MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 328/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 328           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 18 mai 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

173. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2008 privind masurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăsirii efectelor crizei economice financiare mondiale

 

791. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăsirii efectelor crizei economice financiare mondiale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 389 din 19 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Decizia nr. 392 din 19 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal

 

Decizia nr. 404 din 24 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 441 din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

Decizia nr. 446 din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Lecjea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Decizia nr. 453 din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1 )si (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 

Decizia nr. 454 din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

519. - Hotărâre privind instituirea unui sistem de identificare unică si trasabilitate a explozivilor de uz civil

 

550. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 624 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Pitesti”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

539. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

726. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

 

4.042. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008

 

4.043. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.741/2008

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

14. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sanctiunilor internationale în sistemul pensiilor private

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

10bis. - Decizie privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din România

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin

financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici

din portofoliu, în vederea depăsirii efectelor crizei economice financiare mondiale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 206 din 4 decembrie 2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăsirii efectelor crizei economice financiare mondiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

si Ministerul Economiei operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăsirii efectelor

crizei economice financiare mondiale”

2. Articolul 1se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 1. - (1) în vederea mentinerii în activitate a operatorilor

economici din portofoliu care sunt afectati de criza economică financiară mondială, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A VAS, si Ministerul Economiei pot acorda, ca ajutor de salvare, un sprijin financiar reversibil, sub formă de credite cu o rată a dobânzii cel putin comparabilă cu cele acordate pentru creditele către societăti sănătoase si, în special, cu rata de referintă adoptată de Comisia Europeana. (2) în situatia în care ajutorul de salvare nu se rambursează în termen de 6 luni de la punerea la dispozitie a sprijinului financiar sau în termen de 6 luni de la prima transă a creditului acordat, AVAS si Ministerul Economiei pot acorda beneficiarilor ajutoare de stat pentru restructurare sau pot solicita întocmirea planurilor de lichidare, în conditiile legii.

(3) Sprijinul financiar acordat operatorilor economici aflati în dificultate poate fi si sub forma unor ajutoare de statde restructurare sub formă de credite cu o rată a dobânzii cel putin comparabilă cu cele acordate pentru creditele către societăti sănătoase si, în special, cu rata de referintă adoptată de Comisia Europeană, subventii, infuzii de capital de lucru sau capital social, participări la majorarea capitalului social prin transformarea unor creante certe lichide si exigibile ale AVAS si ale Ministerului Economiei în actiuni.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 2. - (1) Sumele necesare acordării sprijinului financiar reversibil prevăzut la art.1 alin. (1) vor fi alocate din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, la solicitarea AVAS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a fiecărei hotărâri a Guvernului de alocare a sumelor, într-un cont de disponibilităti distinct, deschis la Trezoreria Statului pe numele acesteia.

(2) Sumele necesare sustinerii ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 alin. (2) se vor aloca de la bugetul de stat prin bugetul AVAS.

(3) AVAS are obligatia să reconstituie veniturile din privatizare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei împrumuturilor acordate prin hotărâre a Guvernului, din sumele rambursate de operatorii economici cărora le-au fost acordate creditele respective sau din fondurile prevăzute la alin. (2), după caz.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 mai 2009.

Nr. 173.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2008

privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăsirii efectelor crizei economice financiare mondiale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăsirii efectelor crizei economice financiare mondiale, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 791.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 389

din 19 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Acsinte Gaspar – presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Agroindustriala Horia” - S.R.L. din localitatea Horia în Dosarul nr. 1.498/108/2008 al Tribunalului Arad - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 11 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.498/108/2008, Tribunalul Arad - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Agroindustriala Horia” - S.R.L. din localitatea Horia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că prevederile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), potrivit cărora legea civilă dispune numai pentru viitor, art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si art. 44 privind garantarea si ocrotirea proprietătii. Astfel, în conditiile în care termenul general de prescriptie este de 3 ani, în ceea ce priveste creantele bugetare legea instituie un termen special de prescriptie de 7 ani, fără ca diferenta, vădit disproportionată, să aibă ia bază o justificare obiectivă si rezonabilă, care să urmărească realizarea unui scop legitim. Mai mult, textul legal criticat este contrar si prevederilor art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale

Tribunalul Arad - Sectia comercială apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind întemeiată, arătând că dispozitiile criticate instituie un tratament discriminatoriu între Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si ceilalti justitiabili.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră exceptia neîntemeiată, arătând că, prin instituirea unui termen de prescriptie special cu privire la dreptul de a cere executarea silită în favoarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, nu se încalcă dreptul de proprietate privată si nici celelalte dispozitii constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, text de lege care are următorul continut: „Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită a creantelor preluate deAVAS, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, după caz, au fost învestite cu formulă executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplică creantelor pentru care dreptul de a cere executarea silită a fost prescris.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1)si ale art. 44. De asemenea, se mai sustine nesocotirea prevederilor referitoare la dreptul la un proces echitabil, cuprinse în art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai făcut, în numeroase rânduri, obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală ca si în prezenta cauză, solutia adoptată fiind de respingere a criticilor ca neîntemeiate. Astfel, prin Decizia nr. 81 din 8 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 24 martie 2005, Curtea a statuat că nu se poate retine încălcarea principiului egalitătii în fata legii si a autoritătilor publice, întrucât egalitatea nu înseamnă uniformitate, impunându-se stabilirea unui tratament juridic diferit pentru situatii diferite, când aceasta se justifică în mod rational si obiectiv. în cazul de fată, această solutie se impune datorită legăturii indisolubile dintre creantele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si bugetul de stat, ceea ce constituie o justificare suficientă pentru diferenta de tratament juridic privind termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită.

Curtea a retinut, de asemenea, că instituirea unui termen de prescriptie special cu privire la dreptul de a cere executarea silită în favoarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nu încalcă dreptul de proprietate privată, precum si că textul legal criticat ocroteste realizarea veniturilor obtinute din valorificarea unor active ale statului si, prin urmare, nu se are în vedere ocrotirea în mod diferentiat a proprietătii private în raport cu calitatea titularilor.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Agroindustriala Horia” - S.R.L. din localitatea Horia în Dosarul nr. 1.498/108/2008 al Tribunalului Arad - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 392

din 19 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicată de Corneliu Paraschiv Aldea în Dosarul nr. 23/63/2004 (număr în format vechi 4.221/P/2004) al Tribunalului Dolj - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând trimitere în acest sens la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea nr. 190 din 17 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 23/63/2004 (număr în format vechi 4.221/P/2004), Tribunalul Dolj - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal. Exceptia a fost

ridicată de Corneliu Paraschiv Aldea în dosarul cu numărul de mai sus, în care a fost trimis în judecată, printre altele, pentru săvârsirea infractiunii prevăzute si pedepsite de art. 288 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 215 alin. 2 si 3 din aceIasi cod.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 215 alin. 2 din Codul penal aduc atingere legalitătii pedepsei, dreptului la un proces echitabil si dreptului de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori, întrucât instituie o dublă incriminare, cu regim sanctionator diferit, atâta vreme cât infractiunea de înselăciune în modalitatea prevăzută si pedepsită de art. 215 alin. 2 din Codul penal este o infractiune complexă, care cuprinde în continutul său ca element constitutiv o actiune care reprezintă prin ea însăsi o faptă prevăzută de legea penală.

Tribunalul Dolj - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât art. 215 alin. 2 din Codul penal nu instituie o dublă incriminare, ci reprezintă o variantă agravantă a infractiunii de înselăciune, care se realizează atunci când fapta penală, redată de legiuitor în variantă simplă la alin. 1, retine si mijlocul fraudulos ca modalitate de săvârsire.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 215 alin. 2 din Codul penal sunt constitutionale, deoarece nu contravin


prevederilor din Legea fundamentală si din actele normative internationale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 215 alin. 2 din Codul penal, având următorul cuprins: „Înselăciunea săvârsită prin folosire de nume sau calităti mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însusi o infractiune, se aplică regulile privind concursul de infractiuni.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 23 alin. (12) cu privire la legalitatea pedepsei, precum si ale art. 20 alin. (2) referitoare la preeminenta tratatelor internationale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului, si a libertătilor fundamentale si ale art. 4 din Protocolul nr. 7 la Conventie privind dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 215 alin. 2 din Codul penal au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală si din actele normative internationale, invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 709 din 19 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 7 noiembrie 2006, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2-5 din Codul penal, pentru considerentele acolo arătate.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicată de Corneliu Paraschiv Aldea în Dosarul nr. 23/63/2004 (număr în format vechi 4.221/P/2004) al Tribunalului Dolj - Sectia penală. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2009.

 

PRESEDINTE, ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent, Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 404

din 24 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Consor - S.A. din Târgu Mures în Dosarul nr. 7.843/320/2008 al Tribunalului Mures - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.843/320/2008, Tribunalul Mures - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Consor - S.A. din Târgu Mures într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea provizorie a executării silite.

În motivarea exceptiei se arată că dispozitiile legale criticate încalcă accesul liber la justitie, precum si principiul nediscriminării din moment ce părtilor interesate nu le este asigurată posibilitatea de a formula o cale de atac împotriva încheierii considerate nelegală si netemeinică. Totodată, se consideră că este încălcat si dreptul constitutional la apărare.

Tribunalul Mures - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins:

„în cazuri urgente, dacă s-a plătit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin încheiere si fără citarea părtilor, suspendarea provizorie a executării până la solutionarea cererii

de suspendare de către instantă. încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cautiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 500 lei pentru cererile neevaluabile în bani. Cautiunea depusă este deductibilă din cautiunea stabilită de instantă, dacă este cazul.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

Textul de lege criticat a mai format obiectul controlului de constitutionalitate pe cale de exceptie în raport cu critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 389 din 9 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 19 iunie 2006, Curtea a statuat că, întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea provizorie a executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie. în ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

împrejurarea că împotriva încheierii instantei prin care s-a dispus suspendarea provizorie a executării, până la solutionarea cererii de suspendare, nu se poate promova nicio cale de atac nu este de natură să înfrângă dispozitiile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie, la folosirea căilor de atac si la înfăptuirea justitiei, deoarece legiuitorul, în virtutea prerogativelor conferite de art. 126 alin. (2) din Constitutie, poate stabili reguli de procedură diferite, adecvate fiecărei situatii juridice, iar pe de altă parte, prevederile constitutionale nu garantează folosirea tuturor căilor de atac.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutia pronuntată în decizia de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Distinct de cele de mai sus, Curtea retine că specificul procedurii care presupune urgenta este un motiv suficient pentru a justifica lipsa oricărei căi de atac împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea provizorie a executării silite.

Considerentele expuse demonstrează si conformitatea textului criticat în raport cu dispozitiile art. 24 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială Consor - S.A. din Târgu Mures în Dosarul nr. 7.843/320/2008 al Tribunalului Mures - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Benke Kâroly

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 441

din 31 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, exceptie ridicată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie în Dosarul nr. 4.033/107/2007 al Curtii de Apel Alba lulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 2.162D/2008, care are ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare în Dosarul nr. 513/45/2008 ai Curtii de Apel Iasi - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptia de neconstitutionalitate ridicată în dosarele mentionate are obiect identic, pune în discutie, din oficiu, conexarea lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.162D/2009 la Dosarul nr. 2.079D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă, conform dispozitiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 1 octombrie 2008 si 30 septembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 4.033/107/2007 si nr. 513/45/2008, Curtea de Apel Alba lulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal si Curtea de Apel Iasi - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000. Exceptia a fost ridicată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare în cauze ce au ca obiect judecarea actiunilor privind drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 1 alin. (4) si art. 126 alin. (6) din Constitutie. Se arată că, prin aplicarea reglementării legale considerate a fi neconstitutională, instantele judecătoresti au competenta de a cenzura solutia aleasă de legiuitor si să acorde drepturi salariale prevăzute exclusiv în beneficiul altor categorii de salariati decât reclamantii, instituindu-se astfel, pe cale judiciară, sisteme de salarizare paralele celor stabilite prin acte normative.

Curtea de Apel Alba lulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal si Curtea de Apel Iasi - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007.

Se sustine că au fost încălcate dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4) referitor la separatia si echilibrul puterilor, art. 126 alin. (6) privind controlul judecătoresc al actelor administrative.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, Curtea Constitutională s-a pronuntat, sub aceIasi aspect ca si cel existent în cauza de fată, prin Decizia nr. 1.325 din 4 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 23 decembrie 2008, decizie prin care a fost admisă exceptia de neconstitutionalitate, constatându-se că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare sunt neconstitutionale în măsura în care din acestea se desprinde întelesul că instantele judecătoresti au competenta să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, si să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.

Asa fiind, Curtea constată că exceptia a devenit inadmisibilă conform dispozitiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, deoarece ulterior sesizării sale a pronuntat decizia sus-amintită.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, exceptie ridicată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie în Dosarul nr. 4.033/107/2007 al Curtii de Apel Alba lulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal si de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare în Dosarul nr. 513/45/2008 al Curtii de Apel Iasi - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 446

din 31 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Constantin Eftimie si Măria Eftimie în Dosarul nr. 5.748/105/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II.

La apelul nominal răspund Constantin Eftimie si Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, lipsind Măria Eftimie, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Constantin Eftimie solicită admiterea exceptiei pentru motivele expuse în cererea de recurs depusă la instantă.

Reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate Prahova solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că legiuitorul a stabilit un regim juridic diferentiat sub aspectul veniturilor în raport cu care se stabileste contributia la asigurările sociale de sănătate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă, deoarece prevederile legale supuse controlului de constitutionalitate au fost modificate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 4 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.748/105/2008, Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Constantin Eftimie si Măria Eftimie în cauza ce are ca obiect judecarea cererii de anulare act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006, care prevede că impozitul se calculează în cotă de 5,5% asupra veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, dar nu mai putin de un salariu de bază minim brut pe tară, este neconstitutional în raport cu dispozitiile art. 56 din Constitutie. Se arată că prin acest text de lege se prevede impozitarea unei sume de bani pe care autorii exceptiei nu o primesc cu titlu de chirie.

Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât obiectul cauzei îl formează plata contributiei legale la fondul de asigurări de sănătate aferentă doar veniturilor impozabile realizate în anul 2005.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece sunt în concordantă cu principiul constitutional al asezării juste a sarcinilor fiscale.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006.

În opinia autorului exceptiei, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 56 referitoare la contributii financiare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 au fost modificate prin art. I pct. 53 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008.

În urma acestei modificări, dispozitiile art. 257 alin. (2) lit. e) au următorul cuprins: „(2) Contributia lunară a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra: [...] e) veniturilor din pensiile care depăsesc limita supusă impozitului pe venit.”

Având în vedere că dispozitiile legale criticate au fost modificate anterior sesizării Curtii Constitutionale, iar solutia legislativă criticată de autorul exceptiei nu a fost mentinută în noua reglementare, în baza dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Constantin Eftimie si Măria Eftimie în Dosarul nr. 5.748/105/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 453

din 31 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) si (2)

din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor

si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - maqistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1)si (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, exceptie ridicată de Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara în Dosarul nr. 1.935/30/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune să se facă apelul si în dosarele nr. 2.466D/2008 - nr. 2.469D/2008, nr. 2.557D/2008 - nr. 2.561 D/2008, nr. 2.689 D/2008, nr. 2.690 D/2008, nr. 2.776 D/2008 - nr. 2.778 D/2008, nr. 2.780 D/2008, nr. 2.791 D/2008 - nr. 2.797 D/2008 si nr. 285 D/2009 - nr. 288 D/2009, care au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de aceIasi autor al exceptiei în dosarele nr. 1.926/30/2008, nr. 1.956/30/2008, nr. 1.958/30/2008, nr. 1.953/30/2008, nr. 1.922/30/2008, nr. 1.915/30/2008, nr. 1.944/30/2008, nr. 1.947/30/2008 nr. 1.940/30/2008, nr. 1.957/30/2008, nr. 1.929/30/2008, nr. 1.927/30/2008, nr. 1.949/30/2008, nr. 1.951/30/2008, nr. 1.954/30/2008, nr. 1.941/30/2008, nr. 1.936/30/2008, nr. 1.931/30/2008 si nr. 1.920/30/2008 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale si în dosarele nr. 19.461/30/2008, nr. 19.381/30/2008, nr. 19.241/30/2008, nr. 19.231/30/2008, nr. 19.191/30/2008, nr. 19.181/30/2008 si nr. 19.171/30/2008 ale Tribunalului Timis - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate, pune în discutie, din oficiu, conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.466D/2008 - nr. 2.469D/2008, nr. 2.557D/2008 - nr. 2.561 D/2008, nr. 2.689 D/2008, nr. 2.690 D/2008, nr. 2.776 D/2008 - nr. 2.778 D/2008, nr. 2.780 D/2008, nr. 2.791 D/2008 - nr. 2.797 D/2008, nr. 285 D/2009 - nr. 288 D/2009 la Dosarul nr. 2.465D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece se vizează interpretarea si aplicarea legii, aspecte care apartin competentei instantei de judecată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 18 noiembrie 2008, 2 decembrie 2008, 9 decembrie 2008, 3 decembrie 2008 si 10 decembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 1.935/30/2008, nr. 1.926/30/2008, nr. 1.956/30/2008, nr. 1.958/30/2008, nr. 1.953/30/2008, nr. 1.922/30/2008, nr. 1.915/30/2008, nr. 1.944/30/2008, nr. 1.947/30/2008, nr. 1.940/30/2008, nr. 1.957/30/2008, nr. 1.929/30/2008, nr. 1.927/30/2008, nr. 1.949/30/2008, nr. 1.951/30/2008, nr. 1.954/30/2008, nr. 1.941/30/2008, nr. 1.936/30/2008, nr. 1.931/30/2008 si nr. 1.920/30/2008 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale, si prin încheierile din 16 decembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 19.461/30/2008, nr. 19.381/30/2008, nr. 19.241/30/2008, nr. 19.231/30/2008, nr. 19.191/30/2008, nr. 19.181/30/2008 si nr. 19.171/30/2008 ale Tribunalului Timis - Sectia civilă, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 104/2003.

Exceptia a fost ridicată de Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara în cadrul judecării recursurilor formulate împotriva unor sentinte civile pronuntate de Tribunalul Timis.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece „creează discriminări între disciplinele universitătilor de medicină, stabilind pentru unele salarii de bază mai mari cu 100%, iar pentru altele, care lucrează tot în conditii deosebite, să se acorde numai spor la salariul de bază”.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale si Tribunalul Timis - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 104/2003 este neîntemeiată, deoarece nu sunt înfrânte prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie. în ceea ce priveste alin. (2) al articolului de lege criticat, se arată că acesta a fost abrogat prin art. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a art. 18 alin. (1) din Legea nr. 104/2003 este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 104/2003 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, dispozitii cu următorul continut: „(1) Personalul care îsi desfăsoară activitatea în serviciile de anatomie patologică si prosecturi ale spitalelor, precum si personalul catedrelor de anatomie, de histologie, de anatomie patologică si al catedrei de biologie celulară se încadrează în categoria locurilor de muncă în conditii deosebite de muncă.

(2) Salariile de bază ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt cu 100% mai mari fată de salariile de bază prevăzute de lege pentru aceleasi categorii de personal, la care se adaugă sporurile legale.”

Alin. (2) al articolului de lege criticat a fost abrogat prin art. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 17 mai 2005, ordonantă modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008.

Solutia legislativă criticată este partial preluată, dar cu un alt continut, în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 care stabilesc salariile de bază ale personalului prevăzut la alin. (1).

În opinia autorului exceptiei, aceste dispozitii de lege sunt în neconcordantă cu prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

Analizând exceptia astfel cum a fost formulată, Curtea observă că prevederile alin. (2) din Legea nr. 104/2003, referitoare la salarizarea personalului care îsi desfăsoară activitatea în anumite conditii deosebite sau speciale, nu mai sunt în vigoare.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 104/2003, reiese că aspectele invocate de autorul acesteia privesc fie modul de aplicare a textelor de lege, fie completarea sau modificarea acestora. în consecintă, având în vedere dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora Curtea decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, rezultă că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1)si (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, exceptie ridicată de Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara în dosarele nr. 1.935/30/2008, nr. 1.926/30/2008, nr. 1.956/30/2008, nr. 1.958/30/2008, nr. 1.953/30/2008, nr. 1.922/30/2008, nr. 1.915/30/2008, nr. 1.944/30/2008, nr. 1.947/30/2008, nr. 1.940/30/2008, nr. 1.957/30/2008, nr. 1.929/30/2008, nr. 1.927/30/2008, nr. 1.949/30/2008, nr. 1.951/30/2008, nr. 1.954/30/2008, nr. 1.941/30/2008, nr. 1.936/30/2008, nr. 1.931/30/2008 si nr. 1.920/30/2008 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale si în dosarele nr. 19.461/30/2008, nr. 19.381/30/2008, nr. 19.241/30/2008, nr. 19.231/30/2008, nr. 19.191/30/2008, nr. 19.181/30/2008 si nr. 19.171/30/2008 ale Tribunalului Timis - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 454

din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea

si completarea Codului de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Moisescu si Ion Vintilescu în Dosarul nr. 10.490/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia pentru minori si familie.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:


Prin încheierea din 19 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 10.490/3/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia pentru minori si familie a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva unei decizii civile.

În motivarea exceptiei se sustine că dispozitiile legale criticate, stabilind competenta de solutionare a apelului la instanta care s-a pronuntat si asupra fondului, sunt contrare exigentelor unui proces echitabil.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia pentru minori si familie apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II alin. (1) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, care au următorul cuprins:

„(1) Procesele în curs de judecată în primă instantă la data schimbării competentei instantelor legal învestite, precum si căile de atac se judecă de instantele competente, potrivit legii.”

Autorul exceptiei sustine că textul legal criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil. Totodată, în sustinerea exceptiei sunt invocate si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Prin numeroase decizii, Curtea s-a pronuntat în sensul constitutionalitătii dispozitiilor legale contestate. Astfel, spre exemplu, prin Decizia nr. 90 din 7 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 1 martie 2006, si prin Decizia nr. 526 din 27 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 18 august 2006, Curtea a statuat că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competentei sale constitutionale, astfel cum este consacrată prin dispozitiile art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie. De asemenea, s-a retinut că, desi prin efectul aplicării imediate a noii reglementări referitoare la competenta materială, aceeasi instantă urmează să solutioneze o cale de atac împotriva propriei sale hotărâri, solutia legislativă adoptată nu relevă niciun fine de neconstitutionalitate. Astfel, dincolo de caracterul tranzitoriu al acestei reglementări, solutionarea apartine unor complete cu o compunere diferită, iar părtile beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale menite să le asigure dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil.

Neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, cele statuate prin deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Elena Moisescu si Ion Vintilescu în Dosarul nr. 10.490/3/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia pentru minori si familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Benke Károly

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea unui sistem de identificare unică si trasabilitate a explozivilor de uz civil

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri stabilesc sistemul de identificare unică si trasabilitate a explozivilor de uz civil, denumiti în continuare explozivi.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) explozivilor transportati si livrati fără ambalaj sau în autocamioane prevăzute cu instalatii de pompare pentru descărcarea lor directă în gaura pentru explozivi;

b) explozivilor fabricati la locul de utilizare care sunt utilizati imediat după fabricare;

c) munitiilor.

 

CAPITOLUL II

Identificarea unică

 

Art. 3. - Operatorii economici care produc sau importă explozivi sau care asamblează capse detonante trebuie să marcheze explozivii si fiecare cea mai mică unitate de ambalare a acestora cu un marcaj de identificare unică.

Art. 4. - În cazul în care un exploziv este supus unor procese de fabricatie ulterioare, producătorii nu trebuie să marcheze explozivii cu un nou marcaj de identificare unică, cu exceptia cazului în care marcajul de identificare unică initial nu mai respectă cerintele prevăzute la art. 11.

Art. 5. - Prevederile art. 3 si 4 nu se aplică în cazul în care explozivul este produs pentru a fi exportat, situatie în care explozivul se marchează pentru identificare în conformitate cu cerintele tării importatoare, asigurându-se trasabilitatea acestuia.

Art. 6. - Marcajul de identificare unică a explozivilor cuprinde componentele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Fiecărei unităti de productie de pe teritoriul României i se atribuie un cod de 3 cifre de către autoritatea competentă din România.

Art. 8. - (1) În cazul în care unitatea de productie este situată în afara Uniunii Europene, producătorul stabilit în România va contacta autoritatea competentă din statul membru importator, pentru a se atribui un cod unitătii de productie.

(2) În cazul în care unitatea de productie este situată în afara Uniunii Europene si producătorul este stabilit fie în Uniunea Europeană, fie într-un stat tert, importatorul explozivilor în cauză, stabilit în România, contactează autoritatea competentă din România pentru a se atribui un cod unitătii de productie.

(3) Autoritatea competentă din România prevăzută la alin. (2) este Ministerul Administratiei si Internelor.

(4) După atribuirea codului de către Ministerul Administratiei si Internelor, operatorii economici prevăzuti la art. 3 înstiintează în scris inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îsi desfăsoară activitatea asupra codului care Ie-a fost atribuit.

Art. 9. - Conditiile si cerintele de atribuire a codurilor unitătilor de productie de către autoritatea competentă din România se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 10. - Distribuitorii care reambalează explozivii au obligatia să fixeze marcajul de identificare unică pe exploziv si pe cea mai mică unitate de ambalare.

Art. 11. - Operatorii economici prevăzuti la art. 3 au obligatia de a aplica sau fixa în mod ferm si durabil marcajul de identificare unică pe articolul în cauză, astfel încât să fie usor lizibil, atât optic, cât si electronic.

Art. 12. - (1) În cazul explozivilor încartusati, denumiti si cartuse, si al explozivilor ambalati în saci, marcajul de identificare unică este constituit dintr-o etichetă adezivă sau o imprimare directă pe fiecare cartus ori unitate de ambalare.

(2) Operatorii economici prevăzuti la art. 3 aplică o etichetă conexă pe fiecare cutie cu cartuse sau unitate de ambalare.

(3) În plus, operatorii economici prevăzuti la art. 3 pot utiliza o etichetă electronică din material inert, pasiv, atasată la fiecare cartus sau ambalaj si, în aceIasi mod, o etichetă electronică conexă pentru fiecare cutie cu cartuse sau unitate de ambalare.

Art. 13. - În cazul explozivilor din două componente ambalati, marcajul de identificare unică trebuie să fie constituit dintr-o etichetă adezivă sau o imprimare directă pe fiecare cea mai mică unitate de ambalare care contine cele două componente.

Art. 14. - (1) În cazul capselor detonante pirotehnice si al fitilurilor, marcajul de identificare unică este constituit dintr-o etichetă adezivă, imprimare directă sau marcaj, aplicată/aplicat pe tubul capsei ori pe fitil.

(2) Operatorii economici prevăzuti la art. 3 aplică o etichetă conexă pe fiecare cutie de capse detonante pirotehnice sau fitiluri.

(3) în plus, operatorii economici prevăzuti la art. 3 pot utiliza o etichetă electronică din material inert, pasiv, atasată la fiecare capsă detonantă sau fitil si o etichetă conexă pentru fiecare cutie de capse detonante ori fitiluri.

Art. 15. - (1) în cazul capselor detonante electrice, neelectrice si electronice, marcajul de identificare unică este constituit dintr-o etichetă adezivă, aplicată pe reofori sau pe tuburi, ori dintr-o etichetă adezivă, imprimare directă sau marcaj, aplicată/aplicat pe tubul capsei.

(2) Operatorii economici prevăzuti la art. 3 aplică o etichetă conexă pe fiecare cutie de capse detonante electrice, neelectrice si electronice.

(3) În plus, operatorii economici prevăzuti la art. 3 pot utiliza o etichetă electronică din material inert, pasiv, atasată la fiecare capsă detonantă electrică, neelectrică si electronică si o etichetă conexă pentru fiecare cutie de capse detonante electrice, neelectrice si electronice.


Art. 16. - (1) In cazul dispozitivelor de amorsare si al busterelor, marcajul de identificare unică trebuie să fie constituit dintr-o etichetă adezivă sau o imprimare directă pe dispozitivul de amorsare ori pe buster.

(2) Operatorii economici prevăzuti la art. 3 aplică o etichetă conexă pe fiecare cutie de dispozitive de amorsare sau buster.

(3) În plus, operatorii economici prevăzuti la art. 3 pot utiliza o etichetă electronică din material inert, pasiv, atasată la fiecare dispozitiv de amorsare sau buster si o etichetă conexă pentru fiecare cutie de dispozitive de amorsare ori buster.

Art. 17. - (1) În cazul fitilurilor detonante si al fitilurilor de amorsare, marcajul de identificare unică este constituit dintr-o etichetă adezivă sau o imprimare directă pe bobină.

(2) Operatorii economici prevăzuti la art. 3 aplică marcajul de identificare unică din 5 în 5 metri, fie pe învelisul exterior al fitilului detonant sau al fitilului de amorsare, fie pe stratul interior de plastic extrudat situat sub fibra exterioară a fitilului detonant sau a fitilului de amorsare.

(3) Operatorii economici prevăzuti la art. 3 aplică o etichetă conexă pe fiecare cutie de fitiluri detonante sau fitiluri de amorsare.

(4) În plus, operatorii economici prevăzuti la art. 3 pot utiliza o etichetă electronică din material inert, pasiv, inserat în fitiluri si o etichetă conexă pentru fiecare cutie de fitiluri detonante sau fitiluri de amorsare.

Art. 18. - (1) În cazul canistrelor si bidoanelor cu explozivi, marcajul de identificare unică este constituit dintr-o etichetă adezivă sau o imprimare directă pe canistra ori bidonul cu explozivi.

(2) În plus, operatorii economici prevăzuti la art. 3 pot utiliza o etichetă electronică din material inert, pasiv, atasată la fiecare canistră sau bidon.

Art. 19. - (1) Operatorii economici prevăzuti la art. 3 pot atasa copii adezive detasabile ale etichetei originale la explozivii destinati a fi utilizati de către clienti.

(2) În vederea prevenirii utilizărilor eronate, operatorii economici prevăzuti la art. 3 marchează copiile prevăzute la alin. (1), în mod vizibil, drept copii ale originalului si păstrează evidenta acestora.

 

CAPITOLUL III

Gestionarea datelor

 

Art. 20. - Toti operatorii economici din sectorul explozivilor au obligatia să îsi instituie un sistem de culegere a datelor în ceea ce priveste explozivii, care să includă marcajul de identificare unică a acestora pe parcursul lantului de aprovizionare si al duratei de viată.

Art. 21. - Sistemul de culegere de date permite operatorilor economici prevăzuti la art. 20 să cunoască trasabilitatea explozivilor, astfel încât cei care detin explozivii să poată fi identificati în orice moment.

Art. 22. - (1) Datele culese, inclusiv marcajul de identificare unică, sunt înregistrate si păstrate de către operatorii economici prevăzuti la art. 20 pentru o perioadă de 10 ani de la livrare sau de la ultima dată cunoscută după sfârsitul duratei de viată a explozivului, chiar dacă operatorul economic în cauză si-a încetat activitatea.

(2) În situatia în care operatorul economic îsi încetează activitatea, acesta are obligatia de a preda, în termen de 15 zile, documentele care contin datele culese, inclusiv marcajul de identificare unică, structurilor specializate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile operatorilor economici

 

Art. 23. - (1) Operatorii economici prevăzuti la art. 20 au următoarele obligatii:

a) să tină un registru cu toate identificările, precum si cu toate informatiile pertinente, inclusiv tipul explozivului, denumirea operatorului economic sau a persoanei care îl are în custodie;

b) să înregistreze locul unde este depozitat fiecare exploziv când acesta se află în posesia sau custodia lor, până în momentul în care acesta este transferat către alt operator economic sau utilizat;

c) să supună regulat sistemul lor de culegere de date unor teste în vederea asigurării eficientei acestuia si a calitătii datelor înregistrate;

d) să înregistreze si să păstreze datele culese, electronic si pe suport hârtie, inclusiv cele despre marcajele de identificare unice, pentru perioadele prevăzute la art. 22;

e) să asigure protectia datelor culese împotriva deteriorărilor sau a distrugerilor accidentale ori deliberate;

f) să furnizeze autoritătilor competente, la cerere, informatii privitoare la locul de origine si la locul de depozitare a fiecărui exploziv pe parcursul duratei de viată si al lantului de aprovizionare;

g) să furnizeze autoritătilor competente numele si datele de contact ale persoanei care poate furniza informatiile prevăzute la lit. f) în afara programului normal de lucru.

(2) În îndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru explozivii produsi sau importati înainte de data de 5 aprilie 2012, operatorii economici prevăzuti la art. 20 păstrează înregistrările conform reglementărilor în vigoare până la această dată.

Art. 24. - Urmărirea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 23 se va face de către Ministerul Administratiei si Internelor.

 

CAPITOLUL V

Răspunderi contraventionale

 

Art. 25. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5000 la 10.000 lei încălcarea prevederilor art. 3.

(2) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei încălcarea prevederilor art. 10 si 11.

(3) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei încălcarea prevederilor art. 20, 22 si 23.

Art. 26. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 25 alin. (1)—(2) se fac de către personalul împuternicit din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.

Art. 27. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 25 alin. (3) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

Art. 28. - Contraventiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.


 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 29. - În termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri vor fi elaborate conditiile si cerintele de atribuire a codurilor unitătilor de productie de către autoritatea competentă din România, ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 30. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 5 aprilie 2012.

 

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2008/43/CE a Comisiei din 4 aprilie 2008, de instituire, în temeiul Directivei 93/15/CEE, a unui sistem de identificare si trasabilitate a explozivilor de uz civil, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 94 din 5 aprilie 2008.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puscas

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 519.

 

ANEXĂ

 

Componentele marcajului de identificare unică a explozivilor

 

Marcajul de identificare unică va contine:

1. O parte vizibilă cu ochiul liber, continând următoarele elemente:

a) denumirea producătorului;

b) un cod alfanumeric continând în ordine: două litere de identificare a statului membru (unitatea de productie sau import pe piata comunitară, de exemplu RO=România), 3 cifre de identificare a numelui unitătii de productie atribuit de Ministerul Administratiei si Internelor, codul unic al produsului si informatii logistice concepute de producător.

2. Un număr de identificare lizibil electronic în cod de bare si/sau cod cu matrită care se raportează direct la codul alfanumeric de identificare.

 

Exemplu:

 

3. În cazul articolelor prea mici pentru aplicarea codului unic al produsului si a informatiilor logistice concepute de producător, informatiile de la pct. 1 lit. b), cu exceptia celor privind codul unic al produsului si informatiilor logistice concepute de producător, si informatiile de la pct. 2 se consideră suficiente.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale

de teren de 624 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Pitesti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 624 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecută în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bascovnr. 91 din 18 decembrie 2008, judetul Arges, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării „Varianta de ocolire a municipiului Pitesti”.

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 550.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor suprafete de teren trecute în domeniul public al statului si care se dau în administrarea Ministerului

Transporturilor si Infrastructurii în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională

de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării,,Varianta de ocolire

a municipiului Pitesti”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Locul unde este

situat terenul care se dă

în administrare

Persoana juridică

de la care se dă

în administrare terenul

Persoana juridică

la care se dă

în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si numărul cadastral

1.

Judetul Arges

Consiliul Local Bascov

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 96 m2

Categoria de folosintă: CC

Nr. cadastral: 3665

2.

Judetul Arges

Consiliul Local Bascov

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 71 m2

Categoria de folosintă: CC

Nr. cadastral: 3666

3.

Judetul Arges

Consiliul Local Bascov

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 390 m2

Categoria de folosintă: A

Nr. cadastral: 3704

4.

Judetul Arges

Consiliul Local Bascov

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 67 m2

Categoria de folosintă: A

Nr. cadastral: 11637

 

Suprafata totală = 624 m2


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice

sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003

privind Codul de procedură fiscală

 

Având în vedere:

- prevederile art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, republicată;

- prevederile art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, denumită în continuare procedură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, precum si modelele, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si de păstrare a formularelor ce constituie anexe la procedură.

Art. 2. - Formularele se emit de către personalul de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4 la procedură.

Art. 3. - Directia economică si monitorizare executare silită din cadrul Inspectiei Muncii si inspectoratele teritoriale de muncă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2009.

Nr. 539.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176

din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

A. Dispozitii generale privind procedura de declarare a stării de insolvabilitate

1. Prezenta procedură este aplicabilă persoanelor fizice sau juridice care îndeplinesc conditiile legale în această materie.

2. Creantele fiscale pentru care se analizează posibilitatea declarării stării de insolvabilitate sunt reprezentate atât de obligatiile fiscale principale, cât si de obligatiile fiscale accesorii aferente acestora.

3. În situatia în care se constată îndeplinirea conditiilor legale în materie, debitorul în cauză va fi declarat insolvabil în baza unui proces-verbal întocmit de compartimentul de executare silită din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, vizat de compartimentul juridic al acestuia si aprobat de inspectorul-sef (anexa nr. 3).

4. Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate se întocmeste în 3 exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, unul la serviciul financiar-contabil, iar celălalt se transmite debitorului declarat insolvabil.

5. Procedura de declarare a stării de insolvabilitate se aplică în fiecare dintre situatiile prevăzute la art. 176 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, atât

în cazul debitorilor ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligatiile fiscale de plată, cât si în cazul debitorilor care nu au venituri ori bunuri urmăribile.

6. Pe perioada în care un debitor ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligatiile fiscale de plată este declarat insolvabil, măsurile de executare silită nu vor fi întrerupte.

7. Pentru obligatiile fiscale principale înregistrate de debitorii insolvabili ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligatiile fiscale de plată se datorează obligatii fiscale accesorii, până la data stingerii acestora inclusiv.

8. Creantele fiscale ale debitorilor declarati în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile se scot din evidenta curentă si sunt trecute într-o evidentă separată, iar aplicarea măsurilor de executare silită se întrerupe.

9. Pentru obligatiile fiscale principale înregistrate de debitorii insolvabili care nu au venituri sau bunuri urmăribile se datorează obligatii fiscale accesorii până la data trecerii acestora în evidenta separată, în conformitate cu prevederile art. 120 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.


10. Creantele fiscale înregistrate de debitorii declarati insolvabili pentru care se continuă executarea silită, aflate în evidenta curentă, si creantele fiscale înregistrate de debitorii declarati insolvabili pentru care executarea silită se întrerupe, aflate în evidenta separată, vor fi scăzute din aceste evidente la împlinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită.

11. Creantele fiscale înregistrate de debitorii persoane juridice vor fi scăzute din evidenta curentă, respectiv din evidenta separată, după caz, după data la care respectiva persoană juridică a fost radiată din registrul comertului, în baza încheierii de radiere a judecătorului-delegat de pe lângă oficiul registrului comertului.

12. Creantele fiscale înregistrate de debitorii persoane fizice declarati insolvabili vor fi scăzute din evidenta separată inclusiv în cursul perioadei de prescriptie, după data la care respectiva persoană fizică a decedat sau a fost declarată dispărută ori decedată prin hotărâre a unei instante judecătoresti, iar pentru aceasta nu există mostenitori care au acceptat succesiunea.

13. Scăderea creantelor fiscale înregistrate de debitori din evidenta curentă sau din evidenta separată, după caz, va fi făcută, în conditiile legii, în baza unui proces-verbal de scădere din evidentă a obligatiilor fiscale (anexa nr. 1) si a borderoului de adăugare-scădere anexat acestuia (anexa nr. 4). Procesul-verbal de scădere din evidentă va fi întocmit de compartimentul de executare silită din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, vizat de compartimentul juridic al acestuia si aprobat de inspectorul-sef.

14. După data declarării stării de insolvabilitate a unui debitor persoană fizică sau juridică, în situatia în care organul de executare constată îndeplinite conditiile legale în materia atragerii răspunderii solidare, va face demersuri legale ce se impun, în conformitate cu prevederile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

B. Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice ale căror venituri ori bunuri au o valoare mai mică decât obligatiile fiscale de plată

15. În scopul declarării stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice ale căror venituri ori bunuri au o valoare mai mică decât obligatiile fiscale de plată, compartimentele de executare silită au următoarele obligatii:

15.1. să verifice situatia patrimonială a debitorilor persoane juridice sub aspectul cuantificării valorii însumate a bunurilor si veniturilor acestora, prin solicitarea, consultarea si analizarea, la sediul debitorului, respectiv la punctele de lucru, după caz, a datelor înscrise în situatiile financiar-contabile anuale si/sau semestriale, din ultima balantă contabilă încheiată de societatea debitoare, precum si cercetarea la fata locului a bunurilor detinute de acestia, avându-se în vedere următoarele:

15.1.1. valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea debitoarei;

15.1.2. valoarea însumată a tuturor veniturilor de natură comercială, fiscală sau provenite din dobânzi bancare aferente unor depozite bănesti, din titluri de stat cu răscumpărare la termen;

15.1.3. valoarea determinată pe baza cotatiilor bursiere la zi a titlurilor de participatie (actiuni, obligatiuni);

15.1.4. valoarea însumată a creantelor de natură comercială, a cambiilor, biletelor la ordin sau a creantelor de natură fiscală (sume de rambursat ori sume de restituit) pe care debitorul persoană juridică le are de recuperat;

15.1.5. valoarea însumată a disponibilitătilor bănesti, asa cum rezultă din fisierul conturilor bancare;

15.2. să verifice situatia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană juridică, precum si valoarea acestora, prin solicitări de informatii de la unitatea administrativ-teritorială (primărie), biroul de carte funciară, precum si, după caz, de la institutii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval Român etc);

15.3. să verifice situatia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană fizică, precum si valoarea acestora, prin:

15.3.1. solicitări de informatii de la unitatea administrativ-teritorială (primărie), biroul de carte funciară, precum si, după caz, de la institutii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval Român etc);

15.3.2. cercetări si constatări la domiciliul persoanei fizice cu privire la situatia materială a acesteia, precum si la alte unităti sau persoane fizice unde aceasta si-a desfăsurat activitatea profesională ori lucrativă remunerată, în alte locuri despre care s-au cules informatii în legătură cu existenta bunurilor debitorului persoană fizică, după caz;

15.3.3. solicitări de informatii de la organele ori persoanele abilitate cu privire la mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat sau declarat dispărut ori decedat;

15.3.4. solicitări de informatii de la societătile bancare cu privire la existenta unor conturi de disponibilităti bănesti detinute de debitorul decedat sau declarat dispărut ori decedat;

15.4. să procedeze la compararea valorii însumate a bunurilor si veniturilor debitorului persoană fizică sau juridică cu totalul obligatiilor fiscale principale si accesorii datorate de acesta si neachitate la data comparării.

16. După analiza datelor si informatiilor mentionate la lit. B pct. 15, compartimentul de executare silită din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, în functie de situatia în care se încadrează, va proceda la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoană fizică sau juridică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

C. Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice care nu au venituri ori bunuri urmăribile

17. În scopul declarării în stare de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice care nu au venituri ori bunuri urmăribile, care îndeplinesc conditiile legale, compartimentele de executare silită au următoarele obligatii:

17.1. să verifice situatia juridică a debitorului persoană juridică, prin solicitarea de informatii de la oficiul registrului comertului sau de la alte institutii competente, după caz, urmărind eventualele mentiuni înscrise în certificatul constatator referitoare la dizolvare, lichidare ori radiere;

17.2. să verifice domiciliul fiscal, sediul social si/sau sediul secundar, după caz, al debitorilor persoane fizice ori juridice care urmează a fi declarati în stare de insolvabilitate, prin:

17.2.1. solicitări de informatii de la organele abilitate, iar în cazul în care acesta nu este găsit, să se facă mentiunea „nu este găsit la adresă”;

17.2.2. deplasarea la domiciliu si/sau la sediul secundar cunoscute;

17.2.3. solicitări de informatii de la:

a) organele de politie referitoare la domiciliul/resedinta, după caz, al/a administratorilor, asociatilor/actionarilor persoanei juridice debitoare;

b) organele de politie referitoare la domiciliul/resedinta al/a persoanei fizice debitoare;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află ori s-au aflat sediile principale sau secundare, după caz;


17.3. să verifice existenta bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană fizică sau juridică, precum si a veniturilor acestuia, prin:

17.3.1. examinarea datelor cuprinse în situatiile financiar-contabile anuale sau semestriale, precum si în ultima balantă contabilă încheiată de societatea debitoare;

17.3.2. consultarea fisierului conturilor bancare;

17.3.3. verificarea înregistrărilor în arhiva electronică de garantii reale mobiliare;

17.3.4. solicitări de informatii de la unitatea administrativ-teritorială (primărie), biroul de carte funciară, precum si, după caz, de la institutii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval Român etc);

17.3.5. cercetări si constatări la domiciliul fiscal si/sau sediul secundar, precum si în alte locuri despre care s-au cules informatii în legătură cu existenta bunurilor debitorului persoană juridică sau fizică, după caz.

18. După culegerea datelor si informatiilor mentionate la lit. C pct. 17, compartimentul de executare silită din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, în functie de situatia în care se încadrează, va proceda la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoană fizică sau juridică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

18.1. Existenta documentatiei prevăzute mai sus nu are caracter limitativ si stă la baza aplicării prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

18.2. Toată documentatia se îndosariază si se păstrează la dosarul de executare silită al debitorului în cauză.

19. Verificarea situatiei debitorului care nu are bunuri sau venituri urmăribile declarat în stare de insolvabilitate se va face de către compartimentul de executare silită din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, cel putin o dată pe an, fiind reluate investigatiile prevăzute la lit. B din prezenta procedură ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale.

19.1. în situatia în care se constată dobândirea de către debitorul declarat insolvabil a unor bunuri sau venituri urmăribile, compartimentul de executare silită din cadrul inspectoratului teritorial de muncă va proceda, în conformitate cu prevederile art. 176 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la trecerea creantelor respectivului debitor persoană fizică sau juridică din evidenta separată în cea curentă si la începerea/reluarea măsurilor de executare silită.

19.2. După trecerea creantelor debitorului declarat insolvabil din evidenta separată în cea curentă, pe perioada de timp în care acestea rămân în evidenta curentă, sunt aplicabile prevederile lit. A pct. 7 din prezenta procedură.

19.3. Trecerea creantelor din evidenta separată în evidenta curentă se face de către compartimentul de executare silită din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, prin întocmirea unui proces-verbal de transfer al obligatiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

19.4. După valorificarea prin executare silită a bunurilor sau veniturilor identificate, creantele fiscale rămase nestinse la plată vor fi trecute din nou în evidentă separată destinată debitorilor declarati insolvabili care nu detin bunuri sau venituri urmăribile. în acest scop, compartimentul de executare silită din cadrul inspectoratului teritorial de muncă va proceda, prin analogie, în conformitate cu procedura prevăzută la pct. 19.3.

D. Procedura de scădere din evidentă a obligatiilor fiscale

20. Din evidentele inspectoratelor teritoriale de muncă se scad obligatiile fiscale restante înregistrate de debitori în următoarele situatii:

a) la împlinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită;

b) pentru debitorii persoane fizice decedate sau declarate dispărute ori decedate prin hotărâre a unei instante judecătoresti;

c) pentru debitorii persoane juridice radiate din registrul comertului.

21. În situatia în care compartimentul de executare silită din cadrul inspectoratului teritorial de muncă constată îndeplinirea uneia dintre conditiile în care pot fi scăzute din evidentă creante înregistrate de un debitor, va proceda la întocmirea unui proces-verbal de scădere din evidentă a obligatiilor fiscale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

22. Scăderea din evidentă a obligatiilor fiscale înregistrate de persoanele juridice radiate din registrul comertului se face numai în baza încheierii de radiere a judecătorului-delegat de pe lângă oficiul registrului comertului.

23. Scăderea din evidentă a obligatiilor fiscale înregistrate de debitorul persoană fizică decedată sau declarată dispărută ori decedată se face numai în baza certificatului de deces ori a hotărârii judecătoresti prin care aceasta a fost declarată dispărută ori decedată.

24. Documentele prevăzute la pct. 22 si 23 se anexează, în copie, la proces ui-verb al de scădere din evidentă a obligatiilor fiscale, alături de borderoul de adăugare-scădere a creantelor.

E. Dispozitii finale de aplicare

25. Întocmirea si verificarea documentatiei necesare declarării stării de insolvabilitate se efectuează de către compartimentul cu atributii de executare silită din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, republicată, în administrarea debitorului respectiv persoană fizică sau juridică.

26. După finalizarea analizei de caz se procedează, în termen de 5 zile lucrătoare, la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoană fizică sau juridică.

27. Compartimentul cu atributii de executare silită din cadrul inspectoratului teritorial de muncă va lua măsurile necesare referitoare la întreruperea executării silite, calculul obligatiilor fiscale accesorii si scăderea obligatiilor fiscale din evidentă, prevăzute de art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prezenta procedură, de fiecare dată când se constată o modificare a situatiei debitorilor declarati insolvabili sau a obligatiilor fiscale restante înregistrate de acestia.

28. Procesul-verbal de constatare a stării de insolvabilitate a debitorului persoană fizică sau juridică, procesul-verbal de transfer al obligatiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil si procesul-verbal de scădere din evidentă a obligatiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil sunt aprobate de inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de muncă, fiind păstrate la dosarul de executare silită al debitorului insolvabil.

29. În cazul debitorilor care nu au venituri sau bunuri urmăribile declarati în stare de insolvabilitate, prin bifarea optiunii speciale în procesul-verbal de constatare a stării de insolvabilitate, inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de muncă va dispune trecerea lor în evidenta separată.

30. Trecerea în evidenta separată a creantelor debitorilor declarati insolvabili, în conformitate cu prezenta procedură, are ca obiect evidentierea distinctă a acestor arierate, care vor fi scoase din masa globală a arieratelor fiscale.


 

ANEXA Nr. 1 la procedură

 

I.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE INSPECTIA MUNCII

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judetului...................................

Str....................................nr......................

Localitatea................................................

 

PROCES-VERBAL Nr.......................

de scădere din evidentă a obligatiilor fiscale

Încheiat astăzi,....................................

(ziua, luna, anul)

 

În urma verificărilor efectuate de compartimentul executare silită în perioada ............. asupra stării debitorului ................................., cu ultimul domiciliu/domiciliul fiscal cunoscut în str.............................................nr......., bl......., sc ......, et......, ap......, situat în localitatea ..................... judetul/sectorul ..................................., cod de identificare fiscală1) ..................., declarat insolvabil prin Procesul-verbal nr.........../............., respectiv asupra situatiei obligatiilor fiscale înregistrate de acesta, după caz, a rezultat că:

- debitorul2) .............................. a decedat sau a fost declarat dispărut ori decedat prin hotărâre a unei instante judecătoresti.

Documentele doveditoare sunt:....................................................................3);

- debitorul4)..............................a fost radiat din registrul comertului.

Documentele doveditoare sunt:....................................................................3);

- termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită s-a împlinit, la data de 1/01/.........., pentru obligatii fiscale restante în sumă totală de............lei, după cum urmează:

 

 

 

 

 

Natura obligatiei

Suma datorată (lei)

Debit

Accesorii2)

Total

Dobânzi

Penalităti de întârziere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere cele consemnate, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, obligatiile fiscale înregistrate de debitorul decedat ori dispărut, radiat din registrul comertului, respectiv cele pentru care s-a împlinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită, după caz, se scad din evidenta curentă/separată, după caz, prin borderou de adăugare-scădere a creantelor.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, unul la serviciul contabilitate, iar celălalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.

 

 

Aprobat

Inspector-sef,

.............................

L.S.

 

Întocmit

.............................

 

Avizat

.............................

Comp. executare silită

 

Comp. legislatie-contencios

 


1) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Se completează în cazul debitorilor persoane fizice.

3) Se consemnează tipul documentului, institutia eliberatoare, numărul si data acestuia.

4) Se completează în cazul debitorilor persoane juridice.

5) Obligatiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidentiate cu titulatura de dobândă/penalitate de întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidentiate cu titulatura de majorare de întârziere.


 

II.

1. Denumire: Proces-verbal de scădere din evidentă a obligatiilor fiscale

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete.

4. Se utilizează: de către inspectoratul teritorial de muncă.

5. Se întocmeste: în 3 exemplare.

6. Circulă: - un exemplar la debitorul declarat insolvabil;

- două exemplare la inspectoratul teritorial de muncă, dintre care unul la dosarul de executare silită si unul la serviciul contabilitate.

7. Se arhivează: un exemplar la compartimentul executare silită care îl întocmeste.

 

ANEXA Nr. 2 la procedură

 

I.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE INSPECTIA MUNCII

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judetului...................................

Str....................................nr......................

Localitatea................................................

 

PROCES-VERBAL de transfer al obligatiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil

Încheiat astăzi,....................................

(ziua, luna, anul)

 

În urma verificărilor efectuate de compartimentul executare silită în perioada ................................................ asupra bunurilor/veniturilor apartinând patrimoniului debitorului.............................................., cu ultimul domiciliu/domiciliul fiscal cunoscut în str............nr................, bl........, sc........, et........, ap........, situat în localitatea ............................, judetul/sectorul .............., cod de identificare fiscală1)................................, declarat insolvabil prin Procesul-verbal nr.................../................, a rezultat:

- existenta unor bunuri sau venituri după cum urmează:..................................................................................................;

- inexistenta vreunui bun sau venit.

Având în vedere că debitorul............................................................................este înscris în evidenta curentă □/evidenta

separată □ cu obligatii fiscale restante în sumă totală de...............................lei, precum si faptul că acesta detine □/nu detine □,

la această dată, bunuri si venituri urmăribile, creantele debitorului vor fi transferate, în conformitate cu prevederile art. 176 alin. (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după caz, în evidenta curentă □/evidenta separată □.

Obligatiile fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil au următoarea structură:

 

 

 

 

Natura obligatiei

Suma datorată (lei)

Debit

Accesorii2)

Dobânzi

Penalităti de întârziere

Majorări de întârziere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Obligatiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidentiate cu titulatura de dobândă/penalitate de întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidentiate cu titulatura de majorare de întârziere.

 

Obligatiile fiscale înregistrate de debitor vor fi:

□ administrate în continuare în evidenta curentă;

□ trecute în evidenta separată.

De la data prezentului proces-verbal:

□ se întrerup aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligatiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil si trecute în evidenta curentă, precum si calculul obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;

□ se reia sau se initiază, după caz, aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligatiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil care a dobândit bunuri sau venituri si calculul obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora.


Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare si unul la serviciul contabilitate.

 

 

Aprobat

Inspector-sef,

.............................

L.S.

 

Întocmit

.............................

 

Avizat

.............................

Comp. executare silită

 

Comp. legislatie-contencios

 

Se anexează următoarele documente justificative......................................................

II.

1. Denumire: Proces-verbal de transfer al obligatiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete.

4. Se utilizează: de către inspectoratul teritorial de muncă.

5. Se întocmeste: în două exemplare.

6. Circulă: - un exemplar la dosarul de executare silită;

- un exemplar la serviciul contabilitate.

7. Se arhivează: un exemplar la compartimentul executare silită care îl întocmeste.

 

ANEXA Nr. 3 la procedură

 

I.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

INSPECTIA MUNCII

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judetului...................................

Str....................................nr...................

Localitatea..........................................

 

PROCES-VERBAL Nr.............

de declarare a stării de insolvabilitate

Încheiat astăzi,....................................

(ziua, luna, anul)

 

 

Având în vedere că debitorul....................................................................., cu ultimul domiciliu/domiciliul fiscal cunoscut în str. ............................................ nr......, bl........., sc....., et....., ap......., situat în localitatea................................................, judetul/sectorul, cod de identificare fiscală1) ............................, este înscris în evidenta analitică pe plătitori, la data de ........................., cu obligatii fiscale restante în sumă totală de ........................lei, precum si faptul că acesta înregistrează, la această dată, bunuri si venituri urmăribile cu o valoare însumată estimată, conform documentelor contabile, de ......................lei/nu înregistrează bunuri sau venituri urmăribile, în baza prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin prezentul proces-verbal este constatată starea de insolvabilitate a debitorului...............................................................................

În conformitate cu datele cuprinse în evidenta analitică pe plătitori, obligatiile fiscale restante sunt următoarele:

 

 

Natura obligatiei

 

Suma datorată (lei)

 

Debit

Accesorii2)

 

Dobânzi

Penalităti de întârziere

Majorări de întârziere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru realizarea acestor creante fiscale s-au luat următoarele masuri:

- au fost întocmite si comunicate somatiile nr......./..........., nr........./............., nr.................../....................;

- au fost înfiintate popriri asupra disponibilitătilor bănesti din conturile bancare/veniturilor proprii prin adresele nr................/..............., nr........./.........................;

- a fost înfiintat sechestru asigurător/executoriu asupra bunurilor mobile prin Procesul-verbal nr.............../....................

asupra  ............................................................................................................................................................;

- a fost înfiintat sechestru asigurător/executoriu asupra bunurilor imobile prin Procesul-verbal nr. .........../.............. asupra ...................................................................................................................................;


- a fost aplicată procedura legală pentru evaluarea bunurilor ...............................................................................................;

- au fost luate măsurile legale privind înregistrarea ipotecilor la birourile de carte funciară ...................................................;

- au fost luate măsurile legale privind publicitatea în vederea valorificării respectivelor bunuri, astfel:..................................;

- au fost luate măsurile legale în vederea valorificării respectivelor bunuri prin licitatii publice organizate la data de .................................................................................................................................................................................;

- a fost necesară reorganizarea licitatiilor publice după cum urmează:.............................................................................;

- în urma licitatiilor publice organizate au fost valorificate următoarele: .........................................................................,

fiind realizate creante în cuantum de ................................................lei;

- anterior întocmirii prezentului proces-verbal au fost întreprinse următoarele..................................................................

A1. Afost verificată situatia patrimonială a debitorului persoană juridică sub aspectul cuantificării valorii însumate a bunurilor si veniturilor detinute, prin solicitarea si consultarea datelor înscrise în situatiile financiar-contabile anuale si/sau semestriale, precum si în ultima balantă contabilă încheiată de societatea debitoare, fapt din care rezultă că:

a) valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile si imobile aflate în proprietatea debitoarei este de............................lei;

b) valoarea însumată a tuturor veniturilor de natură comercială, fiscală sau provenite din dobânzi bancare aferente unor depozite bănesti, din titluri de stat cu răscumpărare la termen este de.....................................................lei;

c) valoarea determinată pe baza cotatiilor bursiere la zi a titlurilor de participatie (actiuni, obligatiuni) este de ...........................................lei;

d) valoarea însumată a creantelor de natură comercială, a cambiilor, a biletelor la ordin sau a creantelor de natură fiscală (sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul persoană juridică le are de recuperat este de....................lei;

e) valoarea însumată a disponibilitătilor bănesti, asa cum rezultă din fisierul conturilor bancare, este de.......................lei.

A2. Au fost verificate situatia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorului persoană juridică, precum si valoarea acestora prin solicitări de informatii de la:

- (unitatea administrativ-teritorială) Primăria ...............................................................................................................3);

- Biroul de Carte Funciar ..........................................................................................................................................3);

-  Registrul Auto Român ...........................................................................................................................................3);

- Registrul Naval Român ...........................................................................................................................................3);

- (altă institutie care gestionează registre publice)..........................................................................................................3),

din care a rezultat........................................................

B1. Afost verificată situatia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea debitorilor persoană fizică, fiind solicitate informatii de la :

□ (unitatea administrativ-teritorială) Primăria ..............................................................................................................3)

□ Biroul de Carte Funciară ........................................................................................................................................3)

□ Registrul Auto Român ............................................................................................................................................3)

□ Registrul Naval Român ...........................................................................................................................................3)

□ (altă institutie care gestionează registre publice) ........................................................................................................3)

din care a rezultat...................................

B2. Au fost efectuate cercetări si constatări la domiciliul persoanei fizice cu privire la situatia materială a acesteia, precum si la alte unităti sau persoane fizice unde aceasta si-a desfăsurat activitatea profesională ori lucrativă remunerată, în alte locuri despre care s-au cules informatii în legătură cu existenta bunurilor debitorului persoană fizică, din care au rezultat

B3. Au fost solicitate informatii de la organele ori persoanele abilitate, cu privire la mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat sau declarat dispărut ori decedat, din care a rezultat.......................................

B4. Au fost solicitate informatii de la societătile bancare cu privire la existenta unor conturi de disponibilităti bănesti detinute de debitorul decedat sau declarat dispărut ori decedat, din care a rezultat...........................................

În urma constatărilor de mai sus rezultă că debitorul se încadrează în prevederile art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si este declarat insolvabil întrucât:

□ valoarea bunurilor si veniturilor acestuia este mai mică decât valoarea obligatiilor fiscale neachitate;

□ acesta nu are bunuri sau venituri urmăribile.

Creantele înregistrate de debitorul..........................., declarat insolvabil prin prezentul proces-verbal, vor fi:

□ administrate în continuare în evidenta curentă;

□ trecute în evidenta separată;

De la data prezentului proces-verbal:

□ se continuă aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligatiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil si calculul obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;

□ se întrerup aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligatiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil, precum si calculul obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, unul la serviciul contabilitate, iar celălalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.

 

 

Aprobat

Inspector-sef,

.............................

L.S.

 

Întocmit

.............................

 

Avizat

.............................

Comp. executare silită

 

Comp. legislatie-contencios

 


1) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

2) Obligatiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidentiate cu titulatura de dobândă/penalitate de întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidentiate cu titulatura de majorare de întârziere.

3) Se va indica denumirea institutiei în cauză.

 


Se anexează următoarele documente justificative:

II.

1. Denumire: Proces-verbal de declarare a stării de insolvabilitate

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete.

4. Se utilizează: de către inspectoratul teritorial de muncă.

5. Se întocmeste: în 3 exemplare.

6. Circulă: - un exemplar la debitorul declarat insolvabil;

- două exemplare la inspectoratul teritorial de muncă, dintre care unul la dosarul de executare si unul la serviciul contabilitate.

7. Se arhivează: un exemplar la compartimentul executare silită care îl întocmeste.

 

ANEXA Nr. 4 la procedură

 

I.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE INSPECTIA MUNCII

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judetului.........................

Str......................nr..........

Localitatea..................................

 

BORDEROU de adăugare/scădere a obligatiilor fiscale1)

 

Nr. crt.

Numele si

prenumele/denumirea

debitorului

Codul de

înregistrare

fiscală2)

Nr. si data

documentului

constatator

pentru

adăugare/scădere3)

Natura obligatiei fiscale adăugate sau scăzute din evidenta fiscală4)

Categoria obligatiei fiscale5)

Termen de plată

Suma (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat

Sef Serviciu F.C.A.P.A.,

.............................

(semnătura)

 

Întocmit

Data......................................

Semnătura..............................

 

II.

1. Denumire: Borderou de adăugare/scădere a obligatiilor fiscale

2. Format: A4

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete.

4. Se utilizează: la centralizarea datelor cuprinse în documentele constatatoare pentru adăugare sau scădere.

5. Se întocmeste: în două exemplare, de serviciul contabilitate, separat pentru adăugări si scăderi.

6. Se arhivează: la serviciul contabilitate.

 


1) Se întocmeste distinct, atât pentru debitele luate în evidenta fiscală, cât si pentru cele scăzute. Se numerotează la nivelul fiecărui an fiscal, cu numărul zilei din anul în care a fost emis.

2) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

3) Documentul va detine obligatoriu codul de înregistrare fiscală al debitorului, numărul si data, natura si categoria obligatiei fiscale, termenul de plată si suma acesteia.

4) Se va preciza denumirea obligatiei fiscale.

5) Se va înscrie atributul sumei (curentă, restantă, dobânzi, penalităti de întârziere).

 


MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) si (3) si ale art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 19 mai 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, Adriean Videanu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 726.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la ascensoare

 

Nr. crt.

Indicele standardului

Titlul standardului

Numărul standardului înlocuit

Data la care încetează

prezumtia

de conformitate

cu standardul înlocuit

Notai

1.

SREN 12016+A1:2008

Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări si trotuare rulante. Imunitate

SREN 12016:2005 Nota 3 (pentru A1)

28.12.2009

2.

SREN 12385-3+A1:2008

Cabluri de otel. Securitate. Partea 3: Informatii pentru utilizare si pentru mentenantă

Nota 3 (pentru A1)

28.12.2009

3.

SREN 12385-5:2003

Cabluri de otel. Securitate. Partea 5: Cabluri cu toroane pentru ascensoare.

 

 

4.

SREN 12385-5:2003/AC:2006

Cabluri de otel. Securitate. Partea 5: Cabluri cu toroane pentru ascensoare

 

 

5.

SREN 13015+A1:2008

Mentenantă ascensoarelor si scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instructiunilor de mentenantă

Nota 3 (pentru A1)

28.12.2009

6.

SREN 13411-7:2006

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de otel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu

 

 

7.

SREN81-1+AC:2001

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice

 

 


Nr. crt.

Indicele standardului

Titlul standardului

Numărul standardului înlocuit

Data la care încetează

prezumtia

de conformitate

cu standardul înlocuit

Notai

8.

SR EN 81-1+AC:2001/A1:2006

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice

Nota 3

2.08.2006

9.

SR EN 81-1+AC:2001/A2:2005

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice. A2: Spatii pentru masină si pentru roti

Nota 3

6.08.2005

10.

SREN81-2+AC:2002

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 2: Ascensoare hidraulice

 

 

11.

SR EN 81-2+AC:2002/A1:2006

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 2: Ascensoare hidraulice

Nota 3

2.08.2006

12.

SR EN 81-2+AC:2002/A2:2005

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 2: Ascensoare hidraulice. A2: Spatii pentru masină si pentru roti

Nota 3

6.08.2005

13.

SREN 81-28:2004

Reguli de securitate pentru executia si montarea si de materiale. Ascensoare de persoane si de materiale. Partea 28: Alarmă ia distantă pentru ascensoare de persoane si ascensoare de materiale

 

 

14.

SREN 81-58:2004

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Examinare si încercări. Partea 58: încercarea de rezistentă la foc a usilor de palier

 

 

15.

SREN 81-70:2004

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 70: Accesibilitate în ascensoare pentru persoane, inclusiv persoane cu handicap

 

 

16.

SR EN 81-70:2004/A1:2005

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Partea 70: Accesibilitate în ascensoare pentru persoane, inclusiv persoane cu handicap

 

 

17.

SREN81-71+A1:2007

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoarele de persoane si ascensoarele de persoane si materiale. Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalism

Nota 3 (pentru A1)

11.10.2007

18.

SREN 81-72:2004

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoare de persoane si materiale. Partea 72: Ascensoare de pompieri

 

 

19.

SREN 81-73:2005

Reguli de securitate pentru executia si montarea ascensoarelor. Aplicatii particulare pentru ascensoarele de persoane si ascensoarele de persoane si materiale. Partea 73: Functionarea ascensoarelor în caz de incendiu

 

 

 

Nota 1: În general, data încetării prezumtiei de conformitate va fi data de anulare („dow”) stabilită de către Organismul European de Standardizare, însă se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri exceptionale.

Nota 3: În cazul modificărilor, standardul de referintă este SR EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, si noua modificare mentionată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 4) se compune din SR EN CCCCC:YYYYsi modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare mentionată. La data mentionată standardul înlocuit încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic

din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului

nr. 5.743/2008

 

În baza prevederilor art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 si 760 bis din 11 noiembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pretransferarea personalului didactic titular prin schimb de posturi se realizează pe baza consimtământului scris al solicitantilor, fără a fi conditionati de domiciliu, în conditiile art. 10 alin. (1) lit. b1) si b2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.”

2. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - (1) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiintarea unor unităti scolare si pretransferarea la cerere a personalului didactic titular în aceeasi localitate, în localitatea unde îsi are domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu se realizează si din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă s-a titularizat în învătământul preuniversitar prin concurs cu nota/media minim 7 sau dacă a avut media minim 7 la repartitia guvernamentală ori dacă ulterior titularizării în învătământul preuniversitar a obtinut cel putin nota/media 7 la un concurs de titularizare în învătământul preuniversitar de stat, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 17 alin. (1). Pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiintarea unor unităti scolare se realizează si într-o treaptă superioară de învătământ, cu conditia suplimentară a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continuă în ultimii 5 ani, inclusiv pentru situatiile prevăzute la art. 17 alin. (4) si (9).

(2) Media la repartitia guvernamentală reprezintă media aritmetică, cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de licentă/stat/absolvire. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, media la repartitia guvernamentală reprezintă media aritmetică cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat.

(3) Cadrele didactice titulare pe posturi didactice în unităti de învătământ special se pot pretransfera la cerere în aceeasi localitate, în localitatea unde îsi au domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu, la o unitate de învătământ echivalentă, conform art. 15 alin. (3), sau într-o treaptă superioară de învătământ ori din mediul rural în mediul urban, cu respectarea prevederilor alin. (1) si ale art. 13.”

3. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de pretransfera re si transferare prin restrângere de activitate nu mentionează posturile didactice/catedrele vacante necesare solutionării restrângerilor de activitate.”

4. La articolul 19, alineatul (5) se abrogă.

5. La articolul 20, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Posturile didactice/catedrele rămase vacante după etapa de transferare pentru restrângere de activitate si pretransferare se publică pentru etapele ulterioare ale miscării personalului didactic.”

6. La articolul 26, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Repartizarea pe posturi didactice/catedre se face în ordine, mai întâi pentru întregirea normei didactice a cadrelor didactice titulare pe nivel gimnazial/scoala de arte si meserii în unităti de învătământ liceal, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1) lit. b”i) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, cu ore de nivel liceal în aceeasi unitate de învătământ, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, tinând seama de prevederile art. 7 si 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale Centralizatorului si apoi, în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitătii, prin transfer ca urmare a restrângerii de activitate, în ordinea prevăzută la art. 24, si pretransferare în ordinea prevăzută la art. 14 alin. (1). Optiunea se exprimă în scris conform cererii-tip si se consemnează în procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.”

7. La articolul 31, alineatul (1) se abrogă.

8. La articolul 31, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) în toate judetele si în municipiul Bucuresti concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se organizează cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.741/2008.”

9. Articolele 32-73 si anexa nr. 11 la metodologie se abrogă.


10. Articolul 84 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 84. - (1) în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după operatiunile de la art. 82-83, inspectoratul scolar organizează concurs pentru suplinire, cu probe orale si practice/orale în profilul postului sau la limba de predare, după caz, în conformitate cu precizările Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării. Absolventii colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare pot sustine în cadrul concursului pentru suplinire proba orală în concordantă cu a doua specializare înscrisă pe diploma de absolvire, în vederea ocupării de catedre vacante/rezervate în a doua specializare din învătământul primar sau gimnazial.

(2) La nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti se constituie comisii de organizare si desfăsurare a concursului pentru suplinire, ai căror membri sunt numiti prin decizie a inspectorului scolar general. Comisiile judetene de concurs sunt formate din: presedinte - inspector scolar general adjunct; secretar/secretari - inspector(i) scolar(i)/inspector(i) cu atributii referitoare la managementul resurselor umane; membri - inspectori scolari/directori, consilierul juridic, analist/analisti programator(i).

(3) Proba practică/orală în profilul postului didactic/catedrei se sustine în fata unei comisii de concurs, numită prin decizie a inspectorului scolar general, alcătuită din:

a) presedinte - inspectorul scolar de specialitate;

b) 2 profesori de specialitate, cu gradul didactic I sau II, de preferintă metodisti ai inspectoratului scolar, pentru specialitătile muzică, coregrafie, corepetitie, arta actorului, arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, sport, informatică, sau 2 profesori de specialitate ori specialităti înrudite, cu gradul didactic I sau II, pentru catedrele de limbi moderne/materne, din palatele si cluburile copiilor si elevilor, si de instruire practică.

(4) Comisia de concurs stabileste si afisează graficul desfăsurării probei practice/orale în profilul postului didactic/catedrei, precum si subiectele pentru proba practică/orală în profilul postului didactic/catedrei.

(5) Pentru ocuparea catedrelor si a posturilor didactice vacante de specialitate din unitătile cu profil artistic, specializarea muzică, coregrafie, corepetitie si arta actorului, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitătile cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv, bilingv si cu predare în altă limbă decât aceea în care candidatii si-au făcut studiile, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(7) Pentru ocuparea catedrelor vacante de informatică, tehnologia informatiei, informatică-tehnologii asistate de calculator, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(8) Pentru ocuparea catedrelor vacante din palatele si cluburile copiilor si elevilor, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(9) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practică si activităti de preprofesionalizare, proba practică se desfăsoară

în specialitatea postului conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(10) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de specialitate din unitătile de învătământ cu profil sportiv si din cluburile sportive scolare, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(11) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de specialitate din unitătile de învătământ cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(12) Rezultatul probei practice/orale în profilul postului didactic/catedrei se consemnează prin „admis” sau „respins”. Evaluarea candidatului se face numai de către cei 2 (doi) profesori de specialitate din comisie, hotărârea luându-se prin consens. Rezultatele la proba practică/orală în profilul postului didactic/catedrei nu pot fi contestate. Hotărârea comisiei de concurs rămâne definitivă.

(13) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante cu predare în altă limbă decât aceea în care candidatii si-au făcut studiile, acestia sustin o probă orală eliminatorie la limba în care urmează să realizeze predarea, în fata unei comisii, numită prin decizie a inspectorului scolar general, alcătuită din inspectorul scolar de specialitate, în calitate de presedinte, si 2 profesori de specialitate cu gradul didactic I sau II, în specialitatea postului didactic/catedrei. Rezultatul probei se consemnează prin „admis” sau „respins”. Rezultatele la proba orală la limba de predare nu pot fi contestate. Hotărârea comisiei de concurs rămâne definitivă.

(14) Elaborarea subiectelor, evaluarea candidatilor si solutionarea contestatiilor la concursul pentru suplinire se realizează la nivelul inspectoratului scolar.

(15) Comisiile de elaborare a subiectelor si de evaluare a candidatilor, numite prin decizie a inspectorului scolar general, au următoarea componentă:

a) presedinte - inspector scolar/inspector scolar de specialitate;

b) 2 profesori evaluatori în specialitatea probei având cel putin gradul didactic II, pentru fiecare disciplină de concurs.

(16) Deciziile inspectorului scolar general de numire a comisiilor de elaborare a subiectelor si de evaluare a candidatilor se emit cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei orale.

(17) Eventualele contestatii privind organizarea si desfăsurarea probei orale de specialitate se adresează inspectoratului scolar si se solutionează de consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Hotărârile consiliului de administratie al inspectoratului scolar sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 4.042.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea

posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar

din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării

si tineretului nr. 5.573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului

nr. 5.741/2008

 

În baza prevederilor art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) si (3) si art. 11 alin. (4) si (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.741/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 20 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilotsi municipiul Bucuresti, pentru titularizare, detasare la cerere si suplinire, pentru anul scolar 2009-2010, se organizează pe centre de concurs constituite din grupuri de unităti de învătământ, în perioada 5 iunie-29 iulie 2009. Inspectoratele scolare judetene/ISMB organizează centrele de concurs până la data de 3 iunie 2009. Centrele de concurs publică la data de 5 iunie 2009 lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate. Comisia de mobilitate a personalului didactic propune spre aprobare consiliului de administratie al inspectoratului scolar lista posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile - din lista posturilor didactice/catedrelor vacante cu viabilitate de cel putin 4 (patru) ani - în functie de: evolutia demografică, planurile de scolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal si evolutia planurilor de învătământ.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Probele practice/orale din cadrul concursului se desfăsoară în zilele de 10 si 13 iulie 2009, iar proba scrisă a concursului se desfăsoară la data de 15 iulie 2009.”

3. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise se constituie la nivelul centrului de concurs, la propunerea presedintelui acestuia, prin decizia inspectoratului scolar, având următoarea componentă: presedinte - inspector scolar general adjunct si/sau inspector scolar; membri - câte 2 profesori din învătământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare specialitate; secretar - un cadru didactic.”

4. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 20. - (1) Comisia de rezolvare a contestatiilor - formată în întregime din alte cadre didactice decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor scrise - se constituie la nivelul inspectoratului scolar, prin decizia inspectorului scolar general. Comisia de contestatii este formată din: presedinte - inspector scolar general; membri - profesori din învătământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare specialitate; secretar - un cadru didactic.”

6. La articolul 20, alineatul (2) se abrogă.

7. Anexa nr. 9 la metodologie se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 4.043.

 


ANEXĂ (Anexa nr. 9 la metodologie)

 

GRAFICUL

desfăsurării concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice

declarate vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti

si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008

 

1. a) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării a listei actualizate cu posturile/catedrele vacante titularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitătile de învătământ/centrele care organizează concurs.

b) Transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării a listei actualizate cu

posturile/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitătile de învătământ/centrele care organizează concurs.

Termen: 5 iunie 2009

2. înregistrarea cererilor candidatilor pentru concurs si a cererilor cadrelor didactice care solicită detasare la cerere prin concurs specific, continuitate pentru detasare la cerere sau suplinire si suplinire însotite de documentele prevăzute în cerere (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009), la centrul care organizează concurs.

Perioada: 8-19 iunie 2009

Absolventii promotiei 2009 depun adeverinta de absolvire si validează fisa de înscriere (prin semnătură).

Termen: 8 iulie 2009

3. Verificarea dosarelor de către comisia de concurs si avizarea acestora de către consilierul juridic al inspectoratului scolar, la sediul inspectoratului scolar, cu exceptia dosarelor absolventilor promotiei 2009. Verificarea si evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detasare la cerere, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.743/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Perioada: 22-26 iunie 2009

4. Validarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură).

Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009

5. Organizarea probelor practice/orale în profilul postului.

Zilele: 10 iulie si 13 iulie 2009

6. Desfăsurarea probelor scrise.

Termen: 15 iulie 2009

7. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării a situatiei preliminare cu numărul total al candidatilor participanti, absenti, retrasi la concurs, pe discipline.

Termen: 15 iulie 2009, ora 12,00

8. Afisarea rezultatelor.

Termen: 17 iulie 2009

9. Înregistrarea contestatiilor (în termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor).

Perioada: 17-19 iulie 2009

10. Rezolvarea contestatiilor.

Termen: 20 iulie 2009

11. Afisarea rezultatelor definitive.

Termen: 21 iulie 2009

12. Repartizarea candidatilor admisi la concurs.

Perioada: 22-29 iulie 2009

NOTĂ:

Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală, absolventii promotiei 2009 care sustin examenul de licentă/absolvire după data de 8 iulie 2009 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverintei de absolvire.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare

a sanctiunilor internationale în sistemul pensiilor private

 

în temeiul dispozitiilor art. 16, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

având în vedere dispozitiile art. 12 alin. (2) si ale art. 17 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 6 mai 2009,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sanctiunilor internationale în sistemul pensiilor private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 6 mai 2009.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 11/2009

privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sanctiunilor internationale în sistemul pensiilor private

 

În temeiul dispozitiilor art. 16, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

având în vedere prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 12 alin. (2) si a art. 17 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a

sanctiunilor internationale,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează modul de supraveghere a punerii în aplicare de către entitătile autorizate de către Comisie a sanctiunilor internationale instituite prin actele prevăzute la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale.

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008, semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006, precum si la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004.

 

CAPITOLUL II

Activitatea de supraveghere a punerii în aplicare

a sanctiunilor internationale

 

Art. 3. - Comisia asigură publicitatea prevederilor actelor care instituie sanctiuni internationale obligatorii în România, prin afisarea pe pagina de internet proprie.

Art. 4. - (1) Ulterior adoptării unui act prin care sunt instituite sanctiuni internationale, orice entitate autorizată de Comisie, care are date si informatii despre persoane ori entităti desemnate, care detine sau are sub control bunuri ori care are date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de bunuri sau în care sunt implicate persoane ori entităti desemnate, are obligatia de a înstiinta Comisia din momentul în care ia cunostintă despre existenta situatiei care impune înstiintarea.

(2) Comisia va lua în considerare numai acele înstiintări care cuprind cel putin datele personale si datele de contact minime care să permită identificarea autorului acesteia.

(3) În situatia în care constată că înstiintarea primită nu face obiectul domeniului său de competentă, Comisia transmite în termen de 24 de ore înstiintarea către autoritatea competentă, în situatia în care autoritatea competentă nu poate fi identificată, înstiintarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, în calitatea sa de coordonator al Comitetului interinstitutional.

Art. 5. - În activitatea sa de supraveghere, Comisia verifică respectarea de către entitătile prevăzute la art. 1 a măsurilor dispuse prin actele ce instituie sanctiuni internationale.

Art. 6. - (1) Entitătile prevăzute la art. 1 au obligatia să întocmească, să stabilească si să aplice proceduri si mecanisme interne adecvate, potrivit legislatiei în vigoare referitoare la spălarea banilor si/sau finantări ale actelor de terorism.

(2) Entitătile prevăzute la art. 1 au obligatia să transmită Comisiei copii ale procedurilor interne prevăzute la alin. (1), în termen de 90 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei norme.

(3) Orice modificare a procedurilor interne se notifică Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării modificării.

Art. 7. - (1) Entitătile prevăzute la art. 1 au obligatia să raporteze tranzactiile prezumate ca fiind tranzactii suspecte, potrivit legislatiei în vigoare referitoare la spălarea banilor si/sau finantări ale actelor de terorism si să transmită raportările efectuate Ministerului Finantelor Publice, prin Agentia Natională de Administrare Fiscală, precum si Comisiei.

(2) Raportările trebuie să includă toate datele relevante privind persoanele, contractele si conturile implicate, precum si valoarea totală a bunurilor.

Art. 8. - Comisia organizează o evidentă proprie cu privire la punerea în aplicare a sanctiunilor internationale în sistemul pensiilor private si transmite aceste informatii, la cerere, Ministerului Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 9. - Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi lucrătoare, se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 10. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art.16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10) din Legea nr. 411/2004 si art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Legea nr. 204/2006, precum si în conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008.

Art. 11. - Prezenta normă se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

În temeiul art. 500, 526 si 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 34 si 35 din Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 5/2007,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - Comisia de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din România are următoarea componentă:

1. prof. univ. dr. Alexandru Bucur-Bucuresti-Chirurgie OMF si Chirurgie dento-alveolară;

2. conf. univ. dr. Anca Dumitriu-Bucuresti-Parodontologie;

3. conf. univ. dr. Anca Samoilă-Bucuresti-Pedodontie;

4. conf. univ. dr. Bogdan Dimitriu-Bucuresti-Endodontie;

5. prof. univ. dr. Bratu Emanoil-Timis-Implantologie;

6. prof. univ. dr. Corneliu Amăriei-Constanta-Management medico-dentar;

7. prof. univ. dr. Dragos Stanciu-Bucuresti-Ortodontie;

8. gen. prof. dr. Ion Sârbu-Bucuresti-Implantologie;

9. prof. univ. dr. Liviu Muresan-Cluj-Napoca-Endodontie;

10. prof. univ. dr. Mihaela Băciut-Cluj-Napoca-Implan­tologie, Chirurgie dento-alveolară si Chirurgie OMF;

11. prof. univ. dr. Mihai Surpăteanu-Craiova-Chirurgie OMF si Chirurgie dento-alveolară;

12. prof. univ. dr. Norina Forna-Iasi-Protetică-Implantologie;

13. prof. univ. dr. Sorin Popsor-Târgu Mures-Protetică;

14. prof. univ. dr. Virgil Cârligeriu-Timisoara- Odontoterapie;

15. prof. univ. dr. Emil Urtilă-Timisoara-Chirurgie OMF si Chirurgie dento-alveolară;

16. prof. univ. dr. Grigore Băciut-Cluj-Napoca-Chirurgie OMF si Chirurgie dento-alveolară.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Augustin Mihai

 

Bucuresti, 11 aprilie 2009.

Nr. 10bis.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.