MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 331/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 331           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 19 mai 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

116. - Lege pentru ratificarea Codului european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964

 

Codul european de securitate socială

 

694. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Codului european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964

 

158. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea organizării Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

776. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea organizării Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

159. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor

 

777. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrareaAcademiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor

 

160. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achizitionăriiunui teren de către Universitatea „Politehnica” din Timisoara

 

778. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achizitionării unui teren de către Universitatea „Politehnica” din Timisoara

 

165. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie tmpotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

783. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

166. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

784. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

792. - Decret privind conferirea Medaliei Crucea Comemorativă a Celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945

 

793. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

 

794. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 444 din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 16, art. 20 alin. (8), (9) si (10), art. 23 alin. (1) si (2), precum si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.2. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001

 

M.46. - Ordin al ministrului apărării nationale privind declasificarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării nationale emis în anul 2009

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Codului european de securitate socială al Consiliului Europei,

adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Codul european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964, intrat în vigoare la 17 martie 1968 si semnat de România la 22 mai 2002.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se va face următoarea declaratie: „În conformitate cu prevederile art. 3 din Codul european de securitate socială, România declară că acceptă obligatiile ce decurg din părtile I, a II-a, a III-a, a V-a si a VIII-a, din dispozitiile corespunzătoare părtilor a Xl-a si a XII-a si din partea a XIII-a si nu se prevalează de dispozitiile art. 2 alin. 2.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 116.

 

CODUL EUROPEAN DE SECURITATE SOCIALĂ*) Strasbourg, 16 aprilie 1964

 

Seria tratate europene/48

 

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului cod,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai mare unitate între membrii săi, în special pentru favorizarea progresului social,

considerând că unul dintre obiectivele programului social al Consiliului Europei este de a încuraja toate statele membre pentru dezvoltarea sistemelor de securitate socială,

recunoscând interesul armonizării protectiei sociale garantate în statele membre,

convinse de necesitatea stabilirii unui cod european de securitate socială la un nivel mai înalt decât cel stabilit de standardele minime cuprinse în Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 102 referitoare la standardele minime de securitate socială,

au convenit asupra următoarelor prevederi, care au fost elaborate în colaborare cu Biroul International al Muncii:

 

PARTEA I

Prevederi generale

ARTICOLUL 1

 

1. În prezentul cod:

a) termenul „Comitet de Ministri” înseamnă Comitetul de Ministri al Consiliului Europei;

b) termenul „Comitet” înseamnă Comitetul de Experti în Securitate Socială al Consiliului Europei sau orice alte comitete pe care Comitetul de Ministri le poate desemna să îndeplinească obligatiile prevăzute în art. 2 alin. 3, art. 74 alin. 4 si art. 78 alin. 3;

c) termenul „secretar general” înseamnă secretarul general al Consiliului Europei;

d) termenul „prevăzut” înseamnă stabilit de legislatia natională sau în baza acesteia;

e) termenul „rezidentă” înseamnă resedinta obisnuită pe teritoriul părtii contractante si termenul „rezident” înseamnă o persoană care îsi are resedinta obisnuită pe teritoriul părtii contractante;

f) termenul „sotie” înseamnă o sotie care este întretinută financiar de sot;

g) termenul „văduvă” înseamnă o femeie care era întretinută financiar de către sotul său în momentul decesului acestuia;

h) termenul „copil” înseamnă un copil sub vârsta la care se termină scolarizarea obligatorie sau un copil mai mic de 15 ani, după cum este prevăzut;

i) termenul „stagiu” înseamnă o perioadă de cotizare sau o perioadă de muncă ori o perioadă de rezidentă sau o combinatie a acestor perioade, după cum este prevăzut.

2. În art. 10, 34 si 49, termenul „prestatii” înseamnă fie prestatii directe, sub formă de îngrijiri medicale, fie prestatii indirecte, constând într-o rambursare a cheltuielilor suportate de persoana respectivă.


*) Traducere.

 


ARTICOLUL 2

 

1. Fiecare parte contractantă trebuie să aplice:

a) partea I;

b) cel putin 6 dintre părtile II-X, partea a II-a considerându-se ca două părti, iar partea a V-a ca 3 părti;

c) prevederile corespunzătoare din părtile XI si XII;

d) partea a XIII-a.

2. Conditiile de la lit. b) al alineatului precedent sunt considerate ca îndeplinite dacă:

a) sunt aplicate cel putin 3 dintre părtile II-X, dintre care cel putin una dintre părtile IV,V, VI, IX si X; si

b) în plus, se demonstrează că legislatia de securitate socială în vigoare este echivalentă cu una dintre combinatiile prevăzute la această literă, tinându-se cont de:

(i) faptul că anumite ramuri acoperite de lit. a) a acestui alineat depăsesc standardele Codului în ceea ce priveste domeniul de protectie sau nivelul prestatiilor, sau amândouă;

(ii) faptul că anumite ramuri acoperite de lit. a) a acestui alineat depăsesc standardele Codului prin acordarea unor servicii suplimentare cuprinse în lista din anexa nr. 2; si

(iii) ramuri care nu ating standardele din Cod.

3. Un stat semnatar care doreste să se prevaleze de prevederile alin. 2 lit. b) al acestui articol va face o cerere în acest scop în raportul pe care îl înaintează secretarului general, în conformitate cu art. 78. Comitetul, pe baza echivalentei costurilor, stabileste regulile de coordonare si defineste conditiile pentru luarea în considerare a prevederilor alin. 2 lit. b) al acestui articol. Aceste prevederi vor fi luate în considerare, în fiecare caz, cu aprobarea Comitetului, decizia fiind luată cu o majoritate de două treimi.

 

ARTICOLUL 3

 

Fiecare parte contractantă trebuie să specifice în instrumentul de ratificare acele părti din părtile IIX pentru care acceptă obligatiile decurgând din prezentul cod si să specifice dacă si în ce măsură se prevalează de prevederile art. 2 alin. 2.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Orice parte contractantă poate notifica ulterior secretarului general că acceptă obligatiile din cod cuprinse în una sau în mai multe dintre părtile IIX care n-au fost specificate în instrumentul de ratificare.

2. Angajamentele prevăzute la alin. 1 al prezentului articol vor fi considerate parte integrantă a ratificării si vor avea efectele unei ratificări începând cu data notificării lor.

 

ARTICOLUL 5

 

În vederea aplicării uneia dintre părtile II-X ale Codului, specificate la ratificarea sa, o parte contractantă este obligată să protejeze categoriile de persoane prevăzute care, în total, reprezintă un procent determinat de salariati sau rezidenti si această parte contractantă trebuie să se asigure că este atins procentajul respectiv înainte de a se angaja în aplicarea părtii în cauză.

 

ARTICOLUL 6

 

În vederea aplicării părtilor II, III, IV, V, VIII (în măsura în care se referă la îngrijirile medicale), IX si X ale Codului, o parte contractantă poate lua în considerare protectia realizată prin asigurare chiar dacă, în baza legislatiei nationale, nu este obligatorie pentru persoanele protejate, când:

a) asigurarea este finantată de autoritătile publice sau, când asigurarea este doar suplimentară, controlată de autoritătile publice sau administrată în comun de patronat si lucrători, în conformitate cu normele prevăzute;

b) asigurarea acoperă o mare parte a persoanelor al căror câstig nu îl depăseste pe cel al unui muncitor manual calificat de sex masculin, determinat în conformitate cu art. 65; si

c) asigurarea respectivă îndeplineste, împreună cu alte forme de protectie, dacă este cazul, prevederile Codului.

 

PARTEA a II-a Îngrijiri medicale

 

ARTICOLUL 7

 

Orice parte contractantă, pentru care prezenta parte a Codului este în vigoare, trebuie să garanteze acordarea de prestatii persoanelor protejate, atunci când starea lor necesită îngrijiri medicale cu caracter preventiv sau curativ, în conformitate cu articolele următoare ale acestei părti.

 

ARTICOLUL 8

 

Riscul social acoperit include orice stare de boală, oricare ar fi cauza, sarcina si nasterea, precum si urmările lor.

 

ARTICOLUL 9

 

Persoanele protejate sunt:

a) fie categorii prevăzute de salariati, reprezentând cel putin 50% din totalul salariatilor, precum si sotiile si copiii lor;

b) fie categorii prevăzute ale populatiei active, reprezentând cel putin 20% din totalul rezidentilor, precum si sotiile si copiii lor;

c) fie categorii prevăzute de rezidenti, reprezentând cel putin 50% din totalul rezidentilor.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Prestatiile trebuie să includă cel putin:

a) în cazul stărilor de boală:

(i) îngrijiri acordate de medici generalisti, inclusiv vizite la domiciliu; (ii) îngrijiri acordate de specialisti în spitale unor persoane spitalizate sau în ambulatoriu, precum si îngrijiri acordate de specialisti în afara spitalelor; (iii) furnizarea de produse farmaceutice pe baza retetelor eliberate de medici sau de alti practicieni calificati; si (iv) spitalizare, când este necesară; si

b) în cazul sarcinii, nasterii si urmărilor lor:

(i) îngrijiri prenatale, în timpul nasterii si după nastere, acordate de un medic sau o moasă calificată; (ii) spitalizare, când este necesară.

2. Beneficiarul sau sustinătorul familiei poate fi obligat să participe la cheltuielile pentru îngrijirile medicale pe care le primeste beneficiarul în cazul stării de boală; regulile de participare nu trebuie să genereze o contributie prea grea.

3. Prestatia acordată în conformitate cu prevederile acestui articol trebuie să aibă în vedere păstrarea, restabilirea sau ameliorarea sănătătii persoanei protejate, precum si capacitatea sa de a munci si de a face fată nevoilor personale.

4. Departamentele guvernamentale sau institutiile care acordă prestatiile trebuie să încurajeze persoanele protejate prin toate mijloacele adecvate pentru ca acestea să recurgă la serviciile generale de sănătate puse la dispozitie de autoritătile publice sau de alte organisme recunoscute de autoritătile publice.

 

ARTICOLUL 11

 

Prestatiile mentionate la art. 10 trebuie garantate în cadrul riscului social acoperit cel putin persoanelor protejate care au îndeplinit, personal sau prin sustinătorul familiei, un stagiu necesar pentru a evita abuzurile.

 


ARTICOLUL 12

 

Prestatiile mentionate la art. 10 trebuie acordate pe toată durata riscului social acoperit, cu exceptia stărilor de boală, în cazul cărora durata prestatiilor poate fi limitată la 26 de săptămâni pentru fiecare caz; totusi, prestatiile medicale nu pot fi suspendate atât timp cât se plăteste o indemnizatie de boală si se vor lua măsurile care să permită ca această limită să fie majorată în cazul bolilor pentru care legislatia natională prevede îngrijiri prelungite.

 

PARTEA a III-a Indemnizatii de boală

 

ARTICOLUL 13

 

Fiecare parte contractantă pentru care prezenta parte a Codului este în vigoare trebuie să garanteze atribuirea indemnizatiilor de boală persoanelor protejate, în conformitate cu articolele următoare ale prezentei părti.

 

ARTICOLUL 14

 

Riscul social acoperit include incapacitatea de muncă, rezultând în urma unei stări de boală si implicând suspendarea câstigului, asa cum este definit în legislatia natională.

 

ARTICOLUL 15

 

Persoanele protejate sunt:

a) fie categorii prevăzute de salariati, reprezentând cel putin 50% din totalul salariatilor;

b) fie categorii prevăzute ale populatiei active, reprezentând cel putin 20% din totalul rezidentilor;

c) fie toti rezidentii ale căror resurse în timpul riscului social nu depăsesc limitele prevăzute în conformitate cu art. 67.

 

ARTICOLUL 16

 

1. În cazul protejării categoriilor de salariati sau a categoriilor populatiei active, prestatia se va face sub forma unei plăti periodice calculate în conformitate cu prevederile art. 65 sau ale art. 66.

2. În cazul protejării categoriilor de rezidenti ale căror resurse nu depăsesc limitele prevăzute pe durata riscului social, prestatia se va face sub forma unei plăti periodice calculate în conformitate cu art. 67. O prestatie prevăzută trebuie garantată persoanelor mentionate la art. 15 lit. a) sau b), indiferent de venituri.

 

ARTICOLUL 17

 

În cazul riscului social acoperit, prestatia mentionată la art. 16 trebuie garantată cel putin persoanelor care au îndeplinit un stagiu considerat necesar pentru a evita abuzurile.

 

ARTICOLUL 18

 

Prestatia mentionată în art. 16 trebuie acordată pe toată perioada riscului social, cu rezerva că durata prestatiei poate fi limitată la 26 de săptămâni pentru fiecare caz de boală, cu posibilitatea de a nu plăti prestatia pentru primele 3 zile de suspendare a câstigului.

 

PARTEA a IV-a Prestatii pentru somaj

 

ARTICOLUL 19

 

Fiecare parte contractantă pentru care prezenta parte a Codului este în vigoare trebuie să garanteze acordarea prestatiilor pentru somaj persoanelor protejate, în conformitate cu articolele următoare ale prezentei părti.

 

ARTICOLUL 20

 

Riscul social acoperit include suspendarea câstigului, asa cum este definit de legislatia natională, datorat imposibilitătii de a obtine un loc de muncă adecvat de către o persoană protejată care este aptă si disponibilă pentru muncă.

 

ARTICOLUL 21

 

Persoanele protejate sunt:

a) fie categorii prevăzute de salariati, reprezentând cel putin 50% din totalul salariatilor;

b) fie toti rezidentii ale căror resurse în perioada riscului social nu depăsesc limitele prevăzute în conformitate cu prevederile art. 67.

 

ARTICOLUL 22

 

1. În cazul protejării unor categorii de salariati, prestatia se va acorda sub forma unei plăti periodice, calculată în conformitate cu prevederile art. 65 sau 66.

2. În cazul rezidentilor ale căror resurse, în perioada riscului social, nu depăsesc limite prevăzute, prestatia se va face sub forma unei plăti periodice calculate în conformitate cu art. 67; totusi, o prestatie prevăzută trebuie garantată categoriilor de salariati stabiliti în conformitate cu art. 21 lit. a), indiferent de venituri.

 

ARTICOLUL 23

 

Prestatia mentionată la art. 22 se garantează, în cadrul riscului social acoperit, cel putin persoanelor protejate care au îndeplinit un stagiu considerat necesar pentru evitarea abuzurilor.

 

ARTICOLUL 24

 

1. Prestatia mentionată la art. 22 trebuie acordată pe toată durata riscului social, cu următoarele exceptii, în care durata prestatiei poate fi limitată:

a) în cazul protejării categoriilor de salariati, la 13 săptămâni în cursul unei perioade de 12 luni sau 13 săptămâni în fiecare caz de suspendare a câstigurilor;

b) în cazul protejării rezidentilor ale căror resurse nu depăsesc pe perioada riscului social limitele prevăzute, la 26 de săptămâni în cursul unei perioade de 12 luni; totusi, durata prestatiei prevăzute, garantată indiferent de venit, poate fi limitată în conformitate cu lit. a) a acestui alineat.

2. În cazul în care durata prestatiei variază, în conformitate cu legislatia natională, în functie de perioada de cotizare sau de prestatiile primite anterior în cursul unei perioade prevăzute, prevederile alin. 1 al prezentului articol sunt considerate îndeplinite atunci când durata medie a prestatiei este de cel putin 13 săptămâni în cursul unei perioade de 12 luni.

3. Este posibil să nu se atribuie prestatia în timpul unui interval de asteptare de 7 zile pentru fiecare caz de suspendare a câstigului, socotind zilele de somaj de dinainte si după o muncă temporară nedepăsind o durată prevăzută ca făcând parte din acelasi caz de suspendare a câstigului.

4. În cazul lucrătorilor sezonieri, durata de acordare a prestatiei si a intervalului de asteptare poate fi adaptată în functie de conditiile de angajare.

 

PARTEA a V-a Prestatii de bătrânete

 

ARTICOLUL 25

           

Fiecare parte contractantă pentru care prezenta parte a Codului este în vigoare trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea prestatiilor de bătrânete, în conformitate cu articolele următoare ale prezentei părti.

 


ARTICOLUL 26

 

1. Riscul social acoperit este supravietuirea peste o vârstă prevăzută.

2. Vârsta prevăzută nu trebuie să depăsească 65 de ani sau o vârstă mai mare dacă numărul rezidentilor de această vârstă nu este mai mic de 10% din numărul rezidentilor sub acea vârstă, dar care depăsesc vârsta de 15 ani.

3. Legislatia natională poate prevedea suspendarea prestatiilor în cazul în care persoana îndreptătită exercită anumite activităti remunerate prevăzute sau reducerea prestatiilor contributive în cazul în care câstigul beneficiarului depăseste o sumă prevăzută si reducerea prestatiilor necontributive în cazul în care câstigul beneficiarului ori celelalte resurse sau ambele împreună depăsesc o sumă prevăzută.

 

ARTICOLUL 27

 

Persoanele protejate sunt:

a) fie categorii prevăzute de salariati, reprezentând cel putin 50% din totalul salariatilor;

b) fie categorii prevăzute ale populatiei active, reprezentând cel putin 20% din totalul rezidentilor;

c) fie toti rezidentii ale căror resurse pe durata riscului social nu depăsesc limitele prevăzute în conformitate cu prevederile art. 67.

 

ARTICOLUL 28

 

Prestatia va fi acordată sub forma unei plăti periodice, calculată după cum urmează:

a) în cazul protejării unor categorii de salariati sau al unor categorii ale populatiei active, în conformitate cu prevederile art. 65 sau 66;

b) în cazul protejării rezidentilor cu resurse nedepăsind o anumită limită prevăzută, în conformitate cu prevederile art. 67.

 

ARTICOLUL 29

1. Prestatia mentionată la art. 28 trebuie să fie garantată în cadrul riscului social acoperit cel putin:

a) persoanei protejate care a îndeplinit înainte de producerea riscului social, în conformitate cu regulile prevăzute, un stagiu, constând fie în 30 de ani de cotizare sau de muncă, fie în 20 de ani de rezidentă; sau

b) în cazul în care, în principiu, toate persoanele active sunt protejate, acelei persoane protejate care a îndeplinit un stagiu prevăzut de cotizare si în numele căreia a fost plătit, în cursul vietii sale active, numărul mediu anual de contributii prevăzut.

2. În cazul în care acordarea prestatiei mentionate în alin. 1 al prezentului articol este subordonată îndeplinirii unei perioade minime de cotizare sau de muncă, se garantează o prestatie diminuată, cel putin:

a) persoanei protejate care a îndeplinit înainte de producerea riscului social, în conformitate cu regulile prevăzute, un stagiu de 15 ani de cotizare sau de muncă;

b) în cazul în care, în principiu, toate persoanele active sunt protejate, persoanei protejate care a efectuat un stagiu prevăzut de cotizare si în numele căreia s-a plătit, în cursul vietii sale active, jumătate din numărul mediu anual de cotizatii prevăzut la alin. 1 lit. b).

3. Prevederile alin. 1 al prezentului articol sunt considerate a fi satisfăcute atunci când prestatia calculată în conformitate cu partea a Xl-a, dar cu 10 unităti mai putin decât procentajul indicat în tabelul anexat la acea parte pentru beneficiarul-tip, este garantată cel putin persoanei protejate care a îndeplinit, în conformitate cu reguli prevăzute, fie 10 ani de cotizare sau de muncă, fie 5 ani de rezidentă.

4. O reducere proportională a procentajului indicat în tabelul XI, anexă la partea a Xl-a, poate fi efectuată atunci când stagiul pentru prestatia corespunzătoare procentajului redus este mai mare de 10 ani de cotizare sau de muncă, dar mai mic de 30 de ani de cotizare sau de muncă. Când stagiul respectiv depăseste 15 ani, se va acorda o prestatie redusă în conformitate cu alin. 2 al acestui articol.

5. Când prestatia la care se referă alin. 1, 3 sau 4 din prezentul articol este conditionată de îndeplinirea unei perioade minime de cotizare sau de muncă, trebuie plătită o prestatie diminuată, în conditii prevăzute, si unei persoane protejate care, datorită vârstei avute la data intrării în vigoare a acestei părti a Codului, nu a putut îndeplini conditiile alin. 2 al acestui articol, în cazul în care prestatia conform alin. 1, 3 sau 4 din acest articol nu se acordă acestei persoane la o vârstă mai înaintată decât cea normală.

 

ARTICOLUL 30

 

Prestatiile prevăzute la art. 28 si 29 trebuie acordate pe toată durata producerii riscului social.

 

PARTEA a VI-a Prestatii în caz de accidente de muncă si boli profesionale

 

ARTICOLUL 31

 

Fiecare parte contractantă pentru care prezenta parte a Codului este în vigoare trebuie să garanteze acordarea de prestatii în caz de accidente de muncă sau boli profesionale persoanelor protejate, în conformitate cu articolele următoare ale prezentei părti.

 

ARTICOLUL 32

 

Cu conditia ca starea respectivă să fie datorată unor accidente de muncă sau unor boli profesionale prevăzute ca urmare a angajării, riscurile sociale acoperite includ următoarele:

a) stare de boală;

b) incapacitate de muncă în urma unei stări de boală si care implică suspendarea câstigului, asa cum este definită de legislatia natională;

c) pierderea totală a capacitătii de câstig sau pierderea partială a acesteia, peste o limită prevăzută, cu probabilitatea permanentizării acestei pierderi sau diminuării corespunzătoare a acestei capacităti; si

d) pierderea mijloacelor de existentă de către văduvă sau copii, în urma decesului sustinătorului familiei; pentru văduve, dreptul la prestatie poate fi conditionat de prezumtia din legislatia natională, de incapacitate de a face fată propriilor nevoi.

 

ARTICOLUL 33

 

Persoanele protejate sunt categorii prevăzute de salariati, reprezentând în total cel putin 50% din totalul salariatilor, si, în cazul decesului sustinătorului familiei, inclusiv sotiile si copiii acestora.

 

ARTICOLUL 34

 

1. În cazul stării de boală, prestatiile includ îngrijirile medicale prevăzute în alin. 2 si 3 ale prezentului articol.

2. Îngrijirile medicale includ:

a) îngrijirile acordate de medicii generalisti si specialisti unor persoane spitalizate sau nu, inclusiv vizite la domiciliu;

b) îngrijiri dentare;

c) îngrijirile acordate de infirmiere, fie la domiciliu, fie în spitale, fie în alte institutii medicale;

d) întretinerea în spitale, case de convalescentă, sanatorii sau alte institutii medicale;

e) furnituri dentare, farmaceutice, alte furnituri medicale sau chirurgicale, inclusiv protezele si întretinerea lor, precum si ochelari;


f) îngrijiri acordate de un membru al unei profesiuni conexe celei medicale, recunoscută legal, sub supravegherea unui medic sau a unui dentist.

3. Îngrijirile medicale acordate în conformitate cu alineatele precedente trebuie acordate pentru mentinerea, refacerea sau ameliorarea sănătătii persoanei protejate, precum si a capacitătii sale de a munci si de a face fată nevoilor personale.

 

ARTICOLUL 35

 

1. Departamentele guvernamentale sau institutiile care administrează îngrijirile medicale trebuie să coopereze, atunci când este cazul, cu serviciile generale de reeducare profesională, pentru readaptarea persoanelor cu o capacitate diminuată la o muncă corespunzătoare.

2. Legislatia natională poate autoriza departamentele sau institutiile de mai sus să ia măsuri de reeducare profesională a persoanelor cu capacitate de muncă diminuată.

 

ARTICOLUL 36

 

1. În ceea ce priveste incapacitatea de muncă sau pierderea totală a capacitătii de câstig când este probabilă permanentizarea ei sau diminuarea corespunzătoare a integritătii fizice sau decesul sustinătorului familiei, prestatia va fi o plată periodică calculată în conformitate cu prevederile art. 65 sau 66.

2. În cazul pierderii partiale a capacitătii de câstig, când este probabilă permanentizarea ei, sau în cazul diminuării corespunzătoare a integritătii fizice, prestatia, când este cuvenită, va consta într-o plată periodică fixată ca proportie convenabilă din cea prevăzută pentru pierderea totală a capacitătii de câstig sau diminuarea corespunzătoare a integritătii fizice.

3. Plătile periodice vor putea fi convertite într-o sumă forfetară:

a) fie când gradul de incapacitate este minim;

b) fie când se poate furniza autoritătilor competente o garantie a unei folosiri judicioase a acesteia.

 

ARTICOLUL 37

 

Prestatiile mentionate la art. 34 si 36 trebuie garantate, în cadrul riscului social acoperit, cel putin persoanelor protejate care au fost angajate ca salariati pe teritoriul statului părtii contractante, în momentul accidentului sau în momentul în care a fost contactată boala, iar dacă este vorba de plăti periodice rezultând din decesul sustinătorului familiei, văduvei si copiilor acestuia din urmă.

 

ARTICOLUL 38

 

Prestatiile mentionate la art. 34 si 36 trebuie să fie acordate pe toată durata riscului social; totusi, în cazul incapacitătii de muncă este posibilă neacordarea prestatiei pentru primele 3 zile, în fiecare caz de suspendare a câstigului.

 

PARTEA a VII-a Prestatii familiale

 

ARTICOLUL 39

 

Fiecare parte contractantă, pentru care prezenta parte a Codului este în vigoare, trebuie să garanteze acordarea prestatiilor familiale persoanelor protejate, în conformitate cu articolele următoare ale prezentei părti.

 

ARTICOLUL 40

 

Riscul social acoperit este responsabilitatea pentru întretinerea copiilor.

 

ARTICOLUL 41

 

Persoanele protejate sunt, în ceea ce priveste plătile periodice prevăzute la art. 42:

a) fie categorii prevăzute de salariati, reprezentând în total cel putin 50% din totalul salariatilor;

b) fie categorii prevăzute ale populatiei active, reprezentând în total cel putin 20% din totalul rezidentilor.

 

ARTICOLUL 42

 

Prestatiile trebuie să includă:

a) fie o plată periodică acordată oricărei persoane protejate care a efectuat stagiul prevăzut;

b) fie hrană, îmbrăcăminte, locuintă, sejur de vacantă si asistentă menajeră furnizată copiilor sau pentru copii;

c) fie o combinatie a prestatiilor mentionate la lit. a) si b) ale acestui articol.

 

ARTICOLUL 43

 

Prestatiile mentionate la art. 42 trebuie să fie garantate cel putin unei persoane protejate care a efectuat, în cadrul unei perioade prevăzute, un stagiu care poate consta fie într-o lună de cotizare sau de muncă, fie în 6 luni de rezidentă, după cum este prevăzut.

 

ARTICOLUL 44

 

Valoarea totală a prestatiilor acordate în conformitate cu art. 42 persoanelor protejate va trebui să reprezinte 1,5% din salariul unui muncitor adult necalificat de sex masculin, stabilit în conformitate cu regulile prevăzute la art. 66, înmultit cu numărul total de copii ai tuturor rezidentilor.

 

ARTICOLUL 45

 

În cazul în care prestatiile constau într-o plată periodică, ele trebuie acordate pe toată durata producerii riscului social.

 

PARTEA a VIII-a Prestatii de maternitate

 

ARTICOLUL 46

 

Fiecare parte contractantă pentru care prezenta parte a Codului este în vigoare trebuie să garanteze acordarea prestatiilor de maternitate persoanelor protejate, în conformitate cu articolele următoare ale prezentei părti.

 

ARTICOLUL 47

 

Riscul social acoperit include sarcina, nasterea si urmările lor si suspendarea câstigului care rezultă din acestea, asa cum este definit de legislatia natională.

 

ARTICOLUL 48

 

Persoanele protejate sunt:

a) fie toate femeile apartinând unor categorii prevăzute de salariati, reprezentând în total cel putin 50% din totalul salariatilor, iar în ceea ce priveste prestatiile medicale în caz de maternitate si sotiile salariatilor inclusi în această categorie;

b) fie toate femeile apartinând unor categorii prevăzute de populatie activă, reprezentând în total cel putin 20% din totalul rezidentilor, iar în ceea ce priveste prestatiile medicale în caz de maternitate si sotiile persoanelor incluse în această categorie.

 

ARTICOLUL 49

 

1. În ceea ce priveste sarcina, nasterea si urmările lor, prestatiile medicale de maternitate trebuie să includă îngrijirile medicale mentionate la alin. 2 si 3 ale prezentului articol.

2. Îngrijirile medicale trebuie să includă cel putin:

a) îngrijiri prenatale, îngrijiri în timpul nasterii si îngrijiri postnatale, acordate fie de un medic, fie de o moasă calificată; si

b) spitalizare, când este necesar.


3. Îngrijirile medicale mentionate la alin. 2 al prezentului articol vizează păstrarea, restabilirea sau ameliorarea sănătătii femeii protejate, precum si a capacitătii sale de a munci si de a face fată nevoilor sale personale.

4. Departamentele guvernamentale sau institutiile care acordă prestatiile medicale în caz de maternitate trebuie să încurajeze femeile protejate prin toate mijloacele adecvate, pentru ca acestea să recurgă la serviciile generale de sănătate puse la dispozitia lor de autoritătile publice sau de alte organisme recunoscute de autoritătile publice.

 

ARTICOLUL 50

 

În ceea ce priveste suspendarea câstigului ca urmare a sarcinii, nasterii si a urmărilor lor, prestatia va fi acordată sub forma unei plăti periodice, calculată în conformitate cu prevederile art. 65 sau 66. Cuantumul plătii periodice poate varia pe durata producerii riscului social, cu conditia ca suma medie să fie conformă prevederilor sus-mentionate.

 

ARTICOLUL 51

 

În cazul riscului social acoperit, prestatiile mentionate la art. 49 si 50 trebuie să fie garantate pe perioada riscului social acoperit cel putin femeilor apartinând categoriilor protejate care au îndeplinit un stagiu considerat necesar pentru a se evita abuzurile; prestatiile mentionate la art. 49 trebuie, de asemenea, să fie garantate sotiilor persoanelor apartinând acestor categorii protejate, în cazul în care acestea au îndeplinit stagiul prevăzut.

 

ARTICOLUL 52

 

Prestatiile mentionate la art. 49 si 50 trebuie să fie acordate pe toată perioada producerii riscului social acoperit; totusi, plătile periodice pot fi limitate la 12 săptămâni, cu conditia ca legislatia natională să nu impună sau să nu autorizeze o perioadă prelungită de absentă de la locul de muncă, caz în care plătile nu pot fi limitate la o perioadă mai scurtă decât acea perioadă prelungită.

 

PARTEA a IX-a Prestatii de invaliditate

 

ARTICOLUL 53

 

Fiecare parte contractantă pentru care prezenta parte a Codului este în vigoare trebuie să garanteze atribuirea prestatiilor de invaliditate persoanelor protejate, în conformitate cu articolele următoare ale prezentei părti.

 

ARTICOLUL 54

 

Riscul social acoperit include capacitatea de a desfăsura o activitate profesională de un grad prevăzut, atunci când este probabilă fie permanentizarea, fie mentinerea ei după încetarea indemnizatiei de boală.

 

ARTICOLUL 55

 

Persoanele protejate sunt:

a) fie categorii prevăzute de salariati, reprezentând în total cel putin 50% din totalul salariatilor;

b) fie categorii prevăzute ale populatiei active, reprezentând în total 20% din totalul rezidentilor;

c) fie toti rezidentii ale căror resurse pe durata producerii riscului social nu depăsesc limitele prevăzute în conformitate cu prevederile art. 67.

 

ARTICOLUL 56

 

Prestatia se va face sub forma unei plăti periodice calculate după cum urmează:

a) în cazul protejării unor categorii de salariati sau a unor categorii ale populatiei active, în conformitate cu prevederile art. 65 sau ale art. 66;

b) în cazul protejării rezidentilor ale căror resurse pe durata producerii riscului social nu depăsesc limitele prevăzute, în conformitate cu prevederile art. 67.

 

ARTICOLUL 57

 

1. În cazul riscului social acoperit, prestatia mentionată la art. 56 trebuie să fie asigurată, cel putin:

a) persoanei protejate care a îndeplinit înainte de producerea riscului social, potrivit regulilor prevăzute, un stagiu fie de 15 ani de cotizare sau de muncă, fie de 10 ani de rezidentă;

b) în cazul în care în principiu toate persoanele active sunt protejate, persoanei care a îndeplinit un stagiu de cotizare de 3 ani si în numele căreia s-au plătit, în cursul perioadei sale active, cotizatii al căror număr mediu anual se ridică la cifra prevăzută.

2. Atunci când acordarea prestatiei mentionate la alin. 1 al prezentului articol este conditionată de îndeplinirea unei perioade minime de cotizare sau de muncă, trebuie garantată o prestatie redusă, cel putin:

a) persoanei protejate care a îndeplinit înainte de producerea riscului social, conform regulilor prevăzute, un stagiu de 5 ani de cotizare sau de muncă;

b) în cazul în care, în principiu, toate persoanele active sunt protejate, persoanei care a îndeplinit un stagiu de 3 ani de cotizare si în numele căreia s-a depus, în cursul perioadei sale active, jumătate din numărul mediu anual de cotizatii prevăzute la care se referă lit. b) a alin. 1 al prezentului articol.

3. Prevederile alin. 1 al prezentului articol sunt considerate satisfăcute atunci când prestatia calculată conform părtii XI, dar cu un procentaj mai mic cu 10 unităti decât cel indicat în tabelele anexate la această parte, pentru beneficiarul-tip este garantată, cel putin persoanei care a îndeplinit, în conformitate cu regulile prevăzute, 5 ani de cotizare, de muncă sau de rezidentă.

4. O reducere proportională a procentajului indicat în tabelul anexat părtii XI poate fi realizată atunci când stagiul care corespunde procentajului redus depăseste 5 ani de cotizare sau de muncă, dar nu este mai mic de 15 ani de cotizare sau de muncă. O prestatie redusă va fi acordată în conformitate cu alin. 2 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 58

 

Prestatiile mentionate la art. 56 si 57 trebuie să fie acordate pe toată durata producerii riscului social sau până la înlocuirea lor cu prestatia de bătrânete.

 

PARTEA a X-a Prestatii pentru urmasi

 

ARTICOLUL 59

 

Fiecare parte contractantă pentru care prezenta parte a Codului este în vigoare trebuie să garanteze persoanelor protejate acordarea de prestatii urmasilor acestora, în conformitate cu articolele următoare ale prezentei părti.

 

ARTICOLUL 60

 

1. Riscul social acoperit trebuie să includă pierderea mijloacelor de existentă, suferită de către văduvă sau de copii în urma decesului sustinătorului familiei; în cazul văduvei, dreptul la prestatie poate fi subordonat prezumtiei din legislatia natională, conform căreia ea nu este capabilă să facă fată nevoilor sale proprii.

2. Legislatia natională poate suspenda prestatia dacă persoana îndreptătită exercită anumite activităti remunerate prevăzute sau poate reduce prestatiile contributive atunci când câstigul beneficiarului depăseste o sumă prevăzută si prestatiile noncontributive, atunci când câstigul beneficiarului ori celelalte resurse ale sale sau ambele împreună depăsesc o sumă prevăzută.

 


ARTICOLUL 61

 

Persoanele protejate sunt:

a) fie sotiile si copiii sustinătorilor de familie, apartinând categoriilor prevăzute de salariati, reprezentând în total cel putin 50% din totalul salariatilor;

b) fie sotiile si copiii sustinătorilor de familie, apartinând categoriilor prevăzute ale populatiei active, reprezentând în total cel putin 20% din totalul rezidentilor;

c) fie, în cazul rezidentilor, văduvele si copiii care si-au pierdut sustinătorul de familie si ale căror resurse pe durata producerii riscului social nu depăsesc limitele prevăzute în conformitate cu prevederile art. 67.

 

ARTICOLUL 62

 

Prestatia se va acorda sub forma unei plăti periodice, calculată după cum urmează:

a) conform prevederilor fie ale art. 65, fie ale art. 66, în cazul protejării sotiilor si copiilor sustinătorilor de familie din categoriile de salariati sau din categoriile populatiei active;

b) conform prevederilor art. 67, în cazul protejării văduvelor si copiilor rezidenti si ale căror resurse pe durata riscului social nu depăsesc anumite limite prevăzute.

 

ARTICOLUL 63

 

1. În cazul riscului social acoperit, prestatia de urmas mentionată în art. 62 trebuie garantată cel putin:

a) persoanei protejate al cărei sustinător de familie a îndeplinit, conform regulilor prevăzute, un stagiu constând fie în 15 ani de cotizare sau de muncă, fie în 10 ani de rezidentă;

b) în cazul protejării, în principiu, a sotiilor si copiilor tuturor persoanelor active din punct de vedere economic, persoanei protejate al cărei sustinător de familie a îndeplinit un stagiu de cotizare de 3 ani si în numele căruia a fost depus, în cursul perioadei sale active, un număr mediu anual de cotizatii care se ridică la cifra prevăzută.

2. În cazul în care acordarea prestatiei mentionate la alin. 1 al acestui articol este conditionată de îndeplinirea unei perioade minime de cotizare sau de muncă, o prestatie redusă trebuie garantată cel putin:

a) persoanei protejate al cărei sustinător de familie a îndeplinit, conform regulilor prevăzute, un stagiu de 5 ani de cotizare sau de muncă;

b) în cazul protejării, în principiu, a sotiilor si copiilor tuturor persoanelor active, persoanei protejate al cărei sustinător de familie a îndeplinit un stagiu de 3 ani de cotizare si cu conditia ca în numele sustinătorului de familie să se fi plătit, în cursul perioadei sale active, jumătate din numărul mediu anual de cotizatii prevăzute, la care se referă lit. b) a alin. 1 al prezentului articol.

3. Prevederile alin. 1 al prezentului articol sunt considerate îndeplinite atunci când prestatia calculată conform părtii XI, dar cu un procentaj de 10 unităti mai mic decât cel indicat în tabelul anexat la această parte pentru beneficiarul-tip, este garantată cel putin persoanei protejate al cărei sustinător de familie a îndeplinit, conform regulilor prevăzute, 5 ani de cotizare, de muncă sau de rezidentă.

4. O reducere proportională a procentajului indicat în tabelul anexat părtii XI poate fi realizată atunci când stagiul pentru prestatie care corespunde procentajului redus depăseste 5 ani de cotizare sau de muncă, dar este mai mic de 15 ani de cotizare sau de muncă. O prestatie redusă va fi acordată conform alin. 2 al prezentului articol.

5. Pentru ca văduva fără copii, căreia i se aplică prezumtia de incapacitate de a face fată propriilor necesităti, să poată avea dreptul la prestatie de urmas, poate fi prevăzută o durată minimă a căsătoriei.

 

ARTICOLUL 64

 

Prestatiile mentionate la art. 62 si 63 trebuie acordate pe toată durata producerii riscului social.

 

PARTEA a XI-a Calculul plătilor periodice

ARTICOLUL 65

 

1. În cazul plătilor periodice cărora li se aplică prezentul articol, cuantumul prestatiei, majorată cu suma alocatiilor familiale vărsate pe durata riscului social, trebuie să fie cel putin egal, în cazul beneficiarului-tip vizat în tabelul-anexă la prezenta parte, cu procentajul indicat în acest tabel, în raport cu totalul din câstigul anterior al beneficiarului sau sustinătorului de familie si cu suma alocatiilor familiale acordate unei persoane protejate având aceleasi îndatoriri de familie ca si beneficiarul-tip.

2. Câstigul anterior al beneficiarului sau al sustinătorului de familie va fi calculat conform unor reguli prevăzute si în cazul repartizării persoanelor protejate sau a sustinătorilor de familie pe clase de câstig, câstigul anterior va putea fi calculat după câstigul de bază din clasa la care au apartinut.

3. Se poate prevedea un cuantum maxim al prestatiei sau al câstigului care este luat în considerare la calcularea prestatiei, cu conditia ca acest cuantum maxim să fie fixat astfel încât să fie îndeplinite prevederile alin. 1 al prezentului articol, atunci când câstigul anterior al beneficiarului sau al sustinătorului de familie este mai mic sau egal cu salariul unui muncitor de sex masculin calificat.

4. Câstigul anterior al beneficiarului sau sustinătorului de familie, salariul unui muncitor calificat de sex masculin, prestatia si alocatiile familiale vor fi calculate pentru aceeasi perioadă de timp.

5. Pentru ceilalti beneficiari, prestatia va fi stabilită în asa fel încât să fie într-un raport rezonabil cu cea a beneficiarului tip.

6. În vederea aplicării acestui articol, un muncitor calificat de sex masculin va fi:

a) fie un ajustor sau un turnător din industria mecanică, alta decât cea a masinilor electrice;

b) fie un muncitor calificat tip definit în conformitate cu alin. 7 al acestui articol;

c) fie o persoană al cărei câstig este egal cu 125% din câstigul mediu al tuturor persoanelor protejate.

7. Muncitorul calificat tip mentionat la lit. b) al alineatului precedent al acestui articol va fi o persoană aleasă din grupul cu cel mai mare număr de persoane de sex masculin protejate, pentru cazurile avute în vedere, sau de sustinători de familie, din ramura care cuprinde cel mai mare număr de persoane protejate sau de sustinători de familie; în acest scop va fi folosită clasificarea internatională-tip, pe tip de industrie, a tuturor ramurilor de activitate economică, adoptată de Consiliul Economic si Social al Organizatiei Natiunilor Unite la cea de-a saptea sesiune a sa, din 27 august 1948, si care este reprodusă în anexa nr. 1 la prezentul cod, tinând seama de orice modificare care i s-ar aduce.

8. Atunci când prestatiile diferă de la o regiune la alta, un muncitor calificat de sex masculin va putea fi ales în fiecare din regiuni, în conformitate cu prevederile alin. 6 si 7 ale prezentului articol.

9. Salariul muncitorului calificat de sex masculin ales în conformitate cu alin. 6 lit. a) si b) ale acestui articol va fi stabilit pe baza salariului cuvenit pentru un număr normal de ore de muncă, fixat fie prin conventii colective, fie, dacă este cazul, prin legislatia natională sau în baza ei, fie prin cutumă, inclusiv compensatiile pentru cresterea preturilor, dacă este cazul; atunci când salariile astfel determinate diferă de la o regiune la alta si când alin. 8 al acestui articol nu este aplicat, va fi luat în considerare salariul mediu.


10. Cuantumul plătilor periodice în curs, acordate pentru prestatiile de bătrânete, accidente de muncă si boli profesionale (cu exceptia acelora care acoperă incapacitatea de muncă), pentru invaliditate si în urma decesului sustinătorului de familie va fi revizuit în urma modificărilor evidente ale nivelului general al câstigurilor care, la rândul lor, rezultă în urma modificărilor evidente ale costului vietii.

 

ARTICOLUL 66

 

1. În cazul plătilor periodice cărora li se aplică prezentul articol, cuantumul prestatiei, majorată cu suma alocatiilor familiale acordate pe durata producerii riscului social, trebuie să fie cel putin egal, în cazul beneficiarului-tip vizat în tabelul-anexă la prezenta parte, cu procentajul indicat în acest tabel, în raport cu totalul salariului muncitorului necalificat de sex masculin si cu cuantumul alocatiilor familiale acordate unei persoane protejate, având aceleasi responsabilităti familiale ca si beneficiarul-tip.

2. Salariul muncitorului necalificat de sex masculin, prestatia si alocatiile familiale vor fi calculate pentru aceeasi perioadă de timp.

3. Pentru ceilalti beneficiari, prestatia va fi stabilită în asa fel încât să fie într-un raport rezonabil cu cea a beneficiarului-tip.

4. În vederea aplicării acestui articol, un muncitor calificat de sex masculin va fi:

a) fie un muncitor necalificat tip, în industria mecanică, alta decât industria electromecanică;

b) fie un muncitor necalificat tip, ales conform prevederilor alineatului următor.

5. Muncitorul necalificat tip mentionat în alin. 4 lit. b) al acestui articol va fi ales din grupul care are cel mai mare număr de persoane de sex masculin protejate împotriva riscului social considerat sau de sustinători de familie ai persoanelor protejate, în ramura care cuprinde ea însăsi cel mai mare număr de persoane protejate sau de sustinători de familie; în acest scop va fi folosită clasificarea internatională-tip, pe tip de industrie, a tuturor ramurilor de activitate economică, adoptată de Consiliul Economic si Social al Organizatiei Natiunilor Unite la cea de-a saptea sesiune a sa, din 27 august 1948, si care este reprodusă în anexa la prezentul cod, tinând seama de orice modificare care i s-ar aduce.

6. Atunci când prestatiile diferă de la o regiune la alta, un muncitor adult necalificat de sex masculin va fi ales în fiecare regiune, în conformitate cu prevederile alin. 4 si 5 ale prezentului articol.

7. Salariul muncitorului adult necalificat de sex masculin va fi stabilit pe baza salariului cuvenit pentru un număr normal de ore de muncă, fixat fie prin conventii colective, fie, dacă este cazul, prin legislatia natională sau în baza ei, fie prin cutumă, inclusiv compensatiile pentru cresterea preturilor, dacă este cazul; atunci când salariile astfel stabilite diferă de la o regiune la alta si când alin. 6 al acestui articol nu se aplică, va fi luat în considerare salariul mediu.

8. Cuantumul plătilor periodice în curs, acordate pentru prestatiile de bătrânete, accidente de muncă si boli profesionale (cu exceptia celor care acoperă incapacitatea de muncă), pentru invaliditate si în urma decesului sustinătorului de familie, va fi revizuit în urma modificărilor evidente ale nivelului general al câstigurilor care, la rândul lor, rezultă în urma modificărilor evidente ale costului vietii.

 

ARTICOLUL 67

 

În cazul oricărei plăti periodice căreia i se aplică prezentul articol:

a) cuantumul prestatiei trebuie stabilit conform nivelului prevăzut sau conform unui nivel fixat de autoritătile publice competente, conform regulilor prevăzute;

b) cuantumul prestatiei nu poate fi redus decât în măsura în care celelalte resurse ale familiei beneficiarului depăsesc suma substantială prevăzută sau fixată de autoritătile publice competente, conform regulilor prevăzute;

c) totalul prestatiei si al celorlalte resurse după deducerea sumelor la care se face referire la lit. b) a acestui articol trebuie să fie suficient pentru a asigura familiei beneficiarului conditii de viată decente si convenabile si nu trebuie să fie inferior cuantumului prestatiei calculat conform prevederilor art. 66;

d) prevederile lit. c) a acestui articol se consideră a fi satisfăcute dacă totalul cuantumurilor prestatiilor plătite în baza prevederilor părtii respective depăseste cu cel putin 30% cuantumul total al prestatiilor care ar fi obtinute dacă s-ar aplica prevederile art. 66 si prevederile:

(i) art. 15 lit. b), pentru partea III;

(ii) art. 27 lit. b), pentru partea V;

(iii) art. 55 lit. b), pentru partea IX;

(iv) art. 61 lit. b), pentru partea X.

 

Tabel (anexă la partea a Xl-a)

 

Plătile periodice către beneficiarul-tip

Partea

Riscul social

Beneficiarul-tip

Procent

III

Boală

Bărbat cu sotie si 2 copii

45

IV

Somaj

Bărbat cu sotie si 2 copii

45

V

Bătrânete

Bărbat cu sotie de vârsta pensionării

40

VI

Accidente de muncă si boli profesionale:

- incapacitate de muncă

- pierdere totală a capacitătii de câstig

- urmasi

 

Bărbat cu sotie si 2 copii

Bărbat cu sotie si 2 copii

Văduvă cu 2 copii

 

50

50

40

VII

Maternitate

Femeie

45

IX

Invaliditate

Bărbat cu sotie si 2 copii

40

X

Urmas

Văduvă cu 2 copii

40


PARTEA a XII-a Dispozitii comune

 

ARTICOLUL 68

 

O prestatie la care o persoană protejată ar fi avut dreptul prin aplicarea uneia dintre părtile de la II la X ale prezentului cod poate fi suspendată printr-o măsură care poate fi prevăzută:

a) atât timp cât persoana interesată nu se află pe teritoriul părtii contractante;

b) atât timp cât persoana interesată este întretinută din fonduri publice sau pe cheltuiala unei institutii sau a unui serviciu de securitate socială; totusi, o parte a prestatiei trebuie acordată persoanelor care se află în întretinerea beneficiarului;

c) atât timp cât persoana interesată primeste o altă prestatie în bani de securitate socială, în afara prestatiei familiale, si în perioada în care primeste indemnizatie pentru acelasi risc social, de la o tertă sursă, cu conditia ca partea prestatiei care este suspendată să nu depăsească cealaltă prestatie sau indemnizatia provenită de la terta sursă;

d) atunci când persoana interesată a încercat să obtină o prestatie în mod fraudulos;

e) când riscul social a fost provocat în urma unei infractiuni sau a unui delict comis de persoana interesată;

f) atunci când riscul social a fost provocat în mod intentionat de către persoana interesată;

g) în cazurile în care persoana interesată neglijează utilizarea serviciilor medicale sau a serviciilor de readaptare care îi stau la dispozitie sau nu respectă regulile prevăzute privind verificarea existentei riscului social sau conduita beneficiarilor de prestatii;

h) în cazul prestatiei de somaj, atunci când persoana interesată neglijează utilizarea serviciilor de plasare pe care le are la dispozitie;

i) în ceea ce priveste prestatia de somaj, atunci când persoana interesată si-a pierdut locul de muncă datorită încetării lucrului în urma unui conflict profesional sau când a părăsit în mod voluntar locul de muncă fără a avea motive legitime;

j) în ceea ce priveste prestatia de urmas, atât timp cât văduva trăieste în concubinaj.

 

ARTICOLUL 69

 

1. Orice solicitant trebuie să aibă dreptul de a face apel în caz de refuz al prestatiei sau de a contesta calitatea ori cantitatea acesteia.

2. În cazul în care, în aplicarea prezentului cod, administrarea îngrijirilor medicale este încredintată unui departament guvernamental răspunzător în fata Parlamentului, dreptul de apel prevăzut la alin. 1 al prezentului articol poate fi înlocuit prin dreptul de a obtine examinarea de către autoritatea competentă a oricărei reclamatii vizând refuzul îngrijirilor medicale sau calitatea îngrijirilor medicale primite.

3. În cazul în care cererile sunt înaintate tribunalelor special destinate problemelor securitătii sociale si în cadrul cărora persoanele protejate sunt reprezentate, există posibilitatea neacordării dreptului de apel.

 

ARTICOLUL 70

 

1. Costul prestatiilor acordate conform prezentului cod si cheltuielile de administrare a acestor prestatii trebuie să fie finantate în mod colectiv, prin cotizatii si impozite sau prin ambele modalităti, astfel încât să se evite ca persoanele cu resurse reduse sa suporte o contributie prea mare si care să tină cont de situatia economică a părtii contractante si a categoriilor de persoane protejate.

2. Totalul cotizatiilor de asigurare care intră în obligatia salariatilor protejati nu trebuie să depăsească 50% din totalul resurselor alocate protectiei salariatilor, sotiilor si copiilor lor. Pentru a stabili dacă această conditie este îndeplinită, toate prestatiile acordate de o parte contractantă care aplică prezentul cod vor putea fi considerate împreună, cu exceptia prestatiilor familiale si a prestatiilor în caz de accidente de muncă si de boli profesionale, dacă acestea din urmă sunt acordate de o ramură specială.

3. Partea contractantă trebuie să îsi asume o răspundere generală în ceea ce priveste acordarea prestatiilor în aplicarea prezentului cod si trebuie să ia toate măsurile necesare în vederea atingerii acestui scop; ea trebuie, dacă este cazul, să se asigure că studiile si calculele actuariale necesare, referitoare la echilibrul financiar, sunt stabilite periodic si, în orice caz, anterior modificării prestatiilor, a procentului cotizatiilor de asigurări sau impozitelor afectate acoperirii riscului social respectiv.

 

ARTICOLUL 71

 

1. În cazul în care administrarea nu este asigurată de un departament guvernamental care răspunde în fata Parlamentului, reprezentantii persoanelor protejate trebuie să participe la administrare sau să fie asociati cu putere consultativă, în conditii prevăzute; de asemenea, legislatia natională poate prevedea participarea reprezentantilor patronilor si ai autoritătilor publice.

2. Partea contractantă trebuie să îsi asume responsabilitatea generală pentru buna administrare a institutiilor si serviciilor care conlucrează în vederea aplicării prezentului cod.

PARTEA a XIII-a Prevederi diverse

 

ARTICOLUL 72

 

Prezentul cod nu se va aplica:

a) riscurilor sociale survenite înainte de intrarea în vigoare a părtii corespunzătoare a Codului pentru partea contractantă interesată;

b) prestatiilor acordate pentru riscurile sociale survenite după intrarea în vigoare a părtii corespunzătoare a Codului pentru partea contractantă respectivă, în măsura în care drepturile la aceste prestatii provin din perioade anterioare datei intrării în vigoare mentionate mai sus.

 

ARTICOLUL 73

 

Părtile contractante vor depune eforturi pentru a reglementa printr-un instrument special problemele privind securitatea socială a străinilor si migrantilor, în special în ceea ce priveste egalitatea de tratament cu cetătenii proprii si mentinerea drepturilor dobândite si a celor în curs de dobândire.

 

ARTICOLUL 74

 

1. Fiecare parte contractantă va prezenta secretarului general un raport anual cu privire la aplicarea prezentului cod. Acest raport va contine:

a) informatii complete referitoare la legislatia care conferă efecte prevederilor Codului, mentionate la ratificare; si

b) dovada că partea contractantă a îndeplinit cerintele statistice formulate la:

(i) art. 9 lit. a), b) sau c); art. 15 lit. a) sau b); art. 21 lit. a); art. 27 lit. a) sau b); art. 33; art. 41 lit. a) sau b); art. 48 lit. a) sau b); art. 55 lit. a) sau b); art. 61 lit.a) sau b), referitoare la numărul persoanelor protejate; (ii) art. 44, 65, 66 sau 67 referitoare la cuantumul prestatiilor; (iii) art. 24 alin. 2 referitor la durata prestatiilor de somaj; (iv) art. 70 alin. 2 referitor la proportia resurselor financiare care provin din cotizatiile de asigurări ale salariatilor protejati. Aceste dovezi trebuie să fie furnizate, pe cât posibil, în modalitatea si ordinea sugerate de Comitetul de Ministri.

2. Orice parte contractantă va furniza secretarului general, în cazul în care acesta o cere, informatii suplimentare referitoare la modul în care au fost aplicate prevederile Codului mentionate la ratificare.


3. Comitetul de Ministri poate autoriza secretarul general să transmită Adunării consultative copii ale raportului si informatii suplimentare prezentate în aplicarea alin. 1 si 2 ale acestui articol.

4. Secretarul general va transmite directorului general al Biroului International al Muncii raportul si informatiile suplimentare prezentate conform alin. 1 si 2 ale acestui articol si va solicita ca acesta să consulte organismul corespunzător al Organizatiei Internationale a Muncii în această privintă si să transmită secretarului general concluziile acestui organism.

5. Acest raport si informatii suplimentare, precum si concluziile organismului Organizatiei Internationale a Muncii la care face referire alin. 4 al acestui articol vor fi examinate de Comitet, care va prezenta Comitetului de Ministri un raport continând concluziile sale.

 

ARTICOLUL 75

 

1. După consultarea Adunării consultative, dacă se consideră necesar, Comitetul de Ministri decide cu o majoritate de două treimi, conform art. 20 alin. d al Statutului Consiliului Europei, dacă fiecare parte contractantă se conformează obligatiilor Codului pe care le-a acceptat.

2. Dacă Comitetul de Ministri consideră că o parte contractantă nu îndeplineste obligatiile pe care si le-a asumat în baza prezentului cod, va invita respectiva parte contractantă să ia măsurile pe care Comitetul de Ministri le consideră necesare pentru a asigura această îndeplinire.

 

ARTICOLUL 76

 

Fiecare parte contractantă va prezenta la fiecare 2 ani secretarului general un raport asupra stadiului legislatiei sale si al aplicării acesteia, referitor la prevederile fiecăreia dintre părtile II - X ale Codului, care nu au fost specificate la ratificare în conformitate cu art. 3 sau într-o notificare ulterioară, în conformitate cu art. 4.

PARTEA a XIV-a Prevederi finale

ARTICOLUL 77

 

1. Prezentul cod va fi deschis semnării statelor membre ale Consiliului Europei. Acesta va fi supus ratificării. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lângă secretarul general, în cazul în care Comitetul de Ministri a emis anterior o decizie afirmativă în acest sens, în conformitate cu art. 78 alin. 4.

2. Prezentul cod va intra în vigoare la un an de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare.

3. În ceea ce priveste ratificarea ulterioară de către o parte semnatară, prezentul cod va intra în vigoare la un an de la data depunerii instrumentului de ratificare.

 

ARTICOLUL 78

 

1. Orice stat semnatar care doreste să se prevaleze de prevederile art. 2 alin. 2, înainte de ratificare, va prezenta secretarului general un raport care să arate în ce măsură sistemul său de securitate socială este în conformitate cu prevederile Codului.

Acest raport va include o declaratie referitoare la:

a) legislatia existentă în materie; si

b) dovada că statul semnatar a îndeplinirii cerintele statistice formulate în:

(i) art. 9 lit. a), b) sau c); art. 15 lit. a) sau b); art. 21 lit. a); art. 27 lit. a) sau b); art. 33; art. 41 lit. a) sau b); art. 48 lit. a) sau b); art. 55 lit. a) sau b); art. 61 lit. a) sau b), referitoare la numărul persoanelor protejate;

(ii) art. 44, 65, 66 sau 67 referitoare la cuantumul prestatiilor;

(iii) art. 24 alin. 2 referitor la durata prestatiilor de somaj;

(iv) art. 70 alin. 2 referitor la proportia resurselor financiare care provin din cotizatiile de asigurări ale salariatilor protejati; si c) toate elementele pe care statul semnatar doreste să le ia în considerare, în baza art. 2 alin. 2 sau 3.

Aceste dovezi trebuie să fie furnizate, pe cât posibil, în modalitatea si ordinea sugerate de Comitetul de Ministri.

2. Orice stat semnatar va furniza secretarului general, la cererea acestuia, informatii suplimentare referitoare la conformitatea sistemului de securitate socială cu prevederile prezentului cod.

3. Acest raport si informatiile suplimentare vor fi examinate de Comitet, tinând seama de prevederile art. 2 alin. 3. Comitetul va prezenta Comitetului de Ministri un raport continând concluziile sale.

4. Comitetul de Ministri se va pronunta cu o majoritate de două treimi în conformitate cu art. 20 alin. d) al Statutului Consiliului Europei, dacă sistemul de securitate socială al respectivului stat semnatar este conform prevederilor prezentului cod.

5. Dacă Comitetul de Ministri decide că sistemul de securitate socială nu este conform cu prevederile codului, va informa statul semnatar si va putea face recomandări referitoare la modalitatea în care poate fi realizată această conformitate.

 

ARTICOLUL 79

 

1. După intrarea în vigoare a prezentului cod, Comitetul de Ministri poate invita orice stat care nu este membru al Consiliului Europei să adere la Cod. Această aderare se va face în aceleasi conditii si urmând aceeasi procedură de ratificare prevăzută de prezentul cod.

2. Aderarea unui stat la Cod se face prin depunerea instrumentelor de aderare pe lângă secretarul general. Codul va intra în vigoare pentru orice stat care aderă la un an de la depunerea instrumentului de aderare.

3. Obligatiile si drepturile unui stat care aderă vor fi aceleasi ca si cele prevăzute de prezentul cod pentru un stat semnatar care l-a ratificat.

 

ARTICOLUL 80

 

1. Codul se va aplica pe teritoriul metropolitan al fiecărei părti contractante. Fiecare parte contractantă poate, la momentul semnării sau depunerii instrumentelor de ratificare sau aderare, să specifice, printr-o declaratie adresată secretarului general, teritoriul care va fi considerat în acest scop ca teritoriu metropolitan.

2. Fiecare parte contractantă care ratifică sau aderă la Cod, în momentul depunerii instrumentelor de ratificare sau aderare, sau la orice moment ulterior, va notifica secretarului general dacă prezentul cod, în totalitate sau în parte si sub rezerva modificărilor specificate în notificare, este extins unei părti a teritoriului metropolitan care nu a fost specificată conform alin. 1 al prezentului articol sau oricăror altor teritorii pentru care asigură relatiile internationale. Modificările specificate în această notificare pot fi anulate sau amendate printr-o notificare ulterioară.

3. În perioadele în care poate denunta Codul în conformitate cu prevederile art. 81, orice parte contractantă poate notifica secretarului general că prezentul cod încetează să se aplice oricărei părti a teritoriului său metropolitan sau oricăror alte teritorii unde a aplicat Codul în conformitate cu prevederile alin. 2 al acestui articol.

 

ARTICOLUL 81

 

Orice parte contractantă poate denunta prezentul cod sau una ori mai multe dintre părtile II - X numai la expirarea unei perioade de 5 ani de la data intrării în vigoare a Codului pentru respectiva parte contractantă sau la expirarea oricărei perioade ulterioare de 5 ani si, în toate cazurile, cu un preaviz de un an, notificat secretarului general. O asemenea denuntare nu va afecta valabilitatea Codului pentru alte părti contractante, sub rezerva ca numărul statelor pentru care Codul este în vigoare să nu fie mai mic de 3.

 

ARTICOLUL 82

 

Secretarul general va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, guvernului oricărui stat care a aderat si directorului general al Biroului International al Muncii:

(i) data intrării în vigoare a Codului si numele tuturor statelor care l-au ratificat;

(ii) depunerea oricărui instrument de aderare în conformitate cu art. 79 si orice notificare ce este primită odată cu acesta;

(iii) orice notificare primită în conformitate cu art. 4 si 80; sau

(iv) orice notificare primită în conformitate cu art. 81.

 

ARTICOLUL 83

 

Anexa la prezentul cod este parte integrantă a acestuia.

Drept care subsemnatii, legal autorizati în acest scop, am semnat prezentul cod.

Întocmit la Strasbourg, la 16 aprilie 1964, în limbile franceză si engleză, ambele texte având aceeasi valabilitate, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei, si din care secretarul general va trimite câte o copie certificată fiecărui stat semnatar sau care a aderat la Cod si directorului general al Biroului International al Muncii.

 

ANEXĂ

 

ARTICOLUL 68

 

Se întelege că art. 68 din cod urmează să fie interpretat în conformitate cu legislatia natională a fiecărei părti contractante.

 

ANEXA Nr. 1

 

Clasificarea internatională industrială tip a tuturor ramurilor de activitate economică

 

Nomenclatura ramurilor si a claselor

Ramura 0. Agricultură, silvicultură, vânătoare si pescuit

01. Agricultură si cresterea animalelor

02. Silvicultură si exploatări forestiere

03. Vânătoare, vânătoare cu capcane si repopularea vânatului

04. Pescuit

Ramura 1. Industrii extractive

11. Extractia cărbunelui

12. Extractia minereurilor

13. Petrol brut si gaze naturale

14. Extractia pietrei pentru constructii, a argilei si nisipului

19. Extractia minereurilor nemetalifere care sunt clasificate în altă parte

Ramurile 2-3. Industrii prelucrătoare

20. Industria bunurilor alimentare (cu exceptia băuturilor)

21. Industria băuturilor

22. Industria tutunului

23. Industria textilă

24. Fabricarea încăltămintei, a articolelor de îmbrăcăminte si a altor articole făcute din materii textile

25. Industria lemnului si a plutei (cu exceptia industriei mobilei)

26. Industria mobilei

27. Industria hârtiei si fabricarea articolelor din hârtie

28. Tipărirea, editarea si industriile conexe

29. Industria pielii si a articolelor din piele (cu exceptia încăltămintei)

30. Industria cauciucului

31. Industria chimică si a produselor chimice

32. Industria derivatilor din petrol si cărbune

33. Industria produselor minerale nemetalice (cu exceptia derivatelor din petrol si cărbune)

34. Industria metalurgică de bază

35. Fabricarea produselor metalurgice (cu exceptia masinilor si a materialelor de transport)

36. Constructia de masini (cu exceptia masinilor electrice)

37. Constructia de masini, aparate si furnituri electrice

38. Constructia de materiale de transport

39. Alte industrii prelucrătoare

Ramura 4. Constructii

40. Constructii

Ramura 5. Electricitate, gaze, apă si servicii sanitare

51. Electricitate, gaz si abur

52. Apă si servicii sanitare

Ramura 6. Comert

61. Comert en gros si en detail

62. Bănci si alte institutii financiare

63. Asigurări

64. Afaceri imobiliare

Ramura 7. Transport, depozitare si comunicatii

71. Transport

72. Înmagazinare si depozitare

73. Comunicare

Ramura 8. Servicii

81. Servicii guvernamentale

82. Servicii furnizate publicului sau întreprinderilor

83. Servicii privind recreerea

84. Servicii personale

Ramura 9. Activităti desemnate neadecvat

90. Activităti desemnate neadecvat

 

ANEXA Nr. 2

 

Servicii si prestatii suplimentare

PARTEA a II-a Îngrijiri medicale

 

1. Îngrijirea acordată în afara spitalului de medici generalisti sau specialisti, inclusiv vizite la domiciliu, fără limită de durată, beneficiarului sau sustinătorului său legal putând să i se solicite participarea la costurile îngrijirii medicale primite până la 25%.

2. Furnizarea de produse farmaceutice de strictă necesitate, fără limită de durată, beneficiarului sau sustinătorului său legal putând să i se solicite participarea la costurile îngrijirii medicale de până la 25%.

3. În cazul bolilor necesitând un tratament de lungă durată, inclusiv tuberculoza, îngrijire în cadrul spitalului, inclusiv spitalizarea, îngrijirea acordată de medici generalisti sau specialisti si orice alte îngrijiri pe o durată care nu poate fi limitată la mai putin de 52 de săptămâni pentru fiecare caz .

4. Îngrijire dentară de întretinere, beneficiarului sau sustinătorului său legal putând să i se solicite participarea la costuri de până la 1/3.

5. Dacă participarea la costuri ia forma unei sume fixe pentru fiecare caz de tratament sau pentru fiecare prescriptie de furnizare de produse farmaceutice, totalul acestor plăti efectuate de către toate persoanele protejate pentru fiecare tip de îngrijire la care se referă alin. 1, 2 sau 4 mentionate anterior nu vor depăsi procentul specificat din costul total al acelui tip de îngrijire în cadrul unei perioade prevăzute.

 

PARTEA a III-a Indemnizatii de boală

 

6. Indemnizatia de boală în cuantumul prevăzut la art. 16 al prezentului cod, pentru o durată care nu poate fi limitată la o perioadă de 52 de săptămâni pentru fiecare caz.

 

PARTEA a IV-a Prestatii pentru somaj

 

7. Prestatia pentru somaj în cuantumul prevăzut de art. 22 al prezentului cod, pentru o durată care nu poate fi limitată la mai putin de 21 de săptămâni într-o perioadă de 12 luni.

 

PARTEA a V-a Prestatii de bătrânete

 

8. Prestatia de bătrânete în cuantumul de cel putin 50% din prestatiile prevăzute la art. 28:

a) conform art. 29 alin. 2 sau, dacă prestatia specificată la art. 28 este conditionată de o perioadă de rezidentă si partea contractantă respectivă nu se prevalează de prevederile art. 29 alin. 3, după 10 ani de rezidentă; si

b) conform art. 29 alin. 5, sub rezerva conditiilor prescrise referitoare la activitătile economice anterioare ale persoanei protejate.

 

PARTEA a VII-a Prestatii familiale

 

9. Prestatiile familiale în bani, sub forma plătilor periodice, până când copilul eligibil care îsi continuă educatia atinge o vârstă prevăzută care nu poate fi mai mică de 16 ani.

 

PARTEA a VIII-a Prestatii de maternitate

 

10. Acordarea de prestatii de maternitate fără perioade de calificare.

 

PARTEA a IX-a Prestatii de invaliditate

 

11. Prestatiile de invaliditate într-un cuantum de cel putin 50% din prestatiile specificate la art. 56:

a) conform art. 57 alin. 2 sau, dacă prestatia specificată la art. 56 este conditionată de îndeplinirea unei perioade de rezidentă si partea contractantă respectivă nu se prevalează de prevederile art. 57 alin. 3, după 5 ani de rezidentă; si

b) pentru o persoană protejată care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 57 alin. 2, doar datorită vârstei înaintate în momentul intrării în vigoare a prevederilor referitoare la aplicarea acestei părti, sub rezerva conditiilor prescrise relative la activitătile economice anterioare ale persoanei protejate.

 

PARTEA a X-a Prestatii pentru urmasi

 

12. Prestatiile pentru urmasi într-un cuantum din cel putin 50% din prestatiile prevăzute la art. 62:

a) conform art. 63 alin. 2 sau, dacă prestatia specificată în art. 62 este conditionată de îndeplinirea unei perioade de rezidentă si partea contractantă respectivă nu se prevalează de prevederile art. 63 alin. 3, după 5 ani de rezidentă; si

b) pentru persoanele protejate al căror sustinător legal nu îndeplineste conditiile prevăzute conform art. 63 alin. 2, doar datorită vârstei înaintate în momentul intrării în vigoare a prevederilor referitoare la aplicarea acestei părti, sub rezerva conditiilor prescrise relative la activitătile economice anterioare ale sustinătorului legal.

 

PĂRTILE II, III sau X

 

13. Ajutor pentru înmormântare în cuantum de:

(i) fie de douăzeci de ori câstigul zilnic anterior al persoanei protejate care sunt utilizate sau ar fi fost utilizate pentru calculul prestatiei de urmas sau prestatiei în caz de boală, după caz, nefiind necesar ca prestatia totală să depăsească de douăzeci de ori salariul zilnic al unui lucrător manual calificat de sex masculin, determinat conform prevederilor art. 65; sau

(ii) fie de douăzeci de ori salariul zilnic al unui lucrător adult tip de sex masculin, determinat conform prevederilor art. 66.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Codului european de securitate socială al Consiliului Europei,

adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Codului european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 694.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI


 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea si completarea

unor acte normative în vederea organizării Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 139 din 28 octombrie 2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea organizării Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 mai 2009.

Nr. 158.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2008

privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea organizării Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 139/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea organizării Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 776.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI


 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului,

din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava,

 

În scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134 din 22 octombrie 2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 mai 2009.

Nr. 159.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 777.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI


 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achizitionării

unui teren de către Universitatea „Politehnica” din Timisoara

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 178 din 19 noiembrie 2008 privind aprobarea achizitionării unui teren de către Universitatea „Politehnica” din Timisoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 mai 2009.

Nr. 160.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2008

privind aprobarea achizitionării unui teren de către Universitatea „Politehnica” din Timisoara

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2008 privind aprobarea achizitionării unui teren de către

Universitatea „Politehnica” din Timisoara si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 778.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI


 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor

de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 201 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 mai 2009.

Nr. 165.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea

si completarea Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii

si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 783.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2)

si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri

pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare

a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 30 septembrie 2008.

Art. II. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie un nou termen, până la 31 decembrie 2010, pentru actiunile care urmează să fie achizitionate potrivit art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie un nou termen, până la 31 decembrie 2010, pentru actiunile care urmează să fie achizitionate potrivit art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 mai 2009.

Nr. 166.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea

alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea

si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice

„Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 mai 2009.

Nr. 784.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Medaliei Crucea Comemorativă a Celui de-al

Doilea Război Mondial, 1941-1945

 

în temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, republicată, precum si ale art. 4 alin. 1, ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

pentru servicii aduse României în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia Crucea Comemorativă a Celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945 unor veterani de război care au participat la campaniile Armatei Române ori au executat un serviciu efectiv si permanent pe lângă aceasta, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 12 mai 2009

Nr. 792.

 

ANEXĂ

 

Veteranii de război ai Armatei Române cărora li se conferă Medalia

Crucea comemorativă a Celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945

 

Asociatia Natională a Veteranilor de Război

• Judetul Brăila:

1. Zeca I. Anghel

Bucuresti, sectorul 3:

2. Grigore N. Manea

3. Neculai D. Leonida

Judetul Dolj:

4. Ancuta St. Ion

5. Artagea D. Ion

6. Brăgoriu P. Constantin

7. Ghimpău I. Vasile

8. Mitrache D. Ion

9. Musat St. Florea

10. SălanAI. Vladimir

11. Stratan N. Gheorghe

12. Stiucă Gh. Stefan

13. Truică Al. Simion

Judetul Galati:

14. Patrascu T. loan

Judetul Hunedoara:

15. Benta I. Viorel

16. Kovacs I. Stefan

Judetul lasi:

17. Cozma C. Neculai

18. Fântânaru V. Vasile

19. Stefanache C. Neculai

20. Timofte I. Gheorghe

Judetul Olt:

21. Al botă V Mircea

22. Bălace I. Gheorghe

23. Cismaru N. Florea

24. Ionescu S. Dumitru

25. Mihai T. Toma

26. Musuroiu Gh. Florea

27. State M. Vasile

Judetul Prahova:

28. Gosman I. Spiridon

Judetul Sibiu:

29. LoewA. Andreiu

30. Posa I. Filofteia

31. Posa N. Nicolae.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României

în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national,

în semn de apreciere pentru întreaga sa activitate stiintifică, pentru contributia avută la promovarea intereselor României pe plan international, precum si pentru profesionalismul si competenta cu care a coordonat Departamentul de educatie si cercetare din cadrul Administratiei Prezidentiale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler domnului prof. univ. dr. Cristian Preda, consilier prezidential, decan al Facultătii de Stiinte Politice a Universitătii din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

în temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 12 mai 2009.

Nr. 793.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea

unui colonel din Serviciul de Informatii Externe

si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 60/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel mentionat în anexa*) la prezentul decret i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 12 mai 2009.

Nr. 794.


*) Anexa se comunică numai institutiilor interesate.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 444

din 31 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 16, art. 20 alin. (8), (9) si (10),

art. 23 alin. (1) si (2), precum si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000

privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 16, art. 20 alin. (8), (9) si (10), art. 23 alin. (1) si (2), precum si ale art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, exceptie ridicată de Gabriel Armând Bobocea în Dosarul nr. 3.248/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund Consiliul National pentru Combaterea Discriminării si Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, prin consilieri juridici, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantii Consiliului National pentru Combaterea Discriminării si Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati solicită respingerea exceptiei. Se arată că autorul exceptiei a interpretat eronat hotărârea contestată. în ceea ce priveste dispozitiile legale criticate, acestea sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, fiind invocată, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 15 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.248/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 16, art. 20 alin. (8), (9) si (10), art. 23 alin. (1) si (2), precum si ale art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, exceptie ridicată de Gabriel Armând Bobocea în cauza ce are ca obiect judecarea actiunii în contencios administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 2, 16, art. 20 alin. (8), (9) si (10), art. 23 alin. (1) si (2), precum si ale art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 20 alin. (1) si (2), art. 75 alin. (1), (4) si (5), art. 117 alin. (3), art. 140 alin. (1), precum si cu cele ale art. 126 alin. (5) din Constitutie.

Se arată că art. 2 din aceeasi ordonantă nu face distinctie clară între dreptul la muncă si dreptul la libertatea de exercitare a unei profesii liberale. Totodată, se apreciază că sunt încălcate, prin art. 16 din ordonantă, dispozitiile constitutionale ale art. 75 alin. (1), (2) si (3) si art. 117 alin. (3), deoarece autoritatea publică Consiliul National pentru Combaterea Discriminării a fost înfiintată prin ordonantă, si nu prin lege organică.

În ceea ce priveste critica prevederilor art. 23 alin. (1) si (2), precum si ale art. 30 din aceeasi ordonantă prin raportare la art. 117 alin. (3) si art. 140 alin. (1) din Constitutie, se sustine că înfiintarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminării s-a făcut fără avizul Curtii de Conturi, iar avizul Ministerului Economiei si Finantelor, necesar bugetului acestei autorităti publice, indică o subordonare în raport cu Ministerul Economiei si Finantelor.

Referitor la art. 20 alin. (8), (9) si (10) din ordonantă, se arată că prevederile legale încalcă dispozitiile art. 126 alin. (5) din Constitutie, întrucât Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării are caracter de instantă extraordinară.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2, art. 16, art. 20 alin. (8), (9) si (10), art. 23 alin. (1) si (2), precum si ale art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007. Aceste prevederi legale au următorul cuprins:

- Art. 2: „(1) Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se întelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferintă, pe bază de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenentă la o categorie defavorizată, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoasterii, folosintei sau exercitării, în conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertătilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social si cultural sau în orice alte domenii ale vietii publice.

(2) Dispozitia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în întelesul prezentei ordonante.

(3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonante, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), fată de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare.

(4) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate fată de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităti atrage răspunderea contraventională conform prezentei ordonante, dacă nu intră sub incidenta legii penale.

(5) Constituie hărtuire si se sanctionează contraventional orice comportament pe criteriu de rasă, nationalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenentă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv.

(6) Orice deosebire, excludere, restrictie sau preferintă bazată pe două sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstantă agravantă la stabilirea răspunderii contraventionale dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidenta legii penale.

(7) Constituie victimizare si se sanctionează contraventional conform prezentei ordonante orice tratament advers, venit ca reactie la o plângere sau actiune în justitie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal si al nediscriminării.

(8) Prevederile prezentei ordonante nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie si a dreptului la informatie.

(9) Măsurile luate de autoritătile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităti, vizând asigurarea dezvoltării lor firesti si realizarea efectivă a egalitătii de sanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităti, precum si măsurile pozitive ce vizează protectia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonante.

(10) în întelesul prezentei ordonante, eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin:

a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor actiuni afirmative, în vederea protectiei persoanelor defavorizate care nu se bucură de egalitatea sanselor;

b) mediere prin solutionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute în urma săvârsirii unor acte/fapte de discriminare;

c) sanctionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispozitiile alin. (1)-(7).

(11) Comportamentul discriminatoriu prevăzut la alin. (1)-(7) atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz, în conditiile legii.”;

- Art. 16: „Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare Consiliul, esfe autoritatea de stat în domeniul discriminării, autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub control parlamentar si totodată garant al respectării si aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislatia internă în vigoare si cu documentele internationale la care România este parte.”;

- Art. 20: „(8) Hotărârea se comunică părtilor în termen de 15 zile de la adoptare si produce efecte de la data comunicării.

(9) Hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanta de contencios administrativ, potrivit legii.

(10) Hotărârile emise potrivit prevederilor alin. (2) si care nu sunt atacate în termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu.”;

- Art. 23: „(1) Colegiul director al Consiliului este organ colegial, deliberativ si decizional, responsabil pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege.

(2) Colegiul director este compus din 9 membri cu rang de secretar de stat, propusi si numiti, în sedintă comună, de cele două Camere ale Parlamentului.”;

- Art. 30: „(1) Bugetul Consiliului face parte integrantă din bugetul de stat. Proiectul de buget se întocmeste de Consiliu, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(2) Salarizarea functionarilor publici si a personalului încadrat cu contract individual de muncă din cadrul Consiliului se face la nivelul corespunzător celorlalte autorităti publice autonome aflate sub controlul Parlamentului, potrivit anexei nr. I la Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariate si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, respectiv anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru păstrarea confidentialitătii în legătură cu faptele, informatiile sau documentele de care ia cunostintă în exercitarea functiei, personalul din aparatul Consiliului primeste lunar un spor de confidentialitate de 15%, calculat la salariul de bază brut. Categoriile de personal care beneficiază de acest spor se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului.

Se sustine că au fost încălcate dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 20 alin. (1) si (2), art. 75 alin. (1), (4) si (5) privind sesizarea Camerelor, art. 117 alin. (3) privind înfiintarea autoritătilor administrative autonome, art. 140 alin. (1) referitoare la atributiile Curtii de Conturi, precum si art. 126 alin. (5) referitor la interzicerea înfiintării instantelor extraordinare.


Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, însă din perspectiva altor critici de neconstitutionalitate decât cele existente în cauza de fată, prin Decizia nr. 1.325 din 4 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 23 decembrie 2008, decizie prin care a fost admisă exceptia de neconstitutionalitate, constatându-se că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare sunt neconstitutionale în măsura în care din acestea se desprinde întelesul că instantele judecătoresti au competenta să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, si să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că în cauză nu sunt aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, referitoare la inadmisibilitatea exceptiei în cazul în care prevederile supuse controlului de constitutionalitate au fost constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară, deoarece criticile autorului exceptiei au la bază ratiuni diferite fată de cele avute în vedere în Decizia nr.1.325/2008.

În ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate formulate în cauză, Curtea retine următoarele:

Sustinerea autorului exceptiei că art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 nu face distinctie clară între dreptul la muncă si dreptul la libertatea de exercitare a unei profesii liberale nu este o problemă de neconstitutionalitate, ci de interpretare a legii de către instanta de judecată.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a art. 16 din ordonantă, prin invocarea dispozitiilor constitutionale ale art. 75 alin. (1), (2) si (3) si art. 117 alin. (3), Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Prin reglementarea initială a Ordonantei Guvernului nr. 137/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, Consiliul

National pentru Combaterea Discriminării a fost conceput ca un organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului. însă această reglementare a ridicat problema existentei unor eventuale presiuni politice asupra Consiliului de natură a afecta neutralitatea si autonomia sa în raporturile cu Guvernul si cu administratia de stat subordonată acestuia, cu prilejul activitătii de combatere a discriminării. Pentru aceste motive, prin Ordonanta Guvernului nr. 77/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003, Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 a fost completată, prevăzându-se că, „în exercitarea atributiilor sale, Consiliul National pentru Combaterea Discriminării îsi desfăsoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau influentată de către alte institutii ori autorităti publice”. Ulterior, în vederea asigurării unei autonomii reale a Consiliului, prin modificările aduse Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 prin Legea nr. 324/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, lege adoptată cu respectarea art. 75 si art. 76 alin. (1) din Constitutie, acest organ a fost plasat sub controlul Parlamentului. în consecintă, sunt constitutionale dispozitiile art. 23 alin. (1) si (2), precum si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, Consiliul National pentru Combaterea Discriminării fiind o autoritate publică autonomă, aflată sub controlul Parlamentului, si nu în subordinea Guvernului. în acest sens este si Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.096/2008.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate a art. 20 alin. (8), (9) si (10) din lege fată de art. 126 alin. (5) din Constitutie, Curtea retine că este neîntemeiată. Consiliul National pentru Combaterea Discriminării este un organ administrativ cu atributii jurisdictionale, care se bucură de independenta necesară îndeplinirii actului administrativ-jurisdictional. Cei interesati au posibilitatea de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor si a intereselor lor legitime, drept consacrat expres la art. 20 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, fiind astfel respectate prevederile constitutionale cuprinse în art. 126 alin. (5), care interzice înfiintarea de instante extraordinare. în acest sens, mentionăm Decizia Curtii Constitutionale nr. 997/2008.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 16, art. 20 alin. (8), (9) si (10), art. 23 alin. (1) si (2), precum si ale art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, exceptie ridicată de Gabriel Armând Bobocea în Dosarul nr. 3.248/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Mihai Paul Cotta

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului

nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica

în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului

Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001

 

În baza dispozitiilor art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în

perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale, aprobată prin Legea nr. 37/2001, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 februarie 2009.*)

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale, aprobată prin Legea nr. 37/2001, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.169/2001**), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi tipărit si difuzat prin grija Directiei management resurse umane structurilor centrale si statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei, iar acestea unitătilor, institutiilor si formatiunilor militare subordonate.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.

Nr. M.2.


*) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.2/2009 a fost desecretizat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.46/2009, reprodus la pag. 32. **) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.169/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului

militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea

Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001

 

CAPITOLUL I

Măsuri referitoare la cadrele militare

SECTIUNEA 1

Modul de solutionare a situatiei cadrelor militare din structurile militare - comandamente, mari unităti, unităti, subunităti

si formatiuni - din compunerea armatei, în timp de pace, care se desfiintează, transformă sau se redimensionează,

precum si cele care se redislocă în alte localităti la o distantă mai mare de 50 km

 

Art. 1. - Comandantii/Sefii structurilor militare - comandamente, mari unităti, unităti, subunităti si formatiuni -, care se desfiintează, transformă sau se redimensionează, precum si cele care se redislocă în alte localităti la o distantă mai mare de 50 km, denumite în continuare structuri militare, vor anunta, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la primirea noilor state de organizare, personalul din subordine despre modificările survenite.

Art. 2. - (1) În cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea noilor state de organizare sau a unor modificări ale celor actuale, prevăzute la art. 1, comandantii/sefii structurilor militare desfăsoară următoarele activităti:

a) le aduc la cunostintă cadrelor militare ale căror functii nu se reduc faptul că vor fi mentinute/numite în aceleasi functii prin aplicarea prevederilor art. 259 din „M.R.U.1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 105/2002*), cu modificările si completările ulterioare;

b) analizează posibilitatea încadrării cadrelor militare ale căror functii se reduc în functii vacante, potrivit pregătirii profesionale, cu gradul cel putin corespunzător gradului detinut;

c) le aduc la cunostintă cadrelor militare prevăzute la lit. b) functiile vacante din noile state de organizare, în situatia în care există posibilităti de încadrare, si le solicită rapoarte scrise cu optiunile acestora;

d) solicită, pe cale ierarhică, numai în situatia în care în structura militară respectivă nu sunt posibilităti de încadrare pentru toate cadrele militare prevăzute la lit. b), până la nivelul structurii centrale căreia i se subordonează si, la nevoie, aceasta de la celelalte structuri centrale, liste cu functiile vacante ce ar putea fi încadrate cu ofiteri, maistri militari si subofiteri ale căror functii se reduc.

(2) Structurile militare cărora li s-au solicitat functii vacante vor transmite, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, lista cu functiile vacante, fisele posturilor si tabelele cu cerintele de personal structurilor militare solicitante, iar acestea structurilor militare supuse restructurării, în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acestor liste.

(3) Comandantii/sefii structurilor militare aduc la cunostinta cadrelor militare prevăzute la alin. (1) lit. b) functiile vacante din noile state de organizare si cele primite conform alin. (2), în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii listelor cu functiile vacante, si solicită rapoarte scrise cu optiunile acestora.

Art. 3. - Rapoartele cu optiunile cadrelor militare mentionate la art. 2 alin. (1) lit. b), listele cu functiile vacante, memoriile originale, fisele posturilor, tabelele cu cerintele de personal si alte date suplimentare vor fi trimise în termen de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută la art. 2 alin. (3) secretariatelor tehnice ale comisiilor de selectie care au în competentă analizarea functiilor pentru care au optat.

Art. 4. - Cadrele militare mentionate la art. 2 alin. (1) lit. b) vor fi analizate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor, de comisiile de selectie, ierarhizate pe baza punctajului obtinut potrivit criteriilor, standardelor, principiilor si regulilor prevăzute în anexa nr. 4 la „M.R.U.3/4 - Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare în vederea evolutiei în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 179/2007**), modificate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.221/2007**), si vor fi propuse, pentru a fi încadrate, în ordinea descrescătoare a numărului de puncte obtinute, în limitele statelor de organizare, în aceeasi unitate sau în alte unităti.

Art. 5. - (1) Presedintele comisiei de selectie va transmite, în cel mult două zile lucrătoare de la desfăsurarea sedintei, comandantilor/sefilor care au competente de numire în functii, propunerile de încadrare pe functii vacante.

(2) În termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor cu propunerile comisiilor de selectie, comandantii/sefii care, prin ordin al ministrului apărării nationale, au stabilite competente de a aproba aceste propuneri vor dispune ca deciziile luate să fie comunicate secretariatelor tehnice.

Art. 6. - (1) În termen de două zile lucrătoare de la primirea deciziilor comandantilor/sefilor mentionati la art. 5 alin. (2), secretariatele tehnice ale comisiilor de selectie vor transmite structurilor militare supuse restructurării modul de solutionare si memoriile originale ale fiecărui cadru militar analizat.

(2) Comandantii/sefii structurilor militare vor aduce la cunostintă, în scris, cadrelor militare în cauză deciziile comandantilor/sefilor mentionati la art. 5 alin. (2), în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora.

Art. 7. - (1) Cadrelor militare mentionate la art. 2 alin. (1) lit. b), care nu au fost numite în functii potrivit pregătirii profesionale, cu gradul cel putin corespunzător gradului detinut, li se aduc la cunostintă functiile care au rămas vacante după propunerile de numire initiale ale comisiilor de selectie.

(2) Acestea optează, din nou, pentru functiile rămase, urmând a fi reluate încă o dată procedurile de analizare, ierarhizare, propunere pentru încadrare si numire, mentionate la art. 3-6.

(3) În situatia în care si după reluarea procedurilor prevăzute la alin. (2) cadrele militare care nu au reusit să fie încadrate în functiile pentru care au optat vor fi numite în functiile disponibile potrivit pregătirii profesionale, cu gradul cel putin corespunzător gradului detinut.

(4) Cadrele militare prevăzute la alin. (3), pentru care nu au fost identificate functii în care să fie numite, prevăzute cu grad cel putin egal cu cel pe care îl au, precum si cele care initial au optat pentru a fi mentinute în functii cu drepturi echivalente celei îndeplinite cu grad egal sau superior gradului detinut, dar nu a existat această posibilitate, pot prezenta comandantilor/sefilor structurilor militare, în maximum două zile lucrătoare de la înstiintare, rapoarte de trecere în rezervă cu data intrării în vigoare a statelor de organizare, în care vor preciza articolul din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, pentru care optează, în conditiile art. 85 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, iar cele care nu optează pentru trecerea în rezervă vor fi puse la dispozitie în vederea încadrării.

Art. 8. - Cadrele militare ale căror functii se reduc si nu solicită, prin rapoarte personale, numirea în mai multe functii vacante în aceeasi unitate, potrivit pregătirii profesionale, cu gradul cel putin corespunzător gradului detinut, vor fi analizate, ierarhizate de comisiile de selectie si propuse pentru încadrare numai pe locurile rămase vacante după numirea tuturor cadrelor militare mentionate la art. 2, care au solicitat, prin raport, încadrarea în functii.

Art. 9. - În situatia în care pentru cadrele militare mentionate la art. 8 nu au fost identificate functii în care să fie numite, acestea pot prezenta comandantilor/sefilor structurilor militare, în maximum două zile lucrătoare de la înstiintare, rapoarte de trecere în rezervă cu data intrării în vigoare a statelor de organizare, în care vor preciza articolul din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, pentru care optează, în conditiile art. 85 lit. e) din Legea nr. 80/1995, cu modificările si completările ulterioare, iar cele care nu optează pentru trecerea în rezervă vor fi puse la dispozitie în vederea încadrării.

Art. 10. - La expirarea perioadei de punere la dispozitie prevăzute de lege, cadrele militare pentru care nu au fost identificate functii în care să fie numite vor fi trecute în rezervă prin aplicarea art. 85 lit. e) din Legea nr. 80/1995, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - (1) Propunerile privind trecerile în rezervă ale cadrelor militare mentionate la art. 7 alin. (4) si art. 9 vor fi înaintate ierarhic de către structurile militare din care fac parte comandantilor/sefilor care au stabilite competente în acest sens, în maximum 3 zile lucrătoare.

(2) La rapoartele cu propunerile de trecere în rezervă a cadrelor militare, mentionate ia art. 7 alin. (4), art. 9 si 10, se vor anexa tabelele cu principalele date de evidentă, întocmite conform modelului cuprins în anexa nr. 1, Nota de fundamentare a fondurilor necesare aplicării Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, întocmită conform modelului din anexa nr. 2, si memoriile originale ale cadrelor militare.

(3) Rapoartele cu propunerile de trecere în rezervă, însotite de nota de fundamentare, centralizată, a fondurilor necesare aplicării Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, înainte de a fi supuse aprobării comandantilor/sefilor care au competente de trecere în rezervă, vor fi trimise Directiei financiar-contabile, pentru avizare, în conformitate cu legislatia în domeniu.


*) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.105/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

**) Ordinul ministrului apărării nr. M.179/2007 si Ordinul ministrului apărării nr. M.221/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modul de solutionare a situatiei cadrelor militare din structuri militare nesupuse restructurării

 

Art. 12. - (1) În functie de necesarul de personal si de fondurile alocate, cadrele militare din unitătile care nu sunt supuse restructurării pot opta pentru trecerea în rezervă în conditiile prevederilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, doar în limita procentajelor pe corpuri de cadre, categorii de ofiteri, maistri militari si subofiteri, grade militare si pe baza criteriilor aprobate anual, în ultima decadă a lunii martie, de Consiliul de Planificare a Apărării, la propunerile structurilor centrale prezentate centralizat, de Directia management resurse umane, numai în situatia în care se constată că la unele categorii de cadre militare si grade militare, în mod deosebit la cele superioare, există un excedent care ar conduce la imposibilitatea de promovare în functie si înaintare în grad a cadrelor militare aflate la baza ierarhiei militare.

(2) Procentajele anuale aprobate, prevăzute la alin. (1), vor fi publicate în Buletinul Informativ al Armatei din luna aprilie.

(3) În acest sens, cadrele militare vor prezenta comandantilor/sefilor structurilor militare rapoarte personale scrise, în care vor mentiona si articolele din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, pentru care optează să li se aplice la trecerea în rezervă.

Art. 13. - (1) Comandantii/sefii structurilor militare vor înainta comisiei unice, aprobată în acest scop de către ministrul apărării nationale, rapoartele cadrelor militare.

(2) Situatia cadrelor militare mentionate la alin. (1) va fi analizată în decada a doua a ultimei luni din fiecare semestru de către comisia unică, care, pe baza criteriilor prevăzute la art. 12 alin. (1), va propune, după caz, trecerea cadrelor militare în rezervă sau mentinerea în activitate.

(3) Numărul cadrelor militare rezultat din procentajele anuale aprobate ce pot trece în rezervă se distribuie egal pentru cele două sesiuni ale comisiei unice prevăzute la alin. (1), fractiunile rotunjindu-se în plus.

(4) Propunerile comisiei unice se supun aprobării ministrului apărării nationale, iar hotărârea se comunică comandantilor/sefilor structurilor centrale de care apartin, în scopul initierii demersurilor de punere în aplicare a acesteia.

Art. 14. - (1) Procentajele pe corpuri de cadre, categorii de ofiteri, maistri militari si subofiteri, grade militare, precum si criteriile în baza cărora vor fi analizate cadrele militare din Directia generală de informatii a apărării si structurile subordonate vor fi aprobate de ministrul apărării nationale, la propunerea directorului general al acestei directii, si nu vor fi publicate în Buletinul Informativ al Armatei.

(2) Solicitările privind trecerea în rezervă în conditiile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, a cadrelor militare din Directia generală de informatii a apărării si structurile subordonate acesteia vor fi analizate si solutionate de către comisia de selectie a acestei directii generale pentru functiile de ofiteri cu grade de până la colonel/similar, inclusiv, si pentru functiile de maistri militari si subofiteri.

(3) Propunerile comisiei de selectie privind trecerea în rezervă a cadrelor militare din Directia generală de informatii a apărării si structurile subordonate vor fi înaintate spre aprobare conform competentelor privind trecerea în rezervă a cadrelor militare stabilite prin „M.R.U.-1/2, competente exercitate în domeniul resurselor umane de conducătorii, comandantii si sefii structurilor din Ministerul Apărării”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.63/2007*), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Prevederile prezentei sectiuni nu se aplică cadrelor militare care sunt în curs de executare a unui angajament/contract de 8 ani încheiat cu Ministerul Apărării Nationale pentru a îndeplini serviciul militar, a primului angajament/contract de 4 ani încheiat cu Ministerul Apărării Nationale pentru a îndeplini serviciul militar ca urmare a trecerii în rândul cadrelor militare în activitate pe filiera indirectă sau a unui contract încheiat pe o durată mai mică, în urma participării la un curs de perfectionare a pregătirii.

 

CAPITOLUL II

Măsuri referitoare la soldatii si gradatii voluntari

 

Art. 16. - (1) Comandantii/sefii structurilor militare vor anunta, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la primirea noilor state de organizare, personalul din subordine despre modificările survenite.

(2) în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea noilor state de organizare sau a unor modificări ale celor actuale, prevăzute la art. 1, comandantii/sefii structurilor militare desfăsoară următoarele activităti:

a) le aduc la cunostintă soldatilor si gradatilor voluntari ale căror functii nu se reduc faptul că vor fi mentinuti în aceleasi functii;

b) analizează posibilitatea încadrării soldatilor si gradatilor voluntari ale căror functii se reduc, în functii vacante, potrivit pregătirii profesionale;

c) le aduc la cunostintă soldatilor si gradatilor voluntari prevăzuti la lit. b) functiile vacante din noile state de organizare, în situatia în care există posibilităti de încadrare, si le solicită rapoarte scrise cu optiunile acestora;

d) solicită, pe cale ierarhică, numai în situatia în care în structura militară respectivă nu sunt posibilităti de încadrare pentru toti soldatii si gradatii voluntari prevăzuti la lit. b), până la nivelul structurii centrale căreia i se subordonează si, la nevoie, aceasta de la celelalte structuri centrale, liste cu functiile vacante ce ar putea fi încadrate cu soldatii si gradatii voluntari ale căror functii se reduc.


(3) Structurile militare cărora li s-au solicitat functii vacante vor transmite, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, lista cu functiile vacante, fisele posturilor si tabelele cu cerintele de personal structurilor militare solicitante, iar acestea structurilor militare supuse restructurării, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea acestor liste.

(4) Comandantii/sefii structurilor militare aduc la cunostinta soldatilor si gradatilor voluntari prevăzuti la alin. (2) lit. b) functiile vacante din noile state de organizare si cele primite conform alin. (3), în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii listelor cu functiile vacante, si solicită rapoarte scrise cu optiunile acestora de încadrare.

(5) În functie de optiunea exprimată în raport si de functiile vacante, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data exprimării optiunilor prin rapoarte scrise, acestia vor fi numiti în functii sau mutati în interesul serviciului, conform instructiunilor în vigoare.

Art. 17. - (1) Situatia nominală a soldatilor si gradatilor voluntari pentru care nu au fost identificate functii în care să fie numiti, însotită de nota de fundamentare, centralizată, a fondurilor necesare aplicării Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, se va înainta pe cale ierarhică Directiei financiar-contabile, pentru avizare, în conformitate cu legislatia în domeniu.

(2) După primirea avizului, soldatii si gradatii voluntari pentru care nu au fost identificate functii în care să fie numiti vor fi trecuti în rezervă cu data intrării în vigoare a statelor de organizare, iar comandantii/sefii structurilor militare din care acestia fac parte le vor elibera adeverinte, din care să rezulte că îndeplinesc conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, si care constituie baza plătii drepturilor bănesti cuvenite.


*) Ordinul ministrului apărării nr. M.63/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare si securitate natională.

 

CAPITOLUL III

 Măsuri referitoare la personalul civil

 

SECTIUNEA 1 Modul de solutionare a situatiei functionarilor publici

 

Art. 18. - (1) Comandantii/sefii structurilor militare vor anunta, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la primirea noilor state de organizare, personalul din subordine despre modificările survenite.

(2) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea noilor state de organizare, dar nu cu mai putin de 30 de zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a noului stat de organizare, comandantii/sefii structurilor militare analizează si aduc la cunostintă functionarilor publici modificările intervenite în situatia functiilor publice, în vederea mentinerii functionarilor publici în functii, renumirii acestora în noi functii publice sau eliberării din functii, după caz, în termenele legale.

Art. 19. - (1) În cazul în care asupra functiilor publice au intervenit în statul de organizare anumite modificări dintre cele prevăzute în mod expres la art. 100 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, dacă „se modifică atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%”, „sunt reduse atributiile” unei microstructuri, „este schimbată denumirea fără modificarea în proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice” sau „este schimbată structuraYcomponenta microstructurii, functionarii publici de executie vor fi renumiti în noile functii publice sau, după caz, în noile microstructuri, prin emiterea unui nou ordin de numire în functia publică, începând cu data intrării în vigoare a noului stat de organizare.

(2) Numirea functionarilor publici în aceste cazuri se face respectându-se criteriile prevăzute la art. 100 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv categoria, clasa si, după caz, gradul profesional ale functionarului public, îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publică, pregătirea profesională a functionarului public, precum si desfăsurarea unor activităti similare de către functionarul public în cauză.

Art. 20. - (1) Desfiintarea/radierea/transformarea în functii militare sau în functii de personal civil contractual a functiilor publice se justifică în cazul în care atributiile aferente acestora se modifică în proportie de peste 50% sau dacă sunt modificate conditiile specifice de ocupare a posturilor, respectiv cele referitoare la studii, potrivit art. 100 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Structura militară angajatoare nu poate înfiinta posturi similare celor desfiintate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării, conform prevederilor art. 100 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 21. - (1) În situatiile prevăzute la art. 20 alin. (1), comandantul/seful structurii militare angajatoare va dispune eliberarea din functia publică pentru motive neimputabile functionarilor publici prin ordin de eliberare din functia publică, conform art. 97 lit. c) si art. 99 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare. Ordinul de eliberare din functia publică, care se comunică functionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, cuprinde informatii privind:

a) data începând cu care functia publică în care functionarul public a fost numit este supusă reorganizării/restructurării;

b) temeiul legal prin care s-a dispus eliberarea functionarului public din functia publică;

c) motivul pentru care s-a dispus eliberarea din functia publică;

d) perioada de preaviz acordată functionarului public, care este de 30 de zile calendaristice, conform prevederilor art. 99 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare;

e) posibilitatea contestării Ordinului de eliberare din functie la instanta de contencios administrativ;

f) lista functiilor publice vacante existente în structura militară, care corespund cu pregătirea si experienta profesională ale functionarului public, si termenul până la care acesta poate opta pentru numirea în una dintre acestea;

g) mentiunea că au fost solicitate expres functiile publice vacante din celelalte structuri centrale ale ministerului, precum si de la Agentia Natională a Functionarilor Publici, care vor fi puse la dispozitia functionarului public de îndată ce vor fi primite.

(2) Ordinul se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, si este semnat de către comandantul/seful structurii militare angajatoare, consilierul juridic si functionarul public în cauză.

(3) Comandantul/seful structurii militare are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, potrivit prevederilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, prin Directia management resurse umane, lista functiilor publice vacante, în interiorul celor 30 de zile calendaristice de preaviz acordat functionarului public a cărui functie publică se desfiintează.

(4) În perioada de preaviz, comandantul/seful structurii militare angajatoare poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite, conform prevederilor art. 99 alin. (4) din aceeasi lege.

(5) În situatia în care în termenul de 30 de zile calendaristice de preaviz functionarii publici nu au fost numiti prin mutare sau transfer într-o altă functie publică, raporturile de serviciu ale functionarilor publici încetează. Functionarii publici sunt eliberati din functia publică, în baza art. 97 lit. c) si a art. 99 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, fapt ce se consemnează în finalul ordinului de numire în functia publică a persoanei în cauză.

(6) Functionarii publici eliberati din functie vor fi inclusi în corpul de rezervă al functionarilor publici, gestionat de către Agentia Natională a Functionarilor Publici. Structura militară angajatoare are obligatia de a comunica Directiei management resurse umane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării din functie, o copie de pe ordinul de eliberare din functia publică, precum si detaliile de contact ale functionarului public în cauză pentru a fi comunicate Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(7) Redistribuirea functionarilor publici de către Agentia Natională a Functionarilor Publici se poate face fie într-o functie publică de aceeasi categorie, clasă si grad profesional cu functia publică detinută de functionarul public, fie într-o functie publică inferioară celei detinute de functionarul public, dar numai cu acordul scris al acestuia, conform art. 104 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

(8) Structura militară angajatoare are obligatia de a întocmi si de a înainta documentatia necesară pentru ca functionarii publici eliberati din functie să beneficieze de măsurile de protectie socială, reprezentate de drepturi din bugetul asigurărilor pentru somaj care sunt acordate în baza art. 103 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, si a prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, precum si de plăti compensatorii, acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 22. - (1) În cazul existentei unor functii publice vacante în statul de organizare din cadrul aceleiasi structuri militare, functionarul public care a ocupat o functie publică de conducere desfiintată are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante de nivel inferior, dacă solicită aceasta, potrivit art. 99 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În cazul în care există mai multi functionari publici de conducere dintre cei mentionati la alin. (1), care îndeplinesc conditiile pentru a fi numiti pe aceeasi functie publică de conducere sau de executie, se organizează examen, la care participă numai functionarii publici ale căror functii publice se desfiintează potrivit art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Termenul mentionat la art. 21 alin. (1) lit. f), până la care functionarii publici trebuie să opteze pentru una dintre functiile publice vacante, se stabileste astfel încât să permită structurii militare angajatoare organizarea unor eventuale examene până la finalizarea perioadei de preaviz.

(4) În cazul în care există mai multi functionari publici de executie ale căror functii se desfiintează si care îndeplinesc conditiile pentru a fi numiti pe aceeasi functie, se organizează examen, la care participă numai functionarii publici ale căror functii publice se desfiintează potrivit art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) În cazul în care după examenele mentionate la alin. (2) si (4) mai există functii publice vacante, acestea se pot ocupa prin transfer în interesul serviciului sau la cererea functionarilor publici din alte structuri centrale ale ministerului. Astfel, în acord cu prevederile art. 99 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, în interiorul celor 30 de zile de preaviz acordat functionarului public, comandantii/sefii structurilor militare solicită sefilor celorlalte structuri centrale lista continând functiile publice vacante care pot fi ocupate prin transfer.

Art. 23. - În cazul în care se desfiintează functiile unor persoane ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate, în conditiile legii, functiile respective se păstrează pe un stat-anexă până la data revenirii titularilor pe posturi, urmând ca acestia să beneficieze de drepturile de somaj si plăti compensatorii.

Art. 24. - Nu beneficiază de sumele cu titlu de plată compensatorie functionarii publici numiti pe perioadă determinată în functii publice devenite temporar vacante.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modul de solutionare a situatiei personalului civil contractual

 

Art. 25. - (1) Comandantii/sefii structurilor militare vor anunta, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la primirea noilor state de organizare, personalul din subordine despre modificările survenite.

(2) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea noilor state de organizare, dar nu cu mai putin de 15 zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a noului stat de organizare, comandantii/sefii structurilor militare analizează si aduc la cunostintă personalului civil contractual modificările intervenite în situatia functiilor de personal civil contractual, în vederea mentinerii acestuia în functii, reîncadrării în noi functii prin examen/concurs sau concedierii din motive neimputabile, după caz, în termenele legale.

Art. 26. - În cazul în care asupra functiilor de personal civil contractual din statul de organizare au intervenit anumite modificări, în sensul schimbării denumirii acestor functii, fără a se modifica nivelul/natura studiilor prevăzute în fisele posturilor, precum si salarizarea persoanelor încadrate pe functiile initiale, pentru persoanele respective nu se emit decizii de concediere, ci acestea vor fi mentinute cu acelasi salariu pe functiile prevăzute cu noua denumire, încheindu-se act aditional la contractul individual de muncă, începând cu data intrării în vigoare a noului stat de organizare, potrivit art. 41 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - (1) În cazul în care unele microstructuri sau functii de personal civil contractual sunt preluate de la o structură militară care a fost supusă reorganizării sau restructurării la o altă structură militară, transferul structurii sau al unor părti ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere a salariatilor de către cedent ori de către cesionar, în conformitate cu prevederile art. 169 din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare. Preluarea se consemnează în carnetul de muncă, succesiv, de către ambele structuri militare.

(2) Pentru persoanele aflate pe functiile mentionate la alin. (1) nu se emit decizii de concediere, ci acestea îsi păstrează încadrarea si salarizarea, dacă este posibil, potrivit art. 169 din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare. Dacă nivelul salariului personalului civil din structura militară preluată este mai mare decât nivelul maxim al salariului prevăzut pentru acelasi tip de functie din structura militară care preia, civililor preluati li se va asigura maximul salariului prevăzut pentru treapta/gradul functiei corespunzătoare din noua structură.

(3) Dacă sunt preluate mai putine functii decât cele existente initial în structura supusă reorganizării/restructurării, persoanele care ocupă posturile ce se preiau vor fi testate în scopul selectării, în ordinea punctajelor obtinute.

(4) În situatiile prevăzute la alin. (2) si (3), salariatilor civili din structura militară care preia functiile altei structuri si ale căror functii nu au fost modificate nu li se emit decizii de concediere. Ei nu vor fi examinati, ci vor fi mentinuti pe aceleasi functii, cu păstrarea încadrării si salarizării avute anterior modificării statului de organizare.

Art. 28. - În cazul în care numărul de functii de acelasi tip, prevăzute în noul stat de organizare, este egal sau mai mare cu numărul unor astfel de functii ocupate din statul anterior, personalului civil contractual nu i se emite decizie de concediere si va rămâne pe post, cu mentinerea contractului individual de muncă si a salariului.

Art. 29. - (1) Desfiintarea/radierea/transformarea în functii militare a functiilor de personal civil contractual trebuie să fie efectivă si să aibă o cauză reală si serioasă, în baza art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul în care se reduc numeric functii de acelasi tip fără a putea fi identificate, în perioada premergătoare emiterii deciziei de concediere se va organiza o testare a persoanelor care ocupă aceste posturi.

(3) Prin functii care nu pot fi identificate se întelege acelasi tip de functii, cu aceeasi denumire, pentru care sunt prevăzute aceleasi atributii si salarizare, precum si acelasi/aceeasi nivel/natură al/a studiilor.

(4) Testarea se desfăsoară în perioada cuprinsă între data înregistrării statului de organizare la compartimentul documente clasificate, aceasta fiind data oficială de luare la cunostintă despre eventualele functii desfiintate de către comandantul/seful structurii militare angajatoare, după analiza si comunicarea prevederilor noului stat de organizare mentionate la art. 25, si data emiterii deciziei de concediere. Componenta comisiei de testare va fi cea prevăzută în Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării nationale nr. M-29/1999*) pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare la specificul Ministerului Apărării Nationale a Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 749/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(5) În limita numărului de functii prevăzute în noul stat de organizare, cei selectati prin testare sunt mentinuti pe posturi, cu păstrarea salarizării avute anterior. Selectia se face în ordinea punctajelor obtinute la testare. Cei neselectati si rămasi neîncadrati beneficiază de dreptul de preaviz, consemnat în decizia de concediere, iar data încetării contractului individual de muncă trebuie să coincidă cu data intrării în vigoare a statului de organizare, potrivit prevederilor art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Pentru persoanele care nu pot fi reîncadrate sau mentinute pe posturi, comandantul/seful structurii militare are obligatia de a emite decizia de concediere, în conformitate cu prevederile art. 74 si 75 din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 58 si anexa nr. 4 la „M.R.U. - 6/3, Regulamentul de ordine interioară pentru personalul civil din Ministerul Apărării”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 127/2007**).

(7) Decizia de concediere se comunică în scris salariatului si trebuie să contină în mod obligatoriu:

a) data începând cu care functia de personal civil contractual este desfiintată prin reorganizarea/restructurarea structurii militare angajatoare;

b) motivele si baza legală în temeiul căreia se dispune concedierea;

c) durata preavizului care nu poate fi mai mică de 15 zile lucrătoare, cu mentionarea expresă a perioadei corespunzătoare;

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în structura militară angajatoare si precizarea termenului în care salariatii urmează să opteze pentru a ocupa o functie de personal civil contractual vacantă dintre cele aflate pe listă. Personalul civil contractual are la dispozitie un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de concediere, pentru a-si manifesta în scris consimtământul cu privire la locurile de muncă oferite, situatie în care se întocmeste act aditional la contractul individual de muncă, în conditiile legii. Dacă există mai multe persoane dintre cele care primesc decizie de concediere care optează pentru aceleasi locuri de muncă se organizează examen/concurs, după caz. în situatia în care acesti salariati nu îsi manifestă în scris consimtământul în termenul legal sau refuză locurile de muncă oferite, angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante; e) termenul si instanta judecătorească competentă la care cel care urmează a fi concediat poate contesta decizia de concediere, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(8) Structura militară angajatoare are obligatia de a solicita functiile de personal civil contractual vacante structurilor militare dislocate în aceeasi garnizoană, care vor răspunde, în cel mult 10 zile calendaristice de la primirea solicitării acestora, posturile de personal civil contractual vacante, în vederea ocupării prin concurs/examen a acestora, respectându-se reglementările în domeniu.

(9) Structura militară angajatoare are obligatia de a întocmi si de a înainta documentatia necesară pentru ca personalul civil contractual disponibilizatsă beneficieze de măsurile de protectie socială, reprezentate de drepturi din bugetul asigurărilor pentru somaj, care sunt acordate în baza art. 67 din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si de plăti compensatorii acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 30. - În cazul în care se desfiintează functiile de personal civil contractual ale căror raporturi de muncă sunt suspendate, în conditiile legii, functiile respective se păstrează pe un stat-anexă până la data revenirii titularilor pe post, urmând ca acestia să beneficieze de drepturile de somaj si de plăti compensatorii.

Art. 31. - Nu beneficiază de sumele cu titlu de plată compensatorie personalul civil încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată pe posturi devenite temporar vacante.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri cu caracter financiar

 

Art. 32. - Sumele reprezentând plătile compensatorii prevăzute la art. 7, 8 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, se stabilesc în raport cu solda lunară netă.

Art. 33. - Baza de calcul a soldei lunare nete o constituie solda lunară brută din ultima lună de activitate, din care se scade impozitul prevăzut de lege, fără a se deduce contributiile obligatorii si deducerea personală.

Art. 34. - (1) Solda lunară brută din ultima lună de activitate se compune din solda de functie, solda de grad, indemnizatia de dispozitiv si, după caz, gradatii, solda de merit si indemnizatia de comandă.

(2) Ultima lună de activitate este luna schimbării pozitiei de activitate, stabilită prin ordinul de trecere în rezervă.

(3) În cazul în care în ultima lună de activitate au avut loc modificări ale soldelor de functie si/sau de grad ori, după caz, alte schimbări ale elementelor soldei lunare, solda lunară brută se calculează ca medie a soldei zilnice corespunzătoare situatiei avute în ultima lună de activitate.

(4) Solda zilnică se calculează raportându-se solda lunară brută, corespunzătoare situatiilor prevăzute la alin. (3), la numărul de zile calendaristice din luna respectivă.

(5) Soldele de functie si de grad se calculează pe baza coeficientilor de ierarhizare ai acestora si a valorii de referintă sectorială, în vigoare la data trecerii în rezervă.

Art. 35. - (1) Plătile compensatorii prevăzute la art. 7, 8 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, se stabilesc pentru ani întregi.

(2) Numărul de ani întregi se determină ca diferentă între vârsta de 55 de ani si vârsta persoanei în cauză, avută la data trecerii în rezervă, exprimată în ani, luni si zile. Din diferenta rezultată fractiunile de ani se neglijează.

Art. 36. - (1) Alocarea la plata drepturilor bănesti corespunzătoare sumelor reprezentând plătile compensatorii prevăzute la art. 7, 8 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, se face prin ordin de zi pe unitate de către structura care gestionează documentele de evidentă a personalului.

(2) Proiectul ordinului de zi pe unitate este supus controlului financiar preventiv propriu.

Art. 37. - (1) Vechimea în serviciu care se ia în calcul la stabilirea numărului de plăti compensatorii este perioada în care o persoană s-a aflat în una dintre următoarele situatii:

a) a avut calitatea de cadru militar în activitate;

b) a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract, precum si de soldat sau gradat voluntar;

c) a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen sau, după caz, ca militar cu termen redus;

d) a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist;

e) a avut calitatea de elev (student) în institutiile militare de învătământ pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor (mai putin în liceele militare);

f) a prestat muncă în temeiul unui contract individual de muncă/raport de serviciu încheiat cu structuri din institutiile de apărare, ordine publică si sigurantă natională;

g) a urmat, potrivit legii, programul de instruire pentru formarea soldatilor si gradatilor voluntari;

h) a participat la cursuri de formare a ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor pe filieră indirectă.

(2) Dovada privind vechimea în serviciu se face cu carnetul de muncă, livretul militar sau cu alte acte doveditoare legale.

Art. 38. - (1) Plătile compensatorii acordate cadrelor militare si soldatilor si gradatilor voluntari se suportă, conform reglementărilor legale în vigoare la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, de la capitolul 68.01, subcapitolul 08, articolul 57.01 „Plăti compensatorii”.

(2) Drepturile cuvenite cadrelor militare si soldatilor si gradatilor voluntari disponibilizati pe baza Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, se plătesc de structurile financiar-contabile ale unitătilor militare în cauză, iar pentru cele desfiintate, de unitătile militare prin care se asigură lichidarea gestiunilor si preluarea obligatiilor financiare.

(3) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în baza Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, si a prezentelor norme metodologice se solicită prin cererea de credite de către unitătile militare prin care se fac plătile, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 39. - (1) Personalul disponibilizat în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, beneficiază de plăti compensatorii o singură dată.

(2) Plătile compensatorii se acordă, de regulă, în termen de 60 de zile de la data schimbării pozitiei de activitate, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget cu această destinatie.

Art. 40. - Fisele de pensie care se transmit Directiei financiar-contabile vor cuprinde următoarele mentiuni:

a) la baza legală pentru trecerea în rezervă se va adăuga si articolul din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, în temeiul căruia s-a deschis dreptul la pensie;

b) numărul de solde si suma reprezentând plătile compensatorii.


*) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M-29/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

**) Ordinul ministrului apărării nr. M.127/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 41. - Cadrele militare trecute în rezervă în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, înainte de expirarea angajamentului/contractului de 8 ani încheiat cu Ministerul Apărării Nationale pentru a îndeplini serviciul militar sau a contractelor încheiate pe o durată mai mică, în urma participării la un curs de perfectionare a pregătirii, nu vor suporta plata cheltuielilor de întretinere pe timpul scolarizării.

Art. 42. - (1) Anumite functii vacante din unitătile supuse restructurării, în raport de complexitatea si specificul lor, la propunerea comandantilor/sefilor acestora sau a celor ierarhic superiori, pot fi publicate în Buletinul Informativ al Armatei, în scopul încadrării posturilor respective cu cadre militare care dispun de un înalt nivel de pregătire si experientă profesională, prin evaluarea si a altor candidati decât a celor din unitatea respectivă.

(2) Cadrele militare pot opta pentru functiile vacante din unitatea respectivă, pentru cele prevăzute pe listele primite de la alte structuri sau pentru cele publicate în Buletinul Informativ al Armatei, iar comandantii sunt obligati să înainteze ierarhic, în timp util, la secretariatele tehnice ale comisiilor care au în competentă analizarea functiilor respective solicitările acestora.

Art. 43. - La propunerea structurilor centrale, cu avizul Directiei management resurse umane, în situatii deosebite, temeinic justificate, care impun astfel de măsuri, ministrul apărării nationale poate aproba trecerea în rezervă a cadrelor militare în conditiile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, prin exceptie de la prevederile cap. I sectiunea a 2-a.

Art. 44. - Structurile militare vor primi statele de organizare sau modificări ale celor actuale în situatiile prevăzute la art. 1, de regulă, cu cel putin 60 de zile, iar când situatiile impun si există posibilitatea mentinerii/încadrării întregului personal în noua structură, cu cel putin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a acestora.

Art. 45. - Prevederile prezentelor norme metodologice se completează cu dispozitiile „M.R.U.3/4—Norme privind organizarea si functionarea sistemului de selectie si ierarhizare în vederea evolutiei în carieră a cadrelor militare din Ministerul Apărării”, în măsura în care acestea nu contin dispozitii contrare.

Art. 46. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 


ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

(denumirea unitătii în clar)

- MODEL -

 

TABEL

cu ofiterii, maistrii militari si subofiterii care se propun să fie trecuti în rezervă în baza Ordonantei Guvernului

nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2601, cu modificările ulterioare

Nr. cit

- Gradul, arma/serviciul si specialitatea militară

- Vechimea în grad

- Numele si prenumele, codul

- Vechimea în serviciu1)

- Vechimea în serviciul militari)

- Data nasterii

Functia2) si unitatea

Motivarea propunerii

Calificativele

aprecierilor

de serviciu pe ultimii

5 ani

Cheltuieli bugetareS)

Observatii^)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandantul (seful).........................................

(denumirea unitătii în clar)

Ofiter cu personalul,

…………………………………

 

NOTĂ:

Tabelele se întocmesc separat pe corpuri de cadre militare, atât în ordinea gradelor, cât si în ordine alfabetică. De asemenea, cadrele militare în cauză vor fi grupate potrivit optiunii acestora, mentionate în rapoartele personale, specificându-se dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 6, 8 sau 9 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare, după caz.


1) Vechimea se va înscrie în ani si luni împlinite.

2) Se înscriu prevederile din statul de organizare.

3) Se va completa de către compartimentul financiar capitolul de cheltuieli bugetare de la care se finantează postul.

4) Se vor face propuneri privind acordarea dreptului de a purta uniforma militară, pentru cei care îndeplinesc conditiile potrivit reglementărilor în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

 

ROMÂNIA MINISTERULAPĂRÂRII NATIONALE.......................................

(denumirea unitătii în clar)

 

NOTA DE FUNDAMENTARE

a fondurilor necesare aplicării Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001,

cu modificările ulterioare

în luna........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Detalii

Categorii de personal

Ofiteri

Maistri militari

Subofiteri

Soldati si gradati voluntari

Total personal militar

Salariati civili

1.

Număr de persoane disponibilizate în baza Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

cf. art. 6

 

 

 

*

 

*

cf. art. 8

 

 

 

*

 

*

cf. art. 27

 

 

 

*

 

*

2.

Plăti compensatorii conform Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare - mii lei

 

 

 

 

 

*

3.

Ajutoare la trecerea în rezervă, conform Legii nr. 138/1999 - mii lei

 

 

 

 

 

*

4.

Alte drepturi la trecerea in rezerva

Compensare CO neefectuat - mii lei

 

 

 

 

 

*

Compensare c/val. echipament

 

 

 

 

 

*

 

TOTAL GENERAL (nr. crt. 2+3+4):

 

 

 

 

 

 

 

• Se completează astfel:

• nr. crt. 1 - de către compartimentul de personal;

• nr. crt. 2, 3, 4 si total general - de către compartimentul financiar.

 


MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind declasificarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I,

a unui ordin al ministrului apărării nationale emis în anul 2009

 

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) si al art. 24 din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, precum si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declasifică informatiile secrete de serviciu cuprinse în Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.S. 2/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protectie socială a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităti, unitătilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001.

(2) Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului apărării nationale prevăzut la alin. (1).

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 23 aprilie 2009.

Nr. M.46.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.