MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 323/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 323           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 14 mai 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            157. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

 

            775. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 411 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            565. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

 

            566. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

            567. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            597. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            15. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

            16. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2009

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 39 din 22 august 2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 266/2007 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 27 august 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (2) si litera b) a alineatului (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Prezenta ordonantă se aplică sistemelor electronice de tarifare, care privesc doar colectarea tuturor tipurilor de tarife pentru utilizarea infrastructurii pe întreaga retea de drumuri publice, inclusiv cele urbane, precum si sistemelor electronice implementate pentru tarifarea utilizării unor sectiuni de infrastructură, respectiv tunelurile, podurile, infrastructurile de acces la feribot si trecătorile de munte.

b) sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care nu necesită instalarea unor echipamente la bordul vehiculelor;”.

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) sistem electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, denumit în continuare sistem electronic de tarifare - sistem de colectare a sumelor aferente tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care presupune instalarea la bordul vehiculelor a unor echipamente de bord ce permit identificarea automată a vehiculelor si determinarea modului în care acestea utilizează infrastructura rutieră, pentru a se asigura o tarifare corectă, în conditii de sigurantă rutieră si de fluentă a traficului;

b) operator al sistemului electronic de tarifare - operator economic persoană juridică, cu scop patrimonial, sau orice organism de autoritate care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate ce are această personalitate, care este autorizată să opereze sisteme electronice de tarifare;

c) utilizator - persoana fizică sau juridică care utilizează infrastructura rutieră pentru a cărei utilizare s-a stabilit un tarif;

d) echipament de bord - dispozitiv electronic care se instalează la bordul unui vehicul si care permite identificarea automată a acestuia si determinarea modului în care vehiculul utilizează infrastructura rutieră;

e) serviciu electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, denumit în continuare serviciu electronic de tarifare - serviciu pus la dispozitia utilizatorilor de către operatorii sistemelor electronice de tarifare.”

3. La articolul 3, alineatele (1)-(3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Toate sistemele electronice de tarifare ce vor fi date în exploatare după data intrării în vigoare a prezentei ordonante vor utiliza, în scopul efectuării tranzactiilor electronice

de colectare a tarifelor, una sau mai multe dintre următoarele tehnologii:

a) tehnologie de localizare prin satelit;

b) tehnologie de comunicatii mobile în conformitate cu standardul GSM - GPRS (standard de referintă GSM TS 03.06/23.060);

c) tehnologie cu microunde cu frecventa de 5,8 GHz.

(2) Operatorii sistemelor electronice de tarifare sunt obligati să pună la dispozitia utilizatorilor echipamente de bord care să fie adecvate utilizării pe toate tipurile de vehicule si cu toate sistemele electronice de tarifare care utilizează tehnologiile prevăzute la alin. (1), conform calendarului prevăzut la art. 4 alin. (4). Aceste echipamente de bord trebuie să asigure cantitativ cererea utilizatorilor interesati.

(3) Suplimentar fată de tehnologiile prevăzute la alin. (1), echipamentele de bord pot fi adaptate si la alte tehnologii, cu conditia ca aceasta să nu creeze dificultăti utilizatorilor sau să nu creeze discriminări între acestia. Echipamentele de bord pot fi conectate si la tahograful digital al vehiculului.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Serviciul european de tarifare electronică este un serviciu complementar serviciului electronic national de tarifare.

(2) Serviciul european de tarifare electronică este definit de Comisia Europeană conform prevederilor art. 4 alin. (4) al Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunitătii (Directiva 2004/52/CE) si acoperă întreaga retea rutieră comunitară pentru care tarifele pentru utilizarea infrastructurii rutiere sunt încasate electronic.

(3) Serviciul european de tarifare electronică este definit de un ansamblu de reguli contractuale, care permite tuturor operatorilor să furnizeze serviciul în cauză, de un ansamblu de standarde si cerinte tehnice si de un contract de abonament unic între utilizator si operatorul care oferă serviciul. Acest contract asigură accesul la serviciu pe întreaga retea si abonamentul se poate face la un operator de pe oricare sectiune a retelei.

(4) În cazul în care administratorii infrastructurii rutiere implementează sisteme electronice de tarifare pe teritoriului României, acestia trebuie să se asigure că operatorii furnizează Serviciul european de tarifare electronică utilizatorilor lor în conformitate cu următorul calendar:

a) pentru toate vehiculele de peste 3,5 tone si pentru toate vehiculele cu o capacitate mai mare de 9 locuri, inclusiv cel al conducătorului auto, în termen de cel mult 3 ani de la adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronică mentionate la art. 4 alin. (4) al Directivei 2004/52/CE;

b) pentru toate celelalte tipuri de vehicule, în termen de cel mult 5 ani de la adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronică prevăzute la art. 4 alin. (4) al Directivei 2004/52/CE.”


5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Deciziile adoptate de administratorii infrastructurii rutiere în ceea ce priveste introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii pentru anumite tipuri de vehicule, nivelul acestor tarife si scopul lor sunt independente de Serviciul european de tarifare electronică. Serviciul european de tarifare electronică privind doar metoda de încasare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere permite încheierea de contracte indiferent de locul de înmatriculare a vehiculului, de nationalitatea părtilor contractante sau de zona ori punctul din reteaua rutieră pentru care se percep tarifele.”

6. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Echipamentele de bord care asigură accesul la Serviciul european de tarifare electronică trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 497/2003*) privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, cu modificările si completările ulterioare.”

7. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicabilă:

a) operatorilor sistemelor electronice de tarifare si colectare, pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2);

b) administratorilor infrastructurii rutiere, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4).”

8. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonante vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 9 luni de la adoptarea deciziei Comisiei Europene, prevăzută la art. 4 alin. (4) din Directiva 2004/52/CE, privind definitia Serviciului european de tarifare electronică si a elementelor sale tehnice.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 39 din 22 august 2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 27 august 2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 mai 2009.

Nr. 157.


*) Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 982/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 775.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 411

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, exceptie ridicată de Emilia Rodica Popa si Augustin Gogaîn Dosarul nr. 2.323/117/2008 al Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că textul de lege criticat este în deplin acord cu normele constitutionale invocate de autorii exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.323/117/2008, Tribunalul Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de reclamantii Emilia Rodica Popa si Augustin Goga într-un litigiu izvorât din modul de calcul al salariului pentru o anumită categorie de functionari publici.

În motivarea exceptiei autorii sustin, în esentă, că textul de lege criticat încalcă principiul separatiei puterilor în stat, întrucât acordă Guvernului posibilitatea ca, printr-o ordonantă, să abroge o lege adoptată de Parlament, chiar si atunci când legislativul respinge ordonanta de abrogare, si acordă Guvernului prerogative care apartin exclusiv Parlamentului. Arată că respingerea de către Parlament a ordonantei abrogatoare nu are nicio valoare, întrucât, indiferent de vointa organului legiuitor, o ordonantă respinsă îsi produce în totalitate efectele.

Tribunalul Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. în acest sens arată că „nu poate fi admisă abrogarea cu caracter definitiv a unei legi ca urmare a abrogării ordonantei de abrogare de către o altă ordonantă, întrucât, în această situatie, ordonanta îsi produce efectele contra unei legi”, ceea ce contravine prevederilor constitutionale referitoare la delegarea legislativă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ti constituie dispozitiile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, care au următorul continut:

„Art. 62.-Abrogarea

(3) Abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ initial. Fac exceptie prevederile din ordonantele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare si au fost respinse prin lege de către Parlament.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine următoarelor prevederi din Legea fundamentală: art. 1 alin. (4) care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor, art. 1 alin. (5) care instituie obligativitatea respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 61 alin. (1), potrivit căruia Parlamentuleste organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării si art. 115 alin. (1), (3) si (7) privind delegarea legislativă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textul de lege criticat nu contravine niciuneia dintre prevederile Legii fundamentale invocate de autorii exceptiei, urmând să respingă ca neîntemeiată exceptia pentru motivele ce vor fi arătate în continuare:

Criticile autorilor exceptiei vizează ultima frază a art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, care instituie o exceptie de la regula prevăzută în fraza precedentă. Astfel, regula o reprezintă interdictia revigorării unui act normativ prin abrogarea actului abrogator al acestuia, iar exceptia de la această regulă constă în readucerea în vigoare a unui act normativ atunci când ordonantele Guvernului care l-au abrogat au fost respinse prin lege de către Parlament.

Asadar, exceptia de la regulă are în vedere situatia în care, printr-o ordonanta, simplă sau de urgentă, - textul nefăcând vreo precizare în acest sens -, se abrogă unele dispozitii dintr-un act normativ oarecare sau chiar actul în întregime. în acest caz, dispozitiile din actul normativ initial abrogat sau actul în integralitatea sa reintră în vigoare, această revigorare fiind legitimată chiar de către Parlament, prin respingerea ordonantei abrogatoare. în virtutea calitătii sale de organ reprezentativ suprem al poporului român si unică autoritate legiuitoare a tării, Parlamentul este îndrituit ca, printr-o lege, să respingă ordonanta, înlăturând astfel în totalitate efectele acesteia, inclusiv efectul abrogator.

Asa cum prevede art. 115 alin. (8) din Constitutie, prin legea de respingere, Parlamentul va reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonantei abrogatoare. Prin urmare, eventualele efecte negative ce ar putea decurge din succesiunea acestor evenimente legislative, abrogare- revigorare, trebuie contracarate de Parlament prin edictarea unor norme corespunzătoare, cuprinse în chiar legea de respingere a ordonantei, astfel ca relatiile sociale ce intră sub incidenta acesteia să nu sufere perturbări, iar în sistemul juridic să nu se ivească disfunctionalităti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, exceptie ridicată de Emilia Rodica Popa si Augustin Goga în Dosarul nr. 2.323/117/2008 al Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificăriprin Legea hr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” se va face de către aceasta, cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputatilor.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Monitorul Oficial,, va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Gheorghe Barbu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 565.

 


ANEXĂ*)

 

CAMERA DEPUTATILOR „MONITORUL OFICIAL” - R.A.

Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucuresti

CIF R0427282

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2008 Preliminat

2009 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6 = 5-4

7=5/4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

110 300

69 500

- 40 800

63

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

100 200

61 500

- 38 700

61

 

 

a) productia vândută

3

98 080

60 960

-37 120

62

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

250

-

-250

-

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

- subventii, conf. prevederilor legale în vigoare

- transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare

5

6

7

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

8

1 400

-

-1 400

-

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

470

540

+70

115

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

10 100

8 000

-2 100

79

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

9 920

7 850

-2 070

79

 

 

d) alte venituri financiare

14

180

150

-30

83

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+47+50)

16

59 300

52 600

-6 700

89

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

59 060

52 400

-6 660

89

 

 

a) cheltuieli materiale

18

18 300

14 300

-4 000

78

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

1 600

1 700

100

106

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

140

-

-140

-

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

23 892

22 319

-1 573

93

 

 

- salarii

22

17 637

16 523

-1 114

94

 

 

contracte de mandat

23

188

149

-39

79

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

4 584

4 098

-486

89


0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

- cheltuieli privitul contributia la asigurări sociale

25

3 423

3 148

-275

92

 

 

cheltuieli privind coniributia la asigurări pt. somaj

26

159

83

-76

52

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

! 002

867

-135

87

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

1 483

1 549

66

104

 

 

cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif si complet, ulterioare, din care:

29

 

 

 

 

 

 

-ticheie de cresă potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

 

-fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii tu: 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

172

169

1

98

 

 

- tichete de masă

3 3

751

767

16

102

 

 

- tichete de vacanta

35

 

 

 

 

 

 

e) amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

35

5 791

6 100

309

105

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

36

9 337

7 981

-1 356

85

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

37

8 100

5 500

-2 600

68

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

38

55

60

5

109

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr, 193/2006 cu modificările si completurile ulterioare

39

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

40

67

150

83

224

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

 

 

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările si completările ulterioare

42

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

215

170

-45

79

 

 

- alte cheltuieli, din care:

44

210

348

138

166

 

 

taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

 

 

 

 

 

 

redeventa din concesionarea bunurilor publice

46

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

47

240

200

-40

83

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

48

 

 

 

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

49

240

200

-40

83

 

3

Cheltuieli extraordinare

50

 

 

 

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

51 000

16 900

-34 100

33

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

52

8 160

2 704

-5 456

33

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din

care:

53

42 840

14 196

-28 644

33

 

1

Rezerve legale

54

 

 

 

 


0

1

2

3

4

5

6

7

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

 

 

 

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare, pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

57

 

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

 

 

 

 

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd 54.55.56.57,si 58

59

 

 

 

 

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

60

4 284

1419

-2 865

33

 

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

61

21 420

7 098

-14 322

33

 

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

62

17 136

5 679

-1 1 457

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

63

78 459

87 584

9125

112

 

1

Surse proprii

64

22 927

11 779

-11 148

51

 

2

Alocatii de la buget

65

 

 

 

 

 

3

Credite bancare

66

 

 

 

 

 

 

- interne

67

 

 

 

 

 

 

- externe

68

 

 

 

 

 

4

Alte surse:

- disponibil din anii precedenti

69

55 532

75 805

20 273

137

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

70

2 609

87 584

84 975

3357

 

l

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

71

2 609

87 584

84 975

3357

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

72

 

 

 

 

 

 

- interne

73

 

 

 

 

 

 

- externe

74

 

 

 

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

75

1 001

1 001

-

100

 

1

Rezerve legale

76

982

982

-

100

 

2

Rezerve statutare

77

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

78

19

19

-

100

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

79

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

80

110 300

69 500

-44 500

60

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

59 300

52 600

-6 700

89


0

1

2

3

4

5

6

7

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

82

404

395

-9

98

 

4

Număr mediu de salariati total

83

404

384

-20

95

 

5

Fond de salarii, din care:

84

17 637

16 523

-1 114

94

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

17 399

16515

-884

95

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

86

238

8

-230

3

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

87

3 589

3 584

-5

100

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu {lei/persoană) (rd.80/83 - în preturi curente)

88

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.80/83 -în conditii comparabile)

89

 

 

 

 

 

10

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (coli ehte/persoană)

90

649 890

472 472

-177418

73

 

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.!6/rd.l)x 1000

91

538

757

219

141

 

12

Plăti restante - total

92

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

93

 

 

 

 

 

 

- preturi comparabile

94

 

 

 

 

 

13

Creante restante - total

95

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

96

855

900

45

105

 

 

- preturi comparabile (105.4%)

97

901

900

-1

99

 

NOTĂ:

Rd. 22 „salarii” = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizatiile CA Rd. 22 = Rd. 84 Rd. 23 = salariu conform contract mandat/2009 (84 mii lei) + prima de performantă/2008 (65 mii lei preliminat)

Rd. 82 si 83 nu cuprind persoanele care au contract de mandat, încheiat conform legislatiei în vigoare (directorul general).

Rd. 86 = indemnizatiile CA

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj.

(2) După preluare, imobilele prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate pentru realizarea unor locuinte sociale.


Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 566.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judetul Cluj,

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. Cojocnei nr. 93-97

Statul român,

Ministerul Apărării Nationale

Municipiul Cluj-Napoca,

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

- imobil 3032

- cod 8.29.09

- nr.M.F. 106.673

- Suprafata construită = 375 m2

- Suprafata desfăsurată = 1.875 m2

Judetul Cluj,

Municipiul Cluj-Napoca,

Str. Taberei nr. 4

Statul român,

Ministerul Apărării Nationale

Municipiul Cluj-Napoca,

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

- imobil 3263

- cod 8.29.09

- nr.M.F. 106.677

- Suprafata construită = 361 m2

- Suprafata desfăsurată = 1.640 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adnntă nre7enta hotărâre

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj.

(2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. 1 va fi utilizat în vederea realizării unui spital regional de urgentă.


Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 567.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părti dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judetul Cluj,

comuna Floresti

Statul român,

Ministerul Apărării Nationale

Judetul Cluj, Consiliul Judetean Cluj

- imobil 917 - partial

- cod 8.29.09

- nr.M.F. 106.694

Suprafata terenului = 6,00 ha

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 597.

 


ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL Scolii Superioare de Aviatie Civilă pe anul 2009

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap,/ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumire indicator

Program 2009

 

 

 

0

1

 

 

 

VENITURI TOTAL

26.832,00

 

 

 

VENITURI PROPRII

12.100,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

12.100,00

 

 

 

VENITURI NEFISCALE

12.100,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

12.100,00

 

33.10

 

Venituri din prestări servicii

11.500,00

 

 

08

Venituri din prestări servicii

3 300,00

 

 

 

Venituri din org.cursuri calific,si conversie profesionala

 

 

 

17

specializare si perfectionare

7.300,00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

900,00

 

39.10

 

VENITURI DIN CAPITAL

600,00

 

 

01

Venituri din valorificare unor bunuri ale institutiilor publice

600,00

 

 

 

VENITURI DIN ALOCATII DE LA BUGET

16732,00

 

 

 

 

 

 

 

 

I.CHELTUIELI, din care:

28.832,00

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

18.600,00

 

10

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

8.500,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale in bani

6.512,00

 

 

 

Venituri proprii

3.906,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.606,00

 

 

01

Salarii de bază

3283,00

 

 

 

Venituri proprii

2.004,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.279,00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

67,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

17,00

 

 

04

Spor de vechime

814,00

 

 

 

Venituri proprii

474,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

340,00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

462,00

 

 

 

Venituri proprii

257,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

205,00

 

 

06

Alte sporuri

1.500,00

 

 

 

Venituri proprii

780,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

720,00

 

 

07

Ore suplimentare

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

08

Fond de premii

256,00

 

 

 

Venituri proprii

256,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

30.00

 

 

 

Venituri proprii

18,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

12,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

90,00

 

 

 

Venituri proprii

62,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

28,00

 

10.03

 

Contributii

1.988,00

 

 

 

Venituri proprii

1 194,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

794,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.516,00

 

 

 

Venituri proprii

910,00

 

 

 

 

0

1

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

606.00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

35,00

 

 

 

Venituri proprii

21.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

14,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

340,00

 

 

 

Venituri proprii

204,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

136,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

41,00

 

 

 

Venituri proprii

25.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

16,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

56,00

 

 

 

Venituri proprii

34.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

22,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare a creantelor salariate

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

10.100,00

 

 

 

Venituri proprii

6.400,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3.700,00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

4.965,00

 

 

 

Venituri proprii

3.083,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.882,00

 

 

01

Furnituri de birou

70,00

 

 

 

Venituri proprii

66,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

65.00

 

 

 

Venituri proprii

64.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.00

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motricâ

160.00

 

 

 

Venituri proprii

125.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

35.00

 

 

04

Apă. canal si salubritate

60.00

 

 

 

Venituri proprii

50.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

10.00

 

 

05

Carburanti si lubrifiant!

2.500.00

 

 

 

Venituri proprii

1.428.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.072.00

 

 

06

Piese de schimb

1 260.00

 

 

 

Venituri proprii

750,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

510.00

 

 

07

Transport

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

110,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

10,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

590.00

 

 

 

Venituri proprii

390.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

200.00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

140.00

 

 

 

Venituri proprii

100.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

40.00

 

20.02

 

Reparatii curente

1.800.00

 

 

 

Venituri proprii

950,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

850,00

 

20.03

 

Hrana

370.00

 

 

 

Venituri proprii

50.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

320,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

370,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

320,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

01

Medicamente

10.00

 

 

 

 

0

1

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

40,00

 

 

01

Uniforme si echipament

30,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

20,00

 

 

03

Lenjerie

8,00

 

 

 

Venituri proprii

3,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

62,00

 

 

 

Venituri proprii

47,00

 

 

 

Atacatii de la buget de stat

15,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

87,00

 

 

 

Venit un proprii

87,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

01

Deplasări interne, detasări, transferări

46,00

 

 

 

Venituri proprii

46,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

02

Deplasări în străinătate

41.00

 

 

 

Venituri proprii

41,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

140,00

 

 

 

Venituri proprii

140,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.13

 

Pregătire profesională

20,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Atacatii de la buget de stat

 

 

20.14

 

Protectia muncii

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.598,00

 

 

 

Venituri proprii

1.990,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

608,00

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.232,00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

9.632,00

 

71

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

10.232,00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

9.632,00

 

71.01

 

Active fixe

6.805,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

6.805,00

 

 

01

Constructii

3.973,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3.973,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

2.832,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.832,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

 

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Atacatii de la buget de stat

 

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente mijloacelor fixe

3.427,00

 

 

 

Venituri proprii

600,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.827,00


Deficit de acoperit din alocatie de la bugetul de stat

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009:

1. Numărul mediu de personal: 112 persoane.

2. Câstigul mediu brut lunar: 4.799 lei/salariat.

3. în câstigul mediu brut lunar prevăzut la pct. 2 nu sunt cuprinse suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 80 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (10 mii lei), precum si indemnizatiile pentru delegări (suma de 30 mii lei).

4. Câstigul mediu brut lunar este influentat de art. 10.01.06 „Alte drepturi”, în sumă de 1.500 mii lei, care provine din:

- indemnizatie orară de zbor - suma de 96 lei/oră de instruire practică în zbor;

- indemnizatie de instruire sintetică pe Simulator Frasca 242 - suma de 45 lei/oră;

- indemnizatie de exploatare - suma de 10 lei/oră de functionare pentru fiecare tip de aeronavă, 500 lei pentru fiecare verificare tehnică de certificare si repunere în serviciu a aeronavelor.

5. Mentionăm că de aceste indemnizatii beneficiază un număr de 33 de salariati (piloti-instructori si personal tehnic) si că sunt prevăzute a se plăti conform contractului colectiv de muncă înregistrat la Directia de muncă si protectie socială sub nr. 2.326 din 14 mai 2007.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2009, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională este de 20,25 % pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 15.


 

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2009

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2009, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 5,41 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 2,67 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 1,06 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 16.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.