MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 327/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

PARTEA I

Anul 177 (XXI) - Nr. 327           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 18 mai 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 386 din 19 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 440 din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si ale art. 252 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

570. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea participării Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la eurofestivalul de la Bmo, Republica Cehă, în perioada 31 mai - 2 iunie 2009

 

574. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est”

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

6. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind implementarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurărilor si furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor

 

363. - Decizie privind retragerea autorizatiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată societătii EUREKO ASIGURĂRI - S.A.

 

364. - Decizie privind retragerea autorizatiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată societătii CLAL România Asigurări Reasigurări

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 386

din 19 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Bikbachi Safwan în Dosarul nr. 19.559/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a Vll-a comercială.

La apelul nominal se prezintă avocatul autorului exceptiei, Mihaela Catea, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul avocatului autorului exceptiei, care sustine admiterea criticii de neconstitutionalitate, arătând că textele de lege criticate dau posibilitatea administratorului sau lichidatorului judiciar de a introduce actiuni pentru anularea actelor juridice care consfintesc transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri către terte persoane, instituind prezumtia de fraudă a debitorului în defavoarea creditorilor. Judecata unor astfel de actiuni se realizează într-o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, desfăsurată cu celeritate, fără administrarea unui probatoriu judicios, hotărârea pronuntată fiind susceptibilă de a desfiinta în mod ilegal acte juridice încheiate cu bună-credintă de către părtile implicate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 7 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 19.559/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vll-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Bikbachi Safwan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că posibilitatea pentru administratorul judiciar sau, după caz, pentru lichidator de a introduce la judecătorul-sindic actiuni pentru anularea actelor încheiate de debitor într-o perioadă de 3 ani aduce atingere dreptului de proprietate si creează instabilitate si incertitudine în circuitul civil, câtă vreme transferul de proprietate încheiat în conditii de absolută legalitate si bună-credintă din partea tertului cumpărător este prezumat de plano a fi fraudulos. Pe de altă parte, dispozitiile criticate instituie prezumtia de caracter ilicit aplicabilă manierei de dobândire a bunurilor, fiind restrâns exercitiul dreptului de proprietate si creându-se premisele abuzului de drept, manifestat sub forma introducerii discretionare a unor astfel de cereri în instantă.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a Vll-a comercială consideră că dispozitiile legale criticate constituie o aplicare, în cadrul procedurii falimentului, a prevederilor art. 975 din Codul civil privind actiunea pauliană, prin care se stabileste dreptul creditorului de a ataca actele frauduloase încheiate de debitor în dauna lor. Dispozitiile legale criticate sanctionează tocmai reaua-credintă în exercitarea de către creditori a drepturilor lor.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 80 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au următorul continut: „(1) Administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecătorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terti si pentru restituirea de către acestia a bunurilor transmise si a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin următoarele acte: [... ]

b) operatiuni comerciale în care prestatia debitorului depăseste vădit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;

c) acte încheiate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor părtilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;”.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) si (5), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, art. 21 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) si (2) si art. 45, precum si prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ale art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si ale art. 20 din Carta drepturilor si libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, prin mai multe decizii, Curtea stabilind netemeinicia criticilor. Astfel, prin Decizia nr. 748 din 26 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, si prin Decizia nr. 615 din 27 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iulie 2008, Curtea Constitutională a retinut că textele de lege criticate reglementează o parte dintre atributiile administratorului judiciar, ale lichidatorului sau ale comitetului creditorilor, si anume cele referitoare la introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale încheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor. Cu privire la aceste reglementări, Curtea a statuat că dispozitiile legale criticate constituie o aplicare a prevederilor art. 975 din Codul civil privind actiunea pauliană, prin care se stabileste dreptul creditorilor de a ataca actele frauduloase încheiate de debitori în dauna lor.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în decizia de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Bikbachi Safwan în Dosarul nr. 19.559/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a Vll-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2009.

 

PRESEDINTE, ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent, Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 440

din 31 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si ale art. 252 alin. (1) si (2)

din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si ale art. 252 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Ioana Petrache în Dosarul nr. 3/98/2003 al Tribunalului Ialomita - Judecător-sindic.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia.

Ministerul Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, deoarece prevederile legale criticate nu încalcă dreptul de proprietate privată al actionarilor.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 10 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3/98/2003, Tribunalul Ialomita - Judecător-sindic a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si ale art. 252 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Ioana Petrache în cauza ce are ca obiect judecarea procedurii de faliment a Societătii Comerciale „Antonio Corn” - S.R.L. Slobozia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 44 si art. 53 din Constitutie. Se arată că, prin reglementările referitoare la numirea administratorului judiciar de către judecătorul-sindic, patrimoniul unei societăti comerciale este lăsat în gestiunea unei persoane care dă dovadă de pasivitate si tolerantă oficială si care, în măsura în care are interese, poate subevalua bunurile patrimoniale. Totodată, este criticat art. 252 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990, prin raportare la aceleasi texte constitutionale, deoarece legiuitorul a dat posibilitatea administratorului judiciar de a-si îndeplini functia după depunerea semnăturii la oficiul registrului comertului.

Tribunalul Ialomita - Judecător-sindic apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului


Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că procedura colectivă pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolventă instituie anumite limitări ale dreptului de proprietate, dar acestea sunt în concordantă cu art. 44 alin. (1) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, asa cum au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 173/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2008, ce a preluat dispozitiile art. 252 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004.

Textele art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, considerate a fi neconstitutionale, reglementează procedura solutionării recursului împotriva hotărârii pronuntate de judecătorul-sindic, atributiile comitetului creditorilor, desemnarea si atributiile administratorului judiciar, precum si procedura înlocuirii acestuia de către judecătorul-sindic.

Dispozitiile art. 252 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 prevăd reguli si formalităti pentru lichidarea si repartizarea patrimoniului social.

Se sustine că au fost încălcate dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul român, art. 44 referitor la dreptul de proprietate privată si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile de lege criticate din Legea nr. 85/2006 au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate. Prin Decizia nr. 378 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2007, Decizia nr. 615 din 27 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 22 iulie 2008, si Decizia nr. 1.067 din 20 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 8 decembrie 2007, Curtea a constatat că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale si a respins, ca fiind neîntemeiate, exceptiile de neconstitutionalitate.

În cuprinsul Deciziei nr. 378/2007, Curtea a arătat că procedura insolventei este o procedură specială, caracterizată de celeritate si care are drept scop protejarea patrimoniului debitorului si reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmărind, în acelasi timp, valorificarea cu eficientă sporită a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o măsură cât mai mare a creantelor creditorilor.

Referindu-se la indisponibilizarea bunurilor si a actiunilor debitorului, la ridicarea dreptului debitorului de a-si conduce activitatea si de a-si administra bunurile, precum si la vânzarea unor active ale debitorului fără acordul acestuia, Curtea a retinut că acestea, desi constituie limitări ale exercitiului dreptului de proprietate, a arătat că sunt în concordanta cu prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (1) teza a doua si cu dispozitiile art. 136 alin. (5). Astfel, restrângerea exercitiului dreptului debitorului în privinta patrimoniului său este determinată de constatarea administrării nechibzuite a patrimoniului, a conducerii necorespunzătoare a afacerii sau chiar a unor acte frauduloase, care au dus la starea de insolventă. Scopul acestei restrângeri constă în prevenirea producerii unor noi pierderi prin conducerea si administrarea afacerii mai eficient de către administratori sau lichidatori calificati, care să asigure protejarea si reîntregirea activelor debitorului, în vederea îndestulării creantelor creditorilor, ceea ce intră în sfera obligatiei statului de a asigura libertatea comertului, protejarea concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile amintite îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În consecintă, prevederile art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 nu încalcă dispozitiile art. 44 si 53 din Constitutie.

Dispozitiile art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală invocate în sustinerea exceptiei nu au incidentă în cauză.

În ceea ce priveste modalitatea în care legiuitorul a reglementat art. 252 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990, care prevede că numai după îndeplinirea unor formalităti lichidatorii vor depune semnătura lor în registrul comertului si vor exercita această functie, Curtea constată că aceasta este 6 problemă de optiune, fără să contravină textelor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si ale art. 252 alin. (1)si (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Antonio Corn” - S.R.L. siobozia în Dosarul nr. 3/98/2003 al Tribunalului Ialomita - Judecător-sindic.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihai Paul Cotta

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea participării Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării

Rurale la eu rof esti val ui de la Brno, Republica Cehă, în perioada 31 mai - 2 iunie 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale cu un stand national la eurofestivalul care se va desfăsura cu ocazia Consiliului informai al ministrilor agriculturii si pescuitului, organizat de către Presedintia Cehă a Uniunii Europene, în perioada 31 mai - 2 iunie 2009, la Brno, Republica Cehă.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor necesare pentru organizarea si desfăsurarea evenimentului prevăzut la art. 1, în sumă totală de 145.130 lei, se suportă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din prevederile bugetare aprobate pe anul 2009, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, titlul „Bunuri si servicii”, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si

dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 570.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea participării

Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale la eurofestivalul

de la Brno, Republica Cehă, în perioada 31 mai - 2 iunie 2009

 

- lei -

Cheltuieli pentru mobiliare, utilare, administrare, întretinere stand

6.900

Cheltuieli pentru transport produse agroalimentare si materiale promotionale

13.800

Cheltuieli pentru participarea producătorilor agricoli, a ansamblului folcloric si a mesterilor populari

85.330

Cheltuieli pentru elaborarea si tipărirea de pliante, brosuri, prospecte si alte materiale promotionale

20.700

Cheltuieli de protocol

9.200

Cheltuieli neprevăzute

9.200

TOTAL:

145.130


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de

expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică

„Varianta de ocolire Cluj Est”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 din 20 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate „Varianta de ocolire Cluj Est”, cu suma globală estimată de 2.654 mii lei alocată prin

bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri, în termen de 10 zile de la data aducerii la cunostintă publică, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 13 mai 2009.

Nr. 574.

 

ANEXA

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire Cluj Est”

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitate administrativ-teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

- mp -

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Suprafata rezultată din acte - mp -

Suprafata

rezultată din

măsurători

- mp -

1

2

3

4

5

6

7

8

379

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3176

2900

1610

0

ROTARU F. MARIA

380

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3180

34200

1742

0

MOLDOVAN AL. GEORGINA

381

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3184

533

154

0

NUTESCU BOGDAN

NUTESCU VICTORIA MARIA

MOLNAR IOAN

MOLNAR ROZALIA

MOLNAR LEVENTE-ALPAR

PRIPON DORIN-NICUSOR

PRIPON TEODORA-ANCA

382

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3189

1266

97

0

MOLNAR IOAN

MOLNAR ROZALIA

MOLNAR LEVENTE-ALPAR


1

2

3

4

5

6

7

8

383

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3148

10700

184

0

TARNOVEAN LUCA TARNOVEAN ALEXANDRU

384

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3083

2900

121

0

GHETI ROMAN

385

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3086

2900

187

0

TODOR ALEXANDRU

386

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3124

3500

213

0

TODORVIRGINIA

387

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3101

2900

198

0

NAS ALEXANDRU

POP MARIA

RĂDEAN ECATERINA

DAM IAN VALER

NAS LUCA

388

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3136

2900

198

0

DAMIAN L. VALER

DAMIAN L. IOAN

GHETI VICTORIA

POP VICTORIA

389

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3145

2900

155

0

POP ROM AN ATI U POP VASILE

390

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3065

700

35

0

MOLDOVAN T. VASILE

391

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3130

1500

75

0

BACIUV. ALEXANDRU

BRĂZDAU V PETRU

DERZSI V FLORICA

BACIU V IOAN

392

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3042

52643

789

0

MISAROS I. MARIA

393

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3074

52300

1542

0

NAS P NICOLAIE MUNTEAN ALEXANDRU

394

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3110

1900

845

0

COMUNA APAHIDA

395

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3161

11200

438

0

BACIU VASILE

396

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3133

14100

1072

0

POPV GHEORGHE

397

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3090

24300

899

0

CRISAN VALERIA CRISAN VASILE CRISAN TODOR

398

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3142

11600

1731

0

SOMES FĂLEAN A. VASILE

399

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3121

21700

595

0

DAMIAN ST. ROZALIA

400

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3107

14100

506

0

MOCANU MARIA MOCAN LUCRETIA

401

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3062

44000

1076

0

DEMIANA. PETRU

402

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3151

23500

576

0

CEACOI VERGIN IA

MOLDOVAN STEFAN

SAMOILĂ ANA

POP MARIA

MOLDOVAN VIOREL

MOLDOVAN PETRU

403

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3080

15100

300

0

MAIER V MARIA

404

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3164

30700

1346

0

SUCALĂ N. ROMĂNUT

405

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3127

32700

2853

0

MOLDOVAN ST. SABIN


1

2

3

4

5

6

7

8

406

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3068

20000

775

0

MORAR VASILE

407

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3077

2600

558

0

CÎMPEAN RARES-ARCADIE

408

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3104

2543

447

0

GABOR IOAN

NAICA ANA

NAS ROZALIA

409

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3054

2900

410

0

BACIU ALEXANDRU SUCIU CORNEL-ADIN

410

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3033

76651

361

0

FILIP ROZALIA

OLTEAN LUCIA

OLTEAN OVIDIU-VASILE

OLTEAN STEFAN-GABRIEL

411

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3158

38800

352

0

TODOR MARIA

DUCA VIORICA

PUSTAN LEONTINA

412

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3027

13900

290

0

PODAR I.VALER

413

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3021

19400

296

0

POPVIOLINA

414

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3008

24400

277

0

NAICA TVIOLINA

POP T. VASILE POPTAUGUSTIN

415

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3139

17300

341

0

PETEAN MARIA

DAM IAN VICTOR

LAPUSANARISTINA

POP OTILIA

416

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3005

31100

304

0

DAMIAN N.VIRGINIA

MOCAN N. IOAN

MOCAN N. VASILE

MOCAN N. PETRU

417

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3071

32100

407

0

GHETI L. LUCRETIA

418

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3030

29500

455

0

DAMIAN ST. ROZALIA

GHETI ST LUDOVICA

NAS VASILE

NAS VASILE

BRAD LIVIA

NAS STEFAN

NÂS EMIL

419

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3024

33800

507

0

MOLDOVAN AL. ALEXANDRU MOLDOVAN AL. VASILE MOLDOVAN AL. MARIA

420

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2863

20400

519

0

RUS ANA

DOMSA ROZALIA

NAICA MARIA

421

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2782

38774

519

0

CHIRAVIRGINIA

422

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2817

37000

504

0

PINTILIE MARIA LUPEA LIGIA-CAMELIA

423

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2860

2900

456

 

COSTISOR ADRIAN-CRISTIAN COSTISOR MIHAELA

424

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2794

30300

431

0

POP LIVIA

CRISAN RODICA

HĂSMÂSANVIRGINIA

MARINÂV ROZALIA

CRISAN V ALEXANDRU

DUCAALEXANDRU

BIJI VERGINA


1

2

3

4

5

6

7

8

425

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2785

47700

711

0

DUCAL. ROMULUS

MORAR L. ANA

POP L. VIOLINA

OLTEAN L. LUCRETIA

DUCA L. ALEXANDRU

426

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2797

7100

196

0

OLTEAN P. VALER

427

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2744

30800

220

0

TABĂRĂ A. ALEXANDRU

428

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3195

28000

44

0

TODOR IONEL-STEFAN PODAR TEREZIA

429

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2800

38000

91

0

ANTONESCU VERGINA

430

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2753

47400

268

0

PODAR V. VIRGINIA

CUBLESAN V.VASILE

MOROCOJ V. VICTORIA

CUBLESAN V AURELIA

431

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2765

52500

330

0

TODOR I. NASTASIA

432

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2823

29300

354

0

NAS ST. VETURIA

433

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2762

38500

215

0

JUCAN V MARIA

434

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2809

26600

395

0

GHEONEA LUCRETIA

435

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2715

44000

414

0

POPI. ANA

436

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2838

26900

297

0

NASA. OTILIA

LUCA A. MARIA

TODOR A. VALER

TODOR A. IOAN

REVNICA. ROZALIA

TODOR A. STEFAN

TODOR A. ALEXANDRU

437

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2813

39100

318

0

MIRON S. VASILE

MIRON S. VALER

BUDISAN S. ANA

CUBLESAN S. MARIA

BRAD S. VICTORIA

438

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2679

31300

641

0

PETEAN LUCIA

439

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2660

44000

370

0

DEMIANA. PETRU

440

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2998

1100

152

0

COMUNA APAHIDA

441

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3045

47400

591

0

PODAR V VIRGINIA

CUBLESAN V.VASILE

MOROCOJ V VICTORIA

CUBLESAN V AURELIA

442

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2756

38200

687

0

FELECAN VIORICA

MOCAN ST. VASILE

MOCAN ST VALER

MOCAN ST STEFAN

MOCAN ST.ALEXANDRU

ANDREICAST. VICTORIA

443

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2769

52500

627

0

TODOR I. NASTASIA


1

2

3

4

5

6

7

8

444

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2758

31500

201

0

JUCAN V. IOAN

JUCAN V. STEFAN

RUSU V. VALERIA

SUCALĂ V. ROZALIA

445

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2834

31500

211

0

JUCAN V. IOAN

JUCAN V. STEFAN

RUSU V. VALERIA

SUCALA V. ROZALIA

446

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2296

20000

208

0

MORAR VASILE

447

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2276

12900

696

0

MOCAN ST. STEFAN

448

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3113

5200

337

0

MOCANU MARIA MOCAN LUCRETIA

449

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3001

22000

150

0

GHETI I. GRIGOR NAGYTIBERIU DRAGOS

450

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2932

12900

389

0

MAIERS. PETRU VISAN S. AMALIA POP S. FLOAREA

451

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2992

23200

1275

0

PODAR I. IOAN

452

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3167

2900

56

0

NAS VIRGINIA

453

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3016

27500

1078

0

POPV. VALERIU

POPV. GHEORGHE

POP V. ROMAN

LUCAV.ANA

454

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2982

17100

816

0

PINTILIE IOAN

SÂNCRĂIAN AURELIA

PINTILIE ALEXANDRU

PINTILIE EMIL

PINTILIE VASILE

TÂRNĂVEAN ANA

BIJI VERGINA

455

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2995

27400

674

0

DEMIAN ALEXANDRU NAICA NICOLAE

456

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2985

15200

664

0

LAPUSAN TEOFIL DAMIÂN VIRGINIA

457

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3036

17400

628

0

PINTILIE ST. ION

458

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3051

7100

550

0

PINTILIE STEFAN DAMIAN MARIA

459

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2989

6800

781

0

TODOR VASILE

TODOR MARIA LIVIA

MĂRGINEAN ZOIA

460

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2914

12900

11

0

CRISANAUGUSTIN

461

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2978

25800

318

0

PÂRĂU AL. IOAN

OLARIU AL. VIORICA

PETRE AL. MARIA

462

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2941

4600

414

0

MĂRGINEAN MARIA

463

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2873

24300

275

0

CRISAN VALERIA CRISAN V VASILE CRISAN V TODOR

464

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2901

4300

73

0

CRĂCIUN EMILIA

465

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2938

19400

184

0

MĂRGINEAN FLORICA ARDELEANU GHEORGHE


1

2

3

4

5

6

7

8

466

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2893

3600

245

0

DUTU SUSANA

467

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2899

9300

198

0

REDEANU V. AUREL RĂDEAN V. VASILE

468

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3039

3020

48

0

COMUNA APAHIDA

469

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2971

4300

38

0

PINTILIE ALEXANDRU

470

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2964

10800

275

0

STAN MARIA

471

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2906

19900

490

0

GABOR LUCIA MOLDOVAN LIVIA

472

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2967

76651

7

0

FILIP ROZALIA

OLTEAN LUCIA

OLTEAN OVIDIU-VASILE

OLTEAN STEFAN-GABRIEL

473

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2896

10000

24

0

HARSA VICTORIA DRĂGAN ANA-VIORICA

474

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2958

41200

38

0

SUCALĂ MARIA

DAMIAN ROZALIA

DEMIAN VIOREL

DĂM IAN VASILE

DEMIAN STEFAN

POP VICTORIA

475

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2935

18100

30

0

MĂRGINEAN ROZALIA

476

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2917

21700

4

0

MOLDOVAN ALEXANDRU MOLDOVAN VICTORIA

477

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2449

2900

32

0

DAMIAN ROZALIA

478

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2706

2900

50

0

SUCALĂ MARIA

DAMIAN ROZALIA

DEMIAN VIOREL

DAMIAN VASILE

DEMIAN STEFAN

POP VICTORIA

479

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2750

2900

80

0

COMUNA APAHIDA

480

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2446

1400

12

0

NAS ALEXANDRU

481

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2820

5000

74

0

COMUNA APAHIDA

482

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2779

2900

206

0

OLAR ST. LEONTINA

483

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2719

2900

250

0

MIRON VALERIU

BRADU ADRIAN

BRADU DORIN

VALCUI VALERIA

BUDISAN MARIUS

BUDISAN ANA-LIANA

MIRON VASILE

CUBLESAN MARIA

484

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2654

5800

604

0

NAICA STEFAN

NAICAALEXANDRU

NAICA IOAN

PASCU ANA

NAICA VASILE

NAICA NICOLAE

STAN NICOLAE


1

2

3

4

5

6

7

8

485

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2806

5800

529

0

COMUNA APAHIDA

486

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2734

5800

95

0

MORAR MARIA

487

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2443

4300

45

0

TODOR NASTASIA

488

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2693

4300

93

0

TODOR NASTASIA

489

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2657

2900

103

0

PETEAN VALER

PETEAN IOAN

BRUCHENTAL AURELIA

PETEAN VASILE

NASVIRGIL

490

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2666

2900

194

0

NAS LIVIU

491

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2722

2900

203

0

POP LIVIA

DAM IAN MARIA

RUSU VIORICA-PAULINA

492

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2651

1400

98

0

GABOR LUCIA MOLDOVAN LIVIA

493

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2440

2900

179

0

RUS ROZALIA

GABOR GHEORGHE

GABOR VASILE

494

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2703

4300

385

0

SUCALĂ STEFAN

SUCALA IOAN

SUCALA GLIGORAS

495

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2911

5800

716

0

STAN EUGENIA POTORA NASTASIA

POP FLOARE ALBU ALEXANDRU

496

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2696

2900

366

0

CUBLESAN EMIL

CUBLESAN VALER

NAS VETURIA

497

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2688

2900

143

0

DAM IAN PARASCHIVA

498

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2682

3500

283

0

PINTEA VASILE PINTEA DOREL

499

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2776

1400

127

0

NAS SIMION NAS ALEXANDRU

500

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2725

2900

207

0

MORAR VICTORIA

501

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2437

2900

96

0

DEMIAN VICTOR

LAPUSAN ARISTINA

POP OTILIA

PETEAN MARIA

502

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2737

2900

121

0

BACIU LEONTINA

GUIAANA GROZA AURELIA

503

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2663

5800

162

0

BACIU VIORICA DAMIAN MARIA

504

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2685

2900

104

0

COTROAZAV MIRELA ANGELA

MOLDOVAN N. NASTASIA

MOCAN N. ANA

JUCAN FILON

HARSA VICTORIA

505

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2712

2900

226

0

COMUNA APAHIDA


1

2

3

4

5

6

7

8

506

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2700

2900

349

0

POP V. ROZALIA TODOR V. VALER GEORGIU N. MARIA DEMENY N.ANA BACIU NASTASIA CODOLEAN MARIA

507

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2731

11086

579

0

TARTA ANA

MIHES GHEORGHE

JUCAN MARIA

DAM IAN LETITIA

508

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2669

2900

431

0

MOLDOVAN SABIN TUCUDEAN STEFAN

509

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2242

2900

173

0

NAS VIRGINIA

510

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2773

2900

204

0

COMUNA APAHIDA

511

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2831

2900

61

0

COMUNA APAHIDA

512

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2239

65300

165

0

TODOR ALEXANDRU

513

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2259

10800

147

0

DUMITRACHE D. GHEORGHE JELER IOAN

514

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2803

2900

130

0

COMUNA APAHIDA

515

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2343

27500

116

0

POPV. VALERIU

POP V. GHEORGHE

POP V. ROMAN

LUCAV.ANA

516

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2389

26800

1615

0

BUDISAN V. NASTASIA

517

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2269

2900

812

0

PINTEAV. DOREL PINTEAV. VASILE

518

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2314

6850

832

0

JELER IOAN

519

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2346

6850

1456

0

JELER IOAN

520

Cluj

Apahida, sat Dezmir

2384

2386

5800

472

0

DAMIAN P. AUREL

DAM IAN IOAN

SUCUTURDEAN ANA

MOLDOVAN V MARIA

CHIS OLIMPIA

DAMIAN GENOVEVA

JELER IOAN

521

Cluj

Apahida, sat Dezmir

3153 3155

10300

4143

0

JELER IOAN

522

Cluj

Feleacu, sat Gheorgheni

1050/2

25386

1221

0

VAJOS ILEANA

SZABO ILEANA

VAJAS IUDIT

523

Cluj

Apahida, sat Sânnicoara

1895

5800

5611

0

LUCA P. VIOREL

524

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1450

990

12

0

NEMES SEPTIMIU-MIHAI NEMES ANAMARIA

1

2

3

4

5

6

7

8

525

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1498

990

17

0

NEMES SEPTIMIU-MIHAI NEMES ANAMARIA

526

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1416

1100

28

0

NEMES SEPTIMIU-MIHAI NEMES ANAMARIA

527

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1495

1407

38

0

FAZAKAS MIHAI

528

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1493

2431

182

0

FAZAKAS MIHAI

529

Cluj

Feleacu, sat Vâlcele

1406

41200

107

0

DOD VALER

Total suprafată expropriată:

70.737

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind implementarea principiului egalitătii de tratament

între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurărilor

si furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 mai 2009, prin care s-au adoptat Normele privind implementarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurărilor si furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind implementarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurărilor si furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind implementarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la serviciile

din domeniul asigurărilor si furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează măsurile privind implementarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurărilor si furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor.

Art. 2. - Sub incidenta prezentelor norme intră asigurătorii, persoane juridice române.

Art. 3. - (1) în desfăsurarea activitătii specifice, asigurătorii au obligatia de a respecta principiul egalitătii de tratament între femei si bărbati, asa cum este definit în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009.

(2) Utilizarea factorului actuarial sex în calcularea primelor si/sau beneficiilor aferente contractelor de asigurare nu trebuie să determine diferente în materie de prime si beneficii pentru persoana asigurată.

(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (2) contractele de asigurare încheiate cu respectarea următoarelor conditii:

a) elementul sex este un factor determinant în evaluarea riscului;

b) metoda de calcul al primelor si/sau beneficiilor se bazează pe date actuariale si statistice relevante si realiste, prelucrate, publicate si actualizate regulat;

c) datele mentionate la lit. b) vor fi puse la dispozitia publicului, cu indicarea sursei;

d) diferentele dintre prime si/sau beneficii trebuie să fie proportionale cu diferentele rezultate din datele statistice.

(4) Asigurătorii au obligatia de a verifica periodic relevanta datelor utilizate si de a le actualiza anual.

Art. 4. - (1) Asigurătorii au obligatia de a analiza existenta, în cadrul contractelor pe care le încheie, a oricăror costuri legate de sarcină si maternitate, pentru persoanele asigurate, care determină diferente în materie de prime si/sau beneficii pentru persoana asigurată, în vederea eliminării acestora până la data de 21 decembrie 2009.

(2) Asigurătorii au obligatia ca după data de 21 decembrie 2009 să nu mai încheie astfel de contracte de asigurare.

Art. 5. - (1) Asigurătorii au obligatia să elaboreze si să aplice proceduri si/sau norme interne privind colectarea, prelucrarea, publicarea si actualizarea datelor statistice si actuariale, folosite pentru produsele de asigurare care utilizează elementul sex, ca factor în calcularea primelor si/sau beneficiilor aferente acestora.

(2) Asigurătorii sunt pe deplin responsabili pentru furnizarea de contracte de asigurare, care utilizează prime si/sau beneficii diferentiate în functie de elementul sex.

Art. 6. - Asigurătorii au obligatia de a mentiona în contractul de asigurare categoria de date statistice si actuariale utilizate la calcularea primelor si/sau beneficiilor si modul în care sunt accesibile tertilor.

Art. 7. - (1) Anual, la data depunerii situatiilor financiare auditate, asigurătorii trebuie să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situatia contractelor si datele statistice relevante. Pentru anul 2008 data de comunicare este 21 ma[2009.

(2) În cazul în care, asigurătorii nu utilizează datele statistice furnizate de institutiile nationale, acestia au obligatia să prezinte si sursa datelor, metodele si ipotezele utilizate în prelucrarea acestora.

Art. 8. - Încălcarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Prezentele norme se completează de drept cu celelalte prevederi ale legislatiei privind implementarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurărilor si furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă

pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată societătii

EUREKO ASIGURĂRI - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral C-tin. Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 mai 2009, prin care s-a aprobat cererea de retragere a Autorizatiei nr. 3.606 din 20 decembrie 2004 a societătii EUREKO ASIGURĂRI - S.A. pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule,

în temeiul dispozitiilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, si ale prevederilor art. 5 din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 20/2008,

în conformitate cu dispozitiile art. 14 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, decide:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia nr. 3.606 din 20 decembrie 2004 pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată societătii EUREKO ASIGURĂRI - S.A., cu sediul în Bucuresti, sos. Cotroceni nr. 20, sectorul 6, CUI: 6160809, reprezentată legal de domnul Frans Jan van der Ent - director general, de la data primirii prezentei decizii.

Art. 2. - Societatea EUREKO ASIGURĂRI - S.A. îsi va îndeplini obligatiile fată de persoanele asigurate sau păgubite, asumate înainte de publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin contractele RCAîncheiate, în conformitate cu prevederile legale, precum si pe cele rezultate din executarea contractelor de intermediere încheiate cu orice persoane fizice ori juridice.

Art. 3. - În termen de 3 zile de la data comunicării prezentei decizii, societatea EUREKO ASIGURĂRI - S.A. are obligatia notificării tuturor intermediarilor în asigurări cu care colaborează cu privire la retragerea autorizatiei de practicare a asigurării obligatorii RCA, precum si la faptul că acestia nu mai pot subscrie polite RCA noi în numele si pe seama societătii EUREKO ASIGURĂRI - S.A. si nu mai pot încasa primele de asigurare aferente acestora. Intermediarii în asigurări pot încasa prime de asigurare aferente politelor RCA încheiate anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Art. 4. - Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă, penală sau contraventională a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor si ale oricăror persoane prejudiciate, potrivit legii.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 363.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă

pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată societătii

CLAL România Asigurări Reasigurări

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral C-tin. Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 5 mai 2009, prin care s-a aprobat cererea de retragere a Autorizatiei nr. 3.977 din 23 martie 2007 a societătii CLAL România Asigurări Reasigurări pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule,

în temeiul dispozitiilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, si ale prevederilor art. 5 din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 20/2008,

în conformitate cu dispozitiile art. 14 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, decide:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia nr. 3.977 din 23 martie 2007 pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată societătii CLAL ROMÂNIAASIGURĂRI REASIGURĂRI - SA, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, Citraco Center, tronson 3, et. 7, camera 10, sectorul 4, reprezentată legal de domnul Valentin Tucă - director general, de la data primirii prezentei decizii.

Art. 2. - Societatea CLAL România Asigurări Reasigurări - S.A. îsi va îndeplini obligatiile fată de persoanele asigurate sau păgubite, asumate înainte de publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin contractele RCA încheiate, în conformitate cu prevederile legale, precum si pe cele rezultate din executarea contractelor de intermediere încheiate cu orice persoane fizice ori juridice.

Art. 3. - În termen de 3 zile de la data comunicării prezentei decizii, societatea CLAL România Asigurări Reasigurări - S.A. are obligatia notificării tuturor intermediarilor în asigurări cu care colaborează cu privire la retragerea autorizatiei de practicare a asigurării obligatorii RCA, precum si la faptul că acestia nu mai pot subscrie polite RCA noi în numele si pe seama societătii CLAL România Asigurări Reasigurări - S.A. si nu mai pot încasa primele de asigurare aferente acestora. Intermediarii în asigurări pot încasa prime de asigurare aferente politelor RCA încheiate anterior publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă, penală sau contraventională a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor si ale oricăror persoane prejudiciate, potrivit legii.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 364.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.