se desfăsoare conform reglementărilor în vigoare si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 90.545.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă

la Partidul Conservator - Judetul Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-17 aprilie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Judetul Caras-Severin pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului Conservator - Judetul Caras-Severin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 11.985 lei, venituri din donatii în sumă de 20.221 lei.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului Conservator - Judetul Caras-Severin să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

 

Director general, Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 90.546.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă

la Partidul Social Democrat - Judetul Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-17 aprilie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Judetul Galati pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului Social Democrat - Judetul Galati au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 866.134,20 lei, donatii persoane fizice în sumă de 238.900,00 lei si alte venituri în sumă de 361)67,01 lei.

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate abateri sau prejudicii cu caracter financiar contabil.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat ca organizarea si conducerea contabilitătii să se desfăsoare în conformitate cu reglementările legale în vigoare si să se înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director general, Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 90.547.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă

la Partidul Social Democrat - Judetul Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2009, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 30 martie-17 aprilie 2009 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Judetul Brasov pentru anul 2008.

I. Constatări

Veniturile Partidului Social Democrat - Judetul Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 359.881,78 lei, venituri din servicii interne în sumă de 10.488,27 lei, alte venituri provenite din dobânzi bancare în sumă de 2.047,16 lei.

II. Recomandări

Echipa de control a recomandat Partidului Social Democrat - Judetul Brasov să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare si să se înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

 

Director general,

Gheorghe Onogea

 

Bucuresti, 5 mai 2009.

Nr. 90.548.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.